EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0109

Direktiva 2009/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv Sveta 77/91/EGS, 78/855/EGS in 82/891/EGS ter Direktive 2005/56/ES glede zahtev za poročanje in dokumentiranje v primeru združitev in delitev

OJ L 259, 2.10.2009, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 284 - 291

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; implicitno zavrnjeno 32017L1132 : This act has been changed. Current consolidated version: 20/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/109/oj

2.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 259/14


DIREKTIVA 2009/109/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. septembra 2009

o spremembi direktiv Sveta 77/91/EGS, 78/855/EGS in 82/891/EGS ter Direktive 2005/56/ES glede zahtev za poročanje in dokumentiranje v primeru združitev in delitev

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti točke (g) člena 44(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet se je na zasedanju 8. in 9. marca 2007 dogovoril, da je treba upravne obremenitve družb do leta 2012 zmanjšati za 25 %, da bi se izboljšala konkurenčnost družb v Skupnosti.

(2)

Pravo družb je opredeljeno kot področje, ki nalaga družbam številne obveznosti obveščanja, od katerih se zdijo nekatere zastarele ali pretirane. Te obveznosti je torej treba pregledati in, če je to primerno, zmanjšati upravne obremenitve družb v Skupnosti na najmanjšo raven, ki je nujna za zagotavljanje zaščite interesov drugih zainteresiranih strani.

(3)

Področje uporabe Druge direktive Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (3), in Tretje direktive Sveta 78/855/EGS z dne 9. oktobra 1978 o združitvi delniških družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (4), je treba prilagoditi v skladu s spremembami finskega prava družb.

(4)

Spletne strani družb ali druge spletne strani v nekaterih primerih nudijo alternativno možnost za objavo v registru družb. Državam članicam bi morali omogočiti, da določijo tista druga internetna spletišča, ki jih lahko družbe brezplačno uporabljajo za takšno objavljanje, to pa so na primer spletišča poslovnih združenj, gospodarskih zbornic ali osrednja elektronska platforma iz Prve direktive Sveta 68/151/EGS z dne 9. marca 1968 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe, da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (5). Če obstaja možnost uporabe spletnih strani družbe ali drugih internetnih spletnih strani za objavo načrta združitve in/ali delitve in drugih dokumentov, ki jih je treba dati na voljo delničarjem in upnikom v postopku, je treba izpolniti pogoje za zagotovitev varnosti spletne strani in pristnosti dokumentov.

(5)

Zahteve po razkritju v zvezi z načrti čezmejnih združitev v skladu z Direktivo 2005/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o čezmejnih združitvah kapitalskih družb (6) bi morale biti podobne tistim, ki veljajo za domače združitve in delitve v skladu z Direktivo 78/855/EGS in Šesto direktivo Sveta 82/891/EGS z dne 17. decembra 1982 o delitvi delniških družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (7).

(6)

Državam članicam bi morali omogočiti, da določijo, da ni treba izpolnjevati obsežnih zahtev za poročanje in obveščanje glede združitve ali delitve družb, kot je določeno v členu 9 in točki (c) člena 11(1) Direktive 78/855/EGS ter členu 7 in točki (c) člena 9(1) Direktive 82/891/EGS, če se s tem strinjajo vsi delničarji družb, udeleženih pri združitvi ali delitvi.

(7)

Kakršne koli spremembe direktiv 78/855/EGS in 82/891/EGS, ki dovoljujejo takšen dogovor delničarjev, ne smejo posegati v sisteme zaščite interesov upnikov udeleženih družb, pa tudi ne v pravila za zagotavljanje potrebnih informacij zaposlenim v teh družbah in javnim organom, kot so davčni organi, ki nadzirajo združitve ali delitve v skladu z veljavnim pravom Skupnosti.

(8)

Zahteva za pripravo bilance stanja ni potrebna, če izdajatelj vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi, objavlja polletna računovodska poročila v skladu z Direktivo 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu (8).

