Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1949

Uredba Komisije (ES) št. 1949/2005 z dne 28. novembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1917/2000 v zvezi s posebnimi gibanji blaga in o izločitvi blagovne menjave, ki zadeva posle popravil

OJ L 312, 29.11.2005, p. 10–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 127–134 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 196 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 196 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 49 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; implicitno zavrnjeno 32010R0113

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1949/oj

29.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1949/2005

z dne 28. novembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1917/2000 v zvezi s posebnimi gibanji blaga in o izločitvi blagovne menjave, ki zadeva posle popravil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 z dne 22. maja 1995 o statističnih podatkih v zvezi z blagovno menjavo Skupnosti in njenih držav članic z državami nečlanicami (1) in zlasti členov 4(1), 6(2), 9(1), 10(4) in 15 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1917/2000 z dne 7. septembra 2000, ki določa nekatere določbe za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 glede statistike zunanje trgovine (2), določa podatke, ki se zbirajo za statistiko zunanje trgovine, ter našteva blago in gibanja, ki bi morali biti izključeni ali ki iz metodoloških razlogov potrebujejo posebne določbe.

(2)

Če je primerno, naj se uporabljajo skupne opredelitve in pojmi za podatke, ki se nanašajo na blagovno menjavo med državami članicami oziroma na blagovno menjavo z državami nečlanicami. Ker je bil z Uredbo (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91 (3) spremenjen okvir za pripravo statističnih podatkov Skupnosti o blagovni menjavi med državami članicami, je treba ustrezno prilagoditi izvedbena pravila o statističnih podatkih o blagovni menjavi Skupnosti in njenih držav članic z državami nečlanicami.

(3)

V skladu z mednarodnimi priporočili in z določbami, ki veljajo na področju statistike Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami, je treba blago v popravilu izločiti iz statističnih podatkov o blagovni menjavi. Zato je treba blago v popravilu izločiti tudi iz statističnih podatkov Skupnosti o blagovni menjavi z državami nečlanicami.

(4)

Da bi zagotovili primerljivost med informacijami o posebnem blagu, s katerim se trguje v Skupnosti, in informacijami o blagu, s katerim se trguje z državami nečlanicami, je treba prilagoditi določbe za industrijske obrate, plovila in zrakoplove, za zaloge na ladjah in zrakoplovih ter za oskrbo ladij in zrakoplovov, za postopne pošiljke razstavljenega blaga, objekte in naprave na morju, za vesoljska vozila, elektriko, plin in morske proizvode.

(5)

Za blago, ki je v začasni uporabi, bi bilo treba navesti dodatna pojasnila, da bi uskladili način, po katerem je to blago izvzeto iz statističnih podatkov Skupnosti o blagovni menjavi z državami nečlanicami.

(6)

Sistem šifriranja, s katerim se opisuje vrsta posla, bi se moral uskladiti z določbami, ki se uporabljajo v okviru statističnih podatkov o blagovni menjavi med državami članicami.

(7)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 1917/2000 ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so skladni z mnenjem Odbora za statistične podatke v zvezi z blagovno menjavo s tretjimi državami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1917/2000 se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z:

„Člen 2

V skladu s členom 6(2) Osnovne uredbe statistika zunanjetrgovinske menjave, ki se pošlje Komisiji, ne zajema blaga:

sproščenega v prost promet, potem ko je bilo predmet aktivnega oplemenitenja ali predelave pod carinskim nadzorom,

navedenega v seznamu izjem, določenih v Prilogi I.“

2.

V členu 15(2) se doda naslednja točka (m):

„(m)

elektrika in plin.“

3.

V členu 16 se odstavka 2 in 3 nadomestita z:

„2.   Države članice lahko uporabljajo poenostavljeni postopek deklariranja za evidentiranje izvoza celovitega industrijskega obrata.

3.   Poenostavljeni postopek se lahko uporabi samo pri izvozu celovitega industrijskega obrata, katerega skupna statistična vrednost presega 3 milijone EUR, razen če gre za celoviti industrijski obrat za ponovno uporabo; v tem primeru države članice obvestijo Komisijo o uporabljenih merilih.

Statistična vrednost industrijskega obrata se izračuna s seštevanjem statističnih vrednosti njegovih sestavnih delov in statističnih vrednosti blaga iz drugega pododstavka odstavka 1.“

4.

