Help Print this page 

Document 32006R1287

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi (Besedilo velja za EGP)
  • In force
OJ L 241, 2.9.2006, p. 1–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 253–277 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 010 P. 110 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 010 P. 110 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 93 - 117

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1287/oj
Multilingual display
Text

2.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 241/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1287/2006

z dne 10. avgusta 2006

o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS in 93/6/EGS ter Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta in o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (1), ter zlasti člena 4(1)(2), 4(1)(7) in 4(2), člena 13(10), člena 25(7), člena 27(7), člena 28(3), člena 29(3), člena 30(3), člena 40(6), člena 44(3), člena 45(3), člena 56(5) in člena 58(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/39/ES vzpostavlja splošni okvir za regulativno ureditev finančnih trgov v Skupnosti, pri čemer med drugim določa: pogoje poslovanja za investicijske družbe pri opravljanju investicijskih in pomožnih storitev ter investicijskih dejavnosti; organizacijske zahteve (vključno z obveznostmi vodenja evidence) za investicijske družbe, ki poklicno opravljajo take storitve in dejavnost, in za regulirane trge; obveznosti poročanja o transakcijah finančnih instrumentov; zahteve po preglednosti v zvezi s transakcijami delnic.

(2)

Primerno je, da imajo določbe te uredbe prav tako zakonodajno obliko, da zagotovijo usklajeno ureditev v vseh državah članicah, spodbujajo združevanje trga ter čezmejno opravljanje investicijskih in pomožnih storitev ter pospešujejo nadaljnjo konsolidacijo enotnega trga. Določbe o nekaterih vidikih vodenja evidenc in o poročanju o transakcijah, preglednosti in izvedenih finančnih instrumentih na blago imajo le malo presečišč z nacionalno zakonodajo in podrobnimi zakoni, ki urejajo odnose s strankami.

(3)

Podrobne in povsem usklajene zahteve po preglednosti in pravila, ki urejajo poročanje o transakcijah, so ustrezni za zagotavljanje enakovrednih tržnih pogojev in nemoteno delovanje trgov vrednostnih papirjev v Skupnosti ter za pospeševanje učinkovitega združevanja teh trgov. Nekateri vidiki vodenja evidenc so med seboj tesno povezani, saj so pojmi, ki se zanje uporabljajo, isti kakor tisti, ki so opredeljeni za poročanje o transakcijah in preglednosti.

(4)

Cilj ureditve, ki jo je vzpostavila Direktiva 2004/39/ES v zvezi z zahtevami po poročanju o transakcijah na področju transakcij finančnih instrumentov, je zagotoviti, da so zadevni pristojni organi ustrezno obveščeni o transakcijah, v katerih imajo nadzorniški interes. V ta namen je treba zagotoviti, da se od vseh investicijskih družb pridobi ena sama skupina podatkov s čim manjšimi odstopanji med državami članicami, da bi čim bolj zmanjšali obseg različnih obveznosti poročanja, ki jih morajo izpolnjevati podjetja, ki opravljajo čezmejne dejavnosti, ter čim bolj povečali obseg podatkov, ki jih hranijo pristojni organi za morebitno izmenjavo s podatki drugih pristojnih organov. Poleg tega je namen ukrepov pristojnim organom omogočiti, da svoje obveznosti, ki izhajajo iz navedene direktive, izpolnjujejo čim hitreje in čim bolj učinkovito.

(5)

Cilj ureditve, ki jo je vzpostavila Direktiva 2004/39/ES v zvezi z zahtevami po preglednosti na področju transakcij delnic, sprejetih v trgovanje na reguliranem trgu, je zagotoviti, da so vlagatelji ustrezno obveščeni o resničnem obsegu dejanskih in potencialnih transakcij tovrstnih delnic, ne glede na to, ali te transakcije potekajo na reguliranih trgih, večstranskih sistemih trgovanja (v nadaljevanju MTF), pri sistematičnih internalizerjih ali zunaj teh mest trgovanja. Te zahteve so sestavni del širšega okvira pravil, katerih namen je spodbujanje konkurence med mesti trgovanja za izvedbene storitve, s ciljem povečati izbiro, ki je na voljo vlagateljem, spodbuditi inovativnost, znižati stroške transakcij in povečati učinkovitost procesa oblikovanja cen na ravni celotne Skupnosti. Visoka stopnja preglednosti je bistvena sestavina tega okvira za zagotovitev enakih možnosti za tekmovanje med mesti trgovanja, in sicer tako da razdrobljenost likvidnosti ne vpliva na oblikovanje cen posameznih delnic na podlagi povpraševanja in ponudbe, in da zato ne pride do oškodovanja vlagateljev. Po drugi strani Direktiva priznava možnost obstoja okoliščin, v katerih bi bilo morda treba dopustiti izvzetja iz obveznosti zagotavljanja preglednosti pred trgovanjem ali odlog obveznosti zagotavljanja preglednosti po trgovanju. Ta uredba podrobno določa take okoliščine, upoštevajoč potrebo tako po zagotavljanju visoke stopnje preglednosti kakor tudi po preprečevanju negativnega vpliva na likvidnost na mestih trgovanja in drugod kot nenamerne posledice obveznosti razkrivanja transakcij, ki lahko privedejo do ustvarjanja javnih pozicij tveganja.

(6)

Za namen določb o vodenju evidence se sklic na vrsto naročila razume kot sklic na njegov status kot omejenega naročila, tržnega naročila ali druge posebne vrste naročila. Za namen določb o vodenju evidence je treba sklic na vrsto naročila ali transakcije razumeti kot sklic na naročila za vpis vrednostnih papirjev oziroma na vpis vrednostnih papirjev, sklic na uveljavljanje opcije oziroma na uveljavitev opcije ali podobna naročila ali transakcije strank.

(7)

V tej fazi ni potrebno podrobno opredeljevanje ali predpisovanje vrste, narave in strukture sistema za izmenjavo informacij med pristojnimi organi.

(8)

Če uradno obvestilo pristojnega organa v zvezi z alternativno določitvijo najpomembnejšega trga glede likvidnosti ni upoštevano v razumnem času, ali če se pristojni organ ne strinja z izračunom, ki ga je opravil drugi pristojni organ, si morajo zadevni pristojni organi prizadevati za ustrezno rešitev. Pristojni organi imajo po potrebi na voljo možnost, da zadevo obravnavajo v okviru Odbora evropskih regulatorjev trgov vrednostnih papirjev.

(9)

Pristojni organi naj med seboj uskladijo pripravo in vzpostavljanje sistema za izmenjavo informacij o transakcijah. Pristojni organi imajo tudi v tem primeru na voljo možnost, da tovrstne zadeve obravnavajo v okviru Odbora evropskih regulatorjev trgov vrednostnih papirjev. Pristojni organi poročajo Komisiji, ki o sistemu obvešča Evropski odbor za vrednostne papirje. Pri usklajevanju bi morali pristojni organi upoštevati potrebo po učinkovitem spremljanju dejavnosti investicijskih družb, da zagotovijo, da delujejo pošteno, pravično in strokovno ter na način, ki spodbuja združevanje trga v Skupnosti, sprejemanje odločitev na podlagi temeljite analize stroškov in koristi, zagotavljanje, da se informacije o transakcijah uporabljajo samo za ustrezno izvajanje funkcij pristojnih organov, in navsezadnje učinkovito in odgovorno upravljavsko ureditev za vse morebitne skupne sisteme, za katere bi ocenili, da so potrebni.

(10)

Primerno je vzpostaviti merila za določanje, kdaj je poslovanje reguliranega trga v državi članici gostiteljici znatnega pomena, in posledice tega statusa tako, da bi se izognili vzpostavljanju obveznosti na reguliranem trgu, ki obravnava ali se nanaša na več kot en pristojni organ, če drugače take obveznosti sploh ne bi bilo.

(11)

ISO 10962 (Razvrstitev oznak finančnih instrumentov) je primer enotnega mednarodno sprejetega standarda za razvrščanje finančnih instrumentov.

(12)

Če pristojni organi odobrijo opustitve v zvezi z zahtevami po preglednosti pred trgovanjem ali dovolijo odlog izpolnjevanja obveznosti v zvezi s preglednostjo po trgovanju, morajo vse regulirane trge in MTF obravnavati enako in na nediskriminatoren način, tako da se opustitev ali odlog odobri ali vsem reguliranim trgom in MTF, ki jih pooblastijo v skladu z Direktivo 2004/39/ES, ali nobenemu. Pristojni organi, ki odobrijo opustitve ali odloge, ne bi smeli nalagati dodatnih zahtev.

(13)

Primerno je upoštevati, da je cilj algoritma trgovanja, ki ga upravlja regulirani trg ali MTF, običajno čimbolj povečati obseg trgovanja, pri čemer bi morali biti možni tudi drugi algoritmi trgovanja.

(14)

Opustitev zahtev po preglednosti pred trgovanjem iz členov 29 ali 44 Direktive 2004/39/ES, ki jo dodeli pristojni organ, ne bi smela investicijskim družbam omogočiti, da se izogibajo tem obveznostim v zvezi s transakcijami likvidnih delnic, ki jih sklepajo dvostransko v skladu s pravili reguliranega trga ali MTF, pri čemer bi morale te transakcije, če bi bile izvedene mimo pravil reguliranega trga ali MTF, izpolnjevati zahteve po objavi ponudbe, določene v členu 27 navedene direktive.

(15)

Dejavnost bi se morala šteti kot dejavnost z bistveno komercialno vlogo za investicijsko družbo, če je ta dejavnost pomemben vir prihodkov ali pomemben vir stroškov. Ocena pomembnosti za ta namen bi morala v vsakem primeru upoštevati obseg ločenega izvajanja ali organiziranja te dejavnosti, denarno vrednost dejavnosti in njeno primerjalno pomembnost s sklicem tako na skupno poslovanje družbe kakor tudi na splošno dejavnost na trgu za zadevno delnico, na katerem družba posluje. Obstajati bi morala možnost, da se dejavnost šteje kot pomemben vir prihodkov za družbo, tudi če je za določen primer primeren eden ali dva dejavnika.

(16)

Za potrebe Direktive 2004/39/ES se za delnice, s katerimi se ne trguje dnevno, ne bi smelo šteti, da imajo likvidni trg. Če pa se izjemoma, in sicer iz razlogov, povezanih z vzdrževanjem urejenega trga, ali zaradi višje sile, z delnico ne trguje na nekaterih trgovalnih dnevih, to ne bi smelo pomeniti, da se za to delnico ne more šteti, da ima likviden trg.

(17)

Zahteva po javnosti nekaterih ponudb, naročil ali transakcij v skladu s členi 27, 28, 29, 30, 44 in 45 Direktive 2004/39/ES in to uredbo ne bi smela reguliranim trgom in MFT preprečiti, da od svojih članov ali udeležencev zahtevajo, da tovrstne informacije javno razkrijejo.

(18)

Informacije, ki morajo biti dane na voljo v čim bolj realnem času, naj bodo dane na voljo takoj, ko je to tehnično mogoče, ob upoštevanju razumne mere učinkovitosti in izdatkov za sisteme s strani zadevne osebe. Informacije naj bodo objavljene čim bližje roku največ treh minut v izjemnih primerih, kjer sistemi, ki so na voljo, ne omogočajo objave v krajšem roku.

(19)

Za namen določb te uredbe v zvezi s sprejemom v trgovanje na reguliranem trgu prenosljivega vrednostnega papirja, kakor je opredeljen v členu 4(1)(18)(c) Direktive 2004/39/ES, v primeru vrednostnega papirja v smislu Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES (2), se naj šteje, da je dovolj javno razpoložljivih informacij, potrebnih za vrednotenje tovrstnega finančnega instrumenta.

(20)

Sprejemanje enot, ki jih izdajo kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje, v trgovanje na reguliranem trgu naj ne omogoča izogibanja zadevnim določbam Direktive Sveta 85/611/EGS z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (3), in zlasti členom 44 do 48 navedene direktive.

