Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1010

Uredba Komisije (ES) št. 1010/2009 z dne 22. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

OJ L 280, 27.10.2009, p. 5–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 252 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1010/oj

27.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1010/2009

z dne 22. oktobra 2009

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (1), in zlasti členov 6(3), 8(3), 9(1), 12(4), 12(5), 13(1), 16(1), 16(3), 17(3), 20(4), 49(1), 52 Uredbe,

po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1005/2008 predvideva sprejetje podrobnih pravil in ukrepov za izvajanje določb, ki jih določa.

(2)

V skladu s členoma 6(3) in 16(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 se obdobje treh delovnih dni, določeno za predhodno obvestilo o iztovarjanju ali pretovarjanju v pristanišču ter za predložitev potrdil o ulovu pred predvidenim časom prihoda ribiških proizvodov na kraj uvoza na ozemlje Skupnosti, glede na določene dejavnike lahko spremeni. Ti dejavniki vključujejo: vrsto ribiškega proizvoda; razdaljo med ribolovnimi območji, kraji iztovarjanja in pristanišči, v katerih so zadevna plovila registrirana ali popisana; razdaljo do kraja uvoza na ozemlje Skupnosti; vrste uporabljenega prevoza. Za sveže ribiške proizvode in pošiljke, prispele po zraku, cesti ali železnici, je potrebno obdobje, ki je krajše od treh delovnih dni.

(3)

Treba je zagotoviti usklajenost dokumentov, poslanih v zvezi s predhodnim obvestilom o iztovarjanju in pretovarjanju, izjav o iztovarjanju in pretovarjanju ter poročil o opažanju. Njihovo obliko je zato treba določiti v skladu s členi 6(1), 8(3) in 49(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008.

(4)

Člena 9(1) in 17(3) Uredbe (ES) št. 1005/2008 določata, da države članice opravijo inšpekcije v pristaniščih pri vsaj 5 % iztovarjanja ali pretovarjanja, ki ga opravijo ribiška plovila tretjih držav, ter preverjanja, ki se jim zdijo potrebna za zagotovitev pravilne uporabe določb Uredbe, v skladu z okvirnimi vrednostmi, določenimi na podlagi obvladovanja tveganja in na podlagi nacionalnih meril ali meril Skupnosti za obvladovanje tveganja. Primerno je, da se določijo skupna merila za obvladovanje tveganja za preglede, inšpekcijske preglede in preverjanja, da bi omogočili pravočasne analize tveganja in celovite presoje ustreznih informacij o nadzoru. Cilj skupnih meril je zagotoviti usklajen pristop k inšpekcijskim pregledom in preverjanjem v vseh državah članicah ter vzpostaviti enake pogoje delovanja za vse izvajalce dejavnosti.

(5)

Člen 52 Uredbe (ES) št. 1005/2008 določa, da je treba ukrepe, ki so potrebni za izvajanje določb navedene uredbe, sprejeti po postopku v odboru. Glede na dejstvo, da bi morala Skupnost za pravilno izvajanje sistema potrdil upoštevati morebitne omejene zmogljivosti, se zdi potrebno sistem za nekatere ribiške proizvode, pridobljene z majhnimi ribiškimi plovili, prilagoditi, in sicer z uvedbo možnosti poenostavljenega potrdila o ulovu. Ob odsotnosti splošne opredelitve malega ribolova bi bilo treba določiti nekatera posebna merila, po katerih lahko izvoznik zahteva potrditev poenostavljenega potrdila o ulovu. Ta merila bi morala v prvi vrsti upoštevati omejeno zmogljivost zadevnih ribiških plovil, v zvezi s katero bi obveznost uporabe standardnega sistema potrdil o ulovu predstavljala nesorazmerno breme.

(6)

Člen 13(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 predvideva priznavanje sistemov dokumentacije o ulovu, dogovorjenih in veljavnih v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva (v nadaljnjem besedilu: RFMO), če so v skladu z zahtevami Uredbe. Nekatere sisteme je mogoče priznati kot sisteme, ki so v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1005/2008, nekateri pa morajo izpolnjevati dodatne pogoje.

(7)

Gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa gospodarskega subjekta z dovoljenjem, bi morali uživati koristi poenostavljenega postopka pri uvozu ribiških proizvodov na ozemlje Skupnosti. V vseh državah članicah je treba vzpostaviti enotne pogoje za izdajo, spremembo ali preklic potrdil gospodarskih subjektov z dovoljenjem, ali za začasno ukinitev ali odvzem statusa gospodarskega subjekta z dovoljenjem, ter pravila o uporabi in izdaji potrdil gospodarskih subjektov z dovoljenjem.

(8)

Člen 12(4) Uredbe (ES) št. 1005/2008 predvideva upravno sodelovanje med Komisijo in tretjimi državami na področjih v zvezi z izvajanjem določb o potrdilih o ulovu. V okviru člena 20(4) Uredbe (ES) št. 1005/2008 se lahko potrdila o ulovu pripravijo, potrdijo ali predložijo z uporabo elektronskih sredstev ali se lahko zamenjajo s sistemi za elektronsko sledljivost, ki zagotavljajo enako raven nadzora s strani organov, in sicer v dogovoru z državami zastave. Te upravne ureditve z državami zastave se redno posodabljajo, države članice in javnost pa so o tem pravočasno obveščene.

(9)

V skladu s členom 51(2) Uredbe (ES) št. 1005/2008 se vzpostavi sistem za medsebojno pomoč med državami članicami, tretjimi državami in Komisijo. Takšno upravno sodelovanje je bistveno, da se zagotovi pravilna uporaba sistema potrdil Skupnosti o ulovu ter ustrezno preiskovanje in kaznovanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova (ribolova IUU). Zato bi bilo treba sestaviti pravila za sistematično izmenjavo informacij bodisi na zahtevo bodisi na lastno pobudo, ter za možnost zahteve izvršilnih ukrepov in upravnega obvestila druge države članice. Za izmenjavo informacij in prošnjo za pomoč bi bilo treba določiti praktične postopke. Vendar te določbe ne vplivajo na uporabo pravil o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah v državah članicah.

(10)

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvajajo države članice, ureja Direktiva 95/46 ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (2). Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvaja Komisija, ureja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti ter o prostem pretoku takih podatkov (3), zlasti kar zadeva zahteve glede zaupnosti in varnosti obdelave, prenosa osebnih podatkov iz nacionalnih sistemov držav članic Komisiji, zakonitosti obdelave ter pravic posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, do informacij, pravic dostopa in pravic popravka njihovih osebnih podatkov.

(11)

Priloga I Uredbe (ES) št. 1005/2008, v kateri so navedeni proizvodi, izvzeti iz opredelitve „ribiški proizvodi“, se lahko letno pregleduje v skladu s členom 12(5), in sicer na podlagi informacij, zbranih v skladu s poglavji II, III, IV, V, VIII, X in XII. Zato se Priloga I na podlagi informacij, zbranih v okviru sodelovanja, predvidenega v členu 20(4), ustrezno spremeni.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

INŠPEKCIJE RIBIŠKIH PLOVIL TRETJIH DRŽAV V PRISTANIŠČIH DRŽAV ČLANIC

POGLAVJE I

Pogoji za dostop ribiških plovil tretjih držav do pristanišča

Člen 1

Predhodno obvestilo

Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 se za plovila, ki iztovarjajo vrste ribiških proizvodov, določene v Prilogi I k tej uredbi, uporablja štiriurni rok za predhodno obveščanje.

Člen 2

Obrazec za predhodno obvestilo

1.   Obrazec za predhodno obvestilo iz člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 je določen v Prilogi IIA k tej uredbi.

2.   Kadar je celoten ulov opremljen s potrjenim potrdilom o ulovu, se lahko uporabi poenostavljen obrazec za predhodno obvestilo iz Priloge IIB.

Člen 3

Postopki in obrazca za predhodni izjavi o iztovarjanju in pretovarjanju

1.   Obrazec za predhodno izjavo o iztovarjanju iz člena 8(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 je določen v Prilogi IIIA k tej uredbi.

2.   Obrazec za predhodno izjavo o pretovarjanju iz člena 8(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 je določen v Prilogi IIIB k tej uredbi.

