EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1920

Uredba (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (prenovitev)

OJ L 376, 27.12.2006, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 104 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 104 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 119 - 131

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1920/oj

27.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 376/1


UREDBA (ES) št. 1920/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. decembra 2006

o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (prenovitev)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 152 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je na svojem zasedanju v Luxembourgu dne 28. in 29. junija 1991 odobril ustanovitev evropskega centra za spremljanje drog. Takšno telo z imenom Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami („Center“) je bilo ustanovljeno z Uredbo Sveta (EGS) št. 302/93 z dne 8. februarja 1993 (3), ki je bila večkrat bistveno spremenjena (4). Ob upoštevanju novih sprememb omenjene uredbe bi bilo omenjeno uredbo zaradi jasnosti treba prenoviti.

(2)

Na ravni Skupnosti so potrebne dejanske, objektivne, zanesljive in primerljive informacije v zvezi z drogami, zasvojenostjo z drogami in njihovimi posledicami, ki Skupnosti in državam članicam pomagajo dobiti celovit pregled in jim tako dati dodatno vrednost, kadar na področjih svojih pristojnosti sprejemajo ukrepe ali se odločajo o ukrepih za boj proti drogam.

(3)

Fenomen drog vključuje mnogo kompleksnih in medsebojno tesno prepletenih vidikov, ki se ne morejo z lahkoto ločiti. Zato bi bilo treba Centru zaupati nalogo, da zagotavlja celovite informacije, ki Skupnosti in njenim državam članicam pomagajo dobiti celovit pregled nad fenomenom drog in zasvojenosti z drogami. Ta naloga naj ne bi vplivala na porazdelitev pooblastil med Skupnostjo in državami članicami glede sprejemanja zakonodajnih določb v zvezi s ponudbo in povpraševanjem po drogah.

(4)

Z Odločbo št. 2367/2002/ES z dne 16. decembra 2002 (5) sta Evropski parlament in Svet vzpostavila statistični program Skupnosti za obdobje od 2003 do 2007, ki vključuje ukrepe Skupnosti, ki so povezani s statistikami na področju zdravja in varnosti.

(5)

V Sklepu Sveta 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru nad novimi psihoaktivnimi snovmi (6) je določena vloga Centra in njegovega znanstvenega odbora v sistemu hitrega obveščanja in pri ocenjevanju tveganj v zvezi z novimi snovmi.

(6)

Upoštevati bi bilo treba nove načine uporabe, zlasti hkratno uporabo več vrst drog, ko se prepovedane droge uporabljajo hkrati z dovoljenimi drogami ali zdravili.

(7)

Naloge Centra bi morale vključevati zagotavljanje informacij o najboljših praksah in smernicah v državah članicah ter olajšanje medsebojne izmenjave teh praks med državami članicami.

(8)

Resolucija Sveta z dne 10. decembra 2001 o izvedbi petih ključnih epidemioloških kazalcev na področju drog poziva države članice, da z uporabo nacionalnih kontaktnih točk zagotovijo, da so na razpolago primerljive informacije o teh kazalcih. Uporaba teh kazalcev s strani držav članic je predpogoj za izvajanje nalog Centra, kot so določene v tej uredbi.

(9)

Zaželeno je, da bi lahko izvajanje projektov strukturne pomoči Skupnosti v zvezi z sistemi obveščanja o drogah v državah nečlanicah Skupnosti, kot so države kandidatke ali države zahodnega Balkana, ki jim je Evropski svet dovolil, da sodelujejo v programih in agencijah Skupnosti, Komisija zaupala neposredno Centru.

(10)

Način organizacije ter delovne metode Centra bi morali biti v skladu z nepristransko naravo želenih rezultatov, in sicer s primerljivostjo in združljivostjo virov ter metod, povezanih z informacijami o drogah.

(11)

Informacije, ki jih Center zbira, bi morale zadevati prednostna področja, katerih vsebino, obseg in izvedbene ureditve bi bilo treba opredeliti.

(12)

Nacionalne, evropske in mednarodne organizacije ter telesa, ki nudijo tovrstne informacije, že obstajajo in nujno bi bilo, da bi imel Center možnost izvajati svoje naloge v tesnem sodelovanju z njimi.

(13)

Za obdelavo osebnih podatkov v Centru bi se morala uporabljati Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (7).

(14)

Center bi moral prav tako uporabljati splošna načela in omejitve, ki urejajo pravico dostopa do dokumentov, predvideno v členu 255 Pogodbe in opredeljeno z Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (8).

(15)

Center bi moral biti pravna oseba.

(16)

Glede na velikost Centra bi moral upravnemu odboru Centra pomagati izvršni odbor.