(21)

Pogodba na izvedeni finančni instrument bi se morala šteti kot finančni instrument v skladu z oddelkom C(7) Priloge I k Direktivi 2004/39/ES samo, če se nanaša na blago in izpolnjuje kriterije iz te uredbe za ugotavljanje, ali se lahko šteje, da ima pogodba značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov in da ni za komercialne namene. Pogodba na izvedeni finančni instrument bi se morala šteti kot finančni instrument v skladu z oddelkom C(10) navedene priloge samo, če se nanaša na osnovni instrument iz oddelka C(10) in te uredbe ter izpolnjuje kriterije te uredbe za ugotavljanje, ali se lahko šteje, da ima pogodba značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov.

(22)

Pričakovati je, da bodo izvzetja iz Direktive 2004/39/ES, ki se nanašajo na poslovanje za lasten račun ali opravljanje drugih investicijskih storitev v zvezi z blagovnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, zajetimi v oddelkih C(5), C(6) in C(7) Priloge I k navedeni direktivi, ali izvedenimi finančnimi instrumenti, zajetimi v oddelku C(10) navedene Priloge I, izključila znatno število komercialnih proizvajalcev in porabnikov energije in drugega blaga, vključno z dobavitelji energije, trgovci z blagom in njihovimi podružnicami iz področja uporabe navedene direktive, zaradi česar od takih udeležencev ne bo zahtevano, da uporabijo testiranja iz te uredbe, da ugotovijo, ali so pogodbe, s katerimi trgujejo, finančni instrumenti.

(23)

V skladu z oddelkom B(7) Priloge I k Direktivi 2004/39/ES lahko investicijske družbe uveljavljajo svobodo opravljanja pomožne storitve v državi članici, ki ni njihova matična država članica, z opravljanjem investicijskih storitev in dejavnosti ter pomožnih storitev vrste, opisane v oddelku A ali oddelku B navedene priloge, v zvezi z osnovnim sredstvom izvedenih finančnih instrumentov, zajetih v oddelkih C(5), (6), (7) in (10), pri čemer so ti povezani z opravljanjem investicijskih ali pomožnih storitev. Na podlagi tega bi morala biti družba, ki opravlja investicijske storitve ali dejavnosti in povezano trgovanje s promptnimi pogodbami, sposobna izkoristiti svobodo opravljanja pomožnih storitev v zvezi s povezanim trgovanjem.

(24)

Opredelitev blaga naj ne vpliva na druge opredelitve tega pojma v nacionalni zakonodaji in drugi zakonodaji Skupnosti. Preskusi za ugotavljanje, ali se za pogodbo šteje, da ima značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov in da njen namen ni komercialen, so namenjeni zgolj ugotavljanju, ali pogodbe sodijo v področje uporabe oddelka C(7) ali C(10) Priloge I k Direktivi 2004/39/ES.

(25)

Pogodba na izvedene finančne instrumente se nanaša na blago ali na drugi dejavnik, kadar obstaja neposredna povezava med navedeno pogodbo in zadevnim osnovnim blagom ali dejavnikom. Zato bi se morala pogodba na izvedeni finančni instrument na ceno blaga šteti kot pogodba na izvedeni finančni instrument, ki se nanaša na blago, medtem ko se pogodba na izvedeni finančni instrument na prevozne stroške za blago ne bi smela šteti kot pogodba na izvedeni finančni instrument, ki se nanaša na blago. Izvedeni finančni instrument, ki se nanaša na blagovni izvedeni finančni instrument, kot je opcija na blagovni terminski posel (izvedeni finančni instrument, povezan z izvedenim finančnim instrumentom), je posredna naložba v blago in bi ga zato morali šteti za blagovni izvedeni finančni instrument za namene Direktive 2004/39/ES.

(26)

Pojem blaga ne vključuje storitev in drugih predmetov, ki niso blago, kot so valute ali nepremičninske pravice, ali ki so v celoti neopredmeteni.

(27)

Tehnično svetovanje je na zahtevo prispeval Odbor evropskih regulatorjev trgov vrednostnih papirjev, ustanovljen s Sklepom Komisije 2001/527/ES (4).

(28)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so skladni z mnenjem Evropskega odbora za vrednostne papirje –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

SPLOŠNO

Člen 1

Predmet in področje uporabe

1.   Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje členov 4(1)(2), 4(1)(7), 13(6), 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45, 56 in 58 Direktive 2004/39/ES.

2.   Člena 7 in 8 se uporabljata za družbe za upravljanje v skladu s členom 5(4) Direktive 85/611/EGS.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„blago“ pomeni kakršno koli blago zamenljivega značaja, ki ga je možno izročiti, vključno s kovinami ter njihovimi rudami in zlitinami, kmetijskimi proizvodi in viri energije, kot je električna energija;

2.

„izdajatelj“ pomeni subjekt, ki izda prenosljive vrednostne papirje in po potrebi druge finančne instrumente;

3.

„izdajatelj Skupnosti“ pomeni izdajatelja, ki ima registriran sedež v državi članici;

4.

„izdajatelj tretje države“ pomeni izdajatelja, ki ni izdajatelj Skupnosti;

5.

„običajni čas trgovanja“ za mesto trgovanja ali investicijsko družbo pomeni čas, ki ga mesto trgovanja določi vnaprej in javno objavi kot svoj čas trgovanja;

6.

„portfeljsko trgovanje“ pomeni transakcijo več kot enega vrednostnega papirja, pri čemer so ti vrednostni papirji uvrščeni v skupino in se z njimi trguje kot z eno samo enoto za določeno referenčno ceno;

7.

„ustrezni pristojni organ“ za finančni instrument pomeni pristojni organ najpomembnejšega trga finančnih instrumentov, kar zadeva likvidnost;

8.

„mesto trgovanja“ pomeni regulirani trg, MTF ali sistematičnega internalizerja, ki kot tak deluje v njegovem imenu, in po potrebi sistem izven Skupnosti s podobnimi funkcijami kot regulirani trg ali MTF;

9.

„promet“ v zvezi s finančnim instrumentom pomeni vsoto rezultatov pomnožitve števila enot tega instrumenta, ki se izmenja med kupci in prodajalci v določenem časovnem obdobju, v skladu z izvedbo transakcij na mestu trgovanja ali drugače, s ceno enote, ki se uporablja za vsako tako transakcijo;

10.

„transakcija financiranja vrednostnih papirjev“ pomeni primer posojanja ali izposojanja vrednostnih papirjev ali izposojanja drugih finančnih instrumentov, transakcijo prodaje in povratnega odkupa ali odkupa in povratne prodaje ali prodajno/nakupno transakcijo oziroma nakupno/prodajno transakcijo.

Člen 3

Transakcije, povezane s posamezno delnico v portfeljskem trgovanju, in transakcije s povprečno ceno, tehtane glede na obseg

1.   Transakcija, povezana s posamezno delnico v portfeljskem trgovanju, se za namene člena 18(1)(b)(ii) šteje kot transakcija, ki mora izpolnjevati pogoje poleg trenutne tržne cene.

Za namene člena 27(1)(b) se šteje tudi kot transakcija, pri kateri izmenjavo delnic določajo dejavniki poleg tekočega tržnega vrednotenja delnic.

2.   Transakcija s povprečno ceno, tehtana glede na obseg, se za namene člena 18(1)(b)(ii) šteje kot transakcija, ki mora izpolnjevati pogoje poleg trenutne tržne cene, za namen člena 25 pa kot naročilo, ki mora izpolnjevati pogoje poleg trenutne tržne cene.

Za namene člena 27(1)(b) se šteje tudi kot transakcija, pri kateri izmenjavo delnic določajo dejavniki poleg tekočega tržnega vrednotenja delnic.

Člen 4

Sklici na trgovalni dan

1.   Sklic na trgovalni dan v zvezi z mestom trgovanja ali v zvezi z informacijami po trgovanju, ki se morajo javno razkriti v skladu s členom 30 ali členom 45 Direktive 2004/39/ES v zvezi z delnico, je sklic na kateri koli dan, na katerega je mesto trgovanja odprto za trgovanje.

Sklic na odprtje trgovalnega dne je sklic na začetek običajnega časa trgovanja mesta trgovanja.

Sklic na poldne na trgovalni dan je sklic na poldne v časovni coni, v kateri se nahaja mesto trgovanja.

Sklic na konec trgovalnega dne je sklic na konec običajnega časa trgovanja.

2.   Sklic na trgovalni dan v zvezi z najpomembnejšim trgom, kar zadeva likvidnost, za delnico ali v zvezi z informacijami po trgovanju, ki se morajo javno razkriti v skladu s členom 28 Direktive 2004/39/ES v zvezi z delnico, je sklic na kateri koli dan običajnega trgovanja na mestih trgovanja na tem trgu.

Sklic na odprtje trgovalnega dne je sklic na najzgodnejši začetek običajnega časa trgovanja s to delnico na mestih trgovanja na tem trgu.

Sklic na poldne na trgovalni dan je sklic na poldne v časovni coni, v kateri se nahaja ta trg.

Sklic na konec trgovalnega dne je sklic na najpoznejše prenehanje običajnega časa trgovanja s to delnico na mestih trgovanja na tem trgu.

3.   Sklic na trgovalni dan v zvezi s promptno pogodbo v smislu člena 38(2) je sklic na kateri koli dan običajnega trgovanja te pogodbe na mestih trgovanja.

Člen 5

Sklici na transakcijo

Za namen te uredbe je sklic na transakcijo sklic samo na nakup in prodajo finančnega instrumenta. Za namen te uredbe, razen poglavja II, nakup in prodaja finančnega instrumenta ne vključujeta ničesar od naslednjega:

(a)

transakcij financiranja vrednostnih papirjev;

(b)

uveljavitve pravic iz opcij ali pokritih vrednostnih papirjev z upravičenjem;

(c)

transakcij na primarnih trgih (kakor so izdajanje, dodelitev ali vpis) s finančnimi instrumenti, ki sodijo v člen 4(1)(18)(a)  in (b) Direktive 2004/39/ES.

Člen 6

Prvi sprejem delnice v trgovanje na reguliranem trgu

Za namen te uredbe se šteje, da se prvi sprejem delnice v trgovanje na reguliranem trgu iz člena 40 Direktive 2004/39/ES opravi takrat, ko velja eden od naslednjih pogojev:

(a)

delnica pred tem ni bila sprejeta v trgovanje na reguliranem trgu;

(b)

delnica je bila pred tem sprejeta v trgovanje na reguliranem trgu, vendar je bila odstranjena iz trgovanja na vsakem reguliranem trgu, ki jo je sprejel.

POGLAVJE II

VODENJE EVIDENCE: NAROČILA STRANK IN TRANSAKCIJE

Člen 7

(Člen 13(6) Direktive 2004/39/ES)

Vodenje evidence o naročilih strank in odločitve o trgovanju

O vsakem naročilu, ki ga prejme od stranke, in o vsaki odločitvi o trgovanju, sprejeti pri opravljanju storitve upravljanja portfelja, investicijska družba takoj evidentira naslednje podatke, v kolikor se nanašajo na zadevno naročilo ali odločitev:

(a)

ime ali drugo poimenovanje stranke;

(b)

ime kakršne koli zadevne osebe, ki deluje v imenu stranke;

(c)

podatke, določene v točkah 4, 6 in točkah 16 do 19 v tabeli 1 Priloge I;

(d)

vrsto naročila, če njegov namen ni nakup ali prodaja;

(e)

vrsto naročila;

(f)

vse druge podrobnosti, pogoje in posebna navodila stranke, ki določajo, kako mora biti naročilo izvedeno;

(g)

datum in točen čas prejema naročila ali odločitve o obravnavi naročila s strani investicijske družbe.

Člen 8

(Člen 13(6) Direktive 2004/39/ES)

Vodenje evidenc o transakcijah

1.   Takoj po izvršitvi naročila stranke, v primeru investicijskih družb, ki posredujejo naročila v izvedbo drugi osebi, pa takoj po prejemu potrdila, da je bilo naročilo izvršeno, družbe evidentirajo naslednje podatke o zadevni transakciji:

(a)

ime ali drugo poimenovanje stranke;

(b)

podatke, določene v točkah 2, 3, 4, 6 in v točkah 16 do 21 tabele 1 Priloge I;

(c)

skupno ceno, ki je produkt cene enote in količine;

(d)

vrsto transakcije, če njen namen ni nakup ali prodaja;

(e)

fizično osebo, ki je izvedla transakcijo ali ki je odgovorna za izvedbo.

