EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0060

Direktiva Komisije 2010/60/EU z dne 30. avgusta 2010 o določitvi nekaterih odstopanj pri trženju semenskih mešanic krmnih rastlin, namenjenih za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja Besedilo velja za EGP

OJ L 228, 31.8.2010, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 135 - 139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/60/oj

31.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/10


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/60/EU

z dne 30. avgusta 2010

o določitvi nekaterih odstopanj pri trženju semenskih mešanic krmnih rastlin, namenjenih za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 13(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kot kaže razvoj na mednarodni ravni in ravni EU v zadnjih letih, so vprašanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja rastlinskih genskih virov vse pomembnejša. Primeri vključujejo Sklep Sveta 93/626/EGS z dne 25. oktobra 1993 o sklenitvi Konvencije o biološki raznovrstnosti (2), Sklep Sveta 2004/869/ES z dne 24. februarja 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo (3), Uredbo Sveta (ES) št. 870/2004 z dne 26. aprila 2004 o vzpostavitvi programa Skupnosti za ohranjanje, karakterizacijo, zbiranje in uporabo genskih virov v kmetijstvu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1467/94 (4) ter Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (5). Na podlagi zakonodaje EU, ki ureja trženje semenskih mešanic krmnih rastlin, tj. Direktive 66/401/EGS, je treba določiti posebne pogoje, da se ta vprašanja upoštevajo.

(2)

Da bi se dovolilo trženje semenskih mešanic krmnih rastlin, namenjenih za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja v okviru ohranjanja genskih virov (v nadaljnjem besedilu: ohranjevalne mešanice), tudi kadar sestavine navedenih mešanic niso v skladu z nekaterimi splošnimi zahtevami za trženje iz Direktive 66/401/EGS, je treba določiti nekatera odstopanja.

(3)

Da bi mešanice, ki se tržijo kot ohranjevalne mešanice, izpolnjevale zahteve navedenih odstopanj, je treba zagotoviti, da se za trženje takih mešanic izda dovoljenje. Dovoljenje se izda na podlagi vloge.

(4)

Vendar ta direktiva ne sme posegati v Direktivo 2008/62/ES z vidika ohranjevalnih mešanic, ki zajemajo ohranjevalne sorte v smislu Direktive Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (6).

(5)

Na posebnih ohranitvenih območjih, ki jih države članice določijo v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (7), so naravni ali polnaravni habitati, ki si zaslužijo ohranitev. Takšna območja bi se morala šteti kot območja vira ohranjevalnih mešanic. Države članice morajo imeti možnost, da določijo druga območja, ki prispevajo k ohranjanju rastlinskih genskih virov, če so v skladu s primerljivimi pravili.

(6)

Treba je določiti, da se sestavine ohranjevalne mešanice navedejo kot vrste in po potrebi podvrste na dovoljenju in etiketi. Prav tako je treba navesti posebno stopnjo kalivosti za sestavine mešanice, ki jih zajema Direktiva 66/401/EGS in niso v skladu z zahtevami kalivosti iz Priloge II navedene direktive. Pri navedenih zahtevah je pri neposredno spravljenih ohranjevalnih mešanicah treba upoštevati postopek spravila.

(7)

Nujno je treba določiti odstopanja v zvezi s preskušanjem ohranjevalne mešanice, ki ga države članice opravijo pred izdajo dovoljenja za trženje. Način preskušanja teh mešanic mora v nekaterih primerih dovoliti razlike med postopki spravila pridelanih in neposredno spravljenih ohranjevalnih mešanic.

(8)

Da se zagotovi trženje ohranjevalnih mešanic v okviru ohranjanja genskih virov, je treba določiti omejitve zlasti glede regije porekla in območja vira.

(9)

Za trženje ohranjevalnih mešanic je treba določiti največjo količino. Da se zagotovi spoštovanje največje količine, morajo države članice od proizvajalcev zahtevati, da priglasijo količine ohranjevalnih mešanic, za katere nameravajo zaprositi za dovoljenje, države članice pa morajo po potrebi proizvajalcem dodeliti kvote.

(10)

Sledljivost ohranjevalnih mešanic je treba zagotoviti z ustreznimi zahtevami za pečatenje in označevanje.

(11)

Za pravilno uporabo pravil iz te direktive je potrebno uradno spremljanje.

(12)

Komisija mora v ustreznem času oceniti učinkovitost ukrepov iz te direktive.

