Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0669

Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (Besedilo velja za EGP)

OJ L 194, 25.7.2009, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 65 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/oj

25.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 669/2009

z dne 24. julija 2009

o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1), ter zlasti člena 15(5) in člena 63(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (2), ter zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 882/2004 vzpostavlja usklajen okvir splošnih pravil za organizacijo uradnega nadzora na ravni Skupnosti, vključno z uradnim nadzorom uvoza živil in krme iz tretjih držav. Poleg tega določa, da se oblikuje seznam krme in živil neživalskega izvora, za katere zaradi znanega ali nepričakovanega tveganja velja poostren uradni nadzor na vstopni točki na območje iz Priloge I k navedeni uredbi („seznam“). Takšen poostren nadzor mora omogočiti učinkovitejše obvladovanje znanega ali nepričakovanega tveganja in zbiranje natančnih podatkov, pridobljenih s spremljanjem, o pojavljanju in razširjenosti neugodnih rezultatov laboratorijske analize.

(2)

Pri pripravi seznama je treba upoštevati nekatera merila, ki bi omogočila ugotovitev znanega ali nepričakovanega tveganja, povezanega s posebno krmo ali s posebnimi živili neživalskega izvora.

(3)

Dokler se ne sprejmejo standardizirana metodologija in merila za pripravo seznama, je treba za namene priprave in posodabljanja seznama upoštevati podatke iz obvestil, prejetih prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF), vzpostavljenega z Uredbo (ES) št. 178/2002, poročila Urada za prehrano in veterino, poročila tretjih držav, izmenjave informacij med Komisijo, državami članicami in Evropsko agencijo za varnost hrane ter znanstvene ocene.

(4)

Uredba (ES) št. 882/2004 določa, da morajo države članice pri organizaciji poostrenega nadzora določiti vstopne točke, ki imajo dostop do ustreznih prostorov za izvajanje nadzora raznih vrst krme in živil. Zato je treba v tej uredbi določiti minimalne zahteve za določene vstopne točke, da se zagotovi stopnja enotnosti v zvezi z učinkovitostjo nadzora.

(5)

Uredba (ES) št. 882/2004 določa, da morajo države članice pri organizaciji poostrenega nadzora od nosilcev dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti, ki so odgovorni za pošiljke, zahtevati, da predhodno napovejo prispetje in naravo takšne pošiljke. Zato je treba določiti vzorčni obrazec enotnega vstopnega dokumenta za uvoz krme in živil neživalskega izvora, ki je obravnavan v tej uredbi, da se zagotovi enoten pristop v vsej Skupnosti. Vzorčni obrazec mora biti na voljo carinskim organom, kadar se pošiljke prijavijo za sprostitev v prosti pretok.

(6)

Poleg tega je treba za zagotovitev določene stopnje enotnosti na ravni Skupnosti v zvezi s poostrenim uradnim nadzorom v tej uredbi določiti, da navedeni uradni nadzor zajema dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede.

(7)

Za organizacijo poostrenega uradnega nadzora morajo biti na voljo ustrezna finančna sredstva. Zato morajo države članice pobrati pristojbine, ki so potrebne za kritje stroškov, nastalih zaradi navedenega nadzora. Izračun navedenih pristojbin mora biti v skladu z merili iz Priloge VI k Uredbi (ES) št. 882/2004.

(8)

Odločba Komisije 2005/402/ES z dne 23. maja 2005 o nujnih ukrepih glede čilija, izdelkov s čilijem, kurkume in palmovega olja (3) določa, da mora vse pošiljke takšnih izdelkov spremljati poročilo o analizi, ki dokazuje, da izdelek ne vsebuje naslednjih snovi: sudan I (številka CAS: 842-07-9), sudan II (številka CAS: 3118-97-6), sudan III (številka CAS: 85-86-9) ali sudan IV (85-83-6). Od sprejetja navedenih ukrepov se je pogostnost obvestil prek sistema RASFF zmanjšala, kar kaže na znatno izboljšanje razmer v zvezi s prisotnostjo barvil sudan v zadevnih izdelkih. Zato je treba črtati zahtevo iz Odločbe 2005/402/ES, ki določa, da vsako pošiljko uvoženih izdelkov spremlja poročilo o analizi, ter namesto tega vzpostaviti enoten in poostren nadzor navedenih pošiljk na vstopnih točkah na območje Skupnosti. Zato je treba Odločbo 2005/402/ES razveljaviti.