2.   Če investicijska družba posreduje naročilo v izvedbo drugi osebi, po posredovanju takoj evidentira naslednje podatke:

(a)

ime ali drugo poimenovanje stranke, katere naročilo je bilo posredovano;

(b)

ime ali drugo poimenovanje osebe, kateri je bilo naročilo posredovano;

(c)

pogoje posredovanega naročila;

(d)

datum in točen čas posredovanja.

POGLAVJE III

POROČANJE O TRANSAKCIJAH

Člen 9

(Drugi pododstavek člena 25(3) Direktive 2004/39/ES)

Določanje najpomembnejšega trga finančnih instrumentov, kar zadeva likvidnost

1.   Kar zadeva likvidnost, se najpomembnejši trg za finančni instrument, sprejet v trgovanje na reguliranem trgu, v nadaljevanju „najpomembnejši trg“, določi v skladu z odstavki 2 do 8.

2.   V primeru delnice ali drugih prenosljivih vrednostnih papirjev, določenih v členu 4(1)(18)(a) Direktive 2004/39/ES, ali enote kolektivnega naložbenega podjema, je najpomembnejši trg država članica, v kateri je bila delnica ali enota prvič sprejeta v trgovanje na reguliranem trgu.

3.   V primeru obveznice ali drugih prenosljivih vrednostnih papirjev, določenih v členu 4(1)(18)(b) Direktive 2004/39/ES, ali instrumenta denarnega trga, ki jih v obeh primerih izda podružnica, v smislu Sedme direktive Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih (5), subjekta, ki ima registriran sedež v državi članici, je najpomembnejši trg država članica, v kateri se nahaja registrirani sedež ali matični subjekt.

4.   V primeru obveznice ali drugih prenosljivih vrednostnih papirjev, določenih v členu 4(1)(18)(b) Direktive 2004/39/ES, ali instrumenta denarnega trga, ki jih v obeh primerih izda izdajatelj Skupnosti in niso zajeti v odstavku 3 tega člena, je najpomembnejši trg država članica, v kateri se nahaja registrirani sedež izdajatelja.

5.   V primeru obveznice ali prenosljivih vrednostnih papirjev, določenih v členu 4(1)(18)(b) Direktive 2004/39/ES, ali instrumenta denarnega trga, ki jih v obeh primerih izda izdajatelj tretje države in niso zajeti v odstavku 3 tega člena, je najpomembnejši trg država članica, v kateri je bil ta vrednostni papir prvič sprejet v trgovanje na reguliranem trgu.

6.   V primeru izvedenega finančnega instrumenta ali finančne pogodbe za razlike ali prenosljivih vrednostnih papirjev, določenih v členu 4(1)(18)(c) Direktive 2004/39/ES, je najpomembnejši trg:

(a)

če je osnovni vrednostni papir delnica ali drug prenosljiv vrednostni papir, določen v členu 4(1)(18)(a) Direktive 2004/39/ES, sprejet v trgovanje na reguliranem trgu, država članica, za katero se šteje, da je najpomembnejši trg, kar zadeva likvidnost, za osnovni vrednostni papir, v skladu z odstavkom 2;

(b)

če je osnovni vrednostni papir obveznica ali drug prenosljiv vrednostni papir, določen v členu 4(1)(18)(b) Direktive 2004/39/ES, ali instrument denarnega trga, sprejet v trgovanje na reguliranem trgu, država članica, za katero se šteje, da je najpomembnejši trg, kar zadeva likvidnost, za ta osnovni vrednostni papir, v skladu z odstavki 3, 4 ali 5;

(c)

če je osnovno sredstvo indeks, sestavljen iz delnic, s katerimi se trguje na določenem reguliranem trgu, država članica, v kateri se nahaja ta regulirani trg.

7.   V vseh primerih, ki niso zajeti v odstavkih 2 do 6, je najpomembnejši trg država članica, v kateri se nahaja regulirani trg, ki je prvi sprejel v trgovanje prenosljivi vrednostni papir ali izvedeni finančni instrument ali finančno pogodbo.

8.   Če je bil finančni instrument, določen v odstavkih 2, 5 ali 7, ali osnovni finančni instrument finančnega instrumenta, določen v odstavku 6, na katerega se nanaša eden od odstavkov 2, 5 ali 7, prvič sprejet v trgovanje na več kot enega reguliranih trgov hkrati, vsi ti regulirani trgi pa so del iste matične države članice, je najpomembnejši trg ta država članica.

Če se zadevni regulirani trgi ne nahajajo v isti matični državi članici, je najpomembnejši trg, kar zadeva likvidnost, za ta instrument trg z največjim prometom s tem instrumentom.

Za namen ugotavljanja najpomembnejšega trga z največjim prometom z zadevnim instrumentom vsak pristojni organ, ki je pooblastil enega od zadevnih reguliranih trgov, izračuna promet za ta instrument na svojem trgu za predhodno koledarsko leto, pod pogojem, da je bil instrument sprejet v trgovanje v začetku navedenega leta.

V primeru, ko prometa zadevnega finančnega instrumenta ni mogoče izračunati zaradi nezadostnih ali neobstoječih podatkov, izdajatelj pa ima registriran sedež v državi članici, je najpomembnejši trg, kar zadeva likvidnost, trg države članice, v kateri je registrirani sedež izdajatelja.

Če pa izdajatelj nima registriranega sedeža v državi članici, je najpomembnejši trg za ta instrument trg z največjim prometom zadevnega instrumenta. Za namene določanja tega trga vsak pristojni organ, ki je pooblastil enega od zadevnih reguliranih trgov, izračuna promet za zadevne instrumente istega razreda na svojem trgu za predhodno koledarsko leto.

Ustrezni razredi finančnih instrumentov so naslednji:

(a)

delnice;

(b)

obveznice ali oblike listinjenega dolga;

(c)

kateri koli drugi finančni instrumenti.

Člen 10

(Drugi pododstavek člena 25(3) Direktive 2004/39/ES)

Alternativno določanje najpomembnejšega trga finančnih instrumentov, kar zadeva likvidnost

1.   Pristojni organ lahko vsako leto januarja obvesti zadevni pristojni organ za določen finančni instrument, da namerava izpodbijati določitev, opravljeno v skladu s členom 9, najpomembnejšega trga za ta instrument.

2.   V štirih tednih po posredovanju obvestila oba organa izračunata promet zadevnega instrumenta na svojih trgih v obdobju predhodnega koledarskega leta.

Če rezultati izračuna pokažejo, da je promet večji na trgu pristojnega organa, ki izpodbija določitev, je ta trg najpomembnejši trg, kar zadeva likvidnost, za ta finančni instrument. Če finančni instrument spada v vrsto, opredeljeno v členu 9(6)(a) ali (b), je navedeni trg hkrati najpomembnejši trg za vse pogodbe na izvedene finančne instrumente ali finančne pogodbe za razlike ali prenosljive vrednostne papirje, ki so zajeti v členu 4(1)(18)(c) Direktive 2004/39/ES in v zvezi s katerimi je navedeni finančni instrument osnovno sredstvo.

Člen 11

(Člen 25(3) Direktive 2004/39/ES)

Seznam finančnih instrumentov

Zadevni pristojni organ za enega ali več finančnih instrumentov zagotovi vzpostavitev in vzdrževanje posodobljenega seznama teh finančnih instrumentov. Ta seznam se da na razpolago edinemu pristojnemu organu, ki ga kot kontaktno točko imenuje vsaka država članica v skladu s členom 56 Direktive 2004/39/ES. Ta seznam se prvič da na razpolago na prvi trgovalni dan v juniju 2007.

Za pomoč pristojnim organom pri izpolnjevanju določb prvega pododstavka, vsak regulirani trg matičnim pristojnim organom predloži referenčne podatke za identifikacijo za vsak finančni instrument, ki je bil sprejet v trgovanje, v elektronskem in standardiziranem formatu. Te informacije se predložijo za vsak finančni instrument pred začetkom trgovanja s tem instrumentom. Matični pristojni organi zagotovijo, da se podatki prenesejo ustreznemu pristojnemu organu za zadevni finančni instrument. Referenčni podatki se posodobijo po vsaki spremembi podatkov v zvezi z instrumentom. Zahteve iz tega pododstavka se lahko opustijo, če ustrezni pristojni organ za navedeni finančni instrument pridobi ustrezne referenčne podatke z drugimi sredstvi.

Člen 12

(Člen 25(5) Direktive 2004/39/ES)

Načini poročanja

1.   Poročila o transakcijah finančnih instrumentov se pripravijo v elektronski obliki razen v izjemnih okoliščinah, ko se pripravijo na trajnem nosilcu podatkov, ki omogoča shranjevanje podatkov tako, da so pristojnim organom v prihodnosti dostopni v obliki, ki ni elektronska, pri čemer načini priprave teh poročil morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)

zagotavljajo varnost in zaupnost podatkov, o katerih poročajo;

(b)

vključujejo mehanizme za ugotavljanje in popravljanje napak v poročilu o transakcijah;

(c)

vključujejo mehanizme za potrjevanje vira poročila o transakcijah;

(d)

vključujejo ustrezne previdnostne ukrepe za omogočanje pravočasne obnove poročanja v primeru izpada sistema;

(e)

dopuščajo sporočanje informacij, ki so zahtevane na podlagi člena 13, v formatu, ki ga zahteva pristojni organ in je v skladu s tem odstavkom, v rokih, določenih v členu 25(3) Direktive 2004/39/ES.

2.   Pristojni organ odobri sistem povezovanja ponudbe in povpraševanja ali sistem poročanja za namene člena 25(5) Direktive 2004/39/ES, če ureditev za poročanje o transakcijah, ki jo je vzpostavil ta sistem, izpolnjuje pogoje, določene v odstavku 1 tega člena, in jo spremlja pristojni organ, da zagotovi neprekinjeno izpolnjevanje pogojev.

Člen 13

(Člen 25(3) in (5) Direktive 2004/39/ES)

Vsebina poročila o transakcijah

1.   Poročila o transakcijah iz člena 25(3) in (5) Direktive 2004/39/ES vsebujejo informacije iz tabele 1 Priloge I k tej uredbi, ki se nanašajo na zadevno vrsto finančnega instrumenta in za katere pristojni organ izjavi, da niso že v njegovi lasti ali mu niso na razpolago prek drugih sredstev.

2.   Za namene identifikacije nasprotne stranke v transakciji, ki je regulirani trg, MTF ali druga osrednja nasprotna stranka, kakor je določeno v tabeli 1 Priloge I, vsak pristojni organ da javno na razpolago seznam identifikacijskih oznak reguliranih trgov in MTF, katerim je pristojni organ v vsakem posameznem primeru matična država članica, in subjektov, ki delujejo kot njihove osrednje nasprotne stranke za take regulirane trge in MTF.

3.   Države članice lahko zahtevajo, da poročila, pripravljena v skladu s členom 25(3) in (5) Direktive 2004/39/ES, poleg informacij, določenih v tabeli 1 Priloge I, vsebujejo informacije, povezane z zadevnimi transakcijami, kadar so te dodatne informacije potrebne, da pristojnim organom omogočijo spremljanje dejavnosti investicijskih družb in tako zagotovijo, da ravnajo pošteno, pravično in strokovno ter na način, ki spodbuja integriteto trga, in če je izpolnjen eden od naslednjih kriterijev:

(a)

finančni instrument, ki je predmet poročila, ima lastnosti, ki so specifične za instrument te vrste in niso zajete v informacijah, določenih v navedeni tabeli;

(b)

metode trgovanja, ki so specifične za mesto trgovanja, kjer je bila opravljena transakcija, imajo značilnosti, ki niso zajete v informacijah, določenih v navedeni tabeli.

4.   Države članice lahko tudi zahtevajo poročilo o transakciji, pripravljeno v skladu s členom 25(3) in (5) Direktive 2004/39/ES, da ugotovijo stranke, v imenu katerih je investicijska družba izvršila zadevno transakcijo.

