EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0927

2006/927/ES: Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve flubendiamida v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6457) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 54–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 823–824 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 151 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 151 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 284 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/927/oj

14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/54


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2006

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve flubendiamida v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6457)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/927/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 91/414/EGS predvideva pripravo seznama aktivnih snovi v Skupnosti, registriranih za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih.

(2)

Podjetje Bayer CropScience AG je pristojnim organom Grčije 30. marca 2006 predložilo dokumentacijo za aktivno snov flubendiamid z zahtevkom za njeno vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Pristojni organi Grčije so Komisiji sporočili, da se po predhodni proučitvi dokumentacije za zadevno aktivno snov zdi, da dokumentacija vsebuje zahtevane podatke in informacije iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS. Poleg tega organi menijo, da predložena dokumentacija vsebuje zahtevane podatke in informacije iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov. Vložnik je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS dokumentacijo naknadno poslal Komisiji in drugim državam članicam, predložena pa je bila tudi Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(4)

S to odločbo mora biti na ravni Skupnosti uradno potrjeno, da dokumentacija načeloma vsebuje zahtevane podatke in informacije iz Priloge II in da za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS.

(5)

Ta odločba ne posega v pravico Komisije, da za razjasnitev nekaterih točk v dokumentaciji od vložnika zahteva predložitev dodatnih podatkov ali informacij.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Brez poseganja v člen 6(4) Direktive 91/414/EGS dokumentacija o aktivni snovi, opredeljeni v Prilogi k tej odločbi, ki je bila predložena Komisiji in državam članicam zaradi vključitve te snovi v Prilogo I k navedeni direktivi, načeloma vsebuje zahtevane podatke in informacije iz Priloge II k navedeni direktivi.

Dokumentacija ob upoštevanju predlaganih načinov uporabe vsebuje tudi zahtevane podatke in informacije iz Priloge III k navedeni direktivi za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje aktivno snov.

Člen 2

Država članica poročevalka podrobno pregleda zadevno dokumentacijo ter čim prej in najpozneje v enem letu od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Evropske unije poroča Evropski komisiji o ugotovitvah svojih pregledov, skupaj s priporočili o vključitvi ali nevključitvi zadevne aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in vsemi s tem povezanimi pogoji.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/85/ES (UL L 293, 24.10.2006, str. 3).


PRILOGA

AKTIVNA SNOV, KI JO ZADEVA TA ODLOČBA

Št.

Splošno ime, Identifikacijska številka CIPAC

Vložnik

Datum vloge

Država članica poročevalka

1

Flubendiamid

Številka CIPAC še ni dodeljena.

Bayer CropScience AG

30. marec 2006

EL


Top