EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0164

Uredba Komisije (EU) št. 164/2010 z dne  25. januarja 2010 o tehničnih specifikacijah za elektronsko javljanje ladij v celinski plovbi iz člena 5 Direktive 2005/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti

OJ L 57, 6.3.2010, p. 1–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2022; razveljavil 32019R1744

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/164/oj

6.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/1


UREDBA KOMISIJE (EU) Št. 164/2010

z dne 25. januarja 2010

o tehničnih specifikacijah za elektronsko javljanje ladij v celinski plovbi iz člena 5 Direktive 2005/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/44/ES z dne 7. septembra 2005 o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti (1) ter zlasti člena 5(1)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

RIS je treba razvijati in izvajati usklajeno, interoperabilno in odprto.

(2)

Opredeliti je treba tehnične specifikacije za elektronsko javljanje ladij v celinski plovbi.

(3)

Tehnične specifikacije za elektronsko javljanje ladij je treba opredeliti na podlagi tehničnih načel, določenih v Prilogi II k Direktivi.

(4)

V tehničnih specifikacijah mora biti primerno upoštevano delo, ki so ga opravile ustrezne mednarodne organizacije. Zagotovljena mora biti kontinuiteta z drugimi vrstami upravljanja prometa, predvsem z upravljanjem prometa pomorskih plovil in informacijskimi storitvami.

(5)

Upoštevano mora biti tudi delo, ki ga je opravila strokovna skupina za elektronsko javljanje ladij, ki jo sestavljajo predstavniki organov držav članic, odgovorni za izvajanje elektronskega javljanja ladij, in uradni člani drugih vladnih organov ter opazovalci iz industrije.

(6)

Tehnične specifikacije morajo ustrezati sedanjemu stanju tehnologije. Na podlagi izkušenj, pridobljenih z uporabo Direktive 2005/44/ES, in tehničnega napredka v prihodnosti jih bo mogoče treba spremeniti. Pri spremembah tehničnih specifikacij je treba ustrezno upoštevati delo, ki ga je opravila strokovna skupina za elektronsko javljanje ladij.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 7 Direktive Sveta 91/672/EGS z dne 16. decembra 1991 o vzajemnem priznavanju nacionalnih spričeval o usposobljenosti za voditelja čolna za prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tehnične specifikacije za elektronsko javljanje ladij na celinski plovbi so opredeljene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. januarja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 255, 30.9.2005, str. 152.

(2)  UL L 373, 31.12.1991, str. 29.


PRILOGA

KAZALO

1.

Del 1: Konvencija priročnikov za oblikovanje sporočil

1.1

Uvod

1.2

Struktura sporočila UN/EDIFACT

1.2.1

Opis segmentov in podatkovnih elementov

1.2.2

Sintaksa

1.2.2.1

Nabori znakov

1.2.2.2

Strukture izmenjave

1.2.2.3

Izmenjava

1.2.2.4

Vrstni red segmentov in skupin segmentov v sporočilu

1.2.2.5

Struktura segmenta

1.2.2.6

Struktura podatkovnega elementa

1.2.2.7

Stiskanje

1.2.2.8

Predstavitev vrednosti številčnih podatkovnih elementov

1.3

Sporočila

1.3.1

ERINOT

1.3.2

PAXLST

1.3.3

ERIRSP

1.3.4

BERMAN

1.4

Postopki za spremembe

2.

Del II.: Kode in Reference

2.1

Uvod

2.2

Pojasnila

2.2.1

Terminologija

2.2.2

WCO in HS

2.3

Opredelitve pojmov

2.4

Klasifikacije in opisi kod

2.4.1

Posodabljanje kod in referenčne tabele

2.4.2

Opisi kodnih tabel

2.4.2.1

Vrsta plovila in konvoja

2.4.2.2

Uradna številka ladje (OFS)

2.4.2.3

Identifikacijska številka ladje IMO

2.4.2.4

Številka elektronskega javljanja (za prepoznavanje ladij) ERN

2.4.2.5

Enotna evropska identifikacijska številka plovila

2.4.2.6

Harmonizirani sistem oznak (HS)

2.4.2.7

Kombinirana nomenklatura (KN)

2.4.2.8

Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa/revidirana (NST) 2000

2.4.2.9

Številka nevarnega blaga ZN (UNDG)

2.4.2.10

Mednarodni kodeks za pomorski prevoz nevarnega blaga (IMDG)

2.4.2.11

ADN/R/D

2.4.2.12

Koda države ZN

2.4.2.13

Koda lokacije ZN

2.4.2.14

Koda odseka plovne poti

2.4.2.15

Koda terminala

2.4.2.16

Koda velikosti in vrste tovornega zabojnika

2.4.2.17

Identifikacijska koda zabojnika

2.4.2.18

Vrsta paketa

2.4.2.19

Navodila za ravnanje

2.4.2.20

Namen klica

2.4.2.21

Vsebina tovora

2.5

Enotna evropska identifikacijska številka plovila

2.6

Opredelitev vrst plovil v ERI

2.7

Kode lokacije

2.7.1

Podatkovni elementi

2.7.2

Primer

Kratice

Dodatki

Priročniki za oblikovanje sporočil

Dodatek 1

Javljanje (nevarnega) blaga (IFTDGN) – ERINOT

Dodatek 2

Seznami potnikov in posadke (PAXLST)

Dodatek 3

Odgovor in sporočilo o sprejemu ERINOT (APERAK) – ERIRSP

Dodatek 4

Sporočilo pristanišču o upravljanju vplutja (BERMAN)

1.   DEL 1: KONVENCIJA PRIROČNIKOV ZA OBLIKOVANJE SPOROČIL

1.1   Uvod

Tehnične specifikacije določajo strukturo štirih sporočil za elektronsko javljanje ladij v celinski plovbi, ki temelji na strukturi sporočila UN/EDIFACT (glej tudi poglavje 1.2.) in je po potrebi prilagojena za uporabo v celinski plovbi.

Te tehnične specifikacije se uporabljajo, če elektronsko javljanje ladij v celinski plovbi predpisujeta nacionalna ali mednarodna zakonodaja.

Sporočila so:

1.

Javljanje (nevarnega) blaga (IFTDGN) – ERINOT

2.

Seznami potnikov in posadke (PAXLST)

3.

Odgovor in sporočilo o sprejemu ERINOT (APERAK) – ERIRSP

4.

Sporočilo pristanišču o upravljanju vplutja (BERMAN)

Za zagotovitev enotnega razumevanja in uporabe sporočil je v dodatkih (priročnikih za oblikovanje sporočil) določena natančna uporaba sporočil, podatkovnih elementov in kod.

Druga možnost je uporaba tehnologije XML. S standardizacijo definicije sporočila XML za elektronsko javljanje ladij v celinski plovbi se ukvarja ustrezna delovna skupina, ki podpira odbor, ustanovljen v skladu s členom 7 Direktive Sveta 91/672/EGS z dne 16. decembra 1991 o vzajemnem priznavanju nacionalnih spričeval o usposobljenosti za voditelja čolna za prevoz blaga in potnikov.

1.2   Struktura sporočila UN/EDIFACT

Naslednja pojasnila temeljijo na standardu ISO 9735.

Sporočila UN/EDIFACT so sestavljena iz segmentov. Struktura sporočila je opisana v razvejenem diagramu, ki kaže položaj in odnos med segmenti in skupinami segmentov.

Za vsak segment so določeni podatkovni elementi, ki jih je treba uporabiti v sporočilu. Nekateri podatkovni elementi so združeni v sestavljene podatkovne elemente. Za sporočila je značilna ustaljena sintaksa, kot je določena v standardu ISO 9735.

Segment in podatkovni element v segmentu sta obvezna ali pogojna. Obvezni segmenti in/ali podatkovni elementi vsebujejo pomembne podatke za sprejemno napravo in jih je treba izpolniti z razumnimi oziroma veljavnimi podatki. Pogojnih elementov ni treba vključiti v sporočilo.

Vsako sporočilo se začne z dvema ali tremi segmenti, „naslovno vrstico izmenjave“ (UNB) in „naslovno vrstico sporočila“ (UNH). Po potrebi se kot prvi segment uporabi tudi „standard za ločevalne znake“ (UNA), ki določa, kateri nabori znakov so uporabljeni v sporočilu. Vsako sporočilo se konča s segmentoma „rep sporočila“ (UNT) in „rep izmenjave“ (UNZ). Tako je vsako sporočilo del ene izmenjave in vsaka izmenjava vsebuje samo eno sporočilo.

1.2.1   Opis segmentov in podatkovnih elementov

V opisih sporočil se uporabljajo naslednji kazalniki:

1. stolpec vsebuje ime v obliki kratice (OZNAČEVALCA) , ki je predstavljeno s hierarhijo imen segmentov na višjih ravneh. To označevanje izhaja iz razvejenega diagrama.

2. stolpec vsebuje ime v obliki kratice (OZNAČEVALCA) , številko in številko .

3. stolpec prikazuje segmenta v razvejenem diagramu.

4. stolpec določa, ali sta segment ali podatkovni element (M) ali (C).

5. stolpec določa podatkovnega elementa.

6. stolpec navaja UN/EDIFACT podatkovnega elementa. Imena segmentov so napisana s krepkimi velikimi črkami, imena sestavljenih podatkovnih elementov z navadnimi velikimi črkami, imena podatkovnih elementov pa z navadnimi malimi črkami.

7. stolpec vsebuje podatkovnih elementov (polj). Če je treba uporabiti stalno vrednost, je vrednost zapisana v narekovajih.

1.2.2   Sintaksa

Popoln opis podatkovnih elementov v segmentih storitve je del imenika trgovinskih podatkovnih elementov standarda ISO 7372.

1.2.2.1   Nabori znakov

Za znake v spodnjih naborih se uporabljajo 7-bitne kode iz osnovne kodne tabele standarda ISO 646, razen če se partnerja izmenjave z uporabo segmenta UNA izrecno ne dogovorita za ustrezne 8-bitne kode standardov ISO 6937 in ISO 8859 ali za druge bitne kode.

Nabor znakov ravni A:

Opis

Koda

Opombe

Črke

velike črke od A do Z

 

Števila

od 0 do 9

 

Znak za presledek

 

 

Pika

.

 

Vejica

,

 

Vezaj/znak za minus

 

Uklepaj

(

 

Zaklepaj

)

 

Poševnica

/

 

Enačaj

=

 

Opuščaj

'

Namenjen izključno za končanje segmenta.

Znak za plus

+

Namenjen izključno za označevanje segmentov in ločevanje podatkovnih elementov.

Dvopičje

:

Namenjen izključno za ločevanje posameznih podatkovnih elementov.

Vprašaj

?

Namenjen izključno za uporabo kot sprožilni znak; ?, ki stoji neposredno pred enim od znakov ' + :, obnavlja njihov običajni pomen. Na primer 10? + 10 = 20 pomeni 10 + 10 = 20. Za vprašaj se uporablja??.

Tudi naslednji znaki so del nabora znakov ravni A.

Opis

Koda

Klicaj

!

Narekovaj

"

Znak za odstotek

%

In (znak &)

&

Zvezdica

*

Podpičje

;

Znak za manj kot

<

Znak za več kot

>

1.2.2.2   Strukture izmenjave

Standard za ločevalne znake UNA in segmenti storitve UNB do UNZ se prikažejo v vrstnem redu, navedenem v izmenjavi. Glej poglavje 1.2.2.3.

V eni izmenjavi je lahko več funkcionalnih skupin.

Sporočilo je sestavljeno iz segmentov. Strukture segmentov in podatkovnih elementov v segmentih so prikazane v poglavju 1.2.2.5.

1.2.2.3   Izmenjava

Izmenjava je sestavljena iz:

pogojnega standarda za ločevalne znake UNA,

- - - - - - - - - - obvezne naslovne vrstice izmenjave UNB,

- - - - - - - obvezne naslovne vrstice sporočila UNH,

| | segmentov uporabniških podatkov, opisanih v priročniku za oblikovanje v Prilogi,

- - - - - - - obveznega repa sporočila UNT,

- - - - - - - - - - obveznega repa izmenjave UNZ.

1.2.2.4   Vrstni red segmentov in skupin segmentov v sporočilu

Diagrami strukture sporočila in vrstni red segmentov v skladu s pravili obdelave so v dodatkih.

1.2.2.5   Struktura segmenta

Označevalec segmenta: obvezen.

Koda segmenta: obvezni posamezni podatkovni element.

Ločevalnik posameznih delov D. E.: pogojen.

Znak za zbiranje v gnezdo in ponavljanje: pogojni posamezni podatkovni element(i).

Ločevalnik podatkovnih elementov: obvezen.

Preprosti ali sestavljeni podatkovni elementi: obvezni ali pogojni, kot je določeno v ustreznem imeniku segmentov in priročniku za oblikovanje.

Konec segmenta: obvezen.

1.2.2.6   Struktura podatkovnega elementa

Preprost podatkovni element:

obvezen ali pogojen, kot je določeno v ustreznih navodilih za oblikovanje.

Sestavljen podatkovni element:

v skladu z imenikom segmentov in kot je določeno v priročniku za oblikovanje.

Posamezni podatkovni elementi in ločevalniki le-teh:

obvezni (glej spodnjo omejitev).

Ločevalnik podatkovnih elementov: obvezen (glej spodnjo omejitev).

Omejitev:

Ločevalnik posameznih podatkovnih elementov ne sme stati za zadnjim posameznim podatkovnim elementom v sestavljenem podatkovnem elementu in ločevalnik podatkovnih elementov ne sme stati za zadnjim podatkovnim elementom v segmentu.

1.2.2.7   Stiskanje

Pri podatkovnih elementih, za katere je v imeniku podatkovnih elementov določena spremenljiva dolžina in če ni drugih omejitev, se mesta nepomembnih znakov odpravijo. Pri nepomembnih znakih se odpravijo začetne ničle in zadnji presledki.

Vendar je enojna ničla pred decimalnim znakom pomembna in ničla je lahko pomembna (npr. za navedbo temperature), če je tako navedeno v specifikaciji podatkovnih elementov v priročnikih za oblikovanje.

Pri stiskanju sporočil je treba upoštevati naslednja pravila.

(a)   Izključitev segmentov

Pogojni segmenti, ki ne vsebujejo podatkov, se izpustijo (vključno z njihovimi označevalci).

(b)   Izključitev podatkovnih elementov z izpuščanjem

Podatkovni elementi se prepoznajo po svojem zaporednem položaju v segmentu, kot je naveden v imeniku segmentov. Če se pogojni podatkovni element izpusti in če za njim stoji drug podatkovni element, se njegov položaj označi tako, da se ohrani ločevalnik tega podatkovnega elementa.

Označevalec +DE+DE+++DE+DE+ DE'

|_|_______________ Ta dva podatkovna elementa sta izpuščena

(c)   Izključitev podatkovnih elementov s krajšanjem

Če se na koncu segmenta izpustijo eden ali več pogojnih podatkovnih elementov, se segment lahko skrajša s končanjem segmenta, kar pomeni, da zaporednih ločevalnikov zadnjih podatkovnih elementov ni treba poslati.

Označevalec+DE+DE+++DE' Z uporabo primera iz 2.2.7 b sta bila zadnja dva podatkovna elementa izpuščena in je bil segment skrajšan s ‘ |____.

(d)   Izključitev posameznih podatkovnih elementov z izpuščanjem

Posamezni podatkovni elementi se prepoznajo po svojem danem zaporednem položaju v sestavljenem podatkovnem elementu. Če se pogojni posamezni podatkovni element izpusti in za njim stoji drug posamezni podatkovni element, se njegov dogovorjeni položaj prikaže z ločevalnikom posameznega podatkovnega elementa.