Člen 14

(Člen 25(3) in (5) Direktive 2004/39/ES)

Izmenjava informacij o transakcijah

1.   Pristojni organi vzpostavijo ureditev, katere namen je zagotoviti, da se informacije, prejete v skladu s členom 25(3) in (5) Direktive 2004/39/ES dajo na razpolago:

(a)

ustreznemu pristojnemu organu za zadevni finančni instrument;

(b)

v primeru podružnic, pristojnemu organu, ki je pooblastil investicijsko družbo, ki zagotavlja informacije, brez poseganja v pravico, da ne prejema teh informacij v skladu s členom 25(6) Direktive 2004/39/ES;

(c)

kateremu koli drugemu pristojnemu organu, ki zahteva informacije, da ustrezno izpolni svoje nadzorniške obveznosti iz člena 25(1) Direktive 2004/39/ES.

2.   Informacije, ki morajo biti dane na razpolago v skladu z odstavkom 1, vsebujejo postavke, navedene v tabelah 1 in 2 Priloge I.

3.   Informacije iz odstavka 1 se dajo na razpolago takoj, ko je možno.

S 1. novembrom 2008 se bodo navedene informacije morale dati na razpolago najpozneje do zaključka naslednjega delovnega dne od dneva, ko pristojni organ prejme informacije ali zahtevo, po dnevu, ko pristojni organ prejme informacije ali zahtevo.

4.   Pristojni organi uskladijo naslednje:

(a)

pripravo in vzpostavljanje ureditve za izmenjavo informacij o transakcijah med pristojnimi organi v skladu z zahtevami iz Direktive 2004/39/ES in te uredbe;

(b)

vse morebitne prihodnje dopolnitve ureditve.

5.   Pred 1. februarjem 2007 pristojni organi poročajo Komisiji, ki o tej ureditvi obvešča Evropski odbor za vrednostne papirje, o pripravi ureditve, ki jo je treba vzpostaviti v skladu z odstavkom 1.

Poročajo tudi Komisiji, ki obvesti Evropski odbor za vrednostne papirje o vseh predlogih znatnih sprememb te ureditve.

Člen 15

(Člen 58(1) Direktive 2004/39/ES)

Zahteva za sodelovanje in izmenjavo informacij

1.   Če pristojni organ želi, da drugi pristojni organ dostavi ali izmenja informacije v skladu s členom 58(1) Direktive 2004/39/ES, vloži pri tem pristojnem organu pisno zahtevo, ki vsebuje dovolj podrobnosti, da organu omogoči, da dostavi zahtevane informacije.

V nujnih primerih se lahko zahteva posreduje ustno, pod pogojem, da je potrjena v pisni obliki.

Pristojni organ, ki prejme zahtevo, potrdi prejem zahteve takoj, ko je to praktično izvedljivo.

2.   Če so informacije, zahtevane v skladu z odstavkom 1, notranje razpoložljive pristojnemu organu, ki prejme zahtevo, ta organ takoj posreduje zahtevane informacije pristojnemu organu, ki je vložil zahtevo.

Če pristojni organ, ki je prejel zahtevo, nima v lasti ali pod nadzorom informacij, ki so bile zahtevane, mora takoj sprejeti potrebne ukrepe za pridobitev navedene informacije in v celoti izpolniti zahtevo. Ta pristojni organ tudi obvesti pristojni organ, ki je vložil zahtevo, o razlogih, zakaj ni takoj poslal zahtevanih informacij.

Člen 16

(Člen 56(2) Direktive 2004/39/ES)

Ugotavljanje znatnega pomena poslovanja reguliranega trga v državi članici gostiteljici

Šteje se, da je poslovanje reguliranega trga v državi članici gostiteljici znatnega pomena za delovanje trgov vrednostnih papirjev in zaščito vlagateljev, če je izpolnjen eden od naslednjih kriterijev:

(a)

država članica gostiteljica je v preteklosti bila matična država članica zadevnega reguliranega trga;

(b)

zadevni regulirani trg je prek združitve, prevzema ali kakršne koli druge oblike prenosa pridobil poslovanje reguliranega trga, ki je imel registrirani sedež ali glavno upravo v državi članici gostiteljici.

POGLAVJE IV

PREGLEDNOST TRGA

ODDELEK 1

Preglednost pred trgovanjem za regulirane trge in MTF

Člen 17

(Člena 29 in 44 Direktive 2004/39/ES)

Obveznost preglednosti pred trgovanjem

1.   Investicijska podjetja ali upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali regulirani trg, za vsako delnico, sprejeto v trgovanje na reguliranem trgu, s katero se trguje v sistemu, ki ga upravlja in je naveden v tabeli 1 Priloge II, objavijo informacije iz odstavkov 2 do 6.

2.   Če eden od subjektov iz odstavka 1 upravlja trgovalni sistem za avtomatsko povezovanje naročil, za vsako delnico iz odstavka 1 neprekinjeno objavlja, v celotnem običajnem času trgovanja, skupno število naročil ter delnic, s katerimi trgujejo za vsako cenovno raven, za vsaj pet najboljših prodajnih in nakupnih cenovnih ravni.

3.   Če eden od subjektov iz odstavka 1 izvaja trgovalni sistem na podlagi kotacij, za vsako delnico iz odstavka 1 neprekinjeno objavlja v celotnem običajnem času trgovanja najboljše prodajne in nakupne cene za vsakega vzdrževalca trga z navedeno delnico, skupaj s kotacijami, ki se navezujejo na navedene cene.

Objavljene kotacije predstavljajo zavezujoče obveznosti za nakup in prodajo delnic ter navajajo ceno in količino delnic, za katere so jih vzdrževalci trga pripravljeni kupiti ali prodati.

V izjemnih tržnih pogojih se lahko dovolijo okvirne ali enosmerne cene za omejen čas.

4.   Če eden od subjektov iz odstavka 1 upravlja trgovalni sistem na podlagi periodičnih avkcij, za vsako delnico iz odstavka 1 neprekinjeno javno objavlja v celotnem običajnem času trgovanja ceno, ki bi najbolje izpolnila njegov algoritem trgovanja, in obseg, ki bi ga lahko udeleženci v navedenem sistemu potencialno izvršili po navedeni ceni.

5.   Če eden od subjektov iz odstavka 1 upravlja trgovalni sistem, ki ni v celoti zajet v odstavkih 2 ali 3 ali 4, bodisi ker je hibridni sistem, ki je zajet v več kot enega od navedenih odstavkov, ali ker je postopek določanja cene drugačne vrste, ohranja standard preglednosti pred trgovanjem, ki zagotavlja, da so objavljene zadostne informacije o cenovni ravni naročil ali kotacijah za vsako delnico iz odstavka 1, ter o trgovskih interesih po navedeni delnici.

Zlasti mora biti javno objavljenih pet najboljših prodajnih in nakupnih ravni in/ali dvosmernih kotacij vsakega ustvarjalca trga za navedeno delnico, če lastnosti oblikovanja cen na podlagi povpraševanja in ponudbe to dovoljujejo.

6.   Povzetek informacij, ki se javno objavijo v skladu z odstavki 2 do 5, je na voljo v tabeli 1 Priloge II.

Člen 18

(Člena 29(2) in (44)(2) Direktive 2004/39/ES)

Opustitve na podlagi tržnega modela in vrste naročila ali transakcije

1.   Pristojni organi lahko odobrijo opustitve v skladu s členoma 29(2) in 44(2) Direktive 2004/39/ES za sisteme, ki jih upravlja MTF ali regulirani trg, če ti sistemi izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:

(a)

temeljiti morajo na trgovalni metodologiji, s katero se cena določi v skladu z referenčno ceno, ki jo ustvari drug sistem, kjer je navedena referenčna cena javno objavljena in jo udeleženci trga na splošno štejejo za zanesljivo referenčno ceno;

(b)

formalizirajo dogovorjene transakcije, od katerih vsaka izpolnjuje enega od naslednjih kriterijev:

(i)

vsaka taka transakcija je pripravljena pri ali znotraj trenutnega tehtanega razpona, ki vpliva na knjigo naročil ali kotacije ustvarjalcev trga reguliranega trga ali MTF, ki poslujejo v navedenem sistemu, ali, če se z delnico ne trguje neprekinjeno, znotraj odstotka ustrezne referenčne cene, ki je odstotek in referenčna cena, ki ju vnaprej postavi upravljavec sistema;

(ii)

mora izpolnjevati pogoje poleg trenutne tržne cene.

Za namene točke (b) morajo biti izpolnjeni tudi drugi pogoji, določeni v pravilih reguliranega trga ali MTF za transakcijo te vrste.

V primeru sistemov, ki imajo drugo funkcionalnost od tiste, navedene v točkah (a) ali (b), se opustitev za to drugo funkcionalnost ne uporablja.

2.   Opustitve v skladu s členoma 29(2) in 44(2) Direktive 2004/39/ES na podlagi vrste naročila se lahko odobrijo samo v zvezi z naročili, ki so v sistemu za upravljanje naročil, ki ga vzdržuje regulirani trg ali MTF, dokler se jih ne razkrije trgu.

Člen 19

(Člena 29(2) in (44)(2) Direktive 2004/39/ES)

Sklici na dogovorjeno transakcijo

Za namene člena 18(1)(b) je dogovorjena transakcija tista transakcija, v kateri sodelujejo člani ali udeleženci na reguliranem trgu ali MTF, ki je sklenjena zasebno, vendar se izvrši na reguliranem trgu ali v MTF in pri kateri ti člani ali udeleženci izvajajo naslednje naloge:

(a)

poslujejo za lastni račun z drugim članom ali udeležencem, ki posluje za račun stranke;

(b)

poslujejo z drugim članom ali udeležencem, pri čemer oba izvršujeta naročila za lasten račun;

(c)

poslujejo tako za račun kupca kot za račun prodajalca;

(d)

poslujejo za račun kupca, drugi član ali udeleženec pa posluje za račun prodajalca;

(e)

trgujejo za lasten račun na podlagi naročila stranke.

Člen 20

(Člena 29(2) in 44(2) ter peti pododstavek člena 27(1) Direktive 2004/39/ES)

Opustitve v zvezi s transakcijami velikega obsega

Šteje se, da je naročilo velikega obsega v primerjavi z normalno tržno velikostjo, če je enako ali večje kot najmanjši obseg naročila, ki je določen v tabeli 2 Priloge II. Za namen določanja, ali je naročilo velikega obsega v primerjavi z normalno tržno velikostjo, so vse delnice, sprejete v trgovanje na reguliranem trgu, razvrščene glede na njihov povprečni dnevni promet, ki se izračuna v skladu s postopkom, določenim v členu 33.

ODDELEK 2

Preglednost pred trgovanjem za sistematične internalizerje

Člen 21

(Člen 4(1)(7) Direktive 2004/39/ES)

Kriteriji za določanje, ali je investicijska družba sistematični internalizer

1.   Če investicijska družba posluje za svoj račun tako, da izvaja naročila strank zunaj reguliranega trga ali MTF, se šteje kot sistematični internalizer, če izpolnjuje naslednje kriterije, ki kažejo, da to dejavnost izvaja organizirano, pogosto in sistematično:

(a)

dejavnost ima bistveno komercialno vlogo v družbi in se opravlja v skladu s pravili in postopki, ki niso diskrecijski;

(b)

dejavnost izvaja osebje ali avtomatizirani tehnični sistem, dodeljen za ta namen, ne glede na to, ali se to osebje ali sistem uporablja za ta namen izključno ali ne;

(c)

dejavnost je redno in neprekinjeno na razpolago strankam.

2.   Investicijska družba preneha biti sistematični internalizer ene ali več delnic, če preneha opravljati dejavnost, navedeno v odstavku 1, v zvezi z navedenimi delnicami, pod pogojem da je vnaprej objavila, da namerava prenehati z navedeno dejavnostjo, in pri tem uporabila iste javne poti za to objavo, kot jih uporablja za objavo svojih kotacij, ali kjer to ni mogoče, uporabila pot, ki je enako dostopna njenim strankam in drugim udeležencem trga.

