EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1392

Uredba (ES) št. 1392/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 glede posredovanja podatkov nacionalnih računov (Besedilo velja za EGP)

OJ L 324, 10.12.2007, p. 1–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 213 - 290

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1392/oj

10.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 324/1


UREDBA (ES) št. 1392/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. novembra 2007

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 glede posredovanja podatkov nacionalnih računov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (3) vsebuje referenčni okvir skupnih standardov, opredelitev, klasifikacij in računovodskih pravil za izdelavo računov držav članic za statistične potrebe Skupnosti, zaradi pridobitve podatkov, ki so primerljivi med državami članicami. Evropski sistem računov 1995, ki ga je vzpostavila navedena uredba, je znan kot „ESR 95“.

(2)

Za izvajanje monetarne politike v ekonomski in monetarni uniji (EMU), za učinkovito usklajevanje ekonomske politike ter za namene strukturne in makroekonomske politike so potrebni primerljivi, zanesljivi in ažurni podatki nacionalnih računov.

(3)

Priloga B Uredbe (ES) št. 2223/96 predvideva, da se skupina tabel podatkov nacionalnih računov v predpisanih rokih posreduje za namene Skupnosti. Poleg tega naslednje uredbe določajo, da je treba Komisiji posredovati vrsto dodatnih podatkov: Uredba Komisije (ES) št. 264/2000 z dne 3. februarja 2000 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 glede kratkoročne statistike javnih financ (4), Uredba (ES) št. 1221/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o četrtletnih nefinančnih računih sektorja država (5), Uredba (ES) št. 501/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o četrtletnih finančnih računih sektorja država (6), Uredba Sveta (ES) št. 1222/2004 z dne 28. junija 2004 o zbiranju in posredovanju podatkov o četrtletnem javnem dolgu (7) in Uredba (ES) št. 1161/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o zbiranju četrtletnih nefinančnih računov po institucionalnih sektorjih (8). Ta uredba ne pokriva podatkov, ki so vključeni v teh uredbah, ampak tabele in podatki, določeni v vseh šestih uredbah, navedenih v tej uvodni izjavi, skupaj sestavljajo celovit program posredovanja podatkov nacionalnih računov.

(4)

Program posredovanja podatkov nacionalnih računov bi bilo treba posodobiti, da bo upošteval spreminjajoče se potrebe uporabnikov in nove prednostne naloge politik ter razvoj novih gospodarskih dejavnosti v Evropski uniji.

(5)

Program posredovanja podatkov nacionalnih računov bi moral upoštevati korenite politične in statistične spremembe, ki so nastale v nekaterih državah članicah v referenčnih obdobjih programa.

(6)

V poročilu Ekonomsko-finančnega odbora o stanju na področju informacijskih zahtev EMU z dne 25. maja 2004, ki ga je potrdil Svet 2. junija 2004, je poudarjena potreba po spremembi programa posredovanja podatkov nacionalnih računov zaradi uskladitve z zahtevami akcijskega načrta EMU in Lizbonske strategije.

(7)

Zanesljiva statistična baza o sestavi javnih proračunov je ključna za gospodarsko reformo v skladu z Lizbonsko strategijo in bi bilo v tem smislu koristno posredovanje podatkov o zdravju, izobraževanju in socialni varnosti. Zagotavljanje takšnih podatkov bi moralo postati obvezno po obdobju zagotavljanja na prostovoljni osnovi.

(8)

Ker cilja te uredbe, in sicer oblikovanja skupnih statističnih standardov, ki omogočajo pridobivanje usklajenih podatkov nacionalnih računov, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in se ga lažje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za dosego navedenega cilja.

(9)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program (SPC) in Odbora za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (CMFB) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 3(1) Uredbe (ES) št. 2223/96 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) račune in tabele, določene v Prilogi B, v rokih, navedenih za vsako tabelo, ob upoštevanju odstopanj, določenih v navedeni Prilogi.“.

Člen 2

Priloga B k Uredbi (ES) št. 2223/96 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 13. novembra 2007

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

M. LOBO ANTUNES


(1)  UL C 55, 7.3.2006, str. 61.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 22. oktobra 2007.

(3)  UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1267/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 180, 18.7.2003, str. 1).

(4)  UL L 29, 4.2.2000, str. 4.

(5)  UL L 179, 9.7.2002, str. 1.

(6)  UL L 81, 19.3.2004, str. 1.

(7)  UL L 233, 2.7.2004, str. 1.

(8)  UL L 191, 22.7.2005, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA B

PROGRAM POSREDOVANJA PODATKOV NACIONALNIH RAČUNOV

Pregled tabel

Tabela št.

Vsebina tabel

Rok t + mesecev (dni, kjer je določeno)

Prvo posredovanje

Zajeto obdobje (1)

1

Temeljni agregati, letni

70 dni

2007

od leta 1990 naprej

2008

1980–1989

1

Temeljni agregati, četrtletni

70 dni

2007

od 1. četrtletja leta 1990 naprej

 

 

2

Temeljni agregati sektorja država, letni

3/9

2007

od leta 1995 naprej

3

Tabele po dejavnostih

9/21

2007

od leta 1990 naprej

2008

1980–1989

5

Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo po namenu

9

2007

od leta 1990 naprej

2008

1980–1989

6

Finančni računi po sektorjih (transakcije)

9

2007

od leta 1995 naprej

7

Bilance stanja za finančna sredstva in obveznosti

9

2007

od leta 1995 naprej

8

Nefinančni računi po sektorjih, letni

9

2007

od leta 1995 naprej

9

Podrobni prejemki od davkov in socialnih prispevkov po sektorjih

9

2007

od leta 1995 naprej

10

Tabele po dejavnostih in po regijah, NUTS II

24

2007

od leta 1995 naprej

11

Izdatki države po funkcijah

12

2007

od leta 1995 naprej

12

Tabele po dejavnostih in po regijah, NUTS III

24

2007

od leta 1995 naprej

13

Računi gospodinjstev po regijah, NUTS II

24

2007

od leta 1995 naprej

15

Tabela ponudbe v osnovnih cenah s prehodom v kupčeve cene, A60 x P60

36

2007

od leta 2000 naprej

16

Tabela porabe v kupčevih cenah, A60 x P60

36

2007

od leta 2000 naprej

17

Simetrična input-output tabela v osnovnih cenah, P60 x P60, petletna

36

2008

od leta 2000 naprej

18

Simetrična input-output tabela za domačo proizvodnjo v osnovnih cenah, P60 x P60, petletna

36

2008

od leta 2000 naprej

19

Simetrična input-output tabela uvoza v osnovnih cenah, P60 x P60, petletna

36

2008

od leta 2000 naprej

20

Navzkrižna razvrstitev osnovnih sredstev po dejavnostih in po proizvodih, A17 × AN_F6, letna

24

2007

od leta 2000 naprej

22

Navzkrižna razvrstitev bruto investicij v osnovna sredstva po dejavnostih in po proizvodih, A17 × AN_F6, letna

24

2007

od leta 1995 naprej

26

Bilance stanja za nefinančna sredstva

24

2007

od leta 1995 naprej

t = referenčno obdobje (leto ali četrtletje).


