EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0116

Uredba Sveta (ES) št. 116/2009 z dne 18. decembra 2008 o izvozu predmetov kulturne dediščine (Kodificirana različica)

UL L 39, 10.2.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/116/oj

10.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/1


UREDBA SVETA (ES) št. 116/2009

z dne 18. decembra 2008

o izvozu predmetov kulturne dediščine

(Kodificirana različica)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 3911/92 z dne 9. decembra 1992 o izvozu predmetov kulturne dediščine (1) je bila večkrat (2) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Za ohranitev notranjega trga so za varstvo predmetov kulturne dediščine potrebna pravila o trgovini s tretjimi državami.

(3)

Zdi se, da bi bilo treba sprejeti ukrepe, zlasti za zagotovitev, da za izvoz predmetov kulturne dediščine na zunanjih mejah Skupnosti veljajo enotne kontrole.

(4)

V takem sistemu bi bilo treba predložiti dovoljenje, ki ga pred izvozom predmetov kulturne dediščine iz te uredbe izda pristojna država članica. Za to je potrebna jasna opredelitev področja uporabe takih ukrepov in postopkov za njihovo izvajanje. Izvajanje sistema bi moralo biti kolikor mogoče preprosto in učinkovito.

(5)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (3).

(6)

Glede na izkušnje organov držav članic z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (4), bi bilo treba za to vprašanje uporabiti navedeno uredbo.

(7)

Namen Priloge I k tej uredbi je jasno določiti kategorije predmetov kulturne dediščine, ki bi morale biti v trgovini s tretjimi državami posebej zavarovane, vendar njen namen ni posegati v opredelitev nacionalnih bogastev v smislu člena 30 Pogodbe s strani držav članic –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev

Brez poseganja v pristojnosti držav članic po členu 30 Pogodbe se izraz „predmeti kulturne dediščine“ v tej uredbi nanaša na predmete, naštete v Prilogi I.

Člen 2

Izvozno dovoljenje

1.   Za izvoz predmetov kulturne dediščine iz carinskega območja Skupnosti je treba predložiti izvozno dovoljenje.

2.   Izvozno dovoljenje na zahtevo zadevne osebe izda:

(a)

pristojni organ države članice, na katere ozemlju se je zakonito in dokončno nahajal zadevni predmet kulturne dediščine 1. januarja 1993;

(b)

ali, po tem datumu, pristojni organ države članice, na katere ozemlju se nahaja zadevni predmet bodisi po zakoniti in dokončni odpremi iz druge države članice ali po uvozu iz tretje države ali pa po ponovnem uvozu iz tretje države po zakoniti odpremi iz države članice v tisto državo.

Vendar pa se brez poseganja v odstavek 4 državi članici, ki je pristojna v skladu s točkama (a) ali (b) prvega pododstavka, dovoli, da ne zahteva izvoznih dovoljenj za predmete kulturne dediščine, navedene v prvi in drugi alinei kategorije A1 Priloge I, kadar so ti predmeti kulturne dediščine arheološkega ali znanstvenega pomena in pod pogojem, da niso neposreden rezultat izkopanin, najdb ali arheoloških območij znotraj neke države članice in da je njihova prisotnost na trgu zakonita.

Izvozno dovoljenje se lahko za namene te uredbe zavrne, kadar so taki predmeti kulturne dediščine zajeti v zakonodaji, ki varuje nacionalna bogastva z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo v zadevni državi članici.

Kadar je potrebno, se organ iz točke (b) prvega pododstavka obrne na pristojne organe države članice, iz katere prihaja takšen predmet kulturne dediščine, zlasti pa na pristojne organe v smislu Direktive Sveta 93/7/EGS z dne 15. marca 1993 o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (5).

3.   Izvozno dovoljenje velja v vsej Skupnosti.

4.   Brez poseganja v določbe odstavkov 1, 2 in 3 velja za neposredni izvoz nacionalnih bogastev, ki imajo umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednost, iz carinskega območja Skupnosti in ki niso predmeti kulturne dediščine v smislu te uredbe, nacionalna zakonodaja države članice izvoza.

Člen 3

Pristojni organi

1.   Države članice predložijo Komisiji seznam organov, ki so pooblaščeni za izdajo izvoznih dovoljenj za predmete kulturne dediščine.

2.   Komisija objavi seznam organov in kakršno koli spremembo tega seznama v seriji „C“Uradnega lista Evropske unije.

Člen 4

Predložitev dovoljenja

Izvozno dovoljenje se v podporo izvozni deklaraciji med izvoznim carinskim postopkom predloži carinskemu uradu, pristojnemu za sprejetje te deklaracije.

Člen 5

Omejitev števila pristojnih carinskih uradov

1.   Države članice lahko omejijo število carinskih uradov, pooblaščenih za opravljanje formalnosti za izvoz predmetov kulturne dediščine.

