EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0782

Uredba Komisije (ES) št. 782/2005 z dne 24. maja 2005 o določitvi oblike za posredovanje rezultatov o statistiki odpadkov (Besedilo velja za EGP)

OJ L 131, 25.5.2005, p. 26–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 348–359 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 014 P. 235 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 014 P. 235 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 90 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/782/oj

25.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 782/2005

z dne 24. maja 2005

o določitvi oblike za posredovanje rezultatov o statistiki odpadkov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 2150/2002 z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov (1) in zlasti člena 6(e) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 2150/2002 mora Komisija sprejeti ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe.

(2)

V skladu s členom 6(e) Uredbe (ES) št. 2150/2002 mora Komisija za države članice določiti primerno obliko za posredovanje rezultatov.

(3)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program, ustanovljenim s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Primerna oblika za posredovanje rezultatov o statistiki odpadkov Komisiji (Eurostatu) se določi v Prilogi k tej uredbi.

Države članice uporabljajo to obliko za podatke o referenčnem letu 2004 in nadaljnjih letih.

Člen 2

Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) podatke in meta podatke, ki jih zahteva Uredba (ES) št. 2150/2002, v elektronski obliki v skladu s standardom izmenjave, ki ga predlaga Komisija (Eurostat).

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 332, 9.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 574/2004 (UL L 90, 27.3.2004, str. 15).

(2)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.


PRILOGA

OBLIKA ZA POSREDOVANJE REZULTATOV O STATISTIKI ODPADKOV

Podatki se posredujejo na način, ki je neodvisen od sistema. Podatki se posredujejo skladno s standardom izmenjave, ki ga predlaga Komisija (Eurostat).

Sklopi podatkov

Področje, ki ga pokriva Uredba (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov, je sestavljeno iz petih sklopov podatkov:

nastajanje odpadkov (GENER),

sežig (INCIN),

postopki za predelavo (RECOV),

odstranjevanje (DISPO),

število in zmogljivost obratov za predelavo in odstranjevanje, pokritost s sistemom zbiranja odpadkov po regiji NUTS 2 (REGIO).

Za vsak sklop je treba posredovati datoteko. Ime datoteke je sestavljeno iz šestih delov:

Področje

5

Vrednost: WASTE

Sklop

5

GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO

Periodičnost

2

Vrednost: A2

Koda države

2

Dvočrkovna koda države (glej seznam A)

Leto

4

Referenčno leto (prvo referenčno leto 2004)

Obdobje

4

Vrednost: 0000 (nič, nič, nič, nič) za letne podatke

Deli imena datoteke so ločeni s podčrtajem. Uporablja se oblika, ki temelji na besedilu. Sklop o nastajanju odpadkov iz Belgije za leto 2004 bo imel na primer ime WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.

Manjkajoče vrednosti

V opredeljujočih spremenljivkah (kategorija odpadkov, gospodarska dejavnost, regija NUTS 2, vrsta obrata za obdelavo odpadkov) ne bo manjkajočih vrednosti. Za vsako kombinacijo opredeljujočih spremenljivk mora biti predložena evidenca. Vsa evidenca, v kateri se kombinacija ne pojavlja, mora biti poslana z vrednostjo, določeno kot 0 (nič). Vsa evidenca, za katero podatki niso na voljo, mora biti kljub temu poslana s primerno označeno vrednostjo za manjkajoče podatke (označeno s črko „M“). Manjkajoče vrednosti bo treba pojasniti v poročilu o kakovosti; lahko so na primer posledica uporabljenih pristopov. Pomembno je razlikovati med resničnimi ničlami in manjkajočimi vrednostmi, saj z manjkajočimi podatki ni mogoče računati agregatov. Če kombinacija po logiki ni mogoča, je v celico treba vpisati šifro „L“; do tega na primer pride pri mulju iz industrijskih odplak, ki nastaja v gospodinjstvih. Za omogočanje preverjanja doslednosti in popravljanje napak je treba posredovati tudi vsote.