Tabela 1 –   Temeljni agregati – četrtletna (2) in letna izvedba

Oznaka

Seznam spremenljivk

Razdelitev (3)

Tekoče cene

Cene predhodnega leta in verižni obsegi

Dodana vrednost in bruto domači proizvod

B.1g

1.

Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah

A6

x

x

D.21

2.

(a)

Davki na proizvode (4)

 

x

x

D.31

 

(b)

Subvencije na proizvode (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Bruto domači proizvod v tržnih cenah

 

x

x

Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda

P.3

4.

Celotni izdatki za končno potrošnjo

 

x

x

P.3

5.

(a)

Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo (domači koncept)

Trajnost (5)

x

x

P.3

 

(b)

Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo (nacionalni koncept)

 

x

x

P.3

6.

Izdatki NPISG za končno potrošnjo

 

x

x

P.3

7.

Izdatki države za končno potrošnjo

 

x

x

P.31

 

(a)

Izdatki za individualno potrošnjo

 

x

x

P.32

 

(b)

Izdatki za kolektivno potrošnjo

 

x

x

P.4

8.

Dejanska končna potrošnja gospodinjstev

 

x

x

P41

 

(a)

Dejanska individualna potrošnja

 

x

x

P.5

9.

Bruto investicije

 

x

x

P.51

 

(a)

Bruto investicije v osnovna sredstva

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

(b)

Spremembe zalog

 

x

x (7)

P.53

 

(c)

Pridobitve manj odtujitve vrednostnih predmetov

 

x

x (7)

P.6

10

Izvoz blaga (fob) in storitev

 

x

x

P.61

 

(a)

Blago

 

x

x

P.62

 

(b)

Storitve

 

x

x

 

 

Države članice EU in institucije EU (8)

 

x

x

 

 

Države članice EU (8)

 

x

x

 

 

Članice EMU (8)

 

x

x

 

 

Institucije EU (8)  (9)

 

x

x

 

 

Tretje države in mednarodne organizacije (8)

 

x

x

P.7

11.v

Uvoz blaga (fob) in storite

 

x

x

P.71

 

(a)

Blago

 

x

x

P.72

 

(b)

Storitve

 

x

x

 

 

Države članice EU in institucije EU (8)

 

x

x

 

 

Države članice EU (8)

 

x

x

 

 

Članice EMU (8)

 

x

x

 

 

Institucije EU (8)  (9)

 

x

x

 

 

Tretje države in mednarodne organizacije (8)

 

x

x

B.11

12.

Saldo menjave blaga in storitev s tujino

 

x

x

Dohodek, varčevanje in neto posojanje

B.2g + B.3g

13.

Bruto poslovni presežek in raznovrstni dohodek

 

x

 

D.2

14.

Davki na proizvodnjo in uvoz

 

x

 

D.3

15.

Subvencije na proizvodnjo in uvoz

 

x

 

D.1_D.4

16.

(a)

Primarni dohodek, prejet iz tujine

 

x

(x)

D.1_D.4

 

(b)

Primarni dohodek, plačan tujini

 

x

(x)

B.5*g

17.

Bruto nacionalni dohodek v tržnih cenah

 

x

(x)

K.1

18.

Potrošnja stalnega kapitala

 

x

x

B.5*n

19.

Neto nacionalni dohodek v tržnih cenah

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

(a)

Tekoči transferji, prejeti iz tujine

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

(b)

Tekoči transferji, plačani tujini

 

x

(x)

B.6n

21.

(a)

Neto razpoložljivi dohodek

 

x

(x)

B.6g

 

(b)

Bruto razpoložljivi dohodek

 

x

(x)

D.8

22.

Popravek za spremembo neto lastniškega kapitala gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov

 

x

(x)

B.8n

23.

Neto nacionalno varčevanje

 

x

 

D.9

24.

(a)

Kapitalski transferji, prejeti iz tujine

 

x

 

D.9

 

(b)

Kapitalski transferji, plačani tujini

 

x

 

K.2

25.

Pridobitve manj odtujitve neproizvedenih nefinančnih sredstev

 

x

 

B.9

26.

Neto posojanje ali neto izposojanje

 

x

 

Prebivalstvo, zaposlenost, sredstva za zaposlene

 

27.

Podatki o prebivalstvu in zaposlenosti

 

 

 

 

 

(a)

Celotno prebivalstvo (tisoč oseb)

 

 

 

 

 

(b)

Brezposelni (tisoč oseb) (9)

 

 

 

 

 

(c)

Zaposlenost v rezidenčnih proizvodnih enotah (v tisočih zaposlenih, tisočih opravljenih urah in tisočih delovnih mestih (9)) ter zaposlenost rezidentov (tisoč oseb)

A6  (10)

 

 

 

 

(d)

samozaposleni

A6  (10)

 

 

 

 

(e)

zaposleni

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Sredstva za zaposlene v rezidenčnih proizvodnih enotah in sredstva za rezidenčne zaposlene

A6  (10)

x

 

D.11

 

(a)

Plače

A6  (10)

x

 

(x) V realnem izrazu.

A6 A6 NACE, vključno z ‚od česar predelovalne dejavnosti‘. Podatki za nazaj za ‚predelovalne dejavnosti‘, z začetkom leta 1990.


Tabela 2 –   Temeljni agregati sektorja država

Oznaka

Transakcija

Sektorji in podsektorji (11)  (12)

P.1

Proizvodnja

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Tržna proizvodnja in proizvodnja za lastno končno porabo

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Druga netržna proizvodnja

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Plačila za drugo netržno proizvodnjo

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Preostala druga netržna proizvodnja

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Tržna proizvodnja, proizvodnja za lastno končno porabo in plačila za drugo netržno proizvodnjo

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Vmesna potrošnja

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Bruto dodana vrednost

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Potrošnja stalnega kapitala

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Neto dodana vrednost

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Sredstva za zaposlene, plačana

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Plačani drugi davki na proizvodnjo

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Prejete druge subvencije na proizvodnjo

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Neto poslovni presežek

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Prejeti davki na proizvodnjo in uvoz

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Prejeti dohodek od lastnine (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Plačane subvencije

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Plačan dohodek od lastnine (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

od česar plačan podsektorju centralna država (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

od česar plačan podsektorju regionalna država (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

od česar plačan podsektorju lokalna država (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

od česar plačan podsektorju skladi socialne varnosti (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D. 41

Plačane obresti

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Plačani drugi dohodki od lastnine

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Neto saldo primarnih dohodkov

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Prejeti tekoči davki na dohodek, premoženje itd.

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Prejeti socialni prispevki

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Dejanski socialni prispevki

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Pripisani socialni prispevki

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Prejeti drugi tekoči transferji (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Plačani tekoči davki na dohodek, premoženje itd.

