Help Print this page 

Document 32010D0409

Title and reference
2010/409/: Sklep Komisije z dne 19. julija 2010 o skupnih varnostnih ciljih iz člena 7 Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4889) Besedilo velja za EGP
OJ L 189, 22.7.2010, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/409/oj
Multilingual display
Text

22.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/19


SKLEP KOMISIJE

z dne 19. julija 2010

o skupnih varnostnih ciljih iz člena 7 Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4889)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/409/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (Direktiva o varnosti na železnici) (1) ter zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju priporočila Evropske agencije za železniški promet o prvi skupini skupnih varnostnih ciljev, ki je bilo Komisiji predloženo 18. septembra 2009,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2004/49/ES je treba skupne varnostne cilje uvajati postopno, da se ohrani visoka raven varnosti in da se ta izboljša, kadar je to potrebno in izvedljivo. Zagotoviti morajo sredstva za oceno stopnje varnosti in delovanja izvajalcev na ravni Unije in v državah članicah.

(2)

V členu 3(e) Direktive 2004/49/ES so skupni varnosti cilji opredeljeni kot najmanjše stopnje varnosti, izražene v merilih za sprejemljivost tveganja, ki jih morajo doseči različni deli železniškega sistema (kakor so železniški sistem za konvencionalne hitrosti, železniški sistem za visoke hitrosti, dolgi železniški predori ali proge, ki se uporabljajo samo za tovorni promet) in celotni sistem. Uvodna izjava 7 Odločbe Komisije 2009/460/ES z dne 5. junija 2009 o sprejetju skupne varnostne metode za oceno doseganja varnostnih ciljev, kot je navedeno v členu 6 Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), pa navaja, da zaradi pomanjkanja usklajenih in zanesljivih podatkov o ravni varnosti delov železniških sistemov, ki delujejo v različnih državah članicah, razvoj prve skupine skupnih varnostnih ciljev za dele železniškega sistema (kot je železniški sistem za konvencionalne hitrosti, železniški sistem za visoke hitrosti ali proge, ki se uporabljajo samo za tovorni promet) ni mogoč.

(3)

Člen 7(3) Direktive 2004/49/ES določa, da mora prva skupina skupnih varnostnih ciljev temeljiti na preučitvi sedanjih ciljev in varnostne učinkovitosti železniških sistemov v državah članicah. V skladu z metodologijo, določeno v Odločbi 2009/460/ES, mora prva skupina skupnih varnostnih ciljev temeljiti na nacionalnih referenčnih vrednostih. Izračunana je bila z uporabo serije podatkov, ki temelji na Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza (3) in jo je 6. marca 2009 predložil Eurostat za obdobje 2004–2007. Za vsako kategorijo tveganja v železniškem prometu mora v skladu z oddelkom 3 Priloge k Odločbi 2009/460/ES najvišja dovoljena raven tveganja za državo članico ustrezati (1) nacionalni referenčni vrednosti, če je ta enaka ustreznemu skupnemu varnostnemu cilju ali manjša od njega, ali (2) skupnemu varnostnemu cilju, če je nacionalna referenčna vrednost večja od ustreznega skupnega varnostnega cilja.

(4)

Prvo skupino skupnih varnostnih ciljev je treba obravnavati kot prvi korak v procesu. S to prvo skupino se vzpostavi usklajen in pregleden okvir za učinkovito spremljanje in ohranjanje ravni varnosti evropskih železnic.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 27(1) Direktive 2004/49/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vsebina in opredelitve pojmov

Ta sklep določa vrednosti prve skupine skupnih varnostnih ciljev na podlagi nacionalnih referenčnih vrednosti v skladu s členom 7(3) Direktive 2004/49/ES in metodologije iz Odločbe 2009/460/ES.

V tem sklepu se uporabljajo opredelitve iz Direktive 2004/49/ES, Uredbe (ES) št. 91/2003 in Odločbe 2009/460/ES.

Člen 2

Nacionalne referenčne vrednosti

Nacionalne referenčne vrednosti za različne države članice in za različne kategorije tveganja so navedene v oddelkih 1.1 do 1.6 poglavja 1 Priloge.

