EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009O0009

Smernica Evropske centralne banke z dne 7. maja 2009 o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2009/9)

OJ L 123, 19.5.2009, p. 94–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; razveljavil 32012O0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/390/oj

19.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/94


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 7. maja 2009

o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)

(ECB/2009/9)

(2009/390/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti prve in četrte alinee njenega člena 105(2),

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti njegovih člena 3.1 ter členov 17, 18 in 22,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet Evropske centralne banke (ECB) je sprejel Smernico ECB/2007/2 z dne 26. aprila 2007 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (1), ki ureja sistem TARGET2, za katerega je značilna enotna tehnična platforma, imenovana enotna skupna platforma (ESP).

(2)

Smernico ECB/2007/2 je treba spremeniti: (a) zaradi nove verzije ESP in potrebe po opredelitvi novo uvedene medsistemske poravnave; in (b) da bi se dostop do sistema TARGET2 dovolil kreditnim institucijam v javni lasti, ki so, glede na svojo specifično institucionalno naravo po pravu Skupnosti, predmet pregleda, po standardu primerljivega nadzoru s strani pristojnih nacionalnih organov –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Priloge II, III in IV k Smernici ECB/2007/2 se spremenijo v skladu s prilogo k tej smernici.

Člen 2

Začetek veljavnosti

1.   Ta smernica začne veljati 8. maja 2009.

2.   Člen 1 se uporablja od 11. maja 2009.

Člen 3

Naslovniki in izvedbeni ukrepi

1.   Ta smernica velja za vse centralne banke Eurosistema.

2.   Nacionalne centralne banke držav članic, ki so sprejele euro, pošljejo ECB do 11. maja 2009 ukrepe, s katerimi se nameravajo uskladiti s to smernico.

V Frankfurtu na Majni, 7. maja 2009

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 237, 8.9.2007, str. 1.


PRILOGA

1.

Priloga II k Smernici ECB/2007/2 se spremeni, kot sledi:

Opredelitev „kreditna institucija“ v členu 1 se nadomesti z naslednjim:

„—

‚kreditna institucija‘ (credit institution) pomeni bodisi — (a) kreditno institucijo v smislu [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo člen 4(1)(a) in po potrebi člen 2 Bančne direktive], ki je pod nadzorom pristojnega organa; ali (b) drugo kreditno institucijo v smislu člena 101(2) Pogodbe, ki je predmet pregleda, po standardu primerljivega nadzoru s strani pristojnega organa.“

2.

Priloga III k Smernici ECB/2007/2 se spremeni, kot sledi:

Opredelitev „kreditna institucija“ na seznamu opredelitev te priloge se nadomesti z naslednjim:

„—

‚kreditna institucija‘ pomeni bodisi: (a) kreditno institucijo v smislu členov 2 in 4(1)(a) Bančne direktive, kakor sta prenesena v nacionalno pravo, ki je pod nadzorom pristojnega organa; ali (b) drugo kreditno institucijo v smislu člena 101(2) Pogodbe, ki je predmet pregleda, po standardu primerljivega nadzoru s strani pristojnega organa.“

3.

Priloga IV k Smernici ECB/2007/2 se spremeni, kot sledi:

1.

V odstavku 1 se dodata naslednji opredelitvi:

„—

‚medsistemska poravnava‘ pomeni poravnavo navodil za obremenitev v realnem času, s katero se plačila izvršijo s poravnalne banke enega podsistema, ki uporablja postopek poravnave 6, na poravnalno banko drugega podsistema, ki uporablja postopek poravnave 6,

‚modul (upravljanja) statičnih podatkov‘ (Static Data (Management) Module) pomeni modul ESP, v katerem se zbirajo in evidentirajo statični podatki.“

2.

Doda se naslednji odstavek 3(7):

„7.

ASCB morajo zagotoviti, da podsistemi, s katerimi imajo dvostranske dogovore, sporočijo ime in BIC podsistema, s katerim nameravajo izvrševati medsistemsko poravnavo, ter datum, s katerim naj bi se medsistemska poravnava z določenim podsistemom začela ali prenehala. Te informacije se evidentirajo v modulu (upravljanja) statičnih podatkov.“

3.

Odstavek 4(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.