(9)

Odločba Komisije 2006/504/ES z dne 12. julija 2006 o posebnih pogojih, ki urejajo določena živila, uvožena iz nekaterih tretjih držav, zaradi nevarnosti onesnaženja teh živil z aflatoksini (4) določa pogostejši nadzor (50 % vseh pošiljk) prisotnosti aflatoksinov v arašidih z izvorom iz Brazilije. Od sprejetja navedenih ukrepov se je pogostnost obvestil prek sistema RASFF v zvezi z aflatoksini v arašidih iz Brazilije zmanjšala. Zato je treba prekiniti izvajanje ukrepov iz Odločbe 2006/504/ES v zvezi s takšnimi proizvodi, za katere mora namesto tega veljati enoten in poostren nadzor na vstopnih točkah na območje Skupnosti. Zato je treba Odločbo 2006/504/ES ustrezno spremeniti.

(10)

Izvajanje minimalnih zahtev za določene vstopne točke lahko v državah članicah povzroči težave v praksi. Zato je treba v tej uredbi določiti prehodno obdobje, v katerem se lahko navedene zahteve postopno izvajajo. V skladu s tem morajo imeti pristojni organi v državah članicah možnost, da v navedenem prehodnem obdobju izvajajo potrebne identifikacijske in fizične preglede tudi na mejnih kontrolnih točkah, ki niso določene vstopne točke. V navedenih primerih morajo takšne mejne kontrolne točke izpolnjevati minimalne zahteve za določene vstopne točke, ki so določene v tej uredbi.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba v skladu s členom 15(5) Uredbe (ES) št. 882/2004 določa pravila o poostrenem nadzoru uvoza krme in živil neživalskega izvora iz Priloge I k tej uredbi na vstopnih točkah na območja iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Posodobitve Priloge I

Pri oblikovanju in redni posodobitvi seznama iz Priloge I je treba upoštevati vsaj naslednje informacije:

(a)

podatke iz obvestil, prejetih prek sistema RASFF;

(b)

poročila in informacije, ki jih je pripravil Urad za prehrano in veterinarstvo na podlagi svojih dejavnosti;

(c)

poročila in informacije, prejete od tretjih držav;

(d)

informacije, izmenjane med Komisijo in državami članicami ter Evropsko agencijo za varnost hrane;

(e)

po potrebi znanstvena poročila.

Seznam iz Priloge I se pregleduje redno, najmanj štirikrat letno.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„enotni vstopni dokument“ pomeni dokument, ki ga v skladu s členom 6 izpolni nosilec dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti ali njegov predstavnik in pristojni organ, ki potrdi zaključek uradnega nadzora, ter katerega vzorčni obrazec je vključen v Prilogo II;

(b)

„določena vstopna točka“ pomeni vstopno točko iz prve alinee člena 17(1) Uredbe (ES) št. 882/2004 na eno od območij iz Priloge I k navedeni uredbi; pri pošiljkah, ki prispejo po morju in se raztovorijo zato, da se natovorijo na naslednje plovilo za nadaljnji prevoz v pristanišče v drugi državi članici, je določena vstopna točka pristanišče v drugi državi članici;

(c)

„pošiljka“ pomeni količino katere koli krme ali živil neživalskega izvora iz Priloge I k tej uredbi, ki spadajo v isto kategorijo ali so opisana na isti način, so obravnavana v istih dokumentih, se prevažajo z istim prevoznim sredstvom ter prihajajo iz iste tretje države ali istega dela te države.

