EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: Sklep Evropske centralne banke z dne 14. maja 2010 o vzpostavitvi programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev (ECB/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/8


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 14. maja 2010

o vzpostavitvi programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

(ECB/2010/5)

(2010/281/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) ter zlasti drugega pododstavka člena 12.1, člena 3.1 in člena 18.1 Statuta ESCB,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta ESCB lahko nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB euroobmočja), in Evropska centralna banka (ECB) (v nadaljnjem besedilu skupaj poimenovane: centralne banke Eurosistema) posredujejo na finančnih trgih med drugim z dokončnimi nakupi in prodajami tržnih instrumentov.

(2)

Svet ECB je 9. maja 2010 sklenil in javno napovedal, da bi bilo glede na trenutne izjemne okoliščine na finančnih trgih, za katere so značilne hude napetosti na nekaterih segmentih trga, ki ovirajo transmisijski mehanizem denarne politike in s tem učinkovito izvajanje denarne politike, usmerjene k stabilnosti cen v srednjeročnem obdobju, treba začeti z začasnim programom v zvezi s trgi vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: program). Po programu lahko NCB euroobmočja, v skladu s svojimi odstotnimi deleži v ključu za vpis kapitala ECB, in ECB v neposrednem stiku z nasprotnimi strankami izvajajo dokončne posege na trgih javnih in zasebnih dolžniških vrednostnih papirjev v euroobmočju.

(3)

Program je del enotne denarne politike Eurosistema in se bo uporabljal začasno. Cilj programa je, da se odpravi nepravilno delovanje trgov vrednostnih papirjev in ponovno vzpostavi ustrezen transmisijski mehanizem denarne politike.

(4)

Svet ECB bo odločil o obsegu posegov. Svet ECB je upošteval izjavo vlad držav članic euroobmočja, da „bodo sprejele vse potrebne ukrepe, da bi letos in v prihodnjih letih izpolnile svoje javnofinančne cilje v skladu s postopki v zvezi s čezmernim primanjkljajem“, ter natančno opredeljene dodatne zaveze, ki so jih sprejele vlade nekaterih držav članic euroobmočja, da bi pospešile javnofinančno konsolidacijo in zagotovile vzdržnost svojih javnih financ.

(5)

Kot del enotne denarne politike Eurosistema bi se morali dokončni nakupi primernih tržnih dolžniških instrumentov s strani centralnih bank Eurosistema po programu izvajati v skladu s pogoji iz tega sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vzpostavitev programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

Pod pogoji iz tega sklepa lahko centralne banke Eurosistema kupujejo: (a) na sekundarnem trgu primerne tržne dolžniške instrumente, ki jih izdajo institucionalne enote centralne ravni držav ali osebe javnega prava v državah članicah, katerih valuta je euro; in (b) na primarnem in sekundarnem trgu primerne tržne dolžniške instrumente, ki jih izdajo osebe zasebnega prava, ustanovljene v euroobmočju.

Člen 2

Merila primernosti dolžniških instrumentov

Tržni dolžniški instrumenti so primerni za dokončne nakupe po programu, če izpolnjujejo vsa naslednja merila: (a) denominirani so v eurih; in (b) bodisi (i) jih izdajo institucionalne enote centralne ravni držav ali osebe javnega prava v državah članicah, katerih valuta je euro, bodisi (ii) jih izdajo druge osebe, ustanovljene v euroobmočju, in izpolnjujejo merila primernosti finančnega premoženja, določena v poglavju 6 Priloge I k Smernici ECB/2000/7 z dne 31. avgusta 2000 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (1).

Člen 3

Primerne nasprotne stranke

Primerne nasprotne stranke za program so: (a) nasprotne stranke, ki so primerne za operacije denarne politike Eurosistema, kakor je opredeljeno v oddelku 2.1 Priloge I k Smernici ECB/2000/7; in (b) vse druge nasprotne stranke, ki jih centralne banke Eurosistema uporabljajo pri vlaganju svojih naložbenih portfeljev, denominiranih v eurih.

Člen 4

Končna določba

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ECB.

V Frankfurtu na Majni, 14. maja 2010

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 310, 11.12.2000, str. 1.


Top