3.   Šteje se, da se dejavnost poslovanja za lasten račun z izvrševanjem naročil strank ne izvaja organizirano, pogosto in sistematično, če veljajo naslednji pogoji:

(a)

dejavnost se izvaja priložnostno in neredno s pogodbenimi strankami, ki so trgovci na debelo, in so del poslovnih odnosov, za katere so značilni posli nad standardnim tržnim obsegom;

(b)

transakcije se izvajajo zunaj sistemov, ki jih družba redno uporablja za posle, ki jih izvaja v funkciji sistematičnega internalizerja.

4.   Vsak pristojni organ zagotovi vzdrževanje in objavo seznama vseh sistematičnih internalizerjev v zvezi z delnicami, sprejetimi v trgovanje na reguliranem trgu, ki jih je pooblastil kot investicijske družbe.

Zagotovi, da je seznam posodobljen z najmanj enim pregledom seznama na leto.

Seznam bo dan na voljo Odboru evropskih regulatorjev trgov vrednostnih papirjev. Šteje se, da je seznam objavljen, ko ga objavi Odbor evropskih regulatorjev trgov vrednostnih papirjev v skladu s členom 34(5).

Člen 22

(Člen 27 Direktive 2004/39/ES)

Določanje likvidnih delnic

1.   Šteje se, da delnica, sprejeta v trgovanje na reguliranem trgu, ima likvidni trg, če se z delnicami trguje dnevno in je prosti obtok katerih koli delnic enak ali višji kot 500 milijonov EUR, hkrati pa je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)

povprečno dnevno število transakcij z delnico je enako ali višje od 500;

(b)

povprečni dnevni promet ni manjši od 2 milijona EUR.

Vendar pa država članica lahko v zvezi z delnicami, za katere je najpomembnejši trg, določi z obvestilom, da veljata oba pogoja. To obvestilo se javno objavi.

2.   Država članica lahko določi najmanjše število likvidnih delnic za navedeno državo članico. Najmanjše število ni večje od 5. Tako določeno število se javno objavi.

3.   Če bi bila država članica v skladu z odstavkom 1 najpomembnejši trg za manj likvidnih delnic, kot je najmanjše število, določeno v skladu z odstavkom 2, lahko pristojni organ za navedeno državo članico določi eno ali več dodatnih likvidnih delnic, pod pogojem da skupno število delnic, za katere se posledično šteje, da so likvidne delnice, za katere je navedena država članica najpomembnejši trg, ne presega najmanjšega števila, ki ga določi navedena država članica.

Pristojni organ določi dodatne likvidne delnice v zaporednem padajočem vrstnem redu povprečnega dnevnega prometa iz delnic, za katere je zadevni pristojni organ, ki so sprejete v trgovanje na reguliranem trgu in s katerimi se trguje dnevno.

4.   Za namene prvega pododstavka odstavka 1, izračun prostega obtoka delnice izključuje kapitalske deleže, ki presegajo 5 % skupnih glasovalnih pravic izdajatelja, razen če ima tak kapitalski delež kolektivni naložbeni podjem ali pokojninski sklad.

Glasovalne pravice se izračunajo na podlagi vseh delnic, iz katerih izhajajo glasovalne pravice, tudi če je uveljavljanje take pravice zadržano.

5.   Šteje se, da delnica nima likvidnega trga za namene člena 27 Direktive 2004/39/ES do šest tednov po tem, ko je bila najprej sprejeta v trgovanje na katerem koli reguliranem trgu, če je skupna tržna kapitalizacija na začetku trgovanja prvega dne po sprejetju, določenega v skladu s členom 33(3), ocenjena na manj kot 500 milijonov EUR.

6.   Vsak pristojni organ zagotovi vzdrževanje in objavo seznama vseh likvidnih delnic, za katere je zadevni pristojni organ.

Zagotovi, da je seznam posodobljen z najmanj enim pregledom seznama na leto.

Seznam bo dan na voljo Odboru evropskih regulatorjev trgov vrednostnih papirjev. Šteje se, da je seznam objavljen, ko ga objavi Odbor evropskih regulatorjev trgov vrednostnih papirjev v skladu s členom 34(5).

Člen 23

(Četrti pododstavek člena 27(1) Direktive 2004/39/ES)

Standardna tržna velikost

Zaradi določitve standardne tržne velikosti za likvidne delnice se te delnice razvrstijo po razredih glede na povprečno vrednost naročil, izvedenih v skladu s tabelo 3 v Prilogi II.

Člen 24

(Člen 27(1) Direktive 2004/39/ES)

Kotacije, ki odražajo prevladujoče tržne pogoje

Sistematični internalizer za vsako likvidno delnico, za katero je sistematični internalizer, vzdržuje naslednje:

(a)

kotacijo ali kotacije, ki so po ceni blizu primerljivim kotacijam za isto delnico na drugih mestih trgovanja;

(b)

evidenco njenih ponujenih cen, ki jo hrani 12 mesecev ali po svoji presoji dlje.

Obveznost, določena v točki (b), ne posega v obveznost investicijske družbe, da v skladu s členom 25(2) Direktive 2004/39/ES vsaj pet let hrani na razpolago pristojnim organom ustrezne podatke, povezane z vsemi transakcijami, ki jih je izvršila.

Člen 25

(Peti pododstavek člena 27(3) in člen 27(6) Direktive 2004/39/ES)

Izvajanje naročil s strani sistematičnih internalizerjev

1.   Za namene petega pododstavka člena 27(3) Direktive 2004/39/ES, se šteje, da je izvedba za več vrednostnih papirjev del ene transakcije, če je ta transakcija portfeljsko trgovanje, ki zajema 10 ali več vrednostnih papirjev.

Za enake namene naročilo, za katero veljajo drugačni pogoji kot trenutna tržna cena, pomeni vsako naročilo, ki ni naročilo za izvajanje transakcije z delnicami po prevladujoči tržni ceni, ali naročilo z omejitvijo.

2.   Za namene člena 27(6) Direktive se šteje, da število ali obseg naročil znatno preseže normo, če sistematični internalizer ne more izvesti navedenih naročil, ne da bi se izpostavljal neprimernim tveganjem.

Zaradi določitve števila in obsega naročil, ki jih lahko izvede, ne da bi se izpostavljal neprimernim tveganjem, sistematični internalizer ohranja in izvaja kot del svoje politike za upravljanje s tveganji iz člena 7 Direktive Komisije 2006/73/ES (6) nediskriminatorno politiko, ki upošteva obseg transakcij, kapital, ki ga ima družba na razpolago za kritje tveganja za to vrsto trgovanja, in prevladujoče pogoje na trgu, na katerem družba posluje.

3.   Če v skladu s členom 27(6) Direktive 2004/39/ES investicijska družba omeji število ali obseg naročil, ki jih izvršuje, pisno določi ter strankam in potencialnim strankam da na razpolago ureditev, katere namen je zagotoviti, da taka omejitev ne privede do diskriminatorne obravnave strank.

Člen 26

(Četrti pododstavek člena 27(3) Direktive 2004/39/ES)

Obseg, s katerim posluje majhen vlagatelj

Za namene četrtega pododstavka člena 27(3) Direktive, je naročilo večje od obsega, s katerim običajno posluje majhen vlagatelj, če preseže 7 500 EUR.

ODDELEK 3

Preglednost po trgovanju za regulirane trge, MTF in investicijske družbe

Člen 27

(Členi 28, 30 in 45 Direktive 2004/39/ES)

Obveznost preglednosti po trgovanju

1.   Investicijske družbe, regulirani trgi ter investicijske družbe in upravljavci trga, ki upravljajo MTF, objavijo naslednje podrobnosti v zvezi s transakcijami za delnice, ki so sprejete v trgovanje na reguliranih trgih, ki so jih sklenili sami ali, v primeru reguliranih trgov ali MTF, v okviru svojih sistemov:

(a)

podatke, določene v točkah 2, 3, 6, 16, 17, 18 in 21 tabele 1 v Prilogi I;

(b)

če je ustrezno, navedbo, da izmenjavo delnic določajo drugačni dejavniki, kot je tekoče tržno vrednotenje delnice;

(c)

če je primerno, navedbo, da je bilo trgovanje dogovorjeno trgovanje;

(d)

kjer je ustrezno, vse spremembe prej razkritih informacij.

Te informacije se objavijo bodisi s sklicem na vsako transakcijo ali v obliki seštevanja obsega in cene vseh transakcij z isto delnico, ki se izvršijo po isti ceni in ob istem času.

2.   Izjemoma ima sistematični internalizer pravico, da uporabi kratico „SI“ namesto identifikacije izvedbenega mesta iz odstavka 1(a) v zvezi s transakcijo z delnico, ki se izvrši v njegovi funkciji sistematičnega internalizerja v zvezi s to delnico.

Sistematični internalizer lahko uveljavlja to pravico samo, če javno objavi združene četrtletne podatke o transakcijah, ki jih je izvršil v svoji funkciji sistematičnega internalizerja v zvezi s to delnico v zvezi z zadnjim koledarskim četrtletjem ali delom koledarskega četrtletja, v katerem je družba delovala kot sistematični internalizer v zvezi z navedeno delnico. Ti podatki se dajo na razpolago najpozneje en mesec po koncu vsakega koledarskega četrtletja.

To pravico lahko uveljavlja tudi v obdobju med datumom, določenim v členu 41(2), ali datumom, na katerega družba začne delovati kot sistematični internalizer v zvezi z navedeno delnico, kateri koli je poznejši, in datumom, na katerega je predvidena prva objava združenih četrtletnih podatkov v zvezi z delnico.

3.   Združeni četrtletni podatki iz drugega pododstavka odstavka 2 vsebujejo naslednje informacije o delnici za vsak trgovalni dan v zadevnem koledarskem četrtletnem obdobju:

(a)

najvišjo ceno;

(b)

najnižjo ceno;

(c)

povprečno ceno;

(d)

skupno število delnic, s katerimi se trguje;

(e)

skupno število transakcij;

(f)

druge take informacije, za katere sistematični internalizer odloči, da jih bo dal na razpolago.

4.   Če je transakcija izvedena izven pravil reguliranega trga ali MTF, za objavo informacij poskrbi ena od naslednjih investicijskih družb na podlagi dogovora med strankama:

(a)

investicijska družba, ki proda zadevno delnico;

(b)

investicijska družba, ki deluje v imenu prodajalca ali uredi transakcijo za prodajalca;

(c)

investicijska družba, ki deluje v imenu kupca ali uredi transakcijo za kupca;

(d)

investicijska družba, ki kupi zadevno delnico.

V odsotnosti takega dogovora informacije javno objavi investicijska družba, ki se določi tako, da se druga za drugo pregledajo točka (a) do točke (d), do prve točke, ki se nanaša na zadevni primer.

Stranki sprejmeta vse razumne ukrepe, da zagotovita, da se transakcija objavi kot ena sama transakcija. Za ta namen se dva izravnana posla, evidentirana ob istem času in po isti ceni pri eni sami stranki, štejeta kot ena sama transakcija.

Člen 28

(Členi 28, 30 in 45 Direktive 2004/39/ES)

Odložena objava velikih transakcij

Odložena objava informacij o transakcijah se lahko odobri za obdobje, ki ni daljše od obdobja, določenega v tabeli 4 v Prilogi II za zadevni razred delnice in transakcije, če so izpolnjeni naslednji kriteriji:

(a)

transakcija se opravlja med investicijsko družbo, ki posluje za lasten račun, in stranko te družbe;

(b)

velikost transakcije je enaka ali večja od ustrezne najmanjše kvalificirane velikosti, kakor je določeno v tabeli 4 v Prilogi II.

Zaradi določanja ustrezne najmanjše kvalificirane velikosti za namene točke (b) se vse delnice, sprejete v trgovanje na reguliranem trgu, razvrstijo v skladu z njihovim povprečnim dnevnim prometom, ki se izračuna v skladu s členom 33.

ODDELEK 4

Določbe, ki so skupne preglednosti pred in po trgovanju

Člen 29

(Členi 27(3), 28(1) (29)(1), 44(1) in 45(1) Direktive 2004/39/ES)

Objava in razpoložljivost podatkov o preglednosti pred in po trgovanju

1.   Šteje se, da regulirani trg, MTF ali sistematični internalizer neprekinjeno objavljajo informacije pred trgovanjem v običajnem času trgovanja, če te informacije objavijo takoj, ko so na razpolago v času trgovanja zadevnega reguliranega trga, MTF ali sistematičnega internalizerja, in so dostopne, dokler niso posodobljene.