Označevalec+DE+CE:CE+CE:::CE'

|_|_____ V zadnjem sestavljenem podatkovnem elementu sta izpuščena dva posamezna podatkovna elementa

(e)   Izključitev posameznih podatkovnih elementov s krajšanjem

Eden ali več pogojnih posameznih podatkovnih elementov na koncu sestavljenega podatkovnega elementa se lahko izključi s krajšanjem z ločevalnikom podatkovnih elementov ali s končanjem segmenta, če so na koncu segmenta.

Označevalec+DE+CE+CE' Zadnji posamezni podatkovni element v prvem sestavljenem podatkovnem elementu |___|___ in trije posamezni podatkovni elementi v zadnjem sestavljenem podatkovnem elementu so bili izpuščeni. V obeh primerih sta se sestavljena podatkovna elementa skrajšala, kar se je v prvem primeru storilo z ločevalnikom podatkovnih elementov, v drugem primeru pa s končanjem segmenta.

1.2.2.8   Predstavitev vrednosti številčnih podatkovnih elementov

(a)   Decimalni znak

Po standardih ISO se decimalni znak predstavi z vejico (,) vendar je dovoljena tudi pika na črti (.) (glej ISO 31-0: 1981). Obe sta del naborov znakov ravni A in B. Pri uporabi standarda za ločevalne znake UNA njegov tretji znak določa znak, ki se uporablja v izmenjavi. Vendar je za predstavitev decimalnega znaka v vseh okoliščinah zelo priporočljivo uporabljati (,). Decimalni znak se pri računanju največje dolžine polja podatkovnega elementa ne šteje kot vrednostni znak. Vendar se kot vrednostni znak lahko upošteva znak, ki se ravno prenaša in sprejema. Kadar se prenaša decimalni znak, mora biti pred njim in za njim vsaj ena številka. Pri vrednostih, predstavljenih samo s celimi števili, se ne sme uporabiti decimalnega znaka ali decimalnih ničel, razen če je treba pokazati raven natančnosti.

Zaželeno: 0,5 in 2 ter 2,0 Prepovedano: ,5 in .5 ali 2, in 2.

(b)   Ločevalnik trojic

Ločevalnikov trojic se ne sme uporabljati v izmenjavi.

Dovoljeno: 2500000 Prepovedano: 2,500,000 ali 2.500.000 ali 2 500 000

(c)   Znak

Vrednosti številčnih podatkovnih elementov se štejejo kot pozitivne. Čeprav je s pojmovnega vidika razlika negativna, ga je treba prikazati s pozitivno vrednostjo in se taki primeri navedejo v imeniku podatkovnih elementov. Če je treba navesti negativno vrednost, je treba v prenosu pred njo takoj postaviti znak za minus, npr. -112. Znak za minus se pri računanju največje dolžine polja podatkovnega elementa ne šteje kot vrednostni znak. Vendar se kot vrednostni znak lahko upošteva znak, ki se ravno prenaša in sprejema.

Legenda:

Ref.

Številčni referenčni označevalec za podatkovni element, kot je naveden v ISO 7372 UNTDED, in kadar pred njim stoji S, referenca za sestavljeni podatkovni element, ki se uporablja v segmentih storitve.

Ime

 

Ime SESTAVLJENEGA PODATKOVNEGA ELEMENTA z velikimi tiskanimi črkami

 

Ime PODATKOVNEGA ELEMENTA z velikimi tiskanimi črkami

 

Ime posameznega podatkovnega elementa z malimi tiskanimi črkami

Predst.

 

Predstavitev vrednosti podatkov:

 

a – črkovni znaki,

 

n – številčni znaki,

 

an – črkovno-številčni znaki,

 

a3 – trije črkovni znaki, določena dolžina,

 

n3 – trije številčni znaki, določena dolžina,

 

an3 – trije črkovno-številčni znaki, določena dolžina,

 

a..3 – do trije črkovni znaki,

 

n..3 – do trije številčni znaki,

 

an..3 – do trije črkovno-številčni znaki,

 

M – obvezni element,

 

C – pogojni element.

Kadar se uporablja sestavljeni podatkovni element, se obvezni posamezni podatkovni element prikaže v pogojnem sestavljenem podatkovnem elementu.

Če je v priročnikih za oblikovanje sporočil navedena manjša številka, kot jo določa standard ISO, je to treba navesti v oklepaju. Preostali prostor v podatkovnem elementu je treba zapolniti z znaki za presledek.

Kazalniki uporabe v priročnikih za oblikovanje sporočil

Uporaba UNSM

Uporaba

Kazalnik v tem priročniku za oblikovanje sporočil

Obvezna (M)

Obvezna (M)

Obvezno (M).

Pogojna (C)

Potrebna (R)

Vedno potrebno (M).

Pogojna (C)

Priporočena (A)

Uporaba, npr. določenega kodeksa, je zelo priporočena.

Pogojna (C)

Odvisna (D)

Uporaba entitete je odvisna od natančno opredeljenih pogojev.

Pogojna (C)

Neobvezna (O)

Uporablja se po potrebi ali presoji pošiljatelja sporočila.

Pogojna (C)

Se ne uporablja (X)

Se ne uporablja (n. a.).

V priročnikih za oblikovanje sporočil so kazalniki uporabe navedeni izrecno zato, da se zagotovi enotna uporaba pri elektronskem javljanju ladij v celinski plovbi. V dokumentu so sklicevanja na kazalnike (M, R, A, D, O in X), ki so prikazani ob podatkovnih enotah in narekujejo dogovorjeno uporabo entitet v sporočilu.

V naslednji tabeli so določeni kazalniki in njihova ustrezna uporaba.

Status (S) Vrednost

Opis

Opomba

M

Obvezno

Označuje, da je ta enota v standardnem sporočilu obvezna.

R

Potrebno

Označuje, da je treba to entiteto poslati v tem sporočilu in je njena uporaba obvezna.

A

Priporočeno

Označuje, da je uporaba priznanega mednarodnega kodeksa, tj. kodeksa UN, ISO ali ERI, v tem sporočilu zelo priporočena in ima prednost pred uporabo vseh lokalnih kodeksov.

D

Odvisno

Označuje, da je uporaba entitete odvisna od natančno opredeljenega pogoja ali niza pogojev. Te pogoje je treba jasno opredeliti v ustreznih navodilih za oblikovanje.

O

Neobvezno

Označuje, da se ta entiteta uporablja po potrebi ali presoji pošiljatelja sporočila.

X

 

V tem sporočilu se ne uporablja (n. a.).

1.3   Sporočila

1.3.1   ERINOT

Obvestilo ERI (ERINOT) se uporablja za javljanje informacij o plovbi in informacij o nevarnem in nenevarnem tovoru, ki se prevažata na krovu plovil, ki plujejo po celinskih plovnih poteh. Sporočilo ERINOT je posebna uporaba „mednarodnega sporočila o odpremi in prevozu nevarnega blaga (IFTDGN)“ UN/EDIFACT, kot ga je razvila organizacija PROTECT (1). Sporočilo ERINOT temelji na imeniku EDIFACT 98.B in različici za oblikovanje PROTECT 1.0.

Za podatke in kode, ki jih vsebujejo sporočila, ki temeljijo na teh specifikacijah za sporočila, je bil uporabljen imenik ZN D98B.

Vrste sporočila ERINOT:

sporočilo za obveščanje o prometu v smeri plovilo–pristojni organ (identifikacijska oznaka „VES“), v smeri ladja–obala,

sporočilo za obveščanje o prometu v smeri ladja–pristojni organ (identifikacijska oznaka „CAR“), v smeri obala–obala,

sporočilo o prehodu (identifikacijska oznaka „PAS“), v smeri pristojni organ–pristojni organ.

o Naslednje funkcije sporočil kažejo, katera vrsta sporočila se lahko pričakuje:

novo sporočilo (identifikacijska oznaka „9“);

sprememba sporočila (identifikacijska oznaka „5“);

odpoved sporočila (identifikacijska oznaka „1“).

1.3.2   PAXLST

Sporočilo PAXLST temelji na sporočilu PAXLST UN/EDIFACT. Uporablja se za izmenjavo podatkov v celinski plovbi med kapitanom ali ladjo in imenovanimi organi, kot so terminali ISPS, carina, urad za priseljevanje in policija.

Sporočilo se uporablja tudi za prenos podatkov o potnikih/posadki med imenovanim organom v državi odhoda in ustreznimi organi v državi prihoda prevoznega sredstva.

1.3.3   ERIRSP

Odgovor ERI (ERIRSP) izhaja iz sporočila UN/EDIFACT APERAK. Oblikuje ga lahko na primer središče RIS. Ne glede na različne funkcije sporočila ERINOT (novo, sprememba ali odpoved) imajo vsi odgovori enako strukturo. Odgovor na „spremembo“ ali „odpoved“ vsebuje informacije, ali je sprejemni sistem obdelal „spremembo“ ali „odpoved“.

1.3.4   BERMAN

Sporočilo o upravljanju vplutja (BERMAN) združuje obvestilo pred prihodom in splošno izjavo v eno obvestilo, ki temelji na sporočilu EDIFACT BERMAN iz imenika UN/EDIFACT D04B. Priročnik za oblikovanje temelji na navodilih, kot jih je določila skupina PROTECT.

Sporočilo BERMAN morajo poslati plovila, ki plovejo po celinskih plovnih poteh, pred prihodom do priveza ali odhodom od priveza ali iz pristanišča in vsebuje informacije o času prihoda in storitvah, potrebnih za zagotovitev takojšnjega delovanja, podporo postopkov in olajšanje nadzora.

Sporočilo vključuje zakonske zahteve za sporočila ladij pristanišču. Podpira eno zahtevo ladje – za vstop v pristanišče, privez ob prihodu ladje, zapuščanje priveza ob odhodu ladje, menjavo priveza za ladjo v pristanišču ali samo za prehod skozi pristanišče. Obvestilo o prihodu in prehodu vsebuje vse podrobne podatke o gibanju ladje z območja zunaj pristanišča do prvega priveza v pristanišču ali pri prehodu do točke, s katere plovilo odhaja.

Lahko se določijo dodatne storitve, potrebne za prihod do priveza. Informacije, ki jih mora vsebovati sporočilo, so približen čas prihoda (ETA) na vstopno točko in po potrebi točka odhoda ter prejšnji kraj klica ladje.

1.4   Postopki za spremembe

Predlogi za spremembe priročnikov za oblikovanje sporočil se z razlago, zakaj je sprememba potrebna, pošljejo predsedniku strokovne skupine za elektronsko javljanje.

Predsednik posreduje predlog članom strokovne skupine in Evropski komisiji.

Za strokovno skupino se uporabljajo ustrezni postopki, kot so določeni v Pravilniku za strokovno skupino za elektronsko javljanje.

Evropska komisija bo kakršne koli spremembe začela v skladu s postopki, določenimi v Direktivi RIS. Pri tem bo ustrezno upoštevala delo strokovne skupine.

2.   DEL II.: KODE IN REFERENCE

2.1   Uvod

V delu II. so opredeljene različne kode in reference, ki se uporabljajo pri elektronskem javljanju ladij v celinski plovbi. Namen uporabe kod in referenčnih številk je nedvoumnost sporočil. Ob uporabi kod in referenc bo manj napačnih razlag in bo lažje prevajati v kateri koli jezik. Zato je uporaba kod in referenc obvezna za kode, navedene v sporočilih in v tem dokumentu, ter zelo priporočena, kadar je treba izmenjati druge podatke med različnimi računalniškimi aplikacijami in strankami, ki uporabljajo različne jezike, če ustrezni podatkovni element dopušča uporabo veljavne in objavljene vrednosti kode. V nadaljevanju so navedene opredelitve in opisi uporabljenih kod in referenc, za dejanske kodne tabele pa se sklicuje na ustrezna poglavja te Priloge ali je, kjer je na voljo, naveden URL (spletni naslov).

2.2   Pojasnila

2.2.1   Terminologija

Namen naslednjih pojasnil je zagotoviti jasen in nedvoumen pomen uporabljenih elementov informacij pri elektronskem javljanju ladij in z jasnimi opisi olajšati in zagotoviti ohranjanje podatkov in referenc.

1.   Slovar podatkov:

Slovar podatkov je centralizirani pomnilnik informacij o podatkih, kot so pomen, povezave z drugimi podatki, vir, uporaba in klasifikacija. Slovar se uporablja za učinkovito načrtovanje, upravljanje in vrednotenje zbiranja, zapisovanja in uporabe podatkov. Slovar podatkov ali leksikon je predvsem knjiga, ki vsebuje besede, razvrščene po abecednem redu, z opredelitvami, izvori in drugimi informacijami.

2.   Imenik podatkovnih elementov:

Imenik podatkovnih elementov je knjiga z napotki, v kateri so navedena imena in podrobnosti posebnih skupin informacijskih elementov. V informacijski tehnologiji pomeni tudi tabelo z identifikacijskimi simboli in kazalniki ustreznih podatkov. TDED (imenik trgovinskih podatkovnih elementov) standarda ISO 7372 vsebuje sprejeti dogovorjeni nabor standardnih podatkovnih elementov za različna področja uporabe. Vsebuje številko, ime podatkovnega elementa in opis pojma, s katerim se razloži dogovorjeni pomen, da se lahko določi vsebina informacij (podatkovna vrednost), ki jo je treba zagotoviti s podatkovnim elementom. Vsebuje tudi specifikacijo znakovne predstavitve podatkovne vrednosti z navedbo presledka (števila znakov) ter sopomenke imen podatkovnih elementov, kjer je primerno in se uporabljajo.

3.   Repozitorij podatkov:

Repozitorij podatkov je kraj, kjer se shranjujejo stvari, npr. skladišče. Pojem podatkovno skladišče se pogosto uporablja za navedbo kraja hrambe pogostih podatkov. Repozitorij podatkov se uporablja pri razvoju tehnologij XML in ebXML, da se navede kraj hrambe tako imenovanih osnovnih komponent. Prvi katalogi osnovnih komponent so na voljo kot osnutki predlogov za standarde, glej tudi www.unece.org/cefact/. Po standardih ebXML je enota repozitorija povezana z naborom standardnih metapodatkov, določenih kot atributov razreda predmetov iz registra. Ti atributi so zunaj dejanskega repozitorija in opisujejo enoto repozitorija.

4.   Glosar:

Seznam in razlaga npr. zahtevnih strokovnih izrazov se pogosto opisuje kot delni slovar. Izrazi so pogosto razvrščeni po abecednem redu in se uporabljajo kot referenca za projekte, knjige ali študije.

5.   Besedišče:

Seznam besed in pogosto tudi fraz, kratic itd., ki so po navadi razvrščene po abecednem redu in opredeljene ali drugače določene kot v slovarju ali glosarju.

2.2.2   WCO in HS

Svetovna carinska organizacija (WCO) je pripravila številne standarde in navodila za izmenjavo podatkov na področju izjav o blagu in tovoru.

WCO ohranja harmonizirani sistem (HS), ki zagotavlja šestštevilčni klasifikacijski sistem za blago in proizvode in se uporablja za razvrščanje blaga ter obsega več kot 5 000 opisov proizvodov ali skupin proizvodov, ki se najpogosteje proizvajajo in se z njimi najpogosteje trguje. Struktura tega številčnega sistema je taka, da zagotavlja zakonsko in logično strukturo, na podlagi katere se proizvodi posamezne skupine ali kategorije proizvodov razvrščajo v naslove, poglavja in oddelke.

Sistem lahko uporablja carina, namenjen pa je tudi za statistično obdelavo, proizvajalce, prevoz, uvoz in izvoz.

Ima naslednjo strukturo:

XX

Naslov

XXXX

Harmonizirani sistem

XXXX.XX

Oznaka HS

Za dodatno lokalno uporabo je oznako mogoče razširiti, kot sledi:

XXXX.XX.XX

Ozn. kombinirane nomenklature

XXXX.XX.XX.XX

Statistična številka

XXXX.XXXX.XXX

Oznaka TARIC

Poleg tega so dodatni lokalni pododdelki, ki vsebujejo do 21 mest in navajajo npr. nacionalno davčno oznako.

