EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0219

Uredba (ES) št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom — Prilagoditve regulativnemu postopku s pregledom – Drugi del

OJ L 87, 31.3.2009, p. 109–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 212 - 257

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/219/oj

31.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/109


UREDBA (ES) št. 219/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2009

o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom

Prilagoditve regulativnemu postopku s pregledom – Drugi del

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37, člena 44(1), člena 71, člena 80(2), člena 95, člena 152(4)(b), člena 175(1), člena 179 in člena 285 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4) je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (5), ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(2)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES je treba že veljavne akte, ki so bili sprejeti v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se za njih uporabljal regulativni postopek s pregledom.

(3)

Ker so spremembe aktov v ta namen tehnične narave in zadevajo le postopke v odboru, jih državam članicam v primeru direktiv ni treba prenesti v nacionalno zakonodajo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Akti, navedeni v Prilogi, so v skladu s to prilogo prilagojeni Sklepu 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES.

Člen 2

Sklicevanja na določbe aktov iz Priloge se štejejo za sklicevanja na določbe, kot so bile spremenjene s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 11. marca 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

A. VONDRA


(1)  UL C 224, 30.8.2008, str. 35.

(2)  UL C 117, 14.5.2008, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 (še ni objavljen v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 16. februarja 2009.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(5)  UL L 200, 22.7.2006, str. 11.

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


PRILOG A

1.   HUMANITARNA POMOČ

Uredba Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči  (1)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1257/96 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje izvedbenih ukrepov za navedeno uredbo. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 1257/96 z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 1257/96 spremeni:

1.

v členu 13 se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

„Sklepe o nadaljevanju dejavnosti, sprejetih po hitrem postopku, sprejme Komisija v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 17(2) in v rokih iz druge alinee člena 15(2).“;

2.

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

1.   Komisija sprejme izvedbene ukrepe za to uredbo. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(4).

2.   V skladu z regulativnim postopkom iz člena 17(3) Komisija:

odloča o financiranju dejavnosti za zaščito humanitarne pomoči iz člena 2(c), s strani Skupnosti,

odloča o neposrednem delovanju Komisije ali financira delovanje specializiranih institucij držav članic.

3.   V skladu z upravljalnim postopkom iz člena 17(2) Komisija:

odobri globalne načrte, katerih namen je zagotoviti dejavnosti v dani državi ali regiji, kjer sta obseg in kompleksnost humanitarne krize taka, da kažeta, da se bo slednja verjetno nadaljevala, ter proračun za te načrte. V tem smislu Komisija in države članice preučijo prednostne naloge za izvajanje teh načrtov,

odloča o projektih, katerih vrednost je večja kakor 2 milijona ECU, brez poseganja v člen 13.“;

3.

člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

2.   PODJETNIŠTVO

2.1   Direktiva Sveta 75/324/EGS z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih  (2)

V zvezi z Direktivo 75/324/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje tehničnih prilagoditev navedene direktive in sprememb, potrebnih za prilagoditev Priloge tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 75/324/EGS, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 75/324/EGS spremeni:

1.

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Komisija sprejme spremembe, potrebne za prilagoditev Priloge k tej direktivi tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(2).“;

2.

člen 7 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se črta;

3.

v členu 10 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija lahko sprejme potrebne tehnične prilagoditve te direktive. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(2).

V takem primeru država članica, ki je sprejela zaščitne ukrepe, te lahko ohrani, dokler ne začnejo veljati prilagoditve.“.

2.2   Direktiva Sveta 93/15/EGS z dne 5. aprila 1993 o usklajevanju določb v zvezi z dajanjem eksplozivov za civilno uporabo v promet in njihovim nadzorom  (3)

V zvezi z Direktivo 93/15/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev Direktive tako, da upošteva kakršne koli prihodnje spremembe priporočil Združenih narodov ter da vzpostavi pogoje za uporabo drugega odstavka člena 14. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 93/15/EGS z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 93/15/EGS spremeni:

1.

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Odbor obravnava vse zadeve v zvezi z uporabo te direktive.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

5.   Komisija v skladu z upravljalnim postopkom iz odstavka 3 sprejme izvedbene ukrepe, zlasti da se upoštevajo prihodnje spremembe priporočil Združenih narodov.“;

2.

v členu 14 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice preverijo, ali imajo takšna podjetja sistem sledenja eksplozivov, s katerim je mogoče tiste, ki imajo eksplozive, kadar koli identificirati. Komisija lahko sprejme ukrepe, ki določajo pogoje uporabe tega odstavka. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(4).“.

2.3   Direktiva 2000/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z emisijo hrupa v okolje, ki ga povzroča oprema, ki se uporablja na prostem  (4)

V zvezi z Direktivo 2000/14/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejem izvedbenih ukrepov za prilagoditev Priloge III tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2000/14/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2000/14/ES spremeni:

1.

člen 18 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se črta;

2.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 18a

Komisija sprejme izvedbene ukrepe za prilagoditev Priloge III tehničnemu napredku, zlasti z vključevanjem sklicevanja na ustrezne evropske standarde, če take spremembe ne vplivajo neposredno na izmerjeno raven zvočne moči opreme, navedene v členu 12.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(2).“;

3.

v členu 19 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

pomaga Komisiji pri prilagajanju Priloge III tehničnemu napredku;“.

2.4   Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih  (5)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 2003/2003 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog k tej direktivi tehničnemu napredku in s tem prilagoditi metode merjenja, vzorčenja in analiziranja, za sprejetje pravil glede nadzornih ukrepov ter za vključitev novih vrst gnojil ES. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 2003/2003, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 2003/2003 spremeni:

1.

v členu 29 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija prilagodi in posodobi merilne metode, metode vzorčenja ter analizne metode in, kadar koli je mogoče, uporabi evropske standarde. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3). Isti postopek se uporablja za sprejetje izvedbenih pravil, potrebnih za določitev ukrepov nadzora, predvidenih v tem členu ter v členih 8, 26 in 27. Navedena pravila zlasti obravnavajo vprašanje pogostosti potrebnega ponavljanja preskusov, kot tudi ukrepe, ki zagotavljajo, da je gnojilo, dano na trg, enako preskušenemu gnojilu.“;

2.

člen 31 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija prilagodi Prilogo I za vključitev novega tipa gnojila.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija prilagodi priloge tehničnemu napredku.“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Ukrepi iz odstavkov 1 in 3, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 32(3).“;

3.

člen 32 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 32

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

2.5   Direktiva 2004/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o inšpekcijskih pregledih in preverjanju dobre laboratorijske prakse (DLP) (kodificirana različica)  (6)

V zvezi z Direktivo 2004/9/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev Priloge I tehničnemu napredku ter za spremembo navedbe iz člena 2(2). Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/9/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2004/9/ES spremeni:

1.

v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Če Komisija meni, da je za reševanje zadev iz odstavka 1 treba sprejeti spremembe k tej direktivi, sprejme te spremembe.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3).“;

2.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

1.   Komisiji pomaga Odbor, ustanovljen s členom 29(1) Direktive Sveta 67/548/EGS (7), v nadaljnjem besedilu ‚Odbor‘.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.

v členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija sprejme izvedbene ukrepe za:

(a)

prilagoditev navedbe iz člena 2(2);

(b)

prilagoditev Priloge I tehničnemu napredku.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3).“.

2.6   Direktiva 2004/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi načel dobre laboratorijske prakse ter preverjanju njihove uporabe pri preskusih kemičnih snovi (kodificirana različica)  (8)

V zvezi z Direktivo 2004/10/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev Priloge I tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/10/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2004/10/ES spremeni:

1.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 3a

Komisija lahko v zvezi z načeli DLP prilagodi Prilogo I tehničnemu napredku.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 4(2).“;

2.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

1.   Komisiji pomaga Odbor, ustanovljen s členom 29(1) Direktive Sveta 67/548/EGS (9).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.

v členu 5(2) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe za uvedbo potrebnih tehničnih prilagoditev te direktive.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 4(2).

V primeru iz tretjega pododstavka lahko država članica, ki je sprejela zaščitne ukrepe, te ukrepe ohrani do začetka veljavnosti navedenih prilagoditev.“.

2.7   Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah  (10)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 273/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje izvedbenih ukrepov. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 273/2004, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 273/2004 spremeni:

1.

člen 14 se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Če je treba, Komisija sprejme naslednje izvedbene ukrepe:“;

(b)

vstavita se naslednja odstavka:

„Ukrepi iz točk (a) do (e) prvega odstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(3).

Ukrepi iz točke (f) prvega odstavka se sprejmejo v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 15(2).“;

2.

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 30 Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 (11).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2.8   Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih  (12)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 648/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog in sprejetje sprememb ali dodatkov, potrebnih za uporabo določb navedene uredbe za detergente na osnovi topil. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 648/2004, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 648/2004 spremeni:

1.

uvodna izjava 27 se črta;

2.

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

3.

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Prilagoditev prilog

1.   Komisija sprejme vse spremembe, ki so potrebne za prilagoditev prilog, in, kadar koli je mogoče, uporablja evropske standarde.

2.   Komisija sprejme vse spremembe ali dopolnitve, ki so potrebne za uporabo določb te uredbe za detergente na osnovi topil.

3.   Ukrepi iz odstavkov 1 in 2, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“;

4.

v točki A Priloge VII se šesti odstavek nadomesti z naslednjim:

„Če odbor SCCNFP glede na tveganje pozneje določi posamezne omejitve koncentracij dišavnih alergenov, Komisija predlaga sprejetje takšnih omejitev kot nadomestilo za zgoraj navedeno omejitev 0,01 %. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“.