(9)

Poročilo neodvisnega izvedenca, kot je določeno v Direktivi 77/91/EGS, pogosto ni potrebno, če je treba pripraviti poročilo neodvisnega izvedenca za zaščito interesov delničarjev ali upnikov tudi v okviru združitve ali delitve. V takih primerih je treba državam članicam omogočiti, da družbe izvzamejo iz zahteve za poročanje iz Direktive 77/91/EGS ali da določijo, da lahko obe poročili pripravi isti izvedenec.

(10)

Združitve med matičnimi in hčerinskimi družbami imajo manjši ekonomski vpliv na delničarje in upnike, če lastništvo matične družbe znaša 90 % ali več delnic in drugih vrednostnih papirjev v hčerinski družbi, ki dajejo glasovalno pravico. Enako velja za nekatere delitve, zlasti ko so družbe razdeljene v nove družbe, katerih lastniki so delničarji v sorazmerju s svojimi pravicami v družbi, ki se deli. V takih primerih je treba zato zmanjšati zahteve za poročanje iz Direktive 78/855/EGS in Direktive 82/891/EGS.

(11)

Ker ciljev te direktive, in sicer zmanjšanja upravnih obremenitev zlasti v zvezi z dolžnostmi glede objave in dokumentiranja za delniške družbe v Skupnosti, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in jih je zato zaradi obsega in učinkov lažje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben za dosego tega cilja.

(12)

Zato je treba direktive 77/91/EGS, 78/855/EGS, 82/891/EGS in 2005/56/ES ustrezno spremeniti.

(13)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (9) se države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti pripravijo in objavijo tabele, ki bodo kar najbolj prikazale primerjavo med to direktivo in ukrepi za njen prenos –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 77/91/EGS

Direktiva 77/91/EGS se spremeni:

1.

v členu 1(1) se štirinajsta alinea nadomesti z:

„—

na Finskem: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag“;

2.

v členu 10 se doda naslednji odstavek:

„5.   Države članice se lahko odločijo, da tega člena ne uporabijo za ustanovitev nove družbe z združitvijo ali delitvijo, če neodvisen izvedenec pripravi poročilo o načrtu združitve ali delitve.

Če se države članice v primerih iz prvega pododstavka odločijo za uporabo tega člena, lahko določijo, da lahko poročilo iz tega člena in poročilo neodvisnega strokovnjaka o načrtu združitve ali delitve pripravijo isti izvedenci.“;

3.

v členu 27 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Države članice se lahko odločijo, da ne uporabijo odstavka 2 v primeru, ko se vpisani kapital poveča zaradi izvedbe združitve, delitve ali javne ponudbe za nakup ali zamenjavo delnic ter zaradi plačila delničarjem družbe, ki se prevzema, deli ali ki je predmet javne ponudbe za nakup ali zamenjavo delnic.

Vendar se v primeru združitve ali delitve prvi pododstavek uporablja le, če neodvisen izvedenec pripravi poročilo o načrtu združitve ali delitve.

Če se države članice v primeru združitve ali delitve odločijo za uporabo odstavka 2, lahko določijo, da poročilo iz tega člena in poročilo neodvisnega strokovnjaka o načrtu združitve ali delitve pripravijo isti izvedenci.“.

Člen 2

Spremembe Direktive 78/855/EGS

Direktiva 78/855/EGS se spremeni:

1.

v členu 1(1) se štirinajsta alinea nadomesti z:

„—

na Finskem: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag“;

2.

v členu 6 se dodajo naslednji odstavki:

„Vse družbe, vključene v delitev, so izvzete od zahteve po objavi iz člena 3 Direktive 68/151/EGS, če za neprekinjeno obdobje z začetkom najmanj en mesec pred predvidenim datumom skupščine delničarjev, ki odloča o načrtu združitve in se ne konča pred zaključkom skupščine, na svoji spletni strani zagotovijo dostop do načrta takšne združitve, ki je javen in brezplačen. Države članice za to izvzetje ne določijo nikakršnih zahtev ali omejitev, razen tistih, ki so nujne za zagotovitev varnosti spletne strani in pristnosti dokumentov ter le do take mere, da so te zahteve in omejitve sorazmerne z izpolnitvijo teh ciljev.

