Help Print this page 

Document 32007D0756

Title and reference
2007/756/ES: Odločba Komisije z dne 9. novembra 2007 o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil v skladu s členom 14(4) in (5) direktiv 96/48/ES in 2001/16/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5357)
  • In force
OJ L 305, 23.11.2007, p. 30–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 27 - 48

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/oj
Multilingual display
Text

23.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/30


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. novembra 2007

o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil v skladu s členom 14(4) in (5) direktiv 96/48/ES in 2001/16/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5357)

(2007/756/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti (1) in zlasti člena 14(4) in (5) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (2) ter zlasti člena 14(4) in (5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ko države članice odobrijo začetek obratovanja železniškega voznega parka, morajo zagotoviti, da se za vsako posamezno vozilo določi identifikacijska koda. Ta koda se potem vnese v nacionalni register vozil (v nadaljnjem besedilu „NRV“). Ta register mora biti dostopen za uporabo pooblaščenim predstavnikom pristojnih organov in zainteresiranih strani. Različni nacionalni registri morajo biti skladni glede vsebine in oblike zapisa podatkov. Zato jih je treba vzpostaviti na podlagi skupnih operativnih in tehničnih specifikacij.

(2)

Skupne specifikacije za NRV je treba sprejeti na podlagi osnutka specifikacij, ki ga je pripravila Evropska železniška agencija (v nadaljnjem besedilu „Agencija“). Ti osnutki specifikacij morajo zlasti opredeliti: vsebino, funkcionalno in tehnično arhitekturo, obliko zapisa podatkov, načine delovanja ter pravila za vnos in iskanje podatkov.

(3)

Ta odločba je bila pripravljena na podlagi priporočila Agencije št. ERA/REC/INT/01-2006 z dne 28. julija 2006.

V NRV države članice morajo biti navedena vsa vozila, odobrena v tej državi članici. Vendar je treba tovorne in potniške vagone vpisati le v NRV države članice, v kateri so prvič začeli obratovati.

(4)

Za registracijo vozil, potrditev registracije, spremembe registracijske(-ih) postavke(-) in potrditev sprememb(-e) je treba uporabljati standardne obrazce.

(5)

Vsaka država članica mora vzpostaviti računalniško podprt NRV. Vsi NRV morajo biti povezani z osrednjim virtualnim registrom vozil (v nadaljnjem besedilu „VRV“), ki ga upravlja Agencija, da se vzpostavi register dokumentov o interoperabilnosti v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3). VRV mora vsem uporabnikom omogočiti dostop prek enega portala do vseh NRV, in zagotoviti izmenjavo informacij med nacionalnimi NRV. Vendar zaradi tehničnih razlogov povezave z VRV še ni mogoče takoj vzpostaviti. Zato je treba od držav članic zahtevati, da svoj NRV povežejo z osrednjim VRV šele, ko bo VRV učinkovito deloval. V ta namen bo Agencija izvedla pilotni projekt.

(6)

V skladu s točko 8 zapisnika št. 40 zasedanja regulativnega odbora, ustanovljenega v skladu s členom 21 Direktive 2001/16/ES, je treba vsa obstoječa vozila vpisati v NRV države članice, v kateri so bili prej registrirani. Pri prenosu podatkov je treba upoštevati ustrezno prehodno obdobje in razpoložljivost podatkov.

(7)

V skladu s členom 14(4)(b) Direktive 96/48/ES in členom 14(4)(b) Direktive 2001/16/ES mora NRV vzdrževati ter posodabljati organ, ki je neodvisen od vseh prevoznikov v železniškem prometu. Države članice morajo Komisijo in druge države članice obvestiti o organu, ki so ga imenovale za ta namen, med drugim zaradi spodbujanja izmenjave informacij med temi organi.

(8)

Nekatere države članice imajo obsežno omrežje s tirno širino 1 520 mm, v katerem se uporablja vozni park vagonov, ki je skupen državam iz Skupnosti neodvisnih držav (SND). Tako je nastal skupen registracijski sistem, ki je pomemben element interoperabilnosti in varnosti tega omrežja s tirno širino 1 520 mm. Upoštevati je treba ta posebni položaj in določiti posebna pravila, da se prepreči pomanjkanje skladnosti pri obveznostih v zvezi z EU in SND za enako vozilo.

(9)

Pravila iz Priloge P k TSI za vodenje in upravljanje prometa se uporabljajo glede na sistem številčenja vozil za namen vpisovanja v NRV. Agencija bo pripravila priročnik za usklajeno uporabo teh pravil.

(10)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 21 Direktive 96/48/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V skladu s členom 14(5) Direktive 96/48/ES in členom 14(5) Direktive 2001/16/ES se sprejmejo skupne specifikacije nacionalnega registra vozil, ki so določene v Prilogi.

Člen 2

Države članice za registriranje vozil po začetku veljavnosti te odločbe uporabijo skupne specifikacije iz Priloge.

Člen 3

Države članice registrirajo obstoječa vozila v skladu z oddelkom 4 Priloge.

Člen 4

1.   Države članice v skladu s členom 14(4)(b) Direktive 96/48/ES in členom 14(4)(b) Direktive 2001/16/ES imenujejo nacionalni organ, ki je odgovoren za vzdrževanje in posodabljanje nacionalnega registra vozil. Ta organ je lahko nacionalni organ za varnost zadevne države članice. Države članice zagotovijo, da ti organi sodelujejo in si izmenjujejo informacije, zato da se omogoči pravočasno sporočanje sprememb podatkov.