2.9   Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila  (13)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 726/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev nekaterih določb in prilog, za sprejetje novih določb ter za opredelitev posebnih pogojev za vloge. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 726/2004, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 726/2004 spremeni:

1.

v členu 3 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Po posvetovanju s pristojnim odborom agencije lahko Komisija prilagodi prilogo tehničnemu in znanstvenemu napredku in lahko sprejme vsakršne potrebne spremembe, ne da bi pri tem povečala obseg centraliziranega postopka.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 87(2a).“;

2.

v členu 14(7) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija sprejme uredbo, v kateri so navedene določbe za izdajo dovoljenja za promet. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 87(2a).“;

3.

v členu 16 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija po posvetu z agencijo sprejme ustrezne določbe za pregled sprememb dovoljenja za promet v obliki uredbe. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 87(2a).“;

4.

člen 24 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Imetnik dovoljenja za promet zdravila za humano uporabo zagotovi, da se vsi domnevni resni neželeni učinki in vsakršno domnevno prenašanje kakega povzročitelja okužbe prek zdravila na ozemlju tretje države nemudoma sporoči državam članicam in agenciji, in sicer najkasneje v 15 dneh po prejemu podatkov. Komisija sprejme določbe za poročanje o domnevnih nepričakovanih neželenih učinkih zdravila, ki niso resni, ne glede na to, ali se pojavijo v Skupnosti ali tretji državi. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 87(2a).“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija lahko predpiše določbe za spremembo odstavka 3 glede na izkušnje, pridobljene med njegovo uporabo. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 87(2a).“;

5.

člen 29 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 29

Komisija lahko sprejme vsakršno spremembo, ki je morda potrebna za posodobitev določb tega poglavja, da se upošteva znanstveni in tehnični napredek. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 87(2a).“;

6.

v členu 41 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Komisija po posvetovanju z agencijo sprejme ustrezne določbe za pregled sprememb dovoljenja za promet v obliki uredbe. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 87(2a).“;

7.

člen 49 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Imetnik dovoljenja za promet z veterinarskim zdravilom zagotovi, da se vsi domnevni resni neželeni učinki in neželeni učinki na ljudi in vsakršno domnevno prenašanje kakega povzročitelja okužbe prek zdravila na ozemlju tretje države nemudoma sporoči državam članicam in agenciji in sicer najkasneje v 15 dneh po prejemu podatkov. Komisija sprejme določbe za poročanje o domnevnih nepričakovanih neželenih učinkih zdravila, ki niso resni, ne glede na to, ali se pojavijo v Skupnosti ali tretji državi. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 87(2a).“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija lahko predpiše določbe za spremembo odstavka 3 glede na izkušnje, pridobljene med njegovo uporabo. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 87(2a).“;

8.

člen 54 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 54

Komisija lahko sprejme vsakršno spremembo, ki je morda potrebna za posodobitev določb tega poglavja, da se upošteva znanstveni in tehnični napredek. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 87(2a).“;

9.

v členu 70 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Vseeno pa Komisija sprejme določbe, s katerimi zagotovi takšne okoliščine, v katerih majhna in srednje velika podjetja lahko plačujejo znižane pristojbine, odložijo plačilo pristojbine ali prejmejo upravno pomoč. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 87(2a).“;

10.

v členu 84(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na zahtevo agencije lahko Komisija naloži denarne kazni imetnikom dovoljenj za promet, ki so izdana po tej uredbi, če ne upoštevajo nekaterih obveznosti, predpisanih v zvezi z dovoljenji. Najvišje zneske, pogoje in načine pobiranja teh kazni predpiše Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 87(2a).“;

11.

člen 87 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 4 se črta.

3.   OKOLJE

3.1   Direktiva Sveta 82/883/EGS z dne 3. decembra 1982 o postopkih za nadzor in spremljanje stanja prvin okolja, ki prihajajo v stik z odpadki iz industrije titanovega dioksida  (14)

V zvezi z Direktivo 82/883/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev vsebine prilog glede parametrov, navedenih v stolpcu z „neobvezno določitvijo“, in referenčnih merilnih metod tehničnemu in znanstvenemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 82/883/EGS, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 82/883/EGS spremeni:

1.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Komisija sprejme spremembe, potrebne za prilagoditev znanstvenemu in tehničnemu napredku vsebin prilog o parametrih, navedenih v stolpcu z ‚neobvezno določitvijo‘ in o referenčnih merilnih metodah.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(2).“;

2.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

3.2   Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu  (15)

V zvezi z Direktivo 86/278/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev določb prilog znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 86/278/EGS, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 86/278/EGS spremeni:

1.

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Komisija določbe prilog k tej direktivi prilagodi tehničnemu in znanstvenemu napredku, razen parametrov in vrednosti iz prilog I A, I B in I C, vseh dejavnikov, ki lahko vplivajo na oceno vrednosti ter parametrov za analizo iz prilog II A in II B.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(2).“;

2.

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

3.3   Direktiva 94/62/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži  (16)

V zvezi z Direktivo 94/62/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za preučitev in, kjer je potrebno, pregled ponazoritvenih primerov za opredelitev embalaže ter za določitev pogojev, pod katerimi koncentracije težkih kovin, prisotnih v embalaži ali sestavinah embalaže, ne velja za nekatere materiale in proizvodne verige, vrste embalaže, ki so izvzete iz zahteve glede koncentracij, ter tehnične ukrepe, ki so nujni za odpravo morebitnih težav, ki se pojavijo pri izvajanju določb te direktive. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 94/62/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 94/62/ES spremeni:

1.

v členu 3(1) se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija, če je to primerno, preveri ter po potrebi popravi ponazoritvene primere za opredelitev pojma embalaža iz Priloge I. Prednostno se obravnavajo naslednji predmeti: škatle za zgoščenke in videokasete, cvetlični lončki, cevi in valji, okrog katerih je navit upogljiv material, podlaga samolepilnih etiket in ovojni papir. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3).“;

2.

v členu 11 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija določi pogoje, pod katerimi se koncentracije iz odstavka 1 ne uporabljajo za reciklirane materiale in za proizvode v zaprtih in nadzorovanih verigah ter za vrste embalaže, ki so izvzete iz zahteve iz tretje alinee odstavka 1.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3).“;

3.

v členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Za uskladitev značilnosti in predstavitve dobljenih podatkov in za namene združljivosti podatkov držav članic te predložijo Komisiji svoje razpoložljive podatke v obliki, ki se sprejme na podlagi Priloge III, v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(2).“;

4.

člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Prilagoditev znanstvenemu in tehničnemu napredku

1.   Spremembe, potrebne za prilagoditev sistema prepoznavanja znanstvenemu in tehničnemu napredku (iz člena 8(2) in zadnje alinee drugega odstavka člena 10), in oblik, ki se nanašajo na sistem zbirke podatkov (iz člena 12(3) in Priloge III), se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 21(2).

2.   Komisija sprejme spremembe, ki so potrebne za prilagoditev znanstvenemu in tehničnemu napredku ponazoritvenih primerov za opredelitev embalaže (iz Priloge I). Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3).“;

5.

v členu 20 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija določi tehnične ukrepe, potrebne za reševanje vseh težav pri uporabi določb te direktive, zlasti v povezavi z inertnimi embalažnimi materiali, danimi v promet v Skupnosti v zelo majhnih količinah (približno 0,1 masnega odstotka), primarno embalažo za medicinske pripomočke in farmacevtske proizvode, manjšo embalažo in razkošno embalažo. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3).“;

6.

v členu 21 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

3.4   Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva  (17)

V zvezi z Direktivo 1999/32/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za določitev meril za uporabo tehnologij za zmanjševanje emisij z ladij ne glede na zastavo v zaprtih pristaniščih, lukah in estuarijih Skupnosti in za sprejetje sprememb, potrebnih za tehnično prilagoditev nekaterih določb zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 1999/32/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 1999/32/ES spremeni:

1.

v členu 4c se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija določi merila za uporabo tehnologij za zmanjševanje emisij z ladij ne glede na zastavo v zaprtih pristaniščih, lukah in estuarijih Skupnosti. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(2). Komisija sporoči ta merila MPO.“;

2.

v členu 7 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Vse spremembe, potrebne za tehnično prilagoditev točk 1, 2, 3, 3a, 3b in 4 člena 2 ali člena 6(2) zaradi znanstvenega in tehničnega napredka, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(2). Take prilagoditve ne vplivajo neposredno na spremembo področja uporabe te direktive ali mejne vrednosti žvepla v gorivu, določene v tej direktivi.“;

3.