Kjotska konvencija WCO podrobno opisuje postopke in procese ter informacijske elemente tranzitnih in uvoznih/izvoznih deklaracij.

2.3   Opredelitve pojmov

Za te tehnične specifikacije se uporabljajo naslednje definicije (2).

Agent pomeni vsako osebo, ki ima mandat ali je pooblaščena za delovanje ali za predložitev informacij v imenu upravljavca plovila.

Asinhrono sporočilo je sporočilo, ki ga pošiljatelj lahko pošlje, ne da bi moral izrecno počakati, da ga prejemnik obdela. Prejemnik se odloči, kdaj bo obdelal sporočilo.

Barža je plovilo, ki nima lastnega pogona.

Določilo je podatkovni element, katerega vrednost je treba izraziti s kodo, ki daje poseben pomen funkciji drugega podatkovnega elementa ali segmenta [ISO 9735].

Elektronska izmenjava podatkov (EDI) je elektronski prenos strukturiranih podatkov po dogovorjenih standardih z aplikacij na računalniku ene stranke na aplikacije na računalniku druge stranke.

Enotno okno je objekt, ki strankam, vključenim v trgovino in prevoz, omogoča, da s shranitvijo standardiziranih informacij v enotno vstopno točko izpolnijo vse zakonske zahteve. Če so informacije v elektronski obliki, je treba posamezne podatkovne elemente oddati samo enkrat (3).

Koda je niz znakov, ki se uporablja kot skrajšano sredstvo a) evidentiranih ali identifikacijskih informacij in b) za predstavitev ali prepoznavanje informacij z uporabo posebne simbolne oblike, ki jo lahko prepozna računalnik [ISO TC154/SC1].

Koda segmenta je koda, ki enotno označuje vsak segment, kot je določen v imeniku segmentov [ISO 9735].

Koda sporočila: Enotna šestmestna abecedna referenca, ki označuje vrsto sporočila.

Logistika pomeni načrtovanje, izvajanje in nadzor gibanja ter nameščanja ljudi in/ali blaga, podporo dejavnostim, povezanim s takšnim gibanjem in nameščanjem znotraj sistema, organiziranega za doseganje posebnih ciljev.

Lokacija je kateri koli imenovani kraj, kot so pristanišče, celinski tovorni terminal, letališče, postaja za tovor v zabojnikih, terminal ali kateri koli kraj, kjer lahko poteka carinjenje in/ali redni sprejem ali dostava blaga in kjer so stalni objekti, ki se uporabljajo za blagovne tokove v mednarodni trgovini/mednarodnem prometu in se pogosto uporabljajo za ta namen. Lokacijo mora priznati pristojni nacionalni organ.

Manifest je dokument, v katerem so navedene specifikacije blaga, vključno z opremo, naloženo na prevoznem sredstvu. Pogosto je zbirka ladijskih nakladnic za uradne in upravne namene.

Način prevoza je način prevoza, ki se uporablja za prenos blaga, npr. železniški, cestni, pomorski, prevoz po celinskih plovnih poteh.

Nadzorovanje je spremljanje napredovanja in plovbe plovil s katero koli napravo in opozarjanje odgovornih strank pred odstopanji od pričakovane oziroma načrtovane plovbe.

Navigacijska podpora je podpora, ki jo zagotavljajo krmarji, da bi preprečili nastanek nevarnih razmer ladijskega prometa, na krovu ali v posebnih okoliščinah na obali (pilotaža z obale).

Navigacijske informacije so informacije, predložene kapitanu na krovu kot pomoč pri sprejemanju odločitev na krovu.

Navodila za oblikovanje so priročnik, v katerem je podrobno opisano, kako se oblikuje posamezno standardno sporočilo in kateri segmenti, podatkovni elementi, kode in reference se uporabljajo in kako.

Navtična podpora je podpora, ki jo zagotavljajo vlečni čolni ali čolnarji za pomoč pri varni plovbi in privezu ladje.

Nevarno blago pomeni  (4)

blago, uvrščeno v Kodeks UNDG,

blago, uvrščeno v Kodeks ADN/ADNR,

blago, uvrščeno v Kodeks IMDG,

nevarne tekoče snovi, navedene v Kodeksu IBC,

utekočinjene pline, navedene v Kodeksu IGC,

trdne snovi, navedene v Dodatku B Kodeksa BC.

Območje VTS je prostorsko omejeno, uradno razglašeno območje VTS. Območje VTS je lahko nadalje razdeljeno na podobmočja ali sektorje.

Obvestilo o prevozu je izjava o načrtovani plovbi ladje za pristojni organ.

Obvladovanje tveganja (carina) je sistematično prepoznavanje in izvajanje vseh potrebnih ukrepov za omejevanje izpostavljenosti tveganjem. Vključuje dejavnosti, kot so zbiranje podatkov in informacij, analiziranje in vrednotenje tveganja, predpisovanje in ukrepanje ter redno spremljanje in proučevanje postopka in njegovih rezultatov na podlagi nacionalnih in mednarodnih ter virov in strategij Skupnosti.

Odkrivanje pomeni ohranjanje informacij o statusu, vključno s trenutnim položajem tovora, enot tovora, pošiljk ali opreme (polni ali prazni zabojniki).

Odpravnik je oseba, ki v imenu pošiljatelja in prejemnika uredi prevoz blaga, vključno s tem povezanimi storitvami in/ali podobnimi formalnostmi.

Onesnaževalno blago pomeni:  (4)

olja, opredeljena v Prilogi I h Konvenciji MARPOL,

škodljive tekoče snovi, opredeljene v Prilogi II h Konvenciji MARPOL,

škodljive snovi, opredeljene v Prilogi III h Konvenciji MARPOL.

Označevalec je enotna identifikacijska oznaka segmenta ali podatkovnega elementa [ISO 9735].

Plovilo (sopomenka: ladja) je plovilo, ki pluje po celinskih plovnih poteh, ali morska ladja. V celinski plovbi ta izraz vključuje tudi male plovne objekte, trajekte in plavajočo opremo.

Podatkovni element je enota podatkov, ki se v določenih okoliščinah šteje za nedeljivo in za katero so določeni identifikacija, opis in predstavitev vrednosti.

Podporne storitve za plovila so storitve, ki jih kapitanu zagotavljajo npr. postaje za bunkerje in organizacija za popravila.

Postopek so koraki, ki jih je treba opraviti, da se izpolnijo formalnosti, vključno s časovnim načrtovanjem, obliko in načinom prenosa za posredovanje potrebnih informacij.

Pošiljatelj pomeni trgovca, s katerim ali v imenu katerega je bila sklenjena prevozna pogodba s špediterjem, ali osebo, v imenu katere je blago dejansko dostavljeno prejemniku v skladu s prevozno pogodbo (sopomenki: odpravnik tovora, špediter).

Poveljnik ladje je oseba na krovu ladje, ki daje ukaze in je pooblaščena za sprejemanje vseh odločitev v zvezi s plovbo in upravljanjem ladij (sopomenki: kapitan, voditelj plovila).

Prejemnik pomeni osebo, ki je navedena v prevoznem dokumentu kot prejemnik blaga, tovora ali zabojnikov.

Prevozno sredstvo: Vrsta vozila za prevoz blaga, kot so barža, tovornjak, plovilo ali vlak.

Pristojni organ pomeni organe in organizacije, ki jih vlade pooblastijo za sprejemanje in posredovanje informacij, sporočenih po tem standardu.

Radar je kateri koli od več sistemov ali naprav, ki uporabljajo prenesene in oddane radijske valove za odkrivanje predmeta, ki jih oddaja, kot je na primer plovilo, in določajo njegovo usmeritev, razdaljo, hitrost in smer. Uporablja se lahko za plovbo in odkrivanje.

Različni načini prevoza so prevoz blaga (zabojnikov) na vsaj dva načina.

Referenčna številka se nanaša na ali navaja razmerje ali, kadar je primerno, omejitev.

Segment (EDI) je vnaprej določen in prepoznan niz funkcijsko povezanih vrednosti podatkovnih elementov, ki se prepoznajo po zaporednih položajih v nizu. Segment se začne z označevalcem in konča s končanjem segmenta. Lahko je segment storitve ali segment uporabniških podatkov.

Sistem za nadzor plovbe (VTS) je storitev, ki jo izvaja pristojni organ, namenjena pa je izboljšanju varnosti in učinkovitosti prometa plovil ter zaščiti okolja. Sistem mora biti sposoben vplivati na promet in se odzivati na prometne razmere, ki nastanejo na območju.

Sledenje pomeni pridobivanje informacij v zvezi s trenutnim položajem tovora, enot tovora, pošiljkami in opremo.

Spremljanje prometa plovil zagotavlja ustne in elektronske informacije ter daje navodila pri srečanju s plovili ali za odziv na plovila v pretoku prometa za kar najbolj tekoč (učinkovit) in varen prevoz.

Storitev organiziranja prometa je storitev za preprečevanje razvoja nevarnih razmer v prometu plovil z upravljanjem prometnih tokov ter zagotavljanjem varnega in učinkovitega poteka prometa plovil na območju VTS.

Storitve VTS pomenijo informacijske in druge storitve, kot so storitve navigacijske pomoči ali organiziranja prometa ali oboje.

Številka EDI je elektronski naslov pošiljatelja ali prejemnika sporočila (npr. pošiljatelja in prejemnika tovora). To je lahko elektronski naslov, dogovorjena identifikacijska oznaka ali npr. številka Evropskega združenja za številčenje izdelkov (številka EAN).

Tveganje (carina) je verjetnost dogodka, ki se lahko zgodi v mednarodnem gibanju in trgovini z blagom, ki ogroža varnost Skupnosti in pomeni tveganje za javno zdravje in potrošnike.

UN/EDIFACT so predpisi ZN za elektronsko izmenjavo podatkov za administracijo, trgovino in promet. Vsebujejo sklop standardov, imenikov in navodil za elektronsko izmenjavo strukturiranih podatkov in zlasti podatkov o trgovini z blagom ali storitvami med neodvisnimi računalniško podprtimi informacijskimi sistemi. Predpise so priporočili ZN in jih je UN/ECE potrdila in objavila v Imeniku ZN za izmenjavo trgovinskih podatkov (UNTDID) ter se ohranjajo po dogovorjenih postopkih.

Upravljavec pomeni lastnika ali upravitelja ladje.

Vkrcevalec glej pošiljatelj.

2.4   Klasifikacije in opisi kod

Klasifikacije in kodeksi se uporabljajo, kolikor je le mogoče, da se prejemnikom sporočil olajša njihovo razumevanje. Za preprečitev dodatnega dela zaradi zbiranja in vzdrževanja novih kodeksov se uporabljajo veljavni kodeksi.

Za javljanje ladij v celinski plovbi se uporabljajo naslednje klasifikacije:

1.

Vrsta plovila in konvoja (Priporočilo OZN št. 28).

2.

Uradna številka ladje (OFS).

3.

Identifikacijska številka ladje IMO (IMO) je številka brez črk LR, ki je za vsako morsko plovilo objavljena v seznamu „Register“.

4.

Identifikacijska številka ladje ERI.

5.

Evropska navigacijska oznaka ENI (Enotna evropska številka plovila).

6.

Harmonizirani sistem poimenovanj in šifrskih oznak blaga (HS, blago).

7.

Kombinirana nomenklatura (KN, blago).

8.

Standardna klasifikacija blaga za prometno statistiko (blago).

9.

Številka nevarnega blaga ZN (UNDG).

10.

Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju (IMDG).

11.

ADN/ADNR.

12.

Kodeks ZN za države in narodnost.

13.

Kodeks ZN za trgovinske in prometne lokacije (UN/LOCODE).

14.

Koda odseka plovne poti.

15.

Koda terminala.

16.

Koda vrste in velikosti tovornega zabojnika.

17.

Identifikacijska koda zabojnika.

18.

Koda vrste paketa.

19.

Navodila za ravnanje.

20.

Namen klica.

21.

Vsebina tovora.

V nadaljevanju so opisane podrobnosti in opombe k uporabi teh kod v celinski plovbi in navodila za uporabnike. Kodi vrste ladje ali konvoja sta slikovno prikazani v različnih jezikih v kodnih tabelah. Kombinacija elementov zgoraj navedenih kod od 12 do 15 je določena v poglavju 2.7.

2.4.1   Posodabljanje kod in referenčne tabele

Za ohranitev enotnih kod in referenc in nespremenljivosti ter enotnosti različnih tabel so nujni strogi postopki in procesi za ohranjanje, objavljanje in uporabo različnih kod.

Za lažje ohranjanje vseh kod in referenčnih tabel, ki se uporabljajo za sporočila pri elektronskem javljanju, so kode in reference razdeljene v šest kategorij.

Kategorija A

Mednarodne kode in reference, ki jih hrani uradna organizacija in se uporabljajo v enotni obliki. Nove ali spremenjene kode objavi mednarodna organizacija, ki tudi sporoči, kdaj se začnejo uporabljati. Ta organizacija usklajuje spremembe tabel, za poročanje v skladu s specifikacijami za elektronsko javljanje ladij pa strokovna skupina ERI sporoči, kdaj se kode začnejo uporabljati v sporočilih. Primeri so Kodeksi UNDG (5) IMDG (6) ADN/ADNR/D (7) in HS/TARIC (8).

Kategorija B

Mednarodne kode in reference, ki jih hrani priznana mednarodna organizacija, kot sta ISO ali UNECE; spremembe tabel se objavljajo redno na zahtevo uporabnikov, usklajujejo pa jih uporabniške skupnosti. Primeri so UN/LOCODES, (9) vrsta prevoznega sredstva, način prevoza, kode držav in valut, prevozni stroški in dajatve.

Kategorija C

Poslovne kode in reference, ki jih hrani zasebna oziroma javno-zasebna organizacija, kot so EAN, Lloyds in Protect. Primeri so številke IMO in naslovne kode EAN.

Kategorija D

Regionalne kode in reference, ki jih hrani javna organizacija za uporabo na določenem področju. Primeri so kode odseka plovne poti in reference ECDIS.

Kategorija E

Nacionalne kode in reference, ki jih hrani javno oziroma javno-zasebno partnerstvo. Primeri so NST/R.

Kategorija F

Standardne kode in reference, ki se uporabljajo pri javljanju, so del standardnega sporočila in so opisane v samem sporočilu. Njihove spremembe morajo usklajevati nadzorni organi. Primeri so določila, kode za sintakso, identifikacijske oznake in funkcijske kode.

Mednarodne kode in reference iz kategorije A po navadi izvirajo od odpravnika blaga. Kode je treba obvezno posredovati v skladu z ustreznimi zakonskimi zahtevami, pravili in predpisi, da se omogočijo in olajšajo nadzor pristojnih organov in nujni ukrepi.

Podkodeks kod in referenc, ki se uporabljajo za elektronsko javljanje in druga sporočila pri prevozu po celinskih plovnih poteh, za vse druge kategorije pogosto hrani nadzorna agencija. Tako se zagotovita usklajena uporaba ter izvajanje novih in spremenjenih vnosov v te kodne tabele.

Agencija za nadzor sporočil je navedena pod podatkovnim elementom UNH 0051, v priročnikih za oblikovanje sporočil ali v ustreznih kodnih tabelah, ki so navedene spodaj.

2.4.2   Opisi kodnih tabel

2.4.2.1   Vrsta plovila in konvoja

POPOLN NASLOV

Kode vrst prevoznih sredstev

Poglavje 2.5 Priloge 2: Prevoz po celinskih plovnih poteh

OKRAJŠAVA

Priporočilo ZN št. 28

ORGAN IZVORA

UNECE/CEFACT, http://www.unece.org/cefact

PRAVNA PODLAGA

Priporočilo ZN št. 28, ECE/Trade/276; 2001/23

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

Marec 2001

SPREMEMBA

UN/CEFACT 2002

STRUKTURA

Štirimestna črkovno-številčna koda:

 

Ena številka: „1“ za pomorsko plovbo, „8“ za „celinsko plovbo“.

