EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0016(01)

2009/522/ES: Sklep Evropske centralne banke z dne 2. julija 2009 o izvajanju programa nakupa kritih obveznic (ECB/2009/16)

UL L 175, 4.7.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/522/oj

4.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/18


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 2. julija 2009

o izvajanju programa nakupa kritih obveznic

(ECB/2009/16)

(2009/522/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti prve alinee njenega člena 105(2),

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljevanju: Statut ESCB) ter zlasti drugega pododstavka člena 12.1 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 ter člena 18.1 Statuta ESCB,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta ESCB lahko nacionalne centralne banke držav članic, ki so sprejele euro (v nadaljevanju: NCB), in Evropska centralna banka (ECB) (v nadaljevanju skupaj poimenovane: centralne banke Eurosistema) posredujejo na finančnih trgih med drugim z dokončnimi nakupi in prodajami tržnih instrumentov.

(2)

Dne 7. maja 2009 in za tem 4. junija 2009 je Svet ECB sklenil, da je glede na trenutne izjemne okoliščine, ki prevladujejo na trgu, treba začeti izvajati program (v nadaljevanju: program nakupa kritih obveznic ali program), po katerem bi lahko NCB in izjemoma ECB v neposrednem stiku z nasprotnimi strankami v skladu z dodeljenimi jim deleži opravljale dokončne nakupe primernih kritih obveznic. Centralne banke Eurosistema nameravajo izvajati program nakupa kritih obveznic postopoma, ob upoštevanju razmer na trgu in potreb denarne politike Eurosistema. Cilji teh nakupov so prispevati k: (a) nadaljnjemu zniževanju obrestnih mer denarnega trga; (b) izboljšanju pogojev financiranja za banke in podjetja; (c) spodbujanju kreditnih institucij, da kreditiranje svojih komitentov ohranijo na sedanji ravni ali ga povečajo; in (d) izboljšanju likvidnosti v pomembnih segmentih trga zasebnih dolžniških vrednostnih papirjev.

(3)

Kot del enotne denarne politike bi se morali dokončni nakupi primernih kritih obveznic s strani centralnih bank Eurosistema po programu opravljati enotno, v skladu s pogoji iz tega sklepa –

SKLENIL:

Člen 1

Vzpostavitev in obseg dokončnih nakupov kritih obveznic

Eurosistem je vzpostavil program, po katerem centralne banke Eurosistema opravljajo nakupe primernih kritih obveznic v ciljnem nominalnem znesku 60 milijard EUR. Po tem programu se centralna banka Eurosistema lahko odloči, da bo, v skladu z merili primernosti iz tega sklepa, kupila primerne krite obveznice od primernih nasprotnih strank na primarnih ali sekundarnih trgih. Smernica ECB/2000/7 z dne 31. avgusta 2000 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (1) se ne uporablja za dokončne nakupe kritih obveznic s strani centralnih bank Eurosistema po programu.

Člen 2

Merila primernosti kritih obveznic

Krite obveznice, ki: (a) so primerne za operacije denarne politike, kot je opredeljeno v Smernici ECB/2000/7; (b) so denominirane v eurih; (c) jih izdajo kreditne institucije, ustanovljene v euroobmočju, ali drugi subjekti, ustanovljeni v euroobmočju, ki izpolnjujejo pogoje, opredeljene v odstavku 4 spodaj; in (d) se nahajajo in poravnajo v euroobmočju, so primerne za dokončne nakupe po programu pod pogojem, da izpolnjujejo naslednje dodatne zahteve:

1.

So bodisi (i) krite obveznice, izdane v skladu z merili, določenimi v členu 22(4) Direktive UCITS (2) (v nadaljevanju: krite obveznice, skladne z Direktivo UCITS), bodisi (ii) strukturirane krite obveznice, za katere centralna banka Eurosistema po svoji lastni presoji šteje, da nudijo podobna varovala kot krite obveznice, skladne z Direktivo UCITS.

2.

Velikost vsake od izdaj kritih obveznic praviloma ne sme biti manjša od 500 milijonov EUR. V posebnih primerih se centralna banka Eurosistema lahko odloči, da bo opravila dokončni nakup kritih obveznic, katerih velikost izdaje je manjša od 500 milijonov EUR, pod pogojem, da velikost izdaje ni manjša od 100 milijonov EUR, če se po lastni presoji odloči, da tak nakup zahtevajo posebne okoliščine na trgu ali razlogi z vidika obvladovanja tveganj.

3.

Izdaja kritih obveznic mora biti praviloma ocenjena z bonitetno oceno najmanj „AA“ ali s tej oceni enakovredno oceno, ki jo dodeli vsaj ena od največjih bonitetnih agencij.

4.

Če je izdajatelj kritih obveznic subjekt (razen kreditnih institucij), ustanovljen v euroobmočju, veljata pogoja, (i) da tak subjekt izdaja samo krite obveznice in (ii) da za krite obveznice zadevni centralni banki Eurosistema v zadostni meri jamči kreditna institucija, ustanovljena v euroobmočju, oziroma, alternativno, da imajo krite obveznice podobna varovala, ki izpolnjujejo zahteve zadevne centralne banke Eurosistema.

5.

Krite obveznice morajo biti izdane v skladu z zakonodajo, ki ureja krite obveznice, veljavno v državi članici euroobmočja. V primeru strukturiranih kritih obveznic mora biti pravo, ki ureja dokumentacijo kritih obveznic, pravo države članice euroobmočja.

Člen 3

Primerne nasprotne stranke

Primerne nasprotne stranke za program nakupa kritih obveznic so naslednje: (a) domače nasprotne stranke, ki sodelujejo v operacijah denarne politike Eurosistema, kot je opredeljeno v oddelku 2.1 Priloge I k Smernici ECB/2000/7; in (b) vse druge nasprotne stranke, ustanovljene v euroobmočju (bodisi kot samostojne pravne osebe bodisi kot podružnice), ki jih centralne banke Eurosistema uporabljajo pri nalaganju svojih naložbenih portfeljev, denominiranih v eurih.

Člen 4

Končni določbi

1.   Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ECB.

2.   Ta sklep se uporablja do 30. junija 2010.

V Luxembourgu, 2. julija 2009

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 310, 11.12.2000, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 85/611/EGS z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 375, 31.12.1985, str. 3).


Top