Zaupnost

Zaupne podatke je treba posredovati ustrezno označene kot zaupne. Kaj velja kot zaupno je odvisno od politike zaupnosti posamezne države. Na splošno velja, da so podatki lahko zaupni, če bi lahko razkrili istovetnost osebe, ki jih je predložila. To je v primeru, če podatki temeljijo na eni ali dveh enotah poročanja ali če ena ali dve enoti poročanja v podatkih prevladujeta. Podatki javnih organov običajno ne štejejo za zaupne.

Navesti je treba tudi sekundarno zaupnost. Sekundarno zaupnost je treba uporabiti tako, da (delne) vsote ostanejo na voljo za objavo. Komisija (Eurostat) bo uporabila zaupne informacije za izračun agregatov (EU), ne da bi razkrila podatke, ki so na ravni države zaupni.

Mere

Zahtevana polja so črkovno-številčna, torej ne smejo vsebovati ločilnih znamenj in decimalnih simbolov, razen podatkovne vrednosti. Količine odpadkov so izražene v 1 000 tonah na leto, s tremi decimalkami. Kot decimalni simbol se uporablja vejica. Metoda ocenitve ne dovoljuje vselej natančnosti do treh decimalk. V tem primeru je treba vrednost navesti samo s številkami, ki so smiselne. Za vse kategorije odpadkov količina temelji na (normalnih) mokrih odpadkih, pri nastajanju mulja (postavke odpadkov 11, 12, 40) pa se količina računa tudi v 1 000 tonah suhe snovi. Prav tako je v sklopih obdelave odpadkov treba mulj meriti kot (normalne) mokre odpadke in tudi kot suho snov. To velja le, če je mulj ločena postavka, torej za običajni mulj (postavka 12) v sklopu za sežig in odstranjevanje.

Število obratov za obdelavo odpadkov je izraženo kot celo število. Zmogljivost obrata za obdelavo odpadkov se opisuje z različnimi merami glede na vrsto postopka predelave oziroma odstranjevanja (glej seznam 1). Da bi bili podatki bolj primerljivi, ima prednost izražanje zmogljivosti sežiga v 1 000 tonah. Države, ki lahko navedejo zmogljivost sežiga v teradžulih (1012 džulov), naj to storijo. Države, ki ne morejo navesti zmogljivosti sežiga v teradžulih, naj to vrednost navedejo kot manjkajočo (uporabite šifro „M“). Zmogljivost predelave se meri v 1 000 tonah. Zmogljivost odlaganja je treba navesti ali v kubičnih metrih ali v tonah, glede na vrsto odlaganja. Kot realno število s tremi decimalkami se navedejo samo vrednosti, merjene v 1 000 tonah, vse druge vrednosti se navedejo kot cela števila.

Pokritost s sistemom zbiranja mešanih odpadkov iz gospodinjstev in njim podobnih odpadkov se navedejo ali kot odstotek od prebivalstva ali kot odstotek od bivališč.

Revizije

Sklope je treba posredovati v ločenih datotekah, ki vsebujejo vso evidenco. Sklop o nastajanju odpadkov na primer vsebuje 51 kategorij odpadkov po 21 skupin NACE, merjenih kot mokri odpadki, in 3 kategorije odpadkov po 21 skupin NACE, merjenih kot suha snov. Sklop vsebuje 1 134 zapisov evidence.

Tudi revidirane podatke je treba posredovati v zaključenem sklopu, pri čemer so revidirane celice ustrezno označene (R). Začasni podatki so označeni z oznako za posodobitev P. Začasne podatke je vedno treba še revidirati. Tako začasni kot revidirani podatki morajo biti pojasnjeni v poročilu o kakovosti.

1. sklop:   Nastajanje odpadkov

Polje

Največja dolžina

Vrednosti

Področje

8

Vrednost: WASTE

Sklop

6

Vrednost: GENER (sklop je sestavljen iz 51 × 21 zapisov, merjenih kot mokri odpadki, in 3 × 21 zapisov, merjenih kot suha snov, na državo)

Koda države

2

Dvočrkovna koda države (glej seznam A)

Leto

4

Referenčno leto (prvo referenčno leto 2004)

Postavka odpadkov

2

Šifra, ki se nanaša na EWC-Stat različico 3 (glej seznam B)

Postavka dejavnosti

2

Šifra, ki se nanaša na NACE (glej seznam C)