Z odstopanjem od drugega odstavka lahko države članice zahtevajo objavo na osrednji elektronski platformi iz člena 3(4) Direktive 68/151/EGS. Države članice lahko zahtevajo možnost objave na kateri koli drugi spletni strani, ki jo za ta namen določijo. Če država članica uporabi katero koli od teh možnosti, potem zagotovi, da se družbam za to objavo ne zaračuna posebne pristojbine.

Če se uporabi spletna stran, ki ni osrednja elektronska platforma, se sklic, ki omogoča dostop do te spletne strani, objavi na osrednji elektronski platformi najmanj mesec dni pred predvidenim datumom skupščine delničarjev. Ta sklic vključuje datum objave načrta združitve na spletni strani in je brezplačno dostopen za javnost. Družbam se za to objavo ne zaračuna posebne pristojbine.

Prepoved iz tretjega in četrtega odstavka, v skladu s katero se družbam za objavo ne sme zaračunati posebne pristojbine, ne vpliva na možnost držav članic, da na družbe prenesejo stroške v zvezi z osrednjo elektronsko platformo.

Države članice lahko od družb zahtevajo, da informacije shranijo določen čas po generalni skupščini na njihovi spletni strani ali po potrebi na osrednji elektronski platformi oziroma drugi spletni strani, ki jo določi zadevna država članica. Države članice lahko opredelijo posledice začasno onemogočenega dostopa do spletne strani in začasnih motenj osrednje elektronske platforme zaradi tehničnih ali drugih dejavnikov.“;

3.

v členu 8 se doda naslednji odstavek:

„Za namene točke (b) prvega odstavka se uporablja člen 11(2), (3) in (4);“;

4.

člen 9 se nadomesti:

„Člen 9

1.   Upravni ali poslovodni organi posameznih družb, ki se združujejo, pripravijo podrobno pisno poročilo, v katerem je obrazložen načrt združitve ter ki opredeljuje pravne in ekonomske razloge načrta, zlasti menjalno razmerje delnic.

V poročilu so prav tako opisane morebitne posebne težave, ki so se pojavile pri vrednotenju.

2.   Upravni ali poslovodni organi posameznih vpletenih družb obvestijo skupščino delničarjev svoje družbe in upravne ali poslovodne organe drugih vpletenih družb, tako da lahko te obvestijo svoje skupščine delničarjev o morebitnih bistvenih spremembah sredstev in obveznosti med datumom izdelave načrta združitve in datumom skupščine delničarjev, ki bo odločila o načrtu združitve.

3.   Države članice lahko določijo, da se poročilo iz odstavka 1 in/ali informacije iz odstavka 2 ne zahtevajo, če se vsi delničarji in imetniki drugih vrednostnih papirjev z glasovalno pravico vseh družb, vključenih v združitev, s tem strinjajo.“;

5.

člen 11 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

točki (c) in (d) se nadomestita z naslednjim:

„(c)

po potrebi bilanco stanja, sestavljeno na datum, ki ne sme biti starejši od datuma prvega dne treh mesecev, ki so pretekli pred datumom načrta združitve, če se zadnji letni računovodski izkaz nanaša na poslovno leto, ki je preteklo več kakor šest mesecev pred tem datumom;

(d)

kjer je primerno, poročila upravnih ali poslovodnih organov družb, ki se združujejo, predvidena v členu 9;“;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

„Za namene točke (c) prvega pododstavka se bilanca stanja ne zahteva, če družba objavi polletno računovodsko poročilo v skladu s členom 5 Direktive 2004/109/ES in ga da na voljo delničarjem v skladu s tem odstavkom. Poleg tega lahko države članice določijo, da se bilanca stanja ne zahteva, če se vsi delničarji in imetniki drugih vrednostnih papirjev z glasovalno pravico vseh družb, vključenih v združitev, s tem strinjajo;“;