(17)

Za zagotovitev dobre obveščenosti Evropskega parlamenta o stanju fenomena drog v Evropski uniji bi moral imeti Evropski parlament pravico, da direktorju Centra zastavlja vprašanja.

(18)

Delo Centra bi se moralo opravljati pregledno in za njegovo upravo bi morala veljati vsa obstoječa pravila odgovornega vodenja in boja proti goljufijam, zlasti Uredba (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (9), in Medinstitucionalni sporazum z dne 25. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o notranjih preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (10), h kateremu je Center pristopil in v zvezi s katerim je sprejel potrebne izvedene določbe.

(19)

Redno bi bilo treba opravljati zunanjo oceno dela Centra in to uredbo po potrebi ustrezno spremeniti.

(20)

Ker ciljev te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zaradi obsega in učinkov te uredbe lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(21)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

1.   Ta uredba ureja Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami („Center“).

2.   Cilj Centra je Skupnosti in državam članicam na področjih iz člena 3 na evropski ravni zagotavljati dejanske, objektivne, zanesljive in primerljive informacije v zvezi z drogami in zasvojenostjo z drogami ter njihovimi posledicami.

3.   Namen obdelanih ali priskrbljenih statističnih, dokumentarnih in tehničnih informacij je pomagati Skupnosti in državam članicam, da si ustvarijo celovit pregled nad stanjem v zvezi z drogami in zasvojenostjo z drogami, kadar na področjih svojih pristojnosti sprejemajo ukrepe ali se o njih odločajo. Statistični element teh informacij se razvije v sodelovanju z ustreznimi statističnimi organi, po potrebi z uporabo statističnega programa Skupnosti, in sicer z namenom spodbujati sinergije in izogibati se podvajanju. Upoštevajo se tudi nadaljnji podatki Svetovne zdravstvene organizacije in Združenih narodov (ZN), ki so dostopni po vsem svetu.

4.   Brez poseganja v člen 2(d)(v) Center ne sme sprejeti nobenih ukrepov, ki presegajo področje informacij in njihove obdelave.

5.   Center ne zbira nobenih podatkov, ki omogočajo prepoznavo posameznikov ali majhnih skupin posameznikov. Vzdrži se vsakega prenosa informacij, ki se nanaša na konkretne primere.

Člen 2

Naloge

Za doseganje cilja iz člena 1 Center v okviru svojih področij delovanja izvaja naslednje naloge:

(a)

Zbiranje in analiziranje obstoječih podatkov

(i)

zbiranje, zapisovanje in analiza informacij, vključno s podatki iz raziskav, ki jih sporočijo države članice, in podatkov, ki izvirajo iz virov Skupnosti in nevladnih nacionalnih virov ter od pristojnih mednarodnih organizacij, vključno z Evropskim policijskim uradom (Europol); zagotavljanje informacij o najboljših praksah v državah članicah ter pomoč pri izmenjavi tovrstnih praks med njimi; zbiranje, zapisovanje, analiza in informacije zajemajo tudi podatke o nastajajočih trendih glede hkratne uporabe več vrst drog, vključno s hkratno uporabo dovoljenih in prepovedanih psihoaktivnih snovi;

(ii)

opravljanje raziskav, pripravljalnih študij in študij izvedljivosti, skupaj z vsemi pilotnimi projekti, ki so potrebni za izvršitev nalog Centra; organizacija sestankov strokovnjakov in po potrebi v ta namen ustanavljanje začasnih delovnih skupin; ustanavljanje in dajanje na razpolago dostopnih znanstvenih dokumentacijskih virov ter pomoč pri spodbujanju informacijskih dejavnosti;

(iii)

zagotavljanje organizacijskega in tehničnega sistema, ki je sposoben dajati informacije o podobnih ali dopolnilnih programih ali ukrepih v državah članicah;

(iv)

vzpostavitev in usklajevanje mreže iz člena 5, ob posvetovanju in v sodelovanju s pristojnimi organi in organizacijami držav članic;

(v)

olajševanje izmenjave informacij med subjekti, ki sprejemajo odločitve, raziskovalci, strokovnjaki in tistimi, ki se ukvarjajo z vprašanji, povezanimi z drogami v vladnih in nevladnih organizacijah.

(b)

Izboljšanje metod primerjanja podatkov

(i)

zagotavljanje boljše primerljivosti, objektivnosti in zanesljivosti podatkov na evropski ravni z vzpostavitvijo neobveznih kazalcev in enotnih meril, katerih izpolnjevanje lahko Center priporoči za boljše poenotenje metod merjenja, ki jih uporabljajo države članice in Skupnost; Center razvije zlasti orodja in instrumente, s katerimi se državam članicam olajšata spremljanje in ocenjevanje njihovih nacionalnih politik, Komisiji pa spremljanje in ocenjevanje politik Unije;

(ii)

olajševanje in razčlenitev izmenjave informacij, tako s kvalitativnega kot s kvantitativnega vidika (podatkovne baze).

