EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0021

Smernica Evropske centralne banke z dne 11. decembra 2008 o spremembah Smernice ECB/2006/16 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2008/21)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 46–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; implicitno zavrnjeno 32010O0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/100/oj

5.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/46


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 11. decembra 2008

o spremembah Smernice ECB/2006/16 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank

(ECB/2008/21)

(2009/100/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljevanju „Statut ESCB“) ter zlasti njegovih členov 12.1, 14.3 in 26.4,

ob upoštevanju sodelovanja Razširjenega sveta Evropske centralne banke (ECB) v skladu z drugo in tretjo alineo člena 47.2 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Smernica ECB/2006/16 z dne 10. novembra 2006 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (1) se mora spremeniti, tako da bo odražala odločitve politike in tržna gibanja.

(2)

Eurosistem je revidiral svojo politiko razkritja podatkov za transakcije z vrednostnimi papirji z namenom nadaljnjega izboljšanja preglednosti računovodskih izkazov. Kot del revidirane politike bi bilo treba vrednostne papirje, ki so se prej kvalificirali kot finančna osnovna sredstva, prerazvrstiti iz bilančne postavke „Druga finančna sredstva“ v ustrezno postavko pod naslovom „sredstva“ glede na izvor izdajatelja, valuto denominacije in glede na to, ali so vrednostni papirji v imetju do zapadlosti. Poleg tega bi bilo treba vse finančne instrumente, ki so del namenskega portfelja, vključiti pod postavko „Druga finančna sredstva“.

(3)

Smernica ECB/2006/16 ne vsebuje posebnih pravil o računovodstvu terminskih obrestnih zamenjav, valutnih standardiziranih terminskih pogodb in standardiziranih terminskih pogodb na lastniške vrednostne papirje. Ti instrumenti se vse bolj pogosto uporabljajo na finančnih trgih in bi lahko bili pomembni za upravljanje deviznih rezerv ECB. Medtem ko bi bilo treba terminske obrestne zamenjave evidentirati na enak način kot klasične obrestne zamenjave, bi bilo treba valutne standardizirane terminske pogodbe in standardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje evidentirati na enak način kot standardizirane terminske pogodbe o obrestni meri.

(4)

Sedanja pravila o lastniških instrumentih se morajo spremeniti, da bodo odražala možnost, da se tržni lastniški vrednostni papirji obravnavajo kot del upravljanja z deviznimi rezervami ECB –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica ECB/2006/16 se spremeni, kot sledi:

1.

Člen 5(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Transakcije z vrednostnimi papirji, vključno z lastniškimi instrumenti, v tuji valuti se lahko še naprej evidentirajo v skladu s pristopom evidentiranja poslovnih dogodkov na datum plačila/poravnave. S tem povezane natečene obresti, vključno s premijami ali diskonti, se evidentirajo dnevno od datuma promptne poravnave.“

2.

Člen 7 se spremeni, kot sledi:

(a)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Prevrednotenje zlata, instrumentov v tuji valuti, vrednostnih papirjev razen vrednostnih papirjev, razvrščenih med tiste, ki so v imetju do zapadlosti, in netržnih vrednostnih papirjev kot tudi finančnih instrumentov, tako bilančnih kot zabilančnih, se izvede na datum četrtletnega prevrednotenja po srednjih tržnih tečajih in cenah. To poročevalcem ne preprečuje, da bi pogosteje prevrednotili svoje portfelje za interne namene, če med četrtletjem poročajo postavke v svojih bilancah stanja samo po transakcijski vrednosti.“

(b)

Doda se naslednji odstavek 5:

„5.   Vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti, in netržni vrednostni papirji se vrednotijo po amortizirani nabavni vrednosti in so predmet oslabitve.“

3.

Člen 8(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Povratne transakcije, vključno s transakcijami posojanja vrednostnih papirjev, izvedene v skladu s programom avtomatiziranega posojanja vrednostnih papirjev, se dejansko evidentirajo v bilanci stanja le, če je zavarovanje zagotovljeno v obliki gotovine, položene na račun zadevne NCB ali ECB.“

4.