2.   Države članice v enem letu od začetka veljavnosti te odločbe obvestijo Komisijo in druge države članice o organu, imenovanem v skladu z odstavkom 1.

Člen 5

1.   Železniški vozni park, ki začne prvič obratovati v Estoniji, Latviji ali Litvi in je predviden za uporabo zunaj Evropske unije kot del voznega parka vagonov skupnega železniškega sistema s tirno širino 1 520 mm, se vpiše v NRV in zbirko podatkov Sveta za železniški promet Skupnosti neodvisnih držav. V tem primeru se lahko namesto sistema številčenja iz Priloge uporablja 8-mestni sistem številčenja.

2.   Železniški vozni park, ki začne prvič obratovati v tretji državi in je predviden za uporabo v Evropski uniji kot del voznega parka vagonov skupnega železniškega sistema s tirno širino 1 520 mm, se ne vpiše v NRV. Vendar mora biti v skladu s členom 14(4) Direktive 2001/16/ES mogoče pridobiti informacije iz člena 14(5)(c), (d) in (e) iz zbirke podatkov Sveta za železniški promet SND.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. novembra 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 235, 17.9.1996, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/32/ES (UL L 141, 2.6.2007, str. 63).

(2)  UL L 110, 20.4.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/32/ES.

(3)  UL L 164, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA

1.   PODATKI

Naslednji seznam prikazuje predlagano obliko zapisa podatkov NRV.

Postavke so oštevilčene v skladu s predlaganim standardnim obrazcem za registracijo iz Dodatka 4.

Poleg tega je mogoče dodati polje(-a) za opombe, kot je identifikacija vozil v preiskavi (glej oddelek 3.4).

1.

Evropska številka vozila

Obvezno

Vsebina

Numerična identifikacijska koda iz Priloge P k TSI za „vodenje in upravljanje prometa“ (v nadaljnjem besedilu „VUP TSI“) (1).

 

Oblika

1.1

Številka

12-mestna (2)

1.2

Prejšnja številka (za preštevilčena vozila, če je potrebno)

12-mestna (2)

2.

Država članica in NOV

Obvezno

Vsebina

Identifikacija države članice in NVO, ki je vozilo odobril. Za vozila iz tretjih držav država članica, v kateri so bila odobrena.

 

Oblika

2.1

Numerična koda države članice iz Priloge P k OPE TSI

2-mestna koda

2.2

Ime NVO

besedilo

3.

Leto izdelave

Obvezno

Vsebina

Leto, ko je vozilo zapustilo tovarno.

 

Oblika

3.

Leto izdelave

LLLL

4.

Sklicevanje na ES

Obvezno

Vsebina

Sklicevanje na ES-izjavo o verifikaciji in organ izdaje (naročnik).

 

Oblika

4.1

Datum izjave

datum

4.2

Sklicevanje na ES

besedilo

4.3

Ime organa izdaje (naročnik)

besedilo

4.4

Številka registriranega podjetja

besedilo

4.5

Naslov organizacije, ulica in številka

besedilo

4.6

Kraj

besedilo

4.7

Koda države

ISO

4.8

Poštna številka

alfanumerična koda

5.

Sklicevanje na register železniškega voznega parka

Obvezno

Vsebina

Sklicevanje na subjekt, odgovoren za register železniškega voznega parka (3).

 

Oblika

5.1

Subjekt, odgovoren za register

besedilo

5.2

Naslov subjekta, ulica in številka

besedilo

5.3

Kraj

besedilo

5.4

Koda države

ISO

5.5

Poštna številka

alfanumerična koda

5.6

Naslov elektronske pošte

elektronska pošta

5.7

Sklicevanje, ki omogoča pridobitev ustreznih tehničnih podatkov iz registra železniškega voznega parka

alfanumerična koda

6.

Omejitve

Obvezno

Vsebina

Kakršne koli omejitve glede uporabe vozila.

 

Oblika

6.1

Označene omejitve

(glej Dodatek 1)

koda

6.2

Neoznačene omejitve

besedilo

7.

Lastnik

Neobvezno

Vsebina

Identifikacija lastnika vozila.

 

Oblika

7.1

Ime organizacije

besedilo

7.2

Številka registriranega podjetja

besedilo

7.3

Naslov organizacije, ulica in številka

besedilo

7.4

Kraj

besedilo

7.5

Koda države

ISO

7.6

Poštna številka

alfanumerična koda

8.

Imetnik

Obvezno

Vsebina

Identifikacija imetnika vozila.

 

Oblika

8.1

Ime organizacije

besedilo

8.2

Registrirana poslovna številka

besedilo

8.3

Naslov organizacije, ulica in številka

besedilo

8.4

Kraj

besedilo

8.5

Koda države

ISO

8.6

Poštna številka

alfanumerična koda

8.7

OIV – neobvezno

alfanumerična koda

9.

Subjekt, odgovoren za vzdrževanje

Obvezno

Vsebina

Sklicevanje na subjekt, odgovoren za vzdrževanje (4).

