Help Print this page 

Document 32009R0407

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 407/2009 z dne 14. maja 2009 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi
  • In force
OJ L 123, 19.5.2009, p. 3–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/407/oj
Multilingual display
Text

19.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 407/2009

z dne 14. maja 2009

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (1) in zlasti člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 338/97 s seznami navaja živalske in rastlinske vrste, za katere je trgovina omejena in nadzorovana. Navedeni seznami vključujejo sezname iz dodatkov h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, v nadaljnjem besedilu: Konvencija CITES.

(2)

V Dodatek III h Konvenciji CITES so bile na zahtevo Kitajske dodane naslednje vrste: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi in Corallium secundum.

(3)

Vrste Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus in Selenidera maculirostris, ki so zdaj vključene v Prilogo B k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97, niso vključene v mednarodno trgovino takega obsega, ki bi lahko bil nezdružljiv z njenim preživetjem, vendar so na zahtevo Kolumbije, Kostarike, Gvatemale, Hondurasa, Malezije in Argentine vključene v Dodatek III Konvencije CITES in bi jih bilo zato treba prenesti iz Priloge B v Prilogo C k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97.

(4)

Vrste Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira in Tylototriton spp., ki zdaj niso vključene v Prilogo k Uredbi (ES) št. 338/97, se uvažajo v Skupnost v takem številu, da je nadzor utemeljen. Navedene vrste bi bilo zato treba vključiti v Prilogo D Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97.

(5)

Na 14. konferenci pogodbenic Konvencije CITES junija 2007 so bila sprejeta nova sklicevanja na nomenklaturo za živali. Za vrsti Asarcornis scutulata in Pezoporus occidentalis, družini Rheobatrachidae in Phasianidae ter red SCANDENTIA je bilo ugotovljeno nekaj nedoslednosti med dodatki Konvencije CITES in znanstvenimi imeni v navedenih sklicevanjih na nomenklaturo. Navedene nedoslednosti se pojavljajo tudi v Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97, zato jo je treba ustrezno prilagoditi.

(6)

Glede na obseg sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k Uredbi (ES) št. 338/97.

(7)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ustanovljenega v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 338/97 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. maja 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1.

Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:

(a)

z imenom vrste ali

(b)

kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.

2.

Okrajšava, ‚spp.‘ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.

3.

Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.

4.

Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v tej prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi Sveta 79/409/EGS (‚Direktiva o pticah‘), ali v Direktivi Sveta 92/43/EGS (‘Direktiva o habitatih‘).

5.

Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:

(a)

‚spp.‘ se uporablja za označevanje podvrst;

(b)

‚var(s)‘ se uporablja za označevanje varietete (varietet) in

(c)

‚fa‘ se uporablja za označevanje oblik.

6.

Znaki ‚(I)‘, ‚(II)‘ in ‚(III)‘ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah od 7 do 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.

7.

(I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.

8.

(II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.

9.

(III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, prav tako navedena.

10.

Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporabljajo določbe te uredbe, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.

11.

Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, so tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje vključeni v isto prilogo, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli in izdelki. V skladu s členom 2(t) te uredbe znak ,‚#‘ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C, označuje dele ali zdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:

#1

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);

(b)

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c)

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin in

(d)

plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu Vanilla.

#2

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen in peloda in

(b)

končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#3

Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin.

#4

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen, razen semen mehiških kaktusov z mehiškim poreklom, in peloda;

(b)

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c)

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;

(d)

plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin in

(e)

ločenih filokladijev in delov ter izdelkov iz ločenih filokladijev naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin rodu Opuntia podrodu Opuntia;

#5

Označuje hlode, žagan les ali furnir.

#6

Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.

#7

Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.

#8

Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.

#9

Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako ‚Proizvedeno iz materiala Hoodia spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo v sodelovanju z upravnimi organi CITES v Bocvani/Namibiji/Južni Afriki na podlagi sporazuma št. BW/NA/ZA xxxxxx‘.

#10

Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.

#11

Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte.

12.

Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu z določbami člena 4.1 te uredbe, to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da za semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejance ali za tkivne kulture teh križancev pridobljene in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, ne veljajo določbe te uredbe.

13.

Za urin, iztrebke in ambro, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, se ne uporabljajo določbe te uredbe.

14.

V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:

§ 1

Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.

§ 2

Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.

15.

V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:

§ 3

Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje; listje, korenine/korenike, stebla, semena/spore, skorjo in plodove.

§ 4

Hlodi, žagan les in furnir.

 

Priloga A

Priloga B

Priloga C

Splošno ime

ŽIVALSTVO

CHORDATA (STRUNARJI)

MAMMALIA

 

 

 

Sesalci

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

vilorog

Antilocapra americana (I) (samo populacija v Mehiki; v priloge k Uredbi ni vključena nobena druga populacija)

 

 

antilopska koza, vilorog

Bovidae

 

 

 

rogarji ali votlorogi

Addax nasomaculatus (I)

 

 

mendiška antilopa

 

Ammotragus lervia (II)

 

grivasta ovca

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

jelenja antilopa

 

Bison bison athabascae (II)

 

gozdni bizon

Bos gaurus (I) (razen udomačene oblike, navedene kot Bos frontalis, ki ni predmet določb te uredbe)

 

 

gaver, džungelsko govedo

Bos mutus (I) (razen udomačene oblike, navedene kot Bos grunniens, ki ni predmet določb te uredbe)

 

 

jak, godrnjavi bivol

Bos sauveli (I)

 

 

kuprej, kamboški gozdni vol

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (razen udomačene oblike, ki je navedena kot Bubalus bubalis in ni predmet določb te uredbe)

indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni

Bubalus depressicornis (I)

 

 

nižinski anoa

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamaru, mindorski bivol

Bubalus quarlesi (I)

 

 

gorski anoa

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

Capra falconeri (I)

 

 

markor, vijekoza, vijeroga koza

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

asamski sezav

Capricornis thar (I)

 

 

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

zalivski hulež

Cephalophus jentinki (I)

 

 

jentinkov hulež

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

ogilbyjev hulež

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

veliki hulež

 

Cephalophus zebra (II)

 

zalivski hulež

 

Gazella cuvieri (I)

 

belonosa antilopa

Gazella cuvieri (I)

 

 

cuvierjeva gazela

 

 

Gazella dorcas (III Alžirija/Tunizija)

navadna gazela

Gazella leptoceros (I)

 

 

vitkoroga gazela

Hippotragus niger variani (I)

 

 

orjaška črna grivasta antilopa

 

Kobus leche (II)

 

vodna antilopa

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

rdeči goral

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

kitajski goral

Naemorhedus goral (I)

 

 

goral

Naemorhedus griseus (I)

 

 

 

Nanger dama (I)

