EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1569

Uredba Komisije (ES) št. 1569/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta

OJ L 340, 22.12.2007, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 161 - 163

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1569/oj

22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/66


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1569/2007

z dne 21. decembra 2007

o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, in o spremembi Direktive 2001/34/ES (1) in zlasti člena 7(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES (2) in zlasti člena 23(4)(i) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 23(4) Direktive 2004/109/ES od Komisije zahteva, da vzpostavi mehanizem za ugotavljanje enakovrednosti informacij, ki se zahtevajo z Direktivo, vključno z računovodskimi izkazi in ustreznimi zahtevami, ki jih predpisujejo zakoni in drugi predpisi tretje države. Člen od Komisije zahteva tudi, da sprejme potrebne odločitve v zvezi z enakovrednostjo računovodskih standardov, ki jih uporabljajo izdajatelji iz tretjih držav, ter Komisiji omogoča, da dovoli uporabo računovodskih standardov tretje države v ustreznem prehodnem obdobju. Glede na tesno medsebojno povezanost informacij, ki se zahtevajo z Direktivo 2004/109/ES, in informacij, ki se zahtevajo z Direktivo 2003/71/ES, je treba v okviru obeh direktiv uporabljati enaka merila za opredelitev enakovrednosti.

(2)

Glede na cilje Direktive 2003/71/ES omogočiti vlagateljem, da na podlagi prejetih informacij ocenijo sredstva in obveznosti, finančni položaj, dobičke in izgube ter perspektive izdajateljev, in cilje Direktive 2004/109/ES omogočiti vlagateljem, da na podlagi prejetih informacij ocenijo finančni položaj izdajateljev, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, je primerno, da se enakovrednost opredeli s sklicevanjem na sposobnost vlagateljev za podobno oceno finančnega položaja in perspektiv izdajateljev ne glede na to, ali so računovodski izkazi pripravljeni v skladu z računovodskimi standardi tretje države ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljnjem besedilu „MSRP“).

(3)

Za zagotovitev, da se enakovrednost računovodskih standardov tretje države ugotovi v vseh primerih, ki so povezani s trgi Skupnosti, mora Komisija oceniti enakovrednost računovodskih standardov tretje države na zahtevo pristojnega organa države članice ali organa tretje države, pristojnega za računovodske standarde ali nadzor trga, ali na svojo pobudo. Komisija se bo v zvezi z oceno enakovrednosti zadevnih računovodskih standardov najprej posvetovala z Odborom evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje (CESR). Poleg tega bo Komisija aktivno spremljala tekoči napredek pri prizadevanjih zadevnih organov iz tretjih držav, da bi odpravili zahteve, da morajo izdajatelji iz Skupnosti, ki vstopajo na finančne trge tretje države, uskladiti računovodske izkaze, pripravljene na podlagi MSRP, sprejetih v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (3). Odločitev Komisije bo morala omogočiti, da bodo izdajatelji iz Skupnosti v zadevnih tretjih državah lahko uporabljali MSRP, sprejete v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002.

(4)

Predsednik Evropskega sveta, Predsednik Komisije in predsednik Združenih držav so aprila 2007 podpisali sporazum, da bodo spodbujali in zagotavljali pogoje, na podlagi katerih bodo organi obeh podpisnic najpozneje do leta 2009 brez potrebe po usklajevanju priznavali splošno sprejeta računovodska načela ZDA in mednarodne standarde računovodskega poročanja. Komisija ter Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) sta nadaljevali dialog za priznavanje MSRP, sprejetih v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, v ZDA, zaradi česar izdajateljem, ki bodo uporabljali MSRP, ne bo treba izvajati dragega usklajevanja. Pred koncem leta 2008 je treba sprejeti ukrepe za sklenitev podobnih dogovorov z drugimi državami, v katerih vrednostni papirji družb EU kotirajo na borzah. Japonski odbor za računovodske standarde (ASBJ) skupaj z Upravo za mednarodne računovodske standarde (IASB) nadaljuje z izvajanjem skupnega delovnega programa za konvergenco japonskih splošno sprejetih računovodskih načel z MSRP. Kanadski odbor za računovodske standarde (AcSB) je objavil izvedbeni načrt za vključevanje MSRP v kanadska splošno sprejeta računovodska načela od 1. januarja 2011 dalje.