2.   Informacije pred trgovanjem in informacije po trgovanju o transakcijah, ki se opravljajo na mestih trgovanja in v običajnem času trgovanja, se objavijo čim bolj sprotno. Informacije po trgovanju v zvezi s takimi transakcijami se v vsakem primeru objavijo v treh minutah od zadevne transakcije.

3.   Informacije o portfeljskem trgovanju se objavijo za vsak sestavni del transakcije čim bolj sprotno, ob upoštevanju potrebe po oblikovanju cen za posamezne delnice. Vsaka sestavna transakcija se oceni ločeno z namenom ugotoviti, ali je v zvezi z navedeno transakcijo na voljo odložena objava v skladu s členom 28.

4.   Informacije po trgovanju, ki se nanašajo na transakcije, ki se opravljajo na mestu trgovanja, vendar izven njegovega običajnega časa trgovanja, se objavijo pred odprtjem mesta trgovanja, kjer se je transakcija izvršila, naslednjega trgovalnega dne.

5.   Za transakcije, ki se izvedejo zunaj mesta trgovanja, se informacije po trgovanju objavijo:

(a)

če se transakcija izvede med trgovalnim dnevom najpomembnejšega trga za zadevno delnico, ali v običajnem času trgovanja investicijske družbe, čim bolj sprotno. Informacije po trgovanju v zvezi s takimi transakcijami se v vsakem primeru objavijo v treh minutah od zadevne transakcije;

(b)

v primerih, ki niso zajeti v točki (a), takoj na začetku običajnega časa trgovanja investicijske družbe ali najpozneje pred odprtjem naslednjega delovnega dne na najpomembnejšem trgu za navedeno delnico.

Člen 30

(Členi 27, 28, 29, 30, 44 in 45 Direktive 2004/39/ES)

Javni dostop do informacij pred trgovanjem in po trgovanju

Za namene členov 27, 28, 29, 30, 44 in 45 Direktive 2004/39/ES in te uredbe se šteje, da so informacije pred trgovanjem in informacije po trgovanju javne ali dostopne javnosti, če so v splošnem dostopne prek enega od naslednjih vlagateljev, ki se nahajajo v Skupnosti:

(a)

prek aranžmajev reguliranega trga ali MTF;

(b)

prek aranžmajev tretje stranke;

(c)

prek lastnega sistema.

Člen 31

(Člen 22(2) Direktive 2004/39/ES)

Razkritje omejenih naročil stranke

Šteje se, da investicijska družba razkrije omejena naročila strank, ki niso izvršljiva takoj, če posreduje naročilo reguliranemu trgu ali MTF, ki upravljajo trgovalni sistem za povezovanje naročil, ali zagotovi, da se naročilo objavi in da se lahko izvrši takoj, ko to omogočajo tržni pogoji.

Člen 32

(Členi 22(2), 27, 28, 29, 30, 44 in 45 Direktive 2004/39/ES)

Ureditev za objavo informacij

Vsaka ureditev za objavo informacij, sprejeta za namene členov 30 in 31, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)

vsebovati mora vse primerne ukrepe, potrebne za zagotovitev, da je informacija, ki bo objavljena, zanesljiva, neprenehoma spremljana zaradi napak in da se jo popravi takoj, ko se odkrijejo napake;

(b)

omogočati mora konsolidacijo podatkov s podobnimi podatki iz drugih virov;

(c)

dati mora informacije na razpolago javnosti na primeren in nediskriminatoren poslovni način po razumni ceni.

Člen 33

(Členi 27, 28, 29, 30, 44 in 45 Direktive 2004/39/ES)

Izračuni in ocene za delnice, sprejete v trgovanje na reguliranem trgu

1.   Za vsako delnico, ki je bila sprejeta v trgovanje na reguliranem trgu, zadevni pristojni organ zagotovi izdelavo naslednjih izračunov v zvezi s to delnico takoj po koncu vsakega koledarskega leta:

(a)

povprečni dnevni promet;

(b)

povprečno dnevno število transakcij;

(c)

za delnice, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 22(1)(a) ali (b) (kjer je primerno), prosti obtok na dan 31. decembra;

(d)

če je delnica likvidna delnica, povprečno vrednost izvršenih naročil.

Ta odstavek in odstavek 2 se ne uporabljata za delnico, ki je prvič sprejeta v trgovanje na reguliranem trgu štiri tedne ali manj pred koncem koledarskega leta.

2.   Izračun povprečnega dnevnega prometa, povprečne vrednosti izvršenih naročil in povprečnega dnevnega števila transakcij upošteva vsa naročila, izvršena v Skupnosti za zadevno delnico med 1. januarjem in 31. decembrom predhodnega leta, ali, če je primerno, v tistem delu leta, v katerem je bila delnica sprejeta v trgovanje na reguliranem trgu in ni bila umaknjena iz trgovanja na reguliranem trgu.

V izračunih povprečnega dnevnega prometa, povprečne vrednosti izvršenih naročil in povprečnega dnevnega števila transakcij z delnico se izključijo nedelovni dnevi v državi članici pristojnega organa, ki dela izračun.

3.   Pred prvim sprejetjem delnice v trgovanje na reguliranem trgu zadevni pristojni organ za to delnico zagotovi izdelavo ocen povprečnega dnevnega prometa, kapitalizacijo trga, ki bo veljavna na začetku prvega dne trgovanja in, če je ocena kapitalizacije trga 500 milijonov EUR ali več:

(a)

povprečno število izvršenih transakcij in za delnice, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 22(1)(a) ali (b) (kjer je primerno), prosti obtok;

(b)

v primeru delnice, ki je ocenjena kot likvidna delnica, povprečno vrednost izvršenih naročil.

Ocene zajemajo šesttedensko obdobje po sprejemu v trgovanje ali po potrebi konec tega obdobja in upoštevajo morebitne pretekle podatke o trgovanju z delnico ter tiste delnice, za katere se šteje, da imajo podobne značilnosti.

4.   Po prvem sprejetju delnice v trgovanje na reguliranem trgu, zadevni pristojni organ za to delnico zagotovi izračun podatkov iz točk (a) do (d) odstavka 1, z uporabo podatkov v zvezi s trgovanjem v prvih štirih tednih, kakor da bi bil sklic v točki (c) odstavka 1 na 31. december sklic na konec trgovanja v prvih štirih tednih, takoj ko je praktično izvedljivo po tem, ko so navedeni podatki na voljo, v vsakem primeru pa pred koncem šesttedenskega obdobja iz člena 22(5).

5.   V teku koledarskega leta pristojni organi zagotovijo pregled in po potrebi ponoven izračun povprečnega dnevnega prometa, povprečne vrednosti izvršenih naročil, povprečnega števila izvršenih transakcij na dan in prostega obtoka delnice, kadar se pojavi sprememba v zvezi z delnico ali izdajateljem, ki trajno pomembno vpliva na pretekle izračune.

6.   Izračuni iz odstavkov 1 do 5, ki se morajo objaviti pred prvim delovnim dnem v marcu 2009 ali na ta dan, se opravijo na podlagi podatkov v zvezi z reguliranim trgom ali reguliranimi trgi države članice, ki je najbolj pomemben trg z vidika likvidnosti za zadevno delnico. Za ta namen se dogovorjene transakcije v smislu člena 19 izključijo iz izračunov.

Člen 34

(Členi 27, 28, 29, 30, 44 in 45 Direktive 2004/39/ES)

Objava in vpliv rezultatov zahtevanih izračunov in ocen

1.   Pristojni organ vsako leto prvi delovni dan v marcu za delnico, za katero je ustrezni pristojni organ, ki je bila sprejeta v trgovanje na reguliranem trgu na koncu prejšnjega koledarskega leta, zagotovi objavo naslednjih informacij:

(a)

povprečni dnevni promet in povprečno dnevno število transakcij v skladu z izračunom iz člena 33(1) in (2);

(b)

prosti obtok in povprečno vrednost izvršenih naročil v skladu z izračunom iz člena 33(1) in (2).

Ta odstavek se ne uporablja za delnice, za katere se uporablja drugi pododstavek člena 33(1).

2.   Rezultati ocen in izračunov, zahtevani v skladu s členom 33(3), (4) ali (5), se objavijo, takoj ko je mogoče po opravljenem izračunu ali opravljeni oceni.

3.   Šteje se, da so informacije iz odstavkov 1 ali 2 objavljene, ko jih objavi Odbor evropskih regulatorjev trgov vrednostnih papirjev v skladu z odstavkom 5.

4.   V tej uredbi se uporablja naslednje:

(a)

razvrstitev na podlagi objave iz odstavka 1 se uporablja v 12-mesečnem obdobju z začetkom 1. aprila po objavi in koncem naslednjega 31. marca;

(b)

razvrstitev na podlagi ocen v členu 33(3) se uporablja od ustreznega sprejema v trgovanje do konca šesttedenskega obdobja iz člena 22(5);

(c)

razvrstitev na podlagi izračunov iz člena 33(4) se uporablja od konca šesttedenskega obdobja iz člena 22(5) in do:

(i)

če konec šesttedenskega obdobja pade med 15. januarjem in 31. marcem (v obeh primerih vključno s tema datumoma) v danem letu, 31. marca naslednjega leta;

(ii)

v vseh ostalih primerih 31. marca naslednjega leta po koncu tega obdobja.

Vendar se razvrstitev na podlagi ponovnih izračunov iz člena 33(5) uporablja od dneva objave in, razen če se ponovno izračuna v skladu s členom 33(5), do naslednjega 31. marca.

5.   Odbor evropskih regulativnih organov s področja vrednostnih papirjev na podlagi podatkov, ki mu jih dostavijo pristojni organi ali nekdo v njihovem imenu, objavi na svoji spletni strani združene in redno posodobljene sezname:

(a)

posameznih sistematičnih internalizerjev za delnice, sprejete v trgovanje na reguliranem trgu;

(b)

vseh delnic, sprejetih v trgovanje na reguliranem trgu, skupaj z navedbo:

(i)

povprečnega dnevnega prometa, povprečnega dnevnega števila transakcij in za delnice, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 22(1)(a) ali (b) (kjer je primerno), prosti obtok;

(ii)

v primeru likvidne delnice, povprečne vrednosti izvršenih naročil in standardno tržno velikost za navedeno delnico;

(iii)

v primeru likvidne delnice, ki je bila določena kot dodatna likvidna delnica v skladu s členom 22(3), imena pristojnega organa, ki jo je določil kot tako; in

(iv)

zadevnega pristojnega organa.

6.   Vsak pristojni organ zagotovi prvo objavo podatkov iz točk (a) in (b) odstavka 1 na prvi trgovalni dan julija 2007, na podlagi referenčnega obdobja od 1. aprila 2006 do 31. marca 2007. Z odstopanjem od odstavka 4 se razvrstitev na podlagi te objave uporablja v 5-mesečnem obdobju z začetkom 1. novembra 2007 in koncem 31. marca 2008.

POGLAVJE V

SPREJEMANJE FINANČNIH INSTRUMENTOV V TRGOVANJE

Člen 35

(Člen 40(1) Direktive 2004/39/ES)

Prenosljivi vrednostni papirji

1.   Šteje se, da so prenosljivi vrednostni papirji prosto prenosljivi za namen člena 40(1) Direktive 2004/39/ES, če lahko stranki v transakciji z njimi trgujeta, nato pa jih preneseta brez omejitev in so lahko vsi vrednostni papirji v istem razredu kakor zadevni vrednostni papir nadomestni.

2.   Šteje se, da prenosljivi vrednostni papirji, za katere velja omejitev pri prenosu, niso prosto prenosljivi, razen če ni verjetno, da bi ta omejitev povzročila motnje na trgu.

3.   Prenosljivi vrednostni papirji, ki niso v celoti plačani, se lahko štejejo kot prosto prenosljivi, če je bil dosežen dogovor o zagotovitvi, da prenosljivost takih vrednostnih papirjev ni omejena in je javno dostopnih dovolj informacij o dejstvu, da vrednostni papirji niso v celoti plačani, in o učinkih tega dejstva za delničarje.