člen 9 se nadomesti:

„Člen 9

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

3.5   Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka  (18)

V zvezi z Direktivo 2001/81/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za posodobitev metodologije, ki se uporablja v skladu s Prilogo III. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb navedene Direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2001/81/ES spremeni:

1.

v členu 7 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Kakršne koli dopolnitve metodologij, ki se uporabljajo v skladu s Prilogo III, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3).“;

2.

v členu 13 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

3.6   Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti  (19)

V zvezi z Direktivo 2003/87/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje določb, ki so potrebne za izvajanje člena 11b(5), za sprejetje smernic o spremljanju emisij in o poročanju o emisijah, za sprejetje uredbe o standardiziranem in zaščitenem sistemu registrov v obliki standardiziranih elektronskih podatkovnih baz, vključno z določili o uporabi in identifikaciji CERjev in ERUjev v sistemu Skupnosti in o spremljanju stopnje take uporabe, za spreminjanje Priloge III iz člena 22, za odobritev vključitve dejavnosti in toplogrednih plinov, ki niso našteti v Prilogi I, za pripravo potrebnih določb v zvezi medsebojnim priznavanjem pravic v skladu s sporazumi s tretjimi državami in za sprejetje standardiziranih ali sprejetih metod za spremljanje emisij drugih toplogrednih plinov. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2003/87/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2003/87/ES spremeni:

1.

v členu 11b se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

„7.   Določbe za izvajanje odstavkov 3 in 4, zlasti v zvezi z izogibanjem dvojnega štetja, sprejme Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 23(2). Komisija sprejme določbe za izvajanje odstavka 5 tega člena, ko pogodbenica gostiteljica izpolnjuje vse pogoje za izvedbo projektne dejavnosti JI. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).“;

2.

v členu 14(1) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija sprejme smernice za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I, in so določeni v zvezi s temi dejavnostmi. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).“;

3.

v členu 19 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Za izvajanje te direktive Komisija sprejme uredbo o standardiziranem in zaščitenem sistemu registrov v obliki standardiziranih elektronskih podatkovnih baz, ki vsebujejo splošne podatkovne elemente, za sledenje izdaje, posesti, prenosa in ukinitve pravic, za zagotavljanje javnega dostopa in primerne zaupnosti ter za zagotavljanje, da ni prenosov, ki bi bili nezdružljivi z obveznostmi iz Kjotskega protokola. Navedena uredba vsebuje tudi določbe o uporabi in identifikaciji CER in ERU v sistemu Skupnosti ter o spremljanju ravni te uporabe. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).“;

4.

člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

Spremembe Priloge III

Komisija lahko z izjemo meril 1, 5 in 7 spremeni Prilogo III za obdobje od 2008 do 2012 glede na poročila, predvidena v členu 21, in izkušnje pri uporabi te direktive. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).“;

5.

v členu 23 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

6.

člen 24 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ob upoštevanju vseh ustreznih meril, zlasti učinkov na notranji trg, možna izkrivljanja konkurence, okoljsko celovitost sistema in zanesljivost načrtovanega sistema spremljanja in poročanja, lahko države članice od leta 2008 v trgovanje s pravicami do emisije v skladu s to direktivo vključijo:

(a)

naprave, ki niso navedene v Prilogi I, pod pogojem, da vključitev takih naprav odobri Komisija v skladu s postopkom iz člena 23(2), in

(b)

dejavnosti in toplogredne pline, ki niso navedeni v Prilogi I, pod pogojem, da vključitev takih dejavnosti in toplogrednih plinov odobri Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanje, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

Od leta 2005 lahko države članice pod enakimi pogoji uporabljajo trgovanje s pravicami do emisije za naprave, ki izvajajo dejavnosti iz Priloge I, pod mejami zmogljivosti iz navedene priloge.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija lahko na lastno pobudo ali na zahtevo države članice sprejme smernice za spremljanje in poročanje o emisijah iz dejavnosti, naprav in toplogrednih plinov, ki niso navedeni v Prilogi I, če je spremljanje in poročanje o teh emisijah mogoče izvesti z zadostno natančnostjo.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).“;

7.

v členu 25 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Kadar se sklene sporazum iz odstavka 1, Komisija sprejme vse potrebne določbe za medsebojno priznavanje pravic po tem sporazumu. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).“;

8.

v Prilogi IV se odstavek pod naslovom „Spremljanje emisij drugih toplogrednih plinov“ nadomesti z naslednjim:

„Uporabljajo se standardizirane ali sprejete metode, ki jih razvije Komisija v sodelovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).“.

3.7   Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih  (20)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 850/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za določitev nekaterih mejnih koncentracijskih vrednosti v prilogah, spreminjanje prilog, kadar koli se snov doda na seznam v Konvenciji ali Protokolu, spreminjanje obstoječih vnosov in prilagoditev prilog znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 850/2004, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 850/2004 spremeni:

1.

člen 7 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

odpadki, ki vsebujejo snovi s seznama v Prilogi IV ali so z njimi kontaminirani, se lahko odstranijo ali predelajo tudi na drugačen način, ki je v skladu z zadevno zakonodajo Skupnosti, pod pogojem, da je vsebnost snovi s tega seznama v odpadkih nižja od mejnih koncentracijskih vrednosti, ki jih je treba določiti v Prilogi IV. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(3). Do določitve mejnih koncentracijskih vrednosti v skladu s tem postopkom lahko pristojni organ države članice sprejme ali uporabi mejne koncentracijske vrednosti ali posebne tehnične zahteve glede odstranjevanja ali predelave odpadkov po tej točki;“

(b)

v odstavku 5 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Mejne koncentracijske vrednosti iz dela 2 Priloge V za namene odstavka 4(b) tega člena določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(3).“;

2.

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Sprememba prilog

1.   Kadar koli se snov doda na seznam v Konvenciji ali Protokolu, Komisija ustrezno spremeni priloge I, II in III, kadar je to primerno.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(3).

2.   Kadar koli se snov doda na seznam v Konvenciji ali Protokolu, Komisija ustrezno spremeni Prilogo IV, kadar je to primerno.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(3).

3.   Komisija sprejme spremembe obstoječih vnosov v prilogah I, II in III, vključno z njihovim prilagajanjem znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(3).

4.   Komisija sprejme spremembe obstoječih vnosov v Prilogi IV in spremembe Priloge V, vključno z njunim prilagajanjem tehničnemu in znanstvenemu napredku.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(3).“;

3.

v členu 16 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

4.

v členu 17 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

3.8   Direktiva 2004/107/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku  (21)

V zvezi z Direktivo 2004/107/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev nekaterih določb in prilog znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/107/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2004/107/ES spremeni:

1.

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.   Ne glede na raven koncentracij je za indikativno merjenje arzena, kadmija, niklja, skupnega plinastega živega srebra, benzo(a)pirena in drugih policikličnih aromatskih ogljikovodikov iz odstavka 8 v zunanjem zraku in skupnega usedanja arzena, kadmija, živega srebra, niklja, benzo(a)pirena in drugih policikličnih aromatskih ogljikovodikov iz odstavka 8 postavljeno eno vzorčevalno mesto za meritve ozadja na vsakih 100 000 km2. Vsaka država članica postavi vsaj eno merilno postajo. Vendar lahko države članice sporazumno in v skladu s smernicami, določenimi skladno z regulativnim postopkom iz člena 6(2), postavijo eno ali več skupnih merilnih postaj, ki pokrivajo sosednja območja in sosednje države članice, da dosežejo potrebno prostorsko pokritost. Prav tako je priporočljivo merjenje trdnega in plinastega dvovalentnega živega srebra. Kjer je to primerno, je treba spremljanje uskladiti s strategijo spremljanja in meritvenim programom EMEP (Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi). Vzorčevalna mesta za ta onesnaževala se izberejo na način, da je mogoče prepoznati geografsko spreminjanje in dolgoročne trende. Uporabljajo se oddelki I, II in III Priloge III.“;

(b)

odstavek 15 se nadomesti z naslednjim:

„15.   Spremembe, potrebne za prilagoditev določb tega člena in oddelka II Priloge II ter prilog III, IV in V znanstvenemu in tehničnemu napredku, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 6(3). Vendar se s tem ne smejo niti neposredno niti posredno spremeniti ciljne vrednosti.“;

2.

v členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 6(2) sprejme podrobnejšo ureditev za posredovanje informacij, ki jih je treba zagotavljati na podlagi odstavka 1 tega člena.“;

3.

v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

4.

v Prilogi V se točka V nadomesti z naslednjim:

„V.   Referenčno modeliranje kakovosti zraka

V tem trenutku ni mogoče določiti referenčnega modeliranja kakovosti zraka. Komisija lahko sprejme spremembe za prilagoditev te točke znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 6(3).“.

3.9   Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov  (22)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1013/2006 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila, da spremeni priloge, kot določa člen 58 Uredbe (ES) št. 1013/2006 in sprejme določene dodatne ukrepe iz člena 59 Uredbe (ES) št. 1013/2006. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 1013/2006, med drugim z njim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 1013/2006 spremeni:

1.

v členu 11(3) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če ni zadovoljive rešitve, lahko katera koli država članica zadevo predloži Komisiji. O zadevi se nato odloča v skladu z regulativnim postopkom iz člena 59a(2).“;

2.

člen 58 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 58

Sprememba prilog

1.   Komisija lahko prilagodi priloge zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 59a(3). Poleg tega:

(a)

priloge I, II, III, IIIA, IV in V se spremenijo tako, da se upoštevajo spremembe, dogovorjene na podlagi Baselske konvencije in Sklepa OECD;

(b)

neuvrščene odpadke se lahko začasno doda Prilogi IIIB, IV ali V, dokler ni odločitve o njihovi vključitvi v ustrezne priloge k Baselski konvenciji ali Sklepu OECD;

(c)

po predloženem zahtevku države članice, se lahko mešanice dveh ali več odpadkov, ki so navedene v Prilogi III, začasno vključi v Prilogo IIIA v primerih iz člena 3(2), dokler ni odločitve o njihovi vključitvi v ustrezne priloge k Baselski konvenciji ali Sklepu OECD. Priloga IIIA lahko vključuje določbo, da se ena ali več v njej navedenih klasifikacijskih številk ne uporablja za izvoz v države, za katere se ne uporablja Sklep OECD;

(d)

določijo se izjemni primeri iz člena 3(3) in, kadar je to potrebno, se taki odpadki dodajo prilogama IVA in V ter črtajo iz Priloge III;

(e)

Priloga V se spremeni tako, da odraža dogovorjene spremembe seznama nevarnih odpadkov, ki je bil sprejet v skladu s členom 1(4) Direktive 91/689/EGS;

(f)

Priloga VIII se spremeni tako, da odraža ustrezne mednarodne konvencije in sporazume.