Člen 4

Minimalne zahteve za določene vstopne točke

Brez poseganja v člen 19 imajo določene vstopne točke na voljo vsaj naslednje:

(a)

zadostno število ustrezno usposobljenega in izkušenega osebja, da se izvedejo predpisani pregledi pošiljk;

(b)

ustrezne prostore, da lahko pristojni organ izvede potrebne preglede;

(c)

podrobna navodila v zvezi z vzorčenjem za analizo in pošiljanjem teh vzorcev za analizo v laboratorij, ki je določen v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 882/2004 („referenčni laboratorij“);

(d)

prostore za skladiščenje pošiljk (in pošiljk v zabojnikih) pod ustreznimi pogoji v obdobju zadržanja, po potrebi med čakanjem na rezultate analize iz točke (c), ter ustrezno število skladiščnih prostorov, vključno s hladilnicami, če je zaradi narave pošiljke potrebna nadzorovana temperatura;

(e)

oprema za raztovarjanje in ustrezna oprema za izvajanje vzorčenja za analizo;

(f)

možnost za raztovarjanje in vzorčenje za analizo v zaščitenem prostoru, kadar je to potrebno;

(g)

referenčni laboratorij, v katerem je mogoče izvesti analizo iz točke (c) in do katerega je vzorce mogoče hitro prepeljati.

Člen 5

Seznam določenih vstopnih točk

Države članice za vsak proizvod iz Priloge I vodijo posodobljen seznam določenih vstopnih točk in javnosti omogočijo spletni dostop do tega seznama. Države članice spletne naslove teh seznamov sporočijo Komisiji.

Komisija za namene obveščanja na svoji spletni strani objavi nacionalne povezave do navedenih seznamov.

Člen 6

Predhodna napoved pošiljk

Nosilci dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti ali njihovi predstavniki predhodno napovejo načrtovani datum in čas fizičnega prispetja pošiljke na določeni vstopni točki ter naravo pošiljke.

V ta namen izpolnijo del I enotnega vstopnega dokumenta in ga en vsaj delovni dan pred fizičnim prispetjem pošiljke predložijo pristojnemu organu na določeni vstopni točki.

Člen 7

Jezik enotnih vstopnih dokumentov

Enotni vstopni dokumenti se sestavijo v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države članice, v kateri se nahaja določena vstopna točka.

Vendar države članice lahko soglašajo, da se enotni vstopni dokumenti sestavijo v drugem uradnem jeziku Skupnosti.

Člen 8

Poostren uradni nadzor na določenih vstopnih točkah

1.   Pristojni organ na določeni vstopni točki brez nepotrebnega odlašanja izvede:

(a)

preglede dokumentacije vseh pošiljk v dveh delovnih dneh od prispetja na določeno vstopno točko, razen v primeru izjemnih in neizogibnih okoliščin;

(b)

identifikacijske in fizične preglede, vključno z laboratorijsko analizo, v skladu s pogostnostjo iz Priloge I ter na način, ki nosilcem dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti onemogoča, da predvidijo, ali bo za posamezno pošiljko veljal takšen pregled; rezultati fizičnih pregledov morajo biti na voljo takoj, ko je to tehnično izvedljivo.

2.   Po zaključku pregledov iz odstavka 1 pristojni organ:

(a)

izpolni ustrezni del dela II enotnega vstopnega dokumenta, pri čemer odgovorni uradnik pristojnega organa ožigosa in podpiše izvirni dokument;

(b)

naredi in obdrži kopijo podpisanega in ožigosanega enotnega vstopnega dokumenta.

Pošiljko pri nadaljnjem prevozu spremlja izvirni enotni vstopni dokument, dokler ne prispe na namembni kraj, naveden v enotnem vstopnem dokumentu.

Pristojni organ na določeni vstopni točki lahko odobri nadaljnji prevoz pošiljke med čakanjem na rezultate fizičnih pregledov. Kadar se izda dovoljenje, pristojni organ na določeni vstopni točki o tem obvesti pristojni organ na namembnem kraju in uporabijo se ustrezni protokoli, ki zagotavljajo, da je pošiljka pod nenehnim nadzorom pristojnih organov ter da se pošiljka med čakanjem na rezultate fizičnih pregledov ne more na kakršen koli način poškodovati.

Kadar se pošiljka prevaža med čakanjem na rezultate fizičnih pregledov, se v ta namen izda overjena kopija izvirnega enotnega vstopnega dokumenta.