(c)

Razširjanje podatkov

(i)

dajanje informacij, ki jih je pridobil Center, na razpolago Skupnosti, državam članicam in pristojnim organizacijam;

(ii)

zagotavljanje obsežnega razširjanja dela, opravljenega v vsaki državi članici in v sami Skupnosti ter, če je to primerno, v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

(iii)

zagotavljanje obsežnega razširjanja zanesljivih podatkov, ki niso zaupne narave; objavljanje letnega poročila o stanju problematike drog na podlagi s strani Centra zbranih podatkov, vključno s podatki o nastajajočih trendih.

(d)

Sodelovanje z evropskimi in mednarodnimi telesi in organizacijami ter tretjimi državami

(i)

prispevanje k izboljšanju usklajenosti nacionalnih ukrepov in ukrepov Skupnosti na njenih področjih delovanja;

(ii)

brez poseganja v obveznosti držav članic v zvezi s prenosom informacij v skladu z določbami konvencij ZN o drogah spodbujanje vključevanja podatkov o drogah in zasvojenosti, ki so bili zbrani v državah članicah ali izhajajo iz Skupnosti, v programe mednarodnega spremljanja in nadzora drog, zlasti tiste, ki so jih vzpostavili ZN in specializirane agencije ZN;

(iii)

dejavno sodelovanje z Europolom za doseganje največje učinkovitosti pri spremljanju problematike drog;

(iv)

dejavno sodelovanje z organizacijami in telesi iz člena 20;

(v)

na zahtevo Komisije in s soglasjem upravnega odbora iz člena 9 posredovanje tehničnih znanj in izkušenj nekaterim tretjim državam, kot so države kandidatke ali države zahodnega Balkana, ter pomoč pri oblikovanju in okrepitvi strukturnih povezav z mrežo iz člena 5 ter pri ustanovitvi in okrepitvi nacionalnih kontaktnih točk iz istega člena.

(e)

Obveznost obveščanja

Če Center zazna nov razvoj in spremembo trendov, o tem načeloma obvesti pristojne organe držav članic.

Člen 3

Prednostna področja dejavnosti

Cilj in naloge Centra, kakor so opredeljeni v členih 1 in 2, se izvajajo na podlagi vrstnega reda prednostnih nalog, navedenega v Prilogi I.

Člen 4

Metoda dela

1.   Center postopno opravlja svoje naloge glede na cilje, sprejete v triletnih in letnih delovnih programih iz člena 9(4) in (5), in ob upoštevanju razpoložljivih sredstev.

2.   Pri opravljanju svojih dejavnosti Center, da bi se izognil podvajanju, upošteva tiste dejavnosti, ki jih že opravljajo druge obstoječe ali bodoče institucije in agencije, zlasti Europol, in zagotavlja, da njegovo delo predstavlja dodano vrednost k njihovemu delu.

Člen 5

Evropska informacijska mreža za droge in zasvojenost z drogami (Reitox)

1.   Center ima na razpolago Evropsko informacijsko mrežo za droge in zasvojenost z drogami (Reitox). Mrežo sestavlja po ena kontaktna točka za vsako državo članico in za vsako državo, ki je sklenila sporazum v skladu s členom 21, ter kontaktna točka za Komisijo. Za določitev nacionalnih kontaktnih točk so izključno odgovorne zadevne države.

2.   Nacionalne kontaktne točke so povezava med sodelujočimi državami in Centrom. Prispevajo k oblikovanju ključnih kazalcev in podatkov, vključno s smernicami za njihovo uporabo, z namenom pridobitve zanesljivih in primerljivih informacije na ravni Evropske unije. Na nacionalni ravni nepristransko zbirajo in analizirajo vse pomembne informacije o drogah in zasvojenosti z drogami ter o uporabljenih politikah in rešitvah, tako da združujejo izkušnje z različnih področij, kot so zdravstvo, pravosodje in pregon, v sodelovanju s strokovnjaki in nacionalnimi organizacijami, ki so dejavni v politiki na področju drog. Zlasti zagotavljajo podatke za pet epidemioloških kazalcev, ki jih je določil Center.

Vsaka država članica zagotavlja, da njen predstavnik v mreži Reitox posreduje informacije iz člena 4(1) Sklepa 2005/387/PNZ.

Nacionalne kontaktne točke lahko Centru posredujejo tudi informacije o novih trendih v uporabi obstoječih psihoaktivnih snovi in/ali novih kombinacij psihoaktivnih snovi, ki pomenijo morebitno tveganje za javno zdravje, ter informacije o možnih javnozdravstvenih ukrepih.