 

 

jelenja gazela

Oryx dammah (I)

 

 

sabljarka

Oryx leucoryx (I)

 

 

arabski oriks, arabska bajza

 

Ovis ammon (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)

 

argali

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

tibetanski argali

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau argali

 

Ovis canadensis (II) samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)

 

kanadska debeloroga ovca

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

rdeča ovca

 

Ovis vignei (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)

 

urial

Ovis vignei vignei (I)

 

 

urial

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

čiru, orongo

 

Philantomba monticola (II)

 

modri hulež

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

 

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

 

 

Saiga borealis (II)

 

 

 

Saiga tatarica (II)

 

sajga

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

čisunga, štiriroga antilopa

Camelidae

 

 

 

kamele, gvanako, vikunja

 

Lama glama guanicoe (II)

 

gvanako, rdečerjavi gvanako

Vicugna vicugna (I) (razen populacij v: Argentini [populacija v provincah Jujuy in Catamarca ter populacija napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región]; Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)

Vicugna vicugna (II) (samo populacije v Argentini  (1) [populacija v provincah Jujuy in Catamarca ter populacija napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji  (2) [celotna populacija]; Čilu  (3) [populacija območja Primera Región]; Peruju  (4) [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A)

 

vikunja

Cervidae

 

 

 

jeleni

Axis calamianensis (I)

 

 

kalamijanski jelen

Axis kuhlii (I)

 

 

kuhlov jelen

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

svinjski jelen

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

močvirski jelen

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

baktrijanski jelen

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžirija/Tunizija)

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

hangul

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

mezopotamski damjak

Hippocamelus spp. (I)

 

 

huemul

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

veliki rdeči šilar

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

črni mutnjak

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

orjaški mutnjak

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

gvatemalski belorepi jelen

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

pampski jelen, kampški jelen

 

Pudu mephistophiles (II)

 

ekvadorski pudu

Pudu puda (I)

 

 

čilski pudu

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

močvirski jelen, barazinga

Rucervus eldii (I)

 

 

lirasti jelen, tamin

Hippopotamidae

 

 

 

povodni konji

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

mali povodni konj

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

veliki povodni konj, nilski povodni konj

Moschidae

 

 

 

pižmarji

Moschus spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

Moschus spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)

 

pižmarji

Suidae

 

 

 

svinje

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirusa, jelenjač

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

 

Sus salvanius (I)

 

 

pritlikava divja svinja

Tayassuidae

 

 

 

pekariji

 

Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij Pecari tajacu v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

pekariji

Catagonus wagneri (I)

 

 

wagnerjev pekari

CARNIVORA

Ailuridae

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

mačji panda

Canidae

 

 

 

psi

 

 

Canis aureus (III Indija)

zlati šakal

Canis lupus (I/II)

(Vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Populacije v Butanu, Indiji, Nepalu in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II)

Canis lupus (II) (populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednikal)

 

volk, sivi volk

Canis simensis

 

 

etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk

 

Cerdocyon thous (II)

 

šakalska lisica, maikong

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

grivasti volk

 

Cuon alpinus (II)

 

rdeči volk, kolzun

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

kalpeška lisica

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

argentinska lisica

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

azarska lisica, aguaračaj

Speothos venaticus (I)

 

 

gozdni pes

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

bengalska lisica

 

Vulpes cana (II)

 

blanfordova lisica

 

Vulpes zerda (II)

 

fenek, puščavska lisica

Eupleridae

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

madagaskarska pasasta cibeta

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

mačke

 

Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A. Udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)

 

mačke

Acinonyx jubatus (I) (letne izvozne kvote za žive osebke in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovanje s temi osebki je predmet določb člena 4(1) te uredbe)

 

 

gepard, čita

Caracal caracal (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

karakal, puščavski ris

Catopuma temminckii (I)

 

 

temmnickova zlata mačka

Felis nigripes (I)

 

 

črnonoga mačka

Felis silvestris (II)

 

 

divja mačka

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

divja mačka

Leopardus jacobitus (I)

 

 

andska mačka, gorska mačka

Leopardus pardalis (I)

 

 

ozelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

leopardja mačka

Leopardus wiedii (I)

 

 

dolga mačka, margaj

Lynx lynx (II)

 

 

ris

Lynx pardinus (I)

 

 

južnoevropski ris

Neofelis nebulosa (I)

 

 

dimasti leopard

Panthera leo persica (I)

 

 

azijski lev

Panthera onca (I)

 

 

jaguar

Panthera pardus (I)

 

 

leopard

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

Pardofelis marmorata (I)

 

 

saharska mačka

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B.)

 

 

bengalska mačka

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

japonska mačka

Prionailurus planiceps (I)

 

 

ploščatoglava mačka

Prionailurus rubiginosus (I) (samo populacija v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B.)

 

 

rjasta mačka

Puma concolor coryi (I)

 

 

floridska puma

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

vzhodna puma

Puma yagouaroundi (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

snežni leopard ali ibis

Herpestidae

 

 

 

ihneumoni

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

rjavi indijski mungo

 

 

Herpestes edwardsi (III India)

indijski mungo

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

mali indijski mungo

 

 

Herpestes smithii (III India)

rdeči mungo

 

 

Herpestes urva (III India)

račji mungo

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

progastovrati mungo

Hyaenidae

 

 

 

hijene

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

pižmova hijena, podzemski volk

Mephitidae

 

 

 

skunki

 

Conepatus humboldtii (II)

 

patagonski surili

Mustelidae

 

 

 

kune

Lutrinae

 

 

 

vidre

 

Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

vidre

Aonyx capensis microdon (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

kongoška, brezkrempljasta vidra

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

morska vidra

Lontra felina (I)

 

 

obalna vidra

Lontra longicaudis (I)

 

 

južnoameriška vidra

Lontra provocax (I)

 

 

čilska vidra

Lutra lutra (I)

 

 

evropska vidra

Lutra nippon (I)

 

 

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

orjaška vidra, brazilska vidra

Mustelinae

 

 

 

podlasice in sorodniki

 

 

Eira barbara (III Honduras)

 

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

grizon

 

 

Martes flavigula (III India)

harza, pisana kuna

 

 

Martes foina intermedia (III India)

kuna belica

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

nilgirska kuna

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

medarski ali dvobarvni jazbec

Mustela nigripes (I)

 

 

prerijski dihur

Odobenidae

 

 

 

mroži

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

polarni mrož

Otariidae

 

 

 

južni morski medvedi

 

Arctocephalus spp (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

morski medvedi

Arctocephalus philippii (II)

 

 

filipov morski medved

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

gvadalupski morski medved

Phocidae

 

 

 

pravi tjulnji

 

Mirounga leonina (II)