Člen 9

Posebne okoliščine

1.   Komisija lahko na zahtevo zadevne države članice pooblasti pristojne organe nekaterih določenih vstopnih točk, ki delujejo pri posebnih geografskih ovirah, da izvajajo fizične preglede v prostorih nosilca dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

učinkovitost nadzora, ki se izvaja na določeni vstopni točki, ni okrnjena;

(b)

prostori izpolnjujejo ustrezne zahteve iz člena 4 in jih je država članica odobrila za navedeni namen;

(c)

uporabljajo se ustrezni protokoli, ki zagotavljajo, da je pošiljka pod nenehnim nadzorom pristojnega organa na določeni vstopni točki od prispetja na določeno vstopno točko in da se pošiljka med pregledi ne more na kakršen koli način poškodovati.

2.   Z odstopanjem od člena 8(1) se lahko v izjemnih okoliščinah z odločbo o uvrstitvi novega proizvoda v Prilogo I določi, da pristojni organ na namembnem kraju, navedenem v enotnem vstopnem dokumentu, izvaja identifikacijske in fizične preglede pošiljk navedenega proizvoda v prostorih nosilca dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti, če je primerno in če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1(b) in (c) ter naslednji pogoji:

(a)

zaradi visoke stopnje pokvarljivosti proizvoda ali posebnih značilnosti embalaže bi vzorčenje na določeni vstopni točki neizogibno pomenilo resno tveganje za varnost živil ali bi nesprejemljivo poškodovalo proizvod;

(b)

pristojni organi na določeni vstopni točki in pristojni organi, ki izvajajo vzorčenje, sodelujejo, da bi zagotovili, da:

(i)

se pošiljka med vsemi pregledi na kakršen koli način ne poškoduje;

(ii)

so zahteve za poročanje iz člena 15 v celoti izpolnjene.

Člen 10

Sprostitev v prosti pretok

Pred sprostitvijo pošiljk v prosti pretok nosilec dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti ali njegov predstavnik carinskim organom predloži enotni vstopni dokument ali enakovreden dokument v elektronski obliki, ki ga je pristojni organ izpolnil, ko so bili opravljeni vsi pregledi iz člena 8(1) in so rezultati fizičnih pregledov, kadar so takšni pregledi potrebni, ugodni.

Člen 11

Obveznosti nosilcev dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti

V primeru posebnih značilnosti pošiljke nosilec dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti ali njegov predstavnik pristojnemu organu zagotovi:

(a)

zadostne človeške vire in logistično podporo za raztovarjanje pošiljke, da se lahko izvede uradni nadzor;

(b)

ustrezno opremo za vzorčenje za analizo pri posebnem prevozu in/ali posebni obliki pakiranja, če vzorčenja ni mogoče reprezentativno izvesti z običajno opremo za vzorčenje.

Člen 12

Delitev pošiljk

Pošiljke se ne delijo, dokler se poostreni uradni nadzor ne zaključi v celoti in dokler pristojni organ ne izpolni enotnega vstopnega dokumenta v skladu s členom 8.

V primeru delitve pošiljke vsak del pošiljke do sprostitve v prosti pretok spremlja overjena kopija enotnega vstopnega dokumenta.

Člen 13

Neskladnost

Če se v okviru uradnega nadzora ugotovi neskladnost, odgovorni uradnik pristojnega organa izpolni del III enotnega vstopnega dokumenta, pri čemer se sprejmejo ukrepi v skladu s členi 19, 20 in 21 Uredbe (ES) št. 882/2004.

Člen 14

Pristojbine

1.   Države članice zagotovijo pobiranje pristojbin, ki nastanejo zaradi poostrenega uradnega nadzora, določenega v tej uredbi, v skladu s členom 27(4) Uredbe (ES) št. 882/2004 in merili iz Priloge VI k Uredbi (ES) št. 882/2004.

2.   Nosilci dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti, odgovorni za pošiljko, ali njihovi predstavniki plačajo pristojbine iz odstavka 1.

Člen 15

Poročanje Komisiji

1.   Države članice predložijo Komisiji poročilo o pošiljkah, da se zagotovi stalna ocena krme in živil neživalskega izvora iz Priloge I.

Navedeno poročilo se predloži vsako četrtletje, in sicer pred koncem prvega meseca po izteku četrtletja.

