Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1663

Uredba Komisije (ES) št. 1663/2006 z dne 6. novembra 2006 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (Besedilo velja za EGP)

OJ L 320, 18.11.2006, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 44 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 44 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 214 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; implicitno zavrnjeno 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1663/oj

18.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1663/2006

z dne 6. novembra 2006

o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (1), in zlasti člena 17(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2) mandlje po post mortem pregledu odstrani nosilec živilske dejavnosti.

(2)

Uredba (ES) št. 853/2004 določa zahteve za proizvodnjo kolostruma. Zato je to proizvodnjo treba uradno nadzorovati.

(3)

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 854/2004 določa splošne zahteve za spričevala, ki spremljajo uvoz proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav. Posebej zahteva, da so spričevala sestavljena vsaj v uradnem jeziku tretje države odpošiljanja in vstopne države članice. Zaradi številnih praktičnih in izvedbenih problemov, ki so se pojavili ob tej dvojni zahtevi, je bolj primerno, da se zahteve omejijo na osnovno načelo, da je obvezno sestaviti spričevalo vsaj v uradnem jeziku ali jezikih vstopne države članice. Vendar pa se zaradi interesa v nekaterih situacijah ohrani določba, ki tretji državi odpošiljanja omogoča, da uporablja svoj uradni jezik, in sicer kot dodatna možnost k zgornjemu načelu. Prilogo VI je treba ustrezno spremeniti.

(4)

Uredbo (ES) št. 854/2004 je treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, IV in VI k Uredbi (ES) št. 854/2004 se spremenijo skladno s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2006.

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2076/2005 (UL L 338, 22.12.2005, str. 83).

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2076/2005.


PRILOGA

1.

Priloga I k Uredbi (ES) št. 854/2004 se spremeni:

(a)

V poglavju I oddelka IV:

(i)

v točki 1 dela A se črtajo besede ”odstranitev mandljev.”

(ii)

v točki 1 dela B se črta stavek ”Odstraniti je treba mandlje.”

(b)

V točki 1 poglavja III oddelka IV se črta stavek ”Odstraniti je treba mandlje.”

2.

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 854/2004 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IV

SUROVO MLEKO, KOLOSTRUM, MLEČNI PROIZVODI IN PROIZVODI IZ KOLOSTRUMA

POGLAVJE I: NADZOR GOSPODARSTEV ZA PROIZVODNJO MLEKA IN KOLOSTRUMA

1.

Na živalih na gospodarstvih za proizvodnjo mleka in kolostruma se mora izvajati uradni nadzor, da se preveri, ali se izpolnjujejo zahteve glede proizvodnje surovega mleka in kolostruma, zlasti zdravstveni status živali in uporaba veterinarskih zdravil.

Ta nadzor je treba izvajati ob priložnostih veterinarskih pregledov, opravljanih v skladu s predpisi Skupnosti glede javnega zdravja ali zdravja živali, in ga lahko opravlja odobreni veterinar.

2.

Če obstajajo razlogi za sum, da zahteve glede zdravja živali niso izpolnjene, je treba preveriti splošni zdravstveni status živali.

3.

Obrati za proizvodnjo mleka morajo biti uradno nadzorovani, da se preverja, ali se izpolnjujejo zahteve glede higiene. Ta uradni nadzor lahko vključuje inšpekcije in/ali spremljanje nadzora, ki ga izvajajo strokovne organizacije. Če se pokaže, da je higiena neustrezna, mora pristojni organ preveriti, ali so sprejeti primerni ukrepi za izboljšanje stanja.

POGLAVJE II: NADZOR SUROVEGA MLEKA IN KOLOSTRUMA PRI ZBIRANJU

1.

V primeru surovega mleka in kolostruma mora pristojni organ spremljati preglede, izvajane v skladu z delom III poglavja I oddelka IX Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004:

2.

Če nosilec živilske dejavnosti ni popravil stanja v treh mesecih od prvega uradnega obvestila pristojnemu organu o neskladnosti z merili v zvezi s številom kolonij na gojišču in številom somatskih celic, je treba dostavo surovega mleka in kolostruma iz proizvodnega obrata začasno ustaviti, ali – v skladu s posebnim dovoljenjem ali splošnimi navodili pristojnega organa – izpolniti zahteve glede njune obdelave in uporabe, ki sta potrebni za zaščito javnega zdravja. Ta začasna ustavitev ali te zahteve morajo ostati, dokler nosilec živilske dejavnosti ne dokaže, da surovo mleko in kolostrum ponovno ustrezata merilom.“

3.

V Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 854/2004 se točka 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

”2.

Spričevala morajo biti napisana vsaj v uradnem jeziku ali uradnih jezikih namembne države članice in tiste države članice, v kateri se opravi mejna veterinarska kontrola, ali jim mora biti priložen overjen prevod v ta jezik ali te jezike. Vendar pa se država članica lahko strinja, da uporablja enega od uradnih jezikov Skupnosti, ki ni njen uradni jezik.”


Top