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Plačani socialni prejemki razen socialnih transferjev v naravi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Plačani socialni transferji v naravi povezani z izdatki za proizvode, ki jih gospodinjstvom dobavljajo tržni proizvajalci

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Plačani socialni prejemki razen socialnih transferjev v naravi, in socialni transferji v naravi povezani z izdatki za proizvode, ki jih gospodinjstvom dobavljajo tržni proizvajalci

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Plačani drugi tekoči transferji (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

od česar plačani podsektorju centralna država (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

od česar plačani podsektorju regionalna država (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

od česar plačani podsektorju lokalna država (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

od česar plačani podsektorju skladi socialne varnosti (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Neto razpoložljivi dohodek

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Izdatki za končno potrošnjo

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Izdatki za individualno potrošnjo

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Izdatki za kolektivno potrošnjo

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Popravek za spremembo neto lastniškega kapitala gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Bruto varčevanje

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Neto varčevanje

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Prejeti kapitalski transferji (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Davki na kapital

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Prejeti drugi kapitalski transferji in investicijske podpore

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Plačani kapitalski transferji (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

od česar plačani podsektorju centralna država (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

od česar plačani podsektorju regionalna država (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

od česar plačani podsektorju lokalna država (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

od česar plačani podsektorju skladi socialne varnosti (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Bruto investicije

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Bruto investicije v osnovna sredstva

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Spremembe zalog in pridobitve manj odtujitve vrednostnih predmetov

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Pridobitve manj odtujitve neproizvedenih nefinančnih sredstev

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Bruto investicije in pridobitve manj odtujitve neproizvedenih nefinančnih sredstev

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Neto posojanje (+)/neto izposojanje(–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Skupaj izdatki

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Skupaj prihodki

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Kapitalski transferji države ustreznim sektorjem na osnovi odmerjenih davkov in socialnih prispevkov, ki verjetno ne bodo pobrani (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Obresti, vključno s tokovi obrestnih plačil, ki izhajajo iz poslov zamenjav in navadnih terminskih poslov

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Neto posojanje (+)/neto izposojanje (–) v skladu s postopkom v zvezi s čezmernim primanjkljajem (EDP)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabela 3 –   Tabele po dejavnostih

Oznaka

Seznam spremenljivk

Razdelitev (14)  (15)

Tekoče cene

Cene predhodnega leta in verižni obsegi

Proizvodnja

P.1

1.

Proizvodnja v osnovnih cenah po dejavnostih

A31/A60

x

 

P.2

2.

Vmesna potrošnja v kupčevih cenah po dejavnostih

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah po dejavnostih

A31/A60

x

x

K.1

4.

Potrošnja stalnega kapitala po dejavnostih

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Neto poslovni presežek in neto raznovrstni dohodek

A31/A60

x

 

D.29 – D.39

6.

Drugi davki minus druge subvencije na proizvodnjo

A31/A60

x

 

Investicije

P.5

5.

Bruto investicije po dejavnostih (16)

A6

x

x

P.51

 

(a)

Bruto investicije v osnovna sredstva po dejavnostih

A31/A60

x

x

 

 

Razdelitev po vrstah osnovnih sredstev AN_F6

 

x

x

 

 

od česar stanovanja ter druge stavbe in objekti

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

(b)

Spremembe zalog in pridobitve manj odtujitve vrednostnih predmetov po dejavnostih (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

od česar spremembe zalog (18)

 

x

x (17)

P.53

 

od česar pridobitve manj odtujitve vrednostnih predmetov (18)

 

x

x (17)

Zaposlenost in sredstva za zaposlene

 

6.

Zaposlenost po dejavnostih

(v tisočih osebah, tisočih opravljenih urah (19) in tisočih delovnih mestih (18))

A31/A60

 

 

 

 

(a)

samozaposleni po dejavnostih

A31/A60

 

 

 

 

(b)

zaposleni po dejavnostih

A31/A60

 

 

 

 

od česar v sektorju država (S.13) (20)

 

 

 

 

 

od česar v drugih sektorjih (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Sredstva za zaposlene po dejavnostih

A31/A60

x

 

D.11

 

(a)

Plače po dejavnostih

A31/A60

x

 

AN_F6

:

Razdelitev osnovnih sredstev:

AN1111

stanovanja

AN1112

druge stavbe in objekti

AN11131

transportna oprema

AN11132

drugi stroji in oprema

od česar:

AN111321 pisarniški stroji in oprema

AN111322

radijska, televizijska in komunikacijska oprema

AN1114

gojena naravna sredstva

AN112

neopredmetena osnovna sredstva

od česar:

AN1122 računalniška programska oprema


Tabela 5 –   Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo

Oznaka

Seznam spremenljivk

Razdelitev

Tekoče cene

Cene predhodnega leta in verižni obsegi

P.3

1.

Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo po namenu

Skupine COICOP

x

x

P.3

2.

Izdatki za končno potrošnjo rezidenčnih in nerezidenčnih gospodinjstev na ekonomskem ozemlju

 

x

x

P.33

3.

Izdatki za končno potrošnjo rezidenčnih gospodinjstev v tujini

 

x

x

P.34

4.

Izdatki za končno potrošnjo nerezidenčnih gospodinjstev na ekonomskem ozemlju

 

x

x

P.3

5.

Izdatki za končno potrošnjo rezidenčnih gospodinjstev na ekonomskem ozemlju in v tujini

 

x

x


Tabela 6 –   Finančni računi po sektorjih

(Transakcije, druge spremembe obsega in računi revalorizacije – konsolidirani in nekonsolidirani – in podatki o protipostavkah  (21)

 

Celotno gospodarstvo

Nefinančne družbe

Finančne družbe, vključno z vsemi podsektorji (23)

Država, vključno z vsemi podsektorji (24)

Gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (25)

Tujina, vključno z vsemi podsektorji (26)

Transakcije/spremembe obsega (22)/revalorizacija finančnih instrumentov (22)

ESR

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finančna sredstva

F.A

x

x

x

x

x

x

Denarno zlato in posebne pravice črpanja (SDR)

F.1

x

x

x

x

x

x

Denarno zlato

F.11

x

x

x

x

x

x

SDR

F.12

x

x

x

x

x

x

Gotovina in vloge

F.2

x

x

x

x

x

x

Gotovina

F.21

x

x

x

x

x

x

Prenosljive vloge

F.22

x

x

x

x

x

x

Druge vloge

F.29

x

x

x

x

x

x

Vrednostni papirji razen delnic

F.3

x

x

x

x

x

x

Vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov

F.33

x

x

x

x

x

x

Kratkoročni vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov

F.331

x

x

x

x

x

x

Dolgoročni vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov

F.332

x

x

x

x

x

x

Izvedeni finančni instrumenti

F.34

x

x

x

x

x

x

Posojila

F.4

x

x

x

x

x

x

Kratkoročna

F.41

x

x

x

x

x

x

Dolgoročna

F.42

x

x

x

x

x

x

Delnice in drug lastniški kapital

F.5

x

x

x

x

x

x

Delnice in drug lastniški kapital razen delnic vzajemnih skladov

F.51

x

x

x

x

x

x

Delnice, ki kotirajo na borzi

F.511

x

x

x

x

x

x

Delnice, ki ne kotirajo na borzi

F.512

x

x

x

x

x

x

Drug lastniški kapital

F.513

x

x

x

x

x

x

Delnice vzajemnih skladov

F.52

x

x

x

x

x

x

Zavarovalne tehnične rezervacije

F.6

x

x

x

x

x

x

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in rezervacijah pokojninskih skladov