2.   Poročilo vsebuje naslednje informacije:

(a)

podrobne podatke o vsaki pošiljki, vključno s podatki o:

(i)

velikosti v smislu neto teže pošiljke;

(ii)

državi izvora vsake pošiljke;

(b)

število pošiljk, ki se vzorčijo za analizo;

(c)

rezultate pregledov iz člena 8(1).

3.   Komisija zbere poročila, ki jih je prejela v skladu z odstavkom 2, in državam članicam omogoči dostop do teh poročil.

Člen 16

Spremembe Odločbe 2006/504/ES

Odločba 2006/504/ES se spremeni:

1.

v členu 1 se črtajo točke (a)(iii), (iv) in (v);

2.

v členu 5 se odstavek 2(a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

vsako pošiljko živil iz Brazilije“;

3.

v členu 7 se črta odstavek 3.

Člen 17

Razveljavitev Odločbe 2005/402/ES

Odločba Komisije 2005/402/ES se razveljavi.

Člen 18

Uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 25. januarja 2010.

Člen 19

Prehodni ukrepi

1.   V petih letih po začetku veljavnosti te uredbe se lahko, kadar na določeni vstopni točki ni prostorov, potrebnih za izvedbo fizičnih pregledov iz člena 8(1)(b), navedeni pregledi izvedejo na drugi mejni kontrolni točki v isti državi članici, ki jo za navedeni namen pooblasti pristojni organ, preden se pošiljke prijavijo za sprostitev v prosti pretok, če zadevna mejna kontrolna točka izpolnjuje minimalne zahteve iz člena 4.

2.   Države članice z elektronsko objavo na svojih spletnih straneh javnosti omogočijo dostop do seznama mejnih kontrolnih točk, pooblaščenih v skladu s prvim odstavkom.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(3)  UL L 135, 28.5.2005, str. 34.

(4)  UL L 199, 21.7.2006, str. 21.


PRILOGA I

A.   Krma in živila neživalskega izvora, za katere velja poostren nadzor na določenih vstopnih točkah

Krma in živila

(predvidena uporaba)

Oznaka KN

Država izvora

Nevarnost

Pogostnost fizičnih in identifikacijskih pregledov (2)

(%)

Zemeljski oreški (arašidi) in proizvodi iz njih (krma in živila)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentina

Aflatoksini

10

Zemeljski oreški (arašidi) in proizvodi iz njih (krma in živila)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brazilija

Aflatoksini

50

Elementi v sledovih (krma in živila) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Kitajska

Kadmij in svinec

50

Zemeljski oreški (arašidi) in proizvodi iz njih (krma in živila), zlasti arašidovo maslo (živilo)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Gana

Aflatoksini

50

Začimbe (živila):

Capsicum spp. (sušeni plodovi začimb, celi ali mleti, vključno s čilijem, čilijem v prahu, kajenskim poprom in papriko)

Myristica fragrans (muškatni orešek)

Zingiber officinale (ingver)

Curcuma longa (kurkuma)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Indija

Aflatoksini

50

Zemeljski oreški (arašidi) in proizvodi iz njih (krma in živila)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Indija

Aflatoksini

10

Semena navadne lubenice in proizvodi iz njih (5) (živila)

ex 1207 99

Nigerija

Aflatoksini

50

Suho grozdje (živilo)

0806 20

Uzbekistan

Ohratoksin A

50

Čili, izdelki s čilijem, kurkuma in palmovo olje (živila)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Vse tretje države

Barvila sudan

20

Zemeljski oreški (arašidi) in proizvodi iz njih (krma in živila)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnam

Aflatoksini

10

Riž basmati za neposredno prehrano ljudi (živilo)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoksini

50

Riž basmati za neposredno prehrano ljudi (živilo)

ex 1006 30

Indija

Aflatoksini

10

Mango, špargljev fižol (Vigna sesquipedalis), momordika (Momordica charantia), vodnjača (Lagenaria siceraria), paprike in jajčevci (živila)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Dominikanska republika

Ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom (1)

50

Banane

0803 00 11

Dominikanska republika

Ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom (1)

10

Zelenjava, sveža, ohlajena ali zamrznjena (paprike, bučke in paradižniki)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turčija

Pesticida: metomil in oksamil

10

Hruške

0808 20 10

Turčija

Pesticid: amitraz

10

Zelenjava, sveža, ohlajena ali zamrznjena (živila)