Člen 17 se nadomesti z:

„Člen 17

1.   Za namene tega poglavja se sestavni deli, ki sodijo v dano poglavje Kombinirane nomenklature, uvrstijo pod ustrezno tarifno oznako za celovit industrijski obrat iz poglavja 98 navedene nomenklature.

2.   Če države članice ne dovolijo poenostavljenega postopka deklariranja za evidentiranje sestavnih delov celovitega industrijskega obrata v tarifne oznake, predvidene v poglavju 98, se blago uvrsti pod ustrezne tarifne oznake, predvidene v drugih poglavjih Kombinirane nomenklature.“

5.

Člen 18 se nadomesti z:

„Člen 18

Skladno s Kombinirano nomenklaturo so kodne številke za tarifne oznake za celovit industrijski obrat sestavljene po naslednjih pravilih:

(a)

šifra je sestavljena iz osmih številk;

(b)

prve štiri številke so 9880;

(c)

peta in šesta številka ustrezata poglavju Kombinirane nomenklature, v katero sodi blago sestavnega dela;

(d)

sedma in osma številka sta 0.“

6.

Člen 19(3) se črta.

7.

Člen 20 se spremeni:

(a)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

‚lastništvo plovila ali zrakoplova‘ pomeni dejstvo, da je fizična ali pravna oseba registrirana kot lastnik plovila ali zrakoplova;“

(b)

točka (d) se črta.

8.

Člen 21 se nadomesti z:

„Člen 21

1.   Komisiji se posredujejo statistični podatki o zunanjetrgovinski menjavi, ki zajemajo naslednje posle:

(a)

prenos lastništva plovila ali zrakoplova s fizične ali pravne osebe, ki ima stalno bivališče oziroma sedež v državi nečlanici, na fizično ali pravno osebo, ki ima stalno bivališče oziroma sedež v državi članici poročevalki, in registracija v nacionalni register ladij ali zrakoplovov; ta posel se obravnava kot uvoz;

(b)

prenos lastništva plovila ali zrakoplova, registriranega v nacionalnem registru ladij ali zrakoplovov, s fizične ali pravne osebe, ki ima stalno bivališče oziroma sedež v državi članici poročevalki, na fizično ali pravno osebo, ki ima stalno bivališče oziroma sedež v državi nečlanici; ta posel se obravnava kot izvoz;

(c)

vstop plovila ali zrakoplova na statistično ozemlje Skupnosti ali izstop s statističnega ozemlja Skupnosti zaradi poslov z namenom oplemenitenja po pogodbi ali po oplemenitenju.

Če je plovilo ali zrakoplov novo, se izvoz za namene točke (b) evidentira v državi članici izdelave.

Za namene točke (c) se upošteva, da ‚oplemenitenje‘ obsega samo tiste postopke, katerih cilj je proizvodnja novega ali resnično izboljšanega plovila ali zrakoplova.

2.   Statistični podatki o poslih, navedenih v odstavku 1, ki jih države članice posredujejo Komisiji, zajemajo naslednje podatke:

(a)

šifro, ki ustreza podštevilki v Kombinirani nomenklaturi;

(b)

statistični postopek;

(c)

državo partnerico, in sicer:

pri poslih iz odstavka 1(a), če je plovilo ali zrakoplov novo, državo nečlanico, v kateri je bilo plovilo ali zrakoplov izdelano, v drugih primerih državo nečlanico, v kateri ima fizična ali pravna oseba, ki je prenesla lastništvo nad plovilom ali zrakoplovom, stalno prebivališče ali sedež,

pri poslih iz odstavka 1(b) državo nečlanico, v kateri ima fizična ali pravna oseba, na katero se prenese lastništvo nad plovilom ali zrakoplovom, stalno prebivališče ali sedež,

pri poslih iz odstavka 1(c), državo nečlanico, iz katere so bili odpremljeni plovila in zrakoplovi, ki vstopajo na statistično ozemlje Skupnosti, ter namembno državo za plovila in zrakoplove, ki zapuščajo statistično ozemlje Skupnosti;

(d)

količino kot število postavk in v drugi dodatni merski enoti, določeni v Kombinirani nomenklaturi za plovila, ter količino v neto masi in dodatni merski enoti za zrakoplove;

(e)

statistično vrednost, to pomeni skupni znesek, ki bi bil naveden na računu, če bi šlo za prodajo ali nakup celega plovila ali zrakoplova, po izključitvi morebitnih stroškov prevoza in zavarovanja.

