Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0604

2009/604/ES: Sklep Komisije z dne 7. avgusta 2009 o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2009 za izvedbo dveletnega pilotnega projekta na področju kakovosti zraka v šolah

OJ L 206, 8.8.2009, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/604/oj

8.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/16


SKLEP KOMISIJE

z dne 7. avgusta 2009

o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2009 za izvedbo dveletnega pilotnega projekta na področju kakovosti zraka v šolah

(2009/604/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1), in zlasti člena 49(6)(a) in (b) ter člena 75(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2), in zlasti člena 90 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Splošni proračun Evropske unije za finančno leto 2009 vsebuje proračunsko vrstico 17 03 09 – pilotni projekt Zapletene raziskave na področju zdravja, okolja, transporta in podnebnih sprememb – Izboljšanje notranje in zunanje kakovosti zraka.

(2)

V skladu s členom 49(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 (v nadaljnjem besedilu: „finančna uredba“) je treba pred uporabo sredstev, odobrenih v proračunu za kateri koli ukrep Skupnosti ali Evropske unije, najprej sprejeti temeljni akt.

(3)

V skladu s členom 49(6)(a) in (b) finančne uredbe se z odstopanjem od člena 49(1) odobrena proračunska sredstva za eksperimentalne pilotne projekte, namenjene preskušanju izvedljivosti ukrepa in njegove uporabnosti, in proračunska sredstva za pripravljalne ukrepe na področjih uporabe Pogodbe ES, namenjene za pripravo predlogov za sprejetje prihodnjih ukrepov, lahko izvršujejo brez temeljnega akta, če ukrepi, ki naj bi se financirali, spadajo v pristojnost Skupnosti ali Evropske unije.

(4)

V skladu s členom 75(2) finančne uredbe mora institucija ali organi, na katere je ta institucija prenesla pooblastila, pred odobritvijo izdatka sprejeti odločitev o financiranju.

(5)

V skladu s členom 90(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 (v nadaljnjem besedilu: „podrobna navodila za izvajanje finančne uredbe“), se program dela, kjer je izvajanje ustreznih odobritev predvideno v letnem programu dela in predstavlja okvir, opredeljen v zadostni meri, obravnava kot sklep o financiranju za zadevne pogodbe nepovratnih pomoči in javnih naročil.

(6)

Organ, pristojen za proračun, je v proračunu EU za leto 2009, in sicer v proračunski vrstici 17 03 09, predvidel posebna sredstva za pilotni projekt Zapletene raziskave na področju zdravja, okolja, transporta in podnebnih sprememb – Izboljšanje notranje in zunanje kakovosti zraka.

(7)

Primerno je sprejeti letni program dela za pilotni projekt Zapletene raziskave na področju zdravja, okolja, transporta in podnebnih sprememb – Izboljšanje notranje in zunanje kakovosti zraka, ki bo za ta projekt veljal kot sklep o financiranju v smislu člena 75 finančne uredbe in člena 90 podrobnih navodil za izvajanje finančne uredbe –

SKLENILA:

Člen 1

Program dela iz Priloge se odobri in financira iz proračunske vrstice 17 03 09 splošnega proračuna Evropske unije za finančno leto 2009 do največ 4 000 000 EUR.

Člen 2

Ta sklep velja kot sklep o financiranju v smislu člena 75 finančne uredbe in člena 90 podrobnih navodil o izvajanju finančne uredbe.

Za izvajanje sklepa je pristojen generalni direktor Generalnega direktorata za zdravje in potrošnike.

V Bruslju, 7. avgusta 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.


PRILOGA

Pilotni projekt Zapletene raziskave na področju zdravja, okolja, transporta in podnebnih sprememb – Izboljšanje notranje in zunanje kakovosti zraka (proračunska vrstica 17 03 09)

1.   UVOD

1.1   Proračunska vrstica: 17 03 09

1.2   Temeljni akt

Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1525/2007 (2).

1.3   Splošni cilji pilotnega projekta

Organ, pristojen za proračun, je Komisiji zagotovil sredstva za financiranje pilotnega projekta, katerega namen je razširiti naše znanje o kakovosti zraka v šolah in vzgojno-varstvenih organizacijah.

V preteklosti je bilo v okviru raziskav kakovosti zraka v zaprtih prostorih namenjene manj pozornosti kot kakovosti zraka na prostem, čeprav raziskave na slednjem področju v nekaterih primerih veljajo tudi za zrak v zaprtih prostorih. O zraku na prostem obstaja že obsežen zakonodajni okvir, medtem ko zrak v zaprtih prostorih urejajo razdrobljene pobude in predpisi. Poleg tega je bila kakovost zraka v šolah preučevana veliko redkeje kot kakovost zraka v drugih zaprtih prostorih. Glede na to, da okoli 20 % prebivalstva EU preživi večji del dneva v šoli in da obolevnost za astmo in drugimi boleznimi dihal v Evropi vse bolj narašča, zlasti med otroci, je namen projekta:

identificirati in analizirati probleme, povezane z zrakom v šolah, pri tem pa posvetiti pozornost zlasti prezračevanju, gradnji, vzdrževanju in čiščenju,

oceniti učinkovitost ustreznega prezračevanja pri zmanjševanju onesnaženosti zraka v šolskem okolju,

oceniti vpliv podnebnih sprememb (večja pogostost vročinskih valov, obdobij hudega mraza in onesnaževal zunanjega zraka) v šolah na zdravje otrok,

oceniti vplive ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka, vključno s kratkoročnimi ukrepi, na kakovost zraka v šolah in na izpostavljenost otrok v šolskem okolju,

pripraviti ustrezna priporočila za reševanje problemov, povezanih s kakovostjo zraka v šolskem okolju.