špargljev fižol (Vigna sesquipedalis)

jajčevci

kapusnice

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Tajska

Organofosforni ostanki pesticidov

50

B.   Opredelitev pojmov

V tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„čili“ pomeni plodove iz rodu Capsicum, posušene, zdrobljene ali zmlete, z oznako KN 0904 20 90, v kakršni koli obliki, ki so namenjeni za prehrano ljudi;

(b)

„izdelki s čilijem“ pomenijo curry v prahu z oznako KN 0910 99 60, v kakršni koli obliki, ki je namenjen za prehrano ljudi;

(c)

„kurkuma“ pomeni posušeno in zdrobljeno ali zmleto kurkumo z oznako KN 0910 30 00, v kakršni koli obliki, ki je namenjena za prehrano ljudi;

(d)

„palmovo olje“ pomeni palmovo olje z oznako KN 1511 10 90, ki je namenjeno za neposredno prehrano ljudi;

(e)

„barvila sudan“ se nanašajo na naslednje kemične snovi: (i)

(i)

sudan I (številka CAS: 842-07-9);

(ii)

sudan II (številka CAS: 3118-97-6);

(iii)

sudan III (številka CAS: 85-86-9);

(iv)

škrlatnordeče barvilo; ali sudan IV (številka CAS: 85-83-6).


(1)  Zlasti ostanki: amitraza, acefata, aldikarba, benomila, karbendazima, klorfenapirja, klorpirifosa, CS2 (ditiokarbamatov), diafentiurona, diazinona, diklorvosa, dikofola, dimetoata, endosulfana, fenamidona, imidakloprida, malationa, metamidofosa, metiokarba, metomila, monokrotofosa, ometoata, oksamila, profenofosa, propikonazola, tiabendazola in tiakloprida.

(2)  Kadar se pregledi zahtevajo le za nekatere proizvode pod katero koli oznako in v nomenklaturi blaga pod to oznako ne obstaja noben specifičen pododdelek, je oznaka označena z „ex“ (na primer ex 2007 99 97: vključiti je treba le proizvode, ki vsebujejo lešnike).

(3)  Elementi v sledovih iz tega vnosa so elementi v sledovih, ki spadajo v funkcionalno skupino sestavin elementov v sledovih iz točke 3(b) Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 (UL L 268, 18.10.2003, str. 29).

(4)  Kot referenčne točke za ukrepe se uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene za vsebnost svinca in kadmija v aditivih, ki spadajo v funkcionalno skupino sestavin elementov v sledovih iz Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 140, 30.5.2002, str. 10). Če se elementi v sledovih označijo kot prehranska dopolnila, kakor so opredeljena v členu 2 Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L 183, 12.7.2002, str. 51), se uporabljajo mejne vrednosti iz Uredbe (ES) št. 1881/2006.

(5)  Kot referenčne točke za ukrepe se uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene za vsebnost aflatoksinov v zemeljskih oreških in proizvodih iz njih iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1881/2006 (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).


PRILOGA II

ENOTNI VSTOPNI DOKUMENT

Image

Image

Navodila za izpolnjevanje enotnih vstopnih dokumentov

Splošno

:

Dokument izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. Navodila so prikazana poleg zadevne številke polja.

Del I

Če ni navedeno drugače, ta del izpolni nosilec dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti ali njegov predstavnik.

Polje I.1.

Pošiljatelj: ime in polni naslov fizične ali pravne osebe (nosilca dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti), ki pošilja pošiljko. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.2.

To polje izpolnijo organi na določeni vstopni točki, kot je določeno v členu 2.

Polje I.3.

Prejemnik: ime in polni naslov fizične ali pravne osebe (nosilca dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti), kateri je pošiljka namenjena. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.4.

Oseba, ki je odgovorna za pošiljko (tudi agent, deklarant ali nosilec dejavnosti proizvodnje krme in živilske dejavnosti): oseba, ki je odgovorna za pošiljko med obravnavanjem na določeni vstopni točki in ki pristojnim organom v imenu uvoznika predloži potrebne deklaracije. Navedite ime in polni naslov. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.5.

Država porekla: to je država, iz katere blago izvira ali v kateri se goji, pobira ali proizvaja.

