Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0046

Direktiva 2006/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih, 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij ter 91/674/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic (Besedilo velja za EGP)

OJ L 224, 16.8.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 143 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 143 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 93 - 99

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/46/oj

16.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 224/1


DIREKTIVA 2006/46/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. junija 2006

o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih, 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij ter 91/674/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je dne 21. maja 2003 sprejela akcijski načrt, s katerim je napovedala ukrepe za posodobitev prava gospodarskih družb in okrepitev sodelovanja pri upravljanju v Skupnosti. Kratkoročna prednostna naloga za Skupnost je bila, da se potrdi kolektivna odgovornost članov upravnega odbora, poveča preglednost transakcij s povezanimi strankami in zunajbilančnih operacij ter izboljša razkrivanje prakse sodelovanja pri upravljanju, ki se uporablja v posamezni družbi.

(2)

V skladu z omenjenim akcijskim načrtom naj bi bili člani upravnih, poslovodnih in nadzornih organov družbe družbi vsaj kolektivno odgovorni za pripravo in objavo letnih računovodskih izkazov in letnih poročil o poslovanju. Enak pristop naj bi uporabili tudi za člane upravnih, poslovodnih in nadzornih organov podjetij, ki pripravljajo konsolidirane računovodske izkaze. Ti organi naj delujejo v okviru pooblastil, ki jim jih podeljuje nacionalna zakonodaja. Državam članicam to ne bi preprečevalo, da gredo še dlje in zagotovijo neposredno odgovornost nasproti delničarjem ali celo drugim zainteresiranim stranem. Po drugi strani pa naj bi se države članice vzdržale izbire takega sistema, ki bi odgovornost omejeval na posamezne člane upravnega odbora. Vendar to ne bi smelo preprečevati sodiščem ali drugim izvršilnim organom v državah članicah, da posameznim članom upravnega odbora naložijo kazni.

(3)

Odgovornost za pripravo in objavo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter letnih poročil in letnih konsolidiranih poročil temelji na nacionalni zakonodaji. Ustrezna pravila o odgovornosti članov upravnih, poslovodnih in nadzornih organov naj določijo države članice v nacionalni zakonodaji oziroma predpisih. Države članice bi morale imeti možnost opredelitve obsega te odgovornosti.

(4)

Da bi se podprlo zaupanja vredne postopke finančnega poročanja v celotni Evropski uniji, so člani organa družbe, odgovornega za pripravo finančnih poročil družbe, dolžni zagotoviti, da so finančni podatki v letnih računovodskih izkazih in letnih poročilih družbe resničen in pošten prikaz finančnega stanja.

(5)

Komisija je dne 27. septembra 2004 sprejela Sporočilo o preprečevanju in boju proti korporacijski in finančni zlorabi, ki med drugim navaja pobude Komisije glede politike notranjega nadzora v družbah in odgovornosti članov upravnega odbora.

(6)

Trenutno Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS (3) in Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS (4) določata samo razkrivanje transakcij med družbo in povezanimi podjetji. Da bi družbe, katerih vrednostni papirji niso sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, približali družbam, ki konsolidirane računovodske izkaze pripravljajo v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, bi bilo treba razkritje razširiti tudi na druge vrste povezanih strank, kot so ključni poslovodni člani in zakonci članov upravnega odbora, vendar samo v primerih, če so takšne transakcije nezanemarljive in niso opravljene po običajnih tržnih pogojih. Razkrivanje materialnih transakcij s povezanimi strankami, ki niso opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji, lahko pomaga uporabnikom letnih računovodskih izkazov pri oceni finančnega stanja družbe in, kadar je družba del skupine, finančnega stanja skupine kot celote. Transakcije med povezanimi strankami znotraj skupine bi bilo treba izvzeti iz priprave konsolidiranih računovodskih izkazov.

(7)

Opredelitve povezane stranke po mednarodnih računovodskih standardih, sprejetih s strani Komisije v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (5), bi se morale uporabljati v direktivah 78/660/EGS in 83/349/EGS.

