Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1330

Uredba Komisije (ES) št. 1330/2007 z dne 24. septembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za razširjanje informacij zainteresiranim strankam o dogodkih v civilnem letalstvu iz člena 7(2) Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

OJ L 295, 14.11.2007, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 50 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; razveljavil 32014R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1330/oj

14.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 295/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1330/2007

z dne 24. septembra 2007

o določitvi izvedbenih pravil za razširjanje informacij zainteresiranim strankam o dogodkih v civilnem letalstvu iz člena 7(2) Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2003 o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (1) in zlasti člena 7(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/42/ES zahteva vzpostavitev nacionalnih sistemov obveznega poročanja o dogodkih, da se zagotovi poročanje, zbiranje, shranjevanje, varovanje in razširjanje ustreznih informacij o varnosti v zračnem prometu, edini namen tega pa je preprečevanje nesreč in incidentov in ne pripisovanje krivde ali odgovornosti.

(2)

Ta uredba se uporablja za informacije, ki si jih izmenjujejo države članice po členu 6(1) Direktive 2003/42/ES. Za informacije o dogodkih v državah članicah, shranjene v nacionalnih podatkovnih bazah, morajo veljati nacionalni predpisi, ki urejajo objavo informacij o letalski varnosti.

(3)

V tej uredbi je treba zainteresirane stranke opredeliti kot vse osebe, ki lahko sodelujejo pri izboljšanju varnosti civilnega letalstva z ustrezno uporabo informacij v zvezi z varnostjo, zbranih v skladu z Direktivo 2003/42/ES.

(4)

Nacionalne točke za stike najbolje poznajo zainteresirane stranke s sedežem v zadevni državi članici. Da se zagotovi čim varnejše in učinkovitejše obravnavanje zahtevkov za pridobitev informacij, mora vsaka nacionalna točka za stike obravnavati zahtevke zainteresiranih strank s sedežem na ozemlju zadevne države članice, zahtevke zainteresiranih strank iz tretjih držav ali mednarodnih organizacij pa mora obravnavati Komisija.

(5)

Komisija se lahko pozneje odloči, da na podlagi člena 6 Direktive 2003/42/ES enemu subjektu zaupa upravljanje izmenjanih informacij in obravnavanje zahtevkov zainteresiranih strank iz tretjih držav ali mednarodnih organizacij.

(6)

Komisija mora sestaviti seznam točk za stike, ki je javno dostopen.

(7)

Da se prepreči zloraba sistema, mora točka za stike, ki prejme zahtevek za pridobitev informacij, preveriti, če je vložnik zainteresirana stranka, zahtevek pa je treba oceniti, preden se določi obseg in stopnja informacij, ki jih je treba posredovati.

(8)

Nacionalne točke za stike morajo pridobiti dovolj podatkov za preverjanje in ocenjevanje zahtevkov. Zato morajo uporabiti obrazec z ustreznimi informacijami o vložniku in namenu zahtevka.

(9)

Če nekatere zainteresirane stranke redno potrebujejo informacije o lastnih dejavnostih, je treba dopustiti možnost sprejetja splošne odločitve o dajanju informacij o teh strankah.

(10)

Vložnik mora zagotoviti zaščito zaupnosti sistema in omejiti uporabo prejetih informacij na namen, ki je naveden v zahtevku in ki mora biti združljiv s cilji Direktive 2003/42/ES.

(11)

Vse točke za stike morajo imeti možnost nadzirati, da se zahtevek, ki so ga zavrnile, ne vloži ponovno pri organu druge države članice. Enako morajo biti sposobne prevzemati najboljše prakse drugih točk za stike. Zato morajo imeti dostop do evidenc o zahtevkih za pridobitev informacij in odločitev, sprejetih v zvezi s temi zahtevki.

(12)

Za prenos podatkov je treba uporabiti sodobno tehnologijo in hkrati zagotoviti varovanje celotne podatkovne baze.

