Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1104

Uredba Sveta (ES) št. 1104/2008 z dne 24. oktobra 2008 o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

OJ L 299, 8.11.2008, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/12/2012; razveljavil 32012R1273

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1104/oj

8.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1104/2008

z dne 24. oktobra 2008

o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 66 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Schengenski informacijski sistem (SIS), vzpostavljen v skladu z določbami naslova IV Konvencije z dne 19. junija 1990 o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (2) („Schengenska konvencija“), in njegova nadgrajena različica SIS 1+ sta bistveno orodje za uporabo določb schengenskega pravnega reda, kakor je vključen v okvir Evropske unije.

(2)

Razvoj druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) je bil zaupan Komisiji v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2424/2001 (3) in Sklepom 2001/886/PNZ (4). Ta instrumenta prenehata veljati 31. decembra 2008. Ta uredba bi morala zato dopolnjevati navedena instrumenta do dneva, ki ga določi Svet v skladu z Uredbo (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (5).

(3)

SIS II je bil vzpostavljen z uredbo (ES) št. 1987/2006 in Sklepom Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (6). Ta uredba ne bi smela posegati v določbe navedenih aktov.

(4)

Nekateri preskusi SIS II so predvideni v Uredbi Sveta (ES) št. 189/2008 (7) in Sklepu 2008/173/ES (8).

(5)

Razvoj SIS II bi bilo treba nadaljevati in dokončati v okviru splošnega časovnega načrta za SIS II, ki ga je Svet potrdil 6. junija 2008.

(6)

Celoviti preskus SIS II bi bilo treba opraviti s popolnim sodelovanjem med državami članicami in Komisijo. Takoj ko je to mogoče po njegovi izvedbi, bi se preskus moral potrditi, kakor to urejata Uredba (ES) št. 1987/2006 in Sklep 2007/533/PNZ.

(7)

Države članice bi morale opraviti preskus izmenjave dopolnilnih podatkov.

(8)

Za SIS 1+, predvideva Schengenska konvencija tehnični podporni del (C.SIS). Za SIS II, predvidevata Uredba (ES) št. 1987/2006 in Sklep 2007/533/PNZ centralni SIS II sestavljen iz tehničnega podpornega dela in enotnega nacionalnega vmesnika (NI-SIS). Tehnični podporni del centralnega SIS II bi se moral nahajati v Strasbourgu (Francija), varnostna kopija pa v kraju Sankt Johann im Pongau (Avstrija).

(9)

Za lažje reševanje težav, ki bi se lahko pojavile pri migraciji s SIS 1+ na SIS II, bi bilo treba vzpostaviti in preizkusiti začasno strukturo za migracijo za schengenski informacijski sistem. Začasna struktura za migracijo ne bi smela vplivati na operativno razpoložljivost SIS 1+. Komisija bi morala zagotoviti pretvornik.

(10)

Država članica, ki izda razpis ukrepa, bi morala biti odgovorna za točnost in ažurnost podatkov ter zakonitost vnašanja podatkov v schengenski informacijski sistem.

(11)

Komisija bi morala biti še naprej odgovorna za centralni SIS II ter njegovo komunikacijsko infrastrukturo. Ta odgovornost vključuje vzdrževanje ter nadaljnji razvoj SIS II in njegove komunikacijske infrastrukture, vključno s stalnim odpravljanjem napak. Komisija bi morala zagotavljati usklajevanje in podporo pri skupnih dejavnostih. Državam članicam bi morala zagotavljati zlasti potrebno tehnično in operativno podporo na ravni centralnega SIS II ter službo za pomoč uporabnikom.

(12)

Države članice so in bi morale biti še naprej odgovorne za razvoj in vzdrževanje svojih nacionalnih sistemov (N.SIS II).

(13)

Francija bi morala biti še naprej odgovorna za delovanje tehničnega podpornega dela SIS 1+, kot je je izrecno predvideno v Schengenski konvenciji.

(14)

Predstavniki držav članic, ki sodelujejo v SIS 1+, bi morali svoje dejavnosti usklajevati v okviru Sveta. Za te organizacijske dejavnosti je treba vzpostaviti ustrezen okvir.