3.   Nacionalni organi zagotovijo delovanje svoje kontaktne točke, da le-ta zbira in analizira podatke na nacionalni ravni na podlagi smernic, ki jih je sprejel Center.

4.   Posebne naloge, dodeljene nacionalnim kontaktnim točkam, se vključijo v triletni program Centra iz člena 9(4).

5.   Ob popolnem upoštevanju prednosti nacionalnih kontaktnih točk in v tesnem sodelovanju z njimi se lahko Center zateče k dodatnim ekspertizam in virom informacij s področja drog in zasvojenosti z drogami.

Člen 6

Varstvo in zaupnost podatkov

1.   Podatki o drogah in zasvojenosti z drogami, ki so posredovani Centru oz. jih posreduje Center, so lahko objavljeni ob upoštevanju pravil Skupnosti in držav članic o razširjanju in zaupnosti informacij. Osebni podatki ne smejo biti objavljeni ali dostopni javnosti.

Države članice in nacionalne kontaktne točke niso obvezane zagotavljati informacij, ki so v skladu z njihovim nacionalnim pravom opredeljene kot zaupne.

2.   Za Center se uporablja Uredba (ES) št. 45/2001.

Člen 7

Dostop do dokumentov

1.   Za dokumente, ki jih ima Center, se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001.

2.   Upravni odbor iz člena 9 sprejme ureditve za izvedbo Uredbe (ES) št. 1049/2001.

3.   Proti odločitvam, ki jih sprejme Center na podlagi člena 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, se lahko vložijo pritožbe pri varuhu človekovih pravic ali pa so lahko predmet tožbe pred Sodiščem Evropskih skupnosti pod pogoji, določenimi v členih 195 in 230 Pogodbe.

Člen 8

Pravna in poslovna sposobnost ter sedež

1.   Center je pravna oseba. V vseh državah članicah uživa kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava njihova zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva premično in nepremično premoženje in z njim razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

2.   Sedež Centra je v Lizboni.

Člen 9

Upravni odbor

1.   Center ima upravni odbor, ki ga sestavljajo po en predstavnik iz vsake države članice, dva predstavnika Komisije, dva neodvisna strokovnjaka s področja drog, ki ju imenuje Evropski parlament, ter po en predstavnik vsake države, ki je sklenila sporazum v skladu s členom 21.

Vsak član upravnega odbora ima en glas, razen predstavnikov držav, ki so sklenile sporazume v skladu s členom 21, ki nimajo glasovalne pravice.

Odločitve upravnega odbora se sprejemajo z dvotretjinsko večino članov s pravico glasovanja, razen v primerih iz odstavka 6 tega člena in iz člena 20.

Vsakemu članu upravnega odbora lahko pomaga ali ga zastopa nadomestni član. V odsotnosti polnopravnega člana, ki ima glasovalno pravico, lahko nadomestni član izvršuje to pravico.

Upravni odbor lahko kot opazovalce, ki nimajo glasovalne pravice, povabi predstavnike mednarodnih organizacij, s katerimi Center sodeluje v skladu s členom 20.

2.   Predsednika in podpredsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora izmed svojih članov za obdobje treh let. Njun mandat se lahko enkrat obnovi.

Predsednik in podpredsednik sodelujeta pri glasovanju.

Upravni odbor sestavi svoj poslovnik.

3.   Sestanke upravnega odbora skliče njegov predsednik. Upravni odbor ima redni sestanek vsaj enkrat letno. Direktor Centra iz člena 11 sodeluje pri sestankih upravnega odbora, ne da bi imel glasovalno pravico, in v skladu s členom 11(3) za upravni odbor zagotavlja storitve sekretariata.

4.   Upravni odbor sprejme triletni delovni program na podlagi osnutka, ki ga predloži direktor, po posvetovanju z znanstvenim odborom iz člena 13 in po pridobljenem mnenju Komisije, ter ga posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

5.   V skladu s triletnim delovnim programom upravni odbor vsako leto sprejme letni delovni program Centra na podlagi osnutka, ki ga predloži direktor, po posvetovanju z znanstvenim odborom in pridobljenem mnenju Komisije. Delovni program se posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. Letni delovni program je možno med letom prilagoditi po enakem postopku.

6.   Če Komisija izrazi svoje nestrinjanje s triletnim delovnim programom ali letnim delovnim programom, upravni odbor ta programa sprejme s tričetrtinsko večino članov s pravico glasovanja.

7.   Upravni odbor sprejme letno poročilo o delu Centra in ga do 15. junija posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in državam članicam.

