EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1254

Uredba Komisije (ES) št. 1254/2008 z dne 15. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora

OJ L 337, 16.12.2008, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 215 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1254/oj

16.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/80


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1254/2008

z dne 15. decembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti člena 20(3), člena 21(2), člena 22(2) in člena 38(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 834/2007 in zlasti člen 20 Uredbe določata splošne zahteve za pridelavo ekološkega kvasa. Podrobna pravila za izvajanje navedenih zahtev je treba določiti v Uredbi Komisije (ES) št. 889/2008 (2).

(2)

Ker je treba uvesti določbe za pridelavo ekološkega kvasa, mora področje uporabe Uredbe (ES) št. 889/2008 zdaj vsebovati tudi kvasovke, ki se uporabljajo za hrano in krmo.

(3)

Da bi se ekološkim kmetovalcem pomagalo najti ustrezno dobavo krme za njihove živali in da bi se poenostavila preusmeritev ekološkega območja z namenom izpolnjevanja povpraševanja potrošnikov po ekoloških proizvodih, je primerno dovoliti uporabo do 100 % krme iz obdobja preusmeritve, ki je pridelana na kmetovem lastnem gospodarstvu, v krmnih obrokih ekološko vzrejenih živali.

(4)

V skladu s Prilogo VI(B) k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 (3) se lahko samo encimi, ki se običajno uporabljajo kot predelovalni pripomočki, uporabljajo pri ekološki predelavi, encimi, ki se uporabljajo kot aditivi za živila, bi morali biti na seznamu dovoljenih aditivov za živila v Prilogi VI(A)(A.1) k navedeni uredbi. To določbo je treba ponovno uvesti v nova izvedbena pravila.

(5)

Ker kvas ne šteje za kmetijski proizvod v smislu člena 32(3) Pogodbe in da bi se dovolilo označevanje ekološkega kvasa kot ekološki, je treba spremeniti določbo o izračunu sestavin. Vendar bo izračun za kvas in proizvode iz kvasa kot sestavine kmetijskega izvora obvezen od 31. decembra 2013. To časovno obdobje je potrebno za panogo, da se lahko prilagodi.

(6)

Okrasno barvanje kuhanih jajc je na nekaterih območjih Evropske unije tradicionalno v določenem obdobju leta in ker se tudi ekološka jajca lahko barvajo in dajo v promet, so nekatere države članice vložile zahtevek za odobritev barv v ta namen. Odbor neodvisnih strokovnjakov je preučil nekatere barve in različne druge snovi za razkuževanje in konzerviranje kuhanih jajc (4) ter zaključil, da bi se številne naravne barve lahko dovolile ter začasno tudi sintetične oblike železovih oksidov in železovih hidroksidov. Vendar je zaradi lokalnega in sezonskega značaja proizvodnje primerno pooblastiti pristojne organe za izdajanje ustreznih dovoljenj.

(7)

Odbor za ekološki kvas (5) je priporočil, da je treba za številne proizvode in snovi, ki so potrebni za pridelavo ekološkega kvasa, pripravkov iz kvasa in formulacij kvasa, izdati dovoljenje v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 834/2007. V členu 20 navedene uredbe je določeno, da se za pridelavo ekološkega kvasa uporabljajo samo ekološki substrati in da ekološki kvas ne sme biti prisoten v ekološki hrani ali krmi skupaj z neekološkim kvasom. Vendar je odbor strokovnjakov v svojih zaključkih z dne 10. julija 2008 priporočil, da se začasno dovoli 5 % ekstrakta neekološkega kvasa za dodatni substrat za pridelavo ekološkega kvasa kot vir dušika, fosforja, vitaminov in mineralov, dokler ekstrakt ekološkega kvasa ne bo na voljo. V skladu s pravili prožnosti na podlagi člena 22(2)(e) navedene uredbe je treba dovoliti 5 % ekstrakt neekološkega kvasa za pridelavo ekološkega kvasa.

(8)

Uredbo (ES) št. 889/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Spremembe je treba uporabljati od datuma uporabe Uredbe (ES) št. 889/2008.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem regulativnega odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA TO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 889/2008 se spremeni:

1.

V členu 1(2) se črta točka (d).