(15)

Komisija bi morala imeti pooblastila, da na tretje strani, vključno z nacionalnimi javnimi organi, pogodbeno prenese naloge, ki so ji zaupane s to uredbo, in naloge v zvezi z izvrševanjem proračuna v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (9).

Vsaka tovrstna pogodba bi morala spoštovati pravila o varstvu in varnosti podatkov ter upoštevati vlogo ustreznih organov za varstvo podatkov, ki veljajo za SIS, zlasti določbe Schengenske konvencije in te uredbe.

(16)

Komisija pri obdelavi osebnih podatkov uporablja Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (10).

(17)

Evropski nadzornik za varstvo podatkov, imenovan v skladu s Sklepom 2004/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. decembra 2003 o imenovanju neodvisnega nadzornega organa, kakor je določeno v členu 286 Pogodbe ES (11), je pristojen za spremljanje dejavnosti institucij in organov Skupnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Schengenska konvencija vsebuje posebne določbe o varstvu in varnosti osebnih podatkov.

(18)

Ker ciljev vzpostavitve začasne strukture za migracijo ter prenos podatkov iz SIS 1+ v SIS II, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zaradi obsega in učinkov ukrepa lažje doseže na ravni Skupnosti, Skupnost lahko sprejeme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(19)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

(20)

Schengensko konvencijo bi bilo treba spremeniti, da bi se omogočila vključitev SIS 1+ v začasno strukturo za migracijo.

(21)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Ker ta uredba nadgrajuje schengenski pravni red v skladu z določbami naslova IV tretjega dela Pogodbe ES, bi se morala Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v šestih mesecih po sprejetju te uredbe odločiti, ali jo bo prenesla v svoje notranjo pravo.

(22)

Ta uredba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (12). Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanj ni zavezujoča in se v njem ne uporablja.

(23)

Ta uredba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (13); Irska zato ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(24)

Ta uredba ne posega v dogovora o delnem sodelovanju Združenega kraljestva in Irske pri izvajanju schengenskega pravnega reda, kakor sta določena v sklepih Sveta 2000/365/ES oziroma 2002/192/ES.

(25)

Ta uredba predstavlja za Islandijo in Norveško nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (14), ki sodijo v področje iz točke G člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES (15) o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma.

(26)

Ta uredba predstavlja za Švico nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (16), ki sodijo na področje iz točke G člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (17) o sklenitvi navedenega sporazuma v imenu Evropske skupnosti.

(27)

Ta uredba predstavlja za nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola, podpisanega med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki sodijo v področje iz točke G člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/261/ES z dne 28. februarja 2008 o podpisu v imenu Evropske skupnosti ter o začasni uporabi nekaterih določb Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (18)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Splošni cilj

1.   Schengenski informacijski sistem (SIS=, vzpostavljen v skladu z določbami naslova IV Schengenske konvencije iz leta 1990 (SIS 1+), se nadomesti z novim sistemom, schengenskim informacijskim sistemom II (SIS II), katerega vzpostavitev, delovanje in uporabo ureja Uredba (ES) št. 1987/2006.

2.   V skladu s postopki in določbami o razdelitvi nalog, določenimi v tej uredbi, Komisija in države članice razvijajo SIS II kot enotni integrirani sistem, ki se pripravi za delovanje.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„centralni SIS II“ pomeni tehnični podporni del SIS II, ki vsebuje podatkovno zbirko („podatkovna zbirka SIS II“) in enoten nacionalni vmesnik (NI-SIS);

(b)

„C.SIS“ pomeni tehnični podporni del SIS 1+, ki vsebuje referenčno podatkovno zbirko za SIS 1+ in enoten nacionalni vmesnik (N.COM);

(c)

„N.SIS“ pomeni nacionalni sistem SIS 1+, sestavljen iz nacionalnih podatkovnih sistemov, ki so povezani s C.SIS;

(d)

„N.SIS II“ pomeni nacionalni sistem SIS II, sestavljen iz nacionalnih podatkovnih sistemov, ki so povezani s centralnim SIS II;

(e)

„pretvornik“ pomeni tehnično orodje, ki omogoča skladno in zanesljivo povezavo med C.SIS in centralnim SIS II ter zagotavlja funkcije iz člena 10(3);

(f)

„celovit preskus“ pomeni preskus iz člena 55(3)(c) Uredbe (ES) št. 1987/2006;

(g)

„preskus dopolnilnih podatkov“ pomeni funkcionalne preskuse med uradi SIRENE.