(b)

v odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

„Če se delničar strinja, da lahko družba posreduje informacije z elektronskimi sredstvi, se lahko kopije pošljejo po elektronski pošti.“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Od družbe se ne zahteva, da dokumente iz odstavka 1 da na voljo na svojem registriranem sedežu, če jih ta za neprekinjeno obdobje z začetkom vsaj en mesec pred predvidenim datumom skupščine delničarjev, ki odloča o načrtu združitve in se ne konča pred zaključkom skupščine, objavi na svoji spletni strani. Države članice za to izvzetje ne določijo nikakršnih zahtev ali omejitev, razen tistih, ki so nujne za zagotovitev varnosti spletne strani in pristnosti dokumentov ter le do take mere, da so te zahteve ali omejitve sorazmerne z izpolnitvijo teh ciljev.

Odstavek 3 se ne uporablja, če spletna stran delničarjem omogoča, da v obdobju iz prvega pododstavka tega odstavka prenesejo in natisnejo dokumente iz odstavka 1. Vendar lahko države članice v tem primeru določijo, da mora družba na svojem registriranem sedežu delničarjem omogočiti vpogled v te dokumente.

Države članice lahko od družb zahtevajo, da informacije določen čas po generalni skupščini ohranijo na svoji spletni strani. Države članice lahko določijo posledice začasno onemogočenega dostopa do spletne strani zaradi tehničnih ali drugih dejavnikov.“;

6.

odstavek 2 člena 13 se nadomesti z naslednjim:

„2.   V ta namen zakonodaja držav članic določi vsaj to, da imajo ti upniki pravico do ustreznih zaščitnih ukrepov, če je takšna zaščita potrebna zaradi finančnega položaja družb, ki se združujejo, in če ti upniki še niso tako zaščiteni.

Države članice določijo pogoje za zaščito iz odstavka 1 in prvega pododstavka tega odstavka. V vsakem primeru države članice zagotovijo, da lahko upniki pri ustreznem upravnem ali sodnem organu zaprosijo za zadostne zaščitne ukrepe, če lahko verodostojno prikažejo, da je zaradi združitve ogrožena varnost njihovih zahtevkov in da družba ni zagotovila ustreznih zaščitnih ukrepov.“;

7.

v členu 23 se črta odstavek 4;

8.

člen 24 se spremeni:

(a)

drugi stavek se nadomesti:

„Take postopke urejajo določbe poglavja II.“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Vendar države članice ne smejo naložiti zahtev iz točk (b), (c) in (d) člena 5(2), členov 9 in 10, točk (d) in (e) člena 11(1), točke (b) člena 19(1) ter členov 20 in 21.“;

9.

člen 25 se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z:

„Države članice ne uporabijo člena 7 za postopke iz člena 24, če so izpolnjeni naslednji pogoji:“;

(b)

v točki (b) se črta drugi stavek;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„Za namene točke (b) prvega odstavka se uporablja člen 11(2), (3) in (4).“;

10.

člen 27 se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„V primeru ko združitev s prevzemom izvede družba, ki ima v lasti 90 % ali več, ne pa vseh delnic in drugih vrednostnih papirjev, imetništvo katerih zagotavlja glasovalne pravice na skupščini delničarjev posameznih prevzetih družb, države članice ne zahtevajo odobritve združitve s strani skupščine delničarjev prevzemne družbe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:“;

(b)

točka (b) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„(b)

najmanj en mesec pred datumom iz točke (a) morajo imeti vsi delničarji prevzemne družbe pravico, da na registriranem sedežu družbe pregledajo dokumente iz točk (a), (b) ter po potrebi (c), (d) in (e) člena 11(1).“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„Za namene točke (b) prvega odstavka se uporablja člen 11(2), (3) in (4).“

11.

