EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0393

2008/393/ES: Odločba Komisije z dne 8. maja 2008 v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov na otoku Jersey (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1746) Besedilo velja za EGP

UL L 138, 28.5.2008, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/393/oj

28.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. maja 2008

v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov na otoku Jersey

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1746)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/393/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1) in zlasti člena 25(6) Direktive,

po posvetu z Delovno skupino o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 95/46/ES morajo države članice zagotoviti, da se posredovanje osebnih podatkov tretji državi lahko izvede le, če tretja država zagotovi ustrezno raven varstva in če se pred posredovanjem upoštevajo zakoni držav članic, ki izvajajo druge določbe Direktive.

(2)

Komisija lahko ugotovi, da tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva. V tem primeru se lahko osebni podatki prenesejo iz držav članic, ne da bi bila potrebna dodatna jamstva.

(3)

V skladu z Direktivo 95/46/ES bi bilo treba stopnjo varstva podatkov oceniti z vidika vseh okoliščin v zvezi s postopkom prenosa podatkov ali nizom postopkov prenosa podatkov, pri čemer je treba zlasti pretehtati vrsto elementov, ki so pomembni za prenos in našteti v členu 25(2) Direktive.

(4)

Glede na različne pristope k varstvu podatkov v tretjih državah bi bilo treba oceniti primernost, morebitno odločbo na podlagi člena 25(6) Direktive 95/46/ES pa bi bilo treba sprejeti in uveljaviti na tak način, da ne pride do samovoljne ali neupravičene diskriminacije do tretjih držav ali med tretjimi državami, v katerih prevladujejo podobne okoliščine, in da ne pride do prikrite trgovinske ovire, ob upoštevanju obstoječih mednarodnih obveznosti Skupnosti.

(5)

Bailiffovo okrožje Jersey je eno od pridruženih območij britanske krone (ni del Združenega kraljestva niti kolonija), ki je popolnoma neodvisno, razen mednarodnih odnosov in obrambe, za katere je pristojna vlada Združenega kraljestva. Bailiffovo okrožje Jersey je zato treba šteti za tretjo državo v smislu Direktive 95/46/ES.

(6)

Z začetkom veljavnosti od leta 1951 oziroma 1987 je bila ratifikacija Evropske konvencije o človekovih pravicah in Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede samodejne obdelave osebnih podatkov (Konvencija št. 108) s strani Združenega kraljestva razširjena na Bailiffovo okrožje Jersey.

(7)

Kar zadeva Bailiffovo okrožje Jersey, so bili zakonski standardi v zvezi z varstvom osebnih podatkov večinoma na podlagi standardov iz Direktive 95/46/ES določeni z zakonom Data Protection (Jersey) Law 1987, ki je začel veljati 11. novembra 1987, ter z dvema dopolnilnima zakonoma, Data Protection (Amendment) (Jersey) Law 2005 in Data Protection (Jersey) Law 2005 (Appointed Day) Act 2005.

(8)

Leta 2005 je bila v povezavi s pravnim okvirom zakona Data Protection (Jersey) Law sprejeta tudi sekundarna zakonodaja, ki določa specifična pravila v zvezi z zadevami, kot so dostopnost, obdelava občutljivih podatkov in obveščanje organa za varstvo podatkov (3).

(9)

Zakonski standardi, ki se uporabljajo na otoku Jersey, zajemajo vsa osnovna načela, potrebna za primerno stopnjo varstva za fizične osebe. Uporaba teh standardov je zagotovljena s pravnimi sredstvi in neodvisnim nadzorom, ki ga izvaja pristojni organ, komisar za varstvo podatkov, ki je pooblaščen za preiskavo in posredovanje.

(10)

Za Jersey bi se moralo torej šteti, da zagotavlja primerno stopnjo varstva osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES.

(11)

Zaradi preglednosti in zato, da se zaščiti zmožnost pristojnih organov držav članic, da zagotovijo varstvo posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, je treba določiti izjemne okoliščine, v katerih se lahko upraviči začasna ustavitev pridobivanja in posredovanja specifičnih podatkov, ne glede na ugotovljeno ustrezno varstvo.