 

južnomorski slon

Monachus spp. (I)

 

 

pravi tjulnji

Procyonidae

 

 

 

rakuni

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

pasjedlačji medved

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

srednjeameriški podlasičji medved

 

 

Nasua narica (III Honduras)

belogobčni nosati medved

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvaj)

koati

 

 

Potos flavus (III Honduras)

vitorepi medved

Ursidae

 

 

 

medvedi

 

Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

medvedi

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

orjaški panda, bambusni medved

Helarctos malayanus (I)

 

 

malajski medved, sončni medved

Melursus ursinus (I)

 

 

šobar, termitski medved

Tremarctos ornatus (I)

 

 

očalar, naočar, andski medved

Ursus arctos (I/II)

(samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta Ursus arctos isabellinus so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II)

 

 

rjavi medved

Ursus thibetanus (I)

 

 

ogrličar

Viverridae

 

 

 

cibetovke

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

binturong

 

 

Civettictis civetta (III Bocvana)

afriška cibetovka

 

Cynogale bennettii (II)

 

vidrasta cibeta

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

malajska pasasta cibeta

 

 

Paguma larvata (III Indija)

črno-beli zvijavt

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

malajski mustang

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

indijski mustang

 

Prionodon linsang (II)

 

navadni linsang

Prionodon pardicolor (I)

 

 

pegasti linsang

 

 

Viverra civettina (III Indija)

velika pegasta cibetovka

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

velika indijska cibetovka

 

 

Viverricula indica (III Indija)

mala indijska cibetovka

CETACEA

 

 

 

kiti in delfini

CETACEA spp. (I/II)  (5)

 

 

kiti in delfini

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 

 

 

listonosi netopirji

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvaj)

 

Pteropodidae

 

 

 

leteče lisice

 

Acerodon spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

 

 

Pteropus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Pteropus insularis (I)

 

 

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

rodrigueška leteča lisica

Pteropus samoensis (I)

 

 

samoanska leteča lisica

Pteropus tonganus (I)

 

 

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

 

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

pasavci

 

 

Cabassous centralis (III Kostarika)

severni golorepi pasavec

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvaj)

veliki golorepi pasavec

 

Chaetophractus nationi (II) (letna izvozna kvota je nič. Vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja)

 

andski dlakavi pasavec

Priodontes maximus (I)

 

 

veliki pasavec

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

zverski vrečarji, miši vrečarice

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

dolgorepa tankonoga miš vrečarica

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

 

Thylacinidae

 

 

 

tasmanski volkovi

Thylacinus cynocephalus (morda izumrla) (I)

 

 

tasmanski volk

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

kenguruji in valabiji

 

Dendrolagus inustus (II)

 

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

medvedji kenguru

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

progasti zajčji kenguru

Onychogalea fraenata (I)

 

 

mali kenguru

Onychogalea lunata (I)

 

 

polmesečarski kenguru

Phalangeridae

 

 

 

kuskusi in lisičji kuzuji

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

sivi kuskus

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

pegasti kuskus

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

 

Potoroidae

 

 

 

podganji kenguruji

Bettongia spp. (I)

 

 

cvileži

Caloprymnus campestris (morda izumrla) (I)

 

 

puščavski podganji kenguru

Vombatidae

 

 

 

vombati

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki vombat

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

zajci in kunci

Caprolagus hispidus (I)

 

 

ščetinasti zajec

Romerolagus diazi (I)

 

 

vulkanski kunec

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

kljunati ježki

 

Zaglossus spp. (II)

 

dolgorili kljunati ježek

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

jazbeci vrečarji ali bandikuti

Chaeropus ecaudatus (morda izumrla) (I)

 

 

kratkonogi jazbec vrečar

Peramelidae

 

Perameles bougainville (I)

 

 

zahodni progasti jazbec vrečar, marl

Thylacomyidae

 

 

 

dolgouhi jazbeci vrečarji ali bilbiji

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit

 

Macrotis leucura (I)

 

 

mali bilbi

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

konji, osli in zebre

Equus africanus (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot Equus asinus, za katero se ne uporabljajo določbe te uredbe)

 

 

nubijski divji osel, afriški osel

Equus grevyi (I)

 

 

grevyjeva zebra, kraljeva zebra

Equus hemionus (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti Equus hemionus hemionus in Equus hemionus khur pa sta navedeni v Dodatku I)

 

 

azijski osel

Equus kiang (II)

 

 

tibetanski polosel, kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

konj przewalskega, mongolski divji konje

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

hartmanova gorska zebra

Equus zebra zebra (I)

 

 

kapska gorska zebra

Rhinocerotidae

 

 

 

nosorogi

Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)

 

 

nosorogi

 

Ceratotherium simum simum (II) (samo populacije v Južni Afriki in Svaziju; vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofejami. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi)

 

širokousti nosorog, beli nosorog

Tapiridae

 

 

 

tapirji

Tapiridae spp. (I) (razen vrst, vključenih v Prilogo B)

 

 

tapirji

 

Tapirus terrestris (II)

 

južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

luskavci, storžnjaki

 

Manis spp. (II)

(za Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica in Manis pentadactylaje je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje predvsem s komecialnimi nameni)

 

luskavci

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

triprsti lenivci

 

Bradypus variegatus (II)

 

rjavi triprsti lenivec

Megalonychidae

 

 

 

dvoprsti lenivec

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

hofmanov dvoprsti lenivec

Myrmecophagidae

 

 

 

mravljinčarji

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

veliki mravljinčar

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

severni tamandua

PRIMATES

 

 

 

prvaki

 

PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

primati

Atelidae

 

 

 

kapucinke

Alouatta coibensis (I)

 

 

 

Alouatta palliata (I)

 

 

grivasti ali ognjeni vriskač

Alouatta pigra (I)

 

 

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

pajčarka, miriki

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

rumenorepi volnaček

Cebidae

 

 

 

marmozetke

Callimico goeldii (I)

 

 

goeldijeva krempljičarka

Callithrix aurita (I)

 

 

bela čopičarka

Callithrix flaviceps (I)

 

 

rumena marmozetka

Leontopithecus spp. (I)

 

 

leviči

Saguinus bicolor (I)

 

 

goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

geoffroyeva tamarinka

Saguinus leucopus (I)

 

 

srebrna tamarinka, belonogi tamarin

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

beloglavček, pinché, lisztova opica

Saimiri oerstedii (I)

 

 

 

Cercopithecidae

 

 

 

ozkonose opice

Cercocebus galeritus (I)

 

 

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

dolgobrada zamorska mačka

Cercopithecus roloway (I)

 

 

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

 

Colobus satanas (II)

 

 

črna gvereza

Macaca silenus (I)