Člen 3

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa naloge in odgovornosti Komisije, Francije in drugih držav članic, ki sodelujejo v SIS 1+, pri:

(a)

vzdrževanju in nadaljnjem razvoju SIS II;

(b)

celovitem preskusu SIS II;

(c)

preskusu dopolnilnih podatkov;

(d)

nadaljnjem razvoju in preskušanju pretvornika;

(e)

vzpostavitvi in preskušanju začasne strukture za migracijo;

(f)

migraciji s SIS 1+ na SIS II.

Člen 4

Tehnični elementi strukture za migracijo

Za zagotovitev migracije s SIS 1+ na SIS II so potrebni naslednji elementi:

(a)

C.SIS in povezava s pretvornikom;

(b)

komunikacijska infrastruktura za SIS 1+, ki omogoča povezavo C.SIS z N.SIS;

(c)

N.SIS;

(d)

centralni SIS II, NI-SIS in komunikacijska infrastruktura za SIS II, ki omogoča povezavo centralnega SIS II z N-SIS II in pretvornikom;

(e)

N.SIS II;

(f)

pretvornik.

Člen 5

Glavne odgovornosti pri razvoju SIS II

1.   Komisija še naprej razvija centralni SIS II, komunikacijsko infrastrukturo in pretvornik.

2.   Francija da v skladu z določbami Schengenske konvencije na voljo C.SIS, ki ga tudi upravlja.

3.   Države članice nadalje razvijajo N.SIS II.

4.   Države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, vzdržujejo N.SIS v skladu z določbami Schengenske konvencije.

5.   Države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, dajo na voljo komunikacijsko infrastrukturo za SIS 1+, ki jo tudi upravljajo.

6.   Komisija usklajuje dejavnosti in zagotavlja potrebno podporo za izpolnjevanje nalog in odgovornosti iz odstavkov 1 do 3.

Člen 6

Nadaljnji razvoj

Ukrepi za nadaljnji razvoj SIS II iz člena 5(1), zlasti ukrepi za odpravo napak, se sprejemajo v skladu s postopkom, opredeljenim v členu 17(2).

Ukrepi za nadaljnji razvoj SIS II iz člena 5(3), če se nanašajo na enoten nacionalni vmesnik, ki zagotavlja združljivost N.SIS II s centralnim SIS II, se sprejemajo v skladu s postopkom, opredeljenim v členu 17(2).

Člen 7

Glavne dejavnosti

1.   Komisija in države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, opravijo celovit preskus.

2.   Vzpostavi se začasna struktura za migracijo za SIS, ki jo preskusijo Komisija, Francija in druge države članice, ki sodelujejo v SIS 1+.

3.   Komisija in države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, preidejo s SIS 1+ na SIS II.

4.   Države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, preskusijo izmenjavo dopolnilnih podatkov.

5.   Komisija na ravni centralnega SIS II zagotavlja potrebno podporo dejavnostim iz odstavkov 1 do 4.

6.   Dejavnosti iz odstavkov 1 do 3 usklajujejo Komisija in države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, v okviru Sveta.

Člen 8

Celovit preskus

1.   Celovit preskus se ne sme začeti, dokler Komisija ne izjavi, da je po njenem mnenju raven uspešnosti preskusov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 189/2008 dovolj visoka, da se ta preskus lahko začne.

2.   Opravi se celovit preskus, katerega namen je zlasti potrditi, da so Komisija in države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, vzpostavile potrebno tehnično ureditev za obdelavo podatkov SIS II, in dokazati, da SIS II deluje vsaj tako uspešno kot SIS 1+.

3.   Celovit preskus za N.SIS II opravijo države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, za centralni SIS II pa Komisija.