(13)

Da se Komisiji omogoči priprava ustreznih ukrepov za izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo, kakor to zahteva člen 6(4) Direktive 2003/42/ES, se ta uredba začne uporabljati šest mesecev po začetku njene veljavnosti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost zračnega prometa, ustanovljenega po členu 12 Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa ukrepe v zvezi z razširjanjem informacij o dogodkih, ki si jih po členu 6(1) Direktive 2003/42/ES izmenjujejo države članice, zainteresiranim strankam z namenom, da se tem strankam zagotovijo informacije, ki jih potrebujejo za izboljšanje varnosti civilnega letalstva.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.   V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„zainteresirana stranka“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, bodisi profitno ali neprofitno, ali kateri koli uradni organ, ki ima pravno osebnost ali je nima in ki lahko sodeluje pri izboljšanju varnosti civilnega letalstva z dostopom do informacij o dogodkih, ki si jih države članice izmenjujejo v skladu s členom 6(1) Direktive 2003/42/ES, in je razvrščena v eno od kategorij zainteresiranih strank iz Priloge I;

2.

„točka za stike“ pomeni:

(a)

pristojni organ, ki ga imenuje vsaka država članica po členu 5(1) Direktive 2003/42/ES, ali točka za stike, ki jo država članica imenuje po isti določbi, če je država članica imenovala več kot en pristojni organ, če je zahtevek za pridobitev informacij vložen po členu 3(1) te uredbe;

(b)

Komisija, če je zahtevek za pridobitev informacij vložen po členu 3(2).

2.   Seznam točk za stike bo objavila Komisija.

Člen 3

Zahtevki za pridobitev informacij

1.   Zainteresirane stranke s sedežem v Skupnosti, ki so fizične osebe, naslovijo svoje zahtevke za pridobitev informacij na točko za stike v državi članici, kjer so licencirane, ali, če licenca ni potrebna, kjer opravljajo svojo dejavnost. Druge zainteresirane stranke s sedežem v Skupnosti naslovijo svoje zahtevke za pridobitev informacij na točko za stike v državi članici, kjer imajo statutarni sedež ali uradni sedež ali glavni kraj poslovanja, če takega sedeža nimajo.

2.   Zainteresirane stranke, ki nimajo sedeža v Skupnosti, svoje zahtevke naslovijo na Komisijo.

3.   Zahtevki se predložijo na obrazcih, ki jih je potrdila točka za stike. Ti obrazci vsebujejo najmanj postavke iz Priloge II.

Člen 4

Posebni zahtevki

Zainteresirana stranka, ki je predložila posebno poročilo, lahko naslovi zahtevke za pridobitev informacij v zvezi s takim poročilom neposredno pri točki za stike, ki je prejela navedeno poročilo.

Člen 5

Preverjanje vložnika

1.   Točka za stike, ki prejme zahtevek, preveri, ali ga je vložila zainteresirana stranka.

2.   Če zainteresirana stranka naslovi zahtevek na točko za stike, ki ni pristojna za obravnavanje takih zahtevkov v skladu s členom 3, se stranko povabi, da kontaktira pristojno točko za stike.

Člen 6

Ocenjevanje zahtevka

1.   Točka za stike, ki prejme zahtevek, oceni za vsak primer posebej, ali je zahtevek upravičen in izvedljiv.

2.   Če točka za stike sprejme zahtevek, določi obseg in stopnjo informacij, ki se posredujejo. To se omeji izključno na namene vložnika brez poseganja v določbe člena 8 Direktive 2003/42/ES. Informacije, ki niso povezane z vložnikovo opremo, poslovanjem ali področjem delovanja, se posredujejo samo v zbirni ali anonimizirani obliki, razen če vložnik ne predloži podrobne utemeljitve.

3.   Zainteresiranim strankam iz Priloge I(b) se lahko posredujejo samo informacije o njihovi opremi, njihovem poslovanju ali področju delovanja.

Člen 7

Odločitve splošne narave

Točka za stike, ki prejme zahtevek zainteresirane stranke iz Priloge I(a), lahko sprejme splošno odločitev, da navedeni zainteresirani stranki redno posreduje informacije, če se zahtevane informacije nanašajo na opremo, poslovanje ali področje delovanja zainteresirane stranke.

Člen 8

Uporaba informacij in zaupnost

1.   Vložnik uporablja prejete informacije izključno za namen, ki je naveden na obrazcu zahtevka in je združljiv s ciljem iz člena 1 Direktive 2003/42/ES. Vložnik ne sme razkrivati prejetih informacij brez pisnega dovoljenja dobavitelja.

