Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0166

Uredba Komisije (ES) št. 166/2008 z dne 22. februarja 2008 o izdaji dovoljenja za novo uporabo pripravka Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) kot krmnega dodatka (Besedilo velja za EGP)

OJ L 50, 23.2.2008, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 154 - 156

No longer in force, Date of end of validity: 06/09/2015; razveljavil 32015R1399

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/166/oj

23.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 50/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 166/2008

z dne 22. februarja 2008

o izdaji dovoljenja za novo uporabo pripravka Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) kot krmnega dodatka

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva izdajo dovoljenja za novo uporabo pripravka iz mikroorganizmov Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) kot dodatka v krmi za purane za pitanje in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Uporaba navedenega pripravka iz mikroorganizmov je bila prvotno dovoljena za pujske do 2 mesecev in svinje z Uredbo Komisije (ES) št. 256/2002 (2), pujske in prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1453/2004 (3), govedo za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 255/2005 (4) ter kunce za pitanje in piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1200/2005 (5).

(5)

Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za izdajo dovoljenja za purane za pitanje. Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 19. septembra 2007 navedla, da pripravek iz mikroorganizmov Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) nima škodljivega vpliva na potrošnike in uporabnike ali na okolje (6). V skladu s tem mnenjem uporaba navedenega pripravka za to dodatno kategorijo živali ni škodljiva ter je učinkovita za prirast teže, zaužitje krme in uporabo krme. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o metodi analize krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. februarja 2008

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 41, 13.2.2002, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1143/2007 (UL L 256, 2.10.2007, str. 23).

(3)  UL L 269, 17.8.2004, str. 3.

(4)  UL L 45, 16.2.2005, str. 3.

(5)  UL L 195, 27.7.2005, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1445/2006 (UL L 271, 30.9.2006, str. 22).

(6)  Mnenje znanstvenega sveta za dodatke k prehrani in proizvode ali snovi, ki se uporabljajo v prehrani živali o varnosti in učinkovitosti Toyocerina (Bacillus cereus var. toyoi) kot krmnega dodatka za purane. Sprejeto 19. septembra 2007. The EFSA Journal (2007) 549, str. 1–11.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore.

4b1701

Rubinum SA

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Sestava dodatka:

Pripravek Bacillus cereus var. toyoi z najnižjo vsebnostjo 1 × 1010 CFU/g dodatka

 

Lastnosti aktivne snovi:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analitska metoda (1)

Štetje: metoda na razliti plošči z uporabo triptičnega soja agarja s pred-toplotno obdelavo vzorcev krme in določanje: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE)

purani za pitanje

0,2 × 109

1 × 109

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Za varnost: med ravnanjem je treba nositi zaščitna očala in rokavice.

3.

Uporablja se lahko v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: natrijev monenzin, lasalocid natrij, robenidin, halofuginon, diklazuril, amonijev maduramicin.

14. marec 2018


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top