F.61

x

x

x

x

x

x

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja

F.611

x

x

x

x

x

x

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov

F.612

x

x

x

x

x

x

Prenosne premije in škodne rezervacije

F.62

x

x

x

x

x

x

Druge terjatve

F.7

x

x

x

x

x

x

Komercialni krediti in predujmi

F.71

x

x

x

x

x

x

Drugo

F.79

x

x

x

x

x

x

Obveznosti

F.L

x

x

x

x

x

x

Gotovina in vloge

F.2

x

x

x

x

x

x

Gotovina

F.21

x

x

x

x

x

x

Prenosljive vloge

F.22

x

x

x

x

x

x

Druge vloge

F.29

x

x

x

x

x

x

Vrednostni papirji razen delnic

F.3

x

x

x

x

x

x

Vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov

F.33

x

x

x

x

x

x

Kratkoročni vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov

F.331

x

x

x

x

x

x

Dolgoročni vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov

F.332

x

x

x

x

x

x

Izvedeni finančni instrumenti

F.34

x

x

x

x

x

x

Posojila

F.4

x

x

x

x

x

x

Kratkoročna

F.41

x

x

x

x

x

x

Dolgoročna

F.42

x

x

x

x

x

x

Delnice in drug lastniški kapital

F.5

x

x

x

x

x

x

Delnice in drug lastniški kapital razen delnic vzajemnih skladov

F.51

x

x

x

x

x

x

Delnice, ki kotirajo na borzi

F.511

x

x

x

x

x

x

Delnice, ki ne kotirajo na borzi

F.512

x

x

x

x

x

x

Drug lastniški kapital

F.513

x

x

x

x

x

x

Delnice vzajemnih skladov

F.52

x

x

x

x

x

x

Zavarovalne tehnične rezervacije

F.6

x

x

x

x

x

x

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in rezervacijah pokojninskih skladov

F.61

x

x

x

x

x

x

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja

F.611

x

x

x

x

x

x

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov

F.612

x

x

x

x

x

x

Prenosne premije in škodne rezervacije

F.62

x

x

x

x

x

x

Druge obveznosti

F.7

x

x

x

x

x

x

Komercialni krediti in predujmi

F.71

x

x

x

x

x

x

Drugo

F.79

x

x

x

x

x

x

Neto pridobitve finančnih sredstev (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Neto prevzem obveznosti (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Neto finančne transakcije (27)

 

x

x

x

x

x

x

Statistična razlika (27)

 

x

x

x

x

x

x

Neto posojanje (+)/neto izposojanje (–)

 (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


Tabela 7 –   Bilance stanja za finančna sredstva in obveznosti

(Stanja finančnih instrumentov, konsolidirana in nekonsolidirana –in podatki o protivrednostih (28))

 

 

Celotno gospodarstvo

Nefinančne družbe

Finančne družbe, vključno z vsemi podsektorji (29)

Država, vključno z vsemi podsektorji (30)

Gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (31)

Tujina, vključno z vsemi podsektorji (32)

Stanje finančnih instrumentov

ESR

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finančna sredstva

AF.A

x

x

x

x

x

x

Denarno zlato in posebne pravice črpanja (SDR)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Denarno zlato

AF.11

x

x

x

x

x

x

SDR

AF.12

x

x

x

x

x

x

Gotovina in vloge

AF.2

x

x

x

x

x

x

Gotovina

AF.21

x

x

x

x

x

x

Prenosljive vloge

AF.22

x

x

x

x

x

x

Druge vloge

AF.29

x

x

x

x

x

x

Vrednostni papirji razen delnic

AF.3

x

x

x

x

x

x

Vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov

AF.33

x

x

x

x

x

x

Kratkoročni vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov

AF.331

x

x

x

x

x

x

Dolgoročni vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov

AF.332

x

x

x

x

x

x

Izvedeni finančni instrumenti

AF.34

x

x

x

x

x

x

Posojila

AF.4

x

x

x

x

x

x

Kratkoročna

AF.41

x

x

x

x

x

x

Dolgoročna

AF.42

x

x

x

x

x

X

Delnice in drug lastniški kapital

AF.5

x

x

x

x

x

x

Delnice in drug lastniški kapital razen delnic vzajemnih skladov

AF.51

x

x

x

x

x

x

Delnice, ki kotirajo na borzi

AF.511

x

x

x

x

x

x

Delnice, ki ne kotirajo na borzi

AF.512

x

x

x

x

x

x

Drug lastniški kapital

AF.513

x

x

x

x

x

x

Delnice vzajemnih skladov

AF.52

x

x

x

x

x

x

Zavarovalne tehnične rezervacije

AF.6

x

x

x

x

x

x

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in rezervacijah pokojninskih skladov

AF.61

x

x

x

x

x

x

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja

AF.611

x

x

x

x

x

x

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov

AF.612

x

x

x

x

x

x

Prenosne premije in škodne rezervacije

AF.62

x

x

x

x

x

x

Druge terjatve

AF.7

x

x

x

x

x

x

Komercialni krediti in predujmi

AF.71

x

x

x

x

x

x

Drugo

AF.79

x

x

x

x

x

x

Obveznosti

AF.L

x

x

x

x

x

x

Gotovina in vloge

AF.2

x

x

x

x

x

x

Gotovina

AF.21

x

x

x

x

x

x

Prenosljive vloge

AF.22

x

x

x

x

x

x

Druge vloge

AF.29

x

x

x

x

x

x

Vrednostni papirji razen delnic

AF.3

x

x

x

x

x

x

Vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov

AF.33

x

x

x

x

x

x

Kratkoročni vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov

AF.331

x

x

x

x

x

x

Dolgoročni vrednostni papirji razen delnic in izvedenih finančnih instrumentov

AF.332

x

x

x

x

x

x

Izvedeni finančni instrumenti

AF.34

x

x

x

x

x

x

Posojila

AF.4

x

x

x

x

x

x

Kratkoročna

AF.41

x

x

x

x

x

x

Dolgoročna

AF.42

x

x

x

x

x

x

Delnice in drug lastniški kapital

AF.5

x

x

x

x

x

x

Delnice in drug lastniški kapital razen delnic vzajemnih skladov

AF.51

x

x

x

x

x

x

Delnice, ki kotirajo na borzi

AF.511

x

x

x

x

x

x

Delnice, ki ne kotirajo na borzi

AF.512

x

x

x

x

x

x

Drug lastniški kapital

AF.513

x

x

x

x

x

x

Delnice vzajemnih skladov

AF.52

x

x

x

x

x

x

Zavarovalne tehnične rezervacije

AF.6

x

x

x

x

x

x

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in rezervacijah pokojninskih skladov

