Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/EU: Sklep Komisije z dne 15. novembra 2010 o podelitvi odstopanja od uporabe Odločbe 2006/679/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti za progo Strančice–České Budějovice Češki republiki (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7789)
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 298/85


SKLEP KOMISIJE

z dne 15. novembra 2010

o podelitvi odstopanja od uporabe Odločbe 2006/679/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti za progo Strančice–České Budějovice Češki republiki

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7789)

(Besedilo v češkem jeziku je edino verodostojno)

(2010/691/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Komisije 2006/679/ES z dne 28. marca 2006 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (1) in zlasti oddelka 7.1.3 Priloge k Odločbi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2009/561/ES (2), ki je spremenila Odločbo 2006/679/ES, določa izvedbena pravila o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti.

(2)

V skladu z oddelkom 7.1.3 tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti je namestitev ERTMS/ETCS obvezna v primeru dograditve ali nove namestitve dela za zaščito vlaka sestava sistema NV za projekte železniške infrastrukture, ki prejemajo finančno pomoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in/ali Kohezijskega sklada.

(3)

Vendar lahko Komisija, kadar se signalizacija obnovi na kratkih (manj kot 150 km) in prekinjenih odsekih proge, odobri odstopanje od tega pravila, če zadevna država članica pošlje dokumentacijo Komisiji. Ta dokumentacija vsebuje ekonomsko analizo, ki kaže precejšnjo ekonomsko in/ali tehnično prednost prestavitve začetka uporabe ERTMS na poznejši datum za opremo kot v času projektov, ki jih financira EU.

(4)

Komisija analizira predloženo dokumentacijo in ukrepe, ki jih predlaga država članica, ter odboru iz člena 29 Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) sporoči rezultate te analize. Ko je odstopanje podeljeno, država članica zagotovi, da se ERTMS namesti najpozneje 5 let po zaključku projekta in takoj ko se odsek proge poveže z drugo progo, ki je opremljena z ERTMS.

(5)

Proga Strančice–České Budějovice se bo postopno posodabljala do leta 2016, pri čemer nekateri odseki prejemajo ali bodo prejemali finančno pomoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in/ali Kohezijskega sklada.

(6)

Proga Strančice–České Budějovice je krajša od 150 km in ni povezana z drugo progo, ki je že opremljena z ERTMS. Češki organi so 24. januarja 2010 Komisiji poslali zahtevo po odstopanju skupaj z dokumentacijo, ki kaže precejšnjo ekonomsko in tehnično prednost začetka uporabe ERTMS do konca leta 2018 in ne v času projektov, ki jih financira EU.

(7)

Evropska agencija za železniški promet je 20. maja 2010 v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (4) pripravila tehnično mnenje o zahtevi za odstopanje.

(8)

V tem tehničnem mnenju je navedeno, da predložena dokumentacija vsebuje elemente, ki se zahtevajo za odstopanje, vendar se predlaga pridobitev potrditve, da bi ponudba vsebovala možnost za opremo proge z ERTMS.

(9)

Češki organi so 7. junija 2010 potrdili, da bo ponudba za zadnji pododsek vsebovala jasno možnost za opremo proge z ERTMS.

(10)

Komisija je o rezultatih analize obvestila odbor, ustanovljen s členom 29 Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odstopanje od obveznosti izvajanja TSI vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti za progo Strančice–České Budějovice je odobreno.

Odstopanje je odobreno do 31. decembra 2018.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Češko republiko.

V Bruslju, 15. novembra 2010

Za Komisijo

Siim KALLAS

podpredsednik


(1)  UL L 284, 16.10.2006, str. 1.

(2)  UL L 194, 25.7.2009, str. 60.

(3)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.

(4)  UL L 164, 30.4.2004, str. 1.


Top