EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0746

2009/746/ES: Odločba Komisije z dne 9. oktobra 2009 o finančnem prispevku Skupnosti državam članicam za programe spremljanja, inšpekcije in nadzora ribištva za leto 2009 (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7592)

OJ L 267, 10.10.2009, p. 20–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/746/oj

10.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. oktobra 2009

o finančnem prispevku Skupnosti državam članicam za programe spremljanja, inšpekcije in nadzora ribištva za leto 2009

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7592)

(Besedilo v angleškem, bolgarskem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, litovskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(2009/746/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava (1) ter zlasti člena 21 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice so Komisiji poslale program za nadzor ribištva za leto 2009, skupaj z zahtevki za finančni prispevek Skupnosti za izdatke, povezane z izvedbo projektov iz takega programa.

(2)

Zahtevki za ukrepe, navedene v členu 8(a) Uredbe (ES) št. 861/2006, so lahko upravičeni do financiranja Skupnosti.

(3)

Zahtevki za financiranje Skupnosti morajo ustrezati pravilom iz Uredbe Komisije (ES) št. 391/2007 (2).

(4)

Primerno je določiti najvišje zneske in stopnjo finančnega prispevka Skupnosti v okviru omejitev iz člena 15 Uredbe (ES) št. 861/2006 ter pogoje za njegovo odobritev.

(5)

Da bi se spodbudile naložbe in prednostni ukrepi, ki jih je opredelila Komisija, in zaradi negativnega učinka finančne krize na proračune držav članic, morajo biti izdatki za sisteme za elektronsko zapisovanje in poročanje (electronic recording and reporting systems – ERS) in sisteme za spremljanje plovil ter za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova upravičeni do visoke stopnje sofinanciranja v okviru meja iz člena 15 Uredbe (ES) št. 861/2006.

(6)

Za upravičenost do prispevka morajo naprave za elektronsko določanje položaja plovil izpolnjevati zahteve iz Uredbe Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil (3).

(7)

Za upravičenost do prispevka morajo naprave za elektronsko zapisovanje in poročanje na krovu ribiških plovil izpolnjevati zahteve iz Uredbe Komisije (ES) št. 1077/2008 z dne 3. novembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1566/2007 (4).

(8)

Ukrepi, ki jih določa ta odločba, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vsebina

Ta odločba določa finančni prispevek Skupnosti za leto 2009 za izdatke držav članic v letu 2009 pri izvajanju sistemov spremljanja in nadzora, ki se uporabljajo v skupni ribiški politiki, kakor je navedeno v členu 8(a) Uredbe (ES) št. 861/2006. Določa znesek finančnega prispevka Skupnosti za vsako državo članico, stopnjo finančnega prispevka Skupnosti in pogoje za njegovo odobritev.

Člen 2

Odprava neporavnanih obveznosti

Zadevne države članice do 30. junija 2013 opravijo vsa plačila, za katera se zahteva povračilo. Plačila, ki jih države članice opravijo po tem roku, ne bodo upravičena do povračila. Neporabljena odobrena proračunska sredstva v zvezi s to odločbo se razveljavijo najpozneje 31. decembra 2014.

Člen 3

Nove tehnologije in informacijske mreže

1.   Za izdatke nakupa, namestitve in tehnične pomoči za računalniško tehnologijo in vzpostavitev omrežij IT, da se omogoči učinkovita in varna izmenjava podatkov v zvezi s spremljanjem in nadzorom ribiških dejavnosti, je finančni prispevek 50 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge I.

2.   V primeru izdatka iz Priloge I, ki je povezan s sistemom za spremljanje plovil (VMS), sistemi za elektronsko zapisovanje in poročanje (ERS) ali nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom je stopnja sofinanciranja iz odstavka 1 določena na 95 %.

Člen 4

Naprave za elektronsko določanje položaja plovil

1.   Za izdatke za nakup naprav za elektronsko določanje položaja plovil in njihovo namestitev na ribiških plovilih, da lahko center za spremljanje ribištva na daljavo spremlja plovila s sistemom za spremljanje plovil (VMS), je finančni prispevek 95 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge II.

2.   Finančni prispevek iz odstavka 1 je omejen na 1 500 EUR na plovilo.

3.   Za upravičenost do finančnega prispevka iz odstavka 1 morajo naprave za elektronsko določanje položaja plovil izpolnjevati zahteve iz Uredbe (ES) št. 2244/2003.