Člen 9 se spremeni, kot sledi:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ta člen velja za tržne lastniške instrumente, tj. lastniške deleže ali delniške sklade, ne glede na to, ali transakcije izvede neposredno poročevalec ali njegov agent, razen dejavnosti, izvedenih za pokojninske sklade, udeležb v drugih družbah, naložb v hčerinske družbe ali pomembnih deležev.“

(b)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Lastniški instrumenti, denominirani v tujih valutah in razkriti pod ‚druga sredstva‘ ne predstavljajo dela celotne valutne pozicije, temveč so del ločenega valutnega imetja. Izračun s tem povezanih pozitivnih in negativnih tečajnih razlik se izvede bodisi z metodo neto povprečne nabavne vrednosti bodisi z metodo povprečne nabavne vrednosti.“

(c)

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Prevrednotenje lastniških portfeljev se izvede v skladu s členom 7(2). Prevrednotenje se izvaja po posameznih postavkah. Za delniške sklade se cenovno prevrednotenje izvede na neto osnovi in ne po posameznih delnicah. Med različnimi lastniškimi deleži ali delniškimi skladi ni neto izravnave.“

(d)

Dodajo se naslednji odstavki 4 do 8:

„4.   Transakcije se evidentirajo v bilanci stanja po transakcijski ceni.

5.   Posredniška provizija se lahko evidentira bodisi kot transakcijski strošek, vključen v nabavno vrednost sredstev, bodisi kot izdatek v izkazu poslovnega izida.

6.   Znesek kupljene dividende se vključi v nabavno vrednost lastniškega instrumenta. Na presečni datum dividende se lahko znesek kupljene dividende obravnava kot ločena postavka, dokler izplačilo dividende še ni prejeto.

7.   Časovne razmejitve na dividende se ne knjižijo ob koncu obdobja, saj so že izkazane v tržni ceni lastniških instrumentov, razen lastniških vrednostnih papirjev, v katerih ceno ni vključena pravica do izplačila dividend.

8.   Nove izdaje lastniških vrednostnih papirjev s pravico prednostnega nakupa za obstoječe delničarje se ob njihovi izdaji obravnavajo kot ločeno sredstvo. Nabavna vrednost se izračuna na podlagi obstoječih povprečnih nabavnih vrednosti za lastniške vrednostne papirje, izvršilne cene novo pridobitev ter na podlagi razmerja med obstoječimi in novimi lastniškimi vrednostnimi papirji. Alternativno lahko cena pravice prednostnega nakupa temelji na vrednosti pravice na trgu, obstoječi povprečni nabavni vrednosti lastniškega vrednostnega papirja in tržni ceni lastniškega vrednostnega papirja pred novo izdajo lastniških vrednostnih papirjev s pravico prednostnega nakupa.“

5.

Člen 16 se spremeni, kot sledi:

(a)

Naslov se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Standardizirane terminske pogodbe“

(b)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Standardizirane terminske pogodbe se evidentirajo na datum sklenitve posla na zabilančnih računih.“

6.

Člen 17(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Obrestne zamenjave se prevrednotijo posamično in, če je potrebno, preračunajo v eure po promptnem deviznem tečaju. Priporočeno je, da se nerealizirana izguba, izkazana v izkazu poslovnega izida ob koncu leta, amortizira v naslednjih letih, da se amortizacija za terminske obrestne zamenjave začne z datumom vrednotenja transakcije in da je amortizacija linearna. Nerealizirani prihodki prevrednotenja se knjižijo v dobro računa vrednotenja.“

7.

Priloge II, IV in IX k Smernici ECB/2006/16 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej smernici.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta smernica začne veljati 31. decembra 2008.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica se uporablja za vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 11. decembra 2008

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 348, 11.12.2006, str. 1.


PRILOGA

Priloge II, IV in IX k Smernici ECB/2006/16 se spremenijo, kot sledi:

1.

Priloga II se spremeni, kot sledi:

(a)

Vstavi se naslednja opredelitev:

„Namenski portfelj: namenske naložbe na strani sredstev v bilanci stanja kot nasprotni sklad, ki zajema vrednostne papirje, lastniške instrumente, vezane depozite in tekoče račune, udeležbe in/ali naložbe v hčerinske družbe. Ustreza določljivi postavki na strani obveznosti v bilanci stanja, ne glede na to, ali obstaja kakšna pravna ali druga omejitev.“;

(b)

Črta se opredelitev „finančna osnovna sredstva“.