 

Dve številki za ladjo ali konvoj.

 

Ena številka za podrazdelitev, določeno v poglavju 6.

KRATEK OPIS

To priporočilo določa splošni kodeks za prepoznavanje vrste prevoznega sredstva. Posebno pomembno je za prevozne organizacije in ponudnike, carino in druge organe, statistične urade, odpravnike, pošiljatelje, prejemnike in druge stranke, ki jih prevoz zadeva.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

Priporočilo ZN št. 19

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.htm;

http://www.RISexpertgroups.org

JEZIKI

Angleški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

ES

OPOMBE

Glavni sklop vrednosti kod ureja mednarodni organ (UNECE). Za zagotovitev usklajenosti lahko vse aplikacije RIS uporabljajo samo en sklop vrednosti kod, ki predstavlja tudi dodatne vrste ladij.


Primer

 

8010

Motorna tovorna ladja (za celinsko plovbo)

1500

Splošna tovorna ladja (za pomorsko plovbo)

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

TDT/C228/8179 (konvoj)

 

EQD(B)/C224/8155 (ladja)

Priloge

 

Priporočilo UNECE št. 28: Kode vrst prevoznih sredstev, opis kodeksa za celinsko plovbo v različnih jezikih po nacionalnih predpisih

2.4.2.2   Uradna številka ladje (OFS)

POPOLN NASLOV

Uradna številka ladje

OKRAJŠAVA

OFS

ORGAN IZVORA

Osrednja komisija za plovbo po Renu (CCNR)

PRAVNA PODLAGA

§ 2.18 Uredbe o nadzoru ladijskih prevozov po Renu

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

------

SPREMEMBA

------

STRUKTURA

Dvoštevilčna koda države (an)

 

Petštevilčna registrska št. (an)

 

Kode držav:

 

01–19 Francija

 

20–39 Nizozemska

 

40–49 Nemčija

 

60–69 Belgija

 

70–79 Švica

 

80–99 Druge države

KRATEK OPIS

-----

POVEZANE KLASIFIKACIJE

-----

UPORABA

Celinska plovba

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

-----

JEZIKI

-----

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Osrednja komisija za plovbo po Renu, Place de la Republique 2, F-67082 Strasbourg Cedex

OPOMBE

To kodo nadomesti evropska identifikacijska številka plovila, določena v Uredbi o nadzoru ladijskih prevozov po Renu (Rheinschiffsuntersuchungsordnung) in členu 2.18 Priloge II k Direktivi 2006/87/ES (10).


Primer

 

4112345

Nemčija, Gerda

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.3   Identifikacijska številka ladje IMO

POPOLN NASLOV

Identifikacijska številka ladje IMO

OKRAJŠAVA

Št. IMO

ORGAN IZVORA

Mednarodna pomorska organizacija/Lloyds

PRAVNA PODLAGA

Resolucija IMO A.600(15), predpis 3 poglavja XI Konvencije SOLAS

SEDANJE STANJE

se uporablja

DATUM ZAČETKA UPORABE

-----

SPREMEMBA

Se dnevno posodablja.

STRUKTURA

(Sedemmestna) številka s seznama „Lloyd’s Register of Shipping (LR)“

KRATEK OPIS

Namen resolucije IMO je vsem ladjam dodeliti stalno številko za identifikacijo.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

-----

UPORABA

Za morske ladje

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

www.ships-register.com

JEZIKI

Angleški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Mednarodna pomorska organizacija

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

Združeno kraljestvo


Primer

 

Ladja dwt 2774

Danchem East 9031624

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.4   Številka elektronskega javljanja (za prepoznavanje ladij) ERN

POPOLN NASLOV

Številka elektronskega javljanja (za prepoznavanje ladij)

OKRAJŠAVA

ERN

ORGAN IZVORA

Rijkswaterstaat (Generalni direktorat za javna dela in upravljanje vode), Nizozemska

PRAVNA PODLAGA

-----

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

-----

OMEJITEV OBDOBJA UPORABE

-----

SPREMEMBA

-----

STRUKTURA

Osemmestna številka

KRATEK OPIS

-----

POVEZANE KLASIFIKACIJE

-----

UPORABA

Za elektronsko javljanje ladij, ki nimajo uradne številke (OFS) ali številke IMO.

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

www.risexpertgroups.org

JEZIKI

 

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

ERI-helpdesk@risexpertgroups.org

OPOMBA

To kodo nadomesti evropska identifikacijska številka plovila, določena v členu 2.18 Priloge II k Direktivi 2006/87/ES.


Primer

 

12345678

Renate

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.5   Enotna evropska identifikacijska številka plovila

POPOLN NASLOV

Enotna evropska identifikacijska številka plovila

OKRAJŠAVA

ENI

ORGAN IZVORA

Evropska unija

PRAVNA PODLAGA

Direktiva 2006/87/ES; Direktiva 2005/44/ES

SEDANJE STANJE

-----

DATUM ZAČETKA UPORABE

-----

OMEJITEV OBDOBJA UPORABE

-----

SPREMEMBA

Stalno

STRUKTURA

Osemmestna številka

KRATEK OPIS

Namen enotne evropske navigacijske oznake ali enotne evropske identifikacijske številke plovila je vsem ladjam dodeliti stalno identifikacijsko številko.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

Številke IMO, ERN in OFS

UPORABA

Za elektronsko javljanje ladij, odkrivanje in sledenje ter potrjevanje plovil kot plovil za celinsko plovbo.

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

(a)

Pristojni organi vodijo register; dostop do registra se odobri pristojnim organom drugih držav članic.

(b)

Podatkovna zbirka evropskih številk plovil.

(c)

Države pogodbenice Mannheimske konvencije in druge stranke na podlagi upravnih sporazumov.

JEZIKI

-----

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Države članice EU in pogodbenice Mannheimske konvencije.

OPOMBA

Enotna evropska identifikacijska številka plovila ENI je sestavljena iz osmih arabskih številk. Na prvih treh mestih je koda organa, pristojnega za dodelitev. Na naslednjih petih mestih je serijska številka.

Glej tudi poglavje 2.5.


Primer

12345678

 

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

TDT, EQD (V1 in V2–V15)

CNI/GID in

CNI/GID/DGS, označevalec 1311

2.4.2.6   Harmonizirani sistem oznak (HS)

POPOLN NASLOV

Harmonizirani sistem poimenovanj in šifrskih oznak blaga

OKRAJŠAVA

HS; Harmonizirani sistem

ORGAN IZVORA

Svetovna carinska organizacija

PRAVNA PODLAGA

Mednarodna konvencija o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

1.1.2007

SPREMEMBA

Načeloma se spremeni vsakih pet let.

STRUKTURA

7 466 postavk na štirih hierarhičnih ravneh

 

1. raven: področja, kodirana z rimskimi številkami (od I do XXI)

 

2. raven: poglavja, razvrščena po dvomestnih številčnih kodah

 

3. raven: naslovi, razvrščeni po štirimestnih številčnih kodah

 

4. raven: podnaslovi, razvrščeni po šestmestnih številčnih kodah

KRATEK OPIS

Konvencija o HS je klasifikacija blaga po merilih za surovine in proizvodno fazo blaga. HS je temelj celotnega postopka usklajevanja mednarodnih ekonomskih klasifikacij, ki ga skupaj izvajata Sektor za statistiko Združenih narodov in Eurostat. Njegove enote in podenote so osnovni pogoji za prepoznavanje industrijskega blaga v klasifikacijah izdelkov. Cilji: uskladiti a) klasifikacije za zunanjo trgovino, da se zagotovi neposredno dopisovanje, in b) zunanjetrgovinsko statistiko držav ter zagotoviti mednarodno primerljivost statistik.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

Kombinirana nomenklatura (KN): popolna skladnost na šestmestni ravni;

 

NST/R na trimestni ravni.

UPORABA

Izdelki

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

Svetovna carinska organizacija

Rue de l’industrie, 26–39

B-1040 Bruselj

BELGIJA

www.wcoomd.org

Svet za carinsko sodelovanje, Bruselj

JEZIKI

Nizozemski, angleški, francoski, nemški itd.

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Podkodeks kod, ki se uporabljajo za elektronsko javljanje, bo hranila strokovna skupina ERI.

OPOMBE

Klasifikacija HS je na ravni Evropske unije dodatno razčlenjena v klasifikacijo, imenovano Kombinirana nomenklatura (KN).


Primer

 

730110

Železne ali jeklene luščene plošče

310210

Mineralna ali kemična gnojila, amonijev sulfat

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

CNI/GID/FTX(1)/C108/4440

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

2.4.2.7   Kombinirana nomenklatura (KN)

POPOLN NASLOV

Kombinirana nomenklatura

OKRAJŠAVA

KN

ORGAN IZVORA

Komisija EU, Statistični urad EUROSTAT

PRAVNA PODLAGA

Uredba Sveta EU št. 2658/87 z dne 23. julija 1987

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

-----

SPREMEMBA

Revizije vsako leto 1. januarja.

STRUKTURA

Osemmestna številčna koda:

 

19 581 postavk na petih hierarhičnih ravneh:

 

1. raven: področja, kodirana z rimskimi številkami (od I do XXI)

 

2. raven: poglavja, razvrščena po dvomestnih številčnih kodah

 

3. raven: naslovi, razvrščeni po štirimestnih številčnih kodah

 

4. raven: podnaslovi, razvrščeni po šestmestnih številčnih kodah

 

5. raven: kategorije, razvrščene po osemmestnih številčnih kodah

KRATEK OPIS

Kombinirana nomenklatura je klasifikacija blaga, ki se v EU uporablja za zunanjetrgovinsko statistiko. EU jo uporablja tudi za carino. Klasifikacija temelji na harmoniziranem sistemu (HS), ki ga po potrebi za zunanjo trgovino, kmetijsko ureditev in carine razčlenjuje v pododdelke. KN je bila skupaj s HS uvedena leta 1988.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

Oznaka HS: popolna skladnost na šestmestni ravni;

NST/R na trimestni ravni.

UPORABA

Izdelki

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

http://ec.europa.eu/taxation_customs

JEZIKI

Vsi jeziki EU

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Generalni direktorat Evropske komisije za davke in carinsko unijo (GD TAXUD)

OPOMBE

-----


Uporaba v priročnikih za oblikovanje

Posredno prek oznake HS

2.4.2.8   Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa/revidirana (NST) 2000

POPOLN NASLOV

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport/Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa/revidirana

OKRAJŠAVA

NST 2000

ORGAN IZVORA

Evropska komisija (Statistični urad/Eurostat)

PRAVNA PODLAGA

Uredba EU o statistiki

SEDANJE STANJE

-----

DATUM ZAČETKA UPORABE

1.1.2007

SPREMEMBA

Redno vsaki dve leti

STRUKTURA

Dvoštevilčna koda NST 2000

1. raven: dvoštevilčna postavka CPA

KRATEK OPIS

V enem oziru oznaka HS (HS > NST), Klasifikacija blaga za statistiko prometa v Evropi (CSTE)

POVEZANE KLASIFIKACIJE

V enem oziru oznake HS za izdelke (HS > NST)

UPORABA

Izdelki

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NSTR_1967&StrLanguageCode=EN&IntPcKey

JEZIKI

Nizozemski, angleški, francoski, nemški itd.

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Statistični urad Evropskih skupnosti (Eurostat)

Unit C2 Batiment BECH A3/112

L-2920 Luksemburg

OPOMBE

-----

(a)   Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa/revidirana (NST/R)

POPOLN NASLOV

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport/Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa/revidirana

OKRAJŠAVA

NST/R

ORGAN IZVORA

Evropska komisija (Statistični urad/Eurostat)

PRAVNA PODLAGA

------

SEDANJE STANJE

Se uporablja, vendar je trenutno v reviziji.

DATUM ZAČETKA UPORABE

1.1.1967

SPREMEMBA

Redno vsaki dve leti

STRUKTURA

Trimestna številčna koda

1. raven: 10 poglavij, razvrščenih po enomestnih številčnih kodah (od 0 do 9)

2. raven: 52 skupin, razvrščenih po dvomestnih številčnih kodah

3. raven: 176 naslovov, razvrščenih po trimestnih številčnih kodah

KRATEK OPIS

Klasifikacijo NST/R je za uskladitev statistike o nacionalnem in mednarodnem prometu v državah članicah Evropskih skupnosti izdelal Eurostat.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

Klasifikacija blaga za statistiko prometa v Evropi (CSTE);

 

v enem oziru oznaka HS (HS > NST/R).

UPORABA

Izdelki

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NSTR_1967&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=

JEZIKI

Nizozemski, angleški, francoski, nemški itd.

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Statistični urad Evropskih skupnosti (Eurostat)

Unit C2 Batiment BECH A3/112

L-2920 Luksemburg

OPOMBE

-----


Primer

 

729

Sestavljena in druga industrijska gnojila

321

Motorni bencin

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

(b)   Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa/revidirana – Nizozemska (NST/R NL)

POPOLN NASLOV

Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa/revidirana – Nizozemska

OKRAJŠAVA

NST/R – NL

ORGAN IZVORA

-----

PRAVNA PODLAGA

-----

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

-----

SPREMEMBA

Redno vsaki dve leti

STRUKTURA

Štirimestna številčna koda

KRATEK OPIS

Klasifikacija NST/R – NL temelji na trimestni klasifikaciji Eurostata NST/R.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

NST/R, v enem oziru oznaka HS (HS > NST/R)

UPORABA

Statistika

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

-----

JEZIKI

Nizozemski

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

-----

OPOMBE

Na četrti ravni ni združljiva s klasifikacijama NST/R – FR in NST/R – DE.


Primer

 

7290

Sestavljena in druga industrijska gnojila

3210

Bencin

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

(c)   Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa/revidirana – Francija (NST/R FR)

POPOLN NASLOV

Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa

OKRAJŠAVA

NST/R – FR

ORGAN IZVORA

-----

PRAVNA PODLAGA

-----

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

-----

SPREMEMBA

Redno vsaki dve leti

STRUKTURA

Štirimestna številčna koda

KRATEK OPIS

Klasifikacija NST/R – FR temelji na trimestni klasifikaciji Eurostata NST/R.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

NST/R, v enem oziru oznaka HS (HS > NST/R)

UPORABA

Zaračunavanje dajatev za plovne poti, statistika

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

-----

JEZIKI

Francoski

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

-----

OPOMBE

Na četrti ravni ni združljiva s klasifikacijama NST/R – NL in NST/R – DE.


Primer

 

7291

Sestavljena in druga industrijska gnojila

3210

Bencin

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

(d)   Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa/revidirana Nemčija (NST/R DE)

POPOLN NASLOV

Seznam blaga za prevoz po nemških celinskih plovnih poteh

OKRAJŠAVA

Seznam blaga za prevoz po celinskih plovnih poteh; NST/R – DE

ORGAN IZVORA

Direktorat za vode in plovbo Zahod, Münster

PRAVNA PODLAGA

Odredba nemškega ministrstva za promet

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

1.1.1986

SPREMEMBA

Redno vsaki dve leti

STRUKTURA

Štirimestna številčna koda

1. raven: 10 poglavij, razvrščenih po enomestnih številčnih kodah (od 0 do 9)

2. raven: 52 skupin, razvrščenih po dvomestnih številčnih kodah

3. raven: 176 naslovov, razvrščenih po trimestnih številčnih kodah

4. raven: Enomestna sprememba, značilna za zaračunavanje in statistiko

KRATEK OPIS

„Seznam blaga za prevoz po celinskih plovnih poteh“ temelji na trimestni klasifikaciji Eurostata NST/R in „Seznamu blaga 1969“ nemškega Zveznega statističnega urada.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

NST/R, v enem oziru oznaka HS (HS > NST/R)

 

Standardna klasifikacija za statistiko prometa (GV)

UPORABA

Zaračunavanje dajatev za plovne poti, statistika

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

Direktorat za vode in plovbo Zahod, Münster

JEZIKI

Nemški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Glej zgoraj

OPOMBE

Na četrti ravni ni združljiva s klasifikacijama NST/R – FR in NST/R – NL.


