EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1891(01)

Uredba Sveta (ES) št. 1891/2006 z dne 18. decembra 2006 o spremembi Uredb (ES) št. 6/2002 in (ES) št. 40/94 za uveljavitev pristopa Evropske skupnosti k Ženevskemu aktu Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov

OJ L 386, 29.12.2006, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 111 - 113

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1891/oj

29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 386/14


UREDBA SVETA (ES) št. 1891/2006

z dne 18. decembra 2006

o spremembi uredb (ES) št. 6/2002 in (ES) št. 40/94 za uveljavitev pristopa Evropske skupnosti k Ženevskemu aktu Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (1) je ustvarila sistem modelov Skupnosti, s katerim lahko podjetja s pomočjo enega postopkovnega sistema pridobijo modele Skupnosti, ki prejmejo enotno varstvo in dosežejo učinek na celotnem območju Skupnosti.

(2)

Po pripravah, ki jih je sprožila in izvedla Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) z udeležbo držav članic, ki so članice Haaške unije, držav članic, ki niso članice Haaške unije, in Evropske skupnosti, je diplomatska konferenca, sklicana s tem namenom v Ženevi, 2. julija 1999 sprejela Ženevski akt Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov (v nadaljevanju „Ženevski akt“).

(3)

Svet je s Sklepom Sveta … (2). odobril pristop Evropske skupnosti k Ženevskemu aktu Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov in pooblastil predsednika Sveta, da pri generalnem direktorju WIPO deponira listino o pristopu od datuma, ko je Svet sprejel ukrepe, potrebne za uveljavitev pristopa Skupnosti k Ženevskemu aktu. Ta uredba vsebuje navedene ukrepe.

(4)

Ustrezne ukrepe bi bilo treba vključiti v Uredbo (ES) št. 6/2002 z vključitvijo novega naslova o „mednarodni registraciji modelov“.

(5)

Pravila in postopki v zvezi mednarodnimi registracijami, v katerih je imenovana Skupnost, bi morali biti praviloma enaki kot pravila in postopki, ki veljajo za prijave modelov Skupnosti. V skladu s tem načelom bi morala biti mednarodna registracija, v kateri je imenovana Skupnost, pregledana glede razlogov proti registraciji, preden doseže enak učinek kakor registrirani model Skupnosti. Prav tako bi morala za mednarodno registracijo z enakim učinkom kot registrirani model Skupnosti veljati enaka pravila za razveljavitev kakor za registrirani model Skupnosti.

(6)

Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 6/2002 ustrezno spremeniti.

(7)

Pristop Skupnosti k Ženevskemu aktu bo ustvaril nov vir prihodkov za Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli). Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (3) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 134(3) Uredbe (ES) št. 40/94 se nadomesti z:

„3.   Prihodki brez poseganja v druge vrste dohodkov zajemajo vse pristojbine, plačljive v okviru uredb o pristojbinah, vse pristojbine na podlagi Madridskega protokola, navedene v členu 140 te uredbe za mednarodno registracijo, v kateri se imenujeta Evropski skupnosti, in druga plačila pogodbenicam Madridskega protokola, vse pristojbine, plačljive na podlagi Ženevskega akta, navedene v členu 106c Uredbe (ES) št. 6/2002 za mednarodno registracijo, v kateri se imenuje Evropska skupnost, in druga plačila pogodbenicam Ženevskega akta ter, do potrebnega obsega, subvencije, vnesene pod posebno postavko splošnega proračuna Evropskih skupnosti, oddelek Komisije.“.

Člen 2

Uredba (ES) št. 6/2002 se spremeni:

1.

