EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0724

Uredba Komisije (ES) št. 724/2007 z dne 27. februarja 2007 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3149/92 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti

UL L 165, 27.6.2007, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; razveljavil 32010R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/724/oj

27.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/2


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 724/2007

z dne 27. februarja 2007

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3149/92 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti (1)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3730/87 z dne 10. decembra 1987 o splošnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog imenovanim organizacijam za razdeljevanje najbolj ogroženim osebam v Skupnosti (2) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ob razširitvi Skupnosti 1. januarja 1995 in 1. maja 2004 Uredba Komisije (EGS) št. 3149/92 (3) ni bila prilagojena, da bi vstavili navedbe v jezikih novih držav članic, ki so se pridružile Skupnosti na navedena datuma. Te navedbe je v zadevnih jezikih treba dopolniti.

(2)

Za zagotovitev skladnosti z Uredbo Komisije (ES) št. 725/2007 (4), ki prilagaja Uredbo (EGS) št. 3149/92 po pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, je treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2007.

(3)

Uredbo (EGS) št. 3149/92 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 3149/92 se spremeni:

1.

V členu 7(5) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Odpremne deklaracije, ki jih izda intervencijska agencija dobaviteljica, vsebujejo eno od naslednjih navedb iz Priloge.“

2.

Besedilo iz Priloge k tej uredbi se doda kot Priloga.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. februarja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  Glej stran 35 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 352, 15.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2535/95 (UL L 260, 31.10.1995, str. 3).

(3)  UL L 313, 30.10.1992, str. 50. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 133/2006 (UL L 23, 27.1.2006, str. 11).

(4)  Glej stran 4 tega Uradnega lista.


PRILOGA

„PRILOGA

Navedbe iz tretjega pododstavka člena 7(5)

v španščini

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

v češčini

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

v danščini

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

v nemščini

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

v estonščini

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

v grščini

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

v angleščini

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

v francoščini

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

v italijanščini

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

v latvijščini

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

v litovščini

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

v madžarščini

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

v malteščini

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

v nizozemščini

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

v poljščini

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

v portugalščini

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

v slovaščini

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

v slovenščini

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

v finščini

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

v švedščini

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.“


Top