(5)

Za uresničevanje ciljev Uredbe (ES) št. 1606/2002 in spodbujanje uporabe MSRP na globalnih finančnih trgih ter zmanjšanje motenj na trgih v Skupnosti je treba upoštevati vsak konvergenčni program z MSRP ali obveznost ustreznega organa tretje države za sprejetje MSRP. Zato je treba nadalje opredeliti, pod katerimi pogoji velja, da konvergenčni programi zagotavljajo zadostno podlago, da se izdajateljem iz tretje države v prehodnem obdobju dovoli uporaba njihovih nacionalnih računovodskih standardov. Komisija se bo glede na posamezni primer najprej posvetovala s CESR o konvergenčnem programu ali napredku pri sprejemanju MSRP.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za vrednostne papirje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa pogoje, pod katerimi se splošno sprejeta računovodska načela tretje države obravnavajo kot enakovredna mednarodnim standardom računovodskega poročanja (v nadaljnjem besedilu „MSRP“), in vzpostavlja mehanizem za ugotavljanje take enakovrednosti.

Člen 2

Enakovrednost

Splošno sprejeta računovodska načela tretje države se obravnavajo kot enakovredna MSRP, sprejetim v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, če računovodski izkazi, ki so pripravljeni v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli zadevne tretje države, vlagateljem omogočajo podobno oceno sredstev in obveznosti, finančnega položaja, dobičkov in izgub ter perspektiv izdajatelja kot računovodski izkazi, pripravljeni v skladu z MSRP, rezultat tega pa je, da obstaja verjetnost, da vlagatelji sprejmejo enake odločitve glede pridobivanja, ohranitve ali odprodaje vrednostnih papirjev izdajatelja.

Člen 3

Mehanizem za ugotavljanje enakovrednosti

Odločitev o opredelitvi enakovrednosti splošno sprejetih računovodskih načel tretje države se lahko sprejme na pobudo Komisije, na podlagi zahtevka pristojnega organa države članice ali zahtevka organa, pristojnega za računovodske standarde ali nadzor trga tretje države.

Če se Komisija na podlagi zahtevka ali na lastno pobudo odloči opredeliti enakovrednost, mora svojo odločitev javno objaviti.

Člen 4

Pogoji za sprejetje računovodskih standardov tretje države za omejeno časovno obdobje

1.   Izdajatelji iz tretjih držav lahko uporabljajo računovodske izkaze, pripravljene v skladu z računovodskimi standardi tretje države, da bi izpolnili obveznosti v skladu z Direktivo 2004/109/ES in, z odstopanjem od člena 35(5) Uredbe (ES) št. 809/2004, zagotovili pretekle finančne informacije v skladu z Uredbo za obdobje, ki se začne kadar koli po 31. decembru 2008 in konča najpozneje 31. decembra 2011, v naslednjih primerih:

1.

organ tretje države, odgovoren za zadevne nacionalne računovodske standarde, se je pred 30. junijem 2008 javno obvezal, da bo te standarde uskladil z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja pred 31. decembrom 2011 in izpolnjena sta oba naslednja pogoja:

(a)

organ tretje države, odgovoren za zadevne nacionalne računovodske standarde, pred 31. decembrom 2008 oblikuje obsežen konvergenčni program, ki se lahko zaključi pred 31. decembrom 2011;

(b)

konvergenčni program se dejansko izvaja brez odloga, za zaključek njegovega izvajanja pa so dodeljena potrebna sredstva;

2.

organ tretje države, odgovoren za zadevne nacionalne računovodske standarde, se pred 30. junijem 2008 javno obveže, da bo pred 31. decembrom 2011 sprejel mednarodne standarde računovodskega poročanja, v tretji državi pa so sprejeti učinkoviti ukrepi za zagotovitev pravočasnega in popolnega prehoda na mednarodne standarde računovodskega poročanja do tega datuma, ali z EU pred 31. decembrom 2008 sklene sporazum o vzajemnem priznavanju.

2.   Vsaka odločitev iz odstavka 1 za omogočanje nadaljnjega sprejetja računovodskih izkazov, sestavljenih v skladu z računovodskimi standardi tretje države, se sprejme v skladu s postopkom iz člena 24 Direktive 2003/71/ES in člena 27(2) Direktive 2004/109/ES.

3.   Če Komisija omogoči nadaljnje sprejemanje računovodskih izkazov, sestavljenih v skladu z računovodskimi standardi tretje države, v skladu z odstavkom 1, redno preverja, ali so pogoji iz točke (a) ali (b) (odvisno od primera) še vedno izpolnjeni, ter o tem poroča Evropskemu odboru za vrednostne papirje in Evropskemu parlamentu.

4.   Če pogoji iz točke (a) ali (b) odstavka 1 niso več izpolnjeni, Komisija sprejme odločitev v skladu s postopkom iz člena 24 Direktive 2003/71/ES in člena 27(2) Direktive 2004/109/ES o spremembi svoje odločitve iz odstavka 1 v zvezi s temi računovodskimi standardi.

5.   Ob upoštevanju tega člena se Komisija glede na posamezni primer najprej posvetuje s CESR o konvergenčnem programu ali napredku pri sprejemanju MSRP.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 345, 31.12.2003, str. 64.

(2)  UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

(3)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.


Top