3.   Ribiško plovilo tretje države lahko predloži predhodno izjavo o iztovarjanju ali pretovarjanju v elektronski obliki, če sta se država članica, katere določena pristanišča ali mesta iztovarjanja ali pretovarjanja namerava plovilo uporabljati, in država zastave plovila dogovorili za elektronsko izmenjavo podatkov.

4.   Če ni drugače predvideno v sporazumu iz odstavka 3, ribiško plovilo tretje države predloži predhodno izjavo o iztovarjanju ali pretovarjanju bodisi:

(a)

v uradnem jeziku države članice, kjer se opravi iztovarjanje ali pretovarjanje, bodisi

(b)

v angleškem jeziku, če se s tem strinja država članica, kjer se opravi iztovarjanje ali pretovarjanje.

5.   Predhodna izjava o iztovarjanju ali pretovarjanju se predloži najmanj 4 ure pred načrtovanim iztovarjanjem ali pretovarjanjem.

POGLAVJE II

Inšpekcije v pristaniščih

Člen 4

Okvirne vrednosti za inšpekcije v pristaniščih

Okvirne vrednosti za inšpekcije v pristaniščih iz člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 sestavljajo naslednja merila:

(a)

za zadevne vrste se uporablja načrt upravljanja ali obnove;

(b)

obstaja sum, da ribiško plovilo ne izvaja veljavnih določb o sistemu za spremljanje plovil (VMS) v skladu s poglavjem IV Uredbe Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil (4);

(c)

ribiško plovilo ni bilo preverjeno v pristanišču zadevne države članice zadnje 3 mesece;

(d)

država članica pristanišča ribiškega plovila ni preverila zadnjih 6 mesecev;

(e)

ribiškega plovila ni na seznamu obratov, iz katerih je dovoljen uvoz določenih proizvodov živalskega izvora, kakor je določeno v členu 12 Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (5);

(f)

uvoz, izvoz ali trgovina z ribiškimi proizvodi, pridobljenimi iz vrst visoke tržne vrednosti;

(g)

vnos novih vrst ribiških proizvodov ali odkritje novih vzorcev trgovanja;

(h)

neskladnost med vzorci trgovanja in znanimi ribolovnimi dejavnostmi države zastave, zlasti glede vrst, količin ali značilnosti njenih ribolovnih flot;

(i)

neskladnost med vzorci trgovanja in znanimi dejavnostmi tretje države, povezanimi z ribolovom, zlasti glede značilnosti njene predelovalne industrije ali trgovine z ribiškimi proizvodi;

(j)

vzorec trgovanja ni utemeljen v smislu gospodarskih meril;

(k)

vključitev na novo ustanovljenega izvajalca dejavnosti;

(l)

znatno in nenadno povečanje obsega trgovine za nekatere vrste;

(m)

predložitev kopij potrdil o ulovu, ki spremljajo izjave o predelavi, v skladu s Prilogo IV Uredbe (ES) št. 1005/2008, na primer, ko je ulov med proizvodnjo razdeljen;

(n)

predhodno obvestilo, zahtevano po členu 6 Uredbe (ES) št. 1005/2008, ni poslano pravočasno ali pa so informacije nepopolne;

(o)

neskladnost med podatki o ulovu, ki jih navaja izvajalec dejavnosti, in drugimi informacijami, ki so na voljo pristojnemu organu;

(p)

plovilo ali lastnik plovila, za katerega obstaja sum, da je ali je bil vključen v ribolovne dejavnosti IUU;

(q)

plovilo, ki je pred kratkim spremenilo svoje ime, zastavo ali registrsko številko;

(r)

država zastave ne pošlje obvestila v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali pa so na voljo informacije o morebitnih nepravilnostih pri potrjevanju potrdil o ulovu s strani določene države zastave (npr. izgubljeni, ukradeni ali ponarejeni pečati ali potrditveni žigi pristojnega organa);

(s)

domnevne pomanjkljivosti v nadzornem sistemu države zastave;

(t)

zadevni izvajalci dejavnosti, ki so že bili vključeni v nezakonite dejavnosti, ki predstavljajo možno tveganje v zvezi z ribolovom IUU.

Člen 5

Poročanje o uporabi okvirnih vrednosti

1.   Države članice v svojem poročilu, ki ga morajo v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 vsaki dve leti poslati Komisiji, poročajo o uporabi okvirnih vrednosti iz člena 4.

2.   Komisija na podlagi teh poročil in lastnih opazovanj opravi oceno in morebitno prilagoditev okvirnih vrednosti.

NASLOV II

SISTEM POTRDIL O ULOVU ZA UVOZ IN IZVOZ RIBIŠKIH PROIZVODOV

POGLAVJE I

Potrdila o ulovu

Člen 6

Poenostavljeno potrdilo o ulovu

1.   Ta člen se uporablja za ribiška plovila tretjih držav:

(a)

s skupno dolžino manj kot 12 metrov brez vlečnega orodja ali

(b)

s skupno dolžino manj kot 8 metrov z vlečnim orodjem ali

(c)

brez nadgradnje ali

(d)

z izmerjeno bruto tonažo manj kot 20 BT.

2.   Ulov ribiških plovil tretjih držav iz odstavka 1, ki se iztovarja izključno v državi zastave navedenih plovil in skupaj predstavlja eno pošiljko, je lahko namesto s potrdilom o ulovu iz člena 12 Uredbe (ES) št. 1005/2008 opremljen s poenostavljenim potrdilom o ulovu. Poenostavljeno potrdilo o ulovu vsebuje vse informacije, opredeljene v vzorcu, prikazanem v Prilogi IV k tej uredbi, potrdi pa ga javni organ države zastave, ki ima potrebna pooblastila za potrjevanje točnosti informacij.

3.   Potrditev poenostavljenega potrdila o ulovu zahteva izvoznik pošiljke, potem ko javnemu organu predloži vse informacije, opredeljene v vzorcu, prikazanem v Prilogi IV.

Člen 7

Priznani sistemi dokumentacije o ulovu v RFMO

1.   Sistemi dokumentacije o ulovu iz dela I Priloge V k tej uredbi, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva, se za namene člena 13(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 priznajo kot sistemi, ki so v skladu z zahtevami navedene uredbe brez dodatnih pogojev.

2.   Sistemi dokumentacije o ulovu iz dela II Priloge V k tej uredbi, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva, se za namene člena 13(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 priznajo kot sistemi, ki so v skladu z zahtevami navedene uredbe ob izpolnjevanju dodatnih pogojev.

Člen 8

Rok za predložitev potrdil o ulovu

Z odstopanjem od člena 16(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 za predložitev potrdil o ulovu za uvoz ribiških proizvodov v pošiljkah s prevoznimi sredstvi iz Priloge VI k tej uredbi veljajo krajši roki, določeni v navedeni prilogi.

POGLAVJE II

Gospodarski subjekti z dovoljenjem

Oddelek 1

Pogoji za podelitev potrdila gospodarskega subjekta z dovoljenjem

Člen 9

Splošne določbe

Gospodarskim subjektom se lahko za namene člena 16 Uredbe (ES) št. 1005/2008 po vložitvi zahtevka podeli potrdilo gospodarskega subjekta z dovoljenjem (v nadaljnjem besedilu: potrdilo APEO) le v primeru, da:

(a)

imajo v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 (6) (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena pravila Carinskega zakonika Skupnosti) potrdilo pooblaščenega gospodarskega subjekta (v nadaljnjem besedilu: potrdilo AEO) in

(b)

izpolnjujejo merila, določena v členu 16(3)(a) do (g) Uredbe (ES) št. 1005/2008 in podrobno opisana v členih 10 do 13 te uredbe.

Člen 10

Zadosten uvoz

1.   Zadostno število in zadosten obseg uvoznih poslov iz člena 16(3)(b) Uredbe (ES) št. 1005/2008 je treba doseči v državi članici, v kateri je subjekt ustanovljen.