(c)

Vstavi se naslednja opredelitev:

„Vrednostni papirji v imetju do zapadlosti: vrednostni papirji s fiksnimi ali določljivimi plačili in fiksno zapadlostjo, ki jih NCB nameravajo imeti do zapadlosti.“

2.

Tabela z naslovom „Sredstva“ v Prilogi IV se nadomesti z naslednjim:

„SREDSTVA

Bilančna postavka (1)

Kategorizacija vsebine bilančnih postavk

Načelo vrednotenja

Področje uporabe (2)

Sredstva

1

1

Zlato in terjatve v zlatu

Fizično zlato, tj. palice, kovanci, ploščice, zlato v kepah, na zalogi ali ‚v izdelavi‘. Nefizično zlato, kot so stanja na zlatih računih na vpogled (nedodeljeni računi), vezani depoziti in terjatve do zlata, ki izhajajo iz naslednjih transakcij: (i) višje ali nižje vrednotene transakcije; in (ii) zamenjava lokacije zlata ali njegove čistosti, kadar je razlika med izdajo in dobavo več kot en delovni dan

Tržna vrednost

Obvezna

2

2

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Terjatve do nasprotnih strank, ki so rezidenti zunaj euroobmočja, vključno z mednarodnimi in nadnacionalnimi institucijami in centralnimi bankami zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti

 

 

2.1

2.1

Terjatve do Mednarodnega denarnega sklada (IMF)

(a)

Pravice črpanja znotraj rezervne tranše (neto)

Nacionalna kvota minus stanja v eurih, ki jih ima na razpolago IMF. Račun IMF št. 2 (račun za upravne izdatke v eurih) se lahko vključi v to postavko ali v postavko ‚Obveznosti do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti‘

(a)

Pravice črpanja znotraj rezervne tranše (neto)

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezna

(b)

Posebne pravice črpanja

Imetja posebnih pravic črpanja (bruto)

(b)

Posebne pravice črpanja

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezna

(c)

Druge terjatve

Splošni sporazumi o izposojanju, posojila iz posebnih dogovorov o izposojanju, depoziti v okviru Pomoči za zmanjševanje revščine in rast

(c)

Druge terjatve

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezna

2.2

2.2

Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva

(a)

Stanja pri bankah zunaj euroobmočja razen tistih pod postavko sredstev ‚Druga finančna sredstva‘

Tekoči računi, vezani depoziti, kratkoročno vložena sredstva, povratne repo transakcije

(a)

Stanja pri bankah zunaj euroobmočja

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezna

(b)

Aložbe v vrednostne papirje zunaj euroobmočja razen tistih pod postavko sredstev ‚Druga finančna sredstva‘

Menice in obveznice, blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga, lastniški instrumenti, ki se hranijo kot del deviznih rezerv, vsi izdani s strani rezidentov zunaj euroobmočja

(b)(i)

Tržni vrednostni papirji razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

(b)(ii)

Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve, in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

(b)(iii)

Netržni vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve, in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

(b)(iv)

Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena in tržni devizni tečaj

Obvezna

(c)

Zunanja posojila (depoziti) zunaj euroobmočja razen tistih pod postavko sredstev ‚Druga finančna sredstva‘

(c)

Zunanja posojila

Depoziti po nominalni vrednosti, preračunani po tržnem deviznem tečaju

Obvezna

(d)

Druga zunanja sredstva

Bankovci in kovanci zunaj euroobmočja

(d)

Druga zunanja sredstva

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezna

3

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

(a)

Naložbe v vrednostne papirje znotraj euroobmočja razen tistih pod postavko sredstev ‚Druga finančna sredstva‘

Menice in obveznice, blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga, lastniški instrumenti, ki se hranijo kot del deviznih rezerv, vsi izdani s strani rezidentov euroobmočja

(a)(i)

Tržni vrednostni papirji razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

(a)(ii)

Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve, in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

(a)(iii)

Netržni vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve, in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

(a)(iv)

Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena in tržni devizni tečaj

Obvezna

(b)

Druge terjatve do rezidentov euroobmočja razen tistih pod postavko sredstev ‚Druga finančna sredstva‘

Posojila, depoziti, povratne repo transakcije, druga posojila

(b)

Druge terjatve

Depoziti in drugo posojanje po nominalni vrednosti, preračunani po tržnem deviznem tečaju

