Help Print this page 

Document 32008D0743

Title and reference
Odločba št. 743/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o sodelovanju Skupnosti v programu za raziskave in razvoj, ki ga je sprejelo več držav članic ter je namenjen podpiranju malih in srednje velikih podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (Besedilo velja za EGP)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 58–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 211 - 220

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/743(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/58


ODLOČBA št. 743/2008/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 9. julija 2008

o sodelovanju Skupnosti v programu za raziskave in razvoj, ki ga je sprejelo več držav članic ter je namenjen podpiranju malih in srednje velikih podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 169 in drugega odstavka člena 172 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (3) (v nadaljnjem besedilu „Sedmi okvirni program“) ureja sodelovanje Skupnosti v raziskovalnih in razvojnih programih, ki jih izvaja več držav članic, ter v strukturah, ustanovljenih za izvajanje teh programov, v smislu člena 169 Pogodbe.

(2)

Sedmi okvirni program je opredelil več meril za določanje področij za take pobude v skladu s členom 169: pomembnost za cilje Skupnosti, jasna opredelitev cilja, ki ga je treba izpolniti, in njegova pomembnost za cilje Sedmega okvirnega programa, že obstoječa osnova (obstoječi ali predvideni nacionalni raziskovalni programi), evropska dodana vrednost, kritična masa ob upoštevanju obsega in števila vključenih programov ter podobnost dejavnosti, ki jih zajemajo, in učinkovitost člena 169 Pogodbe kot najprimernejšega sredstva za doseganje ciljev.

(3)

Odločba Sveta 2006/974/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Zmogljivosti za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (4) (v nadaljnjem besedilu „posebni program Zmogljivosti“) opredeljuje pobudo na podlagi člena 169 na področju malih in srednje velikih podjetij (v nadaljnjem besedilu „MSP“), ki se ukvarjajo z raziskavami, kot eno od področij, primernih za sodelovanje Skupnosti v nacionalnih raziskovalnih programih, ki se izvajajo skupaj na podlagi člena 169 Pogodbe.

(4)

Svet je v sklepih z dne 24. septembra 2004 priznal pomembno vlogo, ki jo ima Sedmi okvirni program pri pospeševanju razvoja evropskega raziskovalnega prostora (v nadaljnjem besedilu „ERP“), in v zvezi s tem poudaril, kako pomembna je krepitev vezi med ERP in evropskimi medvladnimi organizacijami, kot je program EUREKA.

(5)

Svet je v sklepih z dne 25. in 26. novembra 2004 poudaril pomen MSP za evropsko rast in konkurenčnost, zaradi česar bi morale države članice in Komisija izboljšati učinkovitost ter dopolnjevanje nacionalnih in evropskih programov podpore za MSP. Spodbudil je Komisijo, naj prouči možni razvoj programa od spodaj navzgor za MSP, ki se ukvarjajo z raziskavami. Svet je opozoril na pomembnost usklajevanja nacionalnih programov za razvoj ERP. Svet je pozval države članice in Komisijo, naj tesno sodelujejo pri opredeljevanju omejenega števila področij za nadaljnjo uporabo člena 169 Pogodbe. Svet je pozval Komisijo k nadaljnjemu razvoju sodelovanja in usklajevanja med Skupnostmi in dejavnostmi, ki se opravljajo v okviru medvladnih struktur, zlasti s programom EUREKA, ob sklicevanju na ministrsko konferenco EUREKA z dne 18. junija 2004.

(6)

V svoji resoluciji z dne 10. marca 2005 o znanosti in tehnologiji – smernice za prihodnjo politiko Evropske unije za podporo raziskovanju (5) je Evropski parlament spodbudil države članice k sprejetju fiskalnih in drugih spodbud za pospeševanje industrijske inovativnosti, vključno s povezavami s programom EUREKA, zlasti v zvezi z MSP, in poudaril, da je ERP mogoč samo, če Unija nameni večji delež sredstev za raziskave z namenom tesnejšega usklajevanja evropskih, nacionalnih in regionalnih politik na področju raziskav, tako v smislu njihovih tem kot financiranja, ter če so ta sredstva dodatno namenjena politiki na področju raziskav v državah članicah in med njimi. Evropski parlament je izjavil, da bi bilo treba pri podpiranju raziskav in razvoja (v nadaljnjem besedilu „RR“) ter inovacij učinkoviteje in bolj usklajeno uporabiti druge mehanizme financiranja in podpore, pri čemer med drugim omenja program EUREKA. Pozval je k okrepljenemu sodelovanju med nacionalnimi raziskovalnimi programi in poziva Komisijo, naj sprejme pobude na podlagi člena 169 Pogodbe.