(8)

Zunajbilančne operacije lahko družbo izpostavijo tveganjem in ugodnostim, ki so nezanemarljive za oceno finančnega stanja družbe in, kadar je družba sestavni del skupine, finančnega stanja skupine kot celote.

(9)

Take zunajbilančne operacije so lahko vse transakcije ali sporazumi, ki jih družbe lahko sklepajo s subjekti (tudi s subjekti, ki nimajo oblike družbe) in ki niso vključene v bilanco. Take zunajbilančne operacije so lahko povezane z oblikovanjem ali uporabo enega ali več subjektov s posebnim namenom (Special Purpose Entities – SPE's) in z off-shore dejavnostmi, ki imajo lahko gospodarske, pravne, davčne ali računovodske cilje. Primeri takšnih zunajbilančnih operacij vključujejo dogovore o delitvi tveganja in koristi ali obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, kot so pogodbe o faktoringu dolgov, kombinirane pogodbe o prodaji in ponovnem odkupu, dogovori o konsignacijski zalogi, pogodbena določila o odstopnini (plačilu ob zavrnitvi naročila), listninjenje, izvedeno prek ločenih družb in subjektov, ki nimajo oblike družbe, zastavljena sredstva, dogovori o poslovnem najemu, oddajanje del zunanjim parterjem in podobno. Ustrezno razkritje nezanemarljivih tveganj in koristi takih operacij, ki niso vključene v bilanco, je treba vključiti v pojasnila k računovodskim izkazom oziroma h konsolidiranim računovodskim izkazom.

(10)

Družbe, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranih trgih in imajo statutarni sedež v Skupnosti, bi morale biti obvezane razkriti letno izjavo o sodelovanju pri upravljanju v obliki posebnega in jasno razpoznavnega dela letnega poročila. Izkaz bi moral delničarjem zagotoviti vsaj zlahka dostopne ključne informacije o dejanski praksi glede sodelovanja pri upravljanju, skupaj z opisom glavnih značilnosti morebitnega obstoječega sistema upravljanja tveganj in notranjega nadzora v povezavi s postopkom finančnega poročanja. V izjavi o sodelovanju pri upravljanju mora biti jasno zapisano, ali družba uporablja še kakšne druge določbe o sodelovanju pri upravljanju, razen tistih, ki jih predvideva nacionalna zakonodaja, ne glede na to, ali gre za določbe, ki izhajajo neposredno iz kodeksa o sodelovanju pri upravljanju, ki velja za družbo, ali iz kakšnega drugega kodeksa o sodelovanju pri upravljanju, ki ga je družba sklenila uporabljati. Če je to ustrezno, lahko družbe prav tako pripravijo analizo okoljskih in socialnih vidikov, ki so pomembni za razumevanje razvoja, storilnosti in stanja družbe. V primeru podjetij, ki pripravljajo konsolidirano letno poročilo, ni nobene potrebe po uvedbi zahteve po ločeni izjavi o sodelovanju pri upravljanju. Vseeno pa bi ta podjetja morala predložiti informacije o sistemu upravljanja tveganj in o sistemu notranjega nadzora, ki ju ima skupina.

(11)

Različni ukrepi, sprejeti s to direktivo, se nujno ne uporabljajo za iste vrste družb ali podjetij. Države članice bi morale imeti možnost, da mala podjetja, kot so opisana v členu 11 Direktive 78/660/EGS, izvzamejo iz zahtev te direktive v zvezi s povezanimi strankami in zunajbilančnimi operacijami. Družbam, ki v svojih računovodskih izkazih v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v Evropski uniji, že razkrivajo informacije o transakcijah s povezanimi strankami, po tej direktivi ni treba razkrivati nadaljnjih informacij, ker že uporaba mednarodnih računovodskih standardov zagotavlja resničen in pošten prikaz finančnega stanja takšne družbe. Določbe te direktive o izjavi o sodelovanju pri upravljanju bi se morale uporabljati za vsa podjetja, vključno z bankami, zavarovalnicami in pozavarovalnicami ter družbami, ki so izdale vrednostne papirje, ki niso delnice in ki so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, razen kolikor jih države članice niso izvzele iz te obveznosti. Določbe te direktive o dolžnostih in odgovornosti ter kaznih za člane upravnega odbora bi se morale uporabljati za vse družbe, za katere se uporabljajo direktive Sveta 78/660/EGS, 86/635/EGS (6) in 91/674/EGS (7), in za vsa podjetja, ki pripravljajo računovodske izkaze v skladu z Direktivo 83/349/EGS.