 

Oblika

9.1

Subjekt, odgovoren za vzdrževanje

besedilo

9.2

Naslov subjekta ulica in številka

besedilo

9.3

Kraj

besedilo

9.4

Koda države

ISO

9.5

Poštna številka

alfanumerična koda

9.6

Naslov elektronske pošte

elektronska pošta

10.

Umik

Obvezno, če se umik izvaja

Vsebina

Datum uradnega razreza in/ali drugega načina odstranitve in koda za način umika.

 

Oblika

10.1

Način odstranitve

(glej Dodatek 3)

2-mestna koda

10.2

Datum umika

datum

11.

Države članice, v katerih je vozilo odobreno

Obvezno

Vsebina

Seznam držav članic, v katerih je vozilo odobreno.

 

Oblika

11.

Številčna koda države članice iz Priloge P.4 k VUP TSI

seznam

12.

Številka dovoljenja

Obvezno

Vsebina

Usklajena številka dovoljenja za začetek obratovanja, ki jo določi NVO.

 

Oblika

12.

Številka dovoljenja

alfanumerična koda na podlagi EIŠ, glej Dodatek 2

13.

Dovoljenje za začetek obratovanja

Obvezno

Vsebina

Datum dovoljenja za začetek obratovanja vozila (5) in njegova veljavnost.

 

Oblika

13.1

Datum dovoljenja

datum (LLLLMMDD)

13.2

Dovoljenje velja do

datum (vključno z)

13.3

Začasen odvzem dovoljenja

da/ne

2.   ARHITEKTURA

2.1   Povezave z drugimi registri

Na podlagi nove zakonodajne ureditve EU je vzpostavljenih več registrov. V tabeli je povzeto, kateri registri in zbirke podatkov se lahko povežejo z NRV, ko se bodo uporabljali.

Register ali zbirka podatkov

Odgovorni subjekt

Drugi subjekti, ki imajo dostop

NRV

(direktive o interoperabilnosti)

RS (6)/NVO

drugi NVO/RS/ŽP/UI/PO/RO/imetnik/lastnik/ERA/OTIF

ŽVP

(direktive o interoperabilnosti)

določi država članica

ŽP/UI/NVO/ERA/OTIF/imetnik/delavnice

RPŽVP

(TAT TSI in ESRN)

imetnik

ŽP/UI/NVO/ERA/imetnik/delavnice

ZPVIE

(TAT TSI in ESRN)

še ni določeno

ŽP/UI/NVO/ERA/imetnik/delavnice/uporabnik

register železniškega voznega parka (7)

(konvencija iz Cape Towna)

registrator

javnost

register OTIF

(COTIF (1999) – ATMF)

OTIF

pristojni organi/ŽP/UI/PO/RO/imetnik/lastnik/ERA/sekretariat OTIF

Za izvajanje NRV ni mogoče čakati na pripravo vseh registrov, zato mora specifikacija NRV omogočati poznejše povezovanje z drugimi registri. V ta namen:

ŽVP: NRV se sklicuje na ŽVP z navedbo subjekta, ki je odgovoren zanj. Ključ za povezovanje obeh registrov je postavka št. 5.7,

RPŽVP: vključuje nekatere „upravne“ elemente NRV. Pod specifikacijo v TAT TSI ESRN. ESRN upošteva specifikacijo NRV,

ZPVIE: vključuje podatke iz RPŽV in podatke o vzdrževanju. Povezava z NRV ni predvidena,

ROIV: upravljati ga morata skupaj ERA in OTIF (ERA za EU in OTIF za vse države članice OTIF, ki niso članice EU). Imetnik se vpiše v NRV. TSI VUP določa druge svetovne osrednje registre (kot so kode vrste vozila, kode za interoperabilnost, kode držav itd.), ki jih mora upravljati „centralni organ“, določen na podlagi sodelovanja ERA in OTIF,

register železniškega voznega parka (konvencija iz Cape Towna): to je registracija finančnih informacij v zvezi s premično opremo. Ta register se lahko razvije kot rezultat diplomatske konference, ki je potekala februarja 2007. Povezava je mogoča, ker register UNIDROIT zahteva informacije o številki vozila in lastniku. Ključ za povezovanje obeh registrov je EŠV,

register OTIF: register OTIF bo določen ob upoštevanju te odločbe in drugih registrov EU.

Arhitektura celotnega sistema ter povezave med NRV in drugimi registri bodo opredeljene tako, da bodo omogočale pridobitev zahtevanih informacij, kadar je potrebno.

2.2   Arhitektura svetovnega NRV EU

Registri NRV se izvajajo decentralizirano. Cilj je vzpostavitev iskalnika poslanih podatkov s skupno aplikacijo programske opreme, ki omogoča uporabnikom, da pridobijo podatke iz vseh lokalnih registrov (LR) v državah članicah.

Podatki NRV so shranjeni na nacionalni ravni in bodo dostopni prek spletne aplikacije (z lastnim spletnim naslovom).

Evropski osrednji virtualni register vozil (EC VRV) je sestavljen iz dveh podsistemov:

virtualnega registra vozil (VRV), ki je osrednji iskalnik v ERA,

nacionalnega(-ih) registra(-ov) vozil (NRV), ki je(so) LR v državah članicah.