8.   Center vsako leto proračunskemu organu posreduje vse informacije, pomembne za izid postopkov ocene.

Člen 10

Izvršni odbor

1.   Upravnemu odboru pomaga izvršni odbor. Izvršni odbor sestavljajo predsednik in podpredsednik upravnega odbora, dva člana upravnega odbora, ki predstavljata države članice in ju imenuje upravni odbor, in dva predstavnika Komisije. Direktor sodeluje pri sestankih izvršnega odbora.

2.   Izvršni odbor se sestane vsaj dvakrat letno in kadar je to potrebno, da pripravi odločitve upravnega odbora ter pomaga in svetuje direktorju. V imenu upravnega odbora odloča o zadevah, ki so predvidene v finančnih pravilih, sprejetih v skladu s členom 15(10), in s to uredbo niso pridržane za upravni odbor. Odločitve sprejema soglasno.

Člen 11

Direktor

1.   Center vodi direktor, ki ga imenuje upravni odbor na predlog Komisije za petletni mandat, ki se lahko obnovi.

2.   Pred imenovanjem za prvi mandat od največ dveh mandatov je kandidat za mesto direktorja, ki ga izbere upravni odbor, nemudoma povabljen, da poda izjavo pred Evropskim parlamentom in odgovori na vprašanja, ki mu jih zastavijo člani te institucije.

3.   Direktor je odgovoren za:

(a)

pripravljanje in izvajanje odločitev in programov, ki jih sprejme upravni odbor,

(b)

tekoče upravljanje,

(c)

pripravljanje delovnih programov Centra,

(d)

pripravo osnutka načrta prihodkov in odhodkov Centra ter izvrševanje proračuna,

(e)

pripravo in objavo poročil, predvidenih s to uredbo,

(f)

urejanje vseh kadrovskih zadev in zlasti izvajanje pooblastil, ki se prenesejo na organ za imenovanja,

(g)

opredelitev organizacijske strukture Centra in predložitev te strukture upravnemu odboru v odobritev,

(h)

opravljanje nalog iz členov 1 in 2,

(i)

redno ocenjevanje dela Centra.

4.   Direktor je pri svojem delu odgovoren upravnemu odboru.

5.   Direktor je zakoniti zastopnik Centra.

Člen 12

Zaslišanje direktorja in predsednika upravnega odbora v Evropskem parlamentu

Vsako leto direktor predloži Evropskemu parlamentu splošno poročilo o dejavnostih Centra. Evropski parlament lahko zaprosi tudi za zaslišanje direktorja in predsednika upravnega odbora o vseh zadevah v zvezi z dejavnostmi Centra.

Člen 13

Znanstveni odbor

1.   Upravnemu odboru in direktorju pomaga znanstveni odbor, ki da mnenje v primerih, predvidenih s to uredbo, o vseh znanstvenih zadevah v zvezi z dejavnostmi Centra, ki mu jih lahko predloži upravni odbor ali direktor.

Mnenja znanstvenega odbora se objavijo.

2.   Znanstveni odbor sestavlja največ petnajst uveljavljenih znanstvenikov, ki jih upravni odbor imenuje na podlagi poziva za prijavo interesa v Uradnem listu Evropske unije zaradi njihove znanstvene odličnosti in neodvisnosti. Izbirni postopek zagotavlja, da specialistična področja članov znanstvenega odbora zajemajo najpomembnejša znanstvena področja, povezana s problematiko drog in zasvojenostjo z drogami.

Člani znanstvenega odbora so imenovani osebno ter dajejo svoja mnenja popolnoma neodvisno od držav članic in institucij Skupnosti.

Preden poda mnenje, Znanstveni odbor upošteva različna stališča strokovnih študij na nacionalni ravni, če so na voljo.

Za namene izvajanja Sklepa 2005/387/PNZ je lahko znanstveni odbor razširjen po postopku iz člena 6(2) omenjenega sklepa.

3.   Mandat članov znanstvenega odbora traja tri leta in se lahko obnovi.

4.   Znanstveni odbor izvoli svojega predsednika za obdobje treh let. Znanstveni odbor skliče njegov predsednik vsaj enkrat letno.

Člen 14

Pripravljanje proračuna

1.   Za vsako proračunsko leto, ki ustreza koledarskemu letu, se pripravi načrt prihodkov in odhodkov Centra in se prikaže v proračunu Centra.

2.   Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, so uravnoteženi.

3.   Brez poseganja v druge vire sestavljajo prihodke Centra subvencija Skupnosti, knjižena v splošnem proračunu Evropske unije (oddelek za Komisijo), plačila za opravljene storitve in vsi finančni prispevki organizacij, teles in tretjih držav iz členov 20 in 21.