2.

V členu 21 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   V povprečju lahko do 30 % krmnega obroka vsebuje krmila iz obdobja preusmeritve. Če se krma iz obdobja preusmeritve prideluje v enoti domačega kmetijskega gospodarstva, se ta odstotek lahko poveča na 100 %.“

3.

Člen 27 se spremeni:

(a)

v odstavku 1(b) se doda naslednji stavek:

„vendar morajo biti encimi, ki se uporabljajo kot aditivi za živila, uvrščeni na seznam v oddelku A Priloge VIII.“;

(b)

odstavku 2 se doda naslednja točka (c):

„(c)

kvas in proizvodi iz kvasa veljajo od 31. decembra 2013 za sestavine kmetijskega izvora.“;

(c)

doda se odstavek 4:

„4.   Za tradicionalno okrasno barvanje lupine kuhanih jajc, ki so proizvedena z namenom, da bodo dana v promet v določenem obdobju leta, lahko pristojni organ za zgoraj navedeno obdobje dovoli uporabo naravnih barv in naravnih snovi za premaze. Dovoljenje lahko do 31. decembra 2013 zajema sintetične oblike železovih oksidov in železovih hidroksidov. Dovoljenja je treba uradno sporočiti Komisiji in državam članicam.“

4.

Vstavi se naslednji člen 27a:

„Člen 27a

Za namen uporabe člena 20(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 se naslednje snovi lahko uporabijo v proizvodnji, pripravkih in oblikah kvasa:

(a)

snovi, uvrščene na seznam v oddelku C Priloge VIII k tej uredbi;

(b)

proizvodi in snovi iz člena 27(1)(b) in (e) te uredbe.“

5.

V poglavju 6 naslova II se vstavi naslednji oddelek 3a:

„Oddelek 3a

Pravila pridelave za izjemne primere glede na uporabo posebnih proizvodov in snovi v predelavi v skladu s členom 22(2)(e) Uredbe (ES) št. 834/2007

Člen 46a

Dodatek ekstrakta neekološkega kvasa

Pod pogoji iz člena 22(2)(e) Uredbe 834/2007 se dovoli dodatek do 5 % ekstrakta ali avtolizata neekološkega kvasa k substratu (izračunano kot suha snov) za pridelavo ekološkega kvasa, kadar izvajalci ne morejo dobiti ekstrakta ali avtolizata kvasa iz ekološke pridelave.

Razpoložljivost ekstrakta ali avtolizata ekološkega kvasa je treba do 31. decembra 2013 ponovno preučiti zaradi ukinitve te določbe.“

6.

Priloga VIII se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  UL L 250, 18.9.2008, str. 1.

(3)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1. Uredba (EGS) št. 2092/91 se razveljavi in se bo od 1. januarja 2009 nadomestila z Uredbo (ES) št. 834/2007.

(4)  Priporočila skupine neodvisnih strokovnjakov v zvezi z „uporabo barvil za jajčno lupino pri ekoloških velikonočnih jajcih“: http://www.organic-farming.europa.eu

(5)  Priporočila skupine neodvisnih strokovnjakov v zvezi z „določbami o ekološkem kvasu“: http://www.organic-farming.europa.eu


PRILOGA

Priloga VIII k Uredbi (ES) št. 889/2008 se spremeni:

1.

naslov Priloge VIII se nadomesti z naslednjim:

2.

doda se naslednji oddelek C:

„ODDELEK C –   PREDELOVALNI PRIPOMOČKI ZA PRIDELAVO KVASA IN PROIZVODOV IZ KVASA

Naziv

Primarni kvas

Pripravki iz kvasa/oblike kvasa

Posebni pogoji

Kalcijev klorid

X

 

 

Ogljikov dioksid

X

X

 

Citronska kislina

X

 

Za uravnavanje pH pri pridelavi kvasa

Mlečna kislina

X

 

Za uravnavanje pH pri pridelavi kvasa

Dušik

X

X

 

Kisik

X

X

 

Krompirjev škrob

X

X

Za filtriranje

Natrijev karbonat

X

X

Za uravnavanje pH

Rastlinska olja

X

X

Maziva, sredstva za ločevanje in protipenilci“


Top