Slika 1

Arhitektura EC VRV

Image

Ta arhitektura temelji na dveh komplementarnih podsistemih, ki omogočata iskanje podatkov, shranjenih lokalno v vseh državah članicah, z namenom, da se:

vzpostavi računalniške registre na nacionalni ravni in jih odpre za navzkrižno iskanje,

nadomesti papirne registre z računalniškimi evidencami. To bo državam članicam omogočilo, da upravljajo in si izmenjujejo informacije z drugimi državami članicami,

omogočanje povezav med NRV in VRV s skupnimi standardi in tehnologijo.

Glavna načela te arhitekture so:

vsi NRV bodo postali del računalniško podprtega omrežnega sistema,

vse države članice si bodo z dostopom do sistema ogledovale skupne podatke,

ko bo VRV vzpostavljen, ne bodo mogoče dvojne registracije podatkov in s tem povezane morebitne napake,

posodobljeni podatki.

Ta arhitektura se bo izvajala v naslednjih korakih:

sprejetje te odločbe,

izvajanje pilotnega projekta s strani Agencije, ki vključuje VRV z vsaj tremi NRV držav članic, povezanimi z njim, ter vzpostavitev uspešne povezave s sedanjim NRV z uporabo prevajalskega programa,

ocena pilotnega projekta in posodobitev te odločbe, če je primerno,

objava specifikacij s strani Agencije, da jih lahko uporabljajo države članice in povežejo svoje NRV z osrednjim VRV,

kot zadnji korak se z ločeno odločbo in po oceni pilotnega projekta vse nacionalne NRV poveže NRV z osrednjim VRV.

3.   NAČIN DELOVANJA

3.1   Uporaba NRV

NRV se uporablja za:

evidenco dovoljenj,

evidenco EŠV, dodeljenih vozilom,

iskanje kratkih informacij na evropskem nivoju, povezanih z določenim vozilom,

spremljanje pravnih vidikov, kot so obveznosti in pravne informacije,

informacije za preglede, povezane predvsem z varnostjo in vzdrževanjem,

omogočanje stika z lastnikom in imetnikom,

navzkrižno preverjanje nekaterih varnostnih zahtev pred izdajo varnostnega spričevala,

spremljanje določenega vozila.

3.2   Obrazci za vlogo

3.2.1   Vloga za registracijo

Obrazec, ki ga je treba uporabiti, je v Dodatku 4.

Subjekt, ki vlaga vlogo za registracijo vozila, odkljuka polje „Nova registracija“. V prvem delu izpolni vse potrebne informacije od postavke 2 do postavke 9 in postavko 11 in jo potem vlogo pošlje:

RS države članice, v kateri želi registrirati vozilo,

RS prve države članice, v kateri želi uporabiti vozilo, ki prihaja iz tretje države.

3.2.2   Registracija vozila in izdaja evropske številke vozila

V primeru prve registracije zadevni RS izda evropsko številko vozila.

Uporabijo se lahko posamezni obrazci za registracijo posameznih vozil ali en obrazec za celoten niz vozil iste serije ali naročila, h kateremu se priloži seznam številk vozila.

RO sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev točnosti podatkov, ki se vnesejo v NRV. Zato lahko RS prosi za informacije druge RS, zlasti če subjekt, ki vlaga vlogo za registracijo v državi članici, nima sedeža v tej državi članici.

3.2.3   Sprememba ene ali več registracijskih postavk

Subjekt, ki vlaga vlogo za spremembo registracijske(-ih) postavke(-) vozila:

odkljuka polje „Sprememba“,

vpiše dejansko EŠV (postavka št. 0),

odkljuka polje, povezano s spremenjeno(-imi) postavko(-ami),

vpiše novo vsebino spremenjene(-ih) postavke(-) in potem pošlje obrazec RO katere koli države članice, v kateri je vozilo registrirano.

V nekaterih primerih uporaba standardnega obrazca morda ne bo zadostna. Če je potrebno, lahko zadevni RS zato uporabi dodatne dokumente v papirni ali elektronski obliki.

Če se imetnik zamenja, je na novo registrirani imetnik odgovoren, da obvesti RS, RS pa mora obvestiti novega imetnika o spremembi registracije. Prejšnji imetnik se odstrani iz NRV in razreši odgovornosti šele, ko novi imetnik potrdi sprejetje statusa imetnika.

Če se zamenja lastnik, je na novo registrirani lastnik odgovoren, da obvesti RS. Prejšnji lastnik se nato odstrani iz NRV. Novi lastnik lahko zahteva, da se njegovi podatki vnesejo v NRV.

Po registraciji sprememb lahko NVO določi novo številko dovoljenja in v nekaterih primerih novo EŠV.

3.2.4   Umik registracije

Subjekt, ki vlaga vlogo za umik registracije, odkljuka polje „Umik“. Potem izpolni postavko št. 10 in pošlje vlogo RS katere koli države članice, v kateri je vozilo registrirano.

RO potrdi registracijo, tako da vpiše datum umika in zadevni subjekt obvesti o umiku.

3.2.5   Dovoljenje v več državah članicah

Ko se vozilo, ki je že odobreno in registrirano v eni državi članici, odobri v drugi državi članici, ga je treba vpisati v NRV slednje države članice. Vendar je treba v tem primeru vpisati le podatke v zvezi s postavkami 1, 2, 6, 11, 12 in 13, saj navedeni podatki veljajo le za slednjo državo članico.