Člen 3

Skupni varnostni cilji

Prva skupina skupnih varnostnih ciljev za različne kategorije tveganja je navedena v poglavju 2 Priloge.

Člen 4

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 19. julija 2010

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 164, 30.4.2004, str. 44.

(2)  UL L 150, 13.6.2009, str. 11.

(3)  UL L 14, 21.1.2003, str. 1.


PRILOGA

1.   Nacionalne referenčne vrednosti (NRV)

1.1   NRV za tveganje za potnike (NRV 1.1 in NRV 1.2)

Država članica

NRV 1.1 (× 10– 9) (1)

NRV 1.2 (× 10– 9) (2)

Belgija (BE)

53,60

0,456

Bolgarija (BG)

250,00

2,01

Češka (CZ)

40,60

0,688

Danska (DK)

7,55

0,0903

Nemčija (DE)

10,90

0,11

Estonija (EE)

50,20

0,426

Irska (IE)

6,22

0,0623

Grčija (EL)

54,00

0,485

Španija (ES)

40,90

0,391

Francija (FR)

21,90

0,109

Italija (IT)

55,00

0,363

Latvija (LV)

50,20

0,426

Litva (LT)

88,60

0,683

Luksemburg (LU)

28,80

0,225

Madžarska (HU)

250,00

2,01

Nizozemska (NL)

11,70

0,0941

Avstrija (AT)

29,00

0,335

Poljska (PL)

127,00

0,939

Portugalska (PT)

33,90

0,267

Romunija (RO)

250,00

2,01

Slovenija (SI)

11,80

0,175

Slovaška (SK)

17,70

0,275

Finska (FI)

26,80

0,248

Švedska (SE)

5,70

0,0557

Združeno kraljestvo (UK)

6,22

0,0623

Smrtni primeri in težke poškodbe v () in () so v smislu opredelitve iz člena 3(d) Odločbe 2009/460/ES.

1.2   NRV za tveganje za zaposlene (NRV 2)

Država članica

NRV 2 (× 10– 9) (3)

Belgija (BE)

21,10

Bolgarija (BG)

11,00

Češka (CZ)

17,40

Danska (DK)

9,10

Nemčija (DE)

13,30

Estonija (EE)

17,00

Irska (IE)

8,33

Grčija (EL)

77,90

Španija (ES)

8,33

Francija (FR)

6,68

Italija (IT)

22,50

Latvija (LV)

55,10

Litva (LT)

36,90

Luksemburg (LU)

13,70

Madžarska (HU)

11,90

Nizozemska (NL)

6,69

Avstrija (AT)

25,40

Poljska (PL)

18,60

Portugalska (PT)

76,00

Romunija (RO)

11,00

Slovenija (SI)

31,00

Slovaška (SK)

1,50

Finska (FI)

8,28

Švedska (SE)

3,76

Združeno kraljestvo (UK)

8,33

Smrtni primeri in težke poškodbe so v tem primeru v smislu opredelitve iz člena 3(d) Odločbe 2009/460/ES.

1.3   NRV za tveganje za uporabnike nivojskih prehodov (NRV 3.1 in NRV 3.2)

Država članica

NRV 3.1 (× 10– 9) (4)

NRV 3.2 (5)

Belgija (BE)

143,0

Bolgarija (BG)

124,0

Češka (CZ)

302,0

Danska (DK)

55,9

Nemčija (DE)

69,9

Estonija (EE)

168,0

Irska (IE)

31,4

Grčija (EL)

743,0

Španija (ES)

131,0

Francija (FR)

78,9

Italija (IT)

50,7

Latvija (LV)

240,0

Litva (LT)

530,0

Luksemburg (LU)

97,3

Madžarska (HU)

244,0

Nizozemska (NL)

128,0

Avstrija (AT)

181,0

Poljska (PL)

264,0

Portugalska (PT)

508,0

Romunija (RO)

124,0

Slovenija (SI)

365,0

Slovaška (SK)

249,0

Finska (FI)

151,0

Švedska (SE)

74,2

Združeno kraljestvo (UK)

23,0

Smrtni primeri in težke poškodbe v () in () so v smislu opredelitve iz člena 3(d) Odločbe 2009/460/ES.