4.   Odhodki Centra vključujejo:

(a)

prejemke zaposlenih, upravne in infrastrukturne stroške ter stroške poslovanja,

(b)

izdatke za podporo kontaktnih točk Reitox.

5.   Vsako leto upravni odbor na podlagi osnutka, ki ga pripravi direktor, izdela načrt prihodkov in odhodkov Centra za naslednje proračunsko leto. Upravni odbor vsako leto do 31. marca ta načrt, ki vključuje osnutek organizacijske sheme, posreduje Komisiji, skupaj z delovnim programom Centra. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu „proračunski organ“) posreduje načrt skupaj s predhodnim predlogom splošnega proračuna Evropske unije.

6.   Na podlagi tega načrta Komisija v predhodni predlog splošnega proračuna Evropske unije vključi načrte, za katere meni, do so potrebni za organizacijsko shemo, in znesek subvencije, ki naj bremeni splošni proračun, in ga predloži proračunskemu organu v skladu s členom 272 Pogodbe.

7.   Proračunski organ odobri proračunska sredstva za subvencijo Centru in sprejme organizacijsko shemo Centra.

8.   Proračun sprejme upravni odbor. Dokončen postane po dokončnem sprejetju splošnega proračuna Evropske unije. Po potrebi se ga ustrezno prilagodi.

9.   Upravni odbor čim prej uradno obvesti proračunski organ o svojem namenu, da bo izvedel projekt, ki ima lahko znatne finančne posledice za financiranje proračuna, zlasti o projektih, ki so povezani s premoženjem, kot je najem ali nakup stavb. O tem obvesti Komisijo.

Kadar ena od vej proračunskega organa poda obvestilo, da namerava dati mnenje, to mnenje posreduje upravnemu odboru v šestih tednih od dneva uradnega obvestila o projektu.

Člen 15

Izvrševanje proračuna

1.   Proračun Centra izvršuje direktor.

2.   Do 1. marca, ki sledi vsakemu proračunskemu letu, računovodja Centra posreduje računovodji Komisije začasni zaključni račun, skupaj s poročilom o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju za zadevno proračunsko leto. Računovodja Komisije konsolidira začasne zaključne račune institucij in decentraliziranih organov v skladu s členom 128 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25.junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (11) (v nadaljevanju: „Splošna finančna uredba“).

3.   Do 31. marca naslednjega leta računovodja Komisije pošlje začasni zaključni račun Centra Računskemu sodišču skupaj s poročilom o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju za zadevno proračunsko leto. Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju za zadevno proračunsko leto se posreduje tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

4.   Po prejemu pripomb Računskega sodišča na začasni zaključni račun Centra na podlagi člena 129 Splošne finančne uredbe direktor na lastno odgovornost pripravi končni zaključni račun Centra in ga posreduje upravnemu odboru.

5.   Upravni odbor poda mnenje o končnem zaključnem računu Centra.

6.   Direktor do 1. julija naslednjega leta posreduje končni zaključni račun in mnenje upravnega odbora Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču.

Končni zaključni račun se objavi.

7.   Do 30. septembra direktor pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove pripombe. Ta odgovor pošlje tudi upravnemu odboru.

8.   Na njegovo zahtevo direktor Evropskemu parlamentu predloži vse informacije, potrebne za nemoteno uporabo postopka razrešnice za zadevno proračunsko leto, kakor je določeno v členu 146(3) Splošne finančne uredbe.

9.   Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, podeli Evropski parlament do 30. aprila leta N + 2 direktorju razrešnico glede izvrševanja proračuna za leto N.

10.   Finančna pravila, ki se uporabljajo za Center, sprejme upravni odbor po posvetovanju s Komisijo. Ta pravila ne smejo odstopati od Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 (12) o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, razen če to ni potrebno zaradi delovanja Centra in s predhodnim soglasjem Komisije.

Člen 16

Boj proti goljufijam

1.   Za boj proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejavnostim se za Center brez omejitev uporabljajo določbe Uredbe (ES) št. 1073/1999.

2.   Odločitve o financiranju ter iz njih izhajajoči izvedbeni sporazumi in instrumenti izrecno določajo, da lahko Računsko sodišče in OLAF po potrebi opravljata preglede na kraju samem v prostorih prejemnikov sredstev Centra.

Člen 17

Privilegiji in imunitete

Za Center se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

Člen 18

Kadrovski predpisi

Za osebje Centra se uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter pravila, ki so jih skupaj sprejele institucije Skupnosti za izvajanje Kadrovskih predpisov in Pogojev za zaposlitev.

Po sklenitvi sporazumov iz člena 21 je zaposlovanje osebja iz tretjih držav vedno v skladu s Kadrovskimi predpisi in Pogoji za zaposlitev iz odstavka 1 tega člena.

