EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1102

Uredba Komisije (ES) št. 1102/2005 z dne 13. julija 2005 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 o upoštevanju sprememb Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

OJ L 183, 14.7.2005, p. 65–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 404–406 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 264 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 264 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 154 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1102/oj

14.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/65


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1102/2005

z dne 13. julija 2005

o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 o upoštevanju sprememb Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 z dne 17. decembra 1999 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti, določenih v okviru GATT, in nekaterih drugih tarifnih kvot Skupnosti ter o vzpostavitvi podrobnih pravil za prilagajanje teh kvot in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1808/95 (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (2), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1810/2004 (3), je spremenila oznake carinske nomenklature za nekatere proizvode iz prilog III, IV in V k Uredbi (ES) št. 32/2000. Navedene priloge je zato treba ustrezno spremeniti.

(2)

Ta uredba bi morala veljati od dneva začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1810/2004.

(3)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 32/2000 se spremeni:

1.

V Prilogi III se oznake za zaporedno številko 09.0107 spremenijo:

(a)

oznaka KN „ex 5702 39 90“ se nadomesti z oznako KN „ex 5702 39 00“;

(b)

oznaka KN „ex 5702 49 90“ in pododdelek TARIC „10“ za navedeno oznako se ustrezno nadomestita z oznako KN „ex 5702 49 00“ in pododdelkom TARIC „20“;

(c)

oznaka KN „ex 5703 90 00“ se nadomesti z oznakama KN „ex 5703 90 10“ in „ex 5703 90 90“.

2.

Priloga IV se spremeni:

(a)

oznake KN za zaporedno številko 09.0106 v drugem stolpcu se spremenijo:

(i)

oznaka KN „6207 91 90“ se nadomesti z oznako KN „ex 6207 91 00“;

(ii)

oznaka KN „6208 91 19“ se nadomesti z oznako KN „ex 6208 91 00“;

(iii)

oznaka KN „6302 51“ se nadomesti z oznako KN „6302 51 00“;

(iv)

oznaka KN „6302 91“ se nadomesti z oznako KN „6302 91 00“;

(v)

oznaki KN „6301 20 91“ in „6301 20 99“ se nadomestita z oznako KN „6301 20 90“;

(b)

oznake za zaporedno številko 09.0106 v stolpcu z oznakami TARIC se spremenijo:

(i)

v vrstici za oznako KN „6207 91 90“ se oznaka „10“ nadomesti z oznako „91“;

(ii)

v vrstici za oznako KN „6208 91 19“ se oznaka „10“ nadomesti z oznako „18“;

(c)

oznake KN za zaporedno številko 09.0106 se spremenijo:

(i)

oznaka KN „6207 91 90“ se nadomesti z oznako KN „6207 91 00“;

(ii)

oznaka KN „6208 91 19“ se nadomesti z oznako KN „6208 91 00“;

(iii)

oznaki KN „6301 20 91“ in „6301 20 99“ se nadomestita z oznako KN „6301 20 90“;

(iv)

oznaki KN „6302 51 10“ in „6302 51 90“ se nadomestita z oznako KN „6302 51 00“;

(v)

oznaki KN „6302 91 10“ in „6302 91 90“ se nadomestita z oznako KN „6302 91 00“.

3.

V Prilogi V se oznake za zaporedno številko 09.0103 na seznamu oznak TARIC v stolpcu „Oznaka KN“ spremenijo:

(a)

oznaki KN „5210 11 10“ in „5210 11 90“ se nadomestita z oznako KN „5210 11 00“;

(b)

oznaki KN „5210 21 10“ in „5210 21 90“ se nadomestita z oznako KN „5210 21 00“;

(c)

oznaki KN „5210 31 10“ in „5210 31 90“ se nadomestita z oznako KN „5210 31 00“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2005 naprej.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2005

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 5, 8.1.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 545/2004 (UL L 87, 25.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 493/2005 (UL L 82, 31.3.2005, str. 1).

(3)  UL L 327, 30.10.2004, str. 1.


Top