(7)

Komisija je v svojem sporočilu z dne 4. junija 2003 z naslovom „Vlaganje v razvoj: akcijski načrt za Evropo“ poudarila pomen sodelovanja MSP v neposrednih ukrepih za podporo raziskav in inovativnosti, kar je ključno za spodbujanje inovativne zmogljivosti obsežnih delov gospodarstva.

(8)

Številni raziskovalni in razvojni programi ter dejavnosti, ki jih izvajajo posamezne države članice na nacionalni ravni z namenom podpiranja RR dejavnosti, ki jih izvajajo MSP, na evropski ravni trenutno niso zadovoljivo usklajeni in zato ne omogočajo celostnega pristopa na evropski ravni za učinkovit program za raziskave in tehnološki razvoj.

(9)

V želji po skladnem pristopu na evropski ravni na področju MSP, ki se ukvarjajo z RR, ter po učinkovitem ukrepanju je več držav članic v okviru programa EUREKA sprejelo pobudo za vzpostavitev skupnega raziskovalnega in razvojnega programa, imenovanega „Eurostars“ (v nadaljnjem besedilu „skupni program Eurostars“), v korist MSP, ki se ukvarjajo z RR, in z namenom, da bi se ustvarila kritična masa v smislu upravljanja in finančnih sredstev ter združili dodatno strokovno znanje in razpoložljivi viri iz različnih držav v Evropi.

(10)

Cilj skupnega programa Eurostars je podpreti MSP, ki se ukvarjajo z RR, z zagotavljanjem potrebnega pravnega in organizacijskega okvira za obsežno evropsko sodelovanje med državami članicami, kar zadeva uporabne raziskave in inovacije na vseh tehnoloških ali industrijskih področjih, v korist teh MSP. Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo (v nadaljnjem besedilu „sodelujoče države članice“) ter Islandija, Izrael, Norveška, Švica in Turčija (v nadaljnjem besedilu „druge sodelujoče države“) so se sporazumele, da bodo uskladile in skupaj uresničevale dejavnosti, kateri cilj je prispevati k skupnemu programu Eurostars. Ocenjuje se, da je skupna vrednost njihovega sodelovanja najmanj 300 milijonov EUR v predlaganem šestletnem obdobju. Finančni prispevek Skupnosti bi moral znašati največ 25 % celotnega javnega prispevka k skupnemu programu Eurostars, ki je po ocenah 400 milijonov EUR.

(11)

Za večji učinek skupnega programa Eurostars so se sodelujoče države članice in druge sodelujoče države sporazumele o takem sodelovanju Skupnosti v skupnem programu Eurostars. Skupnost v njem sodeluje s prispevkom do 100 milijonov EUR med trajanjem skupnega programa Eurostars. Ker skupni program Eurostars izpolnjuje znanstvene cilje Sedmega okvirnega programa in ker področje skupnega programa Eurostars spada v okvir „Raziskav v korist MSP“, ki je del posebnega programa Zmogljivosti, bi bilo treba finančni prispevek Skupnosti zagotoviti iz proračunskih sredstev, dodeljenih za ta del. Na voljo so lahko tudi druge možnosti financiranja, med drugim iz Evropske investicijske banke (EIB), predvsem iz Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja, ki sta ga skupaj razvili EIB in Komisija na podlagi Priloge III k Odločbi 2006/974/ES.

(12)

Finančno podporo Skupnosti je treba zagotoviti glede na opredelitev finančnega načrta, ki temelji na formalnih obvezah pristojnih nacionalnih organov, da skupaj izvajajo raziskovalne in razvojne programe ter dejavnosti na nacionalni ravni in prispevajo k financiranju skupnega izvajanja skupnega programa Eurostars.

(13)

Skupno izvajanje nacionalnih raziskovalnih programov zahteva ustanovitev ali obstoj posebne izvršilne strukture, kot je določeno v posebnem programu Zmogljivosti.

(14)

Sodelujoče države članice so se sporazumele o taki posebni izvršilni strukturi za izvajanje skupnega programa Eurostars.

(15)

Posebna izvršilna struktura bi morala prejemati finančna sredstva Skupnosti in zagotavljati učinkovito izvajanje skupnega programa Eurostars.

(16)

Prispevek Skupnosti bi moral biti odvisen od sredstev, ki jih dodelijo sodelujoče države članice in druge sodelujoče države ter od dejanskega plačevanja njihovih finančnih prispevkov.

(17)

Izplačilo prispevka Skupnosti bi moralo biti odvisno od splošnega sporazuma, ki ga skleneta Komisija v imenu Evropskih skupnosti in posebna izvršilna struktura ter vsebuje podrobno ureditev uporabe prispevka Skupnosti. Ta splošni sporazum bi moral vključevati določbe, ki so potrebne, da se zagotovi zaščita finančnih interesov Skupnosti.