3.   Referenčno obdobje je mesec, v katerem poteka prenos lastništva v primeru poslov iz odstavka 1(a) ali 1(b), ali v katerem poteka gibanje v primeru poslov iz odstavka 1(c).“

9.

Člen 22 se nadomesti z:

„Člen 22

Nacionalni organi imajo dostop do virov podatkov poleg tistih, ki so navedeni v členu 7 Uredbe (ES) št. 1172/1995, vključno z dostopom do informacij, ki jih vsebujejo nacionalni registri ladij in zrakoplovov, ki bi se lahko zahtevale za ugotavljanje prenosa lastništva nad takim blagom.“

10.

V členu 24(2) se točka (b) nadomesti s:

„(b)

šifro države za državo partnerico ali poenostavljeno šifro države QS;“.

11.

Člen 25 se nadomesti z:

„Člen 25

V tem poglavju ‚postopne pošiljke razstavljenega blaga‘ pomenijo uvoz ali izvoz sestavnih delov celotnega blaga v nesestavljenem ali razstavljenem stanju v nekajkratnih dobavah iz tržnih razlogov ali iz razlogov, povezanih s prevozom.“

12.

Člen 29(2) se nadomesti z:

„2.   Mesečna poročila, ki zajemajo posle, navedene v odstavku 1, in ki jih države članice posredujejo Komisiji, vključujejo naslednje podatke:

(a)

šifro, ki ustreza podštevilki v Kombinirani nomenklaturi;

(b)

šifro države za državo partnerico ali poenostavljeno šifro države QW;

(c)

statistični postopek;

(d)

količino v neto masi;

(e)

statistično vrednost.

Za namene točke (a) se uporabljajo naslednje poenostavljene oznake za blago, namenjene upravljavcem objektov in naprav na morju ali za upravljanje motorjev, strojev in druge opreme na objektih in napravah na morju:

9931 24 00: blago iz poglavij 1 do 24 KN,

9931 27 00: blago iz poglavja 27 KN,

9931 99 00: drugam uvrščeno blago.

Brez poseganja v carinsko pravo se šteje, da je pri blagu, ki prihaja z objektov ali naprav ali je namenjeno nanje, država partnerica iz točke (b) tista, v kateri ima fizična ali pravna oseba, odgovorna za komercialno rabo zadevnega objekta ali naprave, stalno prebivališče ali sedež.“

13.

Člen 31 se nadomesti z:

„Člen 31

1.   Komisiji se posredujejo statistični podatki blagovne menjave z državami nečlanicami:

(a)

vstop vesoljskega vozila na statistično ozemlje Skupnosti ali odhod s statističnega ozemlja Skupnosti zaradi postopkov z namenom oplemenitenja po pogodbi ali po oplemenitenju;

(b)

izstrelitev vesoljskega vozila, ki je bilo predmet prenosa lastništva med fizično ali pravno osebo, ki ima stalno prebivališče ali sedež v državi nečlanici, in fizično ali pravno osebo, ki ima stalno prebivališče ali sedež v državi članici;

(c)

izstrelitev vesoljskega vozila, ki je bilo predmet prenosa lastništva s fizične ali pravne osebe, ki ima stalno prebivališče ali sedež v državi članici, na fizično ali pravno osebo, ki ima stalno prebivališče ali sedež v državi nečlanici.

Posli iz točke (b) se evidentirajo kot uvoz v državo članico, v kateri ima stalno prebivališče ali sedež novi lastnik.

Posel iz točke (c) se evidentira kot izvoz države članice izdelave dokončanega vesoljskega vozila.

Za namene tega odstavka se šteje, da ‚oplemenitenje‘ obsega samo tiste postopke, katerih cilj je proizvodnja novega ali resnično izboljšanega vesoljskega vozila.

2.   Mesečna poročila o poslih, omenjenih v odstavku 1, ki jih države članice posredujejo Komisiji, vključujejo naslednje podatke:

(a)

šifro, ki ustreza podštevilki v Kombinirani nomenklaturi;

(b)

šifro države partnerice;

(c)

statistični postopek;

(d)

količino v neto masi in v dodatnih merskih enotah;

(e)

statistično vrednost kot vrednost vesoljskega vozila ‚franko tovarna‘ v skladu z dobavnimi pogoji iz Priloge III k tej uredbi.