2.   Kadar se spreminja Priloga IX, se v posvetovanja popolnoma vključi odbor, ustanovljen z Direktivo Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (23).

3.

člen 59 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 59

Dodatni ukrepi

1.   Komisija lahko v skladu z regulativnim postopkom iz člena 59a(2) sprejme naslednje dodatne ukrepe, povezane z izvajanjem te uredbe:

(a)

smernice za uporabo člena 12(1)(g);

(b)

smernice za uporabo člena 15 v zvezi z določitvijo in sledenjem odpadkov, ki se med postopki začasne predelave ali odstranjevanja bistveno spremenijo;

(c)

smernice za sodelovanje pristojnih organov v zvezi z nezakonitimi pošiljkami, kakor je navedeno v členu 24;

(d)

tehnične in organizacijske zahteve za praktično izvajanje izmenjave elektronskih podatkov za predložitev dokumentov in informacij v skladu s členom 26(4);

(e)

dodatne usmeritve o uporabi jezikov iz člena 27;

(f)

dodatna pojasnila postopkovnih zahtev naslova II o njihovi uporabi pri izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov iz Skupnosti, v njo in prek nje;

(g)

dodatna priporočila glede pravnih izrazov, ki niso opredeljeni.

2.   Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe v zvezi z:

(a)

metodo za izračun finančne garancije ali enakovrednega zavarovanja, kakor je predvideno v členu 6;

(b)

dodatne pogoje in zahteve v zvezi z objekti za predelavo s predhodnim soglasjem, kakor je navedeno v členu 14.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 59a(3).“;

4.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 59a

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 18(1) Direktive 2006/12/ES.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

5.

člen 63 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Razen za odpadke iz stekla, odpadke iz papirja in odpadne pnevmatike se lahko to obdobje podaljša najdlje do 31. decembra 2012 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 59a(2).“;

(b)

v odstavku 4 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„To obdobje je mogoče podaljšati najdlje do 31. decembra 2012 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 59a(2).“;

(c)

odstavek 5 se spremeni:

(i)

tretji pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„To obdobje je mogoče podaljšati najdlje do 31. decembra 2015 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 59a(2).“;

(ii)

peti pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„To obdobje je mogoče podaljšati najdlje do 31. decembra 2015 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 59a(2).“.

4.   EUROSTAT

4.1   Uredba Sveta (EGS) št. 3924/91 z dne 19. decembra 1991 o uvedbi analize industrijske proizvodnje na ravni Skupnosti  (24)

V zvezi z Uredbo (EGS) št. 3924/91 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za posodobitev seznama proizvodov, ki jih zadeva navedena uredba. Prav tako bi ji bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje podrobnih pravil o reprezentativnosti in pogostosti opazovanja določenih proizvodov ter določitev postopkov za vsebino analize in izvedbene ukrepe, vključno z ukrepi za prilagoditev tehničnemu napredku v zvezi z zbiranjem podatkov in obdelavo rezultatov. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (EGS) št. 3924/91, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (EGS) št. 3924/91 spremeni:

1.

v členu 2 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Komisija posodablja seznam Prodcom in dejansko zbrane podatke za vsako postavko. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).“;

2.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 10“ nadomesti z besedilom „v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 10(2)“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Komisija po potrebi sprejme podrobna pravila za uporabo odstavka 3, vključno z ukrepi za prilagoditev tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).“;

3.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Obdobja opazovanja

Analiza obsega obdobje enega koledarskega leta.

Vendar lahko Komisija za nekatere postavke iz seznama Prodcom predvidi mesečno ali četrtletno opazovanje. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).“;

4.

v členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice zbirajo zahtevane informacije z uporabo vprašalnikov, katerih vsebina ustreza postopkom, ki jih določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).“;

5.

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Obdelava rezultatov

Države članice obdelajo izpolnjene vprašalnike iz člena 5(1) ali informacije iz drugih virov iz člena 5(3) v skladu s podrobnimi pravili, ki jih je sprejela Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).“;

6.

v členu 7(2) se besedilo „po postopku iz člena 10“ nadomesti z besedilom „v skladu s postopkom iz člena 10(2)“;

7.

člen 9 se črta;

8.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbora za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (25).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.2   Direktiva Sveta 96/16/ES z dne 19. marca 1996 o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov  (26)

V zvezi z Direktivo 96/16/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje opredelitev za kmetijska gospodarstva, po katerih države članice izvajajo raziskave o proizvodnji mleka in njegovi uporabi, sprejetje seznama mlečnih proizvodov, o katerih se izvajajo raziskovanja, ter določitev standardnih opredelitev, ki se uporabljajo pri sporočanju rezultatov Komisiji. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 96/16/ES z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 96/16/ES spremeni:

1.

v členu 1 se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   na kmetijskih gospodarstvih, kot jih opredeli Komisija, izvedejo letna raziskovanja o proizvodnji mleka in njegovi uporabi. Ukrepi o opredelitvi kmetijskih gospodarstev, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3).“;

2.

v členu 3 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2.   Seznam mlečnih proizvodov, vključenih v statistična raziskovanja, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3).

3.   Standardne opredelitve različnih proizvodov, ki se uporabljajo pri sporočanju rezultatov, pripravi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3).“;

3.

v členu 5(2) in členu 6(1) se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 7“ nadomesti z besedilom „v skladu z regulativnim postopkom iz člena 7(2)“;

4.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, ustanovljen s Sklepom 72/279/EGS.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

4.3   Direktiva 2001/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2001 o statističnih raziskovanjih, ki jih izvedejo države članice, da ugotovijo pridelovalno zmogljivost intenzivnih sadovnjakov nekaterih vrst sadnega drevja  (27)

V zvezi z Direktivo 2001/109/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za spreminjanje seznama vrst sadnega drevja ter razpredelnico z vrstami, za katere se opravijo raziskave v raznih državah članicah, sprejetje pravil za uporabo določenih členov in določitev mej področij pridelave, ki se sprejmejo za države članice. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2001/109/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2001/109/ES spremeni:

1.

v členu 1(2) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko spremeni seznam navedenih vrst in navedeno razpredelnico. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(2).“;

2.

v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Podrobna pravila za pripravo raziskav, s katerimi se pridobijo ustrezni rezultati, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(2).“;

3.

v členu 3 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Podrobna pravila za ureditev naključnega vzorčenja sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(2).“;

4.

v členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Rezultati iz odstavka 1 se predložijo za vsako področje pridelave. Meje področij pridelave, ki se sprejmejo za države članice, določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(2).“;

5.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, ustanovljen s Sklepom Sveta 72/279/EGS (28).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(a) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.4   Uredba (ES) št. 91/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza  (29)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 91/2003 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev opredelitev ter sprejetje dodatnih določb, prilagoditev vsebine prilog in določitev navodil za poročila o kakovosti in primerljivosti rezultatov. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 91/2003, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 91/2003 spremeni:

1.

v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija lahko prilagodi opredelitve iz odstavka 1 in sprejme dodatne opredelitve, ki so potrebne za uskladitev statističnih podatkov. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Prilogi B in D določata zahteve v zvezi s poenostavljenim poročilom, ki ga države članice lahko uporabijo namesto običajnih zahtev za podrobna poročila iz prilog A in C za prevoznike, pri katerih je skupni obseg prepeljanega blaga in potnikov manjši od 500 milijonov tonskih km ali 200 milijonov potniških km. Te mejne vrednosti lahko prilagodi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Komisija lahko prilagodi vsebino prilog. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

3.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Izvedbeni ukrepi

1.   Načini posredovanja podatkov Eurostatu se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 11(2).

2.   Komisija sprejme naslednje izvedbene ukrepe:

(a)

prilagoditev pragov za poenostavljena poročila (člen 4);

(b)

prilagoditev opredelitev in sprejetje dodatnih opredelitev (člen 3(2));

(c)

prilagoditev vsebine prilog (člen 4);

(d)

določitev informacij, ki jih je treba zagotoviti za poročila o kakovosti in primerljivosti rezultatov (člen 8(2)).

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

4.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom 89/382/EGS, Euratom.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(a) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

5.

v točki 5 Priloge H se besedilo „po postopku v členu 11, odstavek 2“ nadomesti z besedilom „v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3)“.

4.5   Uredba (ES) št. 437/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte  (30)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 437/2003 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za določitev meril točnosti, opredelitev datotek in sprejem nekaterih izvedbenih ukrepov. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 437/2003, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 437/2003 spremeni:

1.

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Točnost statistik

Zbiranje podatkov mora temeljiti na obsežnih podatkih, razen če Komisija ne določi drugačnih standardov točnosti. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

2.

v členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Rezultati se pošljejo v obliki datotek, ki so prikazane v Prilogi I. Obliko datotek določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).