Člen 5

Sistemi za elektronsko zapisovanje in poročanje

Za izdatke razvoja, nakupa, namestitve in tehnične pomoči za sestavne dele, potrebne za sisteme za elektronsko zapisovanje in poročanje, da se omogoči učinkovita in varna izmenjava podatkov v zvezi v zvezi s spremljanjem in nadzorom ribiških dejavnosti, je finančni prispevek 95 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge III.

Člen 6

Naprave za elektronsko zapisovanje in poročanje

1.   Za izdatke za nakup naprav za elektronsko zapisovanje in poročanje ter njihovo namestitev na ribiških plovilih, da lahko plovila elektronsko zapisujejo in poročajo centru za spremljanje ribištva o ribolovnih dejavnostih, je finančni prispevek 95 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge IV.

2.   Ne glede na odstavek 4 je finančni prispevek iz odstavka 1 omejen na 4 500 EUR na plovilo.

3.   Za upravičenost do finančnega prispevka morajo naprave za elektronsko zapisovanje in poročanje izpolnjevati zahteve iz Uredbe (ES) št. 1077/2008.

4.   Za naprave s sistemi za elektronsko zapisovanje in poročanje ter sistemom za spremljanje plovil, ki izpolnjujejo zahteve iz uredb (ES) št. 2244/2003 in (ES) št. 1077/2008, je finančni prispevek iz odstavka 1 tega člena omejen na 6 000 EUR.

Člen 7

Pilotni projekti

Za izdatke pilotnih projektov za nove tehnologije nadzora je finančni prispevek 95 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge V.

Člen 8

Programi usposabljanja in izmenjav

Za izdatke za programe usposabljanja in izmenjav javnih uslužbencev, ki so odgovorni za spremljanje in nadzor na področju ribištva, je finančni prispevek 50 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge VI.

Člen 9

Pilotni programi o inšpekciji in opazovanju

Za izdatke za pilotne programe o pregledu in opazovanju je finančni prispevek Skupnosti 50 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge VII.

Člen 10

Ocena izdatkov

Za izdatke za izvajanje sistema ocene izdatkov pri nadzoru skupne ribiške politike je finančni prispevek 50 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge VIII.

Člen 11

Pobude za ozaveščanje v zvezi s pravili skupne ribiške politike

Za izdatke za pobude, vključno s seminarji in medijskimi pripomočki za ozaveščanje, katerih namen je seznanjati ribiče in druge udeležence, kot so inšpektorji, državni tožilci in sodniki ter javnost, o nujnem boju proti neodgovornemu in nezakonitemu ribolovu ter izvajanju pravil skupne ribiške politike, je finančni prispevek 75 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz Priloge IX.

Člen 12

Ribiška patruljna plovila in zrakoplovi

1.   Za izdatke za nabavo in posodobitev plovil in zrakoplovov, ki jih pristojni organi v državah članicah uporabljajo za inšpekcijo in nadzor ribolovnih dejavnosti, je finančni prispevek 50 % upravičenih izdatkov držav članic v okviru omejitev iz Priloge X.

2.   Finančni prispevek, ki ga za vsako državo članico navaja Priloga X, se izračuna na podlagi odstotka uporabe zadevnih plovil in zrakoplovov za inšpekcijo in nadzor v skupni dejavnosti na leto, kot jo prijavijo države članice.

Člen 13

Skupni najvišji prispevek Skupnosti na državo članico

Načrtovani skupni izdatek na državo članico, njegov upravičeni delež in skupni najvišji prispevek Skupnosti na državo članico za ukrepe iz členov 3 do 12 so, kot sledi:

(v EUR)

Država članica

Načrtovani izdatki iz nacionalnega programa za nadzor ribištva

Upravičeni izdatki v okviru te odločbe

Prispevek Skupnosti

Belgija:

805 000

805 000

764 750

Bolgarija:

352 000

362 000

282 250

Danska:

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Nemčija:

222 000

278 000

220 000

Estonija:

706 000

706 000

645 500

Irska:

120 000

90 000

45 000

Grčija:

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Španija:

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Francija:

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Italija:

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Litva:

407 900

407 900

378 300

Malta:

1 003 475

1 003 475

922 127

Nizozemska:

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Poljska:

497 713

468 713

416 479

Portugalska:

783 500

759 250

629 038

Romunija:

80 000

80 000

62 500

Finska:

920 000

820 000

659 750

Švedska:

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Združeno kraljestvo:

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Skupaj

73 319 466

48 186 908

30 100 000

Člen 14

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Litvo, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 9. oktobra 2009

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 160, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 97, 12.4.2007, str. 30.