(18)

Obresti, ki jih ustvari finančni prispevek Skupnosti, bi se morale obravnavati kot namenski prejemki v skladu s členom 18(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6) (v nadaljnjem besedilu „Finančna uredba“). Komisija lahko ustrezno poviša najvišji prispevek Skupnosti, ki je naveden v tej odločbi.

(19)

V primeru, da se skupni program Eurostars izvaja neustrezno, delno ali z zamudo ali če sodelujoče države članice in druge sodelujoče države k financiranju skupnega programa Eurostars ne prispevajo ali prispevajo delno ali z zamudo, bi Skupnost morala imeti pravico zmanjšati, zadržati ali ukiniti svoj finančni prispevek pod pogoji iz sporazuma, ki ga skleneta Skupnost in posebna izvršilna struktura.

(20)

Za učinkovito izvajanje skupnega programa Eurostars bi bilo treba finančno podporo odobriti udeležencem v projektih skupnega programa Eurostars (v nadaljevanju „projekti Eurostars“), izbranim na centralni ravni na podlagi razpisov za zbiranje predlogov. Taka finančna podpora in plačila bi morala biti pregledna in učinkovita. Plačila bi se morala izvesti v rokih, določenih v sporazumu, sklenjenim med nacionalnimi organi za financiranje in posebno izvršilno strukturo. Posebna izvršilna struktura bi morala spodbujati sodelujoče države članice ter druge sodelujoče države, naj olajšajo izplačevanje plačil udeležencem v izbranih Eurostars projektih, vključno s pavšalnimi zneski, če je to primerno.

(21)

Predloge na centralni ravni bi morali oceniti neodvisni strokovnjaki. Prednostni seznam bi moral biti odobren na centralni ravni in zavezujoč za dodeljevanje finančnih sredstev iz prispevka Skupnosti in nacionalnih namenskih proračunskih sredstev za projekte Eurostars.

(22)

Prispevek Skupnosti bi se moral upravljati v okviru posrednega centraliziranega upravljanja v skladu s Finančno uredbo in Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (7) (v nadaljnjem besedilu „izvedbena pravila“).

(23)

Pri vsakem izbranem Eurostars projektu bi morala MSP, ki se ukvarjajo z RR, skupaj prispevati večji del vseh stroškov, povezanih z dejavnostmi RR vseh udeležencev.

(24)

Vsaka država članica bi morala imeti možnosti pridružiti se skupnemu programu Eurostars.

(25)

V skladu s cilji Sedmega okvirnega programa lahko v skupnem programu Eurostars sodelujejo države, pridružene Sedmemu okvirnemu programu, ali druge države, če je tako sodelovanje predvideno z ustreznim mednarodnim sporazumom ter če s tem soglašajo Komisija, sodelujoče države članice in druge sodelujoče države.

(26)

Skupnost mora imeti v skladu s Sedmim okvirnim programom pravico, da se sporazume o pogojih svojega finančnega prispevka za skupni program Eurostars, kar zadeva sodelovanje v skupnemu programu Eurostars katere koli države, pridružene Sedmemu okvirnemu programu, ali, kadar je to bistveno za izvajanje skupnega programa Eurostars, drugih držav, ki se pridružijo skupnemu programu Eurostars med njegovim izvajanjem, v skladu s pravili in pogoji, določenimi v tej odločbi.

(27)

Sprejeti bi bilo treba ustrezne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter storiti vse potrebno za povračilo izgubljenih, nepravilno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (8), Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (9), ter Uredbo (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (10).

(28)

Ključno je, da so raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru skupnega programa Eurostars, skladne s temeljnimi etičnimi načeli, vključno s tistimi iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ter upoštevajo načelo enakosti spolov.

(29)

Komisija bi morala opraviti vmesno oceno, ki bi ocenila predvsem zmogljivosti MSP, ki se ukvarjajo z RR, glede dostopa do skupnega programa Eurostars, kakovost in učinkovitost njegovega izvajanja ter napredek pri doseganju zastavljenih ciljev, pa tudi končno oceno.

(30)

Spremljanje izvajanja skupnega programa Eurostars bi moralo biti učinkovito in ne bi smelo povzročati nepotrebnega bremena udeležencem v programu, še zlasti ne MSP.

(31)

Posebna izvršilna struktura bi morala udeležence v izbranih Eurostars projektih spodbujati, naj svoje rezultate posredujejo in razširjajo ter poskrbijo, da bodo te informacije javno dostopne –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Skupnost pri izvajanju Sedmega okvirnega programa finančno prispeva k skupnemu programu Eurostars, ki ga skupaj izvajajo Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo (sodelujoče države članice) ter Islandija, Izrael, Norveška, Švica in Turčija (druge sodelujoče države).

2.   Skupnost izplača finančni prispevek, ki je ekvivalent največ tretjine dejanskih prispevkov sodelujočih držav članic in drugih sodelujočih držav, z zgornjo mejo 100 milijonov EUR, za obdobje Sedmega okvirnega programa v skladu z načeli iz Priloge I.

