EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0152

Direktiva Komisije 2009/152/ES z dne 30. novembra 2009 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS v zvezi z datumom poteka veljavnosti za vključitev aktivne snovi karbendazim v Prilogo I (Besedilo velja za EGP)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/152/oj

1.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/66


DIREKTIVA KOMISIJE 2009/152/ES

z dne 30. novembra 2009

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS v zvezi z datumom poteka veljavnosti za vključitev aktivne snovi karbendazim v Prilogo I

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti druge alinee drugega pododstavka člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Direktivo Komisije 2006/135/ES (2) je bila aktivna snov karbendazim vključena v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedena vključitev preneha veljati 31. decembra 2009.

(2)

Vključitev aktivne snovi se na zahtevo lahko podaljša za največ deset let. Komisija je 6. avgusta 2007 od prijavitelja prejela zahtevek, ki se je nanašal na podaljšanje vključitve za to snov.

(3)

Prijavitelj je zahtevek podprl s tehnično dokumentacijo, ki jo je 10. januarja 2008 predložil državi članici poročevalki, tj. Nemčiji. Nemčija je 27. julija 2009 predstavila osnutek poročila o oceni. Evropska agencija za varnost hrane pa mora opraviti še strokovni pregled.

(4)

Ker postopka za podaljšanje ni mogoče končati pred datumom izteka veljavnosti za vključitev karbendazima in je bil zahtevek za podaljšanje vložen pravočasno, je treba v skladu z členom 5(5) Direktive 91/414/EGS odobriti obdobje, ki je potrebno za končanje navedenega postopka.

(5)

Zato je primerno Direktivo 91/414/EGS ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se v vrstici št. 149 (karbendazim (stereokemija ni navedena) št. CAS 10605-21-7, št. CIPAC 263) v šestem stolpcu (veljavnost registracije) „31. december 2009“ nadomesti z „31. december 2010“.

Člen 2

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2009. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Uporabljajo se od 1. januarja 2010.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 349, 12.12.2006, str. 37.


Top