člen 28 se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti:

„Države članice ne morejo naložiti zahtev iz členov 9, 10 in 11 za združitev v smislu člena 27, če so izpolnjeni naslednji pogoji:“;

(b)

v točki (c) se doda naslednje:

„ali upravni organ, ki ga za ta namen določi država članica.“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„Državi članici ni treba uporabljati prvega odstavka, če njena zakonodaja prevzemni družbi brez predhodne javne ponudbe za prevzem omogoča, da od vseh imetnikov drugih vrednostnih papirjev prevzete družbe oziroma družb zahteva, da ji te vrednostne papirje po pošteni ceni prodajo pred združitvijo.“

Člen 3

Spremembe Direktive 82/891/EGS

Direktiva 82/891/EGS se spremeni:

1.

v členu 4 se dodajo naslednji odstavki:

„Vse družbe, vključene v delitev, so izvzete od zahteve po objavi iz člena 3 Direktive 68/151/EGS, če za neprekinjeno obdobje z začetkom najmanj en mesec pred predvidenim datumom skupščine delničarjev, ki odloča o načrtu delitve in se ne konča pred zaključkom skupščine, na svoji spletni strani zagotovijo dostop do načrta takšne delitve, ki je javen in brezplačen. Države članice za to izvzetje ne določijo nikakršnih zahtev ali omejitev, razen tistih, ki so nujne za zagotovitev varnosti spletne strani in pristnosti dokumentov ter le do take mere, da so te zahteve in omejitve sorazmerne z izpolnitvijo teh ciljev.

Z odstopanjem od drugega odstavka lahko države članice zahtevajo, da se razkritje iz omenjenega odstavka objavi na osrednji elektronski platformi iz člena 3(4) Direktive 68/151/EGS. Države članice lahko zahtevajo tudi možnost objave na kateri koli drugi spletni strani, ki jo za ta namen določijo. Če država članica uporabi katero koli od teh možnosti, zagotovi, da se družbam za to objavo ne zaračuna posebne pristojbine.

Če se uporabi spletna stran, ki ni osrednja elektronska platforma, se sklic, ki omogoča dostop do te spletne strani, objavi na osrednji elektronski platformi vsaj mesec dni pred predvidenim datumom skupščine delničarjev. Ta sklic vključuje datum objave načrta delitve na spletni strani, dostop do njega pa je javen in brezplačen. Družbam se za to objavo ne zaračuna posebne pristojbine.

Prepoved iz tretjega in četrtega odstavka, v skladu s katero se družbam za objavo ne sme zaračunati posebne pristojbine, ne vpliva na možnost držav članic, da na družbe prenesejo stroške v zvezi z osrednjo elektronsko platformo.

Države članice lahko od družb zahtevajo, da informacije določen čas po generalni skupščini ohranijo na njihovi spletni strani ali po potrebi na osrednji elektronski platformi oziroma drugi spletni strani, ki jo določi zadevna država članica. Države članice lahko opredelijo posledice začasno onemogočenega dostopa do spletne strani in začasnih motenj osrednje elektronske platforme zaradi tehničnih ali drugih dejavnikov.“;

2.

v členu 6 se doda naslednji odstavek:

„Za namene točke (b) prvega odstavka se uporablja člen 9(2), (3) in (4).“;

3.

v členu 7(2) se drugi pododstavek nadomesti:

„Kjer je primerno, razkrije pripravo poročila o negotovinski kupnini iz člena 27(2) Direktive 77/91/EGS za družbe prejemnice in register, kjer se deponira poročilo.“;

4.

v členu 8 se črta odstavek 3;

5.