2.   Vsaka država članica določi najnižji prag za število in obseg uvoznih poslov ter o tem obvesti Komisijo.

Člen 11

Evidenca o izpolnjevanju

1.   Evidenca o izpolnjevanju ukrepov za ohranjanje in upravljanje iz člena 16(3)(c) Uredbe (ES) št. 1005/2008 se šteje za ustrezno, če v zadnjih treh letih pred vložitvijo zahtevka vložnik:

(a)

ni huje kršil pravil skupne ribiške politike;

(b)

ni večkrat kršil pravil skupne ribiške politike;

(c)

ni neposredno ali posredno sodeloval v dejavnostih plovil ali subjektov, ki so opravljali ribolov IUU ali so trenutno zaradi tega predmet preiskave, ali teh dejavnosti podpiral, in

(d)

ni neposredno ali posredno sodeloval v dejavnostih plovil, vključenih na seznam plovil IUU, ki so ga sprejele RFMO, ali teh dejavnosti podpiral.

2.   Ne glede na odstavek 1 se evidenca o izpolnjevanju ukrepov za ohranjanje in upravljanje lahko šteje za ustrezno, če pristojen organ države članice meni, da kršitev vložnika:

(a)

ni prehuda in

(b)

je v količinskem smislu zanemarljiva glede na število ali obseg uvoznih dejavnosti vložnika.

Člen 12

Vodenje evidenc

Sistem vodenja potrdil o ulovu in po potrebi evidenc o predelavi iz člena 16(3)(d) Uredbe (ES) št. 1005/2008 se šteje za zadovoljivega, če zagotavlja:

(a)

urejanje potrdil o ulovu, povezanih s trgovino z ribiškimi proizvodi;

(b)

arhiviranje evidenc in informacij vložnika ter

(c)

varovanje pred izgubo podatkov.

Člen 13

Objekti

Objekti vložnika iz člena 16(3)(e) Uredbe (ES) št. 1005/2008 se štejejo za ustrezne, če:

(a)

preprečujejo nepooblaščen dostop do območij skladiščenja, območij natovarjanja, nakladalnih dokov in območij pretovarjanja;

(b)

zagotavljajo ustrezno ravnanje z ribiškimi proizvodi, vključno z zaščito pred prirejanjem tovornih enot;

(c)

zagotavljajo ustrezno ravnanje z uvoznimi in/ali izvoznimi dovoljenji, povezanimi s prepovedmi in omejitvami, ter razlikovanje med ribiškimi proizvodi, za katere so potrebna potrdila o ulovu, in ribiškimi proizvodi, za katere potrdila o ulovu niso potrebna.

Oddelek 2

Zahtevek za izdajo potrdila APEO

Člen 14

Vložitev zahtevka

1.   Zahtevek za izdajo potrdila APEO se vloži pri pristojnem organu države članice, na ozemlju katere je ustanovljen sedež uvoznika, v skladu z vzorcem iz Priloge VII.

2.   Zahtevek vključuje evidenco in dokumentacijo, ki omogočata pristojnemu organu države članice, da preveri in spremlja skladnost z merili, določenimi v členih 9 do 13 te uredbe, vključno s kopijo potrdila AEO, izdanega v skladu z Izvedbenimi pravili Carinskega zakonika Skupnosti. Vložniki pristojnemu organu države članice predložijo potrebne podatke.

3.   Če se del zadevne evidence in dokumentacije vodi v drugi državi članici, se uporabi postopek posvetovanja iz člena 17.

4.   Kadar pristojni organ države članice ugotovi, da zahtevek ne vsebuje vseh zahtevanih informacij, vložnika v 30 koledarskih dneh od prejema zahtevka pozove, naj predloži ustrezne informacije.

5.   Ko organ prejme vse potrebne informacije, vložnika obvesti, da se zahtevek šteje za popolnega, ter navede datum, ko začne teči rok iz člena 18(2) te uredbe.

6.   Izvajalec dejavnosti, ki mu je bil podeljen status gospodarskega subjekta z dovoljenjem v eni državi članici, vlogi zahtevka za enak status v drugi državi članici priloži kopijo potrdila APEO, ki mu ga je podelila prva država članica.

Člen 15

Nedopustnost zahtevkov

Zahtevek iz člena 14 je nedopusten v naslednjih primerih:

(a)

kadar zahtevek ni v skladu s členom 14 ali

(b)

kadar se zahtevek vloži v treh letih po preklicu potrdila APEO iz točk (a), (b) in (d) člena 27(1).

Oddelek 3

Postopek za izdajo potrdil APEO

Člen 16

Preverjanje zahtevka

1.   Organ izdaje države članice preveri, ali so izpolnjena merila iz členov 9 do 13. Pristojni organ države članice dokumentira preverjanje in rezultate.

2.   Če ima vložnik „potrdilo AEO - varstvo in varnost“ ali „potrdilo AEO - carinske poenostavitve/varstvo in varnost“ iz člena 14a Izvedbenih pravil Carinskega zakonika Skupnosti, se merila iz člena 13 ne preverijo.

3.   V primerih, ko je bil vložniku že podeljen status gospodarskega subjekta z dovoljenjem v drugi državi članici, organ izdaje preveri, ali so izpolnjena naslednja merila:

(a)

merila iz členov 12 in 13;

(b)

po potrebi merila iz členov 10 in 11.

4.   Organ izdaje lahko sprejme sklepe, ki jih v zvezi z merili iz členov 12 in 13 predloži strokovnjak s področij iz teh členov. Strokovnjak ne sme biti na noben način povezan z vložnikom.

Člen 17

Posvetovanje z drugimi državami članicami

1.   Če organ izdaje zaradi pomanjkanja informacij ali nemožnosti preverjanja ne more preveriti skladnosti z enim ali več meril iz členov 9 do 13, se posvetuje s pristojnimi organi drugih držav članic. Pristojni organi držav članic, s katerimi je bilo opravljeno posvetovanje, odgovorijo v 60 koledarskih dneh od dneva, ko organ države članice izdaje posreduje prošnjo.

2.   Če pristojni organ, s katerim je bilo opravljeno posvetovanje, ne odgovori v roku 60 koledarskih dni iz odstavka 1, lahko organ izdaje sklepa, da vložnik izpolnjuje merila, ki so bila predmet posvetovanja.

Člen 18

Izdaja potrdila APEO

1.   Organ izdaje izda potrdilo APEO v skladu z vzorcem iz Priloge VIII.

2.   Potrdilo APEO se izda v 90 koledarskih dneh od dneva prejema vseh informacij, potrebnih v skladu s členom 14.

3.   Kadar pristojni organ ne more izpolniti roka, se obdobje 90 koledarskih dni, predvideno v odstavku 2, lahko podaljša za nadaljnjih 30 koledarskih dni. V tem primeru pristojni organ države članice vložnika še pred iztekom obdobja iz odstavka 2 obvesti o razlogih za podaljšanje.

4.   Obdobje, predvideno v odstavku 2, se lahko podaljša tudi, če vložnik med preverjanjem skladnosti z merili iz členov 9 do 13, opravi prilagoditve, da bi izpolnil ta merila, in o tem obvesti pristojni organ.

Člen 19

Zavrnitev zahtevka

1.   Kadar bi zaradi rezultata preverjanja, opravljenega v skladu s členoma 16 in 17, zahtevek lahko bil zavrnjen, organ izdaje ugotovitve sporoči vložniku in mu omogoči možnost odgovora v 30 koledarskih dneh, preden zavrne zahtevek. Obdobje iz odstavka 2 se ustrezno podaljša.

2.   Če je zahtevek zavrnjen, pristojni organ obvesti vložnika o vzrokih za odločitev. Odločitev o zavrnitvi zahtevka se sporoči vložniku v rokih iz odstavkov 2, 3 in 4 člena 18 ter odstavka 1 tega člena.

3.   Organ izdaje o zavrnitvi zahtevka čim prej obvesti Komisijo. Komisija te informacije v elektronski obliki sporoči pristojnim organom drugih držav članic.

Oddelek 4

Status gospodarskega subjekta z dovoljenjem

Člen 20

Preverjanja

1.   Kadar imetnik potrdila APEO pristojnemu organu države članice najavi prihod ribiških proizvodov, lahko ta organ pred prispetjem pošiljke v zadevno državo članico obvesti gospodarski subjekt z dovoljenjem, da je bila pošiljka izbrana za nadaljnje preverjanje na podlagi analize tveganja v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1005/2008. Do tega obvestila pride le, če ne ogroža preverjanja, ki naj bi se izvedlo.

2.   Pri imetniku potrdila APEO se fizični pregledi in pregledi dokumentov izvajajo v manjši meri kot pri ostalih uvoznikih, razen če se pristojni organ države članice ne odloči drugače zaradi upoštevanja posebnega tveganja ali obveze glede kontrol iz druge zakonodaje Skupnosti.