4.   Celovit preskus poteka po natančnem časovnem načrtu, ki ga v sodelovanju s Komisijo v okviru Sveta določijo države članice, ki sodelujejo v SIS 1+.

5.   Celovit preskus temelji na tehničnih specifikacijah, ki jih v sodelovanju s Komisijo v okviru Sveta določijo države članice, ki sodelujejo v SIS 1+.

6.   Komisija in države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, v okviru Sveta določijo merila za preverjanje, ali je bila vzpostavljena potrebna tehnična ureditev za obdelavo podatkov SIS II in ali SIS II deluje vsaj tako uspešno kot SIS 1+.

7.   Rezultate preskusa v okviru Sveta analizirajo države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, skupaj s Komisijo, pri čemer se uporabijo merila iz odstavka 6. Rezultati preskusa se potrdijo v skladu s členom 55(3)(c) Uredbe (ES) št. 1987/2006.

8.   Države članice, ki ne sodelujejo v SIS 1+, lahko sodelujejo pri celovitem preskusu. Njihovi rezultati ne vplivajo na splošno potrditev preskusa.

Člen 9

Preskus glede dopolnilnih podatkov

1.   Države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, opravijo funkcionalne preskuse SIRENE.

2.   Med preskusom glede dopolnilnih podatkov da Komisija na voljo centralni SIS II in njegovo komunikacijsko infrastrukturo.

3.   Preskus glede dopolnilnih podatkov poteka po natančnem časovnem načrtu, ki ga v okviru Sveta opredelijo države članice, ki sodelujejo v SIS 1+.

4.   Preskus glede dopolnilnih podatkov temelji na tehničnih specifikacijah, ki jih v okviru Sveta opredelijo države članice, ki sodelujejo v SIS 1+.

5.   Rezultate preskusa v okviru Sveta analizirajo države članice, ki sodelujejo v SIS 1+.

6.   Države članice, ki ne sodelujejo v SIS 1+, lahko sodelujejo pri preskusu glede dopolnilnih podatkov. Njihovi rezultati ne vplivajo na splošno potrditev preskusa.

Člen 10

Začasna struktura za migracijo

1.   Vzpostavi se začasna struktura za migracijo za SIS. Pretvornik v prehodnem obdobju poveže centralni SIS II in C.SIS. N.SIS se povežejo s C.SIS, N.SIS II pa s centralnim SIS II.

2.   Komisija zagotovi pretvornik, centralni SIS II in njegovo komunikacijsko infrastrukturo, ki predstavljajo del začasne strukture za migracijo za SIS.

3.   Pretvornik dvosmerno pretvarja podatke med C.SIS in centralnim SIS II ter usklajuje C.SIS in centralni SIS II.

4.   Komisija preskusi povezavo med centralnim SIS II in pretvornikom.

5.   Francija preskusi povezavo med C.SIS in pretvornikom.

6.   Komisija in Francija preskusita povezavo med centralnim SIS II in C.SIS prek pretvornika.

7.   Francija skupaj s Komisijo prek pretvornika poveže C.SIS s centralnim SIS II.

8.   Komisija skupaj s Francijo in drugimi državami članicami, ki sodelujejo v SIS 1+, preskusi celotno začasno strukturo za migracijo za SIS v skladu z načrtom preskusa, ki ga pripravi Komisija.

9.   Francija po potrebi zagotovi podatke za preskus.

Člen 11

Migracija s SIS 1+ na SIS II

1.   Za migracijo s C.SIS na centralni SIS II da Francija na voljo podatkovno zbirko SIS 1+, Komisija pa podatkovno zbirko SIS 1+ vnese v centralni SIS II.

2.   Države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, z uporabo začasne strukture za migracijo in ob podpori Francije in Komisije z N.SIS na N.SIS II preidejo najpozneje do 30. septembra 2009. Ta datum se lahko po potrebi spremeni po postopku, določenem v členu 17(2).