Načine posredovanja podatkov Eurostatu določi Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 11(2).“;

3.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Izvedbeni ukrepi

1.   V skladu z regulativnim postopkom iz člena 11(2) se sprejmejo naslednji izvedbeni ukrepi:

seznam letališč Skupnosti, zajetih v členu 3(2),

opis šifer in medijev, ki se uporabljajo za pošiljanje rezultatov Komisiji (člen 7),

razširjanje statističnih rezultatov (člen 8).

2.   Komisija sprejme naslednje izvedbene ukrepe:

prilagoditev specifikacij v prilogah k tej uredbi,

prilagoditev značilnosti zbiranja podatkov (člen 3),

točnost statistik (člen 5),

opis datotek (člen 7).

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

4.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom 89/382/EGS, Euratom.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(a) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

4.6   Uredba (ES) št. 48/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003–2009  (31)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 48/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila, da posodobi seznam spremenljivk, ki jih zadeva navedena uredba. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 48/2004, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 48/2004 spremeni:

1.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Izvedbeni ukrepi

1.   Ukrepi za izvajanje te uredbe glede formata posredovanja in prvega obdobja posredovanja podatkov se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 8(2).

2.   Ukrepi za izvajanje te uredbe glede kakršne koli posodobitve seznama spremenljivk, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(3), ob pogoju, da se državam članicam ne naloži znatna dodatna obremenitev.“;

2.

v členu 8 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

5.   NOTRANJI TRG

Direktiva 2004/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem  (32)

V zvezi z Direktivo 2004/25/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje pravil za uporabo člena 6(3) o vsebini ponudbenega dokumenta. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/25/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Direktiva 2004/25/ES določa časovne omejitve v zvezi z izvedbenimi pooblastili, podeljenimi Komisiji. V izjavi o Sklepu 2006/512/ES, ki spreminja Sklep 1999/468/ES so Evropski parlament, Svet in Komisija dejali, da pomeni Sklep 2006/512/ES zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, ter da je treba zato izvedbena pooblastila dodeliti Komisiji brez časovne omejitve. Zaradi uvedbe regulativnega postopka s pregledom bi bilo treba črtati določbe o navedeni časovni omejitvi v Direktivi 2004/25/ES.

Zato se Direktiva 2004/25/ES spremeni:

1.

v členu 6 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija lahko sprejme pravila za spremembo seznama iz odstavka 3. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(2).“;

2.

člen 18 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se črta.

6.   ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

6.1   Direktiva Sveta 79/373/EGS z dne 2. aprila 1979 o trženju krmnih mešanic  (33)

V zvezi z Direktivo 79/373/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje izjem glede navedb na embalaži krme ter spreminjanje prilog. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 79/373/EGS, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 79/373/EGS spremeni:

1.

v členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija sprejme izjeme od načela iz odstavka 1, preden se te sprejmejo na ravni Skupnosti. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3), če sta zagotovljeni identiteta in kakovost krmnih mešanic.“;

2.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Komisija ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega napredka:

(a)

oblikuje kategorije, v katere se združi razna posamična krmila;

(b)

določi način izračunavanja energetske vrednosti krmnih mešanic;

(c)

sprejme spremembe, ki se vnesejo v Prilogo.

Vsi gornji ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3).“;

3.

v členu 13 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

6.2   Direktiva Sveta 82/471/EGS z dne 30. junija 1982 o nekaterih proizvodih, ki se uporabljajo v prehrani živali  (34)

V zvezi z Direktivo 82/471/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje sprememb in določitev meril, potrebnih za opredelitev proizvodov iz te direktive. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 82/471/EGS z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES. V nujnih primerih je treba uporabiti nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za sprejetje sprememb te direktive.

Zato se Direktiva 82/471/EGS spremeni:

1.

člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Spremembe Priloge, ki jih je treba izvesti zaradi znanstvenega in tehnološkega napredka, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3). Pri proizvodih iz oddelkov 1.1 in 1.2 Priloge se Komisija posvetuje z Znanstvenim odborom za prehrano živali in Znanstvenim odborom za prehrano.

Pri proizvodih, pridobljenih iz kvasovk vrste ‚Candida‘ in gojenih na n-alkanih, iz člena 4(1) mora Komisija sprejeti odločitev v dveh letih po notifikaciji te direktive, po posvetovanju z Znanstvenim odborom za prehrano živali in Znanstvenim odborom za prehrano.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Merila, ki omogočajo opredelitev proizvodov, vključenih v to direktivo, zlasti merila za sestavo in čistost ter fizikalno-kemijske in biološke lastnosti, lahko, ob upoštevanju znanstvenega in tehnološkega znanja, določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3).“;

2.

v drugem pododstavku člena 7(2) se besedilo „s postopkom, določenim v členu 13“ nadomesti z besedilom „z regulativnim postopkom iz člena 13(2)“;

3.

v členu 8 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Če Komisija meni, da so potrebne spremembe te direktive za lajšanje težav iz odstavka 1 in za zagotavljanje zdravstvenega varstva ljudi ali živali, take spremembe sprejme. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z nujnim postopkom iz člena 13(4). V takšnem primeru lahko država članica, ki je sprejela varnostne ukrepe, te ohrani do začetka veljavnosti sprememb.“;

4.

člen 13 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

5.

člen 14 se črta.

6.3   Direktiva Sveta 96/25/ES z dne 29. aprila 1996 o obtoku in uporabi posamičnih krmil  (35)

V zvezi z Direktivo 96/25/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila, da sestavi in spremeni seznam snovi, katerih obtok ali uporaba za krmljenje živali je prepovedana ali omejena, in da spremeni Prilogo ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega napredka. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 96/25/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za spremembo seznama snovi, katerih obtok ali uporaba za krmljenje živali je prepovedana ali omejena.

Zaradi večje učinkovitosti bi bilo treba skrajšati običajne roke za regulativni postopek s pregledom za sprejem sprememb, ki jih je treba vnesti v Prilogo zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka.

Zato se Direktiva 96/25/ES spremeni:

1.

v členu 5(1) se druga alinea točke (g) nadomesti z naslednjim:

„—

ukrepi Skupnosti, navedenimi na seznamu, ki ga sestavi Komisija. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3),“;

2.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

1.   Za našteta posamična krmila se lahko v skladu z regulativnim postopkom iz člena 13(2) sprejme številčni sistem kodiranja, ki temelji na slovarjih o izvoru, uporabljenem delu izdelka/stranskega izdelka, predelavi in zrelosti/kakovosti posamičnih krmil, in ki omogoča, da so krmila prepoznavna na mednarodni ravni, še zlasti na podlagi imena in opisa.

2.   Komisija sestavi seznam snovi, katerih obtok ali uporaba za namene prehrane živali sta omejena ali prepovedana, da se zagotovi skladnost s členom 3. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3).

3.   Seznam iz odstavka 2 spremeni Komisija, ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega napredka. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3). V nujnih primerih lahko Komisija za sprejem navedenih ukrepov uporabi nujni postopek iz člena 13(5).

4.   Spremembe Priloge, ki jih je treba izvesti zaradi upoštevanja znanstvenega in tehnološkega napredka, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(4).“;

3.

člen 13 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

dodata se naslednja odstavka:

„4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

5.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

6.4   Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi  (36)

V zvezi z Direktivo 2002/32/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila, da spremeni prilogi I in II ter ju prilagodi razvoju znanstvenega in tehničnega znanja, ter da določi dodatna merila za postopke razstrupljanja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/32/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo Komisiji omogočiti, da za prilagoditve prilog I in II zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega znanja uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2002/32/ES spremeni:

1.

v členu 7(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„2.   Takoj se odloči o tem, ali je treba spremeniti prilogi I in II. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z nujnim postopkom iz člena 11(4).“;

2.

v členu 8 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Komisija ob upoštevanju razvoja znanstvenega in tehničnega znanja prilagodi prilogi I in II. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3). V nujnih primerih lahko Komisija za sprejem navedenih sprememb uporabi nujni postopek iz člena 11(4).

2.   Razen tega Komisija:

občasno pripravi prečiščena besedila prilog I in II, ki vsebujejo katere koli prilagoditve, izvedene na podlagi odstavka 1, v skladu z regulativnim postopkom iz člena 11(2),

dodatno k merilom o dopustnosti proizvodov, namenjenih za živalsko krmo, ki so bili obdelani s postopki za razstrupljanje, lahko Komisija določi merila glede dopustnosti takšnih postopkov razstrupljanja. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

3.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za krmo, ustanovljen s Sklepom Sveta 70/372/EGS (37).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.

člen 12 se črta.

6.5   Uredba (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali  (38)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 998/2003 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za spremembo seznama vrst živali, navedenih v delu C Priloge I, ter seznama držav in ozemelj, navedenih v delih B in C Priloge II, pripravo posebnih zahtev v zvezi z drugimi boleznimi, razen stekline, glede držav članic in ali z ozemelj, naštetih v oddelku 2 dela B Priloge II, sprejetje pogojev, ki se uporabljajo za premike iz tretjih držav vrst živali, navedenih v delu C Priloge I, ter sprejetje zahtev tehnične narave v zvezi s premiki vrst živali, naštetih v delih A in B Priloge I. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb navedene uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zaradi učinkovitosti bi bilo treba skrajšati običajne časovne okvire regulativnega postopka s pregledom za sprejem seznama določenih tretjih držav.