(12)

Direktiva 78/660/EGS trenutno predvideva, da se vsakih pet let med drugim preuči maksimalne prage za bilanco stanja in čisti prihodek, ki jih države članice lahko upoštevajo pri določitvi, katere družbe so izvzete iz določenih zahtev za razkritje. Poleg teh petletnih pregledov bi bilo morda primerno uvesti še dodatno enkratno povečanje pragov za bilanco stanja in čisti prihodek. Uporaba teh povečanih pragov za države članice ni obvezna.

(13)

Ker ciljev te direktive, in sicer olajšati čezmejna vlaganja in izboljšati primerljivost v vsej Evropski uniji ter zaupanje javnosti v finančne izkaze in poročila z uvedbo izboljšanih in doslednih posebnih razkritij, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zaradi obsega in učinkov te direktive laže doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(14)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije.

(15)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (8) se države članice poziva, da za lastne potrebe in v interesu Skupnosti pripravijo tabele, ki naj kar najbolj nazorno prikazujejo povezavo med to direktivo in ukrepi za prenos, ter da te tabele objavijo.

(16)

Direktive 78/660/EGS, 83/349/EGS, 86/635/EGS in 91/674/EGS bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 78/660/EGS

Direktiva 78/660/EGS se spremeni:

1.

prvi odstavek člena 11 se spremeni:

(a)

v prvi alinei se besede „bilančna vsota: 3 650 000 EUR“ nadomestijo z besedami „bilanca stanja: 4 400 000 EUR“;

(b)

v drugi alinei se besede „čisti prihodek: 7 300 000 EUR“ nadomestijo z besedami „čisti prihodek: 8 800 000 EUR“;

2.

v tretjem odstavku člena 11 se besede „direktive, ki določa navedene zneske na podlagi revizije, predvidene v členu 53(2)“ nadomestijo z besedami „katere koli direktive, ki določa navedene zneske“;

3.

prvi odstavek člena 27 se spremeni:

(a)

v prvi alinei se besede „bilančna vsota: 14 600 000 EUR“ nadomestijo z besedami „bilanca stanja: 17 500 000 EUR“;

(b)

v drugi alinei se besede „čisti prihodek: 29 200 000 EUR“ nadomestijo z besedami „čisti prihodek: 35 000 000 EUR“;

4.

v tretjem odstavku člena 27 se besede „direktive, ki določa navedene zneske na podlagi revizije, predvidene v členu 53(2)“ nadomestijo z besedami „katere koli direktive, ki določa navedene zneske“;

5.

v členu 42a se doda naslednji odstavek:

„(5a)   Z odstopanjem od določb odstavkov 3 in 4 lahko države članice v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi z Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003 z dne 29. septembra 2003 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (9), kakor jebila spremenjena do 5. septembra 2006, dovolijo ali zahtevajo ovrednotenje finančnih instrumentov, vključno s povezanimi zahtevami o razkritju, predvidenimi v mednarodnih računovodskih standardih, ki so bili sprejeti v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (10).

6.

v členu 43(1) se vstavita naslednji točki:

„(7a)

narava in poslovni namen operacij družbe, ki niso vključene v bilančno vsoto, in finančni vpliv teh operacij na družbo, če so tveganja ali koristi, ki izhajajo iz teh operacij, nezanemarljive in če je razkritje teh tveganj ali koristi nujno za oceno finančnega stanja družbe.