3.   Kadar pristojni organ države članice po analizi tveganja pošiljko, opremljeno s potrdilom o ulovu, ki ga vloži gospodarski subjekt z dovoljenjem, izbere za nadaljnji pregled, potrebna preverjanja izvede kot prednostno nalogo. Če gospodarski subjekt z dovoljenjem tako zahteva in če se zadevni pristojni organ države članice strinja, se lahko ta preverjanja izvedejo na mestu, ki ni mesto urada pristojnega organa države članice.

Oddelek 5

Pravni učinki potrdil APEO

Člen 21

Splošne določbe

1.   Potrdilo APEO začne veljati deseti delovni dan po datumu izdaje. Obdobje njegove veljavnosti ni omejeno.

2.   Potrdilo APEO je veljavno samo v državi članici organa izdaje.

3.   Pristojni organi spremljajo skladnost z merili iz členov 9 do 13.

4.   Kadar se potrdilo APEO izda vložniku, od čigar ustanovitve so pretekla manj kot tri leta, se prvo leto po izdaji izvaja strožji nadzor.

5.   V naslednjih primerih organ izdaje izvede ponovno oceno skladnosti z merili iz členov 9 do 13:

(a)

pri večjih spremembah zadevne zakonodaje Skupnosti;

(b)

če obstaja utemeljen sum, da gospodarski subjekt z dovoljenjem ne izpolnjuje več ustreznih meril.

6.   Za ponovno oceno se uporablja člen 16(4).

7.   Organ izdaje o rezultatih ponovne ocene čim prej obvesti Komisijo. Komisija te informacije v elektronski obliki sporoči pristojnim organom vseh držav članic.

Člen 22

Začasna ukinitev statusa gospodarskega subjekta z dovoljenjem

1.   Organ izdaje status gospodarskega subjekta z dovoljenjem začasno ukine v naslednjih primerih:

(a)

kadar se ugotovi neskladnost z merili iz členov 9 do 13;

(b)

kadar pristojni organi države članice upravičeno domnevajo, da je gospodarski subjekt z dovoljenjem zagrešil dejanje, ki se sodno preganja in je povezano s kršenjem pravil skupne ribiške politike ali Uredbe (ES) št. 1005/2008;

(c)

kadar je bil status pooblaščenega gospodarskega subjekta začasno ukinjen v skladu z Izvedbenimi pravili Carinskega zakonika skupnosti;

(d)

kadar za začasno ukinitev zaprosi gospodarski subjekt z dovoljenjem, ki začasno ne more izpolnjevati katerega izmed meril iz členov 9 do 13.

2.   Pristojni organi države članice pred sprejetjem odločitve v skladu z odstavkom 1(a), (b) in (c) svoje ugotovitve sporočijo zadevnemu gospodarskemu subjektu. Gospodarski subjekti imajo pravico, da izrazijo svoje stališče v 30 koledarskih dneh od datuma prejetja sporočila.

3.   Vendar začasna ukinitev velja takoj, če je to potrebno zaradi vrste ali stopnje nevarnosti za ukrepe za ohranjanje določenega staleža ali določenih staležev. Organ, ki začasno ukine ugodnosti, o tem takoj obvesti Komisijo, s čimer omogoči ustrezno ukrepanje drugih držav članic.

4.   Začasna ukinitev iz odstavka 1 začne veljati na dan po tem, ko se o njej obvesti gospodarski subjekt z dovoljenjem. Vendar začasna ukinitev ne vpliva na uvozne postopke, ki so se pričeli že pred datumom začasne ukinitve in se še niso končali.

Člen 23

Začasna ukinitev v primeru neskladnosti z ustreznimi merili

1.   Če v primeru iz točke (a) člena 22(1) gospodarski subjekt z dovoljenjem ne odpravi razmer v obdobju iz odstavka 2 navedenega člena, se status gospodarskega subjekta z dovoljenjem začasno ukine za obdobje 30 koledarskih dni. Pristojni organ države članice o ukinitvi nemudoma obvesti gospodarski subjekt in pristojne organe drugih držav članic.

2.   Kadar zadevni gospodarski subjekt ne more urediti razmer v obdobju začasne ukinitve iz odstavka 1, ki traja 30 koledarskih dni, lahko pa predloži dokaze, da je pogoje mogoče izpolniti, če se obdobje začasne ukinitve podaljša, organ izdaje začasno ukine status gospodarskega subjekta z dovoljenjem za nadaljnjih 30 koledarskih dni. O podaljšanju se obvestijo pristojni organi drugih držav članic.

3.   Ko zadevni gospodarski subjekt sprejme potrebne ukrepe za izpolnjevanje meril iz členov 9 do 13 v roku iz odstavka 1 ali 2, organ izdaje prekliče začasno ukinitev ter o tem obvesti zadevni gospodarski subjekt in Komisijo. Začasna ukinitev se lahko prekliče pred iztekom roka iz odstavka 1 ali 2.

Člen 24

Začasna ukinitev v primeru sodnega postopka

1.   V primeru iz točke (b) člena 22(1) organ izdaje začasno ukine status gospodarskega subjekta z dovoljenjem, dokler traja sodni postopek. O tem obvesti gospodarski subjekt z dovoljenjem. Obvestilo se pošlje tudi pristojnim organom drugih držav članic.

2.   Vendar se lahko pristojni organ države članice odloči, da ne bo začasno ukinil statusa gospodarskega subjekta z dovoljenjem, če meni, da je kršitev v količinskem smislu zanemarljiva glede na število ali obseg uvoznih dejavnosti zadevnega subjekta.

Člen 25

Začasna ukinitev, povezana s statusom pooblaščenega gospodarskega subjekta

V primeru iz točke (c) člena 22(1) organ izdaje začasno ukine status gospodarskega subjekta z dovoljenjem do preklica začasne ukinitve statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta. O tem obvesti gospodarski subjekt z dovoljenjem. Obvesti tudi pristojne organe drugih držav članic.

Člen 26

Začasna ukinitev na zahtevo

1.   V primeru iz člena 22(1)(d) gospodarski subjekt z dovoljenjem obvesti organ izdaje o svoji začasni nezmožnosti izpolnjevanja meril iz členov 9 do 13, pri čemer navede datum, ko bodo merila znova izpolnjena. Gospodarski subjekt z dovoljenjem organ izdaje obvesti tudi o kakršnih koli načrtovanih ukrepih in njihovem časovnem okviru.

2.   Organ izdaje obvestilo pošlje Komisiji in pristojnim organom drugih držav članic.

3.   Če gospodarskemu subjektu z dovoljenjem ne uspe urediti razmer v obdobju, ki ga je navedel v svojem obvestilu, lahko organ izdaje odobri razumno podaljšanje tega obdobja, pod pogojem, da je gospodarski subjekt z dovoljenjem ravnal v dobri veri. O podaljšanju se obvesti Komisija in pristojni organi drugih držav članic.

Člen 27

Preklic potrdila APEO

1.   Potrdilo APEO se prekliče v naslednjih primerih:

(a)

kadar gospodarskemu subjektu z dovoljenjem ne uspe izvesti potrebnih ukrepov za izpolnjevanje meril iz členov 9 do 13 v skladu s členom 23(3);

(b)

kadar je ugotovljeno, da je gospodarski subjekt z dovoljenjem huje ali večkrat kršil pravila skupne ribiške politike ali Uredbe (ES) št. 1005/2008, nadaljnje pravice do pritožbe pa nima;

(c)

kadar gospodarskemu subjektu z dovoljenjem ne uspe izvesti potrebnih ukrepov za izpolnjevanje meril iz členov 9 do 13 v skladu s členom 26;

(d)

kadar je bil preklican status pooblaščenega gospodarskega subjekta, podeljen v skladu z Izvedbenimi pravili Carinskega zakonika skupnosti;

(e)

na zahtevo gospodarskega subjekta z dovoljenjem.

2.   V primeru iz točke (b) odstavka 1 se lahko pristojni organ odloči, da ne bo preklical potrdila APEO, če so kršitve v količinskem smislu zanemarljive glede na število ali obseg uvoznih dejavnosti zadevnega subjekta.