člen 9 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

točki (c) in (d) se nadomestita:

„(c)

po potrebi vmesno bilanco stanja, sestavljeno na datum, ki ne sme biti starejši od datuma prvega dne treh mesecev, ki so pretekli pred datumom načrta delitve, če se zadnji letni računovodski izkaz nanaša na poslovno leto, ki je preteklo več kakor šest mesecev pred tem datumom;

(d)

po potrebi poročila upravnih in poslovodnih organov družb, vključenih v delitev, predvidena v členu 7(1);“;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

„Za namene točke (c) prvega pododstavka se bilanca stanja ne zahteva, če družba objavi polletno računovodsko poročilo v skladu s členom 5 Direktive 2004/109/ES in ga da na voljo delničarjem v skladu s tem odstavkom.“;

(b)

v odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

„Če se delničar strinja, da lahko družba posreduje informacije z elektronskimi sredstvi, se lahko te kopije pošljejo po elektronski pošti.“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Družba se izvzame od zahteve, da dokumente iz odstavka 1 da na voljo na svojem registriranem sedežu, če jih ta za neprekinjeno obdobje z začetkom najmanj en mesec pred predvidenim datumom skupščine delničarjev, ki odloča o načrtu delitve in se ne konča pred zaključkom skupščine, objavi na svoji spletni strani. Države članice za to izvzetje ne določijo nikakršnih zahtev ali omejitev, razen tistih, ki so nujne za zagotovitev varnosti spletne strani in pristnosti dokumentov ter lahko določijo takšne zahteve ali omejitve le do te mere, da so sorazmerne za doseganje teh ciljev.

Odstavek 3 se ne uporablja, če spletna stran delničarjem omogoča, da prenesejo in natisnejo dokumente iz prvega pododstavka tega odstavka, v celotnem obdobju iz odstavka 1. Vendar lahko države članice v tem primeru določijo, da mora družba te dokumente dati na voljo na svojem registriranem sedežu, da imajo delničarji vpogled vanjo.

Države članice lahko od družb zahtevajo, da informacije določen čas po generalni skupščini ohranijo na njeni spletni strani. Države članice lahko opredelijo posledice začasno onemogočenega dostopa do spletne strani zaradi tehničnih ali drugih dejavnikov.“;

6.

odstavek 2 člena 12 se nadomesti:

„2.   V ta namen zakonodaja držav članic določi vsaj to, da imajo ti upniki pravico do ustreznih zaščitnih ukrepov, če je takšna zaščita potrebna zaradi finančnega položaja družbe, ki se deli, in družbe, na katero se bo prenesla obveznost v skladu z načrtom delitve, ter če ti upniki še niso tako zaščiteni.

Države članice določijo pogoje za zaščito iz odstavka 1 in prvega pododstavka tega odstavka. V vsakem primeru države članice zagotovijo, da lahko upniki pri ustreznemu upravnemu ali sodnemu organu zaprosijo za zadostne zaščitne ukrepe, če lahko verodostojno prikažejo, da je zaradi delitve ogrožena varnost njihovih zahtevkov in da družba ni zagotovila ustreznih zaščitnih ukrepov.“;

7.

člen 20 se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti:

„Brez poseganja v člen 6 države članice od skupščine delničarjev družbe, ki se deli, ne zahtevajo odobritve delitve, če imajo družbe prejemnice skupaj v lasti vse delnice družbe, ki se deli, in vse druge vrednostne papirje, ki vsebujejo pravico do glasovanja na skupščini delničarjev družbe, ki se deli, in so izpolnjeni naslednji pogoji:“;

(b)

v točki (b) se črta drugi stavek;

(c)

točka (c) se črta;

(d)

doda se naslednji odstavek:

„Za namene točke (b) prvega odstavka se uporabljata člen 9(2), (3) in (4) ter člen 10.“;

8.

člen 22 se spremeni:

(a)

odstavek 4 se črta;

(b)

odstavek 5 se nadomesti:

„5.   Države članice ne izvajajo zahtev iz členov 7 in 8 ter točk (c), (d) in (e) člena 9(1), če se delnice posameznih novih družb dodelijo delničarjem družbe, ki se deli, v sorazmerju z njihovimi pravicami do kapitala te družbe.“.

