Help Print this page 

Document 32009L0131

Title and reference
Direktiva Komisije 2009/131/ES z dne 16. oktobra 2009 o spremembi Priloge VII k Direktivi 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (Besedilo velja za EGP)
  • In force
OJ L 273, 17.10.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 103 - 104

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj
Multilingual display
Text

17.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/12


DIREKTIVA KOMISIJE 2009/131/ES

z dne 16. oktobra 2009

o spremembi Priloge VII k Direktivi 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) in zlasti člena 27(4) Direktive,

ob upoštevanju priporočila Agencije št. ERA/REC/XA/01-2009 z dne 17. aprila 2009,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9b(2) Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2) zahteva, da Evropska železniška agencija (v nadaljnjem besedilu: Agencija) do 19. januarja 2009 ponovno pregleda parametre v oddelku 1 Priloge VII k Direktivi 2008/57/ES in predloži Komisiji ustrezna priporočila.

(2)

Ker sedanji oddelek 1 Priloge VII k Direktivi 2008/57/ES vsebuje postavke, ki niso parametri vozil, jih je treba odstraniti.

(3)

Oddelek 1 navedene priloge vsebuje tudi parametre, ki se prvotno nanašajo izključno na podsistem tirnih vozil. Bistveno je, da so vsi parametri vozila, ki se jih pregleda v zvezi z dovoljenjem za začetek obratovanja in razvrstitvijo nacionalnih predpisov, zajeti v seznam parametrov. Zato je treba vključiti parametre drugih podsistemov, ki so del vozila.

(4)

Direktivo 2008/57/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29(1) Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Oddelek 1 Priloge VII k Direktivi 2008/57/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 19. julija 2010. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. oktobra 2009

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.

(2)  UL L 164, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA

„1.   Seznam parametrov

1.1

Splošna dokumentacija

Splošna dokumentacija (vključno z opisom novega, obnovljenega ali dograjenega vozila in podatki o njegovi nameravani uporabi, konstrukciji, popravilu, delovanju in vzdrževanju, tehnično dokumentacijo itd.)

1.2

Konstrukcijski in mehanski deli

Mehanska integriteta in vmesniki med vozili (vključno z odbojniki in vlečno napravo, prehodi), moč konstrukcije vozila in oprema (npr. sedeži), zmogljivost obremenitve, pasivna varnost (vključno z notranjo in zunanjo varnostjo pri trčenju)

1.3

Medsebojni vplivi v sistemu tir – svetli profil

Mehanski vplivi (vmesniki) na infrastrukturo (vključno s statičnim in dinamičnim delovanjem vozil, toleranco in tolerančnim območjem, tirno širino, tekalnim sestavom itd.)

1.4

Zavorni sistemi

Postavke v zvezi z zaviranjem (vključno z varnostjo pri drsenju koles, nadzorom zaviranja ter zavorno zmogljivostjo pri delovanju, hitrem zaviranju in parkiranju)

1.5

Postavke v zvezi s potniki

Oprema, ki jo uporabljajo potniki, in potniško okolje (vključno z okni in vrati v potniških vagonih, zahtevami za osebe z omejeno mobilnostjo itd.)

1.6

Okoljske razmere in aerodinamični učinki

Vpliv okolja na vozilo in vpliv vozila na okolje (vključno z aerodinamičnimi pogoji ter vmesniki med vozilom in deli ob progi v železniškem sistemu na eni strani ter vozilom in okoljem na drugi)

1.7

Zunanja opozorila, označevanje, delovanje in zahteve glede integritete programske opreme

Zunanja opozorila, označevanje, delovanje in zahteve glede integritete programske opreme, npr. funkcije, povezane z varnostjo, z vplivom na obnašanje vlaka, vključno z zbirnim električnim vodom vlaka

1.8

Sistemi napajanja z energijo na vozilu in nadzora vozil

Sistemi pogona, napajanja z energijo na vozilu in nadzora vozil, ter vmesnik vozila za infrastrukturo za napajanje z energijo in vseh drugih vidikov elektromagnetne združljivosti

1.9

Zaposleno osebje, vmesniki in okolje

Zmogljivosti na vozilih, vmesniki, delovni pogoji zaposlenih in njihovo okolje (vključno s strojevodjevo kabino in vmesnikom voznik–stroj)

1.10

Požarna varnost in evakuacija

1.11

Vzdrževanje

Zmogljivosti na vozilih in vmesniki za vzdrževanje

1.12

Nadzor, vodenje in signaliziranje na vozilih

Vsa oprema na vozilu, potrebna za zagotavljanje varnosti ter vodenje in signaliziranje voženj vlakov, ki so dovoljeni v omrežju, in vpliv na dele ob progi v železniškem sistemu

1.13

Posebne operativne zahteve

Posebne operativne zahteve za vozila (vključno z zmanjšanim obratovanjem, s popravilom vozila itd.)

1.14

Postavke v zvezi s tovorom

Posebne zahteve glede tovora in okolja (vključno z zmogljivostmi, ki se posebej zahtevajo za nevarno blago)

Pojasnitve in primeri, ki so v poševnem tisku zgoraj, so informativne narave in niso opredelitve parametrov.“


Top