Plačilno navodilo šteje za sprejeto, če:

(a)

je plačilno navodilo v skladu s pravili, ki jih vzpostavi izvajalec omrežnih storitev;

(b)

je plačilno navodilo v skladu s pravili formatiranja in pogoji komponente sistema TARGET2 ASCB;

(c)

je poravnalna banka na seznamu poravnalnih bank, navedenem v odstavku 3(1);

(d)

je v primeru medsistemske poravnave zadevni podsistem na seznamu podsistemov, s katerimi se lahko izvršuje medsistemska poravnava;

(e)

je bilo v primeru začasne izključitve poravnalne banke iz sistema TARGET2 pridobljeno izrecno soglasje SCB začasno izključene poravnalne banke.“

4.

Odstavek 6(1)(f) se nadomesti z naslednjim:

„(f)

postopek poravnave 6 (namenska likvidnost in medsistemska poravnava).“

5.

Odstavek 8(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.

Kadar ASCB ponuja postopek poravnave 6 za povezane modele, morajo SCB v svojih komponentah sistema TARGET2 za poravnalne banke odpreti enega ali več podračunov, ki se uporabljajo za namenjanje likvidnosti ali, če je to potrebno, za medsistemsko poravnavo. Podračuni se identificirajo z BIC PM računa, s katerim so povezani, v kombinaciji s številko računa, ki je specifična za zadevni podračun. Številka računa je sestavljena iz kode države in do 32 znakov (odvisno od ustrezne nacionalne strukture bančnih računov).“

6.

Odstavek 14 se nadomesti z naslednjim:

„14.   Postopek poravnave 6 - namenska likvidnost in medsistemska poravnava

1.

Postopek poravnave 6 se lahko uporabi tako za povezani kot za integrirani model, kakor je opisano v pododstavkih 4 do 13 oziroma 14 do 18 spodaj. V primeru integriranega modela mora zadevni podsistem uporabiti zrcalni račun, da zbere potrebno likvidnost, ki so jo dale na stran poravnalne banke v njem. V primeru povezanega modela mora poravnalna banka odpreti najmanj en podračun, ki je povezan z določenim podsistemom.

2.

Če poravnalne banke tako zahtevajo, morajo biti o odobritvah in obremenitvah njihovih PM računov in po potrebi njihovih podračunov obveščene preko sporočila SWIFT MT 900 ali MT 910.

3.

Kadar ASCB in SCB ponujajo medsistemsko poravnavo po postopku poravnave 6, morajo podpirati plačila medsistemske poravnave, če so jih sprožili zadevni podsistemi. Podsistem lahko sproži medsistemsko poravnavo samo med svojim ciklom obdelave, v podsistemu, ki prejema plačilno navodilo, pa mora teči postopek poravnave 6. Medsistemska poravnava se ponudi tako za dnevno kot za nočno obdelavo po postopku poravnave 6. Možnost izvrševanja medsistemske poravnave med dvema posameznima podsistemoma se evidentira v modulu (upravljanja) statičnih podatkov.

A.   Povezani model

4.

Kadar ASCB in SCB ponujajo postopek poravnave 6, morajo podpirati poravnavo dvostranskih in/ali večstranskih denarnih stanj transakcij podsistemov, in sicer tako, da:

(a)

omogočijo poravnalni banki, da vnaprej financira svojo predvideno obveznost iz poravnave preko prenosov likvidnosti z njenega PM računa na njen podračun (v nadaljevanju: namenska likvidnost) pred obdelavo podsistema, in

(b)

poravnajo plačilna navodila podsistema po zaključku obdelave podsistema: pri poravnalnih bankah s kratko pozicijo z obremenitvijo njihovih podračunov (znotraj limitov sredstev na takem računu) in odobritvijo tehničnega računa podsistema ter pri poravnalnih bankah z dolgo pozicijo z odobritvijo njihovih podračunov in obremenitvijo tehničnega računa podsistema.

5.

Kadar ponujajo postopek poravnave 6:

(a)

morajo SCB odpreti za vsako poravnalno banko najmanj en podračun, ki je povezan s posameznim podsistemom, in

(b)

ASCB morajo odpreti tehnični račun za podsistem za: (i) knjiženje sredstev, zbranih s podračunov poravnalnih bank s kratko pozicijo, v dobro; in (ii) knjiženje sredstev v breme, kadar se na namenskih podračunih poravnalnih bank z dolgo pozicijo izvedejo knjiženja v dobro.