Primer

 

7290

Mineralna sestavljena industrijska gnojila

3210

Bencin

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

2.4.2.9   Številka nevarnega blaga ZN (UNDG)

POPOLN NASLOV

Dodatek A „Seznam generičnih in nikjer drugje navedenih pravilnih odpravnih imen“

dela 3 „Seznama nevarnega blaga“

Priloge „Vzorčni predpisi“

k Priporočilom ZN za prevoz nevarnega blaga

OKRAJŠAVA

Vzorčni predpisi ZN; UNDG

ORGAN IZVORA

UNECE

PRAVNA PODLAGA

-----

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

Od leta 1956, vzorčni predpisi od leta 1996

SPREMEMBA

 

STRUKTURA

Štirimestna številčna koda

KRATEK OPIS

V priporočilih ZN za prevoz nevarnega blaga so obravnavana naslednja glavna področja:

seznam najpogosteje prevažanega nevarnega blaga in njegove oznake ter klasifikacija,

postopki pošiljanja,

standardi za pakiranje, preskusne postopke in potrjevanje,

standardi za multimodalne cisterne – zabojnike, preskusne postopke in potrjevanje.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

Kodeks IMDG

UPORABA

Prevoz nevarnega blaga

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/

JEZIKI

Angleški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Oddelek za promet

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo

Palais des nations

CH-1211 Geneve 10

www.unece.org

OPOMBE

V tem standardu se uporablja samo štirimestna številka ZN (brez razreda in oddelka).


Primer

 

1967

Strupen vzorec plina, ki ni pod pritiskom

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

CNI/GID/DGS/C234/7124

2.4.2.10   Mednarodni kodeks za pomorski prevoz nevarnega blaga (IMDG)

POPOLN NASLOV

Mednarodni kodeks za pomorski prevoz nevarnega blaga

OKRAJŠAVA

Kodeks IMDG

ORGAN IZVORA

Mednarodna pomorska organizacija IMO

PRAVNA PODLAGA

-----

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

18. maj 1965

SPREMEMBA

1.1.2001 (30. sprememba); približno vsaki dve leti

STRUKTURA

Dvomestna številčna koda:

Enomestna številka za razred

Enomestna številka za oddelek

KRATEK OPIS

Kodeks IMDG ureja večino pošiljk nevarnega blaga, ki se prevažajo po vodi. Priporočljivo je, da vlade sprejmejo kodeks kot podlago za nacionalne predpise v zvezi s Konvencijo SOLAS.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

Kodeks temelji na Priporočilih ZN za prevoz nevarnega blaga (UNDG).

UPORABA

Pomorski prevoz nevarnega in škodljivega blaga

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

www.imo.org

JEZIKI

Nizozemski, angleški, francoski, nemški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Mednarodna pomorska organizacija

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

ZDRUŽENO KRALJESTVO

OPOMBE

Za prevoze po celinskih plovnih poteh se lahko uporablja koda IMO, saj je ta koda pogosto že znana, po potrebi pa je treba vstaviti kodo ADN/R, ki ustreza kodi IMDG.


Primer

 

32

Vnetljiva tekočina, ki ni navedena drugje (etanol)

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

CNI/GID/DGS/C205/8351

2.4.2.11   ADN/R/D

POPOLN NASLOV

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah (po Renu in Donavi)

OKRAJŠAVA

ADN/R/D

ORGAN IZVORA

Osrednja komisija za plovbo po Renu

Komisija za Donavo

Ekonomska komisija ZN za Evropo

PRAVNA PODLAGA

-----

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

Se uporablja.

SPREMEMBA

Redno vsaki dve leti, kot je navedeno.

STRUKTURA

Za blago na plovilu za prevoz suhega tovora:

 

številka ZN

 

Ime snovi (v skladu s tabelo A dela 3 ADNR)

 

Razred

 

Koda klasifikacije nevarnosti

 

Skupina tovora

 

Ploščica o določitvi nevarnosti (nalepka)

 

Za blago na tankerjih

 

Številka ZN

 

Ime snovi (v skladu s tabelo C dela 3 ADNR)

 

Razred

 

Skupina tovora

KRATEK OPIS

ADN, Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh, ki bo nadomestil regionalne sporazume.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

ADN, ADR

UPORABA

Prevoz nevarnega blaga v celinski plovbi

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

www.ccr-zkr.org;

www.danubecom-intern.org;

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_treaty.html

JEZIKI

Nizozemski, francoski, nemški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Osrednja komisija za plovbo po Renu, Place de la Republique 2, F-67082 Strasbourg Cedex

Ekonomska komisija ZN za Evropo, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Švica

OPOMBE

Določbe sporazuma ADN, evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh, se uporabljajo za plovbo po Renu (ADNR) in Donavi (ADND). Izdaja ADR/RID/ADN iz leta 2007 je usklajena s štirinajsto revidirano izdajo Vzorčnih predpisov ZN in je začela veljati 1. januarja 2007.


Primer

 

za plovilo za prevoz suhega tovora:

za tanker:

1203; bencin; 3; F1; III; 3

1203; bencin; 3; III;

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

CNI/GID/DGS/C205/8078

2.4.2.12   Koda države ZN

POPOLN NASLOV

Mednarodne standardne kode za predstavitev imen držav

OKRAJŠAVA

ISO 3166–1

ORGAN IZVORA

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO)

PRAVNA PODLAGA

Priporočilo ZN št. 3 (Kode za predstavitev imen držav)

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

1974

SPREMEMBA

Z ISO 3166–1

STRUKTURA

Dvočrkovna abecedna koda (se uporablja načeloma)

Trimestna številčna oznaka (druga možnost)

KRATEK OPIS

ISO določa enotno dvočrkovno kodo za vsako državo na seznamu in trimestno številčno kodo, ki je mišljena kot druga možnost za vse aplikacije, ki morajo biti neodvisne od abecede.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

UN/LOCODE

UPORABA

Ta koda se uporablja kot element kombinirane kode lokacije tega standarda.

MEDIJI, KJER SO NA VOLJO

UNECE,

www.unece.org/locode

JEZIKI

Angleški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

http://www.unece.org/cefact

OPOMBE

Za kombinacijo črkovne kode države in kode lokacije glej poglavje 2.7.


Primer

 

BE

Belgija

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

Sporočilo ERINOT:

 

TDT/C222/8453

 

NAD(1)/3207

 

NAD(2)/3207

 

Sporočilo ERIRSP:

 

NAD(1)/3207

2.4.2.13   Koda lokacije ZN

POPOLN NASLOV

Koda ZN za trgovinske in prevozne lokacije

OKRAJŠAVA

UN/LOCODE

ORGAN IZVORA

UNECE/CEFACT

PRAVNA PODLAGA

Priporočilo UN/ECE št. 16

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

1980

SPREMEMBA

2006–2

STRUKTURA

Koda države ISO 3166–1 (dvomestna črkovna oznaka), ki ji sledita presledek in trimestna črkovna oznaka za krajevna imena (pet mest).

Krajevno ime (a …29)

Pododdelek ISO 3166–2, neobvezno (a..3)

Funkcija, obvezno (an5)

Opombe, neobvezno (an..45)

Geografske koordinate (000S 0000 Z, 000 J 00000 V)

KRATEK OPIS

ZN priporoča za krajšanje imen lokacij, zanimivih za mednarodno trgovino, kot so pristanišča, letališča, terminali za notranje prevoze, in drugih lokacij, kjer lahko poteka carinjenje blaga in katerih imena morajo biti pri izmenjavi podatkov med udeleženci mednarodne trgovine predstavljena nedvoumno, uporabo petčrkovne abecedne oznake.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

Koda države ZN

UPORABA

Ta koda se uporablja kot element kombinirane kode lokacije tega standarda.

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

www.unece.org/locode

JEZIKI

Angleški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

UNECE

OPOMBE

Za kombinacijo elementov kode lokacije glej poglavje 2.7.


Primer

 

BEBRU

Belgija Bruselj

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

TDT/LOC (1..9)/C517/3225

 

CNI/LOC(1..2) /C517/3225

Glej:

Ta dokument in priročnike za oblikovanje „Opredelitev revidirane kode lokacije in terminala“ Ministrstva za promet in javne gradnje

Svetovalna služba za promet in prevoz

Maj 2002

2.4.2.14   Koda odseka plovne poti

POPOLN NASLOV

Koda odseka plovne poti

OKRAJŠAVA

 

ORGAN IZVORA

Nacionalni upravni organi za plovne poti

PRAVNA PODLAGA

-----

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

-----

SPREMEMBA

-----

STRUKTURA

Petmestna številčna koda

KRATEK OPIS

Omrežje plovnih poti je razdeljeno v odseke. Odseki so lahko celotne reke in kanali, dolgi več 100 km, ali majhni odseki. Položaj lokacije v odseku se lahko sporoči v hektometrih ali z imenom (kodo) terminala ali točke prehoda.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

UNLOCODE

UPORABA

Številčenje plovnih poti v nacionalnem omrežju. Ta koda se uporablja kot element kombinirane kode lokacije tega standarda.

MEDIJI, KJER SO NA VOLJO

-----

JEZIKI

-----

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Nacionalni upravni organi za plovne poti. Za usklajevanje skrbi strokovna skupina ERI.

OPOMBE

Za kombinacijo elementov kode lokacije glej poglavje 2.7.


Primer

 

03937

Rhein, Rüdesheimer Fahrwasser

02552

Oude Maas at Dordrecht

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Glej:

Glej ta dokument in priročnike za oblikovanje

 

Opredelitev revidirane kode lokacije in terminala

Opomba 1:

Če ni na voljo kode plovne poti, je treba polje zapolniti z ničlami.

Opomba 2:

Za kombinacijo elementov kode lokacije glej poglavje 2.7.

2.4.2.15   Koda terminala

POPOLN NASLOV

Koda terminala

OKRAJŠAVA

-----

IZVOR

Nacionalni organi za plovne poti

PRAVNA PODLAGA

-----

SEDANJE STANJE

Različica št. 2, april 2000

DATUM ZAČETKA UPORABE

-----

SPREMEMBA

Redno

STRUKTURA

Vrsta terminala (enomestna številčna koda) Številka terminala (petmestna črkovno-številčna koda)

KRATEK OPIS

Dodatna specifikacija lokacije terminala znotraj lokacije pristanišča v državi.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

UNLOCODE

UPORABA

Ta koda se uporablja kot element kombinirane kode lokacije tega standarda. Za kombinacijo elementov kode lokacije in pravila za vzdrževanje ustreznih kodeksov glej poglavje 2.7.

MEDIJI, KJER JE NA VOLJO

www.risexpertgroups.org.

JEZIKI

-----

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Nacionalni upravni organi za plovne poti. Za usklajevanje skrbi strokovna skupina ERI.

OPOMBE

Izjemno pomembno je, da se kode vzdržujejo tako, da sta doseženi največja stabilnost in doslednost, ki zagotavljata, da razen dodajanja in brisanja druge spremembe niso potrebne.

Za kombinacijo elementov kode lokacije glej poglavje 2.7.


Primer

 

LEUVE

Leuvehaven at Rotterdam, Nizozemska

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Glej:

Priročnike za oblikovanje in ta dokument

 

Opredelitev revidirane kode lokacije in terminala

Opomba 1:

Če ni na voljo kode terminala, je treba polje zapolniti z ničlami.

Opomba 2:

Vsaka država odgovarja za svoje podatke. Za usklajevanje in osrednjo distribucijo skrbi nizozemski Generalni direktorat za javna dela in upravljanje vode.

Opomba 3:

Trenutno kodeks terminalov za Generalni direktorat za javna dela in upravljanje vode hrani podjetje Bureau Telematica.

2.4.2.16   Koda velikosti in vrste tovornega zabojnika

POPOLN NASLOV

Tovorni zabojniki – kodiranje, prepoznavanje in označevanje

OKRAJŠAVA

-----

ORGAN IZVORA

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO)

PRAVNA PODLAGA

Poglavje 4 in Prilogi D in E standarda ISO 6346

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

-----

SPREMEMBA

3. izdaja 1.12.1995

STRUKTURA

Velikost zabojnika: dva črkovno-številčna znaka (prvi za dolžino, drugi za kombinacijo višine in širine)

 

Vrsta zabojnika: dva črkovno-številčna znaka

KRATEK OPIS

Kode velikosti in vrste, določene za vse vrste zabojnikov.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

ISO 6346 kodiranje, prepoznavanje in označevanje

UPORABA

Kadar je znana in navedena v trgovinski izmenjavi informacij.

MEDIJI, KJER SO NA VOLJO

www.iso.ch/iso/en

JEZIKI

Angleški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

http://www.bic-code.org/

OPOMBE

Kode velikosti in vrste so na zabojnikih in se uporabljajo pri elektronskem javljanju, kadar so na voljo v drugih izmenjanih informacijah, npr. med knjiženjem. Uporabljajo se celotne kode velikosti in vrste, kar pomeni, da se informacij ne sme razdeliti na posamezne sestavne dele (ISO 6346:1995).


Primer za velikost

 

42

Dolžina: 40 ft.; Višina: 8 ft. 6 in.; Širina: 8 ft.

Primer za vrsto

 

GP

Zabojnik za splošno uporabo

BU

Zabojnik za suhi razsuti tovor

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

Po potrebi segment EQD.

2.4.2.17   Identifikacijska koda zabojnika

POPOLN NASLOV

Tovorni zabojniki – kodiranje, prepoznavanje in označevanje

OKRAJŠAVA

Kode velikosti in vrste ISO

ORGAN IZVORA

Mednarodna organizacija za standardizacijo

PRAVNA PODLAGA

Priloga A poglavja 3 standarda ISO 6346

SEDANJE STANJE

Uporablja se na vseh tovornih zabojnikih po svetu.

DATUM ZAČETKA UPORABE

1995

SPREMEMBA

-----

STRUKTURA

Koda lastnika: tri črke

 

Identifikacijska oznaka kategorije opreme: ena črka

 

Serijska številka: šest številk

 

Kontrolna številka: ena številka

KRATEK OPIS

Namen sistema prepoznavanja je splošna uporaba, na primer pri dokumentiranju, nadzoru in komuniciranju (vključno s sistemi za avtomatsko obdelavo podatkov) ter za prikazovanje na zabojnikih.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

ISO 668, 1496 in 8323

UPORABA

-----

MEDIJI, KJER SO NA VOLJO

www.iso.ch/iso/en;

http://www.bic-code.org/

JEZIKI

Angleški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

Mednarodni urad za zabojnike (BIC), 167 rue de Courcelles, F-75017 Pariz, Francija, http://www.bic-code.org/

OPOMBE

-----


Primer

 

KNLU4713308

NEDLLOYD pomorski tovorni zabojnik s serijsko številko 471330 (8 je kontrolna številka).

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

CNI/GID/DGS/SGP/C237/8260

2.4.2.18   Vrsta paketa

POPOLN NASLOV

Kode za vrste paketov in embalažnih materialov

OKRAJŠAVA

Priporočilo UNECE št. 21

ORGAN IZVORA

UN CEFACT

PRAVNA PODLAGA

-----

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

Avgust 1994 (ECE/TRADE/195)

SPREMEMBA

Trade/CEFACT/2002/24

STRUKTURA

Dvomestna črkovno-številčna vrednost kode

 

Ime vrednosti kode

 

Dvomestna številčna vrednost kode

KRATEK OPIS

Sistem številčnih kod za opisovanje blaga, kot je predstavljeno za prevoz, katerega namen je olajšati prepoznavanje, evidentiranje, rokovanje in določanje tarif za pretovarjanje.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

-----

UPORABA

-----

MEDIJI, KJER SO NA VOLJO

www.unece.org/cefact

JEZIKI

Angleški, francoski, nemški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

-----

OPOMBE

Številčna vrednost kode se ne uporablja v tem standardu.