člen 25(1)(d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

če je model Skupnosti v koliziji s predhodnim modelom, ki je postal dostopen javnosti po datumu vložitve prijave, oziroma, če se zahteva prednostna pravica, po datumu prednostne pravice modela Skupnosti, in ki ga od datuma pred navedenim datumom varuje:

(i)

registrirani model Skupnosti ali prijava za tak model;

ali

(ii)

registrirana pravica iz modela države članice ali prijava za tako pravico;

ali

(iii)

pravica iz modela, registriranega v okviru Ženevskega akta Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov, sprejetega v Ženevi 2. julija 1999, v nadaljevanju ‚Ženevski akt’, ki je bil odobren z Sklepom Sveta 954/2006, in ima učinke v Skupnosti, ali prijava za tako pravico;“

2.

za naslovom XI se vstavi naslednji naslov:

„NASLOV XIa:

MEDNARODNA REGISTRACIJA MODELOV

Oddelek 1

Splošne Določbe

Člen 106a

Uporaba določb

1.   Če v tem naslovu ni drugače določeno, se ta uredba in kakršne koli uredbe, ki izvajajo to uredbo, sprejete v skladu s členom 109, smiselno uporabljajo za registracije modelov v mednarodnem registru, ki ga vzdržuje Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju ‚mednarodna registracija’ in ‚Mednarodni urad’), v katerih je imenovana Skupnost, v okviru Ženevskega akta.

2.   Vsak vpis mednarodne registracije, v kateri je imenovana Skupnost, v mednarodni register, ima enak učinek, kakor vpis v register modelov Skupnosti Urada in vsaka objava mednarodne registracije, v kateri je imenovana Skupnost, v biltenu Mednarodnega urada, ima enak učinek, kakor objava v biltenu o modelih Skupnosti.

Oddelek 2

Mednarodne registracije, v katerih je imenovana skupnost

Člen 106b

Postopek za vlogo mednarodne prijave

Mednarodne prijave v skladu s členom 4(1) Ženevskega akta se vložijo neposredno pri Mednarodnem uradu.

Člen 106c

Pristojbine za imenovanje

Predpisane pristojbine za imenovanje iz člena 7(1) Ženevskega akta se nadomestijo z individualno pristojbino za imenovanje.

Člen 106d

Učinki mednarodne registracije, v kateri je imenovana Evropska skupnost

1.   Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Skupnost, ima od datuma registracije iz člena 10(2) Ženevskega akta enak učinek kakor prijava za registrirani model Skupnosti.

2.   Če ni bilo uradnega obvestila o zavrnitvi ali če je bila kakršna koli taka zavrnitev umaknjena, ima mednarodna registracija modela, v kateri je imenovana Skupnost, od datuma iz odstavka 1 enak učinek kakor registracija modela kot registrirnega modela Skupnosti.

3.   Urad zagotovi informacije o mednarodnih registracijah iz odstavka 2 v skladu s pogoji iz izvedbene uredbe.

Člen 106e

Zavrnitev

1.   Urad pošlje Mednarodnemu uradu uradno obvestilo o zavrnitvi najpozneje šest mesecev od datuma objave mednarodne registracije, če Urad med preiskavo mednarodne registracije opazi, da model, za katerega se zahteva varstvo, ne ustreza opredelitvi iz člena 3(a) ali je v nasprotju z javnim redom ali s sprejetimi moralnimi načeli.

V uradnem obvestilu se navedejo razlogi za zavrnitev.

2.   Učinki mednarodne registracije v Skupnosti se ne zavrnejo, dokler ni bila imetniku omogočena možnost, da se v zvezi s Skupnostjo odpove mednarodni registraciji ali predložitvi pripomb.

3.   Pogoji za preučitev razlogov za zavrnitev se določijo v izvedbeni uredbi.

Člen 106f

Razveljavitev učinkov mednarodne registracije

1.   Učinke mednarodne registracije v Skupnosti se lahko razglasi za nične delno ali v celoti v skladu s postopkom iz naslovov VI in VII ali s strani sodišča Skupnosti za modele na podlagi nasprotne tožbe v postopku za ugotavljanje kršitev.

2.   Če je Urad seznanjen z razveljavitvijo, o njej obvesti Mednarodni urad.“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan, ko začne za Evropsko skupnost veljati Ženevski akt.

Datum začetka veljavnosti te uredbe se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

J.-E. ENESTAM


(1)  UL L 3, 5.1.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2005.

(2)  Glej stran 18 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 11, 14.1.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2005.


Top