1.4   Posebne prednostne naloge za leto 2009

1.

Izvesti meritve zraka v zaprtih prostorih v šolah in tako pridobiti nove podatke o koncentracijah glavnih onesnaževal zraka v zaprtih prostorih v šolah.

2.

Oceniti učinek transporta (prometa) v kombinaciji z vplivi podnebnih sprememb na šolsko okolje.

3.

Oceniti učinke na zdravje otrok zaradi izpostavljenosti onesnaževalom zraka v zaprtih prostorih in pripraviti priporočila za preprečevanje in zmanjševanje pojavnosti bolezni dihal z izboljšanjem kakovosti šolskega okolja in povezanimi ukrepi.

4.

Sistematsko kvantitativno določiti deleže posameznih virov onesnaževal zraka v zaprtih prostorih v šolskem okolju. Identifikacija glavnih virov bi pripomogla k zmanjšanju teh onesnaževal. V tem smislu je prednostna naloga zlasti izboljšati razumevanje kemičnih emisij iz potrošniških proizvodov in gradbenih materialov.

5.

Preučiti mehanizme vzajemnega kemičnega in biokemičnega delovanja v mešanicah zraka v zaprtih prostorih, ki so značilne za šole in različne geografske širine, ter razviti metodologijo za izboljšanje znanj, ki bodo omogočila natančnejšo oceno zdravstvenega tveganja glede učinka takšnega vzajemnega delovanja na končno tveganje za zdravje.

6.

Na podlagi zgoraj naštetega pripraviti evropske smernice za zdrave evropske šole.

V preteklosti sta Komisija in Parlament že podprla dva tematsko sorodna projekta:

Leta 2001 je Komisija podprla projekt o zdravju dihal v petih evropskih mestih na Danskem, v Franciji, Italiji, na Norveškem in Švedskem. V okviru projekta so bili ugotovljeni skupni problemi, kot so neustrezno prezračevanje, visoka koncentracija delcev, plesni in alergenov. Zaključeno je bilo, da bi bila podobna študija, ki bi zajela vse države članice, izjemno koristna (3).

Leta 2008 je bil uradno predstavljen pilotni projekt o izpostavljenosti kemikalijam v zraku v zaprtih prostorih in možnem tveganju za zdravje, ki ga je financiral Evropski parlament. V analizo so bile vključene tudi šole in vrtci v mestih izbranih držav članic. Iz glavnih ugotovitev projekta izhaja zlasti potreba po nadaljnjih raziskavah o bremenu, ki ga onesnaženost zraka v zaprtih prostorih v Evropski uniji predstavlja za javno zdravje (zlasti v zaprtih prostorih, kjer se pogosto zadržujejo otroci, kot so šole in vrtci) (4).

V letu 2009 je bilo glede na razpoložljiva proračunska sredstva sklenjeno, da se geografska pokritost pilotnega projekta razširi na večje število držav članic EU, s poudarkom na novih državah članicah. V projekt je treba vključiti tudi države kandidatke in države v Srednji in Vzhodni Evropi. Cilj projekta je pripraviti smernice za ukrepe za izboljšanje stanja, ki bodo zajeli najrazličnejše situacije v Evropi.

Pilotni projekt naj temelji na prejšnjih projektih in ustvarja sinergijo z obstoječimi projekti na tem področju (npr. HITEA) (5).

2.   VRSTA FINANČNE PODPORE: JAVNI RAZPIS

2.1   Razčlenitev sredstev po področjih/ukrepih (gl. oddelke v nadaljevanju)

Skupni razpoložljivi znesek: 4 000 000 EUR. Na podlagi javnega razpisa bo sklenjena ena sama skupna pogodba o storitvah.

2.2   Pričakovani rezultati financiranih ukrepov

Cilj razpisa je pridobiti več znanja o kakovosti zraka v zaprtih prostorih v šolah, saj otroci, ki so na onesnaževala še posebej občutljivi, preživijo večji del časa v šolskem okolju. Cilj študije je tudi zbrati informacije o različnih situacijah, ki se lahko pojavijo v šolskem okolju v Evropi. Na podlagi študije bo mogoče pripraviti smernice za ustvarjanje zdravega šolskega okolja, ki bodo vključevale različne situacije.

2.3   Okvirni časovni razpored

Javni razpis

do konca prve polovice leta 2009

Izbor in podpis pogodbe

do konca leta 2009


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 343, 27.12.2007, str. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches. http://www.hitea.eu/


Top