3.   Finančni prispevek Skupnosti se izplača iz proračunskih sredstev splošnega proračuna Evropske unije, dodeljenih za „Raziskave v korist MSP“, ki je del posebnega programa Zmogljivosti.

Člen 2

Finančni prispevek Skupnosti je odvisen od:

(a)

dokazov sodelujočih držav članic in drugih sodelujočih držav, da je skupni program Eurostars iz Priloge I dejansko vzpostavljen;

(b)

tega, da sodelujoče države članice in druge sodelujoče države ali organizacije, ki jih določijo sodelujoče države članice in druge sodelujoče države, uradno ustanovijo ali imenujejo posebno izvršilno strukturo, ki je pravna oseba ter pristojna za izvajanje skupnega programa Eurostars in prejemanje, dodeljevanje in spremljanje finančnega prispevka Skupnosti v okviru posrednega centraliziranega upravljanja v skladu s členoma 54(2)(c) in 56 Finančne uredbe ter členi 35, 38(2) in 41 izvedbenih pravil;

(c)

uvedbe ustreznega in učinkovitega modela upravljanja za skupni program Eurostars v skladu z ureditvijo iz Priloge II;

(d)

učinkovitega izvajanja dejavnosti na podlagi skupnega programa Eurostars iz Priloge I, ki ga opravlja posebna izvršilna struktura in vključuje objavljanje razpisov za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev;

(e)

obveznosti sodelujočih držav članic in drugih sodelujočih držav, da prispevajo k financiranju skupnega programa Eurostars ter dejanskemu plačevanju njihovih finančnih prispevkov, zlasti k financiranju udeležencev v izbranih Eurostars projektih, na podlagi razpisov za zbiranje predlogov v okviru skupnega programa Eurostars;

(f)

usklajenosti s predpisi Skupnosti o državni pomoči in zlasti s predpisi iz Okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (11);

(g)

zagotavljanja visoke stopnje znanstvene odličnosti, upoštevanja etičnih načel v skladu s splošnimi načeli Sedmega okvirnega programa, načela enakosti spolov ter trajnostnega razvoja; in

(h)

oblikovanja določb o pravicah intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti, izvajanih v okviru skupnega programa Eurostars, ter izvajanja in usklajevanja raziskovalnih in razvojnih programov ter dejavnosti, ki jih sodelujoče države članice ter druge sodelujoče države na nacionalni ravni izvajajo tako, da prispevajo k spodbujanju ustvarjanja takšnega znanja ter podpiranju širše uporabe in razširjanja ustvarjenega znanja.

Člen 3

Pri izvajanju skupnega programa Eurostars se dodelitev finančne podpore udeležencem v Eurostars projektih, ki so bili izbrani na centralni ravni v skladu s Prilogo II na podlagi razpisov za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev, opravlja na podlagi načel enakega obravnavanja in preglednosti. Finančna podpora se dodeli na podlagi znanstvene odličnosti in socio-ekonomskega učinka na evropski ravni in pomena za splošne cilje programa ob upoštevanju posebnih značilnosti ciljne skupine MSP ter v skladu z načeli in postopki iz Priloge I.

Člen 4

Ureditev finančnega prispevka Skupnosti, pravila v zvezi s finančno odgovornostjo in pravicami intelektualne lastnine ter podrobna pravila za zagotavljanje finančne podpore posebne izvršilne strukture tretjim osebam se določijo s splošnim sporazumom, ki ga skleneta Komisija v imenu Skupnosti in posebna izvršilna struktura, ter letnimi sporazumi o financiranju.

Člen 5

V skladu s členom 18(2) Finančne uredbe se obresti, ki jih ustvari finančni prispevek Skupnosti, dodeljen skupnemu programu Eurostars, obravnavajo kot namenski prejemki. Komisija lahko ustrezno poviša najvišji prispevek Skupnosti iz člena 1 te odločbe.

Člen 6

Če se skupni program Eurostars ne izvaja ali se izvaja neustrezno, delno ali z zamudo ali če sodelujoče države članice in druge sodelujoče države k financiranju skupnega programa Eurostars ne prispevajo ali prispevajo delno ali z zamudo, lahko Skupnost zmanjša, zadrži ali ukine svoj finančni prispevek glede na dejansko izvajanje skupnega programa Eurostars in obseg javnih sredstev, ki jih zagotavljajo sodelujoče države članice in druge sodelujoče države za izvajanje skupnega programa Eurostars, pod pogoji iz sporazuma, ki ga skleneta Komisija in posebna izvršilna struktura.