1.4   NRV za tveganje za „druge osebe“ (NRV 4)

Država članica

NRV 4 (× 10– 9) (6)

Belgija (BE)

1,90

Bolgarija (BG)

6,45

Češka (CZ)

5,28

Danska (DK)

10,30

Nemčija (DE)

4,41

Estonija (EE)

18,50

Irska (IE)

6,98

Grčija (EL)

6,45

Španija (ES)

4,93

Francija (FR)

6,98

Italija (IT)

6,98

Latvija (LV)

18,50

Litva (LT)

18,50

Luksemburg (LU)

4,43

Madžarska (HU)

6,45

Nizozemska (NL)

3,16

Avstrija (AT)

14,20

Poljska (PL)

18,50

Portugalska (PT)

4,93

Romunija (RO)

6,45

Slovenija (SI)

7,14

Slovaška (SK)

5,28

Finska (FI)

10,30

Švedska (SE)

10,30

Združeno kraljestvo (UK)

6,98

1.5   NRV za tveganje za nepooblaščene osebe na zemljišču železnice (NRV 5)

Država članica

NRV 5 (× 10– 9) (7)

Belgija (BE)

75,5

Bolgarija (BG)

190,0

Češka (CZ)

657,0

Danska (DK)

134,0

Nemčija (DE)

106,0

Estonija (EE)

1 850,0

Irska (IE)

94,7

Grčija (EL)

906,0

Španija (ES)

184,0

Francija (FR)

69,7

Italija (IT)

122,0

Latvija (LV)

1 520,0

Litva (LT)

2 030,0

Luksemburg (LU)

83,7

Madžarska (HU)

534,0

Nizozemska (NL)

28,2

Avstrija (AT)

117,0

Poljska (PL)

1 110,0

Portugalska (PT)

948,0

Romunija (RO)

190,0

Slovenija (SI)

273,0

Slovaška (SK)

477,0

Finska (FI)

294,0

Švedska (SE)

98,1

Združeno kraljestvo (UK)

94,7

1.6   NRV za tveganje za celotno družbo (NRV 6)

Država članica

NRV 6 (× 10– 9) (8)

Belgija (BE)

273,0

Bolgarija (BG)

364,0

Češka (CZ)

1 010,0

Danska (DK)

218,0

Nemčija (DE)

206,0

Estonija (EE)

2 320,0

Irska (IE)

131,0

Grčija (EL)

1 820,0

Španija (ES)

351,0

Francija (FR)

179,0

Italija (IT)

235,0

Latvija (LV)

1 850,0

Litva (LT)

2 510,0

Luksemburg (LU)

219,0

Madžarska (HU)

1 000,0

Nizozemska (NL)

166,0

Avstrija (AT)

354,0

Poljska (PL)

1 530,0

Portugalska (PT)

1 510,0

Romunija (RO)

364,0

Slovenija (SI)

697,0

Slovaška (SK)

740,0

Finska (FI)

461,0

Švedska (SE)

188,0

Združeno kraljestvo (UK)

131,0

Skupno število smrtnih primerov in težkih poškodb v tem primeru pomeni vsoto vseh smrtnih primerov in težkih poškodb, uporabljenih za izračun vseh drugih NRV.

2.   Vrednosti, dodeljene prvi skupini skupnih varnostnih ciljev (SVC)

Kategorija tveganja

Vrednost SVC (× 10– 9)

Merske enote

Tveganje za potnike

SVC 1.1

250,0

število smrtnih primerov in težkih poškodb potnikov na leto zaradi hudih nesreč/število vlakovnih kilometrov potniškega prometa na leto

SVC 1.2

2,01

število smrtnih primerov in težkih poškodb potnikov na leto zaradi hudih nesreč/število potniških kilometrov na leto

Tveganje za zaposlene

SVC 2

77,9

število smrtnih primerov in težkih poškodb zaposlenih na leto zaradi hudih nesreč/število vlakovnih kilometrov na leto

Tveganje za uporabnike nivojskih prehodov

SVC 3.1

743,0

število smrtnih primerov in težkih poškodb uporabnikov nivojskih prehodov na leto zaradi hudih nesreč/število vlakovnih kilometrov na leto