6.

Postopek poravnave 6 se nudi tako za dnevno obdelavo kot za nočne operacije podsistemov. V slednjem primeru se nov delovni dan začne nemudoma po izpolnitvi zahtev glede obveznih rezerv; kakršna koli kasnejša obremenitev ali odobritev zadevnih računov se glasi na nov delovni dan.

7.

Pri postopku poravnave 6 in ob upoštevanju namenjanja likvidnosti morajo ASCB in SCB ponujati naslednje vrste storitev prenosa likvidnosti na podračun in z njega:

(a)

trajni nalogi, ki jih lahko poravnalne banke predložijo ali spremenijo preko ICM (kadar je na voljo) kadar koli v delovnem dnevu. Trajni nalogi, predloženi po poslanem sporočilu o začetku postopka (‚start-of-procedure‘ message) na dani delovni dan, so veljavni šele za naslednji delovni dan. Če je predloženih več trajnih nalogov, ki se nanašajo na odobritev različnih podračunov, se ti poravnajo v zaporedju glede na znesek, začenši z najvišjim. Med nočnimi operacijami podsistema se trajni nalogi, za katere na PM računu ni dovolj sredstev, poravnajo po sorazmernem zmanjšanju vseh nalogov;

(b)

tekoči nalogi, ki jih lahko predloži bodisi poravnalna banka (preko ICM) bodisi zadevni podsistem preko sporočila XML samo v času poteka postopka poravnave 6 (časovni razpon od sporočila o začetku postopka do sporočila o zaključku postopka (‚end-of-procedure‘ message)) in ki bodo poravnani samo do začetka cikla obdelave podsistema. Tekoči nalog, ki ga je predložil podsistem in za katerega na PM računu ni dovolj sredstev, se delno poravna;

(c)

nalogi SWIFT, dani preko sporočila MT 202, ki se lahko predložijo samo v času poteka postopka poravnave 6 in samo v času dnevne obdelave. Taki nalogi se poravnajo nemudoma. V primeru cikla v teku se to izvede brez obvestitve podsistema.

8.

Postopek poravnave 6 se začne s sporočilom o začetku postopka in konča s sporočilom o zaključku postopka, pri čemer obe sporočili pošlje podsistem. Vendar pa za nočne operacije podsistema pošlje sporočilo o začetku postopka ASCB. Sporočila o začetku postopka sprožijo poravnavo trajnih nalogov za prenos likvidnosti na podračune. Sporočilo o zaključku postopka vodi do avtomatičnega povratnega prenosa likvidnosti s podračuna na PM račun.

9.

Pri postopku poravnave 6 se namenska likvidnost na podračunih zamrzne, dokler teče cikel obdelave podsistema (ki se začne s sporočilom o začetku cikla (‚start of cycle‘ message) in konča s sporočilom o zaključku cikla (‚end-of-cycle‘ message), pri čemer obe pošlje podsistem), po tem pa se sprosti. Zamrznjeno stanje se med ciklom obdelave zaradi plačil medsistemske poravnave lahko spremeni.

10.

Znotraj vsakega cikla obdelave podsistema se plačilna navodila poravnajo iz namenske likvidnosti, pri čemer se praviloma uporabi algoritem 5 (kakor je navedeno v Dodatku I Priloge II).

11.

Znotraj vsakega cikla obdelave podsistema se namenska likvidnost poravnalne banke lahko poveča s knjiženjem določenih dohodnih plačil neposredno v dobro njenih podračunov, tj. kuponi in unovčena plačila. V takih primerih je treba likvidnost knjižiti najprej v dobro tehničnega računa in nato, pred knjiženjem likvidnosti v dobro podračuna (ali PM računa), v breme takega računa.

12.

Medsistemsko poravnavo med dvema povezanima podsistemoma lahko sproži samo tisti podsistem (ali njegova ASCB v njegovem imenu), katerega udeleženec ima podračun, ki se obremeni. Plačilno navodilo se poravna s knjiženjem zneska, označenega v plačilnem navodilu, v breme podračuna udeleženca podsistema, ki sproži plačilno navodilo, in v dobro podračuna udeleženca drugega podsistema.