Polje I.6.

Država, iz katere se pošilja: to je država, v kateri je bila pošiljka poslana v Skupnost s končnim prevoznim sredstvom.

Polje I.7.

Uvoznik: ime in polni naslov. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.8.

Namembni kraj: naslov dostave v Skupnosti. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.9.

Prispetje na določeno vstopno točko: navedite načrtovani datum prispetja pošiljke na določeno vstopno točko.

Polje I.10.

Dokumenti: ustrezno navedite datum izdaje in število uradnih dokumentov, ki spremljajo pošiljko.

Polje I.11.

Navedite podrobne informacije o prevoznem sredstvu, s katerim je pošiljka prispela: za letala navedite številko leta, za plovila navedite ime ladje, za cestna vozila navedite številko registrske tablice in po potrebi številko priklopnika, za železnice navedite ime vlaka in številko vagona. Dokumentacijske reference: številka letalskega tovornega lista, ladijska nakladnica ali komercialna številka železnice ali tovornjaka.

Polje I.12.

Opis blaga: navedite podroben opis blaga (za krmo navedite tudi vrsto).

Polje I.13.

Tarifna oznaka ali oznaka HS harmoniziranega sistema Svetovne carinske organizacije

Polje I.14.

Bruto teža: skupna teža v kilogramih. Ta teža je opredeljena kot skupna masa proizvodov, neposredne embalaže in njihovega celotnega pakiranja, vendar brez zabojnikov za prevoz in druge prevozne opreme.

Neto teža: teža dejanskega proizvoda v kilogramih, brez pakiranja. Ta teža je opredeljena kot masa samih proizvodov brez neposredne embalaže ali kakršnega koli pakiranja.

Polje I.15.

Število paketov.

Polje I.16.

Temperatura: označite ustrezno temperaturo prevoza/skladiščenja.

Polje I.17.

Vrsta pakiranja: navedite vrsto pakiranja proizvodov.

Polje I.18.

Blago, namenjeno za: označite ustrezno polje, odvisno od tega, ali je blago namenjeno za prehrano ljudi brez predhodnega razvrščanja ali drugačne mehanske obdelave (v tem primeru označite „prehrano ljudi“), za prehrano ljudi po takšni obdelavi (v tem primeru označite „dodatno obdelavo“) ali za „krmo“ (v tem primeru označite „krmo“).

Polje I.19.

Navedite vse identifikacijske številke žigov in zabojnikov, kadar je to ustrezno.

Polje I.20.

Prevoz do mejne kontrolne točke: v prehodnem obdobju iz člena 17 pristojni organ na določeni vstopni točki označi to polje, da odobri nadaljnji prevoz do druge kontrolne točke.

Polje I.21.

Se ne uporablja.

Polje I.22.

Za uvoz: to polje je treba označiti, če je pošiljka namenjena za uvoz (člen 8).

Polje I.23.

Se ne uporablja.

Polje I.24.

Označite ustrezno prevozno sredstvo.

Del II

Ta del izpolni pristojni organ.

Polje II.1.

Uporabite isto referenčno številko kot v polju I.2.

Polje II.2.

Po potrebi uporabijo carinske službe.

Polje II.3.

Dokumentacijski pregled: ta pregled je treba izvesti za vse pošiljke.

Polje II.4.

Pristojni organ na določeni vstopni točki navede, ali je pošiljka izbrana za fizične preglede, ki se lahko v prehodnem obdobju iz člena 17 izvedejo na drugi mejni kontrolni točki.

Polje II.5.

Pristojni organ na določeni vstopni točki v prehodnem obdobju iz člena 17 in po zadovoljivem dokumentacijskem/identifikacijskem pregledu navede, h kateri mejni kontrolni točki se lahko pošiljka pošlje za fizični pregled.

Polje II.6.

Jasno navedite ukrep, ki se izvede v primeru zavrnitve pošiljke zaradi nezadovoljivih rezultatov dokumentacijskih ali identifikacijskih pregledov. Če je treba pošiljko „poslati naprej“, „uničiti“, „spremeniti“ ali „uporabiti za drug namen“, je treba v polje II.7. vnesti naslov namembnega obrata.

Polje II.7.