Države članice lahko družbam iz člena 27 dovolijo, da informacije, ki jih je treba razkriti po tej točki, omejijo na naravo in poslovni namen takih operacij;

(7b)

transakcije, v katere je družba vstopila s povezanimi strankami, vključno z zneski takšnih transakcij, naravo razmerja s povezanimi strankami in drugimi podatki o transakciji, potrebnimi za razumevanje finančnega stanja družbe, če so te transakcije nezanemarljive in niso bile opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji. Podatke o posameznih transakcijah je mogoče prikazati v agregatni obliki glede na njihovo naravo, razen kadar so za razumevanje učinka transakcij s povezanimi strankami na finančno stanje družbe potrebni ločeni podatki.

Države članice lahko družbe iz člena 27 izvzamejo iz obveznosti razkritja podatkov iz te točke, razen če gre za tipe družb iz člena 1(1) Direktive 77/91/EGS – v tem primeru lahko države članice obveznost razkritja omejijo najmanj na neposredne ali posredne transakcije med:

(i)

družbo in njenimi največjimi delničarji;

ter

(ii)

družbo in člani upravnih, poslovodnih in nadzornih organov.

Države članice lahko izvzamejo transakcije med dvema ali več člani skupine, če so podružnice, ki so stranke v transakciji, v popolni lasti takega člana.

‚Povezana stranka’ ima enak pomen kot v mednarodnih računovodskih standardih, sprejetih v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002.“

;

7.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 46a

1.   Družba, katere vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu v smislu točke 14 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov (11), vključi v svoje letno poslovno poročilo izjavo o sodelovanju pri upravljanju. Izjava se vključi kot poseben oddelek letnega poročila in vsebuje vsaj naslednje podatke:

(a)

sklicevanje na:

(i)

kodeks o sodelovanju pri upravljanju, ki velja za družbo;

in/ali

(ii)

kodeks o sodelovanju pri upravljanju, ki ga je družba prostovoljno sklenila uporabljati;

in/ali

(iii)

vse ustrezne podatke o praksi sodelovanja pri upravljanju, ki presega zahteve nacionalne zakonodaje.

V primerih, ko se uporabljata točki (i) in (ii), družba navede tudi, kje so zadevna besedila javno dostopna; v primerih, ko se uporablja točka (iii), pa mora družba poskrbeti, da je njena praksa sodelovanja pri upravljanju javno dostopna;

(b)

o obsegu odstopanja od kodeksa o sodelovanju pri upravljanju iz točk (a)(i) ali (ii) v skladu z nacionalno zakonodajo ter obrazložitev družbe, katerih delov kodeksa o sodelovanju pri upravljanju ne upošteva in o razlogih za odstopanje. Če se družba odloči, da ne bo uporabljala nobene določbe kodeksa o sodelovanju pri upravljanju iz točke (a)(i) ali (ii), pisno pojasni razloge za tako ravnanje;

(c)

opis glavnih značilnosti sistemov notranjega nadzora in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom finančnega poročanja;

(d)

informacije, zahtevane po točkah (c), (d), (f), (h) in (i) člena 10(1) Direktive 2004/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem (12), če omenjena direktiva velja za to družbo;

(e)

delovanje skupščine delničarjev in njene ključne pristojnosti ter opis pravic delničarjev in kako jih lahko uveljavljajo, razen če je to že v celoti opredeljeno z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi;

(f)

sestava in delovanje upravnih, poslovodnih in nadzornih organov ter njihovih odborov.

2.   Države članice lahko dovolijo, da se podatki, ki se zahtevajo po tem členu, vključijo v ločeno poročilo, objavljeno skupaj z letnim poročilom na način, določen v členu 47, ali da se v letnem poročilu navede sklicevanje, kje na spletni strani družbe je tak dokument na voljo javnosti. Če se pripravi ločeno poročilo, lahko izjava o sodelovanju pri upravljanju vsebuje sklicevanje na letno poročilo, v katerem so na voljo zahtevani podatki iz točke (d) odstavka 1. Drugi pododstavek člena 51(1) te direktive se uporablja za določbe točk (c) in (d) odstavka 1 tega člena. Zakoniti revizor preveri, ali je bila pripravljena izjava o sodelovanju pri upravljanju s preostalimi podatki.