(3)  UL L 333, 20.12.2003, str. 17.

(4)  UL L 295, 4.11.2008, str. 3.


PRILOGA I

NOVE TEHNOLOGIJE IN INFORMACIJSKE MREŽE

(v EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki iz nacionalnega programa za nadzor ribištva

Upravičeni izdatki v okviru te odločbe

Prispevek Skupnosti

Bolgarija:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Vmesna vsota

140 000

150 000

117 750

Danska:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Vmesna vsota

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Nemčija:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Vmesna vsota

106 000

162 000

121 500

Estonija:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Vmesna vsota

650 000

650 000

595 000

Irska:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Vmesna vsota

90 000

60 000

30 000

Grčija:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Vmesna vsota

1 710 000

368 000

64 400

Španija:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Vmesna vsota

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Francija:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Vmesna vsota

803 500

660 000

330 000

Italija:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Vmesna vsota

220 000

55 000

27 500

Litva:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Vmesna vsota

27 000

27 000

25 650

Nizozemska:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Vmesna vsota

625 000

595 000

565 250

Poljska:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Vmesna vsota

133 000

104 000

70 000

Portugalska:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Vmesna vsota

478 000

453 750

338 813

Romunija:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Vmesna vsota

15 000

15 000

7 500

Finska:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Vmesna vsota

235 000

235 000

117 500

Švedska:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Vmesna vsota

525 000

525 000

453 750

Združeno kraljestvo:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Vmesna vsota

335 348

306 991

211 499

Skupaj

10 472 451

8 648 885

6 252 408


PRILOGA II

NAPRAVE ZA ELEKTRONSKO DOLOČANJE POLOŽAJA PLOVIL

(v EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki iz nacionalnega programa za nadzor ribištva

Upravičeni izdatki v okviru te odločbe

Prispevek Skupnosti

Španija:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Vmesna vsota

179 656

179 656

130 174

Francija:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Vmesna vsota

1 323 000

1 323 000

441 000

Malta:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Vmesna vsota

22 000

22 000

7 500

Skupaj

1 524 656

1 524 656

578 674


PRILOGA III

SISTEMI ZA ELEKTRONSKO ZAPISOVANJE IN POROČANJE

(v EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki iz nacionalnega programa za nadzor ribištva

Upravičeni izdatki v okviru te odločbe

Prispevek Skupnosti

Belgija:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Vmesna vsota

580 000

580 000

551 000

Bolgarija:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Vmesna vsota

105 000

105 000

99 750

Danska:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Vmesna vsota

268 352

268 352

254 935

Španija:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Vmesna vsota

356 059

348 628

331 199

Litva:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Vmesna vsota

353 000

353 000

335 350

Malta:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Vmesna vsota

199 975

199 975

189 977

Nizozemska:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Vmesna vsota

240 000

240 000

228 000

Poljska:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Vmesna vsota

169 713

169 713

161 229

Portugalska:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Vmesna vsota

305 500

305 500

290 225

Finska:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Vmesna vsota

550 000

550 000

522 500

Švedska:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Vmesna vsota

300 000

300 000

285 000

Skupaj

3 427 599

3 420 168

3 249 165


PRILOGA IV

NAPRAVE ZA ELEKTRONSKO ZAPISOVANJE IN POROČANJE

(v EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki iz nacionalnega programa za nadzor ribištva

Upravičeni izdatki v okviru te odločbe

Prispevek Skupnosti

Belgija:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Vmesna vsota

225 000

225 000

213 750

Danska:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Vmesna vsota

134 176

134 176

127 468

Nemčija:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Vmesna vsota

90 000

90 000

85 500

Estonija:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Vmesna vsota

50 000

50 000

47 500

Grčija:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Vmesna vsota

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Španija:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Vmesna vsota

2 000 000

0

0

Francija:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Vmesna vsota

225 000

225 000

213 750

Malta:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Vmesna vsota

763 200

763 200

715 500

Nizozemska:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Vmesna vsota

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Poljska:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Vmesna vsota