Za namene točke (b) se ‚država partnerica‘ določi v skladu z naslednjimi merili:

pri poslih iz odstavka 1(a) je ‚država partnerica‘ država nečlanica porekla za vesoljska vozila, ki vstopajo na statistično ozemlje Skupnosti, ter namembna država za vesoljska vozila, ki zapuščajo statistično ozemlje Skupnosti,

pri poslih iz odstavka 1(b) je ‚država partnerica‘ država izdelave dokončanega vesoljskega vozila,

pri poslih iz odstavka 1(c) je ‚država partnerica‘ država, v kateri ima fizična ali pravna oseba, na katero se prenese lastništvo vesoljskega vozila, stalno prebivališče ali sedež.

3.   Referenčno obdobje je mesec, v katerem poteka gibanje v primeru poslov iz odstavka 1(a) ali v katerem poteka prenos lastništva v primeru poslov iz odstavka 1(b) in (c).“

14.

V naslovu II se za členom 31 dodata naslednji poglavji 9 in 10:

„POGLAVJE 9

Elektrika in plin

Člen 31a

Poleg virov podatkov iz člena 7 Uredbe (ES) št. 1172/95 lahko nacionalni organi zahtevajo, da operaterji s sedežem v državi članici poročevalki, ki posedujejo ali upravljajo nacionalno prenosno omrežje za elektriko ali plin, neposredno pošiljajo ustrezne informacije za spremljanje tokov blagovne menjave z elektriko in plinom med državo članico poročevalko in državami nečlanicami.

POGLAVJE 10

Morski proizvodi

Člen 31b

1.   V tem členu ‚morski proizvodi‘ pomenijo ribiške proizvode, minerale, blago, pobrano iz morja, in vse druge proizvode, ki še niso iztovorjeni z morskega plovila.

2.   Statistični podatki zunanjetrgovinske menjave, ki se posredujejo Komisiji, zajemajo naslednje posle:

(a)

iztovarjanje morskih proizvodov v pristaniščih države članice poročevalke ali nakup morskih proizvodov, ki ga opravijo plovila, registrirana v državi članici, od plovil, registriranih v državi nečlanici, s tem da se ti posli obravnavajo kot uvoz;

(b)

iztovarjanje morskih proizvodov s plovil, registriranih v državi članici poročevalki, v pristaniščih države nečlanice, ali nakup morskih proizvodov, ki ga opravijo plovila, registrirana v državi nečlanici, od plovil, registriranih v državi članici, s tem da se ti posli obravnavajo kot izvoz.

3.   Mesečna poročila o poslih, omenjenih v odstavku 2, ki jih države članice posredujejo Komisiji, vključujejo naslednje podatke:

(a)

šifro, ki ustreza podštevilki v Kombinirani nomenklaturi;

(b)

šifro države partnerice, in sicer:

pri uvozu, države nečlanice, v kateri je registrirano plovilo, ki je zajelo morski proizvod,

pri izvozu, države nečlanice, v kateri se iztovori morski proizvod ali v kateri je registrirano plovilo, ki je kupilo morski proizvod;

(c)

statistični postopek;

(d)

količino v neto masi;

(e)

statistično vrednost.

4.   Nacionalni organi imajo dostop do virov podatkov poleg tistih, ki so navedeni v členu 7 Uredbe (ES) št. 1172/95, vključno z dostopom do informacij o deklaracijah plovil, registriranih v nacionalnih registrih, o morskih proizvodih, iztovorjenih v državah nečlanicah.“

15.

Prilogi I in II se nadomestita z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 118, 25.5.1995, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 229, 9.9.2000, str. 14.

(3)  UL L 102, 7.4.2004, str. 1.