(12)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 31(1) Direktive 95/46/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za namene člena 25(2) Direktive 95/46/ES se za Bailiffovo okrožje Jersey šteje, da zagotavlja primerno stopnjo varstva osebnih podatkov, prenesenih iz Skupnosti.

Člen 2

Ta odločba zadeva primernost varstva, zagotovljenega na otoku Jersey, z namenom izpolniti zahteve iz člena 25(1) Direktive 95/46/ES in ne vpliva na druge pogoje ali omejitve, s katerimi se izvajajo druge določbe navedene direktive, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov v državah članicah.

Člen 3

1.   Brez vpliva na pooblastila za ukrepanje za zagotavljanje skladnosti z nacionalnimi predpisi, sprejetimi v skladu z določbami, drugimi kot v členu 25 Direktive 95/46/ES, lahko pristojni organi v državah članicah izvajajo svoja obstoječa pooblastila, da začasno ustavijo pretok podatkov k prejemniku na otoku Jersey z namenom zavarovati posameznike v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov v naslednjih primerih:

(a)

če pristojni organ na otoku Jersey ugotovi, da prejemnik krši veljavne standarde varstva; ali

(b)

če obstaja precejšnja verjetnost, da so standardi varstva kršeni, če obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da pristojni organ na otoku Jersey ne ukrepa ali ne bo ukrepal primerno in pravočasno, da bi rešil zadevno vprašanje, če bi neprekinjen prenos povzročil neposredno tveganje za resno škodovanje osebam, na katere se podatki nanašajo, in če so si pristojni organi v državi članici v teh okoliščinah ustrezno prizadevali obvestiti organ, pristojen za obdelavo in s sedežem na otoku Jersey, in mu dati priložnost za odziv.

2.   Začasna ustavitev preneha takoj, ko so zagotovljeni standardi varstva, in so o tem obveščeni pristojni organi zadevnih držav članic.

Člen 4

1.   Države članice obvestijo Komisijo takoj, ko so sprejeti ukrepi na podlagi člena 3.

2.   Države članice in Komisija se medsebojno obvestijo o primerih, kadar ukrepi organov, odgovornih za zagotavljanje skladnosti s standardi varstva na otoku Jersey, ne zagotavljajo take skladnosti.

3.   Če informacije, zbrane v skladu s členom 3 in odstavkoma 1 in 2 tega člena, dokazujejo, da organ, odgovoren za zagotavljanje skladnosti s standardi varstva na otoku Jersey, svoje vloge ne izpolnjuje učinkovito, Komisija obvesti pristojni organ na otoku Jersey in po potrebi predloži osnutke ukrepov v skladu s postopkom iz člena 31(2) Direktive 95/46/ES z namenom ukinitve ali začasne odložitve izvajanja te odločbe ali omejitve njenega področja uporabe.

Člen 5

Komisija spremlja učinkovanje te odločbe in odboru, ustanovljenemu v skladu s členom 31 Direktive 95/46/ES, poroča o morebitnih zadevnih ugotovitvah, vključno s kakršnimi koli dokazi, ki bi lahko vplivali na ugotovitev iz člena 1 te odločbe, da je varstvo na otoku Jersey primerno v smislu člena 25 Direktive 95/46/ES, in morebitnimi dokazi, da se ta odločba izvaja na diskriminatoren način.

Člen 6

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za uskladitev z Odločbo v roku štirih mesecev od datuma uradnega obvestila o Odločbi.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. maja 2008

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  Mnenje 8/2007 o ravni varstva osebnih podatkov na otoku Jersey, sprejeto 9. oktobra 2007, na voljo na naslovu: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm

(3)  To so predpisi o varstvu podatkov Data Protection (Corporate Finance Exemption) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Credit Reference Agency) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Fair Processing) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (International Co-operation) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Notification) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Sensitive Personal Data) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Exemptions) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Miscellaneous) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Modification – (Education) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Modification – (Health) (Jersey) Regulations 2005, Data Protection (Subject Access Modification – (Social Work) (Jersey) Regulations 2005 in Data Protection (Transfer in Substantial Public Interest) (Jersey) Regulations 2005.


Top