Primer

 

BG

vreča

BX

škatla

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

CNI/GID/C213/7065

2.4.2.19   Navodila za ravnanje

POPOLN NASLOV

Koda za opis navodil za ravnanje

OKRAJŠAVA

Podatkovni element 4079 UN/EDIFACT

ORGAN IZVORA

UN CEFACT

PRAVNA PODLAGA

-----

SEDANJE STANJE

Se uporabljajo.

DATUM ZAČETKA UPORABE

25. julij 2005

SPREMEMBA

Trade/CEFACT/2005/

STRUKTURA

Predst.: an..3

 

Ime vrednosti kode

 

Trimestna črkovna vrednost kode

KRATEK OPIS

Sistem črkovnih kod za opisovanje navodil za ravnanje glede nalog, ki jih je treba opraviti v pristanišču, katerega namen je olajšati ravnanje s plovilom in določitev tarif za pretovarjanje.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

-----

UPORABA

Sporočila un/edifact

MEDIJI, KJER SO NA VOLJO

www.unece.org/cefact

JEZIKI

Angleški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

-----

OPOMBE

Številčna vrednost kode se ne uporablja v tem standardu.


Primer

 

LOA

Natovarjanje

DIS

Raztovarjanje

RES

Vnovično natovarjanje

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

LOC/HAN/C524/4079

2.4.2.20   Namen klica

POPOLN NASLOV

Koda za opis namena klica za prenos

OKRAJŠAVA

POC C525

ORGAN IZVORA

UN CEFACT

PRAVNA PODLAGA

-----

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

25. julij 2005

SPREMEMBA

Trade/CEFACT/2005

STRUKTURA

Predst.: an..3

 

Dvomestna številčna vrednost kode

 

Ime vrednosti kode

KRATEK OPIS

Sistem številčnih kod za opisovanje namena klica plovila, katerega namen je olajšati prepoznavanje in evidentiranje.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

HAN

UPORABA

Sporočila edifact

MEDIJI, KJER SO NA VOLJO

www.unece.org/cefact

JEZIKI

Angleški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

-----

OPOMBE

Številčna vrednost kode se uporablja v tem standardu.


Primer

 

1

Postopki s tovorom

23

Odstranjevanje odpadkov

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

TSR/POC/C525/8025

2.4.2.21   Vsebina tovora

POPOLN NASLOV

Klasifikacijska koda vrste tovora

OKRAJŠAVA

Vrsta tovora UN/EDIFACT 7085

ORGAN IZVORA

UN CEFACT

PRAVNA PODLAGA

-----

SEDANJE STANJE

Se uporablja.

DATUM ZAČETKA UPORABE

25. julij 2005

SPREMEMBA

Trade/CEFACT/2005

STRUKTURA

AN..3

 

Dvomestna številčna vrednost kode

 

Ime vrednosti kode

 

Dvomestna številčna vrednost kode

KRATEK OPIS

Sistem številčnih kod za klasifikacijo vrste tovora, kot se je prevažal, katerega namen je olajšati prepoznavanje, evidentiranje, rokovanje in določanje tarif.

POVEZANE KLASIFIKACIJE

HAN

UPORABA

Sporočila edifact

MEDIJI, KJER SO NA VOLJO

www.unece.org/cefact

JEZIKI

Angleški

NASLOV ODGOVORNE AGENCIJE

-----

OPOMBE

Številčna vrednost kode se uporablja v teh tehničnih specifikacijah.


Primer

 

5

Drug tovor, ki ni v zabojnikih

30

Tovor v razsutem stanju

Uporaba v priročnikih za oblikovanje

TSR/LOC/HAN/C703/7085

2.5   Enotna evropska identifikacijska številka plovila

Enotna evropska identifikacijska številka plovila (ENI), v nadaljevanju evropska identifikacijska številka plovila, je opredeljena v členu 2.18 Priloge II k Direktivi 2006/87/ES.

Če plovni objekt nima evropske identifikacijske številke plovila, ko jo potrebuje za sodelovanje v rečnih informacijskih storitvah (RIS), mu jo dodeli pristojni organ države članice, v kateri je plovni objekt registriran ali je njegovo matično pristanišče.

Plovnim objektom iz držav, v katerih dodelitev evropske identifikacijske številke plovila ni mogoča, evropsko identifikacijsko številko plovila dodeli pristojni organ države članice, v kateri jo plovilo potrebuje za prvo sodelovanje v RIS.

Pristojni organ izda potrdilo o dodelitvi evropske identifikacijske številke plovila.

Vsakemu plovnemu objektu se lahko dodeli samo ena evropska identifikacijska številka plovila. Evropska identifikacijska številka plovila se dodeli samo enkrat in ostane nespremenjena celotno življenjsko dobo plovnega objekta.

Lastnik plovnega objekta ali njegov zastopnik pristojnemu organu odda vlogo za dodelitev evropske identifikacijske številke plovila. Lastnik ali njegov zastopnik je tudi odgovoren za to, da je evropska identifikacijska številka plovila pritrjena na plovni objekt.

Vsaka država članica uradno obvesti Komisijo o pristojnih organih, ki so odgovorni za dodeljevanje evropskih identifikacijskih številk plovil. Komisija vodi register teh pristojnih organov in pristojnih organov, o katerih so jo obvestile tretje države, in ga da na vpogled državam članicam. Na zahtevo se ta register da na vpogled tudi pristojnim organom tretjih držav.

Vsi pristojni organi iz prejšnjega odstavka sprejmejo vse potrebne ukrepe za obveščanje vseh drugih pristojnih organov iz registra iz prejšnjega odstavka o vsaki dodeljeni evropski identifikacijski številki plovila in podatkih za prepoznavanje plovil, določenih v Dodatku IV Priloge II k Direktivi 2006/87/ES.

Ti podatki se lahko dajo na voljo pristojnim organom drugih držav članic, državam pogodbenicam Mannheimske konvencije in, če je zagotovljena enakovredna raven zasebnosti, tretjim državam na podlagi upravnih sporazumov, da se lahko izvedejo upravni ukrepi za ohranjanje varnosti in enostavnosti plovbe.

2.6   Opredelitev vrst plovil v ERI

UPORABA V/C

M

Pododdelek kode

Ime

Opis

Ne

8

00

0

Plovilo, vrsta neznana

 

 

 

 

Plovilo neznane vrste.

V

8

01

0

Motorna tovorna ladja

 

 

 

 

Motorizirano plovilo za prevoz splošnega tovora.

V

8

02

0

Motorni tanker

 

 

 

 

Motorizirano plovilo za prevoz tovora v cisternah.

V

8

02

1

Motorni tanker, tekoči tovor, vrsta N

 

 

 

 

Motorizirano plovilo za prevoz tekočega tovora.

V

8

02

2

Motorni tanker, tekoči tovor, vrsta C

 

 

 

 

Motorizirano plovilo za prevoz posebnih kemikalij.

V

8

02

3

Motorni tanker, suhi tovor

 

 

 

 

Motorizirano plovilo za prevoz suhega in tekočega tovora (npr. cementa).

V

8

03

0

Plovilo za prevoz zabojnikov

 

 

 

 

Plovilo za prevoz zabojnikov.

V

8

04

0

Tanker za prevoz plina

 

 

 

 

Plovila s cisternami za prevoz plina.

C

8

05

0

Motorna tovorna ladja, vlačilec

 

 

 

 

Motorizirano plovilo za prevoz tovora in za vleko.

C

8

06

0

Motorni tanker, vlačilec

 

 

 

 

Motorizirano plovilo za prevoz tekočega tovora in za vleko.

C

8

07

0

Motorna tovorna ladja z eno ali več ladjami ob boku

 

 

 

 

Motorizirano plovilo za prevoz splošnega tovora, ki ima ob boku eno ali več plovil.

C

8

08

0

Motorna tovorna ladja s tankerjem

 

 

 

 

Motorizirano plovilo za prevoz splošnega tovora ob plovilu za prevoz tekočega tovora.

C

8

09

0

Motorna tovorna ladja, ki potiska eno ali več tovornih ladij

 

 

 

 

Motorizirano plovilo za prevoz splošnega tovora, ki potiska eno ali več plovil za prevoz splošnega tovora.

C

8

10

0

Motorna tovorna ladja, ki potiska vsaj en tanker

 

 

 

 

Motorizirano plovilo za prevoz splošnega tovora, ki potiska vsaj eno plovilo za prevoz tekočega tovora.

Ne

8

11

0

Vlačilec, motorna ladja

 

 

 

 

Plovilo za potiskanje ali vleko drugega plovila, ki lahko tudi prevaža splošni tovor.

Ne

8

12

0

Vlačilec, tanker

 

 

 

 

Plovilo za potiskanje ali vleko drugega plovila, ki lahko tudi prevaža tekoči tovor.

C

8

13

0

Vlačilec, motorna ladja, povezan

 

 

 

 

Plovilo za potiskanje ali vleko drugega plovila, ki lahko tudi prevaža splošni tovor in je povezano z enim ali več drugimi plovili.

C

8

14

0

Vlačilec, motorna ladja/tanker, povezan

 

 

 

 

Plovilo za potiskanje ali vleko drugega plovila, ki lahko tudi prevaža splošni ali tekoči tovor in je povezano z enim ali več drugimi plovili.

V

8

15

0

Tovorna barža

 

 

 

 

Maona za prevoz splošnega tovora.

V

8

16

0

Tankerska barža

 

 

 

 

Maona za prevoz tovora v cisternah.

V

8

16

1

Tankerska barža, tekoči tovor, vrsta N

 

 

 

 

Maona za prevoz tekočega tovora.

V

8

16

2

Tankerska barža, tekoči tovor, vrsta c

 

 

 

 

Maona za prevoz posebnih kemikalij.

V

8

16

3

Tankerska barža, suh tovor

 

 

 

 

Maona za prevoz suhega in tekočega tovora (npr. cementa).

V

8

17

0

Tovorna barža z zabojniki

 

 

 

 

Maona za prevoz zabojnikov.

V

8

18

0

Tankerska barža, plin

 

 

 

 

Maona za prevoz plina.

C

8

21

0

Potisna naveza, ena tovorna barža

 

 

 

 

Plovilo za potiskanje/vleko za lažjo plovbo ene tovorne barže.

C

8

22

0

Potisna naveza, dve tovorni barži

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko za lažjo plovbo dveh tovornih barž.

C

8

23

0

Potisna naveza, tri tovorne barže

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko za lažjo plovbo treh tovornih barž.

C

8

24

0

Potisna naveza, štiri tovorne barže

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko za lažjo plovbo štirih tovornih barž.

C

8

25

0

Potisna naveza, pet tovornih barž

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko za lažjo plovbo petih tovornih barž.

C

8

26

0

Potisna naveza, šest tovornih barž

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko za lažjo plovbo šestih tovornih barž.

C

8

27

0

Potisna naveza, sedem tovornih barž

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko za lažjo plovbo sedmih tovornih barž.

C

8

28

0

Potisna naveza, osem tovornih barž

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko za lažjo plovbo osmih tovornih barž.

C

8

29

0

Potisna naveza, devet tovornih barž

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko za lažjo plovbo devetih ali več tovornih barž.

C

8

31

0

Potisna naveza, ena barža za prevoz plina/tankerska barža

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko, ki premika en tanker ali eno baržo za prevoz plina.

C

8

32

0

Potisna naveza, dve barži, vsaj en tanker ali barža za prevoz plina

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko, ki premika dve barži, izmed katerih je vsaj ena tanker ali barža za prevoz plina.

C

8

33

0

Potisna naveza, tri barže, vsaj en tanker ali barža za prevoz plina

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko, ki premika tri barže, izmed katerih je vsaj ena tanker ali barža za prevoz plina.

C

8

34

0

Potisna naveza, štiri barže, vsaj en tanker ali barža za prevoz plina

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko, ki premika štiri barže, izmed katerih je vsaj ena tanker ali barža za prevoz plina.

C

8

35

0

Potisna naveza, pet barž, vsaj en tanker ali barža za prevoz plina

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko, ki premika pet barž, izmed katerih je vsaj ena tanker ali barža za prevoz plina.

C

8

36

0

Potisna naveza, šest barž, vsaj en tanker ali barža za prevoz plina

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko, ki premika šest barž, izmed katerih je vsaj ena tanker ali barža za prevoz plina.

C

8

37

0

Potisna naveza, sedem barž, vsaj en tanker ali barža za prevoz plina

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko, ki premika sedem barž, izmed katerih je vsaj ena tanker ali barža za prevoz plina.

C

8

38

0

Potisna naveza, osem barž, vsaj en tanker ali barža za prevoz plina

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko, ki premika osem barž, izmed katerih je vsaj ena tanker ali barža za prevoz plina.

C

8

39

0

Potisna naveza, devet ali več barž, vsaj en tanker ali barža za prevoz plina

 

 

 

 

Kombinacija za potiskanje/vleko, ki premika devet ali več barž, izmed katerih je vsaj ena tanker ali barža za prevoz plina.

V

8

40

0

Vlačilec, edini

 

 

 

 

Plovilo za potiskanje drugega plovila, ki je edini čoln za vleko.

Ne

8

41

0

Vlačilec, eden ali več vlečnih čolnov

 

 

 

 

Plovilo za potiskanje drugega plovila, ki plovilo potiska hkrati z enim ali več vlečnimi čolni.

C

8

42

0

Vlačilec, ki pomaga plovilu ali povezani kombinaciji

 

 

 

 

Plovilo za potiskanje drugega plovila, ki pomaga plovilu ali kombinaciji plovil ali vlačilcev in plovil.

V

8

43

0

Potisni čoln, eden

 

 

 

 

Plovilo za potiskanje.

V

8

44

0

Potniška ladja, potniški trajekt, ladja Rdečega križa, ladja za križarjenje

 

 

 

 

Plovila za splošni prevoz potnikov.

V

8

44

1

Potniški trajekt

 

 

 

 

Plovilo za prevoz potnikov in/ali vozil na rednih kratkih potovanjih.

V

8

44

2

Ladja Rdečega križa

Plovilo za prevoz bolnikov in/ali invalidov.

V

8

44

3

Ladja za križarjenje

 

 

 

 

Plovilo za prevoz potnikov, nastanjenih na ladji.

V

8

44

4

Potniška ladja brez možnosti nastanitve

 

 

 

 

Plovilo za prevoz potnikov brez možnosti nastanitve v kabinah itd.

V

8

45

0

Službeno plovilo, policijska patrulja, pristaniške storitve

 

 

 

 

Plovilo za izvajanje posebne namenske storitve.

V

8

46

0

Plovilo, plovni objekt za vzdrževalna dela, plavajoči žerjav, ladja za polaganje kablov, ladja za nameščanje boj, strgača

 

 

 

 

Plovilo za opravljanje posebne vrste dela.

C

8

47

0

Objekt, vlečen, nikjer drugje naveden

 

 

 

 

Objekt v vleki, ki ni naveden nikjer drugje.

V

8

48

0

Ribiški čoln

 

 

 

 

Plovilo za ribolov.

V

8

49

0

Bunker

 

 

 

 

Plovilo za prevoz in dostavljanje tankov za gorivo.

V

8

50

0

Barža, tanker, kemikalije

 

 

 

 

Plovilo za prevoz tekočih kemikalij ali razsutih kemikalij.