3.   Migracija nacionalnega sistema s SIS 1+ na SIS II vključuje nalaganje podatkov v N.SIS II, če naj bi ta N.SIS II vseboval podatkovno zbirko, „nacionalno kopijo“, ki vsebuje popolno ali delno kopijo iz podatkovne zbirke SIS II; temu sledi preklop vsake države članice z N.SIS na N.SIS II. Migracija poteka po natančnem časovnem načrtu, ki ga v okviru Sveta določijo države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, skupaj s Komisijo.

4.   Komisija med migracijo pomaga pri usklajevanju skupnih dejavnosti in jih podpira.

5.   Preklop, predviden v okviru procesa migracije, se izvede po potrditvi iz člena 8(7).

Člen 12

Pravni okvir

Med migracijo se za schengenski informacijski sistem še naprej uporabljajo določbe naslova IV Schengenske konvencije.

Člen 13

Sodelovanje

1.   Države članice in Komisija sodelujejo pri izvajanju vseh dejavnosti iz te uredbe v skladu s svojimi pristojnostmi.

2.   Komisija na ravni centralnega SIS II zagotovi predvsem potrebno podporo preskusu in migraciji N.SIS II.

3.   Države članice na ravni N.SIS II zagotovijo predvsem potrebno podporo preskusu začasne infrastrukture za migracijo.

Člen 14

Vodenje evidence v centralnem SIS II

1.   Komisija brez poseganja v ustrezne določbe naslova IV Schengenske konvencije zagotovi, da se vsak dostop do osebnih podatkov in njihova izmenjava v okviru centralnega SIS II evidentira zaradi preverjanja zakonitosti iskanja, spremljanja zakonitosti obdelave podatkov ter zagotavljanja pravilnega delovanja centralnega SIS II in nacionalnih sistemov ter celovitosti in varnosti podatkov.

2.   Evidenca vsebuje zlasti datum in čas prenosa podatkov, podatke, ki so bili uporabljeni pri iskanju, navajanje prenesenih podatkov in ime pristojnega organa, odgovornega za obdelavo podatkov.

3.   Evidenca se lahko uporablja samo za namene iz odstavka 1 in se izbriše najprej eno in najpozneje tri leta po nastanku.

4.   Evidenca se lahko hrani dalj časa, če je potrebna za nadzorne postopke, ki so že v teku.

5.   Pristojni organi, odgovorni za preverjanje zakonitosti iskanja, spremljanje zakonitosti obdelave podatkov, samonadzor in zagotavljanje pravilnega delovanja centralnega SIS II ter celovitosti in varnosti podatkov, imajo v mejah svojih pristojnosti in na zahtevo pri izvajanju svojih nalog dostop do te evidence.

Člen 15

Stroški

1.   Stroški, ki nastanejo zaradi migracije, celovitega preskusa, preskusa glede dopolnilnih podatkov ter ukrepov za vzdrževanje in razvoj na ravni centralnega SIS II ali v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo, se krijejo iz splošnega proračuna Evropske unije.

2.   Stroške, ki nastanejo zaradi migracije, preskusa, vzdrževanja in razvoja nacionalnih sistemov, krijejo zadevne države članice.

3.   Stroški, ki nastanejo zaradi dejavnosti na ravni SIS 1+, tudi dopolnilnih dejavnosti Francije, ki deluje v imenu držav članic, ki sodelujejo v SIS 1+, se krijejo v skladu z določbami člena 119 Schengenske konvencije.

Člen 16

Spremembe določb Schengenske konvencije

Določbe Schengenske konvencije se spremenijo, kot sledi:

1.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 92A

1.   Z začetkom veljavnosti Uredbe Sveta (ES) št. 1104/2008 (19) in Sklepa Sveta 2008/839/PNZ (20) in v skladu z opredelitvijo pojmov iz člena 2 navedene uredbe se tehnična struktura schengenskega informacijskega sistema lahko dopolni z:

(a)

dodatnim centralnim sistemom, ki ga sestavljajo:

tehnični podporni del (centralni SIS II), nameščen v Franciji, in varnostna kopija SIS II, nameščena v Avstriji, ki vsebujeta podatkovno zbirko SIS II in enotni nacionalni vmesnik (NI-SIS),

tehnična povezava med C.SIS in centralnim SIS II prek pretvornika, ki omogoča pretvorbo in usklajevanje podatkov med C.SIS in centralnim SIS II;

(b)

nacionalnim sistemom (N.SIS II), ki ga sestavljajo nacionalni podatkovni sistemi in ki je povezan s centralnim SIS II;

(c)

infrastrukturo za komunikacijo med centralnim SIS II in N.SIS II, povezano z NI-SIS.