Obvezna

4

4

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih

 

 

 

4.1

4.1

Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila

(a)

Stanja pri bankah zunaj euroobmočja razen tistih pod postavko sredstev ‚Druga finančna sredstva‘

Tekoči računi, vezani depoziti, kratkoročno vložena sredstva. Povratne repo transakcije v povezavi z upravljanjem vrednostnih papirjev, denominiranih v eurih

(a)

Stanja pri bankah zunaj euroobmočja

Nominalna vrednost

Obvezna

(b)

Naložbe v vrednostne papirje zunaj euroobmočja razen tistih pod postavko sredstev ‚Druga finančna sredstva‘

Lastniški instrumenti, menice in obveznice, blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga, vsi izdani s strani rezidentov zunaj euroobmočja

(b)(i)

Tržni vrednostni papirji razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

(b)(ii)

Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

(b)(iii)

Netržni vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

(b)(iv)

Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena

Obvezna

(c)

Posojila zunaj euroobmočja razen tistih pod postavko sredstev ‚Druga finančna sredstva‘

(c)

Posojila zunaj euroobmočja

Depoziti po nominalni vrednosti

Obvezna

(d)

Vrednostni papirji razen tistih pod postavko sredstev ‚Druga finančna sredstva‘, ki jih izdajo subjekti zunaj euroobmočja

Vrednostni papirji, ki jih izdajo nadnacionalne ali mednarodne organizacije, npr. Evropska investicijska banka, ne glede na njihovo geografsko lokacijo

(d)(i)

Tržni vrednostni papirji razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

(d)(ii)

Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

(d)(iii)

Netržni vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

4.2

4.2

Terjatve, ki izhajajo iz kredita na podlagi ERM II

Posojila v skladu s pogoji ERM II

Nominalna vrednost

Obvezna

5

5

Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike, denominirana v eurih

Postavke 5.1 do 5.5: transakcije v skladu z ustreznimi instrumenti denarne politike, opisane v Prilogi I k Smernici ECB/2000/7 z dne 31. avgusta 2000 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (3)

 

 

5.1

5.1

Operacije glavnega refinanciranja

Redne povratne transakcije za povečevanje likvidnosti, organizirane tedensko in z običajno zapadlostjo enega tedna

Nominalna vrednost ali repo nabavna vrednost

Obvezna

5.2

5.2

Operacije dolgoročnejšega refinanciranja

Redne povratne transakcije za povečevanje likvidnosti, organizirane mesečno in z običajno zapadlostjo treh mesecev

Nominalna vrednost ali repo nabavna vrednost

Obvezna

5.3

5.3

Povratne operacije finega uravnavanja

Povratne transakcije, izvršene kot priložnostne transakcije za namene finega uravnavanja

Nominalna vrednost ali repo nabavna vrednost

Obvezna

5.4

5.4

Povratne strukturne operacije

Povratne transakcije, ki urejajo strukturni položaj Eurosistema do finančnega sektorja

Nominalna vrednost ali repo nabavna vrednost

Obvezna

5.5

5.5

Ponudba mejnega posojanja

Posojila čez noč po vnaprej določeni obrestni meri proti primernemu finančnemu premoženju (odprta ponudba)

Nominalna vrednost ali repo nabavna vrednost

Obvezna

5.6

5.6

Krediti v povezavi s pozivi h kritju

Dodatni krediti kreditnim institucijam, ki izhajajo iz zvišanih vrednosti osnovnih sredstev v zvezi z drugimi krediti tem kreditnim institucijam

Nominalna vrednost ali nabavna vrednost

Obvezna

6

6

Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Tekoči računi, vezani depoziti, kratkoročno vložena sredstva, povratne repo transakcije v povezavi z upravljanjem portfeljev vrednostnih papirjev v postavki sredstev ‚Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih‘, vključno s transakcijami, ki so posledica preoblikovanja nekdanjih deviznih rezerv euroobmočja, in druge terjatve. Korespondenčni računi pri tujih kreditnih institucijah v euroobmočju. Druge terjatve in operacije, ki niso povezane z operacijami denarne politike Eurosistema. Vse terjatve, ki izhajajo iz operacij denarne politike, s katerimi je začela NCB pred vstopom v Eurosistem

Nominalna vrednost ali nabavna vrednost

Obvezna

7

7

Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih

Vrednostni papirji razen tistih pod postavko sredstev ‚Druga finančna sredstva‘: lastniški instrumenti, menice in obveznice, blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga v neposredni lasti, vključno z državnimi vrednostnimi papirji, ki izhajajo še iz časa pred EMU, denominirani v eurih; dolžniški certifikati ECB, kupljeni za namene finega uravnavanja

(i)

Tržni vrednostni papirji razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

(ii)

Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Obvezna

(iii)

Netržni vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo.