(13)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„območje vira“ pomeni:

(i)

območje, ki ga država članica določi za posebno ohranitveno območje v skladu s členom 4(4) Direktive 92/43/EGS, ali

(ii)

območje, ki prispeva k ohranjanju rastlinskih genskih virov in ga država članica določi v skladu z nacionalnim postopkom na podlagi meril, primerljivih z merili iz člena 4(4) Direktive 92/43/EGS v povezavi s členom 1(k) in (l) navedene direktive, ter ki se upravlja, varuje in spremlja tako, da je v skladu s členoma 6 in 11 navedene direktive;

(b)

„nabirno mesto“ pomeni del območja vira, na katerem so bila nabrana semena;

(c)

„neposredno spravljena mešanica“ pomeni semensko mešanico, kot je bila nabrana na nabirnem mestu, očiščena ali neočiščena;

(d)

„pridelana mešanica“ pomeni mešanico, ki je bila pripravljena v skladu z naslednjim postopkom:

(i)

semena posameznih vrst se poberejo na nabirnem mestu;

(ii)

semena iz točke (i) se zunaj nabirnega mesta ločeno razmnožijo;

(iii)

semena navedenih vrst se potem zmešajo, da nastane mešanica, sestavljena iz navedenih rodov, vrst in po potrebi podvrst, ki so značilni za vrsto habitata na nabirnem mestu.

Člen 2

Ohranjevalne mešanice

1.   Z odstopanjem od člena 3(1) in (2) Direktive 66/401/EGS lahko države članice izdajo dovoljenje za trženje mešanic različnih rodov, vrst in po potrebi podvrst, namenjenih za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja v okviru ohranjanja genskih virov iz člena 22a(1)(b) navedene direktive.

Take mešanice lahko vsebujejo semena krmnih rastlin, ki jih zajema Direktiva 66/401/EGS, in semena rastlin, ki niso krmne rastline v smislu navedene direktive.

Take mešanice se v nadaljnjem besedilu imenujejo „ohranjevalne mešanice“.

2.   Kadar ohranjevalna mešanica vsebuje ohranjevalno sorto, se uporablja Direktiva 2008/62/ES.

3.   Če v tej direktivi ni drugače določeno, se uporablja Direktiva 66/401/EGS.

Člen 3

Regija porekla

Kadar država članica izda dovoljenje za trženje ohranjevalne mešanice, opredeli regijo, s katero se navedena mešanica naravno povezuje (v nadaljnjem besedilu: regija porekla). Upoštevajo se podatki organov, pristojnih za rastlinske genske vire, ali organizacij, ki jih v ta namen priznajo države članice. Kadar regija porekla obsega več kot eno državo članico, jo sporazumno določijo vse zadevne države članice.

Člen 4

Dovoljenje

1.   Države članice lahko izdajo dovoljenje za trženje ohranjevalnih mešanic v njihovi regiji porekla, če navedene mešanice izpolnjujejo zahteve iz člena 5 pri neposredno spravljenih ohranjevalnih mešanicah ali zahteve iz člena 6 pri pridelanih ohranjevalnih mešanicah.

2.   Dovoljenje zajema:

(a)

ime in naslov proizvajalca;

(b)

postopek spravila: neposredno spravilo ali pridelava;

(c)

utežni odstotek sestavin, tj. vrst in po potrebi podvrst;

(d)

pri pridelanih ohranjevalnih mešanicah posebno stopnjo kalivosti za sestavine mešanice, ki jih zajema Direktiva 66/401/EGS in niso v skladu z zahtevami kalivosti iz Priloge II navedene direktive;

(e)

količino mešanice, za katero se uporablja dovoljenje;

(f)

regijo porekla;

(g)

omejitev trženja v regiji porekla;

(h)

območje vira;

(i)

nabirno mesto in v primeru pridelane ohranjevalne mešanice tudi mesto razmnoževanja;

(j)

vrsto habitata na nabirnem mestu ter

(k)

leto zbiranja.

3.   Za točko (c) odstavka 2 je za neposredno spravljene ohranjevalne mešanice dovolj navedba tistih sestavin, tj. vrst in po potrebi podvrst, ki so značilne za vrsto habitata na nabirnem mestu in so kot sestavine mešanice pomembne za ohranjanje naravnega okolja v okviru ohranjanja genskih virov.

Člen 5

Zahteve za izdajo dovoljenja za neposredno spravljene ohranjevalne mešanice

1.   Neposredno spravljena ohranjevalna mešanica se nabere na svojem območju vira na nabirnem mestu, na katerem se ni sejalo zadnjih 40 let pred datumom proizvajalčeve vloge iz člena 7(1). Območje vira mora biti v regiji porekla.