3.   Države članice lahko družbe, ki so izdale le vrednostne papirje, ki niso delnice in ki so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu v smislu točke 14 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES, izvzamejo iz uporabe določb točk (a), (b), (e) in (f) odstavka 1, razen če so te družbe izdale delnice, s katerimi se trguje v večstranskem sistemu trgovanja v smislu točke 15 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES.

8.

vstavi se naslednji oddelek:

„ODDELEK 10A

Dolžnost in odgovornost v zvezi s pripravo in objavo letnih računovodskih izkazov in letnega poročila

Člen 50b

Države članice zagotovijo, da imajo člani upravnih, poslovodnih in nadzornih organov družbe kolektivno dolžnost zagotavljanja, da so letni računovodski izkazi, letna poročila in izjave o sodelovanju pri upravljanju, kadar so predložene ločeno, v skladu s členom 46a te direktive pripravljeni in objavljeni v skladu z zahtevami te direktive in po potrebi v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, kot so bili sprejeti v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002. Omenjeni organi imajo pristojnosti, ki jim jih podeljuje nacionalna zakonodaja.

Člen 50c

Države članice zagotovijo, da se njihovi zakoni in drugi predpisi o odgovornosti v zvezi s kršitvami dolžnosti iz člena 50b uporabljajo za člane upravnih, poslovodnih in nadzornih organov iz člena 50b vsaj v razmerju do družbe.“

;

9.

člen 53a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 53a

Države članice ne omogočijo izjem iz členov 11, 27, točk 7a in 7b člena 43(1) ter členov 46, 47 in 51 v primeru družb, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu v smislu točke 14 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES.“

;

10.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 60a

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.“

;

11.

Člen 61a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 61a

Komisija najkasneje do 1. julija 2007 pregleda določbe členov 42a do 42f, člena 43(1)(10) in (14), člena 44(1), člena 46(2)(f) ter člena 59(2)(a) in (b) ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri uporabi določb o računovodstvu poštene vrednosti, s posebnim poudarkom na IAS 39, kot je bilo potrjeno v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 in ob upoštevanju mednarodnega razvoja na področju računovodstva, ter po potrebi Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog za spremembo omenjenih členov.“

Člen 2

Spremembe Direktive 83/349/EGS

Direktiva 83/349/EGS se spremeni:

1.

v člen 34 se vstavita naslednji točki:

„(7a)

Narava in poslovni namen vseh operacij, ki niso vključene v konsolidirano bilanco stanja, in finančni vpliv teh operacij, če so tveganja ali koristi, ki izhajajo iz teh operacij, nezanemarljive in če je razkritje teh tveganj ali koristi nujno za oceno finančnega stanja podjetij, ki so vključena v celotno konsolidacijo.

(7b)

Transakcije, razen transakcij znotraj skupine, v katere so nadrejeno podjetje ali druga podjetja vstopila s povezanimi strankami, vključno z zneski takšnih transakcij, naravo razmerja s povezanimi strankami in drugimi podatki o transakciji, potrebnimi za razumevanje finančnega stanja podjetij, ki so vključena v celotno konsolidacijo, če so te transakcije nezanemarljive in niso bile opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji. Podatke o posameznih transakcijah je mogoče prikazati v agregatni obliki glede na njihovo naravo, razen kadar so za razumevanje učinka transakcij s povezanimi strankami na finančno stanje podjetij, ki so vključena v celotno konsolidacijo, potrebni ločeni podatki.“

;

2.

v členu 36(2) se doda naslednja točka:

„(f)

opis glavnih značilnosti sistemov notranjega nadzora in upravljanja tveganj v skupini v povezavi s postopkom priprave konsolidiranih računovodskih izkazov, če so vrednostni papirji podjetja sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu v smislu točke 14 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov (13). Če sta konsolidirano letno poročilo in letno poročilo eno samo poročilo, se ti podatki vključijo v oddelek poročila, ki vsebuje izjavo o sodelovanju pri upravljanju podjetij, kot to določa člen 46a Direktive 78/660/EGS.

