EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1798

Uredba Komisije (ES) št. 1798/2006 z dne 6. decembra 2006 o odprtju tarifnih kvot za leto 2007 za uvoz določenega blaga s poreklom iz Norveške, izdelanega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93, v Evropsko skupnost

OJ L 341, 7.12.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 404–405 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1798/oj

7.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1798/2006

z dne 6. decembra 2006

o odprtju tarifnih kvot za leto 2007 za uvoz določenega blaga s poreklom iz Norveške, izdelanega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93, v Evropsko skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2004/859/ES z dne 25. oktobra 2004 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (2) in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško v točki III za določeno blago s poreklom iz Norveške določa letne tarifne uvozne kvote. Te kvote je treba odpreti za leto 2007.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Primerno je določiti, da se tarifne kvote, odprte s to uredbo, upravljajo v skladu s temi pravili.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja glede trgovine s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso našteti v Prilogi I k Pogodbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tarifne kvote Skupnosti za blago s poreklom iz Norveške s seznama v Prilogi se odprejo za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007.

Člen 2

Tarifne kvote Skupnosti iz člena 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. decembra 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 370, 17.12.2004, str. 70.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 402/2006 (UL L 70, 9.3.2006, str. 35).


PRILOGA

Letne tarifne kvote za uvoz blaga s poreklom iz Norveške v Skupnost

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje

Obseg letne kvote od 1.1.2007

Stopnja dajatve, ki se uporablja v mejah kvote

09.0765

1517 10 90

margarina, razen tekoče margarine, ki ne vsebuje več kot 10 mas. % mlečnih maščob

2 470 ton

dajatve prosto

09.0771

ex 2207 10 00

(oznaka TARIC 90)

nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, razen izdelkov dobljenih iz kmetijskih proizvodov navedenih v Aneksu I k Pogodbi ES

164 000 hektolitrov

dajatve prosto

09.0772

ex 2207 20 00

(oznaka TARIC 90)

denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola, razen izdelkov, dobljenih iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi ES

14 340 hektolitrov

dajatve prosto

09.0774

2403 10

tobak za kajenje z dodatkom tobakovega nadomestka v kakršnem koli razmerju ali brez njega

370 ton

dajatve prosto


Top