2.   Odstotek sestavin neposredno spravljene ohranjevalne mešanice, tj. vrst in po potrebi podvrst, ki so značilne za vrsto habitata na nabirnem mestu in so kot sestavine mešanice pomembne za ohranjanje naravnega okolja v okviru ohranjanja genskih virov, ustreza namenu obnove vrste habitata na nabirnem mestu.

3.   Stopnja kalivosti za sestavine iz odstavka 2 zadostuje za namene obnove vrste habitata na nabirnem mestu.

4.   Najvišja vsebnost vrst in po potrebi podvrst, ki niso v skladu z odstavkom 2, ne sme preseči 1 utežnega odstotka. Neposredno spravljena ohranjevalna mešanica ne sme vsebovati Avena fatua, Avena sterilis in Cuscuta spp. Najvišja vsebnost Rumex spp., razen Rumex acetosella in Rumex maritimus, ne sme preseči 0,05 utežnega odstotka.

Člen 6

Zahteve za izdajo dovoljenja za pridelane ohranjevalne mešanice

1.   Pri pridelanih ohranjevalnih mešanicah se nabrana semena, iz katerih se proizvede semenska mešanica, naberejo na svojem območju vira na nabirnem mestu, na katerem se ni sejalo zadnjih 40 let pred datumom proizvajalčeve vloge iz člena 7(1). Območje vira mora biti v regiji porekla.

2.   Semena pridelane ohranjevalne mešanice so tistih vrst in po potrebi podvrst, ki so značilne za vrsto habitata na nabirnem mestu in so kot sestavine mešanice pomembne za ohranjanje naravnega okolja v okviru ohranjanja genskih virov.

3.   Sestavine pridelane ohranjevalne mešanice so semena krmnih rastlin v smislu Direktive 66/401/EGS in pred mešanjem izpolnjujejo pogoje za trgovsko seme iz oddelka III Priloge II k Direktivi 66/401/EGS glede tehnične čistote, kot določajo stolpci 4 do 11 preglednice v oddelku I(2)A navedene priloge, glede najvišje vsebnosti drugih rastlinskih vrst v vzorcu mase iz stolpca 4 Priloge III Direktive (skupaj na stolpec), kot je določeno v stolpcih 12, 13 in 14 preglednice v oddelku I(2)A Priloge II Direktive, ter glede pogojev za semena Lupinus spp., kot so določeni v stolpcu 15 preglednice v oddelku I(2)A navedene priloge.

4.   Razmnoževanje lahko poteka pet generacij.

Člen 7

Postopkovne zahteve

1.   Dovoljenje se izda na podlagi vloge proizvajalca.

Vloga je opremljena s podatki, ki so potrebni za preverjanje skladnosti s členoma 4 in 5 pri neposredno spravljenih ohranjevalnih mešanicah ter členoma 4 in 6 pri pridelanih ohranjevalnih mešanicah.

2.   Pri neposredno spravljenih ohranjevalnih mešanicah država članica, v kateri je nabirno mesto, opravi vizualni pregled.

Navedeni vizualni pregledi se opravijo na nabirnem mestu v času rasti v primernih presledkih, da se zagotovi, da mešanica izpolnjuje vsaj zahteve za izdajo dovoljenja iz člena 5(2) in (4).

Država članica, ki je opravila vizualne preglede, dokumentira rezultate pregledov.

3.   Ko država članica obravnava vlogo za pridelane ohranjevalne mešanice, opravi teste ali pa se ti opravijo pod uradnim nadzorom države članice, da se preveri, ali ohranjevalna mešanica izpolnjuje vsaj zahteve za izdajo dovoljenja iz člena 6(2) in (3).

Taki testi se opravijo po veljavnih mednarodnih metodah, če pa take metode ne obstajajo, po katerih koli ustreznih metodah.

Za navedene teste zadevna država članica zagotovi, da se vzorci vzamejo iz homogenih partij. Pri tem poskrbi, da se uporabijo pravila o teži partije in teži vzorca iz člena 7(2) Direktive 66/401/EGS.

Člen 8

Količinske omejitve

Vsaka država članica zagotovi, da skupna količina semena v ohranjevalnih mešanicah, ki se tržijo vsako leto, ne presega 5 % skupne teže vseh semenskih mešanic krmnih rastlin, ki jih zajema Direktiva 66/401/EGS in se v posameznem letu tržijo v zadevni državi članici.

Člen 9

Uporaba količinskih omejitev

1.   Države članice pri neposredno spravljenih ohranjevalnih mešanicah zagotovijo, da proizvajalci pred začetkom vsake pridelovalne sezone priglasijo količino semen v ohranjevalnih mešanicah, za katere nameravajo vložiti vlogo za izdajo dovoljenja, ter velikost in lokacijo predvidenih nabirnih mest.