Če država članica dopušča, da se podatki iz odstavka 1 člena 46a Direktive 78/660/EGS prikažejo v ločenem letnem poročilu na način, določen v členu 47 omenjene direktive, so ti podatki prav tako del ločenega poročila. Uporablja se drugi pododstavek člena 37(1) te direktive.

3.

vstavi se naslednji oddelek:

„ODDELEK 3A

Dolžnost in odgovornost v zvezi s pripravo in objavo konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranega letnega poročila

Člen 36a

Države članice zagotovijo, da imajo člani upravnih, poslovodnih in nadzornih organov podjetij, ki pripravljajo konsolidirane računovodske izkaze in konsolidirano poročilo, kolektivno dolžnost zagotavljanja, da so konsolidirani letni računovodski izkazi, konsolidirana letna poročila in izjave o sodelovanju pri upravljanju, kadar so predložene ločeno, v skladu s členom 46a Direktive 78/660/EGS pripravljeni in objavljeni v skladu z zahtevami te direktive in po potrebi v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, kot so bili sprejeti v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (14). Omenjeni organi imajo pristojnosti, ki jim jih podeljuje nacionalna zakonodaja.

Člen 36b

Države članice zagotovijo, da se njihovi zakoni in drugi predpisi o odgovornosti v zvezi s kršitvami dolžnosti iz člena 36a uporabljajo za člane upravnih, poslovodnih in nadzornih organov iz člena 36a vsaj v razmerju do družbe.

4.

v člen 41 se vstavi naslednji odstavek:

„1a.   ‚Povezana stranka’ ima enak pomen kot v mednarodnih računovodskih standardih, sprejetih v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002.“

;

5.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 48

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni in ukrepi morajo biti učinkoviti, sorazmerni in odvračilni.“

Člen 3

Sprememba Direktive 86/635/EGS

Prvi stavek člena 1(1) Direktive 86/635/EGS se nadomesti z naslednjim:

„Člena 2, 3, člen 4(1), (3) do (6), členi 6, 7, 13, 14, člen 15(3) in (4), členi 16 do 21, 29 do 35, 37 do 41, prvi stavek člena 42, členi 42a do 42f, 45(1), člen 46(1) in (2), 46a, členi 48 do 50, 50a, 50b, 50c, 51(1) in 51a, 56 do 59, 60a, 61 in 61a Direktive 78/660/EGS se uporabljajo za institucije iz člena 2 te direktive, razen če ta direktiva določa drugače.“

Člen 4

Sprememba Direktive 91/674/EGS

Prvi stavek člena 1(1) Direktive 91/674/EGS se nadomesti z naslednjim:

„Člena 2, 3, člen 4(1), (3) do (6), členi 6, 7, 13, 14, člen 15(3) in (4), členi 16 do 21, 29 do 35, 37 do 41, 42, 42a do 42f, člen 43(1), točke 1 do 7b in 9 do 14, členi 45(1), 46(1) in (2), 46a, 48 do 50, 50a, 50b, 50c, 51(1) in 51a, 56 do 59, 60a, 61 in 61a Direktive 78/660/EGS se uporabljajo za podjetja iz člena 2 te direktive, razen če ta direktiva določa drugače.“

Člen 5

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 5. septembra 2008.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 14. junija 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 294, 25.11.2005, str. 4.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 22. maja 2006.

(3)  UL L 222, 14.8.1978, str. 11. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 9.6.2006, str. 87).

(4)  UL L 193, 18.7.1983, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/43/ES.

(5)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 372, 31.12.1986, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 178, 17.7.2003, str. 16).

(7)  UL L 374, 31.12.1991, str. 7. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2003/51/ES.

(8)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(9)  UL L 261, 13.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 108/2006 (UL L 24, 27.1.2006, str. 1).

(10)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.“;

(11)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1.

(12)  UL L 142, 30.4.2004, str. 12.“;

(13)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1.“;

(14)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.“;


Top