2.   Vložnik sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev ustrezne zaupnosti prejetih informacij.

Člen 9

Evidence o zahtevkih

Vsaka točka za stike vodi evidenco prejetih zahtevkov in sprejetih ukrepov. Navedene informacije se Komisiji sporočijo vsakič, ko se prejme zahtevek in/ali sprejme ukrep.

Komisija da na voljo vsem točkam za stike posodobljeni seznam zahtevkov in ukrepov, ki so jih sprejele različne točke za stike in sama Komisija.

Člen 10

Način razširjanja informacij

Točke za stike lahko zainteresiranim strankam posredujejo informacije na papirju ali z uporabo varne elektronske komunikacije.

Iz varnostnih razlogov se zainteresiranim strankam ne dovoli neposredni dostop do podatkovnih baz z informacijami, prejetimi od drugih držav članic na podlagi člena 6(1) Direktive 2003/42/ES.

Člen 11

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. septembra 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 167, 4.7.2003, str. 23.

(2)  UL L 373, 31.12.1991, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1900/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 377, 27.12.2006, str. 176).


PRILOGA I

SEZNAM ZAINTERESIRANIH STRANK

(a)   Seznam zainteresiranih strank, ki lahko prejmejo informacije na podlagi odločitve za vsak primer posebej po členu 6(2) ali na podlagi splošne odločitve po členu 7

1.

Proizvajalci: oblikovalci in proizvajalci zrakoplovov, motorjev, propelerjev in delov zrakoplovov ter naprav; oblikovalci in proizvajalci sistemov vodenja zračnega prometa (ATM) in njihovih sestavnih delov; oblikovalci in proizvajalci sistemov za navigacijske službe zračnega prometa (ANS) in njihovih sestavnih delov; oblikovalci in proizvajalci sistemov in opreme, ki se uporabljajo za zračni del letališča

2.

Vzdrževanje: organizacije, ki sodelujejo pri vzdrževanju ali tehničnih pregledih zrakoplovov, motorjev, propelerjev in delov zrakoplovov ter naprav; z namestitvijo, spreminjanjem, vzdrževanjem, popravilom, tehničnimi pregledi, preverjanjem med letom ali nadzorom letalskih navigacijskih sredstev; ali z vzdrževanjem ali tehničnimi pregledi sistemov zračnega dela letališča, njegovih sestavnih delov in opreme

3.

Letalski prevozniki: letalske družbe in letalski prevozniki ter združenja letalskih družb in letalskih prevoznikov; upravljavci letališč in združenja upravljavcev letališč

4.

Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa in izvajalci posebnih funkcij ATM

5.

Izvajalci letaliških storitev: organizacije, ki se ukvarjajo z zemeljsko oskrbo zrakoplovov, vključno z oskrbo z gorivom, servisiranjem, pripravo dokumentacije o obremenitvi in uravnoteženosti, natovarjanjem, razledenitvijo in vleko na letališču ter z reševanjem in gašenjem požarov ali drugimi storitvami ukrepanja ob nesrečah

6.

Organizacije za usposabljanje na področju letalstva

7.

Organizacije iz tretjih držav: državni letalski organi in organi za preiskovanje nesreč iz tretjih držav

8.

Mednarodne organizacije na področju letalstva

9.

Raziskave: javni ali zasebni raziskovalni laboratoriji, centri in subjekti; ali univerze, ki sodelujejo pri raziskavah ali študijah o letalski varnosti.

(b)   Seznam zainteresiranih strank, ki lahko prejmejo informacije na podlagi odločitve za vsak primer posebej po členu 6(2) in 6(3)

1.

Piloti (na osebno pobudo)

2.

Kontrolorji zračnega prometa (na osebno pobudo) ali drugo osebje ATM/ANS, ki izvaja naloge v zvezi z varnostjo

3.

Inženirji/tehniki/osebje, ki skrbi za varnostno elektroniko v zračnem prometu/managerji na področju letalstva (ali managerji, ki upravljajo z letališči) (na osebno pobudo)

4.

Strokovni predstavniški organi osebja, ki izvaja naloge v zvezi z varnostjo.


PRILOGA II

Image


Top