EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1552

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1552/2005 z dne 7. septembra 2005 o statistiki v zvezi s poklicnim usposabljanjem v podjetjih (Besedilo velja za EGP)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 260 - 264
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 260 - 264
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 200 - 204

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1552/oj

30.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/1


UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 1552/2005

z dne 7. septembra 2005

o statistiki v zvezi s poklicnim usposabljanjem v podjetjih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na Evropskem svetu v Lizboni 23. in 24. marca 2000 je Evropska unija določila strateški cilj postati najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostnega gospodarskega razvoja z več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo.

(2)

Zaposljivost, prilagodljivost in mobilnost državljanov so bistvene za Unijo pri ohranitvi njene obveze postati najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu.

(3)

Vseživljenjsko učenje je ključni dejavnik za razvijanje in spodbujanje kvalificirane, usposobljene in prilagodljive delovne sile.

(4)

Sklepi Sveta z dne 5. maja 2003 o referenčnih ravneh evropskega povprečnega učinka pri izobraževanju in usposabljanju (primerjalne analize) (2) so sprejeli naslednjo primerjalno analizo za vseživljenjsko učenje: „Zato bi moral do leta 2010 povprečni delež udeležencev vseživljenjskega učenja v Evropski uniji znašati najmanj 12,5 % odraslega, za delo sposobnega prebivalstva (starostna skupina od 25 do 64 let).“.

(5)

Evropski svet v Lizboni je potrdil vseživljenjsko učenje kot osnovni element evropskega socialnega modela.

(6)

Nova evropska strategija zaposlovanja, potrjena s Sklepom Sveta 2003/578/ES z dne 22. julija 2003 o smernicah za politiko zaposlovanja držav članic (3), stremi k boljšem prispevanju k Lizbonski strategiji ter k izvajanju skladnih in celovitih strategij za vseživljenjsko učenje.

(7)

Pri uporabi te uredbe bi se moral upoštevati pojem „težje zaposljivih oseb na trgu delovne sile“, ki je podan v smernicah za politiko zaposlovanja držav članic.

(8)

Posebna pozornost bi morala biti namenjena usposabljanju na delovnem mestu in med delovnim časom, oba vidika sta bistveni razsežnosti vseživljenjskega učenja.

(9)

Primerljivi statistični podatki na ravni Skupnosti, s posebnim upoštevanjem poklicnega usposabljanja v podjetjih, so bistveni za razvoj strategij vseživljenjskega učenja in za spremljanje napredka pri njihovih izvajanjih.

(10)

Pripravo posebnih statistik Skupnosti urejajo pravila iz Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti (4).

(11)

Prenos statističnih zaupnih podatkov urejajo pravila iz Uredbe (ES) št. 322/97 in Uredbe Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (5).

(12)

Uredba Komisije (ES) št. 831/2002 z dne 17. maja 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti glede dostopa do zaupnih podatkov v znanstvene namene (6) je uvedla pogoje, pod katerimi se lahko odobri dostop do zaupnih podatkov, poslanih organom Skupnosti.

(13)

Ker cilja te uredbe, in sicer oblikovanja skupnih statističnih standardov, ki omogočajo pripravo usklajenih podatkov o poklicnem usposabljanju v podjetjih, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in se ta cilj lahko bolje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena, ta uredba ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(14)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (7). Ti ukrepi naj bi upoštevali zmogljivosti, ki so na voljo v državah članicah za zbiranje in obdelavo podatkov.

(15)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom za statistični program v skladu s členom 3 Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom z dne 19. junija 1989 o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (8)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba vzpostavlja skupni okvir za pripravo statistike Skupnosti o poklicnem usposabljanju v podjetjih.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„podjetje“ pomeni podjetje, kakor je opredeljeno v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti (9);

(2)

„NACE Rev. 1.1.“ pomeni skupno statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, kakor je bila uvedena z Uredbo Sveta (EGS) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (10).