Dokler VRV in povezava z vsemi NRV ne delujeta popolnoma, si zadevni registracijski subjekti izmenjujejo informacije, da zagotovijo skladnost podatkov v zvezi z istim vozilom.

Tovorni in potniški vagoni se vpišejo le v NRV države članice, v kateri so začeli prvič obratovati.

3.3   Pravice do dostopa

Pravice do dostopa do podatkov NRV določene države članice „XX“ so navedene v tabeli, v kateri so kode dostopa opredeljene na naslednji način:

Koda dostopa

Vrsta dostopa

0.

ni dostopa

1.

omejeno iskanje (pogoji v stolpcu „Pravice do branja“)

2.

neomejeno iskanje

3.

omejeno iskanje in posodabljanje

4.

neomejeno iskanje in posodabljanje

Vsak RS ima popoln dostop in pravice do posodabljanja le za podatke iz svoje zbirke podatkov. Zato je koda dostopa 3.

Subjekt

Opredelitev

Pravice do branja

Pravice do posodabljanja

Postavka št. 7

Vse druge postavke

RS/NVOA „XX“

registracijski subjekt/NVO v državi članici „XX“

vsi podatki

vsi podatki

4

4

Drugi NVO/RS

drugi NVO in/ali drugi registracijski subjekti

vsi podatki

ni podatkov

2

2

ERA

Evropska železniška agencija

vsi podatki

ni podatkov

2

2

Imetniki

imetnik vozila

vsi podatki o imetnikovih vozilih

ni podatkov

1

1

Upravljavci voznega parka

upravljavec vozil, ki jih imenuje imetnik

vsi podatki o vozilih, za katera jih je imenoval imetnik

ni podatkov

1

1

Lastniki

lastnik vozila

vsi podatki o lastnikovih vozilih

ni podatkov

1

1

ŽP

železniški prevoznik

vsi podatki glede na številko vozila

ni podatkov

0

1

UI

upravljavec infrastrukture

vsi podatki glede na številko vozila

ni podatkov

0

1

PO in RO

organi za preglede in revizije, ki jih priglasi država članica

vsi podatki o vozilih, ki se pregledajo ali revidirajo

ni podatkov

2

2

Drugi zakoniti uporabniki

vsi običajni uporabniki, ki jih prizna NVO ali ERA

za občasno opredelitev, trajanje je lahko omejeno

ni podatkov

0

1

3.4   Arhivske evidence

Vse podatke v NRV je treba hraniti 10 let od datuma umika in odjave vozila. Vsaj prva tri leta morajo biti podatki na voljo prek spleta. Po treh letih se lahko podatki hranijo v elektronski ali papirni obliki ali katerem koli drugem sistemu arhiviranja. Če se kadar koli v obdobju 10 let začne preiskava, ki vključuje vozilo ali vozila, je treba podatke v zvezi s temi vozili na zahtevo hraniti dlje kot 10 let.

Vse spremembe v NRV je treba zabeležiti. Upravljanje arhivskih sprememb je mogoče izvajati s tehničnimi funkcijami IT.

4.   OBSTOJEČA VOZILA

4.1   Upoštevani podatki

Upoštevalo se je vseh 13 ohranjenih postavk, da bi se določilo, katere od njih so obvezne in katere ne.

4.1.1   Postavka št. 1 – Evropska številka vozila (obvezno)

(a)   Vozila, ki so že oštevilčena z 12-mestno identifikacijo

Države, ki imajo enotno kodo države: vozila morajo ohraniti trenutno številko. Obstoječo 12-mestno številko je treba registrirati brez sprememb.

Države, ki imajo glavno kodo države in posebno kodo dodeljeno v naprej:

Nemčija z glavno kodo države 80 in posebno kodo 68 za AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

Švica z glavno kodo države 85 in posebno kodo 63 za BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn),

Italija z glavno kodo države 83 in posebno kodo 64 za FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

Madžarska z glavno kodo države 55 in posebno kodo 43 za GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Vozila morajo ohraniti trenutno številko. 12-mestno številko je treba registrirati brez sprememb (8).

Sistem IT mora upoštevati obe kodi(glavno kodo države in posebno kodo), ki se uporabljata v isti državi.

(b)   Vozila, ki se uporabljajo v mednarodnem prometu, brez 12-mestne identifikacije

Uporabi se postopek v dveh korakih:

v NRV se dodeli se 12-mestna številka (v skladu z VUP TSI), ki se opredeli v skladu z značilnostmi vozila. Sistem IT mora povezati to registrirano številko s trenutno številko vozila,

12-mestna številka se fizično namesti na vozilo v obdobju 6 let.

(c)   Vozila, ki se uporabljajo v domačem prometu, brez 12-mestne identifikacije

Navedeni postopek lahko velja za vozila, ki se prostovoljno uporabljajo izključno v domačem prometu.

4.1.2   Postavka št. 2 – Država članica in NVO (obvezno)

Postavka „Država članica“ se mora vedno nanašati na državo članico, v katere NRV je bilo vozilo vpisano. Postavka „NVO“ se nanaša na subjekt, ki je izdal dovoljenje za začetek obratovanja vozila.

4.1.3   Postavka št. 3 – Leto izdelave

Če leto izdelave ni točno znano, je treba vpisati približno leto.