Člen 7

Sodelujoče države članice in druge sodelujoče države pri izvajanju skupnega programa Eurostars sprejmejo zakonodajne, regulativne, upravne ali druge ukrepe za zaščito finančnih interesov Skupnosti. Sodelujoče države članice in druge sodelujoče države sprejmejo predvsem potrebne ukrepe za zagotovitev izterjave vseh zneskov, dolgovanih Skupnosti, in sicer v skladu s členom 54(2)(c) Finančne uredbe in členom 38(2) izvedbenih pravil.

Člen 8

Komisija in Računsko sodišče lahko prek svojih uradnikov ali zastopnikov opravljata vse preglede in inšpekcije, da se zagotovi ustrezno upravljanje sredstev Skupnosti in da se zaščitijo finančni interesi Skupnosti pred zlorabami ali nepravilnostmi. V ta namen sodelujoče države članice in druge sodelujoče države in posebna izvršilna struktura Komisiji in Računskemu sodišču pravočasno predložijo vse ustrezne dokumente.

Člen 9

Komisija sporoči vse ustrezne informacije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču. Sodelujoče države članice in druge sodelujoče države so pozvane, da prek posebne izvršilne strukture predložijo Komisiji kakršne koli dodatne informacije, ki jih zahtevajo Evropski parlament, Svet in Računsko sodišče v zvezi s finančnim upravljanjem posebne izvršilne strukture.

Člen 10

Katera koli država članica se lahko pridruži skupnemu programu Eurostars v skladu s pogoji iz člena 2(e) do (h).

Člen 11

Katera koli tretja država se lahko pridruži skupnemu programu Eurostars v skladu s pogoji iz člena 2(e) do (h), če je tako sodelovanje predvideno z ustreznim mednarodnim sporazumom in če s tem soglašajo Komisija, sodelujoče države članice ter druge sodelujoče države.

Člen 12

Pogoje za finančni prispevek Skupnosti, kar zadeva sodelovanje katere koli države, pridružene Sedmemu okvirnemu programu, v skupnem programu Eurostars ali katere koli druge države, če je to bistveno za izvajanje skupnega programa Eurostars, lahko določi Skupnost na podlagi pravil iz te odločbe ter katerih koli izvedbenih pravil in določb.

Člen 13

1.   Letno poročilo o Sedmem okvirnem programu, ki se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 173 Pogodbe, vključuje povzetek dejavnosti skupnega programa Eurostars na podlagi letnega poročila, ki ga Komisiji predloži namenska izvedbena struktura.

2.   Komisija dve leti po začetku skupnega programa Eurostars opravi vmesno oceno skupnega programa Eurostars, ki vsebuje napredek pri doseganju zastavljenih ciljev, določenih v Prilogi I. Ocena obsega tudi priporočila o najprimernejših načinih za dodatno okrepitev znanstvenega upravljanja in finančnega povezovanja, ocenijo pa se tudi zmogljivosti MSP, ki se ukvarjajo z RR, za dostop do skupnega programa Eurostars, ter kakovost in učinkovitost njegovega izvajanja. Komisija sporoči ugotovitve te ocene Evropskemu parlamentu in Svetu skupaj s svojimi pripombami in po potrebi s predlogi za spremembo te odločbe.

3.   Komisija ob koncu skupnega programa Eurostars opravi končno oceno tega programa. Rezultati končne ocene se predložijo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 14

Ta odločba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 15

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 9. julija 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  Mnenje z dne 29. maja 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. aprila 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 23. junija 2008.

(3)  UL L 412, 30.12.2006, str. 1.

(4)  UL L 400, 30.12.2006, str. 299. Popravljena različica v UL L 54, 22.2.2007, str. 101.

(5)  UL C 320 E, 15.12.2005, str. 259.

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1525/2007 (UL L 343, 27.12.2007, str. 9).

(7)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 478/2007 (UL L 111, 28.4.2007, str. 13).

(8)  UL L 312, 23.12.1995, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1233/2007 (UL L 279, 23.10.2007, str. 10).

(9)  UL L 292, 15.11.1996, str. 2.

(10)  UL L 136, 31.5.1999, str. 1.

(11)  UL C 323, 30.12.2006, str. 1.


PRILOGA I

OPIS CILJEV IN DEJAVNOSTI SKUPNEGA PROGRAMA EUROSTARS

I.   Cilji

Cilj te pobude, ki so jo predstavile države članice EUREKA, je uvedba skupnega programa Eurostars, namenjenega MSP, ki se ukvarjajo z RR. Ta MSP so družbe, ki temeljijo na znanju in tehnologiji/inovacijah ter imajo ključno vlogo v inovacijskem procesu. Za njih je značilna močna usmerjenost k strankam ali tržna usmerjenost, prizadevajo pa si za doseganje trdnega mednarodnega položaja z vodenjem zelo inovativnih, tržno usmerjenih projektov. Na podlagi svojih RR zmogljivosti lahko razvijajo proizvode, postopke ali storitve, ki imajo jasno inovativno ali tehnološko prednost. Družbe se lahko razlikujejo glede na velikost in obseg dejavnosti ter so na primer uveljavljena podjetja z izkušnjami na področju najsodobnejših RR dejavnosti, usmerjenih v uporabo, ali pa obetavna na novo ustanovljena podjetja. RR so ključni del njihove podjetniške strategije in poslovnih načrtov. Te družbe bi morale biti MSP v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij (1), ki znaten del svoje dejavnosti posvečajo RR. Podrobni pragi teh dejavnosti so opredeljeni v skladu s Prilogo II.