Člen 3

Podatki, ki se zbirajo

1.   Države članice zberejo podatke za pripravo statistike Skupnosti za analizo nadaljevalnega poklicnega usposabljanja v podjetjih z naslednjih področij:

(a)

politika in strategije usposabljanja podjetij pri razvoju sposobnosti svoje delovne sile;

(b)

vodenje, organizacija in oblike nadaljevalnega poklicnega usposabljanja v podjetjih;

(c)

vloga socialnih partnerjev pri zagotavljanju vseh vidikov nadaljevalnega poklicnega usposabljanja na delovnem mestu;

(d)

dostop do nadaljevalnega poklicnega usposabljanja, njegov obseg in vsebina, predvsem v zvezi z gospodarsko dejavnostjo in velikostjo podjetja;

(e)

posebni ukrepi nadaljevalnega poklicnega usposabljanja podjetij za izboljšanje znanj svoje delovne sile na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT);

(f)

možnosti dostopa zaposlenih v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) do nadaljevalnega poklicnega usposabljanja in pridobivanja novih znanj ter posebne potrebe MSP pri zagotavljanju usposabljanja;

(g)

učinki javnih ukrepov za nadaljevalno poklicno usposabljanje v podjetjih;

(h)

enake možnosti dostopa do nadaljevalnega poklicnega usposabljanja v podjetjih za vse zaposlene, zlasti z upoštevanjem spola in posebnih starostnih skupin;

(i)

posebni ukrepi nadaljevalnega poklicnega usposabljanja za težje zaposljive osebe;

(j)

ukrepi za nadaljevalno poklicno usposabljanje, vključeni v različne vrste pogodb o delu;

(k)

izdatki pri nadaljevalnem poklicnem usposabljanju: ravni in viri financiranja, spodbujanje nadaljevalnega poklicnega usposabljanja; in

(l)

postopki ocenjevanja in spremljanja podjetij v zvezi z nadaljevalnim poklicnim usposabljanjem.

2.   Države članice zberejo posebne podatke glede začetnega poklicnega usposabljanja v podjetjih o:

(a)

udeležencih začetnega poklicnega usposabljanja; in

(b)

skupnih izdatkih pri začetnem poklicnem usposabljanju.

Člen 4

Obseg statistike

Statistika o poklicnem usposabljanju v podjetjih zajema vsaj vse gospodarske dejavnosti, opredeljene v oddelkih od C do K in O klasifikacije NACE Rev. 1.1.

Člen 5

Statistične enote

1.   Podjetje, ki deluje v eni izmed gospodarskih dejavnosti iz člena 4 in zaposluje deset ali več ljudi, predstavlja statistično enoto za zbiranje podatkov.

2.   Ob upoštevanju posebne porazdelitve podjetij po velikosti na nacionalni ravni in razvoja potreb politike, lahko države članice razširijo opredelitev pojma statistične enote v svoji državi. V skladu s postopkom iz člena 14(2) lahko to opredelitev razširi tudi Komisija, če bo razširitev bistveno povečala reprezentativnost in kvaliteto rezultatov raziskav v zadevnih državah članicah.

Člen 6

Viri podatkov

1.   Države članice pridobijo potrebne podatke z raziskavo v podjetjih ali s kombinacijo raziskave v podjetjih in drugih virov, pri čemer uporabljajo načeli zmanjšanega bremena dajalcev podatkov in upravne poenostavitve.

2.   Države članice določijo načine po katerih podjetja odgovarjajo na raziskavo.

3.   Pri opravljanju raziskave se podjetja pozove, da v predpisanih rokih podajo pravilne in popolne podatke.

4.   Za popolnost podatkov, ki se zbirajo, se lahko uporabijo tudi drugi viri, vključno z upravnimi podatki, kadar so ti primerni v smislu ustreznosti in pravočasnosti.

Člen 7

Značilnosti raziskave

1.   Raziskava je vzorčna.

2.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da podatki, ki jih prenesejo odražajo strukturo populacije statističnih enot. Raziskava poteka na način, ki dopušča razčlembo rezultatov na ravni Skupnosti vsaj v naslednje kategorije:

(a)

gospodarske dejavnosti v skladu z NACE Rev. 1.1.; in

(b)

velikost podjetja.

3.   Zahteve vzorčenja in natančnosti, velikosti vzorčenja, potrebne za izpolnitev teh zahtev, ter natančne specifikacije NACE Rev 1.1. in velikosti kategorij, v katere se rezultati lahko razčlenijo, se določijo v skladu s postopkom iz člena 14(2).

Člen 8

Pristop raziskave

1.   Za zmanjšanje bremena dajalcev podatkov pristop raziskave dopušča, da se zbiranje podatkov prilagodi za:

(a)

podjetja, ki izvajajo usposabljanje, in podjetja, ki usposabljanja ne izvajajo; in

(b)

različne oblike poklicnega usposabljanja.

2.   Posebni podatki, ki se zbirajo, za podjetja, ki izvajajo usposabljanje, in podjetja, ki usposabljanja ne izvajajo, ter za različne oblike poklicnega usposabljanja, se določijo v skladu s postopkom iz člena 14(2).