Zato se Uredba (ES) št. 998/2003 spremeni:

1.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Za premike vrst živali, naštetih v delu C Priloge I med državami članicami ali z ozemelj, navedenih v oddelku 2 dela B Priloge II, ni nobenih zahtev v zvezi s steklino. Po potrebi Komisija za druge bolezni pripravi posebne zahteve – vključno z možno omejitvijo števila živali. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(4). Vzorec spričevala, s katerim morajo biti te živali opremljene, se lahko pripravi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 24(2).“;

2.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Pogoje, ki se uporabljajo za premike iz tretjih držav vrst živali, navedenih v delu C Priloge I, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(4). Vzorec spričevala, ki mora spremljati živali ob premiku, se določi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 24(2).“;

3.

člen 10 se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Seznam tretjih držav iz dela C Priloge II sestavi Komisija. Za vpis v ta seznam mora tretja država najprej prikazati svoje razmere glede stekline in dokazati:“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(5).“;

4.

v členu 17 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Za premike vrst živali, naštetih v delih A in B Priloge I, Komisija lahko sprejme tehnične zahteve poleg zahtev, ki jih določa ta uredba. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(4).“;

5.

člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Del C Priloge I ter dela B in C Priloge II lahko Komisija spremeni tako, da se upošteva razvoj razmer v Skupnosti ali v tretjih državah glede bolezni živalskih vrst, ki so zajete v tej uredbi, zlasti glede stekline, in da se po potrebi, za namene te uredbe, omeji število živali, ki se jih lahko premakne. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(4).“;

6.

člen 21 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21

Komisija lahko sprejme kakršne koli prehodne ukrepe, da omogoči prehod od sedanjih režimov na režime, ki jih določa ta uredba. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(4).“;

7.

člen 24 se spremeni:

(a)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„5.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.“.

6.6   Direktiva 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz  (39)

V zvezi z Direktivo 2003/99/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za vzpostavitev usklajenih programov spremljanja zoonoz in povzročiteljev zoonoz. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2003/99/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih je treba uporabiti nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za sprejetje dopolnil k Prilogi I Direktive 2003/99/ES, da se na seznam iz Priloge dodajo zoonoze ali povzročitelji zoonoz ali da se iz seznama črtajo.

Zato se Direktiva 2003/99/ES spremeni:

1.

v členu 4 se odstavek 4 spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko spremeni Prilogo I, tako da se seznamom iz Priloge dodajo zoonoze ali njihovi povzročitelji ali pa se z njih črtajo, ob upoštevanju zlasti naslednjih meril:“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z nujnim postopkom iz člena 12(4).“;

2.

v členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Če podatki, zbrani z rutinskim spremljanjem v skladu s členom 4, ne zadoščajo, lahko Komisija vzpostavi usklajene programe spremljanja za eno ali več zoonoz in/ali njihovih povzročiteljev, zlasti kadar so ugotovljene posebne potrebe, da bi ocenili tveganja ali ugotovili temeljne vrednosti v zvezi z zoonozami ali njihovimi povzročitelji na ravni držav članic ali na ravni Skupnosti. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“;

3.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Spremembe prilog in prehodni ali izvedbeni ukrepi

Priloge II, III in IV lahko spremeni Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).

Prehodni ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, zlasti z dodatnimi opredelitvami zahtev iz te direktive, bodo sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).

Drugi izvedbeni ali prehodni ukrepi se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 12(2).“;

4.

člen 12 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

doda se naslednji odstavek 4:

„4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

6.7   Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil  (40)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 852/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje določb v zvezi s posebnimi higienskimi ukrepi in dovoljenji za obrate ter za dovolitev odstopanj, pod določenimi pogoji, od prilog I in II. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 852/2004, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 852/2004 spremeni:

1.

v členu 4 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Merila, zahteve in cilje iz odstavka 3 ter s tem povezane metode vzorčenja in analiz določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

2.

v členu 6(3) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

po odločitvi, ki jo sprejme Komisija. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

3.

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Prehodni ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, zlasti z dodatnimi opredelitvami zahtev iz te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).

Drugi izvedbeni ali prehodni ukrepi se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 14(2).“;

4.

člen 13 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Prilogi I in II lahko prilagodi ali posodobi Komisija, ob upoštevanju:“;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija lahko dovoli odstopanja od prilog I in II, predvsem, da malim podjetjem olajša izvajanje člena 5, ob upoštevanju relevantnih dejavnikov tveganja in pod pogojem, da taka odstopanja ne vplivajo na doseganje ciljev te uredbe. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

5.

v členu 14 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

6.8   Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora  (41)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 853/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje določb v zvezi s splošnimi obveznostmi nosilcev živilske dejavnosti in o posebnih jamstvih za prodajo živil na Švedskem in Finskem ter da pod določenimi pogoji dovoli odstopanja od prilog. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 853/2004, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 853/2004 spremeni:

1.

v členu 3(2) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Nosilci živilske dejavnosti ne uporabljajo drugih snovi razen pitne vode – ali čisto vodo, kadar Uredba (ES) št. 852/2004 ali ta uredba dovoli njeno uporabo – za odstranjevanje površinske kontaminacije s proizvodov živalskega izvora, razen če je uporabo snovi odobrila Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“;

2.

v členu 8 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

(a)

Zahteve iz odstavkov 1 in 2 lahko posodobi Komisija zlasti zaradi upoštevanja spremenjenih programov nadzora držav članic ali sprejetja mikrobioloških meril v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).

(b)

V skladu z regulativnim postopkom iz člena 12(2) se pravila, določena v odstavku 2, v zvezi s katerim koli živilom iz odstavka 1 lahko razširijo v celoti ali delno na katero koli državo članico ali katero koli regijo države članice s programom nadzora, ki se šteje za enakovrednega tistemu, odobrenemu za Švedsko in Finsko v zvezi z zadevnim živilom živalskega izvora.“;

3.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Prehodni ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, zlasti z dodatnimi opredelitvami zahtev iz te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).

Drugi izvedbeni ali prehodni ukrepi se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 12(2).“;

4.

člen 10 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„Prilogi II in III lahko prilagodi ali posodobi Komisija, ob upoštevanju:“;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Izjeme prilog II in III lahko odobri Komisija, če ne vplivajo na dosego ciljev te uredbe. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“;

5.

v členu 11 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Brez poseganja v splošno uporabo člena 9 in člena 10(1) se lahko izvedbeni ukrepi sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 12(2), spremembe prilog II ali III, kot ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, pa se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3):“;

6.

člen 12(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

6.9   Uredba (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi  (42)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 854/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje ali prilagoditev prilog k Uredbi ter za sprejetje prehodnih ukrepov, zlasti dodatnih opredelitev zahtev iz določb te uredbe. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 854/2004, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 854/2004 spremeni:

1.

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Prehodni ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, zlasti z dodatnimi opredelitvami zahtev iz te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).

Drugi izvedbeni ali prehodni ukrepi se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 19(2).“;

2.

v členu 17 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Komisija lahko spremeni ali dopolni priloge I, II, III, IV, V in VI zaradi upoštevanja znanstvenega in tehnološkega napredka. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).

2.   Izjeme od prilog I, II, III, IV, V in VI lahko odobri Komisija, če ne vplivajo na dosego ciljev te uredbe. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).“;

3.

v členu 18 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Brez poseganja v splošno uporabo člena 16 in člena 17(1) se lahko izvedbeni ukrepi sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 19(2), spremembe prilog I, II, III, IV, V ali VI, kot ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, pa se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3), da se podrobno opredeli:“;

4.

v členu 19 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

6.10   Uredba (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme  (43)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 183/2005 bi bilo treba Komisij podeliti pooblastila za določitev mikrobioloških meril in posebnih ciljev, ki jih morajo izpolnjevati nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, določitev ukrepov za odobritev obratov, spreminjanje prilog I, II in III ter odobritev odstopanj od navedenih prilog. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 183/2005, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 183/2005 spremeni:

1.

v členu 5(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Merila in cilje iz točk (a) in (b) opredeli Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 31(3).“;

2.

v členu 10 se točka 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   je obvezna odobritev zaradi uredbe, ki jo sprejme Komisija. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 31(3).“;

3.

člen 27 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 27

Spremembe prilog I, II, in III

Priloge I, II in III se lahko spremenijo, da se upošteva(-jo):

(a)

razvoj kodeksa dobre prakse;

(b)

izkušnje, pridobljene pri izvajanju sistemov na podlagi HACCP, v skladu s členom 6;

(c)

tehnološki razvoj;

(d)

znanstveni nasveti, zlasti nove ocene tveganja;

(e)

določitve novih ciljev glede varnosti krme

in

(f)

razvoj zahtev, ki se nanašajo na določene dejavnosti.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 31(3).“;

4.

člen 28 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 28

Odstopanja od prilog I, II, in III

Odstopanja od prilog I, II in III lahko zaradi določenih razlogov dovoli Komisija, pod pogojem, da taka odstopanja ne vplivajo na doseganje ciljev te uredbe. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 31(3).“;

5.

v členu 31 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

7.   ENERGETIKA IN PROMET

7.1   Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu  (44)

V zvezi z Uredbo (EGS) št. 3821/85 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje sprememb, potrebnih za prilagoditev prilog tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (EGS) št. 3821/85, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (EGS) št. 3821/85 spremeni:

1.

v členu 5 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Varnost sistema mora biti v skladu s tehničnimi zahtevami iz Priloge IB. Komisija zagotovi, da navedena priloga določa, da se za tahograf ne more izdati odobritev ES za sestavni del tipa, dokler celotni sistem (sam tahograf, vozniška kartica in električni priključki menjalnika) ne izkaže zmožnosti preprečevanja poskusov zlorab ali ponarejanja podatkov o času vožnje. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(2). Potrebne preskuse izvajajo strokovnjaki, ki poznajo sodobne tehnike zlorab.“;

2.

v členu 17 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Spremembe, potrebne za prilagoditev prilog tehničnemu napredku, ki so ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(2).“;

3.