Cilj skupnega programa Eurostars je podpreti ta MSP, ki se ukvarjajo z RR, tako da:

1.

se vzpostavi lahko dostopen in trajnosten evropski mehanizem podpore za RR namenjen MSP, ki se ukvarjajo z RR;

2.

spodbuja MSP, ki se ukvarjajo z RR, k temu, da ustvarjajo nove gospodarske dejavnosti na podlagi rezultatov RR ter da hitreje pripeljejo na trg nove proizvode, postopke in storitve, kot bi bilo to sicer mogoče;

3.

spodbuja tehnološki in poslovni razvoj ter internacionalizacijo teh družb.

Skupni program Eurostars dopolnjuje obstoječe nacionalne programe in programe Evropske unije, namenjene podpiranju MSP, ki se ukvarjajo z RR, pri inovativnem procesu.

Prispeval bo k evropski konkurenčnosti, inovativnosti, zaposlovanju, gospodarskim spremembam, trajnostnemu razvoju in varstvu okolja ter doseganju lizbonskih in barcelonskih ciljev. S pristopom od spodaj navzgor bo podpiral raziskave, razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki jih opravljajo nadnacionalni konzorciji pod vodstvom MSP, ki se ukvarjajo z RR, ter po potrebi sodeloval z raziskovalnimi organizacijami in/ali velikimi podjetji.

Namen skupnega programa Eurostars je prilagajanje in usklajevanje zadevnih nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih programov, da se vzpostavi skupni program za znanstveno, upravno in finančno povezovanje, ki bo pomembno prispeval k uresničitvi ERP. Znanstveno povezovanje se doseže s skupno opredelitvijo in izvajanjem dejavnosti v okviru skupnega programa Eurostars. Upravno povezovanje se doseže z uporabo sekretariata programa EUREKA kot posebne izvršilne strukture. Njena naloga je upravljanje skupnega programa Eurostars in spremljanje njegovega izvajanja, kot je podrobneje opredeljeno v Prilogi II. Finančno povezovanje pomeni, da sodelujoče države članice ter druge sodelujoče države dejansko prispevajo k financiranju skupnega programa Eurostars, kar vključuje zlasti obveznost financiranja udeležencev v izbranih projektih Eurostars iz nacionalnih namenskih proračunskih sredstev za skupni program Eurostars.

Ta pobuda si mora dolgoročno prizadevati za razvoj tesnejšega znanstvenega, upravnega in finančnega povezovanja. Sodelujoče države članice ter druge sodelujoče države morajo v okviru pobude okrepiti povezovanje in odpraviti obstoječe nacionalne pravne in upravne ovire za mednarodno sodelovanje.

II.   Dejavnosti

Glavna dejavnost skupnega programa Eurostars so RR dejavnosti pod vodstvom enega ali več MSP, ki se ukvarjajo z RR in imajo sedež v sodelujočih državah članicah ali drugih sodelujočih državah. V programu lahko sodelujejo tudi raziskovalne organizacije, univerze, druga MSP in velike družbe. RR dejavnosti se lahko opravljajo na celotnem znanstvenem in tehnološkem področju ter:

1.

se izvajajo prek nadnacionalnih projektov, pri katerih sodeluje več partnerjev, med katerimi sta vsaj dva neodvisna udeleženca iz različnih sodelujočih držav članic in drugih sodelujočih držav, ter se ukvarjajo z dejavnostmi na področju raziskav, tehnološkega razvoja, predstavitev, usposabljanja in razširjanja;

2.

jih večinoma izvaja(-jo) MSP, ki se ukvarja(-jo) z RR. Pri vsakem izbranem Eurostars projektu morajo MSP, ki izvajajo RR dejavnosti, skupaj prispevati večji del vseh stroškov, povezanih z RR dejavnostmi vseh udeležencev. Dovoljena je oddaja manjših del podizvajalcem, če je to potrebno za projekt;

3.

so osredotočene na tržno usmerjene RR, biti morajo kratko- do srednjeročne ter se ukvarjati z izzivi na področju RR; MSP mora(-jo) zagotavljati sposobnost uporabe rezultatov projekta v realnem časovnem okviru;

4.

vodi in usklajuje jih sodelujoče MSP, ki se ukvarja z RR, tako imenovano „vodilno MSP“.