4.1.4   Postavka št. 4 – Sklicevanje na ES

Običajno takšnega sklicevanja za obstoječa vozila ni, razen za nekatera, ki se uporabljajo na železniškem sistemu za visoke hitrosti. Zabeleži se le, če je na voljo.

4.1.5   Postavka št. 5 – Sklicevanje na register železniškega voznega parka

Zabeleži se le, če je na voljo.

4.1.6   Postavka št. 6 – Omejitve

Zabeleži se le, če je na voljo.

4.1.7   Postavka št. 7 – Lastnik

Zabeleži se le, če je na voljo in/ali na zahtevo.

4.1.8   Postavka št. 8 – Imetnik (obvezno)

Običajno na voljo in obvezno.

4.1.9   Postavka št. 9 – Subjekt, odgovoren za vzdrževanje

Ta postavka je obvezna.

4.1.10   Postavka št. 10 – Umik

Uporablja se v primeru umika.

4.1.11   Postavka št. 11 – Država članica, v kateri je bilo vozilo odobreno

Običajno se vagoni RIV, potniški vagoni RIC in vozila v skladu z dvostranskimi ali večstranskimi sporazumi registrirajo kot takšni. Če je ta informacija na voljo, jo je treba ustrezno zabeležiti.

4.1.12   Postavka št. 12 – Številka dovoljenja

Zabeleži se le, če je na voljo.

4.1.13   Postavka št. 13 – Začetek obratovanja (obvezno)

Če datum začetka obratovanja ni točno znan, je treba vpisati približno leto.

4.2   Postopek

Subjekt, ki je bil prej odgovoren za registracijo vozila, mora dati NVO ali RS države, v kateri ima sedež, na voljo vse informacije.

Tovorne in potniške vagone je treba vpisati le v NRV države članice, v kateri je imel sedež prejšnji registracijski subjekt.

Če je bilo obstoječe vozilo odobreno v več državah članicah, pošlje RS, ki registrira to vozilo, ustrezne podatke RS druge zadevne države članice.

NVO ali RS prevzame informacije v svoj NRV.

NVO ali RS obvesti vse vpletene strani, ko je prenos informacij končan. Obvestiti je treba vsaj naslednje subjekte:

subjekt, ki je bil prej odgovoren za registracijo vozila,

imetnika,

ERA.

4.3   Prehodno obdobje

4.3.1   Razpoložljivost informacij za NSA

Prejšnji registracijski subjekt, odgovoren za registracijo vozila, mora vse potrebne informacije dati na voljo v skladu s sporazumom z RS. Podatke je treba prenesti vsaj v 12 mesecih po odločbi Komisije. Če je mogoče, je treba uporabiti elektronsko obliko.

4.3.2   Vozila, ki se uporabljajo v mednarodnem prometu

RS vsake države članice mora ta vozila vnesti v svoj NRV najpozneje v 2 letih po odločbi Komisije.

Glej tudi 4.1.1(b).

4.3.3   Vozila, ki se uporabljajo v domačem prometu

RS vsake države članice mora ta vozila vnesti v svoj NRV najpozneje v 3 letih po odločbi Komisije.


(1)  Komisija je 11. avgusta 2006 sprejela Odločbo 2006/920/ES o tehnični specifikaciji interoperabilnosti, ki se nanaša na podsistem „Vodenje in upravljanje prometa“ vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (notificirano 14. avgusta 2006). Ustrezna TSI za visoke hitrosti bo predvidoma sprejeta leta 2007 in uporablja enak sistem številčenja.

(2)  V skladu s členom 5.1 te odločbe se lahko uporablja tudi 8-mestni številčni sistem Sveta za železniški promet Skupnosti neodvisnih držav.

(3)  Registri iz člena 22a Direktive 96/48/ES in člena 24 Direktive 2001/16/ES.

(4)  Ta subjekt je lahko prevoznik v železniškem prometu, ki uporablja vozilo, njegov podizvajalec ali imetnik.

(5)  Dovoljenje podeljeno v skladu s členom 14 Direktive 96/48/ES ali Direktive 2001/16/ES.

(6)  Registracijski subjekt (v nadaljnjem besedilu „RS“) je subjekt, ki ga v skladu s členom 14(4)(b) Direktive 96/48/ES in členom 14(4)(b) Direktive 2001/16/ES vsaka država članica imenuje za vzdrževanje in posodabljanje NRV.

(7)  Kot je določeno v osnutku protokola h Konvenciji o mednarodnih zavarovanjih na premični opremi glede zadev, ki se nanašajo na železniški vozni park.

(8)  Vendar je treba vsem novim vozilom, ki začnejo obratovati za AAE, BLS, FNME in GySEV/ROeEE, dati standardno kodo države.

Dodatek 1

OZNAČEVANJE OMEJITEV

1.   NAČELA

Omejitve (tehničnih značilnosti), ki so že zabeležene v drugih registrih, do katerih imajo NVO dostop, ni treba ponoviti v NRV.

Sprejemljivost v čezmejnem prometu temelji na:

informacijah, opredeljenih v številki vozila,

abecedni kodi,

označbi vozila.

Zato teh informacij ni treba ponoviti v NRV.

2.   STRUKTURA

Kode so razdeljene na tri ravni:

1. raven: kategorija omejitve

2. raven: vrsta omejitve

3. raven: vrednost ali specifikacija.