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

7.2   Direktiva Sveta 97/70/ES z dne 11. decembra 1997 o vzpostavitvi usklajenega varnostnega režima za ribiška plovila dolžine 24 metrov in več  (45)

V zvezi z Direktivo 97/70/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje določb, ki na eni strani zadevajo usklajeno razlago nekaterih določb Priloge k Torremolinoškemu protokolu, na drugi strani pa izvajanje Direktive. Prav tako bi bilo treba Komisij podeliti pooblastila za spreminjanje nekaterih določb Direktive ter njene priloge z namenom, da bi se v skladu s cilji Direktive izvajale spremembe Torremolinoškega protokola, ki so začele veljati po sprejetju Direktive. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 97/70/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 97/70/ES spremeni:

1.

v točki (b) člena 4(4) se besedilo „po postopku iz člena 9“ nadomesti z besedilom „v skladu s postopkom iz člena 9(2)“;

2.

v členu 8 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Naslednje prilagoditve, namenjene spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(3):

(a)

lahko se sprejmejo in vključijo določbe za:

usklajeno razlago določb Priloge k Torremolinoškemu protokolu, ki so bile prepuščene presoji uprav posameznih pogodbenic, če je to potrebno za zagotavljanje njihove enotne uporabe v Skupnosti,

uporabo te direktive brez razširitve njenega področja uporabe.

(b)

členi 2, 3, 4, 6 in 7 te direktive se lahko prilagodijo in njene priloge spremenijo, da bi se za namene te direktive upoštevale poznejše spremembe Torremolinoškega protokola, ki so začele veljati po sprejetju te direktive.“;

3.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (46).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (47), ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

7.3   Direktiva Sveta 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili  (48)

V zvezi z Direktivo 1999/35/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog, opredelitev ter sklicevanj na instrumente Skupnosti in Mednarodne pomorske organizacije (IMO), da se zagotovi uskladitev z ukrepi Skupnosti ali IMO, ki so začeli veljati po sprejetju te direktive. Prav tako bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za spreminjanje prilog, da se tako izboljša ureditev, ki jo določa Direktiva. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 1999/35/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 1999/35/ES spremeni:

1.

v zadnjem stavku člena 4(1)(d), v členu 11(6) in (8) ter v drugem in zadnjem stavku člena 13(3) se besedilo „po postopku iz člena 16“ nadomesti z besedilom „po regulativnem postopku iz člena 16(2)“;

2.

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (49).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.

člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Postopek za spremembo

Priloge, opredelitve pojmov, sklicevanja na akte Skupnosti in sklicevanja na akte IMO v tej direktivi je mogoče prilagoditi, kolikor je potrebno za njihovo uskladitev z ukrepi Skupnosti ali IMO, ki veljajo, ne da bi razširili področje uporabe te direktive.

Priloge te direktive se lahko prilagodijo tudi, kadar je treba izboljšati ureditve, ki jih določa ta direktiva, ne da bi razširili njeno področje uporabe.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(3).

Spremembe mednarodnih instrumentov iz člena 2 se lahko po členu 5 Uredbe (ES) št. 2099/2002 izvzamejo s področja uporabe te direktive.“.

7.4   Uredba (ES) št. 417/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002 o pospešenem uvajanju zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom  (50)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 417/2002 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za spreminjanje določenih sklicevanj na ustrezne uredbe in MARPOL 73/78 in resoluciji MEPC 111(50) ter 94(46) z namenom, da se sklicevanje uskladi s spremembami teh uredb in resolucij, ki jih sprejme Mednarodna pomorska organizacija (IMO), če takšne spremembe ne razširijo področja uporabe navedene uredbe. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 417/2002, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 417/2002 spremeni:

1.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (51).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2.

v členu 11 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko spremeni sklicevanja v tej uredbi na uredbe iz Priloge I k MARPOL 73/78, kakor tudi na resoluciji MEPC 111(50) in 94(46), kakor je bila spremenjena z resolucijama MEPC 99(48) in 112(50), da se sklicevanje uskladi s spremembami navedenih uredb in resolucij, ki jih sprejme IMO, če takšne spremembe ne razširijo področja uporabe te uredbe. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(2).“.

7.5   Uredba (ES) št. 782/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o prepovedi organokositrnih spojin na ladjah  (52)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 782/2003 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za določitev usklajenih sistemov za pregledovanje in izdajanje spričeval za določene ladje, sprejetje določenih ukrepov v zvezi z ladjami, ki plujejo pod zastavo tretje države, opredelitev postopkov pomorske inšpekcije ter spreminjanje določenih sklicevanj in prilog zaradi upoštevanja razvoja dogodkov na mednarodni ravni, zlasti v IMO, ter zaradi izboljšanja učinkovitosti navedene uredbe na podlagi pridobljenih izkušenj. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 782/2003, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 782/2003 spremeni:

1.

člen 6 se spremeni:

(a)

v odstavku 1(b) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Po potrebi lahko Komisija določi usklajeni sistem za pregledovanje in izdajanje spričeval za te ladje. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(2).“,

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Če Konvencija AFS ne bo začela veljati do 1. januarja 2007, bo Komisija sprejela ustrezne ukrepe, da bi ladjam, ki plujejo pod zastavo tretje države, omogočila dokazati skladnost s členom 5. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(2).“;

2.

v členu 7 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Če Konvencija AFS ne bo začela veljati do 1. januarja 2007, bo Komisija določila ustrezne postopke za take kontrole. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(2).“;

3.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Komisija lahko spremeni sklicevanja na Konvencijo AFS, spričevala AFS, deklaracije AFS in izjave o skladnosti AFS in na priloge k tej uredbi, vključno z ustreznimi smernicami Mednarodne pomorske organizacije (IMO) v zvezi s členom 11 Konvencije AFS, zaradi upoštevanja razvoja dogodkov na mednarodni ravni in zlasti v IMO ali zaradi izboljšanja učinkovitosti te uredbe na podlagi pridobljenih izkušenj. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(2).“;

4.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (53).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

7.6   Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo  (54)

V zvezi z Direktivo 2004/8/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za pregled poenotenih vrednosti referenčnih izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote, prilagoditev mejnih vrednosti iz člena 13 tehničnemu napredku ter da določi in tehničnemu napredku prilagodi podrobne smernice za izvajanje in uporabo Priloge II k navedeni direktivi, vključno z določitvijo razmerja med električno energijo in toploto. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/8/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2004/8/ES spremeni:

1.

v členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija preveri poenotene vrednosti referenčnih izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote iz odstavka 1, prvič 21. februarja 2011 nato pa vsake štiri leta, da se upošteva tehnični razvoj in spremembe v porazdelitvi energijskih virov. Vsi ukrepi, ki izhajajo iz tega preverjanja, in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).“;

2.

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Prilagoditev tehničnemu napredku

1.   Komisija tehničnemu napredku prilagodi mejne vrednosti, ki se uporabijo za izračun električne energije iz soproizvodnje iz Priloge II(a). Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).

2.   Komisija tehničnemu napredku prilagodi mejne vrednosti, ki se uporabijo za izračun izkoristka soproizvodnje in prihrankov primarne energije iz Priloge III(a). Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).

3.   Komisija tehničnemu napredku prilagodi smernice za določanje razmerja med električno energijo in toploto iz Priloge II(d). Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).“;

3.

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

4.

v Prilogi II se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

Komisija določi podrobne smernice za izvajanje in uporabo Priloge II, vključno z določitvijo razmerja med električno energijo in toploto. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).“.

7.7   Direktiva 2004/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti  (55)

V zvezi z Direktivo 2004/52/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev priloge in sprejetje odločitev v zvezi z opredelitvijo evropskega elektronskega cestninjenja. Prav tako bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje tehničnih odločitev glede izvedbe evropskega elektronskega cestninjenja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/52/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2004/52/ES spremeni:

1.

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Priloga se po potrebi lahko prilagodi zaradi tehničnih razlogov. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5(2)“;

(b)

odstavki 4, 5 in 6 se nadomestijo z naslednjim:

„4.   Odločitve glede opredelitve evropskega elektronskega cestninjenja sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5(2). Take odločitve sprejme le, če na podlagi ustreznih študij oceni, da obstajajo razmere, ki omogočajo delovanje interoperabilnosti na vseh ravneh, vključno tehnične, pravne in gospodarske razmere.

5.   Tehnične odločitve glede izvedbe evropskega elektronskega cestninjenja sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5(2).“;

2.

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za elektronsko cestninjenje.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

7.8   Uredba (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih  (56)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 725/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za določitev, ali naj spremembe prilog, ki zadevajo določene posebne ukrepe za povečanje pomorske zaščite Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju in Mednarodnega kodeksa o zaščiti ladij in pristanišč, ki samodejno veljajo za mednarodni promet, veljajo tudi za ladje, ki opravljajo notranje prevoze, in pristanišča, ki jih uporabljajo. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 725/2004, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Uredba (ES) št. 725/2004 določa varnostne zahteve in ukrepe ter temelji na mednarodnih instrumentih, ki se jih lahko spreminja. V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati rokov za regulativni postopek s pregledom, je treba Komisiji omogočiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468(ES).

