Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0789

Uredba Komisije (ES) št. 789/2009 z dne 28. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1266/2007 glede zaščite pred napadi vektorjev in minimalnih zahtev za programe spremljanja in nadzora bolezni modrikastega jezika (Besedilo velja za EGP)

OJ L 227, 29.8.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 132 - 135

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/789/oj

29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 227/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 789/2009

z dne 28. avgusta 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1266/2007 glede zaščite pred napadi vektorjev in minimalnih zahtev za programe spremljanja in nadzora bolezni modrikastega jezika

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (1) ter zlasti člena 9(1)(c), členov 11 in 12 ter tretjega odstavka člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra 2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (2), določa pravila o premikih navedenih živalih na območja z omejitvami v zvezi z boleznijo modrikastega jezika in z njih. Določa tudi pogoje za izvzetje iz prepovedi izstopa, ki velja za premike takšnih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov, kot je določeno v Direktivi 2000/75/ES. Navedeni pogoji vključujejo zaščito takšnih živali pred napadi vektorjev.

(2)

Da se omogoči več prožnosti pri oblikovanju programov spremljanja in nadzora bolezni modrikastega jezika, ki potekajo v državah članicah, zlasti glede razmejitve „območij z nižjim tveganjem“, se lahko oblikujejo nadomestne strategije spremljanja s kontrolnimi živalmi, ki pa zagotavljajo enako raven jamstva pri dokazovanju odsotnosti kroženja virusa. Serološke/virološke raziskave lahko vključujejo testiranje vzorcev, ki so zbrani za druge namene, kot so vzorci iz klavnic ali skupnega mleka.

(3)

Izkušnje so pokazale, da je zahteve iz Uredbe (ES) št. 1266/2007 za preprečevanje izpostavljenosti živali vektorjem težko izvajati. Vendar je pri nekaterih pogojih v obratih, kot so osemenjevalna središča ali karantenski centri, mogoče preprečiti izpostavljenost živali vektorjem. Zaščita pred napadi vektorjev ne sme temeljiti le na uporabi insekticidov in/ali repelentov, temveč morajo biti živali nastanjene znotraj obratov z dokazano zaščito pred vektorji, kjer so sprejeti dodatni ukrepi za preprečevanje stika med živalmi in vektorji, zlasti kombinacija ustreznih fizičnih pregrad in kemičnih tretiranj (insekticidi in/ali repelenti). Odsotnost vektorjev se lahko potrdi z uporabo pasti za vektorje znotraj takšnih obratov.

(4)

V znanstvenem mnenju Sveta za zdravje in zaščito živali EFSA o „Tveganju za prenos bolezni modrikastega jezika pri tranzitu živali“, sprejetem 11. septembra 2008 (3), je navedeno, da so tveganja zaradi premikov živali med sezono nizkega tveganja prenosa, tudi brez dodatnih testov, še naprej bistveno nižja kot med drugimi obdobji, tudi ko se izvajata serološko testiranje in testiranje s PCR. Poleg tega se učinkovitost insekticidov in/ali repelentov kot ukrepov za zmanjšanje tveganja šteje kot zadostna za zaščito živali pred napadi vektorjev, kadar čas tranzita, med katerim so živali izpostavljene napadom vektorjem, ne presega enega dneva.

(5)

Tranzit skozi „območja z nižjim tveganjem“, na katerih se izvaja cepljenje in na katerih ne krožijo posebni serotip ali serotipi virusa bolezni modrikastega jezika, ne pomeni tveganja za okužbo živali.

(6)

Zato je primerno določiti nekatera odstopanja od splošnih zahtev iz Uredbe (ES) št. 1266/2007 glede tretiranja živali in vozil z insekticidi ali repelenti pri vseh tranzitnih premikih.

(7)

Uredbo (ES) št. 1266/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1266/2007 se spremeni:

1.