Označevanje omejitev

Kategorija

Vrsta

Vrednost

Ime

1

 

 

Tehnične omejitve v zvezi s konstrukcijo

 

1

numerična (3)

najmanjši polmer krožnega loka v metrih

 

2

omejitve tirnega tokokroga

 

3

numerična (3)

omejitve hitrosti v km/h (označeno na vagonih in potniških vagonih, vendar ni označeno na lokomotivah)

2

 

 

Geografske omejitve

 

1

alfanumerična (3)

kinematični profil (kode iz Priloge C VAG TSI)

 

2

seznam kod

tirna širina kolesnih dvojic

 

 

1

spremenljiva tirna širina 1 435/1 520

 

 

2

spremenljiva tirna širina 1 435/1 668

 

3

brez SNV na vozilu

 

4

ERTMS A na vozilu

 

5

numerična (3)

sistem B na vozilu (1)

3

 

 

Okoljske omejitve

 

1

seznam kod

klimatsko območje EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Omejitve uporabe, vključene v potrdilo o odobritvi

 

1

odvisno od časa

 

2

odvisno od razmer (prevožena razdalja, obraba itd.)


(1)  Če je vozilo opremljeno z več kot enim sistemom B, se navede posamezna koda za vsak sistem.

Numerična koda je sestavljena iz treh znakov, pri čemer:

se 1xx uporablja za vozilo, opremljeno s sistemom za signalizacijo,

se 2xx uporablja za vozilo, opremljeno z radiem,

Xx ustreza numeričnim kodam iz Priloge B k SNV TSI.

Dodatek 2

STRUKTURA IN VSEBINA EIŠ

Koda za usklajen sistem številčenja, imenovan evropska identifikacijska številka (EIŠ), za varnostna spričevala in druge dokumente

Primer:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

koda države

(2 črki)

vrsta dokumenta

(2 števki)

leto izdaje

(4 števke)

števec

(4 števke)

Polje 1

Polje 2

Polje 3

Polje 4

POLJE 1 –   KODA DRŽAVE (2 ČRKI)

Kode so uradno objavljene in posodobljene v Medinstitucionalnem slogovnem priročniku na evropski spletni strani (http://publications.europa.eu/code/en/en-5000600.htm).

Država

Koda

Avstrija

AT

Belgija

BE

Bolgarija

BG

Ciper

CY

Češka

CZ

Danska

DK

Estonija

EE

Finska

FI

Francija

FR

Nemčija

DE

Grčija

EL

Madžarska

HU

Islandija

IS

Irska

IE

Italija

IT

Latvija

LV

Lihtenštajn

LI

Litva

LT

Luksemburg

LU

Norveška

NO

Malta

MT

Nizozemska

NL

Poljska

PL

Portugalska

PT

Romunija

RO

Slovaška

SK

Slovenija

SI

Španija

ES

Švedska

SE

Švica

CH

Združeno kraljestvo

UK

Kode za večnacionalne organe za varnost je treba sestaviti na enak način. Zdaj obstaja le en organ: Varnostni organ za predor pod Rokavskim prelivom. Predlaga se uporaba naslednje kode:

Večnacionalni varnostni organ

Koda

Varnostni organ za predor pod Rokavskim prelivom

CT

POLJE 2 –   VRSTA DOKUMENTA (2-MESTNO ŠTEVILO)

Števki omogočata opredelitev vrste dokumenta:

prva števka opredeljuje splošno razvrstitev dokumenta,

druga števka določa podvrsto dokumenta.

Ob potrebi po drugih kodah se ta sistem številčenja lahko razširi. V tabeli je prikazan predlagan seznam znanih in mogočih kombinacij dvomestnih številk, razširjenih s predlogom za dovoljenje za začetek obratovanja vozil:

Kombinacija številk za polje 2

Vrsta dokumenta

Podvrsta dokumenta

[0 1]

dovoljenja

dovoljenja za ŽP

[0 x]

dovoljenja

drugo

[1 1]

varnostno spričevalo

del A

[1 2]

varnostno spričevalo

del B

[1 x]

varnostno spričevalo

drugo

[2 1]

varnostno dovoljenje

del A

[2 2]

varnostno dovoljenje

del B

[2 x]

varnostno dovoljenje

drugo

[3 x]

rezervirano npr. za vzdrževanje železniškega voznega parka, infrastrukturo ali drugo

 

[4 x]

rezervirano za priglašene organe

npr. različne vrste priglašenih organov

[5 1] in [5 5] (1)

dovoljenje za začetek obratovanja

vlečni vozni park

[5 2] in [5 6] (1)

dovoljenje za začetek obratovanja

vlečeno potniško vozilo

[5 3] in [5 7] (1)

dovoljenje za začetek obratovanja

vagoni

[5 4] in [5 8] (1)

dovoljenje za začetek obratovanja

posebna vozila

[6 x] … [9 x]

rezervirano (4 vrste dokumentov)

rezervirano (10 podvrst za vsakega)

POLJE 3 –   LETO IZDAJE (4-MESTNO ŠTEVILO)

To polje označuje leto (v določeni obliki llll, tj. 4 števke), v katerem je bilo izdano dovoljenje.

