EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0066

Uredba Komisije ( Euratom ) št. 66/2006 z dne 16. januarja 2006 o izvzetju prenosa majhnih količin rud, snovi vira in posebnih cepljivih snovi iz pravil poglavja o preskrbi

OJ L 11, 17.1.2006, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 12–14 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 218 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 218 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 58 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/66/oj

17.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/6


UREDBA KOMISIJE (EURATOM) št. 66/2006

z dne 16. januarja 2006

o izvzetju prenosa majhnih količin rud, snovi vira in posebnih cepljivih snovi iz pravil poglavja o preskrbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členov 2(d), 74, 77, 124 in 161 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije št. 17/66/Euratom z dne 29. novembra 1966 o izvzetju prenosa majhnih količin rud, snovi vira in posebnih cepljivih snovi iz pravil poglavja o preskrbi (1) je bila bistveno spremenjena (2). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Pri preskrbi Skupnosti v zvezi z jedrskimi snovmi se omogoči izvzetje, predvideno s členom 74 Pogodbe, ki ga je treba odobriti tako, da se vsem uporabnikom zagotovi redna in pravična dobava rud, snovi vira in posebnih cepljivih snovi,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Glede rud ter uranovih in torijevih snovi vira se iz določb poglavja VI naslova II Pogodbe izvzame naslednje:

(a)

prenosi znotraj Skupnosti in uvoz v Skupnost v količini, ki na transakcijo ne presega vsebnosti ene tone urana in torija (ali urana ali torija), do petih ton na uporabnika na leto, za katero koli od teh snovi;

(b)

izvoz iz Skupnosti v količini, ki na transakcijo ne presega vsebnosti ene tone urana in torija (ali urana ali torija), do petih ton na izvoznika na leto, za katero koli teh snovi.

Člen 2

V zvezi s posebnimi cepljivimi snovmi so prenosi znotraj Skupnosti, uvoz vanjo in izvoz iz nje izvzeti iz določb poglavja VI naslova II Pogodbe, če obravnavana količina, izražena v elementarni obliki, ne presega 200 gramov urana 235, urana 233 ali plutonija v kakršnikoli transakciji z omejitvijo 1 000 gramov katere koli snovi na leto na uporabnika. Pri uvozu in izvozu se omenjeno pravilo uporablja ob upoštevanju sporazumov o sodelovanju, ki jih je Skupnost sklenila s tretjimi državami.

Člen 3

Od vsake osebe, ki uvaža ali izvaža, in vsakega dobavitelja, ki opravlja promet znotraj Skupnosti v skladu z izvzetjem iz člena 1 in 2, se zahteva, da Dobavni agenciji predloži četrtletno poročilo o tako opravljenih transakcijah z naslednjimi informacijami:

(a)

datum sklenitve dobavne pogodbe;

(b)

imena pogodbenih strank;

(c)

kraj, kjer je bil material proizveden;

(d)

kemijske in fizikalne (oz. kemijske ali fizikalne) lastnosti teh proizvodov;

(e)

količina v metričnih enotah;

(f)

uporaba ali namen uporabe teh rud, snovi vira in posebnih cepljivih snovi.

Podatki, omenjeni v odstavku 1(e), morajo biti izraženi v kilogramih vsebovanega urana ali torija, ko gre za rude in osnovni material, ter v gramih urana 233, urana 235 ali plutonija, ko gre za posebne cepljive snovi. Decimalna števila se zaokrožijo na najbližje manjše ali večje celo število, odvisno od tega, ali je decimalni del števila večji ali manjši od 0,5. Kadar je decimalni del števila enak 0,5, se število zaokroži na najbližje večje ali manjše celo število, odvisno od tega, ali je številka pred decimalno vejico sodo ali liho število.

Mesečna poročila se predložijo Agenciji v roku enega meseca po vsakem četrtletju, v katerem so bile izvedene transakcije iz te uredbe.

Člen 4

Uredba št. 17/66/Euratom se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi II.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. januarja 2006

Za Komisijo

José Manuel BARROSO

Predsednik


(1)  UL 241, 28.12.1966, str. 4057/66. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (Euratom) št. 3137/74 (UL L 333, 13.12.1974, str. 27).

(2)  Glej Prilogo I.


PRILOGA I

Razveljavljena uredba z njeno spremembo

Uredba Komisije št. 17/66/Euratom (UL 241, 28.12.1966, str. 4057/66)

Uredba Komisije (Euratom) št. 3137/74 (UL L 333, 13.12.1974, str. 27).


PRILOGA II

Primerjalna tabela

Uredba št. 17/66/Euratom

Ta uredba

Člen 1, uvodni stavek

Člen 1, uvodni stavek

Člen 1, prva alinea

Člen 1(a)

Člen 1, druga alinea

Člen 1(b)

Člen 2

Člen 2

Člen 3, prvi odstavek

Člen 3, prvi odstavek

Člen 3, prvi odstavek, opomba št. 3

Člen 3, drugi odstavek

Člen 3, drugi odstavek

Člen 3, tretji odstavek

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Priloga I

Priloga II


Top