 

 

bradač, vanderu

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

dril

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandril

Nasalis larvatus (I)

 

 

rilčar

Piliocolobus foai (II)

 

 

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

pennantova rdeča gvereza

Piliocolobus preussi (II)

 

 

kamerunska rdeča gvereza

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

rečna rdeča gvereza

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

otoški hulman

Pygathrix spp. (I)

 

 

nosani

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hanuman, navadni langur, sveti langur

Semnopithecus hector (I)

 

 

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

malabarski langur

Semnopithecus priam (I)

 

 

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

 

Simias concolor (I)

 

 

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

francoisov langur

Trachypithecus geei (I)

 

 

zlati langur

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

črni langur, nilgiri

Trachypithecus laotum (II)

 

 

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

kapičasti langur

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

mačji makiji

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

mačji makiji

Daubentoniidae

 

 

 

dolgoprstež, aj-aj, aje-aje

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

dolgoprstež, aj-aj, aje-aje

Hominidae

 

 

 

velike človeku podobne opice

Gorilla beringei (I)

 

 

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorila

Pan spp. (I)

 

 

šimpanzi

Pongo abelii (I)

 

 

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

orangutan

Hylobatidae

 

 

 

giboni

Hylobatidae spp. (I)

 

 

giboni

Indriidae

 

 

 

indriji

Indriidae spp. (I)

 

 

indriji

Lemuridae

 

 

 

lemurji

Lemuridae spp. (I)

 

 

pravi makiji

Lepilemuridae

 

 

 

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

 

Lorisidae

 

 

 

loriji in galagi

Nycticebus spp. (I)

 

 

čokati lori ali kukang

Pitheciidae

 

 

 

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakariji, kratkorepe opice

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

rjava skakačka

Chiropotes albinasus (I)

 

 

belonosi saki

Tarsiidae

 

 

 

nartničarji

Tarsius spp. (II)

 

 

nartničarji

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

sloni

Elephas maximus (I)

 

 

indijski slon

Loxodonta africana (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)

Loxodonta africana (II)

(samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (6); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)

 

afriški slon

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

činčile in viskače

Chinchilla spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)

 

 

činčile

Cuniculidae

 

 

 

pake

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka

Dasyproctidae

 

 

 

agutiji

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

 

Erethizontidae

 

 

 

drevesni ježevci

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

mehiški drevesni ježevec

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvaj)

južnoameriški drevesni ježevec

Hystricidae

 

 

 

ježevci starega sveta

Hystrix cristata

 

 

afriški ježevec

Muridae

 

 

 

miši in podgane

Leporillus conditor (I)

 

 

podgana gnezdarica

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

 

Xeromys myoides (I)

 

 

neprava podgana plovka

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

 

Sciuridae

 

 

 

veverice

Cynomys mexicanus (I)

 

 

mehiški prerijski pes

 

 

Marmota caudata (III Indija)

 

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

himalajski svizec

 

Ratufa spp. (II)

 

orjaške veverice

 

 

Sciurus deppei (III Kostarika)

 

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

 

SIRENIA

 

 

 

morske krave ali sirene

Dugongidae

 

 

 

dugongi ali vilastorepe morske krave

Dugong dugon (I)

 

 

dugong

Trichechidae

 

 

 

lamantini

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis in Trichechus manatus sta navedena v Dodatku I. Trichechus senegalensis je naveden v Dodatku II.)

 

 

lamantini

AVES

 

 

 

ptiči

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

plovci.

Anas aucklandica (I)

 

 

 

 

Anas bernieri (II)

 

 

Anas chlorotis (I)

 

 

 

 

Anas formosa (II)

 

formoški kreheljc

Anas laysanensis (I)

 

 

 

Anas nesiotis (I)

 

 

 

Anas oustaleti (I)

 

 

 

Anas querquedula

 

 

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

 

Aythya innotata

 

 

 

Aythya nyroca

 

 

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

 

Branta ruficollis (II)

 

 

rdečevrata gos

Branta sandvicensis (I)

 

 

 

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

muškatna raca

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

koskorob, labodnik

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

rumeni žvižgač

Mergus octosetaceus

 

 

 

 

Oxyura jamaicensis

 

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

evropska beloglavka, palčja raca

Rhodonessa caryophyllacea (morda izumrla) (I)

 

 

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

grbasta raca

Tadorna cristata

 

 

 

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

kolibriji

 

Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kolibriji

Glaucis dohrnii (I)

 

 

 

CHARADRIIFORMES

 

 

 

podbrežniki

Burhinidae

 

 

 

prlivke

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

 

Laridae

 

 

 

galebi

Larus relictus (I)

 

 

 

Scolopacidae

 

 

 

kljunači ali sloke

Numenius borealis (I)

 

 

eskimski škurh

Numenius tenuirostris (I)

 

 

tenkokljuni škurh

Tringa guttifer (I)

 

 

 

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

čaplje

Ardea alba

 

 

velika bela čaplja

Bubulcus ibis

 

 

kravja čaplja

Egretta garzetta

 

 

mala bela čaplja

Balaenicipitidae

 

 

 

čevljekljuni

 

Balaeniceps rex (II)

 

čevljekljun, abu makub

Ciconiidae

 

 

 

štorklje

Ciconia boyciana (I)

 

 

 

Ciconia nigra (II)

 

 

črna štorklja

Ciconia stormi

 

 

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

 

Leptoptilos dubius

 

 

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

 

Phoenicopteridae

 

 

 

plamenci ali flamingi

 

Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

plamenci

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

rdeči plamenec

Threskiornithidae

 

 

 

Iibisi

 

Eudocimus ruber (II)

 

rdeči ibis, rdeči srpač

Geronticus calvus (II)

 

 

Bald ibis

Geronticus eremita (I)

 

 

 

Nipponia nippon (I)

 

 

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

žličarka

Pseudibis gigantean

 

 

 

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

golobi

Caloenas nicobarica (I)

 

 

grivasti golob

Claravis godefrida

 

 

 

Columba livia

 

 

skalni golob

Ducula mindorensis (I)

 

 

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

zabodeni golob

 

Goura spp. (II)

 

 

Leptotila wellsi

 

 

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

 

Streptopelia turtur

 

 

 

CORACIIFORMES

 

 

 

vpijati

Bucerotidae

 

 

 

kljunorožci

 

Aceros spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

 

 

Buceros spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kljunorožci

Buceros bicornis (I)

 

 

dvorožec

 

Penelopides spp. (II)

 

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

kljunorožec

 

Rhyticeros spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

 

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

sadjejedi

 

Tauraco spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

ujede

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(razen vrst, vključenih v Prilogo A in ene od vrst iz družine Cathartidae, vključene v Prilogo C; druge vrste te družine niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

ujede

Accipitridae

 