Center glede svojega osebja izvaja pooblastila, ki se prenesejo na organ za imenovanja.

Upravni odbor v soglasju s Komisijo sprejme ustrezna izvedbena pravila v skladu s členom 110 Kadrovskih predpisov in s Pogoji za zaposlitev iz odstavka 1.

Upravni odbor lahko sprejme določbe, ki omogočajo, da so nacionalni strokovnjaki iz držav članic začasno dodeljeni Centru.

Člen 19

Odgovornost

1.   Pogodbeno odgovornost Centra določa pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo. Sodišče je pristojno za odločanje na podlagi arbitražne klavzule iz pogodbe, ki jo sklene Center.

2.   V primeru nepogodbene odgovornosti Center v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, nadomesti kakršno koli škodo, ki jo povzroči sam ali njegovo osebje pri opravljanju svojih dolžnosti. Sodišče je pristojno v sporih glede nadomestila kakršne koli tako povzročene škode.

3.   Osebno odgovornost uradnikov do Centra urejajo določbe, ki se uporabljajo za osebje Centra.

Člen 20

Sodelovanje z drugimi organizacijami in telesi

Brez poseganja v odnose, ki jih lahko vzdržuje Komisija v skladu s členom 302 Pogodbe, si Center dejavno prizadeva sodelovati z mednarodnimi in drugimi organizacijami, zlasti z evropskimi vladnimi in nevladnimi telesi, ki so pristojna za področje drog.

Tako sodelovanje temelji na delovnih dogovorih, sklenjenih z organizacijami in telesi iz odstavka 1. Te dogovore sprejme upravni odbor na podlagi osnutka, ki ga predloži direktor, in po pridobljenem mnenju Komisije. Če Komisija izrazi svoje nestrinjanje s temi dogovori, jih upravni odbor sprejme s tričetrtinsko večino članov s pravico glasovanja.

Člen 21

Sodelovanje tretjih držav

Center je odprt za sodelovanje s tistimi tretjimi državami, ki imajo podobne interese kot Skupnost in njene države članice v zvezi s cilji in delom Centra, na podlagi sporazumov, sklenjenih med takimi tretjimi državami in Skupnostjo v skladu s členom 300 Pogodbe.

Člen 22

Pristojnost Sodišča

Sodišče je pristojno za tožbe, ki so bile vložene proti Centru v skladu s členom 230 Pogodbe.

Člen 23

Ocenjevalno poročilo

Komisija vsakih šest let začne zunanje ocenjevanje Centra, tako da sovpada s koncem dveh triletnih delovnih programov Centra. To ocenjevanje vključuje tudi ocenjevanje sistema Reitox. Komisija pošlje ocenjevalno poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in upravnemu odboru.

V tem okviru Komisija po potrebi v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe, predloži predlog za spremembo določb te uredbe v luči sprememb, povezanih z regulativnimi agencijami.

Člen 24

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 302/93 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge III.

Člen 25

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 12. decembra 2006.

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

M. PEKKARINEN


(1)  UL C 69, 21.3.2006, str. 22.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. junija 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 36, 12.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1651/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 30).

(4)  Glej Prilogo II.

(5)  UL L 358, 31.12.2002, str. 1. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 787/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 12).

(6)  UL L 127, 20.5.2005, str. 32.

(7)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(8)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

(9)  UL L 136, 31.5.1999, str. 1.

(10)  UL L 136, 31.5.1999, str. 15.

(11)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(12)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


PRILOGA I

A.

Delo Centra se izvaja z ustreznim upoštevanjem pristojnosti Skupnosti in njenih držav članic na področju drog, kot so določene v Pogodbi. Zajema različne vidike fenomena drog in zasvojenosti z drogami ter uporabljenih rešitev. Pri tem Center vodijo strategije in akcijski načrti na področju drog, ki jih sprejme Evropska Unija.

Center se osredotoča na naslednja prednostna področja:

(1)

spremljanje stanja problematike drog, zlasti z epidemiološkimi in drugimi kazalci, in spremljanje nastajajočih trendov, zlasti tistih, ki vključujejo hkratno uporabo več vrst drog;

(2)

spremljanje rešitev, ki se uporabljajo za probleme, povezane z drogami; zagotavljanje informacij o najboljših praksah v državah članicah ter olajšanje izmenjave tovrstnih praks med njimi;

(3)

ocenjevanje tveganj v zvezi z novimi psihoaktivnimi snovmi ter vzdrževanje sistema hitrega obveščanja v zvezi z njihovo uporabo in tudi glede novih načinov uporabe obstoječih psihoaktivnih snovi;

(4)

razvoj orodij in instrumentov, s katerimi se državam članicam olajšata spremljanje in ocenjevanje njihovih nacionalnih politik, Komisiji pa spremljanje in ocenjevanje politik Evropske unije.