AF.61

x

x

x

x

x

x

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja

AF.611

x

x

x

x

x

x

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov

AF.612

x

x

x

x

x

x

Prenosne premije in škodne rezervacije

AF.62

x

x

x

x

x

x

Druge obveznosti

AF.7

x

x

x

x

x

x

Komercialni krediti in predujmi

AF.71

x

x

x

x

x

x

Drugo

AF.79

x

x

x

x

x

x

Finančna sredstva (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Obveznosti (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Neto finančna sredstva (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Tabela 8 –   Nefinančni računi po sektorjih

Oznaka

Transakcije in izravnalne postavke

Sektorji

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Celotno gospodarstvo

Nefinančne družbe

Finančne družbe

Država

Gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva

Gospodinjstva

Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva

Nesektorirano

Tujina

Evropska unija

Države članice EU

Članice EMU

Države, ki niso članice EMU

Institucije EU

Tretje države in mednarodne organizacije

I   Račun proizvodnje/zunanji račun blaga in storitev

Viri

P.1

Proizvodnja

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

tržna proizvodnja

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

proizvodnja za lastno končno porabo

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

druga netržna proizvodnja

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Uvoz blaga in storitev

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

uvoz blaga

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

uvoz storitev

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

uvoz PMSFP

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 – D.31

Davki minus subvencije na proizvode

x

 

x

 

R1

Skupaj viri

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Porabe

P.2

Vmesna potrošnja

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Izvoz blaga in storitev

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

izvoz blaga

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

izvoz storitev

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

izvoz PMSFP

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Bruto domači proizvod/bruto dodana vrednost

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Saldo menjave blaga in storitev s tujino

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Skupaj porabe

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Potrošnja stalnega kapitala

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Neto domači proizvod/neto dodana vrednost

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1   Račun ustvarjanja dohodka

Viri

B.1g

Bruto domači proizvod/bruto dodana vrednost

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Prejete subvencije

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

subvencije na proizvode

x

 

x

 

D.39

druge subvencije na proizvodnjo

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Skupaj viri

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Porabe

D.1

Sredstva za zaposlene

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Plačani davki na proizvodnjo in uvoz

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

davki na proizvode

x

 

x

 

D.29

drugi davki na proizvodnjo

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Bruto poslovni presežek in bruto raznovrstni dohodek

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

bruto raznovrstni dohodek

x

 

x

x

 

U211

Skupaj porabe

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2   Račun alokacije primarnega dohodka

Viri

B.2g_B.3g

Bruto poslovni presežek in bruto raznovrstni dohodek

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

bruto raznovrstni dohodek

x

 

x

x

 

D.1

Sredstva za zaposlene

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

plače

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

socialni prispevki delodajalcev

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Prejeti davki na proizvodnjo in uvoz

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

davki na proizvode

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

davki tipa davka na dodano vrednost (DDV)

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

davki in dajatve na uvoz, razen DDV

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

davki na proizvode, razen DDV in uvoznih davkov

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

drugi davki na proizvodnjo

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Dohodek od lastnine

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

obresti (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

razdeljeni dohodek družb

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

reinvestirani dohodki od neposrednih tujih naložb

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

dohodek od lastnine, pripisan zavarovancem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

najemnine

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Skupaj viri

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Skupaj obresti (vključno s PMSFP)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Porabe

D.3

Plačane subvencije

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

subvencije na proizvode

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

druge subvencije na proizvodnjo

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Dohodek od lastnine

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

obresti (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

razdeljeni dohodek družb

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

reinvestirani dohodki od neposrednih tujih naložb

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

dohodek od lastnine, pripisan zavarovancem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

najemnine

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Bruto nacionalni dohodek/bruto saldo primarnih dohodkov

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Skupaj porabe

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Skupaj obresti (vključno s PMSFP)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2   Račun sekundarne razdelitve dohodka

Viri

B.5g

Bruto nacionalni dohodek/bruto saldo primarnih dohodkov

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Tekoči davki na dohodek, premoženje itd.

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

davki na dohodek

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

drugi tekoči davki

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Socialni prispevki in prejemki

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

socialni prispevki

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

dejanski socialni prispevki

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

pripisani socialni prispevki

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

socialni prejemki razen socialnih transferjev v naravi

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

socialni transferji v naravi

x

 

x

x

 

D.7

Drugi tekoči transferji

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

neto premije neživljenjskega zavarovanja s

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

odškodnine iz neživljenjskega zavarovanja

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

tekoče mednarodno sodelovanje

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

raznovrstni tekoči transferji (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Na BND temelječi četrti lastni vir

 

x

 

x

 

R22

Skupaj viri

x

x

x

x

x

x

x

 

Porabe

D.5

Tekoči davki na dohodek, premoženje itd.

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

davki na dohodek

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

drugi tekoči davki

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Socialni prispevki in prejemki

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

socialni prispevki

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

dejanski socialni prispevki

x

 

x

x

 

D.612

pripisani socialni prispevki

x

 

x

x

 

D.62

socialni prejemki razen socialnih transferjev v naravi

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

socialni transferji v naravi

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Drugi tekoči transferji

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

neto premije neživljenjskega zavarovanja s

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

odškodnine iz neživljenjskega zavarovanja

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

tekoče mednarodno sodelovanje

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

raznovrstni tekoči transferji (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Na BND temelječi četrti lastni vir

x

 

x

 

B.7g

Prilagojeni razpoložljivi dohodek

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Skupaj porabe

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(minus) socialni transferji v naravi

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Bruto razpoložljivi dohodek

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1   Račun porabe razpoložljivega dohodka

Viri

B.6g

Bruto razpoložljivi dohodek

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Popravek za spremembo neto lastniškega kapitala gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Skupaj viri

x

x

x

x

x

x

x

 

Porabe

P.3

Izdatki za končno potrošnjo

x

 

x

x

x

x

 

P.31

izdatki za individualno potrošnjo

x

 

x

x

x

x

 

P.32

izdatki za kolektivno potrošnjo

x

 

x

 

D.8

Popravek za spremembo neto lastniškega kapitala gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Bruto varčevanje

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Saldo tekočih transakcij s tujino

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Skupaj porabe

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1   Račun sprememb neto vrednosti zaradi varčevanja in kapitalskih transferjev

Spremembe neto vrednosti

B.8g

Bruto varčevanje

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Saldo tekočih transakcij s tujino

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Kapitalski transferji

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

davki na kapital

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

investicijske podpore (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92 od S212 do S13

investicijske podpore od institucij EU sektorju država

x

 

x

 

D.99

drugi kapitalski transferji (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Skupaj spremembe neto vrednosti

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Spremembe sredstev

D.9

Kapitalski transferji

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

davki na kapital

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

investicijske podpore (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92 od S212 do S13

investicijske podpore od institucij EU sektorju država

 

x

x

 

x

 

D.99

drugi kapitalski transferji (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Potrošnja stalnega kapitala

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Spremembe neto vrednosti zaradi varčevanja in kapitalskih transferjev

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Skupaj spremembe sredstev

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2   Račun pridobitev nefinančnih sredstev

Spremembe neto vrednosti

B.10.1

Spremembe neto vrednosti zaradi varčevanja in kapitalskih transferjev

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Potrošnja stalnega kapitala

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Skupaj spremembe neto vrednosti