2.   Države članice, ki uporabijo možnost iz odstavka 1, obvestijo Komisijo o ustrezno pooblaščenih carinskih uradih.

Komisija objavi te informacije v seriji „C“Uradnega lista Evropske unije.

Člen 6

Upravno sodelovanje

Za izvajanje te uredbe se smiselno uporabljajo določbe Uredbe (ES) št. 515/97, in še zlasti določbe o zaupnosti informacij.

Poleg sodelovanja, predvidenega v prvem odstavku, države članice storijo vse potrebno, da bi med seboj uvedle sodelovanje med carinskimi organi in pristojnimi organi iz člena 4 Direktive 93/7/EGS.

Člen 7

Izvedbene določbe

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, zlasti tisti, ki se nanašajo na obrazec, ki se uporablja (na primer njegova oblika in tehnične lastnosti), se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 8(2).

Člen 8

Odbor

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Člen 9

Kazni

Države članice določijo pravila za kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejme vse potrebne ukrepe za zagotavljanje njihovega izvajanja. Določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 10

Poročanje

1.   Vsaka država članica obvesti Komisijo o ukrepih, ki jih je sprejela v skladu s to uredbo.

Komisija posreduje te informacije ostalim državam članicam.

2.   Komisija vsaka tri leta predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o izvajanju te uredbe.

Svet na predlog Komisije vsaka tri leta na podlagi gospodarskih in monetarnih kazalcev v Skupnosti preuči in, kjer je potrebno, posodobi zneske, navedene v Prilogi I.

Člen 11

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 3911/92, kakor je bila spremenjena z uredbami iz Priloge II, se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge III.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL L 395, 31.12.1992, str. 1.

(2)  Glej Prilogo II.

(3)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(4)  UL L 82, 22.3.1997, str. 1.

(5)  UL L 74, 27.3.1993, str. 74.


PRILOGA I

Kategorije predmetov kulturne dediščine, zajetih v členu 1

1.

Arheološki predmeti, ki so starejši od 100 let in so del:

 

izkopanin in najdb na kopnem ali pod vodo

9705 00 00

arheoloških območij

9706 00 00

arheoloških zbirk

2.

Elementi, ki predstavljajo sestavni del umetniških, zgodovinskih ali verskih spomenikov, ki so bili razstavljeni in so starejši od 100 let

9705 00 00

9706 00 00

3.

Slike, razen tistih, ki so vključene v kategoriji 4 ali 5 , ki so izključno ročne izdelave, na katerem koli nosilcu in v katerem koli materialu (1)

9701

4.

Akvareli, gvaši in pasteli, izključno ročne izdelave v katerem koli materialu in na katerem koli nosilcu (1)

9701

5.

Mozaiki v katerem koli materialu, izključno ročne izdelave, razen tistih, ki spadajo v kategoriji 1 ali 2, in risbe na katerem koli nosilcu, izključno ročne izdelave in v katerem koli materialu (1)

6914

9701

6.

Originalna grafična dela, odtisi, sitotiski in litografije z originalnimi ploščami in plakati (1)

Poglavje 49

9702 00 00

8442 50 99

7.

Originalne velike in male plastike ter kopije, ki so izdelane po istem postopku kakor originali (1) in ne spadajo v kategorijo 1

9703 00 00

8.

Fotografije, filmi in njihovi negativi (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Inkunabule in rokopisi, vključno z zemljevidi in partiturami, posamezno ali v zbirkah (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10.

Knjige, starejše od 100 let, posamično ali v zbirkah

9705 00 00

9706 00 00

11.

Tiskani zemljevidi, starejši od 200 let

9706 00 00

12.

Arhivi in deli arhivov, ki so starejši od 50 let, katere koli vrste ali na katerem koli nosilcu

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

13.

(a)

Zbirke (2) in primerki iz zooloških, botaničnih, mineraloških ali anatomskih zbirk

9705 00 00

(b)

Zbirke (2) zgodovinskega, paleontološkega, etnografskega ali numizmatičnega pomena

9705 00 00

14.

Prevozna sredstva, starejša od 75 let

9705 00 00

Poglavja 86-89

15.

Katerikoli drugi starinski predmeti, ki niso vključeni v kategorije A.1 do A.14

 

(a)

ki so stari od 50 do 100 let:

 

igrače, igre

Poglavje 95

steklenina

7013

zlatnina in srebrnina

7114

pohištvo

Poglavje 94

optična, fotografska in filmska oprema

Poglavje 90

glasbeni inštrumenti

Poglavje 92

stenske in ročne ure in njihovi deli

Poglavje 91

leseni predmeti

Poglavje 44

lončenina

Poglavje 69

tapiserije

5805 00 00

preproge

Poglavje 57

tapete

4814

orožje

Poglavje 93

(b)

ki so starejši od 100 let

9706 00 00

Predmeti kulturne dediščine v kategorijah A.1 do A.15 so zajeti v tej uredbi samo, če je njihova vrednost enaka finančnemu pragu iz B ali pa ga presega.