2.   N.SIS II lahko nadomesti nacionalni del iz člena 92 te konvencije, pri čemer državam članicam ni treba razpolagati z nacionalno podatkovno zbirko.

3.   Podatkovna zbirka centralnega SIS II je dostopna za avtomatizirane poizvedbe na ozemlju vseh držav članic.

4.   Če katera koli država članica nadomesti svoj nacionalni del z N.SIS II, obvezne naloge tehničnega podpornega dela v razmerju do tega nacionalnega dela iz člena 92(2) in (3) postanejo obvezne naloge v razmerju do centralnega SIS II, brez poseganja v obveznosti iz Sklepa 2008/839/PNZ in členov 5(1), 10(1), (2) in (3) Uredbe (ES) št. 1104/2008.

5.   Centralni SIS II zagotavlja potrebne storitve za vnašanje in obdelavo podatkov SIS, posodabljanje nacionalnih kopij N.SIS II s povezavo, usklajevanje in povezovanje nacionalnih kopij N.SIS II in podatkovne zbirke centralnega SIS II ter za postopek za zagon in obnovitev nacionalnih kopij N.SIS II.

6.   Francija, ki je odgovorna za tehnični podporni del, druge države članice in Komisija s sodelovanjem zagotavljajo, da je rezultat poizvedb v podatkovnih zbirkah N.SIS II ali podatkovni zbirki SIS II enak kot pri poizvedbah v podatkovni zbirki nacionalnega dela iz člena 92(2).

2.

Prvi stavek prvega odstavka člena 119 se nadomesti z:

„Stroške postavitve in delovanja tehničnega podpornega dela iz člena 92(3) skupaj s stroški povezave nacionalnih delov schengenskega informacijskega sistema s tehničnim podpornim delom ter dejavnosti, izvedenih v povezavi z nalogami, zaupanimi Franciji v skladu s Sklepom (PNZ) 2008/839/PNZ in Uredbo (ES) št. 1104/2008, skupaj krijejo države članice.“

3.

Drugi odstavek člena 119 se nadomesti z:

„Stroške postavitve in delovanja nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema in nalog, ki so v skladu s Sklepom 2008/839/PNZ in Uredbo (ES) št. 1104/2008 zaupane nacionalnim sistemom, krije vsaka država članica posebej.“

Člen 17

Odbor

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen na podlagi člena 51 Uredbe (ES) št. 1987/2006.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

Člen 18

Poročanje

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu vsakih šest mesecev, prvič pa na koncu prvega šestmesečja leta 2009, poročilo o napredku v zvezi z razvojem SIS II in migracijo s SIS 1+ na SIS II.

Člen 19

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Veljati preneha z dnem, ki ga določi Svet v skladu s členom 55(2) Uredbe (ES) št. 1987/2006, v vsakem primeru pa najpozneje do 30. junija 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Luxembourgu, 24. oktobra 2008

Za Svet

Predsednica

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Mnenje z dne 24. septembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 239, 22.9.2000, str. 19.

(3)  UL L 328, 13.12.2001, str. 4.

(4)  UL L 328, 13.12.2001, str. 1.

(5)  UL L 381, 28.12.2006, str. 4.

(6)  UL L 205, 7.8.2007, str. 63.

(7)  UL L 57, 1.3.2008, str. 1.

(8)  UL L 57, 1.3.2008, str. 14.

(9)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(10)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(11)  UL L 12, 17.1.2004, str. 47.

(12)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(13)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(14)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(15)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(16)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(17)  UL L 53, 27.2.2008, str. 1.

(18)  UL L 83, 26.3.2008, str. 3.

(19)  UL L 299, 8.11.2008, str. 1.

(20)  UL L 299, 8.11.2008, str. 43.“


Top