Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0270

2010/270/: Sklep Komisije z dne 6. maja 2010 o spremembi delov 1 in 2 Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede vzorcev zdravstvenih spričeval za živali z gospodarstev ter za čebele in čmrlje (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2624) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 56–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 271 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/270/oj

12.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/56


SKLEP KOMISIJE

z dne 6. maja 2010

o spremembi delov 1 in 2 Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede vzorcev zdravstvenih spričeval za živali z gospodarstev ter za čebele in čmrlje

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2624)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/270/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), in zlasti prvega odstavka člena 22 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Direktive 92/65/EGS določa zahteve zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovanje s psi, mačkami in belimi dihurji.

(2)

Del 1 Priloge E k navedeni direktivi določa vzorec zdravstvenega spričevala za trgovanje z živalmi z gospodarstev, vključno s psi, mačkami in belimi dihurji.

(3)

Uredba (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in pravila, ki se uporabljajo za nadzor teh premikov. Uporablja se za premike vrst hišnih živali iz Priloge I k navedeni uredbi med državami članicami ali iz tretjih držav. Psi, mačke in beli dihurji so na seznamu v delih A in B navedene priloge.

(4)

Zahteve iz Uredbe (ES) št. 998/2003 se razlikujejo po namembni državi članici in državi članici ali tretji državi izvora.

(5)

Tretje države, ki uporabljajo pravila za netrgovske premike hišnih živali, ki so vsaj enakovredna pravilom iz Uredbe (ES) št. 998/2003, so navedene v oddelku 2 dela B Priloge II k navedeni uredbi.

(6)

Da se prepreči goljufivo prikrivanje trgovskih premikov kot netrgovske premike hišnih živali v smislu Uredbe (ES) št. 998/2003, točka (b) prvega odstavka člena 12 navedene uredbe določa, da se zahteve in pregledi iz Direktive 92/65/EGS uporabljajo za premike več kot petih hišnih živali, kadar živali v Unijo prispejo iz tretje države, ki ni navedena v oddelku 2 dela B Priloge II k navedeni Uredbi.

(7)

Poleg tega Uredba Komisije (EU) št. 388/2010 z dne 6. maja 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z največjim številom nekaterih vrst hišnih živali, ki so lahko predmet netrgovskega premika (3), določa, da se zahteve in pregledi iz točke (b) prvega odstavka člena 12 Uredbe (ES) št. 998/2003 uporabljajo tudi za premike hišnih psov, mačk in belih dihurjev, če je skupno število živali za premik v državo članico iz druge države članice ali tretje države iz oddelka 2 dela B Priloge II k navedeni uredbi več kot pet.

(8)

Uredba (ES) št. 998/2003 določa tudi, da v prehodnem obdobju veljajo nekatere dodatne zahteve za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev na ozemlje Irske, Malte, Švedske in Združenega kraljestva.

(9)

Direktiva 92/65/EGS se na navedene dodatne zahteve sklicuje samo v zvezi s trgovanjem s psi, mačkami in belimi dihurji, ki so namenjeni na Irsko, Švedsko ali v Združeno kraljestvo.

(10)

Vzorci spričeval za trgovanje znotraj Unije morajo biti združljivi s celovitim računalniškim veterinarskim sistemom „TRACES“, ki je bil razvit v skladu z Odločbo Komisije 2003/623/ES (4).

(11)

Za zagotovitev enotne uporabe zahtev in pregledov za netrgovske premike več kot petih psov, mačk in belih dihurjev v vse države članice, vključno z Malto, je treba prilagoditi vzorec zdravstvenega spričevala iz dela 1 Priloge E k Direktivi 92/65/EGS.

(12)

Poleg tega je vzorec zdravstvenega spričevala za trgovanje z živimi čebelami (Apis mellifera) in čmrlji (Bombus spp.) znotraj Unije določen v delu 2 Priloge E k Direktivi 92/65/EGS.

(13)

Navedeno spričevalo določa zahteve zdravstvenega varstva živali v zvezi s hudo gnilobo čebelje zalege za čebele in čmrlje. Te zahteve dovoljujejo le premike čebel in čmrljev z območij, ki so prosti navedene bolezni. V primeru izbruha bolezni je določeno tudi 30-dnevno mirovanje, ki se uporablja na območju treh kilometrov okoli izbruha.

(14)

Vendar se v večini primerov čmrlji gojijo v strukturah, ki so ločene od zunanjega okolja ter jih pristojni organ redno nadzoruje in pregleduje glede pojava bolezni. V nasprotju s kolonijami na prostem ni verjetno, da bi bila takšna gospodarstva, ki jih priznava in nadzoruje pristojni organ zadevne države članice, pod vplivom pojava hude gnilobe čebelje zalege v okolici polmera treh kilometrov iz dela 2 Priloge E.

(15)

Zato je treba spremeniti vzorec zdravstvenega spričevala za trgovanje znotraj Unije z živimi čebelami in čmrlji, da se uvedejo posebne zahteve zdravstvenega varstva živali v zvezi s čmrlji, ki so gojeni v strukturah, ločenih od zunanjega okolja.

(16)

Dela 1 in 2 Priloge E k Direktivi 92/65/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(17)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga E k Direktivi 92/65/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 6. maja 2010

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(2)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1.

(3)  UL L 114, 7.5.2010, str. 3.

(4)  UL L 216, 28.8.2003, str. 58.


PRILOGA

Priloga E k Direktivi 92/65/EGS se spremeni:

1.

Del 1 se nadomesti z naslednjim:

„Del 1 –   Zdravstveno spričevalo za trgovanje z živalmi z gospodarstev (parkljarji, ptice, lagomorfi, psi, mačke in beli dihurji)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Del 2 se nadomesti z naslednjim:

„Del 2 –   Zdravstveno spričevalo za trgovanje s čebelami in čmrlji

92/65 EII

Image

Image


Top