B.   Finančni prag, ki se uporablja za določene kategorije iz A (v eurih)

Vrednost:

 

Dejanska vrednost blaga

1 (arheološki predmeti)

2 (razstavljeni spomeniki)

9 (inkunabule in rokopisi)

12 (arhivi)

 

15 000

5 (mozaiki in risbe)

6 (grafična dela)

8 (fotografije)

11 (tiskani zemljevidi)

 

30 000

4 (akvareli, gvaši in pasteli)

 

50 000

7 (plastike)

10 (knjige)

13 (zbirke)

14 (prevozna sredstva)

15 (katerikoli drugi predmeti)

 

150 000

3 (slike)

Pri predložitvi zahteve za izvozno dovoljenje je treba pripraviti oceno o tem, ali so pogoji v zvezi s finančno vrednostjo izpolnjeni ali ne. Finančna vrednost je vrednost predmetov kulturne dediščine v državi članici iz člena 2(2).

Za države članice, katerih valuta ni euro, se vrednosti v Prilogi I, izražene v eurih, pretvorijo in izrazijo v nacionalnih valutah po menjalnem tečaju na dan 31. decembra 2001, objavljenem v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Ta protivrednost v nacionalnih valutah se ponovno pregleda vsaki dve leti z učinkom od 31. decembra 2001. Izračun te protivrednosti temelji na povprečni dnevni vrednosti navedenih valut, izraženih v eurih, v obdobju 24 mesecev, ki se konča na zadnji dan avgusta, pred ponovnim pregledom, ki pa začne učinkovati 31. decembra. To metodo izračuna na predlog Komisije ponovno pregleda Svetovalni odbor za kulturno dediščino, načeloma dve leti po prvi uporabi. Za vsak ponovni pregled se vrednosti, izražene v eurih, in njihove protivrednosti v nacionalnih valutah v rednih časovnih presledkih objavijo v Uradnem listu Evropske unije v prvih dneh meseca novembra pred datumom, ko začne ponovni pregled učinkovati.


(1)  Ki so starejši od 50 let in ne pripadajo prvotnemu lastniku.

(2)  V skladu z opredelitvijo Sodišča v sodbi v zadevi 252/84 so „zbirateljski predmeti v smislu tarifne številke 97.05 Enotne carinske tarife predmeti, ki imajo predpisane lastnosti za vključitev v zbirko, torej predmeti, ki so sorazmerno redki in običajno ne služijo prvotnemu namenu, ki so predmet posebnih transakcij zunaj običajnega trgovanja s podobnimi uporabnimi predmeti in je njihova vrednost velika“.


PRILOGA II

Razveljavljena uredba s seznamom sprememb

Uredba Sveta (EGS) št. 3911/92

(UL L 395, 31.12.1992, str. 1)

 

Uredba Sveta (ES) št. 2469/96

(UL L 335, 24.12.1996, str. 9)

 

Uredba Sveta (ES) št. 974/2001

(UL L 137, 19.5.2001, str. 10)

 

Uredba Sveta (ES) št. 806/2003

(UL L 122, 16.5.2003, str. 1)

Samo Priloga I, točka 2


PRILOGA III

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (EGS) št. 3911/92

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1)

Člen 2(1)

Člen 2(2), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 2(2), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 2(2), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 2(2), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 2(2), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 2(2), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 2(2), drugi pododstavek

Člen 2(2), drugi pododstavek

Člen 2(2), tretji pododstavek

Člen 2(2), tretji pododstavek

Člen 2(2), četrti pododstavek

Člen 2(2), četrti pododstavek

Člen 2(3)

Člen 2(3)

Člen 2(4)

Člen 2(4)

Členi 3 do 9

Členi 3 do 9

Člen 10, prvi odstavek

Člen 10(1), prvi pododstavek

Člen 10, drugi odstavek

Člen 10(1), drugi pododstavek

Člen 10, tretji odstavek

Člen 10(2), prvi pododstavek

Člen 10, četrti odstavek

Člen 10, peti odstavek

Člen 10(2), drugi pododstavek

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Priloga, točke A.1, A.2 in A.3

Priloga I, točke A.1, A.2 in A.3

Priloga, točka A.3A

Priloga I, točka A.4

Priloga, točka A.4

Priloga I, točka A.5

Priloga, točka A.5

Priloga I, točka A.6

Priloga, točka A.6

Priloga I, točka A.7

Priloga, točka A.7

Priloga I, točka A.8

Priloga, točka A.8

Priloga I, točka A.9

Priloga, točka A.9

Priloga I, točka A.10

Priloga, točka A.10

Priloga I, točka A.11

Priloga, točka A.11

Priloga I, točka A.12

Priloga, točka A.12

Priloga I, točka A.13

Priloga, točka A.13

Priloga I, točka A.14

Priloga, točka A.14

Priloga I, točka A.15

Priloga, točka B

Priloga I, točka B

Priloga II

Priloga III


Top