 

 

kragulji

Accipiter brevipes (II)

 

 

kratkonogi skobec

Accipiter gentilis (II)

 

 

kragulj

Accipiter nisus (II)

 

 

skobec

Aegypius monachus (II)

 

 

rjavi jastreb

Aquila adalberti (I)

 

 

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

planinski orel

Aquila clanga (II)

 

 

veliki klinkač

Aquila heliaca (I)

 

 

kraljevi orel

Aquila pomarina (II)

 

 

mali klinkač

Buteo buteo (II)

 

 

kanja

Buteo lagopus (II)

 

 

koconoga kanja

Buteo rufinus (II)

 

 

rjasta kanja

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

kačar

Circus aeruginosus (II)

 

 

rjavi lunj

Circus cyaneus (II)

 

 

pepelasti lunj

Circus macrourus (II)

 

 

stepski lunj

Circus pygargus (II)

 

 

močvirski lunj

Elanus caeruleus (II)

 

 

lebduh

Eutriorchis astur (II)

 

 

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

brkati ser

Gyps fulvus (II)

 

 

beloglavi jastreb

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)

 

 

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpija

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

sokolji orel, Bonnelijev orel, progasti orel

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

mali orel

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

 

Milvus migrans (II)

 

 

črni škarnik

Milvus milvus (II)

 

 

rjavi škarnik

Neophron percnopterus (II)

 

 

egiptovski jastreb

Pernis apivorus (II)

 

 

sršenar

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

veliki filipinski orel

Cathartidae

 

 

 

jastrebi novega sveta

Gymnogyps californianus (I)

 

 

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kraljevski jastreb

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor

Falconidae

 

 

 

sokoli

Falco araeus (I)

 

 

sejšelska postovka

Falco biarmicus (II)

 

 

južni sokol

Falco cherrug (II)

 

 

sokol plenilec

Falco columbarius (II)

 

 

mali sokol

Falco eleonorae (II)

 

 

sredozemski sokol

Falco jugger (I)

 

 

 

Falco naumanni (II)

 

 

južna postovka

Falco newtoni (I) (samo populacija na Sejšelih)

 

 

newtonova postovka

Falco pelegrinoides (I)

 

 

puščavski sokol

Falco peregrinus (I)

 

 

sokol selec

Falco punctatus (I)

 

 

 

Falco rusticolus (I)

 

 

arktični sokol

Falco subbuteo (II)

 

 

škrjančar

Falco tinnunculus (II)

 

 

postovka

Falco vespertinus (II)

 

 

rdečenoga postovka

Pandionidae

 

 

 

ribji orli

Pandion haliaetus (II)

 

 

ribji orel

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

Crax fasciolata

 

 

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

 

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

 

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

 

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

 

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala in Honduras)

 

 

Mitu mitu (I)

 

 

 

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Honduras)

 

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

 

 

 

Penelope albipennis (I)

 

 

 

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

 

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Highland guan

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

 

 

Pipile pipile (I)

 

 

 

Megapodiidae

 

 

 

velenoge kure

Macrocephalon maleo (I)

 

 

 

Phasianidae

 

 

 

poljske kure

 

 

Arborophila campbelli (III Malezija)

 

 

 

Arborophila charltonii (III Malezija)

 

 

Argusianus argus (II)

 

argov fazan

 

 

Caloperdix oculeus (III Malezija)

 

Catreus wallichii (I)

 

 

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

virginijska jerebica

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

 

 

 

Lophura erythrophthalma (III Malezija)

 

 

Lophura hatinhensis

 

 

 

 

Lophura ignita (III Malezija)

 

Lophura imperialis (I)

 

 

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

 

 

 

Melanoperdix niger (III Malezija)

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

 

Odontophorus strophium

 

 

 

Ophrysia superciliosa

 

 

 

 

Pavo muticus (II)

 

klasasti pav

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

pavji ali zrcalasti fazan

 

Polyplectron germaini (II)

 

rjavi pavji fazan

 

 

Polyplectron inopinatum (III Malaysia)

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

reinardov fazan

 

 

Rhizothera dulitensis (III Malezija)

 

 

 

Rhizothera longirostris (III Malezija)

 

 

 

Rollulus rouloul (III Malaysia)

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

eliotov fazan

Syrmaticus humiae (I)

 

 

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

mikado fazan

Tetraogallus caspius (I)

 

 

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

 

Tragopan blythii (I)

 

 

 

Tragopan caboti (I)

 

 

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

tragopan, rogati fazan

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

prerijska kokoš

GRUIFORMES

 

 

 

žerjavovci

Gruidae

 

 

 

žerjavi

 

Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

žerjavi

Grus americana (I)

 

 

 

Grus canadensis (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti Grus canadensis nesiotes in Grus canadensis pulla pa v Dodatku I)

 

 

kanadski žerjav

Grus grus (II)

 

 

žerjav

Grus japonensis (I)

 

 

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

snežni žerjav

Grus monacha (I)

 

 

meniški žerjav

Grus nigricollis (I)

 

 

 

Grus vipio (I)

 

 

 

Otididae

 

 

 

droplje

 

Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

droplje

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

ovratničarska droplja

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

 

Otis tarda (II)

 

 

velika droplja

Sypheotides indicus (II)

 

 

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

mala droplja

Rallidae

 

 

 

tukalice

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

 

Rhynochetidae

 

 

 

kaguji

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

pevci

Atrichornithidae

 

 

 

hostniki

Atrichornis clamosus (I)

 

 

kričavi hostnik

Cotingidae

 

 

 

kičevci

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

ščitar

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

 

Cotinga maculata (I)

 

 

kotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

 

Emberizidae

 

 

 

strnadi

 

Gubernatrix cristata (II)

 

 

 

Paroaria capitata (II)

 

 

 

Paroaria coronata (II)

 

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

 

Estrildidae

 

 

 

astrilde

 

Amandava formosa (II)

 

 

 

Lonchura fuscata

 

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

 

Fringillidae

 

 

 

ščinkavci

Carduelis cucullata (I)

 

 

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

 

Hirundinidae

 

 

 

lastovke

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

belooka rečna lastovka

Icteridae

 

 

 

škorčevci

Xanthopsar flavus (I)

 

 

 

Meliphagidae

 

 

 

medarji

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

 

Muscicapidae

 

 

 

muharji

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (morda izumrla) (I)

 

 

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

 

 

Garrulax canorus (II)

 

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

 

Picathartes oreas (I)

 

 

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

 

Paradisaeidae

 

 

 

rajčice

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

rajčice

Pittidae

 

 

 

pite ali bleščeči drozgi

 

Pitta guajana (II)

 