B.

Komisija da Centru na razpolago za razširjanje informacije in statistične podatke, s katerimi razpolaga v skladu s svojimi pristojnostmi.


PRILOGA II

RAZVELJAVLJENA UREDBA IN NJENE SPREMEMBE

Uredba Sveta (EGS) št. 302/93

UL L 36, 12.2.1993, str. 1.

Uredba Sveta (ES) št. 3294/94

UL L 341, 30.12.1994, str. 7.

Uredba Sveta (ES) št. 2220/2000

UL L 253, 7.10.2000, str. 1.

Uredba Sveta (ES) št. 1651/2003

UL L 245, 29.9.2003, str. 30.


PRILOGA III

KORELACIJSKA TABELA

Uredba Sveta (EGS) št. 302/93

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Drugi in tretji stavek člena 1(3)

Podnaslov člena 2(A)

Podnaslov člena 2(a)

Člen 2(A)(1)

Prvi stavek člena 2(a)(i)

Drugi in tretji stavek člena 2(a)(i)

Člen 2(A)(2) do (5)

Člen 2(a)(ii) do (v)

Podnaslov člena 2(B)

Podnaslov člena 2(b)

Prvi stavek člena 2(B)(6)

Prvi stavek člena 2(b)(i)

Drugi stavek člena 2(b)(i)

Člen 2(B)(7)

Člen 2(b)(ii)

Podnaslov člena 2(C)

Podnaslov člena 2(c)

Člen 2(C)(8) do (10)

Člen 2(c)(i) do (iii)

Podnaslov člena 2(D)

Podnaslov člena 2(d)

Člen 2(D)(11) do (13)

Člen 2(d)(i), (ii) in (iv)

Člen 2(d)(iii) in (v)

Člen 2(e)

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 3

Člen 5(1)

Člen 5(1)

Člen 5(2), (3) in (4)

Člen 5(4)

Člen 5(5)

Člen 6(2) in (3)

Člen 6(1)

Člen 6(2)

Člen 6a

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Naslov člena 8

Člen 8(2)

Člen 8(1)

Prvi, četrti in peti pododstavek člena 9(1)

Člen 8(2)

Drugi in tretji pododstavek člena 9(1);

Člen 9(2);

Drugi stavek člena 9(3)

Prvi in tretji stavek člena 9(3)

Člen 8(4)

Prvi in tretji stavek člena 9(5)

Drugi stavek člena 9(5)

Člen 9(6)

Člen 8(5) in (6)

Člen 9(7) in (8)

Člen 10

Prvi pododstavek člena 9(1)

Člen 11(1)

Člen 11(2)

Drugi pododstavek člena 9(1)

Člen 11(3)

Prva do šesta alinea drugega pododstavka člena 9(1)

Prvi stavek člena 11(3)(a) do (f)

Drugi stavek člena 11(3)(f)

Člen 11(3)(g)

Drugi pododstavek sedme alinee člena 9(1)

Člen 11(3)(h)

Člen 11(3)(i)

Člen 9(2) in (3)

Člen 11(4) in (5)

Člen 12

Člen 10(1)

Člen 13(1)

Člen 10(2)

Prvi in četrti pododstavek člena 13(2)

Drugi in tretji pododstavek člena 13(2)

Člen 10(3), (4) in (5)

Člen 13(3) in (4)

Člen 11(1) do (6)

Člen 14(1) do (5)

Člen 11(7) do (10)

Člen 14(6) do (9)

Člen 11a(1) do (5)

Člen 15(1) do (5)

Člen 11a(6) in (7)

Člen 15(6)

Člen 11a(8) do (11)

Člen 15(7) do (10)

Člen 16

Člen 12

Člen 20

Drugi odstavek člena 20

Člen 13(1)

Člen 21

Člen 13(2)

Člen 14

Člen 17

Člen 15

Prvi, tretji in četrti odstavek člena 18

Drugi in peti odstavek člena 18

Člen 16

Člen 19

Člen 17

Člen 22

Člen 18

Prvi in tretji stavek prvega odstavka člena 23

Drugi stavek prvega odstavka člena 23

Drugi odstavek člena 23

Člen 24

Člen 19

Člen 25

Prvi pododstavek odstavka A Priloge

Prvi stavek prvega pododstavka odstavka A Priloge I

Drugi in tretji stavek prvega pododstavka odstavka A Priloge I

Točki 1 in 4 drugega pododstavka odstavka A Priloge I

Točke 1 do 5 drugega pododstavka odstavka A Priloge

Odstavek B Priloge

Odstavek B Priloge I

Odstavek C Priloge

Priloga II

Priloga III


Top