Podsistem, ki sproži plačilno navodilo, in drugi podsistem je treba obvestiti o zaključku poravnave.

13.

Medsistemsko poravnavo s podsistema, ki uporablja povezani model, na podsistem, ki uporablja integrirani model, lahko sproži podsistem, ki uporablja povezani model (ali njegova ASCB v njegovem imenu). Plačilno navodilo se poravna s knjiženjem zneska, označenega v plačilnem navodilu, v breme podračuna udeleženca podsistema, ki uporablja povezani model, in v dobro zrcalnega računa, ki ga uporablja podsistem, ki uporablja integrirani model. Plačila ne more sprožiti podsistem, ki uporablja integrirani model, katerega zrcalni račun bo odobren.

Podsistem, ki sproži plačilno navodilo, in drugi podsistem je treba obvestiti o zaključku poravnave.

B.   Integrirani model

14.

Kadar ponujajo postopek poravnave 6 za integrirane modele, morajo ASCB in SCB podpirati tako poravnavo. V primeru, da se postopek poravnave 6 uporabi za integrirani model med dnevno obdelavo, se ponudi samo omejena funkcionalnost.

15.

Pri postopku poravnave 6 in v zvezi z integriranim modelom morajo ASCB in SCB ponujati naslednje vrste storitev prenosa likvidnosti na zrcalni račun:

(a)

trajni nalogi (za dnevno obdelavo in za nočne operacije podsistema), ki jih lahko poravnalne banke predložijo ali spremenijo preko ICM (kadar je na voljo) kadar koli v delovnem dnevu. Trajni nalogi, predloženi po poslanem sporočilu o začetku postopka na dani delovni dan, so veljavni šele za naslednji delovni dan. Če je predloženih več trajnih nalogov, se poravnajo v zaporedju glede na znesek, začenši z najvišjim. Če trajni nalog za dnevno obdelavo ni krit, bo zavrnjen. Med nočnimi operacijami podsistema se trajni nalogi, za katere na PM računu ni dovolj sredstev, poravnajo po sorazmernem zmanjšanju vseh nalogov;

(b)

tekoči nalogi, ki jih lahko predloži bodisi poravnalna banka (preko ICM) bodisi zadevni podsistem preko sporočila XML samo v času poteka postopka poravnave 6 (časovni razpon od sporočila o začetku postopka do sporočila o zaključku postopka) in ki bodo poravnani samo, če se cikel obdelave podsistema še ni začel. Tekoči nalog, za katerega na PM računu ni dovolj sredstev, se delno poravna;

(c)

nalogi SWIFT, dani preko sporočila MT 202, ki se lahko predložijo samo v času dnevne obdelave. Taki nalogi se poravnajo nemudoma.

16.

Smiselno se uporabljajo pravila za povezani model glede sporočil o začetku in zaključku postopka ter glede začetka in zaključka cikla.

17.

Medsistemsko poravnavo med dvema podsistemoma, ki uporabljata integrirani model, lahko sproži samo tisti podsistem (ali njegova ASCB v njegovem imenu), katerega zrcalni račun se obremeni. Plačilno navodilo se poravna s knjiženjem zneska, označenega v plačilnem navodilu, v breme zrcalnega računa, ki ga uporablja podsistem, ki sproži plačilno navodilo, in v dobro zrcalnega računa, ki ga uporablja drugi podsistem. Plačilnega navodila ne more sprožiti podsistem, katerega zrcalni račun bo odobren.

Podsistem, ki sproži plačilno navodilo, in drugi podsistem je treba obvestiti o zaključku poravnave.

18.

Medsistemsko poravnavo s podsistema, ki uporablja integrirani model, na podsistem, ki uporablja povezani model, lahko sproži podsistem, ki uporablja integrirani model (ali njegova ASCB v njegovem imenu). Plačilno navodilo se poravna s knjiženjem zneska, označenega v plačilnem navodilu, v breme zrcalnega računa podsistema, ki uporablja integrirani model, in v dobro podračuna udeleženca drugega podsistema. Plačila ne more sprožiti podsistem, ki uporablja povezani model, katerega udeleženec ima podračun, ki bo odobren.

Podsistem, ki sproži plačilno navodilo, in drugi podsistem je treba obvestiti o zaključku poravnave.“


Top