3.   Preklic začne veljati dan po obvestilu gospodarskega subjekta z dovoljenjem.

4.   Organ izdaje o preklicu potrdila APEO takoj obvesti Komisijo.

Oddelek 6

Izmenjava informacij

Člen 28

Zahteve po informacijah

1.   Gospodarski subjekt z dovoljenjem obvesti organ izdaje o vseh okoliščinah, nastalih po tem, ko je potrdilo izdano, ki bi lahko vplivale na nadaljnjo veljavnost potrdila.

2.   Vse ustrezne informacije, ki so na razpolago organu izdaje in zadevajo gospodarske subjekte, ki od organa izdaje prejmejo dovoljenje, se na zahtevo dajo na voljo Komisiji in pristojnim organom drugih držav članic, v katerih gospodarski subjekti z dovoljenjem izvajajo uvozne dejavnosti.

Člen 29

Izmenjava informacij o gospodarskih subjektih z dovoljenjem

1.   Komisija in pristojni organi v vseh državah članicah v skladu z državnimi pravili tri leta ali dlje hranijo naslednje informacije in imajo dostop do njih:

(a)

elektronsko prenesenih podatkov o zahtevkih;

(b)

potrdil APEO ter, kjer je primerno, informacij o spremembi ali preklicu teh potrdil ali začasni ukinitvi statusa gospodarskega subjekta z dovoljenjem.

2.   Za izmenjavo informacij in sporočanje med pristojnimi organi ter za obveščanje Komisije in gospodarskih subjektov, kot je predvideno v tem poglavju, se lahko uporablja informacijski sistem za ribolov IUU iz člena 51 Uredbe (ES) št. 1005/2008.

3.   S predhodnim soglasjem zadevnih gospodarskih subjektov z dovoljenjem lahko Komisija seznam gospodarskih subjektov z dovoljenjem javno objavi na internetu. Seznam se redno ažurira.

Člen 30

Obveznosti poročanja in ocena

1.   Države članice v svoje poročilo, ki ga morajo v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 vsaki dve leti poslati Komisiji, vključijo informacije o uporabi sistema gospodarskih subjektov z dovoljenjem, kakor je določen v tem poglavju.

2.   Komisija na podlagi teh poročil in lastnih opazovanj opravi oceno in morebitno prilagoditev sistema gospodarskih subjektov z dovoljenjem.

POGLAVJE III

Preverjanja, povezana s potrdili o ulovu

Člen 31

Merila Skupnosti za preverjanja

Preverjanja iz člena 17 Uredbe (ES) št. 1005/2008, namenjena zagotovitvi skladnosti z določbami navedene uredbe, so usmerjena v tveganja, ugotovljena na podlagi naslednjih meril Skupnosti:

(a)

uvoz, izvoz ali trgovina z ribiškimi proizvodi, pridobljenimi iz vrst visoke tržne vrednosti;

(b)

vnos novih vrst ribiških proizvodov ali odkritje novih vzorcev trgovanja;

(c)

neskladnost med vzorci trgovanja in znanimi ribolovnimi dejavnostmi države zastave, zlasti glede vrst, količin ali značilnosti njenih ribolovnih flot;

(d)

neskladnost med vzorci trgovanja in znanimi dejavnostmi tretje države, povezanimi z ribolovom, zlasti glede značilnosti njene predelovalne industrije ali trgovine z ribiškimi proizvodi;

(e)

vzorec trgovanja ni utemeljen v smislu gospodarskih meril;

(f)

vključitev na novo ustanovljenega izvajalca dejavnosti;

(g)

znatno in nenadno povečanje obsega trgovine za nekatere vrste;

(h)

predložitev kopij potrdil o ulovu, ki spremljajo izjave o predelavi v skladu s Prilogo IV Uredbe (ES) št. 1005/2008, na primer, ko je ulov med proizvodnjo razdeljen;

(i)

predhodno obvestilo, zahtevano po členu 6 Uredbe (ES) št. 1005/2008, ni poslano pravočasno ali pa so informacije nepopolne;

(j)

neskladnost med podatki o ulovu, ki jih navaja izvajalec dejavnosti, in drugimi informacijami, ki so na voljo pristojnemu organu;

(k)

plovilo ali lastnik plovila, za katerega obstaja sum, da je ali je bil vključen v ribolovne dejavnosti IUU;

(l)

plovilo, ki je pred kratkim spremenilo svoje ime, zastavo ali registrsko številko;

(m)

država zastave ne pošlje obvestila v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali so na voljo informacije o morebitnih nepravilnostih pri potrjevanju potrdil o ulovu s strani določene države zastave (npr. izgubljeni, ukradeni ali ponarejeni pečati ali potrditveni žigi pristojnega organa);

(n)

domnevne pomanjkljivosti v nadzornem sistemu države zastave;

(o)

zadevni izvajalci dejavnosti, ki so že bili vključeni v nezakonite dejavnosti, ki predstavljajo možno tveganje v zvezi z ribolovom IUU.

Člen 32

Obveznosti poročanja in ocena

1.   Države članice v svojem poročilu, ki ga morajo v skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 vsaki dve leti poslati Komisiji, vključijo informacije o uporabi meril Skupnosti iz člena 31.

2.   Komisija na podlagi teh poročil in lastnih opazovanj opravi oceno in morebitno prilagoditev meril Skupnosti.

POGLAVJE IV

Sodelovanje s tretjimi državami

Člen 33

Upravno sodelovanje s tretjimi državami glede potrdil o ulovu

1.   Upravne ureditve, v okviru katerih se potrdila o ulovu pripravijo, potrdijo ali predložijo z uporabo elektronskih sredstev ali se zamenjajo s sistemi za elektronsko sledljivost, ki zagotavljajo enako raven nadzora s strani organov, in so vzpostavljene v okviru upravnega sodelovanja iz člena 20(4) Uredbe (ES) št. 1005/2008, so navedene v Prilogi IX k tej uredbi.

2.   Komisija v 15 delovnih dneh po vzpostavitvi nove upravne ureditve v zvezi z izvajanjem določb o potrdilih o ulovu Uredbe (ES) št. 1005/2008 o tem obvesti pristojne organe držav članic, informacijo čim prej objavi na svoji spletni strani in posodobi Prilogo IX k tej uredbi.

NASLOV III

OPAŽANJA

Člen 34

Obrazec za predložitev informacij o opaženih ribiških plovilih

1.   Obrazec za predložitev informacij o opaženih ribiških plovilih iz člena 49(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 je določen v Prilogi XA k tej uredbi.

2.   Navodila za izpolnjevanje obrazca iz odstavka 1 so določena v Prilogi XB k tej uredbi.

NASLOV IV

MEDSEBOJNA POMOČ

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 35

Področje uporabe

1.   Ta naslov določa pogoje, pod katerimi države članice upravno sodelujejo med seboj, s tretjimi državami, Komisijo in organom, ki ga imenuje Komisija, da bi zagotovili učinkovito uporabo Uredbe (ES) št. 1005/2008 in te uredbe.

2.   Ta naslov držav članic ne zavezuje k medsebojni pomoči, kjer bi ta pomoč lahko škodovala njihovemu nacionalnemu pravnemu sistemu, javnemu redu, varnosti ali drugim temeljnim interesom. Zaprošena država članica se pred zavrnitvijo prošnje za pomoč posvetuje z državo članico prosilko, da bi ugotovili, ali je v skladu s posebnimi pogoji mogoča delna pomoč. Kadar prošnji za pomoč ni mogoče ugoditi, se o tem nemudoma obvesti državo članico prosilko in Komisijo, pri čemer navede razloge za zavrnitev.

3.   Ta naslov ne vpliva na uporabo predpisov o kazenskem postopku in medsebojni pomoči v kazenskih zadevah v državah članicah, vključno s predpisi o tajnosti sodnih preiskav.

Člen 36

Varstvo osebnih podatkov

1.   Ta uredba ne posega v raven varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in nikakor ne vpliva nanjo v skladu z določbami zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje, zlasti pa ne spreminja obveznosti držav članic pri njihovi obdelavi osebnih podatkov v skladu z Direktivo 95/46/ES niti obveznosti institucij in organov Skupnosti pri njihovi obdelavi osebnih podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 pri izpolnjevanju njihovih obveznosti. Države članice in Komisija zagotovijo, da se vse veljavne določbe iz Uredbe (ES) št. 45/2001 in Direktive 95/46/ES upoštevajo.