POLJE 4 –   ŠTEVEC

Števec je naraščajoče število, ki se poveča za eno enoto vsakič, ko je izdan dokument, ne glede na to, ali je to novo, obnovljeno ali posodobljeno/spremenjeno dovoljenje. Tudi če je potrdilo razveljavljeno ali dovoljenje zadržano, se številka, ki se nanj nanaša, ne more ponovno uporabiti.

Vsako leto se števec ponovno nastavi na ničlo.


(1)  Če se 4 števke, predvidene za polje 4 „Števec“ v enem letu v celoti izkoristijo, se prvi dve števki polja 2 spremenita:

[5 1] v [5 5] za vlečni vozni park,

[5 2] v [5 6] za vlečena potniška vozila,

[5 3] v [5 7] za vagone,

[5 4] v [5 8] za posebna vozila.

Dodatek 3

OZNAČEVANJE UMIKA

Koda

Način umika

Opis

00

Ni umika

Vozilo ima veljavno registracijo.

10

Zadržana registracija

Razlog ni naveden.

Registracija vozila je zadržana na zahtevo lastnika ali imetnika ali z odločbo NVO ali RS.

11

Zadržana registracija

Vozilo je namenjeno skladiščenju v delovnem stanju kot neaktivna ali strateška rezerva.

20

Prenesena registracija

Za vozilo je znano, da je ponovno registrirano pod drugo številko ali v drugem NRV za nadaljnjo uporabo v evropskem železniškem omrežju (v celotnem omrežju ali delu tega omrežja).

30

Odjava

Razlog ni naveden.

Registracija vozila za delovanje v evropskem železniškem omrežju je potekla brez znane ponovne registracije.

31

Odjava

Vozilo je namenjeno nadaljnji uporabi kot železniško vozilo zunaj evropskega železniškega omrežja.

32

Odjava

Vozilo je namenjeno za obnovo glavnih interoperabilnih sestavnih delov/modulov/rezervnih delov ali obsežno prenovo.

33

Odjava

Vozilo je namenjeno za razrez in odstranitev materialov (vključno z glavnimi rezervnimi deli) za recikliranje.

34

Odjava

Vozilo je namenjeno za „zgodovinski ohranjeni železniški vozni park“ za delovanje v ločenem omrežju ali statično razstavo zunaj evropskega železniškega omrežja.

Uporaba kod

Če razlog za umik ni naveden, se za opredelitev spremembe statusa registracije uporabijo kode 10, 20 in 30.

Če je razlog za umik znan: kode 11, 31, 32, 33 in 34 so možnosti, ki so na voljo v zbirki podatkov NRV. Te kode temeljijo izključno na informacijah, ki jih RS zagotovi imetnik ali lastnik.

Vprašanja registracije

Vozilo z zadržano registracijo ali odjavljeno vozilo ne sme delovati v evropskem železniškem omrežju pod evidentirano registracijo.

Za ponovno aktivacijo registracije je potrebno ponovno dovoljenje NVO pod pogoji v zvezi z vzrokom ali razlogom za zadržanje in odjavo.

Prenos registracije poteka v skladu z direktivami EU za homologacije vozil in dovoljenja za začetek obratovanja.

Dodatek 4

STANDARDNI OBRAZEC ZA REGISTRACIJO

Image

Image

Image

Dodatek 5

GLOSAR

Kratica

Opredelitev

COTIF

Konvencija o mednarodnem železniškem prometu

država članica Evropske unije

EC VRS

evropski centraliziran virtualni register vozil

EIŠ

evropska identifikacijska številka

EK

Evropska komisija

EN

evropski standard (evropska norma)

ERA

Evropska železniška agencija, imenovana tudi „Agencija“

ERTMS

evropski sistem upravljanja železniškega prometa

ESRN (TAT)

Evropski strateški razvojni načrt (TAT)

EŠV

evropska številka vozila

EU

Evropska unija

INF

infrastruktura

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo

IT

informacijska tehnologija

KH

(sistem) železnice za konvencionalne hitrosti

LR

lokalni register

NRV

nacionalni register vozil

NVO

nacionalni varnostni organ

OIV

oznaka imetnika vozila

OTIF

Medvladna organizacija za mednarodni železniški promet

PO

preiskovalni organ

PrO

priglašeni organ

RIC

pravilnik, ki ureja medsebojno uporabo vagonov in službenih vagonov v mednarodnem prometu

RIV

pravilnik, ki ureja medsebojno uporabo tovornih vagonov v mednarodnem prometu

RO

regulativni organ

ROIV

register oznak imetnika vozila

RPŽVP (TAT)

referenčni podatki o železniškem voznem parku (TAT)

RS

registracijski subjekt, npr. organ, odgovoren za vzdrževanje in posodabljanje NRV

SND

Skupnost neodvisnih držav

SNV

sistem nadzor-vodenje

TAT (TSI)

telematske aplikacije za tovorni promet (TSI)

TSI

tehnična specifikacija za interoperabilnost

UI

upravljavec infrastrukture

VAG (TSI)

vagon (TSI)

VH

(sistem) visoke hitrosti

VRV

virtualni register vozil

VUP (TSI)

vodenje in upravljanje prometa (TSI)

ZP

zbirka podatkov

ZPVIE (TAT)

operativna zbirka podatkov za vagone in intermodalne enote (TAT)

ŽP

prevoznik v železniškem prometu

ŽVP

železniški vozni park


Top