C

8

51

0

Objekt, nikjer drugje naveden

 

 

 

 

Plovni objekt, ki ni naveden nikjer drugje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne kode za pomorska prevozna sredstva

 

 

 

 

 

V

1

50

0

Plovilo za prevoz splošnega tovora po morju

 

 

 

 

Plovilo za prevoz splošnega tovora.

V

1

51

0

Morska ladja za prevoz zabojnikov

 

 

 

 

Plovilo za prevoz zabojnikov.

V

1

52

0

Morska ladja za razsuti tovor

 

 

 

 

Plovilo za prevoz razsutega tovora.

V

1

53

0

Tanker

 

 

 

 

Plovilo, opremljeno izključno s cisternami za prevoz tovora.

V

1

54

0

Tanker za prevoz utekočinjenega plina

 

 

 

 

Tanker za prevoz utekočinjenega plina.

V

1

85

0

Plovni objekt, šport in rekreacija, daljši kot 20 metrov

 

 

 

 

Plovilo za rekreacijo, daljše kot 20 metrov.

V

1

90

0

Hitra ladja

 

 

 

 

Hitro večnamensko plovilo.

V

1

91

0

Hidrogliser

 

 

 

 

Plovilo s strukturo v obliki kril za drsenje po vodi pri visoki hitrosti.

V

1

92

0

Hitri katamaran

 

 

 

 

Hitro plovilo z vzporednima trupoma.

Vir: Unece.

2.7   Kode lokacije

2.7.1   Podatkovni elementi

Koda lokacije je sestavljena iz naslednjih ločenih elementov:

Element Št.

Opis

1

Koda države ZN (dvomestna)

2

Koda lokacije ZN (trimestna)

3

Št. odseka plovne poti (petmestna)

4

Koda terminala ali točke prehoda (petmestna)

5

Hektometer odseka plovne poti (pet mest), v zbirki podatkov obravnavan kot atribut številke odseka plovne poti

Zahtevano lokacijo je treba vedno predstaviti z enotno kodo. To je mogoče storiti na več načinov, odvisno od namena javljanja in lokalnih razmer.

Koda UNLOCODE je vedno sestavljena iz kode države in lokacije, zaradi njune kombinacije pa je koda UNLOCODE enkratna.

2.7.2   Primer

Namen

Primer

Uporabljeni elementi

Koda

 

Št.

Celotno besedilo

1

Koda države ZN

2

Koda lokacije ZN

3

Številka odseka plovne poti

4

Koda terminala

5

Hektometer plovne poti

1

2

3

4

5

Obvestilo o prevozu, izjava na računu

 

Kraj odhoda/namembni kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nemčija; Mainz; Ren; Frankenbach

x

x

x

X

 

DE

MAI

03901

00FRB

00000

 

2

Nizozemska; Rotterdam; odsek 2552 (Oude Maas); Leuvehaven

x

x

x

X

 

NL

RTM

02552

LEUVE

00000

 

3

Nizozemska; odsek 2552 (Oude Maas); 2,2 km

x

 

x

 

x

NL

XXX

05552

00000

00022

 

4

Nemčija; Ren; 502,3 km

x

 

x

 

x

DE

XXX

03900

00000

05023

Prometno obvestilo

 

Točka prehoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nemčija; Ren; 502,3 km

x

 

x

 

x

DE

XXX

03900

00000

05023

 

6

Nemčija; Oberwesel; Ren; prometni center

x

x

x

X

 

DE

OWE

03901

TRACE

00000

 

7

Nemčija; Trier; Mose; lock

x

X

x

X

 

De

TRI

03201

LOCK

00000

Kratice

Kratice

Opis

ADN

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah (Direktiva Sveta EU 94/95/ES) – European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Council Directive 94/95/EC)

ADNR

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po Renu – Réglement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin

AIS

Sistem za samodejno prepoznavanje – Automatic Identification System

BERMAN

Upravljanje vplutja (sporočilo EDI) – Berth Management (EDI Message)

CCNR

Osrednja komisija za plovbo po Renu – Central Commission for the Navigation on the Rhine

KN

Kombinirana nomenklatura (na blagu) harmoniziranega sistema – Combined Nomenclature (on Goods) of the harmonised system

DWT

Nosilnost – Dead Weight

EAN

Evropsko združenje za številčenje izdelkov – European Article Numbering Association

ECDIS

Elektronski prikaz navigacijskih kart in informacijski sistem – Electronic Chart Display and Information System

EDI

Elektronska izmenjava podatkov – Electronic Data Interchange

ENI

Evropska identifikacijska številka plovila

ERI

Mednarodno elektronsko poročanje – Electronic Reporting International

ERINOT

Obvestilo ERI (sporočilo) – ERI Notification (Message)

ERIRSP

Odgovor ERI (sporočilo) – ERI Response (Message)

ERN

Številka elektronskega javljanja – Electronic Reporting Number

ETA

Predvideni čas prihoda – Estimated Time of Arrival

ETD

Predvideni čas odhoda – Estimated Time of Departure

FAL

Konvencija o olajšavah IMO – IMO Facilitation convention

GPS

Globalni sistem za določanje položaja – Global Positioning System

Oznaka HS

Harmonizirani sistem poimenovanj in šifrskih oznak blaga Svetovne carinske organizacije – Harmonised Commodity Description and Coding System of WCO

HTML

Označevalni jezik za hiperbesedilo – Hyper Text Markup Language

IFTDGN

Mednarodno sporočilo o odpremi in prevozu nevarnega blaga – International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification (Message)

IMDG

Mednarodni kodeks za pomorski prevoz nevarnega blaga (številka) – International Maritime Dangerous Goods Code (Number)

IMO

Mednarodna pomorska organizacija – International Maritime Organization

IMO-FAL

Konvencija o olajšavah v mednarodnem pomorskem prometu, 1965, s spremembami – Convention on the Facilitation of International Maritime Traffic, 1965, with amendments

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo – International Standardisation Organisation

ISPS

Mednarodni kodeks o zaščiti ladij in pristanišč pred terorističnimi dejanji – International Ship and Port facility Security (Code)

LOCODE

Koda lokacije pristanišč in tovornih postaj UNECE – UNECE Location code for ports and freight stations

NST 2000

Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa (uporablja se od leta 2007) – Standard Goods Classification for Transport Statistics (to be used from 2007 onwards)

NST/R

Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa/revidirana – Standard Goods Classification for Transport Statistics/revised

OFS

Uradna številka ladje – Official Ship Number

PAXLST

Seznam potnikov (sporočilo) – Passenger List (Message)

PROTECT

Mednarodna organizacija severnoevropskih pristanišč za oblikovanje sporočil o nevarnem blagu – International Organisation of North Europeans Ports Dealing with Dangerous Goods message implementation

PCS

Pristaniški sistem Skupnosti – Port Community System

RIS

Rečne informacijske storitve – River Information Services

SCAC

Standardna črkovna koda ladje – Standard Carrier Alpha Code

SOLAS

Konvencija Mednarodne pomorske organizacije o varstvu človeškega življenja na morju – Safety of Lives At Sea IMO Convention

UN/CEFACT

Center ZN za pospeševanje trgovine in elektronsko poslovanje – UN Centre for Trade Facilitation and Electronic Business

UN/ECE

Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – United Nations Economic Commission for Europe

UN/EDIFACT

Elektronska izmenjava podatkov za administracijo, trgovino in promet – Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport

UN/LOCODE

Koda lokacije Združenih narodov – United Nations Location Code

UNDG

(Številka) nevarnega blaga Združenih narodov – United Nations Dangerous Goods (Number)

UNTDID

Imenik Združenih narodov za izmenjavo trgovinskih podatkov – United Nations Trade Data Interchange Directory

URL

Enolični krajevnik vira (spletni naslov) – Uniform Resource Allocator (Internet Address)

VTM

Upravljanje plovbe – Vessel Traffic Management

VTS

Sistemi za nadzor plovbe – Vessel Traffic Services

WCO

Svetovna carinska organizacija – World Customs Organisation

XML

Razširjeni označevalni jezik – Extended Markup Language


(1)  PROTECT: Organizacija, ki jo sestavljajo številna evropska morska pristanišča, ki so razvila skupna navodila za oblikovanje standardnih sporočil. Ta navodila so podlaga za tehnične specifikacije za elektronsko javljanje v priročnikih za oblikovanje.

(2)  Glosar UN/EDIFACT, ki ga ureja UNECE (www.unece.org/trade/untdid/texts/d300_d.htm); Glosar transporta in logistike, raziskovalni in razvojni projekti na podlagi evropskih okvirnih programov za RTR – INDRIS (FP4), COMPRIS (FP5), MARNIS (FP6).

(3)  Vir: Priporočilo UNECE št. 33.

(4)  Vir: Direktiva 2002/59/ES.

(5)  V ZN se vsaki dve leti dogovorijo o spremembah kod in jih objavijo.

(6)  V IMO se vsaki dve leti dogovorijo o spremembah kod in jih objavijo.

(7)  Ustrezne odgovorne organizacije se vsaki dve leti dogovorijo o spremembah kod in jih objavijo.

(8)  Spremembe celotnega kodeksa objavi WCO vsaka štiri leta, podkodeks pa na podlagi zahtev za spremembe prilagodi strokovna skupina ERI.

(9)  Uporabo novih ali spremenjenih kod usklajuje strokovna skupina ERI.

(10)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, in razveljavitvi Direktive Sveta 82/714/EGS, UL L 389, 30.12.2006, str. 1.

Dodatek 1

Poročanje o (nevarnem) blagu (IFTDGN) – ERINOT

KAZALO

1.

Sporočilo ERI

1.1

Tabela segmentov

1.2

Razvejeni diagram – sporočilo ERI

1.3

Struktura sporočil ERINOT

1.4

Lažni segmenti

1.5

Prazna plovila

1.6

Prevoz zabojnikov z nenevarnim blagom

1.7

Zabojniki z neznanimi podatki o blagu ali prazni zabojniki

1.8

Izmenjava informacij med organi RIS

1.9

Preklic obvestila

1.   SPOROČILO ERI

Sporočilo ERI (ERINOT) je posebna uporaba sporočila UN/EDIFACT „Mednarodno obvestilo o pošiljanju in prevozu nevarnega blaga (IFTDGN)“, kot ga je razvila organizacija PROTECT. Sporočilo ERINOT temelji na imeniku EDIFACT 98.B in različici PROTECT 1.0.

Tabela segmentov sporočila ERINOT je opisana v poglavju 1.1. Razvejeni diagram sporočila ERINOT je opisan v poglavju 1.2.

Da bi zagotovili uporabo sporočila tudi v posebnih okoliščinah, kot je konvoj ladij, so bile za segmente RFF v skupini TDT uvedene nekatere dodatne označbe.

1.1   Tabela segmentov

 

 

ERI

Tag

Name

S

R

 

S

 

R

 

 

 

 

 

Message header

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

Beginning of message

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

Date/time/period

C

9

 

C

 

0

 

 

 

 

 

Free text

C

9

 

C

 

3

 

 

 

 

 

Handling instructions

C

1

 

D

 

1

 

 

 

 

 

 

-------Segment Group 1-------

C

9

---

C

 

3

---

---

---

---

--|

Reference

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

Date/time/period

C

9

---

-----

---

0

---

---

---

---

--|

 

-------Segment Group 2-------

C

1

---

M

 

1

---

---

---

---

--|

Details of transport

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

Reference

C

9

 

M

 

9

 

 

 

 

 

Place/location identification

C

1

0

M

 

9

 

 

 

 

 

Date/time/period

C

2

---

C

---

2

---

---

---

---

--|

 

-------Segment Group 3-------

C

9

---

M

---

2

---

---

---

---

--|

Name and address

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Segment Group 4-------

C

9

---

M

---

2

---

---

---

|

|

Contact information

M

1

 

M

 

1

 

 

 

|

|

Communciation contact

C

9

---

C

---

4

---

---

---

|--

--|

 

-------Segment Group 5-------

C

999

---

M

-1

9

---

---

---

|

 

Equipment details

M

1

 

M

 

1

 

 

 

|

 

Measurements

C

9

---

M

---

5

---

---

---

|

 

 

-------Segment Group 6-------

M

999

---

M

99

9

---

---

---

---

--|

Consignment information

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

Handling instructions

C

1

 

D

 

1

 

 

 

 

|

Date/time/period

C

4

 

C

 

2

 

 

 

 

|

Place/location identification

C

4

 

C

 

2

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Segment Group 7-------

C

1

---

C

 

0

--|

 

 

 

|

Details of transport

M

1

 

M

 

1

|

 

 

 

|

Reference

C

9

---

C

 

0

--|

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Segment Group 8-------

C

2

---

C

 

2

---

--|

 

 

|

Name and address

M

1

 

M

 

1

 

|

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

 

|

 

-------Segment Group 9-------

C

1

 

C

 

0

--|

|

 

 

|

Contact information

M

1

 

M

 

1

|

|

 

 

|

Communciation contact

C

1

 

C

 

0

--|

|

 

 

|

Reference

C

1

 

C

 

0

---

--|

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Segment Group 10-----

M

9

9-

M

9

9

---

---

--|

 

|

Goods item details

M

1

 

M

 

1

 

 

|

 

|

Free text

C

2

 

C

 

2

 

 

|

 

|

Package identification

C

1

 

C

 

0

 

 

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

|

 

-------Segment Group 11-----

C

9

9-

C

9

9

---

--|

|

 

|

Split goods placement

M

1

 

M

 

1

 

|

|

 

|

Measurements

C

9

 

M

 

2

---

--|

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

|

 

-------Segment Group 12-----

M

1

---

M

---

---

---

--|

|

 

|

Dangerous goods

M

1

 

M

 

1

 

|

|

 

|

Free text

M

9

 

M

 

2

 

|

|

 

|

Measurements

M

9

 

M

 

1

 

|

|

 

|

Place/location identification

C

99

 

C

 

0

 

|

|

 

|

Reference

C

9

 

C

 

0

 

|

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

|

 

|

 

-------Segment Group 13-----

C

99

 

C

9

9

--|

|

|

 

|

Split goods placement

M

1

 

M

 

1

|

|

|

 

|

Place/location identification

C

1

 

C

 

1

|

|

|

 

|

Measurements

C

2

 

M

 

2

---

--|

--|

---

--|

Message trailer

M

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   Razvejeni diagram – sporočilo ERI

BGM – začetek sporočila (Beginning of message); CNI – informacija o pošiljki (Consignment information); COM – komunikacijski stik (Communication contact); CTA – informacija o stiku (Contact information); DGS – nevarno blago (Dangerous goods); DTM – datum/čas/obdobje (Date/time/period); EQD – podatki o opremi (Equipment details); FTX – prosto besedilo (Free text); GID – podrobnosti o blagovni postavki (Goods items details); HAN – navodila za ravnanje (Handling instructions); LOC – kraj/identifikacija lokacije (Place/location identification); MEA – meritve (Measurements); NAD – ime in naslov (Name and address); PCI – identifikacija paketa (Package identification); RFF – referenca (Reference); SGP – namestitev ločenega blaga (Split goods placement); TDT – podrobnosti o transportu (Details of transport); UNH – glava sporočila (Message header); UNT – rep sporočila (Message trailer); SG – skupina segmentov (Segment group); M – obvezno (Mandatory); C – pogojno (Conditional); podlaga: UNTD98.B, PROTECT 1.0

Image

1.3   Struktura sporočil ERINOT

Tabela 1 opredeljuje strukturo segmentov in podatkovnih elementov sporočila ERI.