2.   Pravice oseb v zvezi z njihovimi registracijskimi podatki, ki se obdelajo v nacionalnih sistemih, se izvajajo v skladu z zakonodajo države članice, ki je shranila njihove osebne podatke, in zlasti z izvedbenimi določbami Direktive 95/46/ES, pravice oseb v zvezi z njihovimi registracijskimi podatki, ki se obdelajo v sistemih Skupnosti, pa se izvajajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 37

Uporaba informacij ter varstvo poklicne in poslovne skrivnosti

1.   Država članica prosilka uporablja informacije, sporočene v skladu s tem naslovom, izključno za namene izvajanja Uredbe (ES) št. 1005/2008 in vedno v skladu z Direktivo 95/46/ES. Za uporabo takšnih informacij za druge namene je potrebno predhodno pisno posvetovanje z zaprošeno državo članico, ki je informacije zagotovila. Takšna uporaba je nato v skladu z vsemi pogoji, ki jih v skladu z Direktivo 95/46/ES določi zaprošena država članica v zvezi z nerazkritjem informacij. Uporaba osebnih podatkov za druge namene je mogoča v skladu s pogoji iz Direktive 95/46/ES.

2.   Država članica prosilka preuči posebne zahteve glede razkritja informacij, kot sta varnost in zasebnost oseb, ki so s temi informacijami določene ali določljive.

3.   Informacije so deležne enake stopnje varovanja, ki velja za podobne podatke v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, ki prejme podatke, in za institucijo Skupnosti, ki jih prejme, z ustreznimi določbami, ki se uporabljajo za to institucijo. Država članica lahko v skladu s svojo zakonodajo prejete informacije uporablja kot dokazno gradivo v upravnih ali kazenskih postopkih.

4.   Za informacije, ki se sporočijo v kakršni koli obliki osebam, ki delajo za nacionalne javne organe in Komisijo, velja obveznost varovanja zaupnosti in poslovne skrivnosti, če bi njihovo razkritje škodilo

(a)

varovanju zasebnosti in celovitosti posameznika, zlasti v skladu z zakonodajo Skupnosti o varstvu osebnih podatkov;

(b)

poslovnim interesom fizične ali pravne osebe, vključno z intelektualno lastnino;

(c)

poteku sodnih postopkov in pravnemu svetovanju ali

(d)

namenu inšpekcijskih pregledov ali preiskav.

5.   Kadar je razkritje potrebno za ustavitev ribolova IUU ali hudih kršitev iz člena 42(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1005/2008 in organ, ki informacije sporoči, soglaša z njihovim razkritjem, se odstavek 4 ne uporablja.

Člen 38

Stroški

Države članice krijejo svoje stroške za izvedbo prošnje za pomoč in se odpovedo vsem zahtevkom za povračilo stroškov, ki nastanejo pri uporabi tega naslova.

Člen 39

Enoten organ

1.   Vsaka država članica imenuje enoten povezovalni organ, pristojen za uporabo tega naslova.

2.   Vsaka država članica sporoči Komisiji in drugim državam članicam identiteto enotnega povezovalnega organa in te informacije redno ažurira.

3.   Komisija objavi in posodablja seznam enotnih povezovalnih organov v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 40

Nadaljnji ukrepi

1.   Kadar se nacionalni organi kot odgovor na prošnjo za pomoč na podlagi tega naslova ali po izmenjavi informacij na lastno pobudo odločijo za sprejetje ukrepov, ki se lahko izvedejo zgolj z dovoljenjem ali na zahtevo sodnega organa, sporočijo zadevni državi članici in Komisiji vse informacije o ukrepih, povezanih z ribolovom IUU ali hudimi kršitvami iz člena 42(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali kršitvami te uredbe.

2.   Za vsako tako sporočilo je potrebno predhodno dovoljenje sodnega organa, če takšno dovoljenje zahteva nacionalna zakonodaja.

POGLAVJE II

Informacije brez predhodne zahteve

Člen 41

Informacije brez predhodne zahteve

1.   Če država članica ugotovi kakršne koli možne ribolovne dejavnosti IUU ali hude kršitve iz člena 42(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali upravičeno sumi, da bi lahko prišlo do takšne dejavnosti ali kršitve, o tem nemudoma obvesti druge zadevne države članice in Komisijo. V tem obvestilu, ki ga posreduje enoten organ iz člena 39, so predložene vse potrebne informacije.

2.   Če država članica sprejme izvršilne ukrepe v zvezi z ribolovno dejavnostjo IUU ali kršitvijo iz odstavka 1, o tem prek enotnega organa iz člena 39 obvesti druge zadevne države članice in Komisijo.

3.   Vsa obvestila v skladu s tem členom se sestavijo v pisni obliki.

POGLAVJE III

Prošnje za pomoč

Člen 42

Opredelitve pojmov

Za namene tega naslova „prošnja za pomoč“ pomeni prošnjo, ki jo ena država članica naslovi na drugo, za:

(a)

informacije;

(b)

izvršilne ukrepe ali

(c)

upravno obvestilo.

Člen 43

Splošne zahteve

1.   Država članica prosilka zagotovi, da vse prošnje za pomoč vsebujejo zadostne informacije, na podlagi katerih lahko zaprošena država članica prošnjo izpolni, vključno z vsemi potrebnimi dokazi, ki jih je mogoče pridobiti na ozemlju države članice prosilke.

2.   Prošnje za pomoč so omejene na utemeljene primere, kjer je upravičena domneva, da je prišlo do ribolova IUU ali hudih kršitev iz člena 42(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1005/2008, in država članica prosilka ne more pridobiti zahtevanih informacij ali sprejeti zahtevanih ukrepov z lastnimi sredstvi.

Člen 44

Pošiljanje prošenj in odgovorov

1.   Prošnje pošilja le enoten organ države članice prosilke ali Komisija enotnemu organu zaprošene države članice. Na enak način se posredujejo vsi odgovori na prošnje.

2.   Prošnje za medsebojno pomoč in ustrezni odgovori se sestavijo v pisni obliki.

3.   O jezikih, ki se uporabljajo v prošnjah in za sporočanje informacij, se zadevni enotni organi dogovorijo pred vložitvijo prošenj. Če dogovora ni mogoče doseči, se prošnje posredujejo v uradnem(-ih) jeziku(-ih) države članice prosilke in odgovori v uradnem(-ih) jeziku(-ih) zaprošene države članice.

Člen 45

Zahteve po informacijah

1.   Zaprošena država članica na zahtevo države članice prosilke ali Komisije predloži vse pomembne informacije, potrebne za ugotovitev, ali je prišlo do ribolova IUU ali hudih kršitev iz člena 42(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1005/2008 oz. ali obstaja upravičen sum, da to teh lahko pride. Te informacije se predložijo prek enotnega organa iz člena 39.

2.   Zaprošena država članica na zahtevo države članice prosilke ali Komisije opravi ustrezne upravne poizvedbe glede dejanj, ki predstavljajo, ali za katera država članica prosilka domneva, da predstavljajo, ribolov IUU ali hude kršitve iz člena 42(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1005/2008. Zaprošena država članica sporoči rezultate upravnih poizvedb državi članici prosilki in Komisiji.

3.   Zaprošena država članica lahko na zahtevo države članice prosilke ali Komisije dovoli pristojnemu uradniku države članice prosilke, da med upravnimi poizvedbami iz odstavka 2 spremlja uradnike zaprošene države članice ali Komisije. Če nacionalni predpisi o kazenskem postopku nekatera dejanja omejujejo na uradnike, ki jih za to posebej določa nacionalna zakonodaja, uradniki države članice prosilke pri takih dejanjih ne sodelujejo. V nobenem primeru ne sodelujejo pri preiskavah prostorov ali na uradnem zaslišanju oseb v okviru kazenskega prava. Uradniki države članice prosilke, ki so v zaprošeni državi članici, morajo biti vselej sposobni predložiti pisno pooblastilo, iz katerega sta razvidna njihova identiteta in uradna funkcija.

4.   Zaprošena država članica na zahtevo države članice prosilke le tej predloži vse dokumente ali overjene verodostojne kopije, ki jih ima v lasti in se nanašajo na ribolov IUU ali hude kršitve iz člena 42(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1005/2008.

5.   Standardni obrazec za izmenjavo informacij na zahtevo je določen v Prilogi XI.

Člen 46

Zahteve za izvršilne ukrepe

1.   Zaprošena država članica na podlagi dokazov iz člena 43 na zahtevo države članice prosilke ali Komisije nemudoma sprejme vse potrebne izvršilne ukrepe za ustavitev, na njenem ozemlju ali v morskih vodah pod njeno suverenostjo ali jurisdikcijo, vsakršnega ribolova IUU ali hudih kršitev iz člena 42(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1005/2008.

2.   Zaprošena država članica se lahko pri sprejemanju izvršilnih ukrepov iz odstavka 1 posvetuje z državo članico prosilko in Komisijo.

3.   Zaprošena država članica prek enotnega organa iz člena 39 nemudoma poroča o sprejetih ukrepih in njihovem učinku državi članici prosilki in drugim zadevnim državam članicam ter Komisiji.

Člen 47

Rok za odgovore na zahteve po informacijah in izvršilne ukrepe

1.   Zaprošena država članica kakor hitro je mogoče, vendar najpozneje štiri tedne po dnevu prejema zahteve, zagotovi informacije iz člena 45(1) in člena 46(3). Zaprošena država članica in država članica prosilka ali Komisija se lahko dogovorijo za drugačne roke.

2.   Kadar zaprošena država članica ne more odgovoriti v dogovorjenem roku, obvesti državo članico prosilko ali Komisijo v pisni obliki o razlogu za to, ter navede, kdaj bo po njenem mnenju lahko odgovorila.

Člen 48

Zahteve za upravno obvestilo

1.   Zaprošena država članica na zahtevo države članice prosilke in v skladu s svojimi nacionalnimi predpisi, ki urejajo obveščanje o podobnih instrumentih in odločitvah, obvesti naslovnika o vseh instrumentih in odločitvah na področju iz Uredbe (ES) št. 1005/2008, ki jih sprejmejo upravni organi države članice prosilke in naj bi se uporabljali na ozemlju zaprošene države članice.

2.   Zahteve za obvestilo se sestavijo z uporabo standardnega obrazca, priloženega tej uredbi v Prilogi XII.

3.   Zaprošena država članica svoj odgovor pošlje državi članici prosilki takoj po obvestilu prek enotnega organa iz člena 39. Odgovor se sestavi z uporabo standardnega obrazca, priloženega tej uredbi v Prilogi XII.

POGLAVJE IV

Odnosi s Komisijo

Člen 49

Sporočanje med državami članicami in Komisijo

1.   Vsaka država članica sporoči Komisiji, takoj ko so ji na voljo, vse informacije, ki se ji zdijo pomembne glede metod, praks ali odkritih smernic, ki se uporabljajo ali za katere obstaja sum, da se uporabljajo, v zvezi z ribolovom IUU ali hudimi kršitvami iz člena 42(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1005/2008.

2.   Komisija sporoči državam članicam, takoj ko so ji na voljo, vse informacije, ki bi jim pomagale pri izvajanju Uredbe (ES) št. 1005/2008.

Člen 50

Koordinacija s strani Komisije

1.   Če država članica ugotovi dejanja, ki predstavljajo ali domnevno predstavljajo ribolov IUU ali hude kršitve iz člena 42(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1005/2008 in ki so posebnega pomena na ravni Skupnosti, čim prej sporoči Komisiji vse pomembne informacije, potrebne za ugotovitev dejstev. Komisija te informacije posreduje drugim zadevnim državam članicam.

2.   Za namene odstavka 1 se šteje, da so dejanja, ki predstavljajo ribolov IUU ali hude kršitve iz člena 42(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1005/2008, posebnega pomena na ravni Skupnosti, zlasti kadar:

(a)

so povezana ali bi lahko bila povezana z dejanji v drugih državah članicah ali

(b)

se državi članici zdi verjetno, da se podobna dejanja izvajajo tudi v drugih državah članicah.

3.   Če Komisija meni, da je v eni ali več držav članic prišlo do dejanj, ki predstavljajo ribolov IUU ali hude kršitve iz člena 42(1)(b) in (c) Uredbe (EC) št. 1005/2008, o tem obvesti zadevne države članice, ki čim prej opravijo poizvedbe. Zadevne države članice Komisiji čim prej sporočijo rezultate teh poizvedb.

POGLAVJE V

Odnosi s tretjimi državami

Člen 51

Izmenjava informacij s tretjimi državami

1.   Ko država članica od tretje države prejme informacije, pomembne za zagotovitev učinkovite uporabe Uredbe (ES) št. 1005/2008 in te uredbe, jih prek enotnega organa sporoči drugim zadevnim državam članicam, če to dovoljujejo dvostranski sporazumi o pomoči z navedeno tretjo državo.

2.   Informacije, prejete v skladu s tem naslovom, lahko država članica prek svojega enotnega organa sporoči tretji državi v okviru dvostranskega sporazuma o pomoči z navedeno tretjo državo; informacije se sporočijo po posvetovanju z državo članico, ki je prvotno sporočila informacije, ter v skladu z zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

3.   Komisija lahko v okviru sporazumov o ribištvu, sklenjenih med Skupnostjo in tretjimi državami, ali v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva ali podobnih ureditev, pri katerih je Skupnost pogodbenica ali sodelujoča nepogodbenica, sporoči pomembne informacije v zvezi z ribolovom IUU ali hudimi kršitvami iz člena 42(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1005/2008 drugim pogodbenicam sporazumov, organizacij ali ureditev, za katere je potrebno soglasje države članice, ki je predložila informacije.

POGLAVJE VI

Prehodna določba

Člen 52

Vzpostavitev informacijskega sistema za ribolov IUU

Do vzpostavitve „informacijskega sistema za ribolov IUU“ iz člena 51(2) Uredbe (ES) št. 1005/2008 pristojni organi držav članic v skladu s tem naslovom sodelujejo med seboj in s Komisijo v okviru obstoječih informacijskih ureditev.

NASLOV V

SPREMEMBE

Člen 53

Spremembe Uredbe (ES) št. 1005/2008

Priloga I Uredbe (ES) št. 1005/2008, ki vsebuje seznam proizvodov, izvzetih iz opredelitve „ribiški proizvodi“ v členu 2(8) navedene uredbe, se spremeni, kakor je določeno v Prilogi XIII k tej uredbi.

NASLOV VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 54

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2009

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 286, 29.10.2008, str. 1.

(2)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(3)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(4)  UL L 333, 20.12.2003, str. 17.

(5)  UL L 226, 25.6.2004, str. 83.

(6)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA I

Rok za predhodno obveščanje za nekatere vrste ribiških proizvodov iz člena 1

Štiriurni rok za predhodno obveščanje

Iztovarjanje svežih ribiških proizvodov z ribiških plovil v določena pristanišča Skupnosti


PRILOGA IIA

Obrazec za predhodno obvestilo za ribiška plovila tretjih držav iz člena 2(1)

Image


PRILOGA IIB

Obrazec za predhodno obvestilo za ribiška plovila tretjih držav iz člena 2(2)

Image


PRILOGA IIIA

Obrazec za predhodne izjave o iztovarjanju iz člena 3(1)

Image


PRILOGA IIIB

Obrazec za predhodne izjave o pretovarjanju iz člena 3(2)

(potreben za plovilo dajalca in prejemno plovilo)

Image


PRILOGA IV

POTRDILO EVROPSKE SKUPNOSTI O ULOVU

Poenostavljen obrazec za ribiške proizvode, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 6 te uredbe

Image

Image

Dodatek

Podatki o prevozu

Image


PRILOGA V

Sistemi dokumentacije o ulovu, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva in so priznani kot sistemi, ki so v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1005/2008

Del I

Sistemi dokumentacije o ulovu, priznani kot sistemi, ki so v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1005/2008:

Sistem dokumentacije o ulovu za ribe vrste Dissostichus spp., kakor ga določa Uredba Sveta (ES) št. 1035/2001 z dne 22. maja 2001 o oblikovanju sistema dokumentacije o ulovu za ribe vrste Dissostichus spp (1).