4.   Kadar regulirani trg uveljavlja svojo diskrecijsko pravico odločanja o sprejemu delnic v trgovanje, pri presoji, ali se z delnico lahko trguje na pošten, pravilen in učinkovit način, upošteva naslednje:

(a)

porazdelitev navedenih delnic javnosti;

(b)

pretekle finančne podatke, podatke o izdajatelju in podatke o pregledu poslovanja, ki ga je treba pripraviti v skladu z Direktivo 2003/71/ES, ali ki so ali bodo drugače dani na voljo javnosti.

5.   Šteje se, da je prenosljiv vrednostni papir, ki uradno kotira v skladu z Direktivo 2001/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7) in katerega kotacija ni umaknjena, prosto prenosljiv in da je z njim mogoče trgovati na pošten, pravilen in učinkovit način.

6.   Za namene člena 40(1) Direktive 2004/39/ES pri ocenjevanju, ali se s prenosljivim vrednostnim papirjem, opredeljenim v členu 4(1)(18)(c) Direktive, lahko trguje na pošten, pravilen in učinkovit način, glede na naravo vrednostnega papirja, ki se sprejema v trgovanje, regulirani trg upošteva, ali so izpolnjeni naslednji kriteriji:

(a)

so pogoji vrednostnega papirja jasni in nedvoumni ter omogočajo povezavo med ceno vrednostnega papirja in ceno ali drugačnim merilom vrednosti podlage;

(b)

cena ali drugačno merilo vrednosti osnove sta zanesljiva in na voljo javnosti;

(c)

javnost ima na voljo dovolj informacij, ki so potrebne za ovrednotenje vrednostnega papirja;

(d)

ureditev za določanje poravnalne cene vrednostnega papirja zagotavlja, da ta cena pravilno prikazuje ceno ali drugo merilo vrednosti osnove;

(e)

če poravnava vrednostnega papirja zahteva ali predvideva možnost izročitve osnovnega vrednostnega papirja ali sredstva namesto gotovinske poravnave, obstajajo primerni postopki poravnave in izročitve za to osnovo, kakor tudi primerna ureditev za pridobitev ustreznih informacij o tej osnovi.

Člen 36

(Člen 40(1) Direktive 2004/39/ES)

Enote v kolektivnih naložbenih podjemih

1.   Pri sprejemanju enot v kolektivnem naložbenem podjemu v trgovanje, ne glede na to, ali je ta podjem ustanovljen v skladu z Direktivo 85/611/EGS ali ne, se regulirani trg prepriča, da kolektivni naložbeni podjem izpolnjuje ali je izpolnil tiste postopke registracije, obveščanja ali druge postopke, ki so potrebni predpogoj za trženje kolektivnega naložbenega podjema v jurisdikciji reguliranega trga.

2.   Brez poseganja v Direktivo 85/611/EGS ali zakonodajo Skupnosti oziroma nacionalno zakonodajo, ki se nanaša na kolektivne naložbene podjeme, države članice lahko določijo, da izpolnjevanje zahtev iz odstavka 1 ni nujen predpogoj za sprejem enot v kolektivnem naložbenem podjemu v trgovanje na reguliranem trgu.

3.   Pri ocenjevanju, ali se z enotami v kolektivnem naložbenem podjemu odprtega tipa lahko trguje na pošten, pravilen in učinkovit način v skladu s členom 40(1) Direktive 2004/39/ES, regulirani trg upošteva naslednje vidike:

(a)

porazdelitev navedenih enot javnosti;

(b)

ali obstaja ustrezna ureditev za vzdrževanje trga, ali pa če družba za upravljanje sheme zagotavlja primerno alternativno ureditev, da vlagatelji izplačajo enote premoženja;

(c)

ali je vrednost enot vlagateljem prikazana dovolj pregledno s pomočjo rednega objavljanja čiste vrednosti sredstev.

4.   Pri ocenjevanju, ali se z enotami v kolektivnem naložbenem podjemu odprtega tipa lahko trguje na pošten, pravilen in učinkovit način v skladu s členom 40(1) Direktive 2004/39/ES, regulirani trg upošteva naslednje vidike:

(a)

porazdelitev navedenih enot javnosti;

(b)

ali je vrednost enot vlagateljem prikazana dovolj pregledno, s pomočjo objavljanja informacij o naložbeni strategiji sklada ali z rednim objavljanjem čiste vrednosti sredstev.

Člen 37

(Člen 40(1) in (2) Direktive 2004/39/ES)

Izvedeni finančni instrumenti

1.   Regulirani trgi pri sprejemanju finančnih instrumentov, kakršni so našteti v oddelkih C(4) do (10) Priloge I k Direktivi 2004/39/ES, preverijo, ali so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pogoji v pogodbi, s katero je ustanovljen finančni instrument, morajo biti jasni in nedvoumni ter omogočati povezavo med ceno finančnega instrumenta in ceno ali drugačnim merilom vrednosti osnovnega instrumenta;

(b)

cena ali drugačno merilo vrednosti osnove morata biti zanesljiva in na voljo javnosti;

(c)

obstajati mora dovolj informacij na voljo javnosti, ki so potrebne za ovrednotenje izvedenega finančnega instrumenta;

(d)

ureditev za določanje poravnalne cene pogodbe mora zagotavljati, da ta cena pravilno prikazuje ceno ali drugo merilo vrednosti osnove;

(e)

če poravnava vrednostnega papirja zahteva ali predvideva možnost izročitve osnovnega vrednostnega papirja ali sredstva namesto gotovinske poravnave, morajo obstajati primerni postopki poravnave in izročitve za to osnovo, kakor tudi primerna ureditev za pridobitev ustreznih informacij o tej osnovi.

2.   Če so zadevni finančni instrumenti vrste, navedene v oddelkih C(5), (6), (7) ali (10) Priloge I k Direktivi 2004/39/ES, se točka (b) odstavka 1 ne uporablja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pogodba o ustanovitvi navedenega instrumenta bo verjetno zagotovila sredstva, da se trgu razkrijejo, ali da se trgu omogoči, da oceni cene in druga merila vrednosti osnove (če ta cena ali merilo vrednosti nista drugače na voljo javnosti);

(b)

regulirani trg mora zagotoviti obstoj ustrezne nadzorne ureditve za spremljanje trgovanja in poravnave s takimi finančnimi instrumenti;

(c)

regulirani trg mora omogočiti izvedbo poravnave in izročitve, bodisi fizične izročitve ali gotovinske poravnave, v skladu s pogodbenimi pogoji in določbami navedenih finančnih instrumentov.

POGLAVJE VI

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

Člen 38

(Člen 4(1)(2) Direktive 2004/39/ES)

Lastnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov

1.   Za namen oddelka C(7) Priloge I k Direktivi 2004/39/ES se šteje, da ima pogodba, ki ni promptna pogodba v smislu odstavka 2 tega člena in ni zajeta v odstavku 4, značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov in nima komercialnega namena, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

izpolnjuje enega od naslednjih kriterijev:

(i)

z njo se trguje na trgovinskem sistemu v tretji državi, ki opravlja podobno funkcijo kot regulirani trg ali MTF;

(ii)

izrecno je navedeno, da se z njo trguje na reguliranem trgu, MTF ali v trgovinskem sistemu tretje države, ali da se zanjo uporabljajo pravila reguliranega trga, MTF ali trgovinskega sistema tretje države;

(iii)

izrecno je navedeno, da je enakovredna pogodbi, s katero se trguje na reguliranem trgu, MTF ali v trgovinskem sistemu tretje države;

(b)

pogodbo poravna klirinška družba ali drug subjekt, ki opravlja enake funkcije kot osrednja pogodbena stranka, ali pa obstaja ureditev za plačilo ali zagotovitev kritja v zvezi s pogodbo;

(c)

pogodba je standardizirana, tako da so zlasti cena, serija, datum izročila ali drugi pogoji določeni v glavnem na podlagi redno objavljenih cen, standardnih serij ali standardnih datumov izročila.

2.   Promptna pogodba za namene odstavka 1 pomeni pogodbo o prodaji blaga, sredstva ali pravice v skladu s pogoji, pod katerimi je načrtovana izvedba izročitve v daljšem od naslednjih dveh časovnih obdobij:

(a)

dva trgovalna dneva;

(b)

čas, ki je na trgu splošno sprejet za to blago, sredstvo ali pravico kot standardni čas izročitve.

Vendar pa pogodba ni promptna pogodba, če ne glede na njene izrecne določbe med pogodbenima strankama obstaja dogovor, da se izročitev osnove odloži in se ne izvede v časovnem obdobju, navedenem v prvem pododstavku.

3.   Za namene oddelka C(10) Priloge I k Direktivi 2004/39/ES se šteje, da ima pogodba na izvedene finančne instrumente v zvezi z osnovo iz navedenega oddelka ali iz člena 39 lastnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)

navedena pogodba se poravna v gotovini ali se lahko poravna v gotovini po izbiri ene ali več strank iz razlogov, ki ne vključujejo neplačila ali drugega dogodka prenehanja;

(b)

s pogodbo se trguje na reguliranem trgu ali v večstranskem trgovinskem sistemu;

(c)

v zvezi s pogodbo so izpolnjeni pogoji, določeni v odstavku 1.

4.   Šteje se, da ima pogodba komercialen namen za namene oddelka C(7) Priloge I k Direktivi 2004/39/ES in da nima lastnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov za namene oddelkov C(7) in (10) navedene priloge, če se sklene z upravljavcem ali jo sklene upravljavec ali upravitelj energetskega prenosnega omrežja, mehanizma za energetsko ravnovesje ali transportnega omrežja, in je nujna za ohranjanje ravnovesja dobave in uporabe energije v danem času.

Člen 39

(Člen 4(1)(2) Direktive 2004/39/ES)

Izvedeni finančni instrumenti, ki sodijo v oddelek C(10) Priloge I k Direktivi 2004/39/ES

Poleg pogodb na izvedene finančne instrumente vrste, navedene v oddelku C(10) Priloge I k Direktivi 2004/39/ES, in če so izpolnjeni drugi kriteriji, določeni v navedenem oddelku in členu 38(3), v navedeni oddelek sodijo tudi pogodbe na izvedene finančne instrumente v zvezi s spodaj navedenimi področji:

(a)

telekomunikacijska pasovna širina;

(b)

zmogljivost shranjevanja blaga;

(c)

prenosne ali transportne zmogljivosti v zvezi z blagom, ne glede na to, ali so to kabelske, omrežne ali druge zmogljivosti;

(d)

nadomestilo, kredit, dovoljenje, pravica ali podobno sredstvo, ki je neposredno povezano z dobavo, distribucijo ali porabo energije, pridobljene iz obnovljivih virov;

(e)

geološka, okoljska ali druga fizična spremenljivka;

(f)

katero koli drugo sredstvo ali pravica zamenljivega značaja (brez pravice do prejemanja storitve), ki ju je možno prenesti;

(g)

indeks ali merilo, povezano s ceno ali vrednostjo ali količino transakcij s katerim koli sredstvom, pravico, storitvijo ali obveznostjo.

POGLAVJE VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 40

Ponovni pregledi

1.   Najmanj enkrat vsaki dve leti in po posvetu z Odborom evropskih regulatorjev trgov vrednostnih papirjev Komisija ponovno pregleda opredelitev „transakcije“ za namen te uredbe, tabele iz Priloge II, kakor tudi kriterije za določanje likvidnih delnic, navedene v členu 22.

2.   Komisija po posvetu z Odborom evropskih regulatorjev trgov vrednostnih papirjev ponovno pregleda določbe členov 38 in 39 v zvezi s kriteriji za določanje instrumentov, ki se bodo obravnavali kot instrumenti z lastnostmi drugih izvedenih finančnih instrumentov, instrumenti, ki imajo komercialen namen, ali instrumenti, ki sodijo v oddelek C(10) Priloge I k Direktivi 2004/39/ES, če so v zvezi z njimi izpolnjeni drugi kriteriji, določeni v navedenem oddelku.

Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno s poročanjem v skladu s členom 65(3)(a) in (d) Direktive 2004/39/ES.