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

 

Pitta kochi (I)

 

 

 

 

Pitta nympha (II)

 

 

Pycnonotidae

 

 

 

dlakavci

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

 

Sturnidae

 

 

 

škorci

 

Gracula religiosa (II)

 

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

 

Zosteropidae

 

 

 

očalarji

Zosterops albogularis (I)

 

 

 

PELECANIFORMES

 

 

 

veslonožci

Fregatidae

 

 

 

burnice

Fregata andrewsi (I)

 

 

 

Pelecanidae

 

 

 

pelikani

Pelecanus crispus (I)

 

 

kodrasti pelikan

Sulidae

 

 

 

beli morski vrani

Papasula abbotti (I)

 

 

 

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

brkatci

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

 

Picidae

 

 

 

žolne

Campephilus imperialis (I)

 

 

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

 

Ramphastidae

 

 

 

poprovci ali tukani

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

pisani, zelenokljuni tukan

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Toco toucan

 

Ramphastos tucanus (II)

 

orjaški tukan

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

 

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

ponirki

Podilymbus gigas (I)

 

 

 

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

albatrosi

Phoebastria albatrus (I)

 

 

 

PSITTACIFORMES

 

 

 

papige

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ter Psittacula krameri, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

papige

Cacatuidae

 

 

 

papige

Cacatua goffini (I)

 

 

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

moluški kakadu

Cacatua sulphurea (I)

 

 

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

 

Loriidae

 

 

 

papige

Eos histrio (I)

 

 

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)

 

 

 

Psittacidae

 

 

 

papige

Amazona arausiaca (I)

 

 

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

 

Amazona finschi (I)

 

 

 

Amazona guildingii (I)

 

 

 

Amazona imperialis (I)

 

 

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

 

Amazona oratrix (I)

 

 

 

Amazona pretrei (I)

 

 

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

 

Amazona tucumana (I)

 

 

 

Amazona versicolor (I)

 

 

 

Amazona vinacea (I)

 

 

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

 

Amazona vittata (I)

 

 

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

 

Ara ambiguus (I)

 

 

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

 

Ara macao (I)

 

 

 

Ara militaris (I)

 

 

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

spixov makav

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

 

Pezoporus occidentalis (possibly extinct) (I)

 

 

nočna papiga, jamski papagaj

Pezoporus wallicus (I)

 

 

talni papagajček

Pionopsitta pileata (I)

 

 

 

Primolius couloni (I)

 

 

 

Primolius maracana (I)

 

 

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

 

Psephotus pulcherrimus (morda izumrla) (I)

 

 

 

Psittacula echo (I)

 

 

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

kakapo, sovji papagaj

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

nanduji

Pterocnemia pennata (I) (razen Pterocnemia pennata pennata, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

Lesser rhea

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

darwinov nandu

 

Rhea americana (II)

 

navadni nandu

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

pingvini

 

Spheniscus demersus (II)

 

očalasti pingvin

Spheniscus humboldti (I)

 

 

 

STRIGIFORMES

 

 

 

sove

 

STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

sove

Strigidae

 

 

 

sove

Aegolius funereus (II)

 

 

koconogi čuk

Asio flammeus (II)

 

 

močvirska uharica

Asio otus (II)

 

 

mala uharica

Athene noctua (II)

 

 

čuk

Bubo bubo (II)

 

 

velika uharica

Glaucidium passerinum (II)

 

 

mali skovik

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

leserjeva uharica

Ninox natalis (I)

 

 

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

snežna sova

Otus ireneae (II)

 

 

 

Otus scops (II)

 

 

veliki skovik

Strix aluco (II)

 

 

lesna sova

Strix nebulosa (II)

 

 

bradata sova

Strix uralensis (II)

 

 

kozača

Surnia ulula (II)

 

 

skobčevka

Tytonidae

 

 

 

pegaste sove

Tyto alba (II)

 

 

pegasta sova

Tyto soumagnei (I)

 

 

sumagnejeva sova

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

noji

Struthio camelus (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Nigeriji, Senegalu in Sudanu, vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

 

noj

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

dolgonoge kure

Tinamus solitarius (I)

 

 

 

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

trogoni

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

kvecal

REPTILIA

 

 

 

plazilci

CROCODYLIA

 

 

 

krokodili

 

CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

krokodili

Alligatoridae

 

 

 

aligatorji, kajmani

Alligator sinensis (I)

 

 

kitajski aligator

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

 

Caiman latirostris (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

šakare ali širokogobčni kajman

Melanosuchus niger (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)

 

 

črni kajman, veliki kajman

Crocodylidae

 

 

 

pravi krokodili

Crocodylus acutus (I) (razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

šilonosi krokodil

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

oklopni krokodil

Crocodylus intermedius (I)

 

 

orinoški krokodil

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

 

Crocodylus moreletii (I)

 

 

bulasti krokodil

Crocodylus niloticus (I) (razen populacij v Bocvani, Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1600 prostoživečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

nilski krokodil

Crocodylus palustris (I)

 

 

močvirski krokodil

Crocodylus porosus (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B)

 

 

indijski krokodil ali letvičar

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

rombasti krokodil, kubanski krokodil

Crocodylus siamensis (I)

 

 

siamski krokodil

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

toponosi krokodil

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

malajski gavial

Gavialidae

 

 

 

gangeški gaviali

Gavialis gangeticus (I)

 

 

gavial, kljunasti krokodil

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

tuatare

Sphenodon spp. (I)

 

 

tuatare

SAURIA

Agamidae

 

 

 

agame

 

Uromastyx spp. (II)

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

kameleoni

 

Bradypodion spp. (II)

 

 

 

Brookesia spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

Chamaeleo spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kameleoni

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

navadni kameleon

 

Furcifer spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

pasasti in ščitasti kuščarji

 

Cordylus spp. (II)

 

pasasta kuščarica

Gekkonidae

 

 

 

gekoni

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nova Zelandija)

 

 

 

Naultinus spp. (III Nova Zelandija)

 

 

Phelsuma spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

dnevni gekoni

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

 

Helodermatidae

 

 

 

bradavičarji

 

Heloderma spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

bradavičar

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

 

Iguanidae

 

 

 

legvani

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

morski legvan

Brachylophus spp. (I)

 

 

 

 

Conolophus spp. (II)

 

 

Cyclura spp. (I)

 

 

vretenorepi legvani

 

Iguana spp. (II)

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

krastačar

Sauromalus varius (I)

 

 

 

Lacertidae

 

 

 

kuščarice

Gallotia simonyi (I)

 

 

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

balearska kuščarica

Podarcis pityusensis (II)

 

 

 

Scincidae

 

 

 

skinki

 

Corucia zebrata (II)