Tabela 1: sporočilo ERI (ERINOT)

Skupina segmentov

Segment

Zbirni podatkovni element (C)

Podatkovni element

OZNAKA

Raven

Obvezno

Pogojno

Oblika

Ime

Opis

Označbe v zapisovanju oznak

1

2

3

4

5

6

7

 

UNB

0

M

 

INTERCHANGE HEADER

 

 

S001

 

M

 

SYNTAX IDENTIFIER

 

 

0001

 

M

a4

Syntax identifier

„UNOA“ raven A nadzorne agencije

 

0002

 

M

n1

Syntax version number

„2“

 

S002

 

M

 

INTERCHANGE SENDER

 

 

0004

 

M

an..35

(an25)

Sender identification

Številka poštnega predala ali enotno ime

 

0007

 

C

an..4

Partner identification code qualifier

Ni na voljo

 

0008

 

C

an..14

Address for reverse routing

Ni na voljo

 

S003

 

M

 

INTERCHANGE RECIPIENT

 

 

0010

 

M

an..35

(an25)

Recipient identification

Številka poštnega predala ali enotno ime

 

0007

 

C

an..4

Partner identification code qualifier

Ni na voljo

 

0014

 

C

an..14

Routing address

Ni na voljo

 

S004

 

M

 

DATE/TIME OF PREPARATION

 

 

0017

 

M

n6

Date

Datum izvajanja, LLMMDD

 

0019

 

M

n4

Time

Čas izvajanja, HHMM

 

0020

 

M

an..14

Interchange control reference

Prvih 14 mest referenčne številke sporočila.

 

S005

 

C

 

RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD

Ni na voljo

 

0022

 

 

an..14

Recipient’s reference/password

Ni na voljo

 

0025

 

 

an2

Recipient’s reference, password qualifier

Ni na voljo

 

0026

 

 

an..14

Application reference

Ni na voljo

 

0029

 

 

a1

Processing priority code

Ni na voljo

 

0031

 

C

n1

Acknowledgement request

„1“ = Zahteva pošiljatelja po navedbi virov, tj. sprejetih in identificiranih segmentov UNB in UNZ

 

0032

 

 

an..35

Communications agreement id

Ni na voljo

 

0035

 

C

n1

Test indicator

„1“ = Izmenjava se nanaša na preskusno sporočilo

 

 

 

 

 

 

 

 

UNH

0

M

 

MESSAGE HEADER

Opredelitev, specifikacija in naslov sporočila

 

0062

 

M

an..14

Message reference number

Prvih 14 mest referenčne številke sporočila.

 

S009

 

M

 

MESSAGE IDENTIFIER

 

 

0065

 

M

an..6

Message type

„IFTDGN“, vrsta sporočila

 

0052

 

M

an..3

Message version number

„D“,

 

0054

 

M

an..3

Message release number

„98B“

 

0051

 

M

an..2

Controlling agency

„UN“,

 

0057

 

M

an..6

Association assigned code

„ERI12“, ERI različica 1.2

 

0068

 

O

an..35

Common access reference

Referenčna oznaka mora vsebovati skupni imenovalec za vsa sporočila za isto plovbo.

 

S010

 

 

 

STATUS OF THE TRANSFER

Ni na voljo

 

0070

 

 

n..2

Sequence of transfers

Ni na voljo

 

0073

 

 

a1

First and last transfer

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

BGM

0

M

 

BEGINNING OF MESSAGE

Opredelitev vrste in funkcije sporočila

 

C002

 

M

 

DOCUMENT/MESSAGE NAME

 

 

1001

 

M

an..3

Document/message name code

Vrsta sporočila:

„VES“, sporočilo od plovila do organa RIS;

„CAR“, sporočilo od transportnega plovila do organa RIS;

„PAS“, prehodno poročilo od enega do drugega organa RIS (glej tudi oddelek 0)

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Ni na voljo

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Ni na voljo

 

1000

 

 

an..35

Document/message name

Ni na voljo

 

C106

 

M

 

DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION

 

 

1004

 

M

an..35 (an15)

Document identifier

Referenčna številka sporočila. Številka mora biti čim bolj enotna, tako za pošiljatelja kot za prejemnika. Če je sporočilo prejeto in nato posredovano drugemu prejemniku, se uporablja prvotna referenčna številka sporočila. Prehodni sistem v tem primeru ne sme ustvariti druge referenčne številke sporočila.

 

1056

 

 

an..9

Version

Ni na voljo

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Ni na voljo

 

1225

 

M

an..3

Message function code

Funkcija sporočila:

„1“ = sporočilo o preklicu

„9“ = novo sporočilo, (izvirnik)

„5“ = sporočilo o spremembi

 

4343

 

C

an..3

Response type code

AQ

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (1)

1

C

 

FREE TEXT

Za obvestilo o številu oseb na krovu in številu modrih stožcev

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

„SAF“ za razlago varnostnih opozoril

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

Ni na voljo

 

C107

 

 

 

TEXT REFERENCE

 

 

4441

 

 

an..17

Free text identification

Ni na voljo

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Ni na voljo

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Ni na voljo

 

C108

 

M

 

TEXT LITERAL

Besedilo

 

4440

 

M

an.. 70

(n4)

Free text

Skupno število oseb na krovu

 

4440

 

C

an.. 70

(an1)

Free text

„0“, „1“, „2“, „3“ za število stožcev (celinsko plovilo),

„B“ za rdečo signalno zastavico (pomorsko plovilo),

„V“ za posebno dovoljenje

 

4440

 

C

an.. 70

(n4)

Free text

Število potnikov

 

4440

 

 

an.. 70

Free text

Ni na voljo

 

4440

 

 

an.. 70

Free text

Ni na voljo

 

3453

 

 

an.. 3

Language, coded

Ni na voljo

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (2)

1

C

 

FREE TEXT

Za opredelitev, ali lahko prejemnik informacije v sporočilu posreduje drugim organom

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

„ACK“ za „izjavo o zasebnosti“ ali „zaupno naravo“

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

Ni na voljo

 

C107

 

 

 

TEXT REFERENCE

 

 

4441

 

 

an..17

Free text identification

Ni na voljo

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Ni na voljo

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Ni na voljo

 

C108

 

M

 

TEXT LITERAL

 

 

4440

 

M

an..70

(a1)

Free text

„Y“ = Da, „N“ = Ne

 

4440

 

 

an..70

Free text

Ni na voljo.

 

4440

 

 

an..70

Free text

Ni na voljo.

 

4440

 

 

an..70

Free text

Ni na voljo.

 

4440

 

 

an..70

Free text

Ni na voljo

 

3453

 

 

an..3

Language, coded

Ni na voljo

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX

 

C

 

Free text

Razlog za preklic

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

„ACD“ razlog za preklic

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

Ni na voljo.

 

C107

 

M

 

TEXT REFERENCE

Opredelitev besedila

 

4441

 

M

an..17

Free text identification

„CAM“ napaka v obvestilu

„CAO“ prevoz se ne izvaja

„CAV“ glavni cilj prevoza se je spremenil

„CHD“ čas vplutja se je spremenil

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Ni na voljo

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Ni na voljo

 

C108

 

M

 

 

Besedilo

 

4440

 

M

an..70

Free text

Poljuben opis razloga

 

4440

 

C

an..70

Free text

Poljubno besedilo za nadaljnjo razlago

 

4440

 

C

an..70

Free text

Poljubno besedilo za nadaljnjo razlago

 

4440

 

C

an..70

Free text

Poljubno besedilo za nadaljnjo razlago

 

4440

 

C

an..70

Free text

Poljubno besedilo za nadaljnjo razlago

 

3453

 

C

an..3

Language, coded

Ni na voljo

 

4447

 

C

an..3

Text formatting, coded

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN(1)

1

D

 

 

 

 

C524

 

M

 

HANDLING INSTRUCTIONS

 

 

4079

 

M

 

Handling instructions, coded

Okvara „T“

T = tranzit

LLO = natovarjanje

LDI = raztovarjanje

TSP = tranzit v istem pristanišču

 

1131

 

C

 

Code list qualifier

Ni na voljo

 

3055

 

C

 

Code list responsible agency, coded

Ni na voljo

 

4078

 

C

 

Handling intructions

Ni na voljo

 

C218

 

C

 

HAZERDOUS MATERIAL

Ni na voljo

 

7419

 

C

 

Hazardous material class code, indentification

Ni na voljo

 

1131

 

C

 

Code list qualifier

Ni na voljo

 

3055

 

C

 

Code list responsible agency, coded

Ni na voljo

 

7418

 

C

 

Hazardous material class

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (1)

1

C

 

REFERENCE

Sklicevanje na sporočilo, ki ga nadomešča trenutno sporočilo. Obvezno, če je sporočilo sprememba ali preklic sporočila.

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„ACW“ za referenčno številko prejšnjega sporočila

 

1154

 

M

an..35

(an15)

Reference number

Referenčna številka sporočila BGM, TAG 1004 sporočila, ki ga to sporočilo nadomešča.

 

1156

 

 

an..6

Line number

Ni na voljo

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Ni na voljo

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (2)

1

C

 

REFERENCE

Sklicevanje na prevozno listino.

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„FF“ za „referenčno številko odpravnika tovora“

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Referenčna številka prevozne listine

 

1156

 

 

an..6

Line number

Ni na voljo

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Ni na voljo

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (3)

1

C

 

REFERENCE

Sklicevanje na scenarij preskusa

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„ADD“ za številko preskusa

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Opredelitev scenarija preskusa, ki ga mora poznati pogodbenica prejemnica

 

1156

 

 

an..6

Line number

Ni na voljo

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Ni na voljo

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

TDT

TDT

1

M

 

DETAILS OF TRANSPORT

Specifikacija prevoznih sredstev, poimenovanje plovil v konvoju (posamezno plovilo brez tovornega čolna je v tem smislu prav tako konvoj)

 

8051

 

M

an..3

Transport stage code qualifier

„20“ za glavni prevoz tovora

 

8028

 

C

an..17

Conveyance reference number

Številka plovbe, ki jo določi pošiljatelj sporočila.

 

C220

 

M

 

MODE OF TRANSPORT

 

 

8067

 

M

an..3

Mode of transport, coded

„8“ za prevoz po celinskih vodah, „1“ za pomorski prevoz (glej UN/ECE, uvodno izjavo 19)

 

8066

 

 

an..17

Mode of transport

Ni na voljo

 

C228

 

M

 

TRANSPORT MEANS

 

 

8179

 

M

an..8

(an4)

Type of means of transport identification, convoy type

Oznaka za vrsto ladje in konvoja prevoznega sredstva iz uvodne izjave 28 UN/CEFACT, glej del 2, poglavje 4.2.1

 

8178

 

 

an..17

Type of means of transport

Ni na voljo

 

C040

 

 

 

CARRIER

Ni na voljo

 

3127

 

 

an..17

Carrier identification

Ni na voljo

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Ni na voljo

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Ni na voljo

 

3128

 

 

an..35

Carrier name

Ni na voljo

 

8101

 

 

an..3

Transit direction, coded

Ni na voljo

 

C401

 

 

 

EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION

 

 

8457

 

 

an..3

Excess transportation reason

Ni na voljo

 

8459

 

 

an..3

Excess transportation responsibility

Ni na voljo

 

7130

 

 

an..17

Customer authorization number

Ni na voljo

 

C222

 

M

 

TRANSPORT IDENTIFICATION

 

 

8213

 

M

an..9

(an7..8)

ID. of means of transport identification

Številka plovila: 7 številk za navedbo OFS ali IMO, 8 številk za navedbo ERN in enotna evropska identifikacijska številka plovila

 

1131

 

M

an..3

Code list qualifier

„OFS“ za uradno številko ladje sistema CCNR, glej del 2, poglavje 4.2.2

„IMO“ za številko IMO, glej del 2, poglavje 4.2.3

„ERN“ za vse druge ladje (mednarodna številka elektronskega poročanja), glej del 2, poglavje 4.2.4

„ENI“ za enotno evropsko identifikacijsko številko plovila, glej del 2, poglavje 4.2.5

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Ni na voljo

 

8212

 

M

an..35

Id. Of the means of transport

Ime ladje; če ima ime več kot 35 črk, se ime ladje skrajša

 

8453

 

M

an..3

Nationality of means of transport

ISO 3166-1 dvomestna alfa šifra države, glej del 2, poglavje 4.2.12 Če država prevoznih sredstev ni znana, se uporablja 3-mestna šifra pristojnega organa, ki je izdal evropsko identifikacijsko številko plovila.

 

8281

 

 

an..3

Transport ownership

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (1)

2

M

 

REFERENCE

Dimenzije prevoza, dolžina

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„LEN“ = Dolžina

 

1154

 

M

an..35

(n..5)

Reference number

Celotna dolžina konvoja t v centimetrih

 

1156

 

 

an..6

Line number

Ni na voljo

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Ni na voljo

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (2)

2

M

 

REFERENCE

Dimenzije prevoza, širina

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„WID“

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Celotna širina konvoja v centimetrih

 

1156

 

 

an..6

Line number

Ni na voljo

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Ni na voljo

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (3)

2

M

 

REFERENCE

Dimenzije prevoza, ugrez

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„DRA“

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Ugrez konvoja v centimetrih,

 

1156

 

 

an..6

Line number

Ni na voljo

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Ni na voljo

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (4)

2

C

 

REFERENCE

Dimenzije prevoza, višina

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„HGT“

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Višina konvoja nad vodno črto v centimetrih,

 

1156

 

 

an..6

Line number

Ni na voljo

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Ni na voljo

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (5)

2

M

 

REFERENCE

Dimenzije prevoza, tonaža

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Referenca

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„TON“

 

1154

 

M

an..35

(n..5)

Reference number

Največja zmogljivost konvoja v metričnih tonah

 

1156

 

 

an..6

Line number

Ni na voljo

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Ni na voljo

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (6)

2

C

 

REFERENCE

Referenca nacionalne plovbe, Belgija

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Referenca

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„GNB“

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Vladna referenca Belgije

 

1156

 

 

an..6

Line number

Ni na voljo

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Ni na voljo

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (7)

2

C

 

REFERENCE

Referenca nacionalne plovbe, Francija

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Referenca

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„GNF“

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Vladna referenca Francije

 

1156

 

 

an..6

Line number

Ni na voljo

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Ni na voljo

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (8)

2

C

 

REFERENCE

Referenca nacionalne plovbe, Nemčija

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Referenca

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„GNG“

 

1 154

 

M

an..35

Reference number

Vladna referenca Nemčije

 

1 156

 

 

an..6

Line number

Ni na voljo

 

4 000

 

 

an..35

Reference version number

Ni na voljo

 

1 060

 

 

an..6

Revision number

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (9)

2

C

 

REFERENCE

Referenca nacionalne plovbe, rezervirana 1

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Referenca

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„GN1“

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Vladna referenca, rezervirana 1

1

1156

 

 

an..6

Line number

Ni na voljo

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Ni na voljo

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (1)

2

M

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Pristanišče izplutja, pristanišče, kjer se prevoz začne

 

3227

 

M

an..3

Place/location qualifier

„5“ kraj izplutja

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place/location identification

UN/ECE oznaka lokacije (uvodna izjava 16), glej del 2, poglavje 4.2.13

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Ni na voljo

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Ni na voljo

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place/location

Polno ime lokacije pristanišča

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Related place/location one identification

Oznaka terminala, glej del 2, poglavje 4.2.15

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Ni na voljo

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Ni na voljo

 

3222

 

 

an..70

Related place/location one

Polno ime terminala.

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place/location two identification

Oznaka območja plovnih poti, glej del 2, poglavje 4.2.14

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

 

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Ni na voljo

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place/location two

Sto metrov območja plovnih poti

 

5479

 

 

an..3

Relation

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (2)

2

C

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Točka prehoda, ki jo je ladja že prešla. Ta segment in segment TDT/DTM(2) z označbo 186 sta za prehodna poročila obvezna

 

3227

 

M

an..3

Place/location qualifier

„172“ za točko prehoda

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place/location identification

UN/ECE oznaka lokacije (uvodna izjava 16) točke prehoda (zapornica, most, prometno središče), glej del 2, poglavje 4.2.13

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Ni na voljo

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Ni na voljo

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place/location

Polno ime točke prehoda

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION