EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0951

Uredba Sveta (ES) št. 951/2009 z dne 9. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke

OJ L 269, 14.10.2009, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 235 - 240

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/951/oj

14.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/1


UREDBA SVETA (ES) št. 951/2009

z dne 9. oktobra 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljevanju „Statut“) ter zlasti člena 5.4 Statuta,

ob upoštevanju priporočila Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju mnenja Komisije (3),

po posvetovanju z Evropskim varuhom osebnih podatkov,

v skladu s postopkom, določenim v členu 107(6) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v členu 42 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (4) je ključni sestavni del pravnega okvira, ki podpira naloge zbiranja statističnih informacij, ki jih izvaja Evropska centralna banka (ECB) ob pomoči nacionalnih centralnih bank. ECB se je dosledno opirala nanjo pri izvajanju in spremljanju usklajenega zbiranja statističnih informacij, ki so potrebne za opravljanje nalog Evropskega sistema centralnih bank (ESCB).

(2)

Da bi ohranili Uredbo (ES) št. 2533/98 kot učinkovit instrument ECB za izvajanje nalog ESCB glede zbiranja statističnih informacij in zagotovili, da bodo ECB še naprej na voljo statistične informacije potrebne kakovosti, ki bodo pokrivale celoten nabor nalog ESCB, je nujno treba pregledati obseg zahtev za poročanje, ki jih nalaga imenovana uredba. V tem kontekstu je treba nameniti pozornost ne samo opravljanju nalog ESCB in njegovi neodvisnosti, ampak tudi statističnim načelom, ki so določena s to uredbo.

(3)

Uredbo (ES) št. 2533/98 je treba spremeniti tako, da se ECB omogoči zbiranje statističnih informacij, ki so potrebne za opravljanje nalog ESCB iz Pogodbe. Skladno s tem bi morali nameni, za katere se statistične informacije lahko zbirajo, zajemati tudi pripravo makrobonitetne statistike, ki je potrebna za opravljanje nalog ESCB po členu 105 Pogodbe.

(4)

Obseg zahtev za poročanje, potreben za opravljanje nalog ESCB, bi moral upoštevati tudi strukturna gibanja finančnih trgov in obravnavati s tem povezane zahteve za statistične informacije, ki so bile ob sprejetju Uredbe (ES) št. 2533/98 manj očitne. Iz tega razloga je treba omogočiti zbiranje statističnih informacij od celotnega sektorja finančnih družb, zlasti od zavarovalnih družb in pokojninskih skladov, ki po finančnih sredstvih predstavljajo drugi največji podsektor finančnih družb v euroobmočju.

(5)

Da bi bilo mogoče še naprej pripravljati dovolj kakovostno statistiko plačilne bilance, je treba pojasniti zahteve za poročanje, ki so postavljene v povezavi s podatki o vseh stanjih in transakcijah med rezidenti sodelujočih držav članic.

(6)

Raziskovalci vse bolj pogosto zahtevajo dostop do zaupnih statističnih informacij, ki ne omogočajo neposredne identifikacije, da bi lahko analizirali in razumeli razvoj znotraj sektorjev in po državah. Zato je pomembno ECB in nacionalnim centralnim bankam omogočiti, da znanstvenoraziskovalnim organom odobrijo dostop do takih podrobnih statističnih informacij na ravni ESCB, ob ohranitvi strogega varovanja zaupnosti.

(7)

Da bi se čim bolj zmanjšalo breme poročanja ter omogočil učinkovit razvoj, priprava in izkazovanje visoko kakovostne statistike in pravilno opravljanje nalog ESCB, ECB prednostno razvršča statistične potrebe in presoja breme poročanja. Prav zato je treba omogočiti čim večjo uporabo obstoječih informacij, raziskovanj, upravnih podatkov, statističnih registrov in drugih razpoložljivih virov, vključno z izmenjavo zaupnih statističnih informacij znotraj ESCB in z evropskim statističnim sistemom (ESS).

(8)

Evropsko statistiko razvijata, pripravljata in izkazujeta tako ESCB kot ESS, a vsak na podlagi ločenega pravnega okvira, ki odraža njuni strukturi upravljanja. Uredba (ES) št. 2533/98 bi se zato morala uporabljati brez poseganja v Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (5).

(9)

ESCB razvija, pripravlja in izkazuje evropsko statistiko v skladu s statističnimi načeli nepristranskosti, objektivnosti, poklicne neodvisnosti, stroškovne učinkovitosti, statistične zaupnosti, čim manjšega bremena poročanja in visoke kakovosti izdelkov, vključno z zanesljivostjo. Ta načela določi in natančneje opredeli ECB ter jih objavi na svojem spletnem mestu kot javno zavezanost glede evropske statistike, ki jo pripravlja ESCB. Ta načela so podobna statističnim načelom, ki jih določa Uredba (ES) št. 223/2009.

(10)

Pri razvoju, pripravi in izkazovanju evropske statistike bi bilo treba upoštevati najboljše prakse ter ustrezne evropske in mednarodne statistične standarde.

(11)

ESCB in ESS v skladu s členom 5.1 Statuta tesno sodelujeta, da zagotovita skladnost, potrebno za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike. Sodelujeta predvsem pri opredelitvi svojih statističnih načel, pri oblikovanju svojih statističnih programov dela in pri prizadevanju za zmanjšanje celotnega bremena poročanja. Zato je posebej pomembna izmenjava ustreznih informacij, povezanih s statističnimi programi dela ESCB in ESS, med ustreznimi odbori ESCB in ESS, pa tudi med ECB in Komisijo, da bi čim bolj povečali koristi dobrega sodelovanja in se izognili podvajanju pri zbiranju statističnih informacij.

(12)

Člani ESS potrebujejo del podatkov, ki jih je zbral ESCB, za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike v smislu člena 1 Uredbe (ES) št. 223/2009. Zato bi bilo treba vzpostaviti primerne postopke, da se članom ESS omogoči dostop do ustreznih podatkov.

(13)

Poleg tega je pomembno zagotoviti tesno sodelovanje med ESCB in ESS ter zlasti okrepiti izmenjavo zaupnih statističnih informacij med obema sistemoma za statistične namene v smislu člena 285 Pogodbe in člena 5 Statuta.

(14)

Da bi izboljšali preglednost, bi bilo treba objaviti statistike, pridobljene na podlagi statističnih informacij, ki jih je ESCB zbral od institucij v finančnem sektorju, pri tem pa bi bilo treba zagotoviti visoko stopnjo varstva zaupnih informacij.

(15)

Zaupne statistične informacije, ki jih organ ESS zbere in priskrbi članici ESCB, se ne bi smele uporabljati za namene, ki niso izključno statistični, kot na primer za upravne ali davčne namene ali sodne postopke ali namene iz členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 2533/98. V tem smislu je treba zagotoviti fizično in logično varstvo teh zaupnih statističnih informacij ter zagotoviti, da se informacije ne razkrijejo nezakonito ali da se ne uporabijo v nestatistične namene.

(16)

Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (6) je začela veljati in jo mora ESCB izpolnjevati pri razvoju, pripravi in izkazovanju statistik –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2533/98 se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Opredelitve pojmov

V tej uredbi:

1.

‚zahteve ECB za statistično poročanje‘ pomeni statistične informacije, ki jih morajo zagotoviti poročevalske enote in so potrebne za izvajanje nalog ESCB;

1a.

‚evropska statistika‘ pomeni statistiko, ki je: (i) potrebna za opravljanje nalog ESCB, kakor so navedene v Pogodbi; (ii) določena v statističnem programu dela ESCB in (iii) razvita, pripravljena in izkazana v skladu s statističnimi načeli iz člena 3a;

2.

‚poročevalske enote‘ pomeni pravne in fizične osebe ter subjekte in podružnice, navedene v členu 2(3), za katere veljajo zahteve ECB za statistično poročanje;

3.

‚sodelujoča država članica‘ pomeni državo članico, ki je v skladu s Pogodbo sprejela enotno valuto;

4.

‚rezident‘ in ‚rezidenčen‘ pomeni, da ima središče gospodarskega interesa na gospodarskem ozemlju države, kakor je opisano v poglavju 1(1.30) priloge A Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (7); v tem smislu ‚čezmejna stanja‘ in ‚čezmejne transakcije‘ pomenijo stanja in transakcije s sredstvi in/ali obveznostmi rezidentov sodelujočih držav članic, ki se pojmujejo kot eno gospodarsko ozemlje, nasproti rezidentom nesodelujočih držav članic in/ali rezidentom tretjih držav;

5.

‚stanje mednarodnih naložb‘ pomeni bilanco stanja čezmejnih finančnih sredstev in obveznosti;

6.

‚elektronski denar‘ pomeni elektronski hranilec denarne vrednosti na tehnični napravi, vključno s predplačilnimi karticami, ki se lahko široko uporablja za plačevanje subjektom, ki niso izdajatelj, pri čemer pri transakciji ni nujno treba vključiti bančnega računa, temveč ima vlogo predplačilnega prinosniškega instrumenta;

7.

‚uporaba za statistične namene‘ pomeni izključno uporabo za razvoj in pripravo statističnih rezultatov in statističnih analiz;

8.

‚razvoj‘ pomeni dejavnosti, namenjene uvajanju, krepitvi in izboljšanju statističnih metod, standardov in postopkov, ki se uporabljajo za pripravo in izkazovanje statistike, ter za oblikovanje novih statistik in kazalnikov;

9.

‚priprava‘ pomeni vse dejavnosti, povezane z zbiranjem, shranjevanjem, obdelavo in analizo, ki so potrebne za pripravo statistike;

10.

‚izkazovanje‘ pomeni dejavnost, s katero se uporabnikom omogoči dostop do statistik, statističnih analiz in informacij, ki niso zaupne;

11.

‚statistične informacije‘ pomeni agregirane in individualne podatke, kazalnike in z njimi povezane metapodatke;

12.

‚zaupne statistične informacije‘ pomeni statistične informacije, ki omogočajo identifikacijo poročevalskih enot ali katere koli druge pravne ali fizične osebe, subjekta ali podružnice, bodisi neposredno iz njihovega imena ali naslova ali uradno dodeljene identifikacijske kode bodisi posredno prek sklepanja, in s tem razkritje individualnih informacij. Za določitev, ali je poročevalsko enoto ali drugo pravno ali fizično osebo, subjekt ali podružnico mogoče identificirati, se upoštevajo vsa sredstva, ki jih lahko smiselno uporabi tretja stran, da identificira navedeno poročevalsko enoto ali drugo pravno ali fizično osebo, subjekt ali podružnico.

2.

Člen 2 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za izpolnitev zahtev ECB za statistično poročanje ima ECB, ob pomoči nacionalnih centralnih bank v skladu s členom 5.2 Statuta, pravico zbirati statistične informacije v mejah referenčne poročevalske populacije in v mejah, potrebnih za izvedbo nalog ESCB. Informacije se lahko zbirajo zlasti na področju denarne in finančne statistike, statistike bankovcev, statistike plačil in plačilnih sistemov, statistike finančne stabilnosti, statistike plačilne bilance in statistike stanja mednarodnih naložb. V ustrezno utemeljenih primerih se lahko zbirajo dodatne informacije tudi z drugih področij, če je to potrebno za opravljanje nalog ESCB. Informacije, ki se zbirajo za izpolnitev zahtev ECB za statistično poročanje, se natančneje določijo v statističnem programu dela ESCB.“

(b)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   V zvezi s tem referenčna poročevalska populacija vključuje naslednje poročevalske enote:

(a)

pravne in fizične osebe, rezidente države članice, ki sodijo v sektor ‚finančne družbe‘, kakor je opredeljen v ESR 95;

(b)

poštne žiro institucije, rezidente države članice;

(c)

pravne in fizične osebe, rezidente države članice, če imajo čezmejna stanja ali so izvajali čezmejne transakcije;

(d)

pravne in fizične osebe, rezidente države članice, če so izdali vrednostne papirje ali elektronski denar;

(e)

pravne in fizične osebe, rezidente sodelujoče države članice, če imajo finančna stanja do rezidentov drugih sodelujočih držav članic ali so izvajali finančne transakcije z rezidenti drugih sodelujočih držav članic.“

(c)

Doda se naslednji odstavek:

„4.   V ustrezno utemeljenih primerih, na primer za statistiko finančne stabilnosti, ima ECB pravico, da od pravnih in fizičnih oseb iz odstavka 2(a) in subjektov in podružnic iz odstavka 3 zbira statistične informacije na konsolidirani podlagi, vključno z informacijami o subjektih, ki jih takšne pravne in fizične osebe ter subjekti nadzorujejo. ECB določi obseg konsolidacije.“

3.

Za členom 2 se vstavi naslednji člen:

„Člen 2a

Sodelovanje z ESS

Za čim manjše breme poročanja in zagotovitev skladnosti, potrebne za pripravo evropske statistike, ESCB in ESS tesno sodelujeta, pri čemer upoštevata statistična načela, kakor so določena v členu 3a.“

4.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Načini za opredelitev zahtev za statistično poročanje

Pri opredelitvi in predpisovanju zahtev za statistično poročanje ECB določi dejansko poročevalsko populacijo v mejah referenčne poročevalske populacije, kakor je opredeljena v členu 2. Brez poseganja v izpolnjevanje svojih zahtev za statistično poročanje ECB:

(a)

uporablja obstoječo statistiko, kolikor je to mogoče;

(b)

upošteva ustrezne evropske in mednarodne statistične standarde;

(c)

lahko polno ali delno oprosti določene razrede poročevalskih enot zahtev za statistično poročanje.

ECB pred sprejetjem uredbe iz člena 5 o novi statistiki oceni koristi in stroške zbiranja zadevnih novih statističnih informacij. Upošteva zlasti posebne značilnosti zbiranja, velikost poročevalske populacije in pogostost ter statistične informacije, ki jih statistični organi in uprave že imajo.“

5.

Za členom 3 se vstavi naslednji člen:

„Člen 3a

Statistična načela, na katerih temelji evropska statistika, ki jo pripravlja ESCB

Za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike s strani ESCB veljajo načela nepristranskosti, objektivnosti, poklicne neodvisnosti, stroškovne učinkovitosti, zaupnosti statističnih informacij, čim manjšega bremena poročanja in visoke kakovosti izdelkov, vključno z zanesljivostjo; ECB sprejme, natančneje opredeli in objavi opredelitve teh načel. Ta načela so podobna statističnim načelom iz Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (8).

6.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Varstvo in uporaba zaupnih statističnih informacij, ki jih zbere ESCB

Naslednja pravila veljajo za preprečitev nezakonite uporabe in razkritja zaupnih statističnih informacij, ki jih članici ESCB zagotovi poročevalska enota ali druga pravna ali fizična oseba, subjekt ali podružnica ali ki se prenašajo znotraj ESCB:

1.

ESCB uporablja zaupne statistične informacije izključno za opravljanje nalog ESCB razen v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

če je poročevalska enota ali druga pravna ali fizična oseba, subjekt ali podružnica, ki jo je mogoče identificirati, izrecno soglašala z uporabo navedenih statističnih informacij za druge namene;

(b)

za prenos članom ESS v skladu s členom 8a(1);

(c)

za odobritev dostopa znanstvenoraziskovalnim organom do zaupnih statističnih informacij, ki ne omogočajo neposredne identifikacije, ob izrecnem predhodnem soglasju organa, ki je zagotovil te informacije;

(d)

v zvezi z nacionalnimi centralnimi bankami, če se navedene statistične informacije uporabijo na področju bonitetnega nadzora ali v skladu s členom 14.4. Statuta za izvajanje drugih funkcij, kot so določene v Statutu.

2.

Poročevalske enote so obveščene o uporabi statističnih informacij, ki so jih zagotovile, za statistične in druge upravne namene. Poročevalske enote imajo pravico pridobiti informacije o pravni podlagi za prenos in o sprejetih zaščitnih ukrepih.

3.

Članice ESCB sprejmejo vse potrebne regulativne, upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovijo fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij. ECB opredeli skupna pravila in izvede minimalne standarde za preprečitev nezakonitega razkritja in nepooblaščene uporabe zaupnih statističnih informacij.

4.

Zaupne statistične informacije, ki so bile zbrane v skladu s členom 5 Statuta, se znotraj ESCB prenašajo:

(a)

v obsegu in na ravni podrobnosti, ki sta potrebna za opravljanje nalog ESCB iz Pogodbe, ali

(b)

pod pogojem, da je tak prenos potreben za učinkovit razvoj, pripravo ali izkazovanje statistike po členu 5 Statuta ali za izboljšanje njene kakovosti.

5.

ECB lahko odloči, da se zaupne informacije, ki so bile prvotno zbrane za druge namene, kot jih določa člen 5 Statuta, zbirajo in prenašajo znotraj ESCB v potrebnem obsegu in s potrebno ravnjo podrobnosti, pod pogojem, da je to potrebno za učinkovit razvoj ali pripravo statistike ali za izboljšanje njene kakovosti in da je ta statistika potrebna za opravljanje nalog ESCB iz Pogodbe.

6.

Zaupne statistične informacije se lahko izmenjujejo znotraj ESCB, da bi se znanstvenoraziskovalnim organom odobril dostop do teh informacij v skladu z odstavkoma 1(c) in 2.

7.

Statistične informacije, vzete iz virov, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo dostopni javnosti, niso zaupne.

8.

Države članice in ECB sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo varstvo zaupnih statističnih informacij, vključno z izvedbo primernih izvršilnih ukrepov v primeru kršitve.

Ta člen se uporablja brez poseganja v posebne nacionalne določbe ali določbe Skupnosti glede prenosa informacij, ki niso zaupne statistične informacije, do ECB in ne velja za zaupne statistične informacije, ki so se najprej prenesle med organom ESS in članico ESCB, za katere velja člen 8a.

Ta člen ne preprečuje, da bi se zaupne statistične informacije, ki so zbrane za druge namene kakor za izpolnjevanje zahtev za statistično poročanje ECB ali ki so zbrane za druge namene poleg izpolnjevanja zahtev ECB za statistično poročanje, uporabljale za izpolnjevanje teh drugih namenov.“

7.

Za členom 8 se vstavijo naslednji členi:

„Člen 8a

Izmenjava zaupnih statističnih informacij med ESCB in ESS

1.   Brez poseganja v nacionalne določbe o izmenjavi drugih zaupnih statističnih informacij, kot jih zajema ta uredba, se lahko zaupne statistične informacije prenašajo med članico ESCB, ki je te informacije zbrala, in organom ESS, pod pogojem, da je ta prenos potreben za učinkovit razvoj, pripravo ali izkazovanje ali za izboljšanje kakovosti evropske statistike v okviru pristojnosti ESS in ESCB ter da je potreba po tem utemeljena.

2.   Vsak nadaljnji prenos po prvem prenosu mora organ, ki je te informacije zbral, izrecno odobriti.

3.   Zaupne statistične informacije, ki se prenašajo med organom ESS in članico ESCB, se ne uporabljajo za namene, ki niso izključno statistični, kot na primer za upravne ali davčne namene ali sodne postopke ali namene iz členov 6 in 7.

4.   Statistične informacije, ki jih članice ESCB prejmejo od organov ESS in ki so bile pridobljene iz virov, ki so zakonito dostopni javnosti in ki v skladu z nacionalno zakonodajo ostanejo dostopne javnosti, se ne štejejo kot zaupne za namene izkazovanja statistik, pridobljenih iz teh statističnih informacij.

5.   Članice ESCB v okviru svojih področij pristojnosti sprejmejo vse ustrezne regulativne, upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovijo fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij (nadzor statističnega razkritja), ki jih zagotovijo organi ESS.

6.   Zaupne statistične informacije, ki jih zagotovijo organi ESS, so dostopne le osebju, ki dela na področju statističnih dejavnosti, znotraj njegovega specifičnega področja dela. Te osebe uporabljajo te podatke izključno za statistične namene. Zanje ta omejitev velja tudi po prenehanju njihovih funkcij.

7.   Države članice in ECB sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev in kaznovanje vsakršnih kršitev varstva zaupnih statističnih informacij, ki jih zagotovijo organi ESS.

Člen 8b

Poročilo o zaupnosti

ECB objavi letno poročilo o zaupnosti, v katerem opiše sprejete ukrepe za varovanje zaupnosti statističnih informacij iz členov 8 in 8a.

Člen 8c

Varstvo zaupnih informacij o posameznikih

Ta uredba se uporablja brez poseganja v Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (9) ter Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (10).

Člen 8d

Dostop do upravnih evidenc

Da bi zmanjšali bremena dajalcev podatkov, imajo nacionalne centralne banke in ECB v svojih javnih upravnih sistemih dostop do ustreznih virov upravnih podatkov, kolikor so ti podatki potrebni za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike.

Praktične dogovore in pogoje dejanskega dostopa do podatkov, kadar je potrebno, v okviru svojih pristojnosti določijo vsaka država članica in ECB.

Članice ESCB uporablja te podatke izključno za statistične namene.

8.

Prilogi A in B se črtata.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 9. oktobra 2009

Za Svet

Predsednica

Å. TORSTENSSON


(1)  UL C 251, 3.10.2008, str. 1.

(2)  Mnenje z dne 24. marca 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Mnenje z dne 13. januarja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(4)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(5)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(6)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(7)  UL L 310, 30.11.1996, str. 1.“

(8)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.“

(9)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(10)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.“


Top