Program dokumentacije o ulovu ICCAT (Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna) za navadnega tuna, kakor ga določa Priporočilo 08–12 o spremembi Priporočila 07–10 o programu dokumentacije o ulovu ICCAT za navadnega tuna.

Del II

Sistemi dokumentacije o ulovu, priznani kot sistemi, ki so v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1005/2008 ob izpolnjevanju dodatnih pogojev:

CCSBT (Komisija za ohranitev južnega tuna) – Resolucija o izvajanju sistema dokumentacije o ulovu CCSBT (sprejetega na petnajstem letnem zasedanju – 14–17 oktober 2008). Uvoznik poleg dokumentov o ulovu in vseh s tem povezanih dokumentov, potrjenih v skladu s sistemom dokumentacije o ulovu CCSBT, organom držav članic uvoza predloži podatke o prevozu, določene v Dodatku o podatkih o prevozu, vključenem v Prilogi II Uredbe (ES) št. 1005/2008.


(1)  UL L 145, 31.5.2001, str. 1.


PRILOGA VI

Obdobja za predložitev potrdila o ulovu za pošiljke iz člena 8

Štiriurno obdobje za predložitev potrdila o ulovu pred vstopom v Skupnost

Pošiljke ribiških proizvodov, ki v Skupnost vstopijo po zraku

Dveurno obdobje za predložitev potrdila o ulovu pred vstopom v Skupnost

Pošiljke ribiških proizvodov, ki v Skupnost vstopijo po cesti

Štiriurno obdobje za predložitev potrdila o ulovu pred vstopom v Skupnost

Pošiljke ribiških proizvodov, ki v Skupnost vstopijo po železnici


PRILOGA VII

Image

Image

Image


PRILOGA VIII

Image


PRILOGA IX

Upravna ureditev z državami zastave v zvezi z izvajanjem določb o potrdilih o ulovu (člen 12(4) Uredbe (ES) št. 1005/2008)


PRILOGA XA

Obrazec za predložitev informacij o opaženih ribiških plovilih

Image


PRILOGA XB

Navodila za izpolnjevanje obrazca iz Priloge XA

VPIŠE SE ČIM VEČ INFORMACIJ

1.

Ime plovila, klicni znak, zastavo in po možnosti registrsko številko in številko Lloyd IMO je treba pridobiti na podlagi videnega na plovilu ali radijske zveze s plovilom (poročati je treba o viru teh informacij).

2.

Razpoznavne oznake: navede se, ali sta ime plovila in pristanišče registracije plovila vidni. Zabeležijo se barve trupa in nadgradnje, število jamborjev, položaj mostu in dolžina dimnika itd.

3.

Vrsta plovila: opišeta se vrsta plovila in opaženo orodje (npr. plovilo s parangali, plovilo z vlečnimi mrežami, predelovalna ladja, transportna ladja).

4.

Položaj: zabeleži se začetni položaj opaženega plovila, vključno z ribolovnim območjem/podobmočjem/sektorjem.

5.

Dejavnost opaženega plovila: zabeleži se čas opažanja, dejavnost plovila ob navedenem času in smer (v stopinjah). Zabeleži se, ali je plovilo izvajalo ribolov, nameščanje ribolovnega orodja, ribolov z vlečno mrežo, izvlek ali druge dejavnosti. Prostora je za največ pet opažanj istega plovila, če pa je za izpolnitev te rubrike potrebno več prostora, se nadaljuje na hrbtni strani obrazca ali na ločenem listu papirja. Zabeleži se prisotnost/odsotnost strašilne vrvi.

6.

Evidenca o opažanjih: navede se, ali je bilo opaženo plovilo evidentirano z videoposnetkom ali fotografijami (pod pripombe se zabeleži mesto deponiranja dokumentov).

7.

Pripombe: navede se smer tranzita plovila. Vpiše se povzetek morebitnega radijskega pogovora z navedbo imena, državljanstva, položaja, ki ga poda(-jo) kontaktna(-e) oseba(-e) na krovu opaženega plovila.

8.

Skica plovila: nariše se profil plovila z označbo morebitnih razpoznavnih oznak, ki bi se lahko uporabile za identifikacijo.


PRILOGA XI

Standardni obrazec za izmenjavo informacij na zahtevo v skladu s členom 45

Image

Image


PRILOGA XII

Standardni obrazec za zahtevo za upravno obvestilo v skladu s členom 48

Image

Image


PRILOGA XIII

Seznam proizvodov, izvzetih iz opredelitve „ribiški proizvodi“ iz člena 2(8) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

Proizvodi iz sladkovodnega ribištva, vključno z naslednjim:

0301 91 – Druge ribe, žive: postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster) (1)

0301 92 – Druge ribe, žive: jegulje (Anguilla spp.)

0301 93 – Druge ribe, žive: krap

ex 0301 99 – Druge: sladkovodne ribe (KN 0301 99 11 in 0301 99 19)

0302 11 – Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304: postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)

0302 12 – Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304: pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho)

0302 66 – Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304: jegulje (Anguilla spp.)

ex 0302 69 – Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304: sladkovodne ribe (KN 0302 69 11 in 0302 69 19)

0303 11 – Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304: pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), razen jeter in iker

0303 21 – Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304: postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)

0303 22 – Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304: atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho)

0303 76 – Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304: jegulje (Anguilla spp.)

ex 0303 79 – Druge ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304: sladkovodne ribe (KN 0303 79 11 in 0303 79 19)

ex 0304 19 – Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno: sladkovodne ribe (KN 0304 19 13; 0304 19 15; 0304 19 17; 0304 19 19 in 0304 19 91)

ex 0304 29 – Zamrznjeni fileti: sladkovodnih rib (KN 0304 29 13; 0304 29 15; 0304 29 17 in 0304 29 19)

ex 0304 99 – Drugo zamrznjeno ribje meso: sladkovodnih rib (KN 0304 99 21)

ex 0305 30 – Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda nedimljeni: pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho), nasoljeni ali v slanici (KN 0305 30 30); postrvi vrst Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster; krapa (ex KN 0305 30 90)

ex 0305 41 – Dimljene ribe, vključno s fileti: pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho)

ex 0305 49 – Dimljene ribe, vključno s fileti: postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster) (KN 0305 49 45); jegulje (Anguilla spp.) (KN 0305 49 50); krap (ex KN 0305 49 80)

ex 0305 59 – Sušene ribe, nenasoljene ali nasoljene, toda nedimljene: postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster); krap (ex KN 0305 59 80)

ex 0305 69 – Ribe, nasoljene, toda nesušene ali dimljene, ter ribe v slanici: pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) in donavski losos (Hucho hucho) (KN 0305 69 50); postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster); krap (ex KN 0305 69 80)

ex 0306 19 – Drugi raki, vključno moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano, zamrznjeni: sladkovodni raki (KN 0306 19 10)

ex 0306 29 – Drugi raki, vključno moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano, nezamrznjeni: sladkovodni raki (KN 0306 29 10)

1604 11 00 – Pripravljene ali konzervirane ribe, cele ali v kosih, toda ne sesekljane: lososi

ex 1604 19 – Pripravljene ali konzervirane ribe, cele ali v kosih, toda ne sesekljane, salmonide, razen lososa (KN 1604 19 10)

ex 1604 20 – Druge pripravljene ali konzervirane ribe: losos (KN 1604 20 10); salmonide, razen lososa (KN 1604 20 30)

ex 1605 40 00 – Drugi raki, pripravljeni ali konzervirani: sladkovodni raki, kuhani s koprom, zamrznjeni

Proizvodi iz ribogojstva, pridobljeni iz ribje zalege ali ličink

0301 10 – Žive okrasne ribe

0307 10 – Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici

Pokrovače, vključno kraljevske pokrovače, rodu Pecten, Chlamys ali Placopecten

0307 21 – Žive, sveže ali ohlajene (KN 0307 21 00)

0307 29 – Druge

Klapavice

0307 31 – Žive, sveže ali ohlajene

0307 39 – Druge

ex 1605 90 – Drugo (KN 1605 90 11 in 1605 90 19)

0307 60 00 – Polži, razen morskih polžev

0305 10 00 – Ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

ex 1605 90 30 – Drugi raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani: pokrovače, ostrige, polži

1605 90 00 – Drugi vodni nevretenčarji


(1)  Kode KN so v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1031/2008 (UL L 291, 31.10.2008).


Top