Obvezna

(iv)

Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena

Obvezna

8

8

Javni dolg, denominiran v eurih

Terjatve do države, ki izhajajo iz časa pred EMU (netržni vrednostni papirji, posojila)

Depoziti/posojila po nominalni vrednosti, netržni vrednostni papirji po nabavni vrednosti

Obvezna

9

Terjatve znotraj Eurosistema +

 

 

 

9.1

Udeležba v ECB +

Postavka je samo v bilanci stanja NCB

Kapitalski delež vsake NCB v ECB po Pogodbi in pripadajoči kapitalski ključ ter prispevki po členu 49.2 Statuta

Nabavna vrednost

Obvezna

9.2

Terjatve, enakovredne prenosu deviznih rezerv +

Postavka je samo v bilanci stanja NCB

Terjatve do ECB, denominirane v eurih, v zvezi z začetnimi in dodatnimi prenosi deviznih rezerv po določbah Pogodbe

Nominalna vrednost

Obvezna

9.3

Terjatve, povezane z zadolžnicami za kritje izdaje dolžniških certifikatov ECB +

Postavka je samo v bilanci stanja ECB

Zadolžnice, ki jih izdajo NCB, zaradi pogodbe o kritju v povezavi z dolžniškimi certifikati ECB

Nominalna vrednost

Obvezna

9.4

Neto terjatve, povezane z razdelitvijo eurobankovcev znotraj Eurosistema + (*)

Za NCB: neto terjatev, povezana z uporabo ključa za razdelitev bankovcev, tj. vključno s saldi znotraj Eurosistema, ki so povezana z izdajo bankovcev ECB, kompenzacijski znesek in njegova bilančna vknjižba, kakor je določena s Sklepom ECB/2001/16 o razdelitvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic od finančnega leta 2002

Za ECB: terjatve, povezane z izdajo bankovcev ECB, v skladu s Sklepom ECB/2001/15

Nominalna vrednost

Obvezna

9.5

Druge terjatve znotraj Eurosistema (neto) +

Neto pozicija naslednjih podpostavk:

 

 

(a)

neto terjatve, ki izhajajo iz saldov računov iz sistema TARGET2 in korespondenčnih računov NCB, tj. neto izračun terjatev in obveznosti – glej tudi postavko obveznosti ‚Druge obveznosti znotraj Eurosistema (neto)‘

(a)

Nominalna vrednost

Obvezna

(b)

terjatve iz razlike med denarnim prihodkom, ki se združi in prerazporedi. Pomembno je samo za obdobje med knjiženjem denarnega prihodka kot del postopkov ob koncu leta in njegovo poravnavo na zadnji delovni dan v januarju vsako leto

(b)

Nominalna vrednost

Obvezna

(c)

druge mogoče terjatve znotraj Eurosistema, vključno z začasno porazdelitvijo prihodka ECB iz eurobankovcev posameznim NCB (*)

(c)

Nominalna vrednost

Obvezna

9

10

Postavke v postopku poravnave

Saldi (terjatve) poravnalnih računov, vključno s čeki na vnovčenju

Nominalna vrednost

Obvezna

9

11

Druga sredstva

 

 

 

9

11.1

Kovanci euroobmočja

Eurokovanci, če NCB ni zakonita izdajateljica

Nominalna vrednost

Obvezna

9

11.2

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

Zemljišče in zgradbe, pohištvo in oprema, vključno z računalniško opremo, programska oprema

Nabavna vrednost brez amortizacije

Priporočena

računalniki in strojna/programska oprema ter motorna vozila:

4 leta

oprema, pohištvo in obrat v gradnji:

10 let

bgradnja in kapitalizirani odhodki za večjo prenovo:

25 let

Kapitalizacija odhodkov: zneskovno omejena (pod 10 000 EUR brez DDV: kapitalizacije ni)