Člen 9

Nadzor kakovosti in poročila

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo kakovost podatkov, ki jih prenesejo.

2.   Najpozneje 21 mesecev po koncu vsakega referenčnega obdobja iz člena 10 države članice predložijo Komisiji (Eurostat) poročilo o kakovosti, ki vsebuje vse informacije in podatke, ki jih ta zahteva za preverjanje kakovosti prenesenih podatkov. V poročilu so opredeljena možna odstopanja od metodoloških zahtev.

3.   Na podlagi poročil iz odstavka 2 Komisija (Eurostat) oceni kakovost prenesenih podatkov, s posebnim ozirom na zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami.

4.   Zahteve glede kakovosti potrebnih in prenesenih podatkov za statistiko Skupnosti o poklicnem usposabljanju v podjetjih, struktura poročil o kakovosti iz odstavka 2 in kateri koli ukrepi potrebni za ocenjevanje ali izboljšanje kakovosti podatkov, se določijo v skladu s postopkom iz člena 14(2).

Člen 10

Referenčno obdobje in periodičnost

1.   Referenčno obdobje, ki ga zajema zbiranje podatkov, je eno koledarsko leto.

2.   Komisija v skladu s postopkom iz člena 14(2) določi prvo referenčno leto, za katero se zberejo podatki.

3.   Države članice zberejo podatke vsakih pet let.

Člen 11

Prenos podatkov

1.   V okviru svojih pristojnosti države članice in Komisija spodbujajo večjo uporabo elektronskega zbiranja podatkov, elektronskega prenosa podatkov in avtomatske obdelave podatkov.

2.   Države članice pošljejo Komisiji (Eurostat) posamične podatke o podjetjih v skladu z obstoječimi določbami Skupnosti o prenosu zaupnih statističnih podatkov iz Uredb (ES) št. 322/97 in (Euratom, EGS) št. 1588/90. Države članice zagotovijo, da preneseni podatki ne omogočajo neposrednega identificiranja statistične enote.

3.   Države članice prenesejo podatke v elektronski obliki v skladu z ustreznim tehničnim formatom in standardom izmenjave, ki se ju določi v skladu s postopkom iz člena 14(2).

4.   Države članice prenesejo popolne in pravilne podatke najpozneje v 18 mesecih po koncu vsakega referenčnega leta.

Člen 12

Poročilo o izvajanju

1.   Do 20 oktobra 2010 in po posvetovanju z Odborom za statistični program Komisija pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe. To poročilo zlasti:

(a)

oceni koristi statistike za Skupnost, države članice in uporabnike v primerjavi z bremenom dajalcev podatkov; in

(b)

navede področja, ki se lahko izboljšajo, in spremembe, ki se štejejo za potrebne z vidika pridobljenih rezultatov.

2.   Po poročilu lahko Komisija predloži ukrepe za izboljšanje izvajanja te uredbe.

Člen 13

Izvedbeni ukrepi

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, vključno z ukrepi, ki upoštevajo gospodarski in tehnični razvoj glede zbiranja, prenosa in obdelave podatkov, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 14(2).

Člen 14

Postopek odbora

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

Člen 15

Financiranje

1.   Za prvo referenčno leto, za katero je pripravljena statistika Skupnosti, predvidena s to uredbo, Komisija finančno prispeva državam članicam za pomoč pokritja stroškov, ki jih imajo z zbiranjem, obdelavo in prenosom podatkov.

2.   Znesek finančnega prispevka se določi kot del ustreznega letnega proračunskega postopka. Organ, pristojen za proračun, določi razpoložljiva proračunska sredstva.

3.   Pri izvajanju te uredbe lahko Komisija poišče pomoč strokovnjakov in organizacij za tehnično pomoč, za katero se lahko zagotovi financiranje v okviru celotnega finančnega okvira te uredbe. Komisija lahko organizira seminarje, kolokvije ali druga srečanja strokovnjakov, za katere je verjetno, da bodo pospešili izvajanje te uredbe, ter izvaja ustrezne dejavnosti informiranja, objavljanja in razširjanja.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 7. septembra 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

C. CLARKE


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 23. februarja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 27. junija 2005.

(2)  UL C 134, 7.6.2003, str. 3.

(3)  UL L 197, 5.8.2003, str. 13.

(4)  UL L 52, 22.2.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(5)  UL L 151, 15.6.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(6)  UL L 133, 18.5.2002, str. 7.

(7)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(8)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(9)  UL L 76, 30.3.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(10)  UL L 293, 24.10.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.


Top