 

 

Teiidae

 

 

 

teji

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

 

 

Dracaena spp. (II)

 

 

 

Tupinambis spp. (II)

 

 

Varanidae

 

 

 

varani

 

Varanus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

varani

Varanus bengalensis (I)

 

 

bengalski varan

Varanus flavescens (I)

 

 

 

Varanus griseus (I)

 

 

puščavski varan

Varanus komodoensis (I)

 

 

komodoški varan

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

 

Xenosauridae

 

 

 

grbičarji

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

grbičarji

SERPENTES

 

 

 

kače

Boidae

 

 

 

udavi

 

Boidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

 

Epicrates monensis (I)

 

 

gladkousti udav

Epicrates subflavus (I)

 

 

 

Eryx jaculus (II)

 

 

stepski udav

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

madagaskarska ovijačka

Bolyeriidae

 

 

 

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

 

Colubridae

 

 

 

goži

 

 

Atretium schistosum (III Indija)

 

 

 

Cerberus rynchops (III Indija)

ribojedi brujaš

 

Clelia clelia (II)

 

musurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

indijska jamičarka

 

Ptyas mucosus (II)

 

kitajska podganarica

 

 

Xenochrophis piscator (III Indija)

 

Elapidae

 

 

 

strupeni goži

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

 

 

Naja atra (II)

 

Chinese spitting cobra

 

Naja kaouthia (II)

 

Monocellate cobra

 

Naja mandalayensis (II)

 

Burmese spitting cobra

 

Naja naja (II)

 

naočarka

 

Naja oxiana (II)

 

Central Asian cobra

 

Naja philippinensis (II)

 

North Philippine spitting cobra

 

Naja sagittifera (II)

 

Andaman cobra

 

Naja samarensis (II)

 

South-east Philippine spitting cobra

 

Naja siamensis (II)

 

Indochinese spitting cobra

 

Naja sputatrix (II)

 

South Indonesian spitting cobra

 

Naja sumatrana (II)

 

Golden spitting cobra

 

Ophiophagus hannah (II)

 

kraljeva kobra

Loxocemidae

 

 

 

Mexican dwarf boa

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Mexican dwarf boa

Pythonidae

 

 

 

pitoni

 

Pythonidae spp. (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)

 

pitoni

Python molurus molurus (I)

 

 

indijski piton

Tropidophiidae

 

 

 

gadi

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

gadi

Viperidae

 

 

 

gadi

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

južnoameriška klopotača

 

Crotalus durissus unicolor

 

Aruba rattlesnake

 

 

Daboia russelii (III Indija)

jesur, verigasti gad

Vipera latifii

 

 

Latifi's viper

Vipera ursinii (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

 

mali gad

 

Vipera wagneri (II)

 

Wagner's viper

TESTUDINES

Carettochelyidae

 

 

 

želve

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Pig-nosed turtle

Chelidae

 

 

 

kačjevratne želve

 

Chelodina mccordi (II)

 

Roti snake-necked turtle

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

temna kratkovratka

Cheloniidae

 

 

 

orjaške črepahe, glavate karete

Cheloniidae spp. (I)

 

 

orjaške črepahe, glavate karete

Chelydridae

 

 

 

želve hlastavke

 

 

Macrochelys temminckii (III Združene države Amerike)

Alligator snapping turtle

Dermatemydidae

 

 

 

tabasovke

 

Dermatemys mawii (II)

 

rečna želva, želva tabasovka

Dermochelyidae

 

 

 

usnjače

Dermochelys coriacea (I)

 

 

usnjača

Emydidae

 

 

 

sklednice

 

Chrysemys picta

 

Painted turtle

 

Glyptemys insculpta (II)

 

gozdna sklednica

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

muhlenbergova sklednica

 

 

Graptemys spp. (III Združene države Amerike)

Map turtles

 

Terrapene spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

škatlarice

Terrapene coahuila (I)

 

 

vodna škatlarica

 

Trachemys scripta elegans

 

rdečevratka

Geoemydidae

 

Batagur baska (I)

 

 

batagurka

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

Painted terrapin

 

 

Cuora spp. (II)

 

azijske poklopnice

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Black pond turtle

 

 

 

Geoemyda spengleri (III Kitajska)

Black-breasted leaf turtle

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

Yellow-headed temple turtle

 

 

Heosemys depressa (II)

 

Arakan forest turtle

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Giant Asian turtle

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Spiny turtle

 

 

Kachuga spp. (II)

 

Roofed turtles

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Sulawesi forest turtle

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Snail-eating turtle

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Ricefield turtle

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

Annam pond turtle

 

 

 

Mauremys iversoni (III Kitajska)

Fujian pond turtle

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Kitajska)

Big-headed pond turtle

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Yellow pond turtle

 

 

 

Mauremys nigricans (III Kitajska)

Red-necked turtle

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Kitajska)

Pritchard's pond turtle

 

 

 

Mauremys reevesii (III Kitajska)

Reeves's turtle

 

 

 

Mauremys sinensis (III Kitajska)

Chinese stripe-necked turtle

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Three-keeled land tortoise

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Burmese swamp turtle

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Malayan flat-shelled turtle

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kitajska)

Notch-mouthed stripe-necked turtle

 

 

 

Ocadia philippeni (III Kitajska)

Philippen's stripe-necked turtle

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

Malayan giant turtle

 

 

Pangshura spp. (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

Roofed turtles

 

Pangshura tecta (I)

 

 

indijska kahuga

 

 

 

Sacalia bealei (III Kitajska)

Beal's eyed turtle

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kitajska)

Chinese false-eyed turtle

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III Kitajska)

Four-eyed turtle

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Black marsh turtle

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Philippine pond turtle

Platysternidae

 

 

 

Big-headed turtle

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Big-headed turtle

Podocnemididae

 

 

 

pelomeduzne želve

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagascar sideneck turtle

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Big-headed sideneck turtle

 

Podocnemis spp. (II)

 

Sideneck turtles

Testudinidae

 

 

 

kopenske želve, kornjače

 

Testudinidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za Geochelone sulcata je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave in prodane predvsem s komercialnim namenom.)