SVC 3.2

 (9)

število smrtnih primerov in težkih poškodb uporabnikov nivojskih prehodov na leto zaradi hudih nesreč/[(število vlakovnih kilometrov na leto * število nivojskih prehodov)/tirni kilometri]

Tveganje za „druge osebe“

SVC 4

18,5

število smrtnih primerov in težkih poškodb ljudi, ki spadajo v kategorijo „druge osebe“, na leto zaradi hudih nesreč/število vlakovnih kilometrov na leto

Tveganje za nepooblaščene osebe na zemljišču železnice

SVC 5

2 030,0

število smrtnih primerov in težkih poškodb nepooblaščenih oseb na zemljišču železnice na leto zaradi hudih nesreč/število vlakovnih kilometrov na leto

Tveganje za celotno družbo

SVC 6

2 510,0

skupno število smrtnih primerov in težkih poškodb na leto zaradi hudih nesreč/število vlakovnih kilometrov na leto


(1)  NRV 1.1 je izražen kot: število smrtnih primerov in težkih poškodb potnikov na leto zaradi hudih nesreč/število vlakovnih kilometrov potniškega prometa na leto. Vlakovni kilometer potniškega prometa v tem primeru pomeni enoto prometa izključno v zvezi s potniškimi vlaki.

(2)  NRV 1.2 je izražen kot: število smrtnih primerov in težkih poškodb potnikov na leto zaradi hudih nesreč/število potniških kilometrov na leto.

Smrtni primeri in težke poškodbe v () in () so v smislu opredelitve iz člena 3(d) Odločbe 2009/460/ES.

(3)  NRV 2 je izražen kot: število smrtnih primerov in težkih poškodb zaposlenih na leto zaradi hudih nesreč/število vlakovnih kilometrov na leto.

Smrtni primeri in težke poškodbe so v tem primeru v smislu opredelitve iz člena 3(d) Odločbe 2009/460/ES.

(4)  NRV 3.1 je izražen kot: število smrtnih primerov in težkih poškodb uporabnikov nivojskih prehodov na leto zaradi hudih nesreč/število vlakovnih kilometrov na leto.

(5)  NRV 3.2 je izražen kot: število smrtnih primerov in težkih poškodb uporabnikov nivojskih prehodov na leto zaradi hudih nesreč/[(število vlakovnih kilometrov na leto * število nivojskih prehodov)/tirni kilometri]. Podatki o številu nivojskih prehodov in tirnih kilometrih v času zbiranja podatkov niso bili dovolj zanesljivi (večina držav članic je sporočila podatke o skupnih varnostnih kazalnikih na podlagi progovnih kilometrov namesto tirnih kilometrov).

Smrtni primeri in težke poškodbe v () in () so v smislu opredelitve iz člena 3(d) Odločbe 2009/460/ES.

(6)  NRV 4 je izražen kot: število smrtnih primerov in težkih poškodb ljudi, ki spadajo v kategorijo „druge osebe“, zaradi hudih nesreč/število vlakovnih kilometrov na leto. Smrtni primeri in težke poškodbe so v tem primeru v smislu opredelitve iz člena 3(d) Odločbe 2009/460/ES.

(7)  NRV 5 je izražen kot: število smrtnih primerov in težkih poškodb nepooblaščenih oseb na zemljišču železnice na leto zaradi hudih nesreč/število vlakovnih kilometrov na leto. Smrtni primeri in težke poškodbe so v tem primeru v smislu opredelitve iz člena 3(d) Odločbe 2009/460/ES.

(8)  NRV 6 je izražen kot: skupno število smrtnih primerov in težkih poškodb na leto zaradi hudih nesreč/število vlakovnih kilometrov na leto.

Skupno število smrtnih primerov in težkih poškodb v tem primeru pomeni vsoto vseh smrtnih primerov in težkih poškodb, uporabljenih za izračun vseh drugih NRV.

(9)  Podatki o številu nivojskih prehodov in tirnih kilometrih, ki so potrebni za izračun tega skupnega varnostnega cilja, v času zbiranja podatkov niso bili dovolj zanesljivi (npr. večina držav članic je sporočila progovne kilometre namesto tirnih kilometrov).


Top