Države članice pri pridelanih ohranjevalnih mešanicah zagotovijo, da proizvajalci pred začetkom vsake pridelovalne sezone priglasijo količino semen v ohranjevalnih mešanicah, za katere nameravajo vložiti vlogo za izdajo dovoljenja, velikost in lokacijo predvidenih nabirnih mest ter velikost in lokacijo predvidenih mest razmnoževanja.

2.   Če je na podlagi priglasitev iz odstavka 1 verjetno, da bodo količine iz člena 8 presežene, države članice vsakemu zadevnemu proizvajalcu dodelijo količino, ki jo lahko trži v zadevni pridelovalni sezoni.

Člen 10

Pečatenje pakiranj in zabojnikov

1.   Države članice zagotovijo, da se smejo ohranjevalne mešanice tržiti le v zaprtih pakiranjih ali zabojnikih z nameščenim sistemom pečatenja.

2.   Za zagotovitev pečatenja vključuje sistem pečatenja vsaj etiketo ali pritrditev pečata.

3.   Pakiranja in zabojniki iz odstavka 1 so zapečateni tako, da jih ni mogoče odpreti, ne da se pri tem poškoduje sistem pečatenja ali pusti dokaz o nedovoljenem posegu v etiketo proizvajalca, pakiranje ali zabojnik.

Člen 11

Označevanje

1.   Države članice zagotovijo, da so pakiranja in zabojniki ohranjevalnih mešanic opremljeni s proizvajalčevo etiketo ali s tiskanim ali odtisnjenim zapisom, ki vključuje vsaj naslednje informacije:

(a)

besede „Pravila in standardi EU“;

(b)

ime in naslov osebe, odgovorne za pritrjevanje etiket, ali njena identifikacijska oznaka;

(c)

postopek spravila: neposredno spravilo ali pridelava;

(d)

leto zapečatenja, izraženo kot: „zapečateno …“ (leto);

(e)

regijo porekla;

(f)

območje vira;

(g)

nabirno mesto;

(h)

vrsto habitata na nabirnem mestu;

(i)

besede „ohranjevalna semenska mešanica krmnih rastlin za uporabo na območju z isto vrsto habitata kot na nabirnem mestu, brez upoštevanja biotskih razmer“;

(j)

sklicno številko partije, ki jo je dodelila oseba, odgovorna za pritrjevanje etiket;

(k)

utežni odstotek sestavin, tj. vrst in po potrebi podvrst;

(l)

deklarirano neto ali bruto težo;

(m)

kadar so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki, se navedeta vrsta dodatka in tudi približno razmerje med težo skupkov ali čistega semena in skupno težo, ter

(n)

pri pridelanih ohranjevalnih mešanicah posebno stopnjo kalivosti za sestavine mešanice, ki jih zajema Direktiva 66/401/EGS in niso v skladu z zahtevami kalivosti iz Priloge II navedene direktive.

2.   Za točko (k) odstavka 1 je dovolj navedba sestavin neposredno spravljenih ohranjevalnih mešanic v skladu s členom 4(3).

3.   Za točko (n) odstavka 1 je dovolj navedba povprečja zahtevanih posebnih stopenj kalivosti, če število zahtevanih posebnih stopenj kalivosti presega število pet.

Člen 12

Spremljanje

Države članice z uradnim spremljanjem zagotovijo skladnost s to direktivo.

Člen 13

Poročanje

Države članice zagotovijo, da proizvajalci, ki delujejo na njihovem ozemlju, za vsako pridelovalno sezono poročajo o količini trženih ohranjevalnih mešanic.

Države članice na zahtevo Komisiji in drugim državam članicam poročajo o količini ohranjevalnih mešanic, trženih na njihovem ozemlju.

Člen 14

Priglasitev priznanih organizacij rastlinskih genskih virov

Države članice Komisiji na zahtevo priglasijo organe, pristojne za rastlinske genske vire, ali organizacije, ki jih v ta namen priznajo države članice.

Člen 15

Vrednotenje

Komisija oceni izvajanje te direktive najpozneje 31. decembra 2014.

Člen 16

Prenos

1.   Države članice najpozneje do 30. novembra 2011 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Ko države članice sprejmejo navedene predpise, se ti sklicujejo na to direktivo ali pa se sklic nanjo navede ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 18

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. avgusta 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

(2)  UL L 309, 13.12.1993, str. 1.

(3)  UL L 378, 23.12.2004, str. 1.

(4)  UL L 162, 30.4.2004, str. 18.

(5)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(6)  UL L 162, 21.6.2008, str. 13.

(7)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7.


Top