 

kopenske želve, kornjače

Astrochelys radiata (I)

 

 

prava žarkasta kornjača

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Angonoka

Chelonoidis nigra (I)

 

 

galapaška velikanka, galapaška slonača

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Bolson tortoise

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Pancake tortoise

Psammobates geometricus (I)

 

 

Geometric tortoise

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Madagascar spider tortoise

Pyxis planicauda (I)

 

 

Madagascar flat-shelled tortoise

Testudo graeca (II)

 

 

mavrska kornjača

Testudo hermanni (II)

 

 

grška kornjača

Testudo kleinmanni (I)

 

 

egiptovska kornjača

Testudo marginata (II)

 

 

širokoroba kornjača

Trionychidae

 

 

 

mehkokožne želve

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Southeast Asian soft-shelled turtle

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Cuatro Cienagas soft-shell turtle

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Indian soft-shell turtle

Aspideretes hurum (I)

 

 

Peacock soft-shell turtle

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Black soft-shell turtle

 

Chitra spp. (II)

 

Narrow-headed softshell turtles

 

Lissemys punctata (II)

 

Indo-Gangetic flapshell turtle

 

Lissemys scutata (II)

 

Burmese flapshell turtle

 

 

Palea steindachneri (III Kitajska)

Wattle-necked softshell turtle

 

Pelochelys spp. (II)

 

Giant softshell turtles

 

 

Pelodiscus axenaria (III Kitajska)

Hunan softshell turtle

 

 

Pelodiscus maackii (III Kitajska)

Amur softshell turtle

 

 

Pelodiscus parviformis (III Kitajska)

Chinese softshell turtle

 

 

Rafetus swinhoei (III Kitajska)

Yangtze softshell turtle

AMPHIBIA

 

 

 

dvoživke

ANURA

Bufonidae

 

 

 

Bufonidae

krastače

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Malcolm's Ethiopian toad

Atelopus zeteki (I)

 

 

Golden frog

Bufo periglenes (I)

 

 

Golden toad

Bufo superciliaris (I)

 

 

rogljičasta krastača

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

neprave drevesne krastače

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Nimba toads

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

Osgood's Ethiopian toad

Dendrobatidae

 

 

 

podrevnice

 

Allobates femoralis (II)

 

Brilliant-thighed poison frog

 

Allobates zaparo (II)

 

Sanguine poison frog

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

Sky-blue poison frog

 

Dendrobates spp. (II)

 

podrevnice

 

Epipedobates spp. (II)

 

Poison-arrow frogs

 

Phyllobates spp. (II)

 

listovke

Mantellidae

 

 

 

Mantella frogs

 

Mantella spp. (II)

 

Mantella frogs

Microhylidae

 

 

 

ozkoustke

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Tomato frog

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Red rain frog

Ranidae

 

 

 

prave žabe

 

Conraua goliath

 

Goliath frog

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Six-fingered frog

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Tiger frog

 

Rana catesbeiana

 

ameriški mukavec, volovska žaba

Rheobatrachidae

 

 

 

Gastric brooding frogs

 

Rheobatrachus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

Gastric brooding frog

Rheobatrachus silus (II)

 

 

Platypus frog

CAUDATA

Ambystomatidae

 

 

 

prečnozobci

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Lake Patzcuaro salamander

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Axolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

orjaški močeradi

Andrias spp. (I)

 

 

Giant salamanders

ELASMOBRANCHII

 

 

 

morski psi in skati

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 

 

 

Basking sharks

 

Cetorhinus maximus (II)

 

morski pes orjak

Lamnidae

 

 

 

Great white shark

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Great white shark

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 

 

 

Whale sharks

 

Rhincodon typus (II)

 

Whale shark

RAJIFORMES

Pristidae

 

 

 

pilarji

Pristidae spp. (I) (razen vrst, vključenih v Prilogo B)

 

 

pilarji

 

Pristis microdon (II) (izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive akvarije ter predvsem z namenom ohranjanja. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja)

 

Freshwater sawfish

ACTINOPTERYGII

 

 

 

žarkoplavutarice

ACIPENSERIFORMES

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

jesetrovke

Acipenseridae

 

 

 

jesetri

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Shortnose sturgeon

Acipenser sturio (I)

 

 

atlantski jeseter

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 

 

 

prave jegulje

 

Anguilla anguilla (II) (ta vključitev stopi v veljavo 13. marca 2009)

 

rečna jegulja

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 

 

 

katostomidi

Chasmistes cujus (I)

 

 

Cui-ui

Cyprinidae

 

 

 

krapovci

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

African blind barb fish

Probarbus jullieni (I)

 

 

Ikan temoleh

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

 

 

 

koščenojezičnice

 

Arapaima gigas (II)

 

arapajma

Scleropages formosus (I)

 

 

Asian arowana

PERCIFORMES

Labridae

 

 

 

usnjače

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Humphead wrasse

Sciaenidae

 

 

 

grbe

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Totoaba

SILURIFORMES

Pangasiidae

 

 

 

Pangasid catfish

Pangasianodon gigas (I)

 

 

orjaški som

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 

 

 

morska šila

 

Hippocampus spp. (II)

 

Seahorses

SARCOPTERYGII

 

 

 

mesnatoplavutarice

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 

 

 

avstralske pljučarice

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Australian lungfish

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

 

 

 

latimerije

Latimeria spp. (I)

 

 

latimerija

ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

brizgači

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 

 

 

Sea cucumbers

 

 

Isostichopus fuscus (III Ekvador)

Brown sea cucumber

ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)

ARACHNIDA

 

 

 

pajkovci

ARANEAE

Theraphosidae

 

 

 

ptičji pajki

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Chihuahua rose-grey tarantula

 

Brachypelma spp. (II)

 

Central American tarantulas

SCORPIONES

Scorpionidae

 

 

 

škorpijoni

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Giant Senegalese scorpion

 

Pandinus imperator (II)

 

modročrni orjaški ščipalec

INSECTA

 

 

 

žuželke

COLEOPTERA

 

 

 

hrošči

Lucanidae

 

 

 

Stag beetles

 

 

Colophon spp. (III Južna Afrika)

Cape stag beetles

LEPIDOPTERA

 

 

 

metulji

Papilionidae

 

 

 

lastovičarji

 

Atrophaneura jophon (II)

 

Sri Lankan rose

 

Atrophaneura palu

 

Palu swallowtail butterfly

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

Malabar rose

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Swallowtail butterflies

 

Graphium sandawanum

 

Apo swallowtail butterfly

 

Graphium stresemanni

 

Seram swallowtail

 

Ornithoptera spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

Birdwing butterflies

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Queen Alexandra's birdwing

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

Luzon peacock swallowtail

 

Papilio esperanza

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

veliki lastovičar

Papilio hospiton (I)

 

 

Corsican swallowtail

 

Papilio morondavana

 

Madagascan emperor swallowtail

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

Parides ascanius

 

Fluminense swallowtail butterfly

 

Parides hahneli

 

Hahnel's amazonian swallowtail butterfly

Parnassius apollo (II)

 

 

gorski apolon

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Kaiser-I-Hind butterflies

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Birdwing butterflies

 

Troides spp. (II)

 

Birdwing butterflies

ANNELIDA (KOLOBARNIKI)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Leeches

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae