Help Print this page 

Document 32010D0245

Title and reference
2010/245/: Sklep Komisije z dne 28. aprila 2010 o odobritvi delnega odstopanja Franciji od Odločbe 2006/66/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vozni park – hrup vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti in Odločbe 2006/861/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom železniški vozni park – tovorni vagoni vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2588)
OJ L 107, 29.4.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/245/oj
Multilingual display
Text

29.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 107/24


SKLEP KOMISIJE

z dne 28. aprila 2010

o odobritvi delnega odstopanja Franciji od Odločbe 2006/66/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vozni park – hrup vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti in Odločbe 2006/861/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom železniški vozni park – tovorni vagoni vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2588)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2010/245/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) ter zlasti člena 9 Direktive,

ob upoštevanju zahteve, ki jo je predložila Francija 27. avgusta 2009,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Francija je 27. avgusta 2009 v skladu s členom 9(1)(d) Direktive 2008/57/ES predložila zahtevo za delno odstopanje od Odločbe Komisije 2006/66/ES (2) (TSI za hrup) in Odločbe Komisije 2006/861/ES (3) (TSI za tovorne vagone) za vagone družbe LOHR tipa NA in AFA.

(2)

Zahteva za odstopanje se nanaša na tovorne vagone, ki se uporabljajo za prevoz po železnici cestnih tovornjakov, izdelanih po načrtu, ki je obstajal, preden sta začeli veljati obe TSI.

(3)

Evropska agencija za železniški promet je 24. novembra 2009 v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (4) pripravila tehnično mnenje o zahtevi za delno odstopanje.

(4)

V mnenju je navedeno, da se določbe v šestih oddelkih TSI za tovorne vagone, ki opisujejo vlečne naprave, dviganje, povezavo med opremo, kinematični profil, dinamično vedenje vozila in parkirno zavoro (in sicer v oddelkih 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 oziroma 4.2.4.1.2.8), ne morejo uporabljati za zadevne vagone zaradi konstrukcijskih omejitev, ki izvirajo iz posebne vrste transportiranega blaga. Poleg tega se morajo ob upoštevanju TSI za hrup za zadevne vagone uporabljati hrupnejši zavornjaki iz litega železa v zvezi s sestavljenimi zavornimi bloki, da bi bila dosežena zahtevana učinkovitost zavornega sistema. Dokler ni na voljo tišja tehnologija, mejnih vrednosti hrupa pri prehodu (oddelek 4.2.1.1 TSI) zato ni mogoče doseči.

(5)

Skupni gospodarski stroški uporabe obeh TSI, zlasti oddelkov 4.2.3.1 in 4.2.3.4 TSI za tovorne vagone, pri vagonih družbe LOHR tipa NA in AFA so ocenjeni na skoraj 204 milijone EUR. Navedeni stroški in druge zahteve, ki bi morale biti izpolnjene v skladu z obema TSI, bi ne le močno ogrozili gospodarsko izvedljivost projekta, temveč tudi resno zadržali ali zaustavili njegovo izvajanje.

(6)

Odstopanje se odobri za omejeno časovno obdobje, v katerem mora Francija pospešiti razvoj inovativnih rešitev, ki jih podpirajo usklajene specifikacije in so v skladu z navedenima TSI.

(7)

Določbe tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 29 Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odobri se delno odstopanje od TSI za hrup in TSI za tovorne vagone, za katerega je 27. avgusta 2009 v skladu s členom 9(1)(d) Direktive 2008/57/ES zaprosila Francija za vagone družbe LOHR tipa NA in AFA, in sicer z naslednjimi omejitvami:

(a)

glede določb oddelka 4.2.1.1 TSI za hrup, dokler tehnična rešitev za njihovo izpolnjevanje ni na voljo;

(b)

glede določb oddelkov 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (samo tip NA), 4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 TSI za tovorne vagone, dokler ne začne veljati revidiran sklep o TSI za tovorne vagone.

Delno odstopanje v nobenem primeru ne velja več za vagone obeh tipov, ki se bodo uporabljali po 1. januarju 2015.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Francosko republiko.

V Bruslju, 28. aprila 2010

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.

(2)  UL L 37, 8.2.2006, str. 1.

(3)  UL L 344, 8.12.2006, str. 1.

(4)  UL L 164, 30.4.2004, str. 1.


Top