EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0121

Direktiva 2006/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi zᅠrazvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije

UL L 396, 30.12.2006, p. 851–857 (ET, LV, LT, MT, SK)
UL L 396, 30.12.2006, p. 852–858 (CS, DE, HU)
UL L 396, 30.12.2006, p. 850–856 (EN, FR, IT, FI, SV)
UL L 396, 30.12.2006, p. 853–859 (ES, DA)
UL L 396, 30.12.2006, p. 795–801 (PL)
UL L 396, 30.12.2006, p. 854–860 (EL)
UL L 396, 30.12.2006, p. 855–861 (PT)
UL L 396, 30.12.2006, p. 850–855 (SL)
UL L 396, 30.12.2006, p. 849–855 (NL)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; implicitno zavrnjeno 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/121/oj

13/ 59

BG

Официален вестник на Европейския съюз

11


32006L0121


L 396/850

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/121/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 декември 2006 година

за изменение на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества, с оглед да я адаптира към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

поради приемането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (3), Директива 67/548/ЕИО (4) следва да бъде съответно адаптирана и нейните правила относно нотификацията и оценката на риска от химикалите следва да бъдат заличени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 67/548/ЕИО се изменя, както следва:

1.

в член 1, параграф 1, букви а), б) и в) се заличават;

2.

в член 2, параграф 1, букви в), г), е) и ж) се заличават;

3.

член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Изпитване и оценка на свойствата на веществата

Изпитвания на веществата, извършвани в рамките на настоящата директива, се провеждат съгласно изискванията на член 13 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (5).

4.

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

„Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че веществата не могат да бъдат пускани на пазара в самостоятелен вид или в препарати, освен ако са опаковани и етикетирани в съответствие с членове 22—25 от настоящата директива и критериите на приложение VI към настоящата директива, a за регистрирани вещества — в съответствие с информацията, получена чрез прилагането на членове 12 и 13 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, освен в случая на препарати, за които съществуват разпоредби в други директиви.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Мерките, посочени в параграф 1, първа алинея, се прилагат, докато веществото бъде включено в приложение I или докато не бъде взето решение за невписване в съответствие с процедурата, предвидена в член 29.“

5.

Членове 7—15 се заличават;

6.

Член 16 се заличава;

7.

Членове 17—20 се заличават;

8.

Член 27 се заличава;

9.

Член 32 се заменя със следното:

„Член 32

Позовавания

Позоваванията на към приложения VII A, VII Б, VII В, VII Г и VIII към настоящата директива се считат за позовавания на съответстващите приложения VI, VII, VIII, IX, X и XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006.“;

10.

Приложение V се заличава;

11.

Приложение VI се изменя, както следва:

a)

в раздели 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 и 9.5 от настоящото приложение, изразите „приложение V“ и „приложение V към настоящата директива“ се заменят с израза „Регламент на Комисията относно методите за изпитване, както е посочено в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.“;

б)

раздел 1.6.1, буква a) се заменя със следното:

„a)

що се отнася до веществата, за които се изисква информацията, посочена в приложения VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, повечето от необходимите за класифициране и етикетиране данни се появяват още в основния набор от данни. При необходимост, когато е налична допълнителна информация (приложения IX и X към Регламент (ЕО) № 1907/2006), това класифициране и етикетиране трябва да бъде преразгледано“;

в)

в раздел 5.1, вторият параграф се заменя със следното:

„Критериите, посочени по-долу следват директно от методите за изпитване, посочени в регламента на Комисията относно методите за изпитване, както е указано в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 дотолкова, доколкото те са споменати. Има ограничен брой методи за изпитване, които се изисква да бъдат приложени за получаването на основния набор данни, упоменати в приложения VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 и получената от тях информация може да бъде недостатъчна за подходящо класифициране. За класифицирането е възможно да бъдат изискани допълнителни данни, получени от приложения IX или X към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или други еквивалентни изпитвания. Освен това, класифицираните вещества могат да бъдат обект на преразглеждане при наличие на други нови данни.“;

г)

в раздел 5.2.1.2, втори параграф, второто изречение се заменя със следното:

„Такива допълнителни научни доказателства следва да се основават на изпитвания, изисквани съгласно приложение IX към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или изпитвания с еквивалентна значимост и могат да включват:“;

12.

Приложения VII A, VII Б, VII В, VII Г и VIII се заличават.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила, от 1 юни 2008 г., законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Тя се прилага от 1 юни 2008 г.

Независимо от втория параграф от настоящия член, точка 6 от член 1 се прилага от 1 август 2008 г.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

M. VANHANEN


(1)  ОВ C 294, 25.11.2005 г., стр. 38.

(2)  Становище на Европейския парламент от 17 ноември 2005 г. (ОВ C 280 E, 18.11.2006 г., стр. 440), Обща позиция на Съвета от 27 юни 2006 г. (ОВ C 276 E, 14.11.2006 г., стр. 252) и Позиция на Европейския парламент от 13 декември 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 3.

(4)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/73/ЕО на Комисията (ОВ L 152, 30.4.2004 г., стр. 1). Коригирана в ОВ L 216, 16.6.2004 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.“


Top