Stopnje amortizacije

9

11.3

Druga finančna sredstva

Udeležbe in naložbe v hčerinske družbe; lastniški vrednostni papirji v imetju zaradi strateških razlogov/razlogov politike

Vrednostni papirji, vključno z lastniškimi vrednostnimi papirji, in drugi finančni instrumenti ter stanja (npr: vezani depoziti in tekoči računi), ki so v namenskem portfelju

Povratne repo transakcije s kreditnimi institucijami v zvezi z upravljanjem portfeljev vrednostnih papirjev v tej postavki

(a)

Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena

Priporočena

(b)

Udeležbe in nelikvidni lastniški deleži ter vsi ostali lastniški instrumenti, ki so trajna naložba

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Priporočena

(c)

Naložbe v hčerinske družbe ali pomembni deleži

Čista vrednost sredstev

Priporočena

(d)

Tržni vrednostni papirji razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Priporočena

(e)

Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti, ali ki so trajna naložba

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Priporočena

(f)

Netržni vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

Priporočena

(g)

Stanja pri bankah in posojila

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju, če so stanja ali depoziti denominirani v tujih valutah

Priporočena

9

11.4

Razlike zaradi prevrednotenja zabilančnih instrumentov

Rezultati vrednotenja valutnih nestandardiziranih terminskih pogodb, valutnih zamenjav, obrestnih zamenjav, nestandardiziranih terminskih pogodb o obrestni meri, terminskih transakcij z vrednostnimi papirji, valutnih promptnih transakcij od datuma sklenitve posla do datuma poravnave

Neto pozicija med terminskim in promptnim tečajem, po tržnem deviznem tečaju

Obvezna

9

11.5

Aktivne časovne razmejitve

Prihodek, ki ne zapade v danem obdobju, ampak se ga pripiše v poročano obdobje. Vnaprej plačani odhodki in plačane natečene obresti (tj. natečene obresti, kupljene z vrednostnim papirjem)

Nominalna vrednost, menjava preračunana po tržnem deviznem tečaju

Obvezna

9

11.6

Razno

Predplačila, posojila in druge manjše postavke. Prehodni računi vrednotenja (bilančna postavka samo med letom: nerealizirane izgube na datume prevrednotenja med letom, ki jih ne zajemajo pripadajoči računi vrednotenja v postavki obveznosti ‚Računi vrednotenja‘). Posojila na podlagi zaupanja. Naložbe, povezane z depoziti strank v zlatu. Kovanci v nacionalnih enotah valut euroobmočja. Tekoči odhodki (neto akumulirana izguba), izguba preteklega leta pred pokritjem. Neto pokojninska sredstva

Nominalna vrednost ali nabavna vrednost

Priporočena

Prehodni računi vrednotenja

Razlike zaradi prevrednotenja med povprečno nabavno vrednostjo in tržno vrednostjo, menjava preračunana po tržnem tečaju

Prehodni računi vrednotenja

obvezna

Naložbe, povezane z depoziti strank v zlatu

Tržna vrednost

Naložbe, povezane z depoziti strank v zlatu:

obvezna

12

Izguba tekočega leta

 

Nominalna vrednost

Obvezna

3.

V Prilogi IX se besedilo „Prenos v/iz rezervacij za tečajna in cenovna tveganja“ v prvem stolpcu tabele pri podnaslovu 2.3 nadomesti z besedilom „Prenos v/iz rezervacij za tveganja deviznega tečaja, obrestne mere in cene zlata“.


(1)  Številčenje iz prvega stolpca se nanaša na oblike bilance stanja iz prilog V, VI in VII (tedenski računovodski izkazi in konsolidirana letna bilanca stanja Eurosistema). Številčenje iz drugega stolpca se nanaša na obliko bilance stanja iz Priloge VIII (letna bilanca stanja centralne banke). Postavke, označene z ‚+)‘, se konsolidirajo v tedenskih računovodskih izkazih Eurosistema.

(2)  Pravila o sestavi in vrednotenju, našteta v tej prilogi, se štejejo kot obvezna za račune ECB in za vse pomembne sredstva in obveznosti na računih NCB za namene Eurosistema, t.j. pomembne za delovanje Eurosistema.

(3)  UL L 310, 11.12.2000, str. 1.“


Top