Navedite ustrezno številko dovoljenja in naslov (ali ime ladje in pristanišče) za vse namembne kraje, v katerih je treba izvesti dodatne preglede pošiljke, na primer če je v polju II.6. označeno, da je treba pošiljko „poslati naprej“, „uničiti“, „spremeniti“ ali „uporabiti za drug namen“.

Polje II.8.

V to polje odtisnite uradni žig pristojnega organa na določeni vstopni točki.

Polje II.9.

Podpis odgovornega uradnika pristojnega organa na določeni vstopni točki.

Polje II.10.

Se ne uporablja.

Polje II.11.

V tem polju pristojni organ na določeni vstopni točki ali pristojni organ na mejni kontrolni točki (v prehodnem obdobju iz člena 17) navede rezultate identifikacijskih pregledov.

Polje II.12.

V tem polju pristojni organ na določeni vstopni točki ali pristojni organ na mejni kontrolni točki (v prehodnem obdobju iz člena 17) navede rezultate fizičnih pregledov.

Polje II.13.

V tem polju pristojni organ na določeni vstopni točki ali pristojni organ na kontrolni točki (v prehodnem obdobju iz člena 17) navede rezultate laboratorijskega preskusa. V tem polju navedite kategorijo snovi ali patogena, za katerega se izvede laboratorijski preskus.

Polje II.14.

To polje se uporablja za vse pošiljke, ki se prijavijo za sprostitev v prosti pretok znotraj Skupnosti.

Polje II.15.

Se ne uporablja.

Polje II.16.

Jasno navedite ukrep, ki se izvede v primeru zavrnitve pošiljke zaradi nezadovoljivih rezultatov fizičnih pregledov. V primeru, da je treba pošiljko „poslati naprej“, „uničiti“, „spremeniti“ ali „uporabiti za drug namen“, se mora v polje II.18. vnesti naslov namembnega obrata.

Polje II.17.

Razlogi za zavrnitev: ustrezno navedite dodatne pomembne informacije. Označite ustrezno okence.

Polje II.18.

Navedite ustrezno številko dovoljenja in naslov (ali ime ladje in pristanišče) za vse namembne kraje, v katerih je treba izvesti dodatne preglede pošiljke, na primer če je v polju II.16. označeno, da je treba pošiljko „poslati naprej“, „uničiti“, „spremeniti“ ali „uporabiti za drug namen“.

Polje II.19.

To polje uporabite, kadar se pečat, ki je zabeležen na pošiljki, uniči pri odpiranju zabojnika. Ohranjati se mora zbirni seznam vseh pečatov, ki so bili uporabljeni v ta namen.

Polje II.20.

V to polje odtisnite uradni žig pristojnega organa na določeni vstopni točki ali pristojnega organa na mejni kontrolni točki (v prehodnem obdobju iz člena 17).

Polje II.21.

Podpis odgovornega uradnika pristojnega organa na določeni vstopni točki ali pristojnega organa na mejni kontrolni točki (v prehodnem obdobju iz člena 17).

Del III

Ta del izpolni pristojni organ.

Polje III.1.

Podatki o ponovnem izvozu: pristojni organ na določeni vstopni točki ali pristojni organ na mejni kontrolni točki (v prehodnem obdobju iz člena 17) navede informacije o prevoznem sredstvu, ki je bilo uporabljeno, njegovi identifikacijski številki, namembni državi in datumu pošiljanja naprej takoj, ko so te informacije znane.

Polje III.2.

Nadaljnje spremljanje: navedite enoto lokalnega pristojnega organa, ki je po potrebi odgovorna za izvajanje nadzora v primeru, da je treba pošiljko „uničiti“, „spremeniti“ ali „uporabiti za drug namen“. V tem polju lokalni pristojni organ potrdi prispetje in skladnost pošiljke.

Polje III.3.

Podpis odgovornega uradnika pristojnega organa na določeni vstopni točki ali pristojnega organa na mejni kontrolni točki (v prehodnem obdobju iz člena 17) v primeru, da je treba pošiljko „poslati naprej“. Podpis odgovornega uradnika lokalnega pristojnega organa v primeru, da je treba pošiljko „uničiti“, „spremeniti“ ali „uporabiti za drug namen“.


Top