PRILOGA

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1917/2000 se nadomestita:

PRILOGA I

Seznam blaga iz člena 2, izločenega iz statističnih podatkov o blagovni menjavi z državami nečlanicami, ki se pošiljajo Komisiji (Eurostat)

Za naslednje blago se podatki ne pripravijo:

(a)

plačilna sredstva, ki so zakonita plačilna sredstva, in vrednostni papirji;

(b)

monetarno zlato;

(c)

izredna pomoč za območja elementarnih nesreč;

(d)

zaradi namenske uporabe diplomatske ali podobne narave:

1.

blago, ki ga uporabljajo diplomati ali konzuli ali osebe s podobno imuniteto;

2.

darila voditelju države ali članom vlade ali parlamenta;

3.

izdelki, ki so v obtoku v okviru administrativne vzajemne pomoči;

(e)

pod pogojem, da niso predmet tržnega poslovanja:

1.

odlikovanja, častna priznanja in nagrade, spominske značke in medalje;

2.

potovalna oprema, zaloge živil in drugi izdelki, vključno s športno opremo, namenjeni za osebno rabo ali porabo, ki spremljajo potnika, potujejo pred njim ali za njim;

3.

poročna oprema, predmeti, ki so udeleženi pri selitvah, ali dediščine;

4.

krste, pogrebne žare, okrasni pogrebni izdelki ter izdelki za vzdrževanje grobov in nagrobnih spomenikov;

5.

tiskan reklamni material, navodila za uporabo, ceniki in drugi reklamni izdelki;

6.

blago, ki je postalo neuporabno ali ki se ga ne more uporabiti v industrijske namene;

7.

balast;

8.

poštne znamke;

9.

farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo pri mednarodnih športnih dogodkih;

(f)

proizvodi, ki se uporabljajo kot del izjemnih splošnih ukrepov za varovanje oseb ali okolja;

(g)

blago, ki je predmet nekomercialne menjave med osebami iz obmejnih pasov, ki jih določijo države članice (obmejni promet); proizvodi, ki jih kmetijski pridelovalci pridobijo na posestih, ki se nahajajo zunaj, vendar v bližini statističnega ozemlja, kjer imajo svojo glavno dejavnost;

(h)

pod pogojem, da je menjava začasna, blago, uvoženo in izvoženo za popravilo prevoznih sredstev, zabojniki in z njimi povezana prevozna oprema, ki pa niso predloženi v postopke predelave, ter deli, ki se zamenjajo med popravili;

(i)

blago, izvoženo za nacionalne oborožene sile, nameščene zunaj statističnega ozemlja, uvoženo blago, ki so ga nacionalne oborožene sile poslale s statističnega ozemlja, in tudi blago, ki so ga na statističnem ozemlju države članice pridobile ali odložile tam nameščene tuje oborožene sile;

(j)

blago, ki se uporablja kot nosilec informacij, kot so diskete, računalniški trakovi, filmi, načrti, avdio- in videotrakovi, CD-ROM-i, ki se tržijo, da bi zagotavljali informacije, če so razviti po naročilu za individualno stranko ali če niso predmet tržnega poslovanja, pa tudi blago, ki dopolnjuje predhodno pošiljko, npr. njena posodobitev, in za katero se prejemniku ne izda faktura;

(k)

sredstva za izstrelitev satelitov:

pri izvozu in uvozu do izstrelitve v vesolje,

ob izstrelitvi v vesolje;

(l)

blago, namenjeno popravilu in po njem ter vgrajeni sestavni deli. Popravilo pomeni obnovo blaga v smislu njegove prvotne funkcije ali stanja. Cilj tega postopka je preprosto ohranjati brezhibno delovanje blaga; to lahko zahteva določene postopke prenove ali izboljšave, vendar ne spreminja narave blaga;

(m)

blago za začasno uporabo in po njej, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1.

načrtovana ali izvedena ni nobena predelava;

2.

pričakovano trajanje začasne uporabe ne presega 24 mesecev.

PRILOGA II

Seznam poslov iz člena 13(2)

A

B

1.

Posli, ki vključujejo dejanski ali nameravani prenos lastništva proti nadomestilu (finančnemu ali drugačnemu) (razen poslov, ki so navedeni pod šiframi 2, 7, 8) (1)  (2)  (3)

1.

Dokončen nakup/prodaja (2)

2.

Dobava za prodajo po ogledu ali po poskušnji, dobava na konsignacijo ali s posredovanjem komisionarja

3.

Neposredna menjava blaga (nadomestilo v naravi)

4.

Zasebni nakupi potnikov

5.

Finančni lizing (po obrokih) (3)

2.