195 000

195 000

185 250

Romunija:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Vmesna vsota

50 000

50 000

47 500

Švedska:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Vmesna vsota

500 000

500 000

475 000

Združeno kraljestvo:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Vmesna vsota

418 896

418 896

397 952

Skupaj

13 961 272

11 961 272

8 365 170


PRILOGA V

PILOTNI PROJEKTI

(v EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki iz nacionalnega programa za nadzor ribištva

Upravičeni izdatki v okviru te odločbe

Prispevek Skupnosti

Bolgarija:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Vmesna vsota

25 000

25 000

23 750

Španija:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Vmesna vsota

96 887

96 887

92 043

Švedska:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Vmesna vsota

240 000

240 000

228 000

Skupaj

361 887

361 887

343 793


PRILOGA VI

PROGRAMI USPOSABLJANJA IN IZMENJAV

(v EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki iz nacionalnega programa za nadzor ribištva

Upravičeni izdatki v okviru te odločbe

Prispevek Skupnosti

Bolgarija:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Vmesna vsota

70 000

70 000

35 000

Nemčija:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Vmesna vsota

26 000

26 000

13 000

Estonija:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Vmesna vsota

6 000

6 000

3 000

Irska:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Vmesna vsota

30 000

30 000

15 000

Španija:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Vmesna vsota

118 610

118 610

59 305

Francija:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Vmesna vsota

115 000

115 000

57 500

Italija:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Vmesna vsota

8 149 925

936 340

468 170

Litva:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Vmesna vsota

14 500

14 500

7 250

Malta:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Vmesna vsota

18 300

18 300

9 150

Nizozemska:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Vmesna vsota

115 000

115 000

57 500

Finska:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Vmesna vsota

30 000

30 000

15 000

Švedska:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Vmesna vsota

50 000

50 000

25 000

Združeno kraljestvo:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Vmesna vsota

290 498

183 575

91 793

Skupaj

9 033 833

1 713 325

856 668


PRILOGA VII

PILOTNI PROGRAMI O INŠPEKCIJI IN OPAZOVANJU

(v EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki iz nacionalnega programa za nadzor ribištva

Upravičeni izdatki v okviru te odločbe

Prispevek Skupnosti

Združeno kraljestvo:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Vmesna vsota

66 023

11 384

5 692

Skupaj

66 023

11 384

5 692


PRILOGA VIII

ANALIZA IN OCENA IZDATKOV

(v EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki iz nacionalnega programa za nadzor ribištva

Upravičeni izdatki v okviru te odločbe

Prispevek Skupnosti

Bolgarija:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Vmesna vsota

12 000

12 000

6 000

Skupaj

12 000

12 000

6 000


PRILOGA IX

POBUDE ZA OZAVEŠČANJE V ZVEZI S PRAVILI SKUPNE RIBIŠKE POLITIKE

(v EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki iz nacionalnega programa za nadzor ribištva

Upravičeni izdatki v okviru te odločbe

Prispevek Skupnosti

Španija:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Vmesna vsota

165 518

165 518

124 139

Francija:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Vmesna vsota

15 000

10 000

7 500

Italija:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Vmesna vsota

570 000

370 000

277 500

Litva:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Vmesna vsota

13 400

13 400

10 050

Finska:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Vmesna vsota

5 000

5 000

4 750

Švedska:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Vmesna vsota

100 000

100 000

75 000

Združeno kraljestvo:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Vmesna vsota

89 134

34 150

25 614

Skupaj

958 052

698 068

524 553


PRILOGA X

RIBIŠKA PATRULJNA PLOVILA IN ZRAKOPLOVI

(v EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki iz nacionalnega programa za nadzor ribištva

Upravičeni izdatki v okviru te odločbe

Prispevek Skupnosti

Grčija:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Vmesna vsota

7 647 000

1 050 000

525 000

Španija:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Vmesna vsota

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Francija:

FR/09/09

150 000

0

0

Vmesna vsota

150 000

0

0

Italija:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Vmesna vsota

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Nizozemska:

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Vmesna vsota

365 000

0

0

Romunija:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Vmesna vsota

15 000

15 000

7 500

Finska:

FI/09/07

100 000

0

0

Vmesna vsota

100 000

0

0

Združeno kraljestvo:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Vmesna vsota

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Skupaj

33 501 693

19 835 263

9 917 877


Top