Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0806

2006/806/ES: Odločba Komisije z dne 24. novembra 2006 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve ortosulfamurona v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5539) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 329, 25.11.2006, p. 74–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 638–639 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 193 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 193 - 194
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 277 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/806/oj

25.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/74


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. novembra 2006

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve ortosulfamurona v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5539)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/806/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 91/414/EGS predvideva pripravo seznama aktivnih snovi v Skupnosti, registriranih za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih.

(2)

Isagro SpA je 4. julija 2005 italijanskim organom predložil dokumentacijo za aktivno snov ortosulfamuron z zahtevkom za vključitev zadevne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Pristojni organi Italije so Komisiji sporočili, da se po predhodni proučitvi dokumentacije za zadevno aktivno snov zdi, da izpolnjuje zahteve o podatkih in informacijah iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS. Poleg tega organi menijo, da predložena dokumentacija izpolnjuje zahteve glede podatkov in informacij iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov. V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je vlagatelj dokumentacijo naknadno poslal Komisiji in drugim državam članicam, predložena pa je bila tudi Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(4)

S to odločbo mora biti na ravni Skupnosti uradno potrjeno, da dokumentacija načeloma izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge II, in da za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS.

(5)

Ta odločba ne posega v pravico Komisije, da za razjasnitev nekaterih točk v dokumentaciji od vlagatelja zahteva predložitev dodatnih podatkov ali informacij.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Brez poseganja v člen 6(4) Direktive 91/414/EGS dokumentacija o aktivni snovi, opredeljeni v Prilogi k tej odločbi, ki je bila predložena Komisiji in državam članicam zaradi vključitve te snovi v Prilogo I k navedeni direktivi, načeloma izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge II k navedeni direktivi.

Dokumentacija izpolnjuje tudi zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge III k navedeni direktivi v zvezi z enim fitofarmacevtskim sredstvom, ki vsebuje aktivno snov, ob upoštevanju predlaganih načinov uporabe.

Člen 2

Države članice poročevalke podrobno pregledajo zadevno dokumentacijo ter čim prej in najpozneje v enem letu od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Evropske unije poročajo Evropski komisiji o ugotovitvah svojih pregledov, skupaj s priporočili o vključitvi ali nevključitvi zadevne aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in o vseh s tem povezanih pogojih.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. novembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/85/ES (UL L 293, 24.10.2006, str. 3).


PRILOGA

Aktivna snov, ki jo zadeva ta odločba

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka CIPAC

Vlagatelj

Datum uporabe

Država članica poročevalka

1

Ortosulfamuron

Številka CIPAC še ni dodeljena

Isagro SpA

4. julij 2005

IT


Top