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Spremembe sredstev

P.5

Bruto investicije

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

bruto investicije v osnovna sredstva

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

spremembe zalog

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

pridobitve manj odtujitve vrednostnih predmetov

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Pridobitve manj odtujitve neproizvedenih nefinančnih sredstev

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Neto posojanje (+)/neto izposojanje(–)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Skupaj spremembe sredstev

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Razlika do neto posojanja/neto izposojanja po finančnih računih

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= polja, ki ne pridejo v poštev

x

= obvezno

 

= prostovoljno


Tabela 9 –   Podrobni prejemki od davkov in socialnih prispevkov po vrstah davkov in socialnih prispevkov ter po podsektorju prejemniku (37)

Oznaka

Transakcija

D.2

Davki na proizvodnjo in uvoz

D.21

Davki na proizvode

D.211

Davki tipa davka na dodano vrednost (DDV)

D.212

Davki in dajatve na uvoz razen DDV

D.2121

Uvozne dajatve

D.2122

Davki na uvoz razen DDV in uvoznih dajatev

D.2122a

Dajatve na uvožene kmetijske proizvode

D.2122b

Zneski denarnih nadomestil za uvoz

D.2122c

Trošarine

D.2122d

Splošni prodajni davki

D.2122e

Davki na posebne storitve

D.2122f

Dobički uvoznih monopolov

D.214

Davki na proizvode razen DDV in uvoznih davkov

D214a

Trošarine in davki na potrošnjo

D.214b

Kolkovine

D.214c

Davki na finančne in kapitalske transakcije

D.214d

Davki na registracijo vozil

D.214e

Davki na zabavo

D.214f

Davki na loterijo, igre na srečo in stave

D.214g

Davki na zavarovalne premije

D.214h

Drugi davki na določene storitve

D.214i

Splošni prodajni ali prometni davki

D.214j

Dobički fiskalnih monopolov

D.214k

Izvozne dajatve in zneski denarnih nadomestil ob izvozu

D.214l

Drugi davki na proizvode

D.29

Drugi davki na proizvodnjo

D.29a

Davki na lastništvo ali uporabo zemljišč, zgradb ali drugih objektov

D.29b

Davki na uporabo osnovnih sredstev

D.29c

Davki na izplačane plače in na plačilno listo

D.29d

Davki na mednarodne transakcije

D.29e

Poslovne in profesionalne licence

D.29f

Davki na onesnaževanje okolja

D.29g

Premajhno nadomestilo DDV (sistem pavšalne stopnje)

D.29h

Preostali drugi davki na proizvodnjo

D.5

Tekoči davki na dohodek, premoženje itd.

D.51

Davki na dohodek

D.51a + D.51c1

Davki na dohodek posameznika ali gospodinjstva vključno z dobički iz lastnine

D.51a

Davki na dohodek posameznika ali gospodinjstva brez dobičkov iz lastnine (38)

D.51c1

Davki na dobičke iz lastnine posameznika ali gospodinjstva (38)

D.51b + D.51c2

Davki na dohodek ali dobičke družb vključno z dobički iz lastnine

D.51b

Davki na dohodek ali dobičke družb brez dobičkov iz lastnine (38)

D.51c2

Davki na dobičke iz lastnine družb (38)

D.51c3

Drugi davki na dobičke iz lastnine (38)

D.51C

Davki na dobičke iz lastnine

D.51D

Davki na dobitke na loteriji ali pri igrah na srečo

D.51E

Preostali drugi davki na dohodek

D.59

Drugi tekoči davki

D.59a

Tekoči davki na kapital

D.59b

Glavarine

D.59c

Davki na izdatke

D.59d

Plačila gospodinjstev za pridobitev dovoljenj

D.59e

Davki na mednarodne transakcije

D.59f

Preostali drugi tekoči davki

D.91

Davki na kapital

D.91a

Davki na kapitalske transferje

D.91b

Dajatve na kapital

D.91c

Drugi davki na kapital

D.2 + D.5 + D.91

Skupaj prejeti davki

D.611

Dejanski socialni prispevki

D.6111

Dejanski socialni prispevki delodajalcev

D.61111

Obvezni socialni prispevki delodajalcev

D.61112

Prostovoljni socialni prispevki delodajalcev

D.6112

Socialni prispevki zaposlenih

D.61121

Obvezni socialni prispevki zaposlenih

D.61122

Prostovoljni socialni prispevki zaposlenih

D.6113

Socialni prispevki samozaposlenih in nezaposlenih oseb

D.61131

Obvezni socialni prispevki samozaposlenih in nezaposlenih oseb

D.61132

Prostovoljni socialni prispevki samozaposlenih in nezaposlenih oseb

D.612

Pripisani socialni prispevki

D.995

Kapitalski transferji države ustreznim sektorjem na osnovi odmerjenih davkov in socialnih prispevkov, ki verjetno ne bodo pobrani (39)

D.99521

Odmerjeni davki na proizvode, ki verjetno ne bodo pobrani (39)

D.99529

Odmerjeni drugi davki na proizvodnjo, ki verjetno ne bodo pobrani (39)

D.99551

Odmerjeni davki na dohodek, ki verjetno ne bodo pobrani (39)

D.99559

Odmerjeni drugi tekoči davki, ki verjetno ne bodo pobrani (39)

D.9956111

Odmerjeni dejanski socialni prispevki delodajalcev, ki verjetno ne bodo pobrani (39)

D.9956112

Odmerjeni socialni prispevki zaposlenih, ki verjetno ne bodo pobrani (39)

D.9956113

Odmerjeni socialni prispevki samozaposlenih in nezaposlenih oseb, ki verjetno ne bodo pobrani (39)

D.99591

Odmerjeni davki na kapital, ki verjetno ne bodo pobrani (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Skupaj prejemki od davkov in socialnih prispevkov po odštetju odmerjenih zneskov, ki verjetno ne bodo pobrani

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Skupaj prejemki od davkov in socialnih prispevkov (vključno s pripisanimi socialnimi prispevki) po odštetju odmerjenih zneskov, ki verjetno ne bodo pobrani

Dodatno se bo posredovala celotna in podrobna nacionalna klasifikacija davkov in socialnih prispevkov, z ustreznimi zneski in oznakami ESR95.


Tabela 10 –   Tabele po dejavnostih in po regijah (NUTS II), tekoče cene

Oznaka

Seznam spremenljivk

Razdelitev

D.1

1.

Sredstva za zaposlene

A6

P.51

2.

Bruto investicije v osnovna sredstva

A6

 

3.