3.   Komisija najpozneje dve leti po datumu začetka uporabe te uredbe, po posvetovanju z Odborom evropskih regulatorjev trgov vrednostnih papirjev, ponovno preuči tabelo 4 Priloge II in pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o rezultatih tega ponovnega pregleda.

Člen 41

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se začne uporabljati 1. novembra 2007, razen člena 11 in člena 34(5) in (6), ki se uporabljata od 1. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2006

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/31/ES (UL L 114, 27.4.2006, str. 60).

(2)  UL L 345, 31.12.2003, str. 64.

(3)  UL L 375, 31.12.1985, str. 3. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 79, 24.3.2005, str. 9).

(4)  UL L 191, 13.7.2001, str. 43.

(5)  UL L 193, 18.7.1983, str. 1.

(6)  Glej stran 26 tega Uradnega lista.

(7)  UL L 184, 6.7.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/1/ES.


PRILOGA I

Tabela 1

Seznam polj za namene poročanja

Identifikator polja

Opis

1.

Identifikacija družbe poročevalke

Enotna oznaka za identifikacijo družbe, ki je izvršila transakcijo.

2.

Trgovalni dan

Trgovalni dan, na katerega je bila transakcija izvršena.

3.

Trgovalni čas

Čas, ko je bila transakcija izvršena, sporočen v lokalnem času pristojnega organa, kateremu se poroča o transakciji, in časovna cona, v kateri je bila transakcija izvedena, izražena kot mednarodni srednjeevropski čas (UTC) +/- ur.

4.

Indikator nakupa/prodaje

Opredeljuje, ali je bila transakcija nakup ali prodaja z vidika investicijske družbe poročevalke, ali, v primeru poročanja stranki, z vidika stranke.

5.

Trgovalna zmogljivost

Določa, ali je družba izvršila transakcijo:

za svoj račun (bodisi v lastnem imenu ali v imenu stranke),

za račun in v imenu stranke.

6.

Identifikacija instrumenta

Sestavljena je iz:

enotne oznake, o kateri odloča pristojni organ (če oznaka obstaja), ki prejme poročilo o identifikaciji finančnega instrumenta, ki je predmet transakcije,

če zadevni finančni instrument nima enotne identifikacijske oznake, mora biti v poročilu navedeno ime instrumenta ali, v primeru izvedene pogodbe, lastnosti pogodbe.

7.

Vrsta oznake instrumenta

Vrsta oznake, ki se uporablja za sporočanje instrumenta.

8.

Identifikacija osnovnega instrumenta

Identifikacija instrumenta, veljavna za vrednostni papir, ki je osnovno sredstvo v izvedeni pogodbi, kakor tudi prenosljivi vrednostni papir, določen v členu 4(1)(18)(c) Direktive 2004/39/ES.

9.

Vrsta identifikacijske oznake osnovnega instrumenta

Vrsta oznake, ki se uporablja za sporočanje osnovnega instrumenta.

10.

Vrsta instrumenta

Razvrstitev finančnega instrumenta, ki je predmet transakcije. V opisu mora biti naveden vsaj podatek, ali instrument sodi v eno od najvišjih kategorij, določenih z enotnim mednarodno sprejetim standardom za razvrstitev finančnih instrumentov.

11.

Datum zapadlosti

Datum zapadlosti obveznice ali druge oblike listinjenega dolga ali datum izvršitve/datum zapadlosti izvedene pogodbe.

12.

Vrsta izvedenega finančnega instrumenta

Usklajen opis vrste izvedenega finančnega instrumenta mora biti pripravljen v skladu z eno od najvišjih kategorij, določenih v enotnem mednarodno sprejetem standardu za razvrstitev finančnih instrumentov.

13.

Prodajna opcija/nakupna opcija

Navedba, ali je opcija ali kateri koli drugi izvedeni finančni instrument prodajna opcija ali nakupna opcija.

14.

Izvršilna cena

Izvršilna cena opcije ali drugega finančnega instrumenta.

15.

Multiplikator cene

Število enot zadevnega finančnega instrumenta, vsebovanih v trgovalni seriji; na primer, število izvedenih finančnih instrumentov ali vrednostnih papirjev, zajetih z eno pogodbo.

16.

Cena enote

Cena enega vrednostnega papirja ali izvedene pogodbe brez provizije in (če je primerno) obračunanih obresti. V primeru dolžniškega instrumenta je lahko cena izražena bodisi v valuti ali v odstotkih.

17.

Zapis cene

Valuta, v kateri je cena izražena. Če je v primeru obveznice ali druge oblike listinjenega dolga cena izražena v odstotkih, se navedejo tudi ti odstotki.

18.

Količina

Število enot finančnih instrumentov, nominalna vrednost obveznic ali število izvedenih pogodb, vključenih v transakcijo.

19.

Zapis količine

Navedba, ali je količina zapisana kot število enot finančnih instrumentov, nominalna vrednost obveznic ali število izvedenih pogodb.

20.

Nasprotna stranka

Identifikacija nasprotne stranke v transakciji. Ta identifikacija je sestavljena iz:

če je nasprotna stranka investicijska družba, enotne kode te družbe, ki jo določi pristojni organ (če obstaja), za katerega se pripravi poročilo,

če je nasprotna stranka regulirani trg, MTF ali subjekt, ki deluje kot osrednja nasprotna stranka, usklajena enotna identifikacijska oznaka za ta trg, MTF ali subjekt, ki deluje kot osrednja nasprotna stranka, kakor je določeno v seznamu, ki ga objavi pristojni organ matične države članice tega subjekta v skladu s členom 13(2),

če nasprotna stranka ni investicijska družba, regulirani trg, MTF ali subjekt, ki deluje kot osrednja nasprotna stranka, jo je treba identificirati kot „naročnika/stranko“ investicijske družbe, ki je izvršila transakcijo.

21.

Identifikacija mesta

Identifikacija mesta, kjer je bila transakcija izvršena. Ta identifikacija je sestavljena iz:

če je mesto trgovanja: njegove usklajene enotne identifikacijske oznake,

drugače: oznake „OTC“.

22.

Referenčna številka transakcije

Enotna identifikacijska številka transakcije, ki jo predloži investicijska družba ali tretja stranka, ki poroča v njenem imenu.

23.

Razveljavitvena zastavica

Naznanitev, ali je bila transakcija razveljavljena.

Tabela 2

Nadaljnje podrobnosti, ki jih uporabljajo pristojni organi

Identifikator polja

Opis

1.

Identifikacija družbe poročevalke

Če enotna oznaka, opredeljena v tabeli 1 Priloge I, ni zadostna za identifikacijo pogodbene stranke, morajo pristojni organi pripraviti ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo identifikacijo pogodbene stranke.

6.

Identifikacija instrumenta

Uporabi se enotna oznaka, dogovorjena med vsemi pristojnimi organi in veljavna za zadevni finančni instrument.

20.

Nasprotna stranka

Če enotna oznaka ali usklajena enotna identifikacijska oznaka, opredeljeni v tabeli 1 Priloge I, nista zadostni za identifikacijo pogodbene stranke, morajo pristojni organi pripraviti ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo identifikacijo pogodbene stranke.


PRILOGA II

Tabela 1

Informacije, ki se javno objavijo v skladu s členom 17

Tip sistema

Opis sistema

Povzetek informacij, ki se javno objavijo v skladu s členom 17

Trgovalni sistem za avtomatsko povezovanje naročil

Sistem, ki s pomočjo knjige naročil in algoritma trgovanja, ki se upravlja brez ročnih posegov, neprekinjeno usklajuje naročila za prodajo z ustreznimi naročili za nakup na podlagi najboljše razpoložljive cene

Skupno število naročil in delnic, s katerimi trgujejo za vsako cenovno raven, za vsaj pet najboljših prodajnih in nakupnih cenovnih ravni

Trgovalni sistem na podlagi kotacij

Sistem, pri katerem se transakcije sklepajo na podlagi kotacij, ki se neprekinjeno dajejo na razpolago udeležencem, ki od ustvarjalcev trga zahteva, da ohranjajo kotacije v obsegu, ki uravnoveša potrebe članov in udeležencev po trgovanju v komercialnem obsegu, in tveganje, ki se mu ustvarjalec trga izpostavlja

Najboljše prodajne in nakupne cene za vsakega vzdrževalca trga z navedeno delnico, skupaj s kotacijami, ki se navezujejo na navedene cene

Trgovalni sistem na podlagi periodičnih avkcij

Sistem, ki usklajuje naročila na podlagi periodičnih avkcij in algoritma trgovanja, ki se upravlja brez ročnih posegov

Cena, po kateri bi trgovalni sistem na podlagi avkcij najbolj zadovoljil svoj algoritem trgovanja, in obseg, ki bi bil izvršljiv z navedeno ceno

Trgovalni sistem, ki ni zajet v prvih treh vrsticah

Hibridni sistem, ki je zajet v dveh ali več od prvih treh vrstic, ali sistem, pri katerem je postopek določanja cene drugačne vrste od načina, ki se uporablja za vrste sistema, zajete v prvih treh vrsticah

Ustrezne informacije o obsegu naročil ali kotacij in trgovskih interesih; zlasti pet najboljših prodajnih in nakupnih ravni in/ali dvosmernih kotacij vsakega ustvarjalca trga za navedeno delnico, če lastnosti oblikovanja cen na podlagi povpraševanja in ponudbe to dovoljujejo

Tabela 2

Velika naročila v primerjavi z običajno tržno velikostjo

(v EUR)

Razred glede na povprečni dnevni promet

(ADT)

ADT < 500 000

500 000 ≤ ADT < 1 000 000

1 000 000 ≤ ADT < 25 000 000

25 000 000 ≤ ADT < 50 000 000

ADT ≥ 50 000 000

Minimalna velikost naročila, ki se šteje za veliko glede na običajno tržno velikost

50 000

100 000

250 000

400 000

500 000

Tabela 3

Standardne tržne velikosti

(v EUR)

Razred glede na povprečno vrednost transakcij

(AVT)

AVT < 10 000

10 000 ≤ AVT < 20 000

20 000 ≤ AVT < 30 000

30 000 ≤ AVT < 40 000

40 000 ≤ AVT < 50 000

50 000 ≤ AVT < 70 000

70 000 ≤ AVT < 90 000

itd.

Standardna tržna velikost

7 500

15 000

25 000

35 000

45 000

60 000

80 000

itd.

Tabela 4

Pragi odložene objave in odlogi

Spodnja tabela prikazuje, za vsak dovoljen odlog objave in vsak razred delnic v smislu povprečnega dnevnega prometa (ADT), najmanjšo kvalificirano velikost transakcije, ki bo upravičena do odloga v zvezi s tovrstno delnico.

 

Razred delnic glede na povprečni dnevni promet (ADT)

ADT < 100 000 EUR

100 000 EUR ≤ ADT < 1 000 000 EUR

1 000 000 EUR ≤ ADT < 50 000 000 EUR

ADT ≥ 50 000 000 EUR

Najmanjša kvalifikacijska velikost transakcije za dovoljen odlog

Dovoljeni odlog za objavo

60 minut

10 000 EUR

Več kakor 5 % ADT in 25 000 EUR

Manj kakor 10 % ADT in 3 500 000 EUR

Manj kakor 10 % ADT in 7 500 000 EUR

180 minut

25 000 EUR

Več kakor 15 % ADT in 75 000 EUR

Manj kakor 15 % ADT in 5 000 000 EUR

Manj kakor 20 % ADT in 15 000 000 EUR

Do konca trgovalnega dne (ali prenosa do poldneva naslednjega trgovalnega dne, če se trgovina začne zadnji 2 uri trgovalnega dneva)

45 000 EUR

Več kakor 25 % ADT in 100 000 EUR

Manj kakor 25 % ADT in 10 000 000 EUR

Manj kakor 30 % ADT in 30 000 000 EUR

Do konca trgovalnega dne, ki sledi trgovanju

60 000 EUR

Več kakor 50 % ADT in 100 000 EUR

Več kakor 50 % ADT in 1 000 000 EUR

100 % ADT

Do konca drugega trgovalnega dne, ki sledi trgovanju

80 000 EUR

100 % ADT

100 % ADT

250 % ADT

Do konca tretjega trgovalnega dne, ki sledi trgovanju

 

250 % ADT

250 % ADT

 


Top