Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0005

2009/328/ES: Sklep Evropske centralne banke z dne 19. marca 2009 o spremembah Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (ECB/2009/5)

OJ L 100, 18.4.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 61 - 62

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/328(1)/oj

18.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/10


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 19. marca 2009

o spremembah Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke

(ECB/2009/5)

(2009/328/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljevanju: Statut ESCB) ter zlasti njegovih členov 10.2 in 12.3,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S sprejetjem eura na Slovaškem je število članov Sveta Evropske centralne banke (ECB) preseglo 21. Člen 10.2 Statuta ESCB določa, da bo od dneva, ko število članov Sveta ECB preseže 21, imel vsak član Izvršilnega odbora en glas in da bo število guvernerjev z glasovalno pravico 15. Določa tudi pravila rotacije glasovalnih pravic. V skladu s šesto alineo člena 10.2 lahko Svet ECB, ki odloča z dvotretjinsko večino vseh svojih članov, sklene, da se začetek sistema rotacije preloži do datuma, ko število guvernerjev preseže 18. V decembru 2008 je Svet ECB sklenil, da se začetek sistema rotacije preloži do tega datuma (1).

(2)

Po šesti alinei člena 10.2 Statuta ESCB mora Svet ECB, ki odloča z dvotretjinsko večino vseh svojih članov, sprejeti vse ukrepe, potrebne za izvajanje sistema rotacije. Ti ukrepi zajemajo: (i) stopnjo rotacije: število guvernerjev, ki naenkrat izgubijo oziroma pridobijo glasovalno pravico; (ii) obdobje rotacije: dolžina obdobja, v katerem se sestava guvernerjev z glasovalno pravico ne spremeni; (iii) kako bodo guvernerji razvrščeni znotraj svojih skupin; in (iv) prehod s sistema z dvema skupinama na sistem s tremi skupinami. Svet ECB je sklenil sprejeti take ukrepe, ki zahtevajo spremembo Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (2), uporabljati pa se bodo začeli z dnem, ko bo število guvernerjev preseglo 18.

(3)

Izvajanje sistema rotacije spoštuje načela enake obravnave guvernerjev, preglednosti in enostavnosti –

SKLENIL:

Člen 1

Spremembe Poslovnika Evropske centralne banke

Sklep ECB/2004/2 se spremeni, kakor sledi:

1.

Vstavi se naslednji člen 3a:

„Člen 3a

Sistem rotacije

1.   Guvernerji se razdelijo v skupine, kakor je določeno v prvi in drugi alinei člena 10.2 Statuta.

2.   Guvernerji se v vsaki skupini razvrstijo, po dogovoru v EU, v skladu s seznamom nacionalnih centralnih bank, ki sledi abecednemu vrstnemu redu imen držav članic v nacionalnih jezikih. Rotacija glasovalnih pravic v vsaki skupini sledi temu vrstnemu redu. Rotacija se začne na naključno izbranem mestu na seznamu.

3.   Glasovalne pravice v vsaki skupini rotirajo vsak mesec, z začetkom na prvi dan v prvem mesecu izvajanja sistema rotacije.

4.   V prvi skupini je število glasovalnih pravic, ki rotirajo vsak mesec, enako ena; v drugi in tretji skupini je število glasovalnih pravic, ki rotirajo vsak mesec, enako razliki med številom guvernerjev, razvrščenih v to skupino, in številom glasovalnih pravic, dodeljenih tej skupini, zmanjšano za dva.

5.   Kadar koli se sestava skupin prilagodi v skladu s peto alineo člena 10.2 Statuta, se rotacija glasovalnih pravic v vsaki skupini nadaljuje po seznamu iz odstavka 2. Od dneva, ko število guvernerjev doseže 22, se rotacija v tretji skupini začne na naključno izbranem mestu na seznamu. Svet ECB lahko sklene spremeniti vrstni red rotacije v drugi in tretji skupini, da bi se izognili situaciji, ko bi bili nekateri guvernerji brez glasovalne pravice vedno v enakem obdobju leta.

6.   ECB vnaprej objavi na spletni strani ECB seznam članov Sveta ECB z glasovalno pravico.

7.   Delež države članice posamezne nacionalne centralne banke v skupni agregatni bilanci stanja monetarnih finančnih institucij se izračuna na podlagi letnega povprečja mesečnih povprečnih podatkov za zadnje koledarsko leto, za katero so podatki na voljo. Kadar koli se povprečni bruto domači proizvod po tržnih cenah prilagodi v skladu s členom 29.3 Statuta ali kadar koli nova država postane država članica, njena nacionalna centralna banka pa postane del Evropskega sistema centralnih bank, se skupna agregatna bilanca stanja monetarnih finančnih institucij držav članic, ki so sprejele euro, preračuna na podlagi podatkov za zadnje koledarsko leto, za katero so podatki na voljo.“

2.

Prvi stavek odstavka 4.1 se nadomesti z naslednjim:

„Svet ECB je sklepčen, če sta navzoči dve tretjini članov z glasovalno pravico.“

3.

V odstavku 4.7 se doda naslednji stavek:

„Odločitve, ki se sprejmejo po pisnem postopku, potrdijo člani Sveta ECB, ki imajo glasovalno pravico v času potrjevanja.“

4.

Četrti stavek odstavka 5.1 se nadomesti z naslednjim:

„Točka se na zahtevo vsaj treh članov Sveta ECB z glasovalno pravico črta z dnevnega reda, če pripadajoči dokumenti članom Sveta ECB niso bili predloženi pravočasno.“

5.

Člen 5.2 se nadomesti z naslednjim:

„Zapisnik razprave Sveta ECB odobrijo na naslednji seji (ali, če je to potrebno, že prej po pisnem postopku) tisti člani Sveta ECB, ki so imeli glasovalno pravico na seji, na katero se zapisnik nanaša, podpiše pa ga predsednik.“

Člen 2

Končna določba

Ta sklep začne veljati na dan, ko število guvernerjev v Svetu ECB preseže 18.

V Frankfurtu na Majni, 19. marca 2009

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Sklep ECB/2008/29 z dne 18. decembra 2008 o preložitvi začetka sistema rotacije v Svetu Evropske centralne banke (UL L 3, 7.1.2009, str. 4).

(2)  UL L 80, 18.3.2004, str. 33.


Top