Vračilo blaga, predhodno evidentiranega pod šifro 1 (4); brezplačna zamenjava blaga (4)

1.

Vračilo blaga

2.

Zamenjava oz. nadomestilo za vrnjeno blago

3.

Zamenjava oz. nadomestilo (npr. pod garancijo) za nevrnjeno blago

3.

Posli (ne začasni), ki vključujejo prenos lastništva, a brez nadomestila (finančnega ali drugačnega)

1.

Blago, dobavljeno na podlagi programov pomoči, ki jih delno ali v celoti vodi ali financira Evropska skupnost

2.

Druge dobave vladnih pomoči

3.

Druge dobave pomoči (posamezniki, nevladne organizacije)

4.

Drugo

4.

Posli z namenom oplemenitenja po pogodbi (5) (razen tistih, ki so evidentirani pod 7)

 (8)

5.

Posli po opravljenem oplemenitenju po pogodbi (5) (razen tistih, ki so evidentirani pod 7)

 (8)

6.

Posebni posli, šifrirani za nacionalne namene (6)

 (8)

7.

Posli v okviru skupnih obrambnih projektov ali drugih skupnih medvladnih proizvodnih programov (npr. Airbus)

 (8)

8.

Dobava gradbenega materiala in opreme za dela v okviru splošne pogodbe o gradnji ali projektiranju (7)

 (8)

9.

Drugi posli

 (8)


(1)  Ta šifra zajema večino izvoznih in uvoznih poslov, tj. poslov, pri katerih:

se lastništvo prenese z rezidenta na nerezidenta, in

plačilo ali nadomestilo v naravi je ali pa bo izvršeno.

Upoštevati je treba, da to velja tudi za pretok med subjekti, ki pripadajo istemu podjetju ali isti skupini podjetij, in za pretok v osrednja distribucijska skladišča ali iz njih, razen če plačilo ali drugo nadomestilo ni izvedeno (sicer so zajeti v šifri 3).

(2)  Vključno z rezervnimi deli in drugimi nadomestnimi dobavami, izvršenimi za plačilo.

(3)  Vključno s finančnim lizingom: obroki se obračunajo tako, da pokrijejo vso ali skoraj vso vrednost blaga. Tveganje in koristi lastništva se prenesejo na lizingojemalca. Z iztekom pogodbe postane lizingojemalec zakoniti lastnik blaga.

(4)  Vračilo in nadomestne odpreme blaga, ki so bile prvotno evidentirane pod šiframi 3 do 9 v stolpcu A, je treba registrirati po pripadajočih ustreznih šifrah.

(5)  Oplemenitenje obsega posle (spreminjanje, izdelava, sestavljanje, izboljšava, prenova …) s ciljem proizvodnje novega ali resnično izboljšanega izdelka. Pri tem ni nujno potrebna sprememba uvrstitve izdelka. Dejavnosti oplemenitenja za lasten račun predelovalca niso zajeti s to šifro in se evidentirajo pod šifro 1 v stolpcu A.

Blago, namenjeno za oplemenitenje, ali blago po oplemenitenju je treba evidentirati kot uvoz in izvoz.

Popravilo pa se ne evidentira pod to šifro. Popravilo pomeni obnovo blaga v smislu njegove prvotne funkcije ali stanja. Cilj tega postopka je preprosto ohranjati brezhibno delovanje blaga; to lahko zahteva določene postopke prenove ali izboljšave, vendar ne spreminja narave blaga.

Blago pred popravilom in po njem je izvzeto iz statistike o zunanjetrgovinski menjavi, glej Prilogo I (l).

(6)  Posli, evidentirani pod to šifro, so na primer lahko: posli, ki ne zajemajo prenosa lastništva, npr. popravilo, najem, posoja, operativni lizing in druga začasna uporaba, razen oplemenitenja po pogodbi (dostava ali vračilo). Posli, evidentirani pod to šifro, se ne posredujejo Komisiji.

(7)  Posli, evidentirani pod šifro 8 v stolpcu A, vključujejo blago, za katero niso izdane ločene fakture, ampak je narejena ena faktura, ki zajema skupno vrednost del. Kjer ni tako, je treba posle evidentirati pod šifro 1.

(8)  Šifre za nacionalne namene se lahko zbirajo v stolpcu B, če se Komisiji posredujejo samo šifre iz stolpca A.


Top