Poleg tega se za spodbujanje programa Eurostars in krepitev njegovega učinka v omejenem obsegu podpirajo tudi dejavnosti posredništva, spodbujanja programa in mrežnega povezovanja. Te vključujejo organizacijo delavnic in vzpostavljanje stikov z drugimi zainteresiranimi stranmi, kot so vlagatelji in upravljavci znanja.

III.   Pričakovani dosežki izvajanja programa

Glavni dosežek skupnega programa Eurostars je novi skupni evropski raziskovalni in razvojni program za MSP, ki se ukvarjajo z RR, s pristopom od spodaj navzgor, ki temelji na programu EUREKA in ga sofinancirajo sodelujoči nacionalni raziskovalni in razvojni programi ter Skupnost.

Posebna izvršilna struktura pripravi letno poročilo, v katerem je podroben pregled izvajanja skupnega programa (postopek ocenjevanja in izbire, statistični podatki o sestavi ocenjevalne skupine, število projektov, predloženih in izbranih za financiranje, uporaba finančnih sredstev Skupnosti, razdelitev nacionalnih sredstev, vrsta udeležencev, nacionalni statistični podatki, posredniške prireditve, dejavnosti razširjanja itd.) ter pregled napredka pri nadaljnjem povezovanju. Posebna izvršilna struktura opravi naknadno oceno učinka ob koncu skupnega programa Eurostars.

IV.   Izvajanje programa

Skupni program Eurostars upravlja posebna izvršilna struktura. Prijavitelji predložijo predloge posebni izvršilni strukturi na centralni ravni (enotna vstopna točka) po centraliziranem skupnem letnem razpisu za zbiranje predlogov z več roki. Predlagani projekti se ocenjujejo in izbirajo na centralni ravni na podlagi preglednih in enotnih meril za upravičenost in ocenjevanje po dvostopenjskem postopku. Predloge najprej ocenita vsaj dva neodvisna strokovnjaka, ki proučita tehnične in tržne vidike predlogov. Strokovnjaka lahko delujeta na daljavo. Nato mednarodna skupina za ocenjevanje, ki jo sestavljajo neodvisni strokovnjaki, prednostno razvrsti predloge. Prednostni seznam, ki je odobren na centralni ravni, je zavezujoč za dodeljevanje finančnih sredstev iz prispevka Skupnosti in nacionalnih namenskih proračunskih sredstev za projekte Eurostars. Posebna izvršilna struktura je odgovorna za spremljanje projektov, pri čemer bodo oblikovani skupni operativni postopki za upravljanje celotnega projekta. Posebna izvršilna struktura z ustreznimi ukrepi pospešuje prepoznavnost prispevka Skupnosti k skupnemu programu Eurostars, tako k programu samemu kot k posameznim projektom. Primerno prepoznavnost prispevka mora spodbujati z uporabo logotipa Skupnosti v vsem objavljenem gradivu, vključno z natisnjenimi in elektronskimi publikacijami, povezanimi s skupnim programom Eurostars. Upravne zadeve v zvezi z udeleženci izbranih projektov Eurostars vodijo njihovi ustrezni nacionalni programi.

V.   Mehanizem financiranja

Skupni program Eurostars sofinancirajo sodelujoče države članice, druge sodelujoče države in Skupnost. Sodelujoče države članice in druge sodelujoče države določijo večletni finančni načrt za sodelovanje v skupnem programu Eurostars in prispevanje k sofinanciranju njegovih dejavnosti. Nacionalni prispevki lahko izvirajo iz obstoječih ali na novo oblikovanih nacionalnih programov, če so v skladu s pristopom od spodaj navzgor, značilnim za skupni program Eurostars. Vsaka sodelujoča država članica ali druga sodelujoča država lahko kadar koli med trajanjem programa poveča nacionalna namenska finančna sredstva za skupni program Eurostars.

Financiranje na ravni programa

Prispevek Skupnosti za skupni program Eurostars, ki ga upravlja posebna izvršilna struktura, se izračuna v vrednosti največ tretjine dejanskih prispevkov sodelujočih držav članic in drugih sodelujočih držav z zgornjo mejo 100 milijonov EUR.

Posebna izvršilna struktura uporabi največ 4,5 % finančnega prispevka Skupnosti kot prispevek k skupnim operativnim stroškom skupnega programa Eurostars.

Finančni prispevek Skupnosti za izbrane projekte Eurostars posebna izvršilna struktura prenese na nacionalne organe za financiranje, ki jih določijo sodelujoče države članice ter druge sodelujoče države, na podlagi sporazuma, ki ga sklenejo nacionalni organi za financiranje in posebna izvršilna struktura. Nacionalni organi za financiranje financirajo nacionalne udeležence, katerih predlogi se izberejo na centralni ravni, ter usmerjajo tudi finančni prispevek Skupnosti, ki ga prejmejo od posebne izvršilne strukture.