Člen 4

Spremembe Direktive 2005/56/ES

Direktiva 2005/56/ES se spremeni:

1.

v členu 6(1) se dodajo naslednji pododstavki:

„Vse družbe, vključene v delitev, so izvzete od zahteve po objavi iz člena 3 Direktive 68/151/EGS, če za neprekinjeno obdobje z začetkom najmanj en mesec pred predvidenim datumom skupščine delničarjev, ki odloča o skupnem načrtu čezmejne združitve in se ne konča pred zaključkom skupščine, na svoji spletni strani zagotovi dostop do skupnega načrta takšne združitve, ki je javen in brezplačen. Države članice za to izvzetje ne določijo zahtev in omejitev, razen tistih, ki so nujne za zagotovitev varnosti spletne strani in pristnosti dokumentov ter le do take mere, da so te zahteve in omejitve sorazmerne z izpolnitvijo teh ciljev.

Z odstopanjem od drugega odstavka lahko države članice zahtevajo objavo na osrednji elektronski platformi iz člena 3(4) Direktive 68/151/EGS. Države članice lahko zahtevajo možnost objave na kateri koli drugi spletni strani, ki jo za ta namen določijo. Če država članica uporabi katero koli od teh možnosti, potem zagotovi, da se družbam za to objavo ne zaračuna posebne pristojbine.

Če se uporabi spletna stran, ki ni osrednja elektronska platforma, se sklic, ki omogoča dostop do te spletne strani, objavi na osrednji elektronski platformi najmanj mesec dni pred predvidenim datumom skupščine delničarjev. Ta sklic vključuje datum objave skupnega načrta čezmejne združitve na spletni strani, dostop do njega pa je javen in brezplačen. Družbam se za to objavo ne zaračuna posebne pristojbine.

Prepoved iz tretjega in četrtega odstavka, v skladu s katero se družbam za objavo ne sme zaračunati posebne pristojbine, ne vpliva na možnost držav članic, da na družbe prenesejo stroške v zvezi z osrednjo elektronsko platformo.

Države članice lahko od družb zahtevajo, da informacije ohranijo določen čas po generalni skupščini na njihovi spletni strani ali po potrebi na osrednji elektronski platformi oziroma drugi spletni strani, ki jo določi zadevna država članica. Države članice lahko opredelijo posledice začasno onemogočenega dostopa do spletne strani in začasnih motenj osrednje elektronske platforme zaradi tehničnih ali drugih dejavnikov.“;

2.

v členu 15 se odstavek 2 nadomesti:

„2.   Kadar čezmejno združitev s pripojitvijo izvede družba, ki ima v lasti 90 % ali več, ne pa vseh delnic in drugih vrednostnih papirjev z glasovalno pravico na skupščini delničarjev prevzete družbe ali prevzetih družb, se poročila neodvisnega izvedenca ali izvedencev in dokumenti, potrebni za pregled, zahtevajo samo v obsegu, zahtevanem z nacionalno zakonodajo, ki ureja prevzemno družbo ali prevzeto družbo ali družbe, v skladu z Direktivo 78/855/EGS.“

Člen 5

Pregled

Pet let po datumu, določenem v členu 6(1), Komisija pregleda delovanje določb direktiv 77/91/EGS, 78/855/EGS in 82/891/EGS ter Direktive 2005/56/ES, ki so bile spremenjene ali dodane s to direktivo, zlasti zmanjševanje upravnih obremenitev družb glede na izkušnje, pridobljene pri njenem izvajanju, ter pripravi poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, po potrebi skupaj s predlogi za nadaljnje spremembe omenjenih direktiv.

Člen 6

Prenos

1.   Države članice do 30. junija 2011 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 16. septembra 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

C. MALMSTRÖM


(1)  Mnenje z dne 25. februarja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 27. julija 2009.

(3)  UL L 26, 31.1.1977, str. 1.

(4)  UL L 295, 20.10.1978, str. 36.

(5)  UL L 65, 14.3.1968, str. 8.

(6)  UL L 310, 25.11.2005, str. 1.

(7)  UL L 378, 31.12.1982, str. 47.

(8)  UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

(9)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.


Top