Zaposlenost v tisočih opravljenih urah

 

ETO

 

Skupaj

A6

EEM

 

Zaposleni

A6


Tabela 11 –   Izdatki države po funkcijah

Oznaka

Seznam spremenljivk

Funkcija

Razdelitev podsektorjev (40)

P.5 + K.2

Bruto investicije + pridobitve manj odtujitve neproizvedenih nefinančnih sredstev

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Bruto investicije

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

od česar bruto investicije v osnovna sredstva (41)

oddelki COFOG

skupine COFOG

S.13

K.2

Pridobitve manj odtujitve neproizvedenih nefinančnih sredstev

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Sredstva za zaposlene

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subvencije

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Dohodek od lastnine (42)

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

od česar plačan podsektorju centralna država (S.1311) (41)  (42)

oddelki COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

od česar plačan podsektorju regionalna država (S.1312) (41)  (42)

oddelki COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

od česar plačan podsektorju lokalna država (S.1311) (41)  (42)

oddelki COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

od česar plačan podsektorju skladi socialne varnosti (S.1314) (41)  (42)

oddelki COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Plačani socialni prejemki razen socialnih transferjev v naravi in socialni transferji v naravi, povezani z izdatki za proizvode, dobavljene gospodinjstvom prek tržnih proizvajalcev

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Vmesna potrošnja + drugi davki na proizvodnjo + tekoči davki na dohodek, premoženje itd. + popravek za spremembo neto lastniškega kapitala gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Vmesna potrošnja

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Drugi davki na proizvodnjo + tekoči davki na dohodek, premoženje itd. + popravek za spremembo neto lastniškega kapitala gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Drugi tekoči transferji (42)

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

od česar plačani podsektorju centralna država (S.1311) (41)  (42)

oddelki COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

od česar plačani podsektorju regionalna država (S.1312) (41)  (42)

oddelki COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

od česar plačani podsektorju lokalna država (S.1313) (41)  (42)

oddelki COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

od česar plačani podsektorju skladi socialne varnosti (S.1314) (41)  (42)

oddelki COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Kapitalski transferji (42)

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

od česar investicijske podpore (41)

oddelki COFOG

skupine COFOG

S.13

D.9_S.1311

od česar plačani podsektorju centralna država (S.1311) (41)  (42)

oddelki COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

od česar plačani podsektorju regionalna država (S.1312) (41)  (42)

oddelki COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

od česar plačani podsektorju lokalna država (S.1313) (41)  (42)

oddelki COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

od česar plačani podsektorju skladi socialne varnosti (S.1314) (41)  (42)

oddelki COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Skupaj izdatki

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Izdatki za končno potrošnjo

oddelki COFOG

skupine COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabela 12 –   Tabele po dejavnostih in po regijah (NUTS III)

Oznaka

Seznam spremenljivk

Razdelitev

B1.g

1.

Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah (tekoče cene)

A6

 

2.

Zaposlenost (v tisočih osebah)

 

ETO

 

Skupaj

A6

EEM

 

Zaposleni

A6

Tabela 13 –   Računi gospodinjstev po regijah (NUTS II)

Račun alokacije primarnega dohodka gospodinjstev (S.14)

Oznaka

Porabe

Oznaka

Viri

D.4

1.

Dohodek od lastnine

B.2/B.3

3.

Poslovni presežek/raznovrstni dohodek

B.5n

2.

Neto saldo primarnih dohodkov

D.1

4.

Sredstva za zaposlene

 

 

 

D.4

5.

Dohodek od lastnine


Račun sekundarne razdelitve dohodka gospodinjstev (S.14)

Oznaka

Porabe

Oznaka

Viri

D.5

6.

Tekoči davki na dohodek, premoženje itd.

B.5

10.

Neto saldo primarnih dohodkov

D.61

7.

Socialni prispevki

D.62

11.

Socialni prejemki razen socialnih transferjev v naravi

D.7

8.

Drugi tekoči transferji

D.7

12.

Drugi tekoči transferji

B.6n

9.

Neto razpoložljivi dohodek

 

 

 

Tabela 15 –   Tabela ponudbe v osnovnih cenah s prehodom v kupčeve cene (tekoče cene in stalne cene predhodnega leta)

n = 60, m = 60

 

Dejavnosti (NACE A60)

1 2 3 4 … n

Σ (1)

Uvoz cif

Skupaj ponudba v osnovnih cenah

Trgovske in transportne marže

Davki minus subvencije na proizvode

Skupaj ponudba v kupčevih cenah

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Proizvodi (CPA)

m

(1)

Proizvodnja po proizvodih in po dejavnostih v osnovnih cenah

 

(a)

države EU cif (43)  (44)

(b)

iz držav članic EMU cif (43)

(c)

iz držav, ki niso članice EMU cif (43)

(d)

zunaj EU cif (43)  (44)

(e)

skupaj

 

 

 

 

Σ (1)

 

Skupaj proizvodnja po dejavnostih

 

 

 

 

 

 

Prilagoditvene postavke:

(2)

 

 

 

 

 

 

 

prilagoditev cif/fob pri uvozu

neposredni nakupi rezidentov v tujini

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj, od česar:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

tržna proizvodnja

proizvodnja za lastno končno porabo

 

 

 

 

druga netržna proizvodnja


Tabela 16 –   Tabela porabe v kupčevih cenah (tekoče cene in stalne cene predhodnega leta)

n = 60, m = 60

 

Dejavnosti (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Končne porabe

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Proizvodi

(CPA)

m

(1)

Vmesna potrošnja v kupčevih cenah po proizvodih in po dejavnostih

 

Končne porabe v kupčevih cenah:

Izdatki za končno potrošnjo:

(a)

gospodinjstev

(b)

NPISG

(c)

države

(d)

skupaj

Bruto investicije:

(e)

bruto investicije v osnovna sredstva

(f)

spremembe zalog

(g)

pridobitve manj odtujitve vrednostnih predmetov (45)

Izvoz fob (46):

(h)

države EU (45)

v države članice EMU (45)

v države, ki niso članice EMU (45)

(i)

zunaj EU (45)

(j)

skupaj

 

 

Σ (1)

(2)

Skupaj vmesna potrošnja po dejavnostih

 

Skupaj končne porabe po vrstah

 

Skupaj poraba

Prilagoditvene postavke:

(3)

 

 

 

 

 

prilagoditev cif/fob pri izvozu

 

samo izvoz

samo izvoz

neposredni nakupi rezidentov v tujini

 

samo izdatki za končno potrošnjo gospodinjstev

samo izdatki za končno potrošnjo gospodinjstev

nakupi nerezidentov na domačem ozemlju

 

samo izdatki za končno potrošnjo gospodinjstev in izvoz

samo izdatki za končno potrošnjo gospodinjstev in izvoz

Σ (2) +Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Sredstva za zaposlene (47)

Plače (47)

Drugi neto davki na proizvodnjo (47)

Potrošnja stalnega kapitala (47)

Neto poslovni presežek (47)

Bruto poslovni presežek (47)

Bruto raznovrstni dohodek (45)  (47)

(5)

 

 

 

 

 

Dodana vrednost v osnovnih cenah

(6)

 

 

 

 

 

Skupaj proizvodnja v osnovnih cenah

(7)

 

 

 

 

 

Dodatne informacije

Investicije v osnovna sredstva (47)  (45)

Stanje osnovnih sredstev (47)  (45)

Inputi dela (v tisočih osebah) (45)

(8)

 

 

 

 

 