Zato se Uredba (ES) št. 725/2004 spremeni:

1.

v členu 10 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   O vključitvi sprememb mednarodnih instrumentov iz člena 2 v zvezi z ladjami, ki opravljajo notranje prevoze, in njim namenjenimi pristanišči, za katere velja ta uredba, če predstavljajo tehnično posodobitev določb Konvencije SOLAS in Kodeksa ISPS, odloči Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(4); v nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 11(5). Postopek preverjanja skladnosti, določen v odstavku 5 tega člena, se v teh primerih ne uporablja.“;

2.

v členu 10 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija lahko sprejme določbe, namenjene opredelitvi usklajenih postopkov za uporabo obveznih določb Kodeksa ISPS, ne da bi se razširilo področje uporabe te uredbe. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(4).

V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 11(5).“;

3.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 6 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roka iz člena 6(b) in (c) Sklepa 1999/468/ES sta en mesec.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

5.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

7.9   Uredba (ES) št. 789/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o prenosu tovornih in potniških ladij iz enega registra v drugega znotraj Skupnosti  (57)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 789/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila, da spremeni določene opredelitve pojmov zaradi upoštevanja razvoja na mednarodni ravni, zlasti v Mednarodni pomorski organizaciji (IMO), ter da izboljša učinkovitosti te uredbe na podlagi pridobljenih izkušenj in tehničnega napredka. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 789/2004, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 789/2004 spremeni:

1.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (58).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2.

v členu 9 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija lahko spremeni opredelitve pojmov v členu 2 zaradi upoštevanja razvoja na mednarodni ravni, zlasti znotraj Mednarodne pomorske organizacije (IMO), in zaradi izboljšanja učinkovitosti te uredbe z vidika izkušenj in tehničnega napredka, če navedene spremembe ne razširjajo področja uporabe te uredbe. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3).“.

7.10   Direktiva 2005/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti  (59)

V zvezi z Direktivo 2005/44/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila, da prilogi prilagodi tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2005/44/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2005/44/ES spremeni:

1.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Postopek za spremembo

Ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri uporabi te direktive, se prilogi I in II lahko spremenita in prilagodita tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(4).“;

2.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor, ustanovljen s členom 7 Direktive Sveta 91/672/EGS z dne 16. decembra 1991 o vzajemnem priznavanju izpitov za voznike čolnov za prevoz blaga in potnikov po notranjih vodnih poteh (60).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

5.   Komisija se redno posvetuje s predstavniki tega področja.

7.11   Direktiva 2005/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o krepitvi varnosti v pristaniščih  (61)

V zvezi z Direktivo 2005/65/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog k Direktivi. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2005/65/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Direktiva 2005/65/ES določa varnostne zahteve in ukrepe ter temelji na mednarodnih instrumentih, ki se jih lahko spreminja. V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati rokov za regulativni postopek s pregledom, je treba Komisiji omogočiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468(ES) za prilagoditev prilog.

Zato se člena 14 in 15 Direktive 2005/65/ES nadomestita z naslednjim:

„Člen 14

Prilagoditve

Komisija lahko prilagodi priloge I do IV, ne da bi se s tem razširilo področje uporabe te direktive. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(2).

V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 15(3).

Člen 15

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 725/2004.

2.   Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.


(1)  UL L 163, 2.7.1996, str. 1.

(2)  UL L 147, 9.6.1975, str. 40.

(3)  UL L 121, 15.5.1993, str. 20.

(4)  UL L 162, 3.7.2000, str. 1.

(5)  UL L 304, 21.11.2003, str. 1.

(6)  UL L 50, 20.2.2004, str. 28.

(7)  UL  196, 16.8.1967, str. 1.“;

(8)  UL L 50, 20.2.2004, str. 44.

(9)  UL  196, 16.8.1967, str. 1.“;

(10)  UL L 47, 18.2.2004, str. 1.

(11)  UL L 22, 26.1.2005, str. 1.“.

(12)  UL L 104, 8.4.2004, str. 1.

(13)  UL L 136, 30.4.2004, str. 1.

(14)  UL L 378, 31.12.1982, str. 1.

(15)  UL L 181, 4.7.1986, str. 6.

(16)  UL L 365, 31.12.1994, str. 10.

(17)  UL L 121, 11.5.1999, str. 13.

(18)  UL L 309, 27.11.2001, str. 22.

(19)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(20)  UL L 229, 29.6.2004, str. 5.

(21)  UL L 23, 26.1.2005, str. 3.

(22)  UL L 190, 12.7.2006, str. 1.

(23)  UL L 377, 31.12.1991, str. 48.“;

(24)  UL L 374, 31.12.1991, str. 1.

(25)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.“.

(26)  UL L 78, 28.3.1996, str. 27.

(27)  UL L 13, 16.1.2002, str. 21.

(28)  UL L 179, 7.8.1972, str. 1.“.

(29)  UL L 14, 21.1.2003, str. 1.

(30)  UL L 66, 11.3.2003, str. 1.

(31)  UL L 7, 13.1.2004, str. 1.

(32)  UL L 142, 30.4.2004, str. 12.

(33)  UL L 86, 6.4.1979, str. 30.

(34)  UL L 213, 21.7.1982, str. 8.

(35)  UL L 125, 23.5.1996, str. 35.

(36)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10.

(37)  UL L 170, 3.8.1970, str. 1.“;

(38)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1.

(39)  UL L 325, 12.12.2003, str. 31.

(40)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(41)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(42)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(43)  UL L 35, 8.2.2005, str. 1.

(44)  UL L 370, 31.12.1985, str. 8.

(45)  UL L 34, 9.2.1998, str. 1.

(46)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.

(47)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.“.

(48)  UL L 138, 1.6.1999, str. 1.

(49)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.“;

(50)  UL L 64, 7.3.2002, str. 1.

(51)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.“;

(52)  UL L 115, 9.5.2003, str. 1.

(53)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.“.

(54)  UL L 52, 21.2.2004, str. 50.

(55)  UL L 166, 30.4.2004, str. 124.

(56)  UL L 129, 29.4.2004, str. 6.

(57)  UL L 138, 30.4.2004, str. 19.

(58)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.“;

(59)  UL L 255, 30.9.2005, str. 152.

(60)  UL L 373, 31.12.1991, str. 29.“.

(61)  UL L 310, 25.11.2005, str. 28.


Kronološko kazalo

1.

Direktiva Sveta 75/324/EGS z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki

2.

Direktiva Sveta 79/373/EGS z dne 2. aprila 1979 o trženju krmnih mešanic

3.

Direktiva Sveta 82/471/EGS z dne 30. junija 1982 o nekaterih proizvodih, ki se uporabljajo v prehrani živali

4.

Direktiva Sveta 82/883/EGS z dne 3. decembra 1982 o postopkih za nadzor in spremljanje stanja prvin okolja, ki prihajajo v stik z odpadki iz industrije titanovega dioksida

5.

Uredba Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu

6.

Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu

7.

Uredba Sveta (EGS) št. 3924/91 z dne 19. decembra 1991 o uvedbi analize industrijske proizvodnje na ravni Skupnosti

8.

Direktiva Sveta 93/15/EGS z dne 5. aprila 1993 o usklajevanju določb v zvezi z dajanjem eksplozivov za civilno uporabo v promet in njihovim nadzorom

9.

Direktiva 94/62/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži

10.

Direktiva Sveta 96/16/ES z dne 19. marca 1996 o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov

11.

Direktiva Sveta 96/25/ES z dne 29. aprila 1996 o obtoku in uporabi posamičnih krmil

12.

Uredba Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči

13.

Direktiva Sveta 97/70/ES z dne 11. decembra 1997 o vzpostavitvi usklajenega varnostnega režima za ribiška plovila dolžine 24 metrov in več

14.

Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva

15.

Direktiva Sveta 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili

16.

Direktiva 2000/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z emisijo hrupa v okolje, ki ga povzroča oprema, ki se uporablja na prostem

17.

Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka

18.

Direktiva 2001/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2001 o statističnih raziskovanjih, ki jih izvedejo države članice, da ugotovijo pridelovalno zmogljivost intenzivnih sadovnjakov nekaterih vrst sadnega drevja

19.

Uredba (ES) št. 417/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002 o pospešenem uvajanju zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom

20.

Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi

21.

Uredba (ES) št. 91/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza

22.

Uredba (ES) št. 437/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte

23.

Uredba (ES) št. 782/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o prepovedi organokositrnih spojin na ladjah

24.

Uredba (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali

25.

Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih

26.

Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti

27.

Direktiva 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz

28.

Uredba (ES) št. 48/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003–2009

29.

Direktiva 2004/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o inšpekcijskih pregledih in preverjanju dobre laboratorijske prakse (DLP) (kodificirana različica)

30.

Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

31.

Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo

32.

Direktiva 2004/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi načel dobre laboratorijske prakse ter preverjanju njihove uporabe pri preskusih kemičnih snovi (kodificirana različica)

33.

Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih

34.

Uredba (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih

35.

Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila

36.

Direktiva 2004/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem

37.

Uredba (ES) št. 789/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o prenosu tovornih in potniških ladij iz enega registra v drugega znotraj Skupnosti

38.

Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih

39.

Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil

40.

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora

41.

Uredba (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi

42.

Direktiva 2004/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti

43.

Direktiva 2004/107/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku

44.

Uredba (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme

45.

Direktiva 2005/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti

46.

Direktiva 2005/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o krepitvi varnosti v pristaniščih

47.

Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov


Top