V členu 7(2a) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„2a.   Države članice lahko na podlagi rezultata ocene tveganja, ki mora upoštevati zadostne epidemiološke podatke, pridobljene pri spremljanju v skladu s točko 1.1.2.1 ali točko 1.1.2.2 Priloge I, razmejijo del okuženega območja kot ‚,območje z omejitvami, na katerem se izvaja cepljenje in na katerem ne krožijo posebni serotip ali serotipi virusa bolezni modrikastega jezika‘ (območje z nižjim tveganjem), ob upoštevanju naslednjih pogojev:“

2.

V členu 9 se odstavek 1(c) in odstavka 2 in 3 nadomestijo z naslednjim:

„(c)

se živali zaščitijo pred napadi vektorjev v obratu z dokazano zaščito pred vektorji, ko je predviden več kot en dan počitka na kontrolni točki med prevozom prek območja z omejitvami.

2.   Odstavek 1 tega člena se ne uporablja, če tranzit poteka:

(a)

izključno iz epidemiološko pomembnih geografskih območij območja z omejitvami ali prek njih med sezono brez vektorjev za bolezen modrikastega jezika, določeno v skladu s Prilogo V, ali

(b)

iz delov območja z omejitvami, v skladu s členom 7(2a) razmejenega kot ‚območje z nižjim tveganjem‘, ali prek njih.

3.   Kadar živali izpolnjujejo vsaj enega od pogojev iz točk 5, 6 ali 7 oddelka A Priloge III, se tretiranje živali iz odstavka 1(a) in (b) ter zaščita živali iz odstavka 1(c) ne uporabljata.

4.   Za živali iz odstavka 1 tega člena se ustreznim zdravstvenim spričevalom iz direktiv 64/432/EGS, 91/68/EGS in 92/65/EGS ali iz Odločbe 93/444/EGS doda naslednje besedilo:

‚Tretiranje z insekticidi/repelenti … (vstaviti ime proizvoda) dne … (vstaviti datum) v skladu z Uredbo (ES) št. 1266/2007 (4)‘.

3.

V členu 9a se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Za živali iz odstavka 1 tega člena se ustreznim zdravstvenim spričevalom iz direktiv 64/432/EGS, 91/68/EGS in 92/65/EGS ali iz Odločbe 93/444/EGS doda naslednje besedilo:

‚Živali izpolnjujejo določbe člena 9a(1) Uredbe (ES) št. 1266/2007‘.“

4.

Prilogi I in III se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. avgusta 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74.

(2)  UL L 283, 27.10.2007, str. 37.

(3)  The EFSA Journal (2008) 795, str. 1–56.

(4)  UL L 283, 27.10.2007, str. 37.“


PRILOGA

Prilogi I in III se spremenita:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

Točka 1.1.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„1.1.2.2

Serološke/virološke raziskave:

vključujejo vsaj dejaven letni program serološkega/virološkega testiranja populacij dovzetnih vrst živali, ki je namenjen odkrivanju dokazov o prenosu virusa bolezni modrikastega jezika z naključnim serološkim in/ali virološkim testiranjem, ki se izvaja v vseh epidemiološko pomembnih geografskih območjih in v obdobju leta, ko je odkritje okužbe ali serokonverzije verjetnejše,

morajo biti zasnovane tako, da so vzorci reprezentativni in prilagojeni strukturi populacije dovzetnih vrst živali, ki jih je treba vzorčiti v epidemiološko pomembnem geografskem območju, pri čemer se velikost vzorca izračuna tako, da se s 95-odstotno gotovostjo ugotovi 20-odstotna obolevnost v populaciji dovzetnih vrst živali navedenega epidemiološko pomembnega geografskega območja. Za razmejitev dela okuženega območja kot ‚območje z nižjim tveganjem‘ v skladu s členom 7(2a) se mora velikost vzorca izračunati tako, da se s 95-odstotno gotovostjo ugotovi 2-odstotna mesečna obolevnost v populaciji dovzetnih vrst živali navedenega epidemiološko pomembnega geografskega območja,

morajo zagotoviti, da seropozitivne živali iz cepljenih ali imuniziranih populacij ne motijo seroloških raziskav,

morajo zagotoviti, da je laboratorijsko testiranje zasnovano tako, da pozitivnim presejalnim testom sledijo serološki/virološki testi za posebne serotipe, namenjeni potrditvi serotipa ali serotipov bolezni modrikastega jezika, katerih prisotnost na epidemiološko pomembnem geografskem območju je pričakovana, in potrebni za potrditev kroženja posebnega serotipa,

so lahko zasnovane tudi za spremljanje obsega cepljenja in razširjenosti različnih serotipov bolezni modrikastega jezika, prisotnih na območju z omejitvami,

lahko vključujejo testiranje vzorcev, ki so zbrani za druge namene, kot so vzorci iz klavnic ali skupnega mleka.“

(b)

Točka 2.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.2.2

Serološke/virološke raziskave:

vključujejo vsaj dejaven letni program serološkega/virološkega testiranja populacij dovzetnih vrst živali, ki je namenjen odkrivanju dokazov o prenosu virusa bolezni modrikastega jezika z naključnim serološkim in/ali virološkim testiranjem, ki se izvaja v vseh epidemiološko pomembnih geografskih območjih in v obdobju leta, ko je odkritje okužbe ali serokonverzije verjetnejše,

morajo biti zasnovane tako, da so vzorci reprezentativni in prilagojeni strukturi populacije dovzetnih vrst živali, ki jih je treba vzorčiti v epidemiološko pomembnem geografskem območju, pri čemer se velikost vzorca izračuna tako, da se s 95-odstotno gotovostjo ugotovi 20-odstotna obolevnost v populaciji dovzetnih vrst živali navedenega epidemiološko pomembnega geografskega območja,

morajo zagotoviti, da seropozitivne živali iz cepljenih ali imuniziranih populacij ne motijo seroloških raziskav,

lahko vključujejo testiranje vzorcev, ki so zbrani za druge namene, kot so vzorci iz klavnic ali skupnega mleka.“

2.

Priloga III se spremeni:

(a)

Oddelek A se spremeni:

(i)

V točki 2 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Živali so bile najmanj 60 dni pred datumom odpreme zaščitene pred napadi vektorjev v obratu z dokazano zaščito pred vektorji.“

(ii)

V točki 3 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Živali so bile do odpreme v sezoni brez vektorjev, določeni v skladu s Prilogo V, na območju, na katerem v tem obdobju ni bolezni modrikastega jezika, ali so bile zaščitene pred napadi vektorjev v obratu z dokazano zaščito pred vektorji najmanj 28 dni, na njih pa so bili v tem obdobju v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE opravljeni serološki testi za odkrivanje protiteles, značilnih za skupino virusa bolezni modrikastega jezika, pri čemer so bili rezultati testov negativni, testi pa so bili opravljeni najmanj 28 dni po datumu začetka obdobja zaščite pred napadi vektorjev ali sezone brez vektorjev.“

(iii)

V točki 4 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Živali so bile do odpreme v sezoni brez vektorjev, določeni v skladu s Prilogo V, na območju, na katerem v tem obdobju ni bolezni modrikastega jezika, ali so bile zaščitene pred napadi vektorjev v obratu z dokazano zaščito pred vektorji najmanj 14 dni, v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE pa so bili v tem obdobju na njih opravljeni testi za določanje povzročitelja, pri čemer so bili rezultati testov negativni, testi pa so bili opravljeni najmanj 14 dni po datumu začetka obdobja zaščite pred napadi vektorjev ali sezone brez vektorjev.“

(b)

V oddelku B se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

so bile zaščitene pred napadi vektorjev v obratu z dokazano zaščito pred vektorji najmanj 60 dni pred začetkom odvzema semena in med njim;“

(c)

V oddelku C.2 se točka 2(b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

so bile zaščitene pred napadi vektorjev v obratu z dokazano zaščito pred vektorji vsaj 60 dni pred začetkom odvzema zarodkov/jajčnih celic in med njim;“


Top