Tabela 17 –   Simetrična input-output tabela v osnovnih cenah (proizvod po proizvodu (48))

(tekoče cene)

n = 60

 

Proizvodi

1 2 3 … n

Σ (1)

Končne porabe

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Proizvodi

n

(1)

Vmesna potrošnja v osnovnih cenah (proizvod po proizvodu)

 

Končne porabe v osnovnih cenah:

Izdatki za končno potrošnjo:

(a)

gospodinjstev

(b)

NPISG

(c)

države

(d)

skupaj

Bruto investicije:

(e)

bruto investicije v osnovna sredstva

(f)

spremembe zalog

(g)

spremembe vrednostnih predmetov (49)

Izvoz fob (50):

(h)

države EU (49)

v države članice EMU (49)

v države, ki niso članice EMU (49)

(i)

zunaj EU (49)

(j)

skupaj

 

 

Σ (1)

(2)

Skupaj vmesna potrošnja v kupčevih cenah po proizvodih

 

Končne porabe po vrstah v osnovnih cenah

 

Skupaj poraba v osnovnih cenah

Davki minus subvencije na proizvode

(3)

Neto davki na proizvode po proizvodih

 

Neto davki na proizvode po vrstah končne porabe

 

Neto davki na proizvodnjo skupaj

(1) + (3)

(4)

Skupaj vmesna potrošnja v kupčevih cenah po proizvodih

 

Skupaj končne porabe po vrstah v kupčevih cenah

 

Skupaj ponudba vkupčevih cenah

Sredstva za zaposlene

Plače

Drugi neto davki na proizvodnjo

Potrošnja stalnega kapitala

Neto poslovni presežek

Bruto poslovni presežek

Bruto raznovrstni dohodek (49)

(5)

 

 

 

 

 

Dodana vrednost v osnovnih cenah

(6)

 

 

 

 

 

Skupaj proizvodnja v osnovnih cenah

(7)

 

 

 

 

 

Uvoz znotraj EU (49)  (50)

uvoz iz držav članic EMU (49)

uvoz iz držav, ki niso članice EMU (49)

Uvoz zunaj EU (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

Σ (8)

(9)

Uvoz cif po proizvodih

 

 

 

 

Skupaj ponudba v osnovnih cenah

(10)

Ponudba v osnovnih cenah po proizvodih

 

 

 

 


Tabela 18 –   Simetrična input-output tabela za domačo proizvodnjo v osnovnih cenah (proizvod po proizvodu (51))

(tekoče cene)

n = 60

 

Proizvodi

1 2 3 … n

Σ (1)

Končne porabe

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Proizvodi

n

(1)

Za domačo proizvodnjo: vmesna potrošnja v osnovnih cenah (proizvod po proizvodu)

 

Končne porabe v osnovnih cenah:

Izdatki za končno potrošnjo:

(a)

gospodinjstev

(b)

NPISG

(c)

države

(d)

skupaj

Bruto investicije:

(e)

bruto investicije v osnovna sredstva

(f)

spremembe zalog

(g)

spremembe vrednostnih predmetov (52)

Izvoz fob (53):

(h)

države EU (52)

v države članice EMU (52)

v države, ki niso članice EMU (52)

(i)

zunaj EU (52)

(j)

skupaj

 

 

Σ (1)

(2)

Skupaj vmesna potrošnja domače proizvodnje v osnovnih cenah po proizvodih

 

Končna poraba domače proizvodnje v osnovnih cenah

 

Skupaj domača proizvodnja v osnovnih cenah

Poraba uvoženih proizvodov

(3)

Skupaj vmesna potrošnja uvoženih proizvodov po proizvodih, cif

 

Končna poraba uvoženih proizvodov, cif

 

Skupaj uvoz

Davki minus subvencije na proizvode

(4)

Neto davki na proizvode za vmesno potrošnjo po proizvodih

 

Neto davki na proizvode za končno porabo po vrstah

 

Skupaj neto davki na proizvode

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Skupaj vmesna potrošnja v kupčevih cenah po proizvodih

 

Skupaj končne porabe po vrstah v kupčevih cenah

 

Skupaj poraba v kupčevih cenah

Sredstva za zaposlene

Plače

Drugi neto davki na proizvodnjo

Potrošnja stalnega kapitala

Neto poslovni presežek

Bruto raznovrstni dohodek (52)

Bruto poslovni presežek

Dodana vrednost po osnovnih cenah

(6)

 

 

 

 

 

Dodana vrednost v osnovnih cenah

(7)

 

 

 

 

 

Skupaj proizvodnja v osnovnih cenah

(8)

 

 

 

 

 


Tabela 19 –   Simetrična input-output tabela za uvoz v osnovnih cenah (proizvod po proizvodu (54)), cif

(tekoče cene)

n = 60

 

Proizvodi

1 2 3 …n

(1)

Končne porabe

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

(3)

(1) + (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

.

.

.

Proizvodi

.

.

n

(1)

Za uvoz: vmesna potrošnja v osnovnih cenah (proizvod po proizvodu)

 

Končne porabe v osnovnih cenah cif:

Izdatki za končno potrošnjo:

(a)

gospodinjstev

(b)

NPISG

(c)

države

(d)

skupaj

Bruto investicije:

(e)

bruto investicije v osnovna sredstva

(f)

spremembe zalog

(g)

spremembe vrednostnih predmetov (55)

Izvoz fob (56):

(h)

države EU (55)

v države članice EMU (55)

v države, ki niso članice EMU (55)

(i)

zunaj EU (55)

(j)

skupaj

 

 

(1)

(2)

Skupaj vmesna potrošnja v kupčevih cenah po proizvodih

 

Končna poraba uvoza v osnovnih cenah

 

Skupaj uvoz


Tabela 20 –   Navzkrižna razvrstitev osnovnih sredstev po dejavnostih in po proizvodih

Oznaka

Seznam spremenljivk

Razdelitev Dejavnosti (57)

Razdelitev Proizvodi

Enota

AN.11g

1. Osnovna sredstva, bruto

A17/A31/A60

AN_F6

Tekoči nadomestitveni stroški

Stalni nadomestitveni stroški

AN.11n

2. Osnovna sredstva, neto

A17/A31/A60

AN_F6

Tekoči nadomestitveni stroški

Stalni nadomestitveni stroški


Tabela 22 –   Navzkrižna razvrstitev bruto investicij v osnovna sredstva po dejavnostih in po proizvodih

Oznaka

Seznam spremenljivk

Razdelitev Dejavnosti (58)

Razdelitev Proizvodi

Enota

P.51

1.

Bruto investicije v osnovna sredstva

A17/A31/A60

AN_F6

Tekoče cene

Cene predhodnega leta in verižni obsegi


Preglednica 26 –   Bilance stanja za nefinančna sredstva

Oznaka

Seznam spremenljivk (59)

Razdelitev

Sektorji

AN.1

1.

Proizvedena sredstva

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11

2.

Osnovna sredstva

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.111

3.

Opredmetena osnovna sredstva

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1111

4.

Stanovanja

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1112

5.

Druge stavbe in objekti