Help Print this page 

Document 32010L0061

Title and reference
Direktiva Komisije 2010/61/EU z dne 2. septembra 2010 o prvi prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 233, 3.9.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 74 - 75

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/61/oj
Multilingual display
Text

3.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 233/27


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/61/EU

z dne 2. septembra 2010

o prvi prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (1) in zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oddelek I.1 Priloge I, oddelek II.1 Priloge II in oddelek III.1 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES se nanašajo na določbe iz mednarodnih sporazumov o notranjemu prevozu nevarnega blaga po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh, kakor je določeno v členu 2 navedene direktive.

(2)

Določbe teh mednarodnih sporazumov se posodobijo vsaki dve leti. Zato se spremenjene različice teh sporazumov uporabljajo od 1. januarja 2011, s prehodnim obdobjem do 30. junija 2011.

(3)

Oddelek I.1 Priloge I, oddelek II.1 Priloge II in oddelek III.1 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za notranji prevoz nevarnega blaga –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sprememba Direktive 2008/68/ES

Priloge k Direktivi 2008/68/ES se spremenijo:

1.

oddelek I.1 Priloge I se nadomesti z naslednjim besedilom:

„I.1.   ADR

Prilogi A in B k ADR, kakor velja od 1. januarja 2011, pri čemer se ‚pogodbenica‘ nadomesti z ‚država članica‘, če je primerno.“;

2.

oddelek II.1 Priloge II se nadomesti z naslednjim besedilom:

„II.1.   RID

Priloga k RID, ki je priložen v Dodatku C k COTIF, kakor se uporablja od 1. januarja 2011, pri čemer se ‚RID država pogodbenica‘ nadomesti z ‚država članica‘, če je primerno.“;

3.

oddelek III.1 Priloge III se nadomesti z naslednjim besedilom:

„III.1.   ADN

Priloženi predpisi k ADN, ki začnejo veljati 1. januarja 2011, kakor tudi členi 3(f), 3(h), 8(1) in 8(3) ADN, pri čemer se ‚pogodbenica‘ nadomesti z ‚država članica‘, če je primerno.“

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2011. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. septembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 260, 30.9.2008, str. 13.


Top