Financiranje projektov Eurostars

Pri dodeljevanju sredstev iz nacionalnih namenskih proračunov in prispevka Skupnosti izbranim projektom Eurostars se upošteva vrstni red na prednostnem seznamu. Finančni prispevek za udeležence teh projektov se izračuna v skladu s pravili financiranja sodelujočih nacionalnih programov.

V primeru posojil se uporabi standardni izračun za ekvivalent bruto podpore ob upoštevanju intenzivnosti subvencioniranja obresti in povprečne stopnje neuspeha osnovnega nacionalnega programa.

VI.   Ureditev pravic intelektualne lastnine

Posebna izvršilna struktura sprejme politiko skupnega programa Eurostars v zvezi z intelektualno lastnino v skladu z zahtevami iz člena 4 te odločbe. Cilj politike skupnega programa Eurostars v zvezi z intelektualno lastnino je spodbuditi ustvarjanje znanja ter uporabo in razširjanje rezultatov projektov v korist ciljne skupine MSP, ki se ukvarjajo z RR. Pri tem se je treba zgledovati po pristopu v skladu z Uredbo (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (2).


(1)  UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

(2)  UL L 391, 30.12.2006, str. 1.


PRILOGA II

UPRAVLJANJE SKUPNEGA PROGRAMA EUROSTARS

Sistem upravljanja skupnega programa Eurostars vključuje štiri glavne organe:

1.

„Skupina na visoki ravni EUREKA“ je sestavljena iz oseb, ki jih države, članice programa EUREKA, imenujejo za visoke predstavnike, in predstavnika Komisije. Odgovorna je za vključevanje nesodelujočih držav članic ali drugih nesodelujočih držav v skupni program Eurostars v skladu z zahtevami iz členov 10 in 11 te odločbe.

2.

„Skupina na visoki ravni Eurostars“ je sestavljena iz visokih predstavnikov programa EUREKA iz sodelujočih držav članic in drugih sodelujočih držav. Komisija in države članice, ki ne sodelujejo v skupnem programu Eurostars, lahko na njene sestanke pošljejo predstavnike kot opazovalce. Pristojna je za nadzorovanje izvajanja skupnega programa Eurostars, predvsem za imenovanje članov svetovalne skupine programa Eurostars, odobritev operativnih postopkov za izvajanje skupnega programa Eurostars, odobritev načrtovanja in proračuna za razpise ter odobritev prednostnega seznama projektov Eurostars, ki prejmejo finančna sredstva.

3.

„Svetovalna skupina Eurostars“ je sestavljena iz koordinatorjev nacionalnih EUREKA projektov iz sodelujočih držav članic in drugih sodelujočih držav, predseduje pa ji vodja sekretariata programa EUREKA. Svetovalna skupina Eurostars sekretariatu programa EUREKA svetuje v zvezi z izvajanjem skupnega programa Eurostars in ureditvijo izvajanja, ki vključuje postopke financiranja, postopek ocenjevanja in izbire, usklajevanje centralnih in nacionalnih postopkov ter spremljanje projektov. Svetuje glede načrtovanja rokov za letne razpise za zbiranje predlogov. Poleg tega svetuje tudi v zvezi z napredkom pri izvajanju skupnega programa, vključno z napredkom v zvezi z nadaljnjim povezovanjem.

4.

Sekretariat programa EUREKA deluje kot posebna izvršilna struktura za program Eurostars, pri čemer je vodja sekretariata programa EUREKA zakoniti zastopnik programa Eurostars. Sekretariat programa EUREKA je pristojen za izvajanje skupnega programa Eurostars in je odgovoren predvsem za:

določitev letnega proračuna za razpise, centralizirano organizacijo skupnih razpisov za zbiranje predlogov in sprejemanje predlogov projektov (enotna vstopna točka),

centralizirano organizacijo upravičenosti in ocenjevanja predlaganih projektov v skladu z enotnimi merili za upravičenost in ocenjevanje, centralizirano organizacijo izbire predlogov projektov za financiranje ter spremljanje in nadaljnje spremljanje projektov,

prejem, dodeljevanje in spremljanje prispevka Skupnosti,

zbiranje finančnih poročil organov za financiranje v sodelujočih državah članicah in drugih sodelujočih državah v zvezi z razdeljevanjem finančnih sredstev udeležencem projektov Eurostars,

spodbujanje skupnega programa Eurostars,

poročanje skupini na visoki ravni EUREKA, skupini na visoki ravni Eurostars in Komisiji o skupnem programu Eurostars, vključno z napredkom pri nadaljnjem povezovanju,

obveščanje mreže programa EUREKA o dejavnostih skupnega programa Eurostars.


Top