Mokro/Suho

1

Za vse kategorije odpadkov količina kot (normalni) mokri odpadki (Šifra W), za goščo (postavka odpadkov 11, 12, 40) tudi količina v suhi snovi (šifra D)

Nastali odpadki

12

Količina v 1 000 tonah na leto. Količina se navede kot realno število s tremi decimalkami. Kot decimalni simbol se uporablja vejica. Na primer: 19,876. To polje mora vedno vsebovati neko vrednost. Če kombinacija ni nastala, je ta vrednost 0 (nič). Manjkajoče podatke je treba označiti kot „M“. Če je neka kombinacija logično nemogoča, se to označi z „L“

Oznaka za posodobitev

1

Za označevanje začasnih podatkov (P) ali revidiranih podatkov (R), sicer prazno

Oznaka zaupnosti

1

Označuje zaupne podatke (glej seznam D)


2. sklop:   Sežig

Polje

Največja dolžina

Vrednosti

Področje

8

Vrednost: WASTE

Sklop

6

Vrednost: INCIN (sklop je sestavljen iz 17 × 2 zapisov, merjenih kot mokri odpadki, in 1 × 2, merjenih kot suha snov na regijo NUTS 1)

Koda države

2

Dvočrkovna koda države (glej seznam A)

Leto

4

Referenčno leto (prvo referenčno leto 2004)

Šifra NUTS 1

3

Regionalna šifra po klasifikaciji NUTS v Uredbi (ES) št. 1059/2003 (1), navesti je treba skupno državno vrednost s šifro TT

Postavka odpadkov

2

Šifra, ki se nanaša na EWC-Stat različico 3 (glej seznam E)

Postopek predelave oziroma odstranjevanja

1

Šifra, ki se nanaša na Priloge Direktive 75/442/EGS (2) (glej seznam F), v tem sklopu veljata samo postopek 1 in 2

Mokro/Suho

1

Za vse kategorije odpadkov količina kot (normalni) mokri odpadki (šifra W), za mulj (postavka odpadkov 12) tudi količina v suhi snovi (šifra D)

Sežgani odpadki

12

Količina v 1 000 tonah na leto. Količina se navede kot realno število s tremi decimalkami. Kot decimalni simbol se uporablja vejica. Na primer: 19,876. To polje mora vedno vsebovati neko vrednost. Če kombinacija ni nastala, je ta vrednost 0 (nič). Manjkajoče podatke je treba označiti kot „M“. Če je neka kombinacija logično nemogoča, se to označi z „L“

Oznaka za posodobitev

1

Za označevanje začasnih podatkov (P) ali revidiranih podatkov (R), sicer prazno

Oznaka zaupnosti

1

Označuje zaupne podatke (glej seznam D)


3. sklop:   Postopki, ki lahko vodijo do predelave (razen energetske predelave)

Polje

Največja dolžina

Vrednosti

Področje

8

Vrednost: WASTE

Sklop

6

Vrednost: RECOV (sklop je sestavljen iz 20 zapisov po regiji NUTS 1)

Koda države

2

Dvočrkovna koda države (glej seznam A)

Leto

4

Referenčno leto (prvo referenčno leto 2004)

Šifra NUTS 1

3

Regionalna šifra po klasifikaciji NUTS v Uredbi (ES) št. 1059/2003, navesti je treba skupno državno vrednost s šifro TT

Postavka odpadkov

2

Šifra, ki se nanaša na EWC-Stat različico 3 (glej seznam G)

Postopek predelave oziroma odstranjevanja

1

Šifra, ki se nanaša na Priloge Direktive 75/442/EGS (glej seznam F), v tem sklopu velja samo postopek 3

Mokro/Suho

1

Za vse kategorije odpadkov količina kot (normalni) mokri odpadki (šifra W)

Predelani odpadki

12

Količina v 1 000 tonah na leto. Količina se navede kot realno število s tremi decimalkami. Kot decimalni simbol se uporablja vejica. Na primer: 19,876. To polje mora vedno vsebovati neko vrednost. Če kombinacija ni nastala, je ta vrednost 0 (nič). Manjkajoče podatke je treba označiti kot „M“. Če je neka kombinacija logično nemogoča, se to označi z „L“

Oznaka za posodobitev

1

Za označevanje začasnih podatkov (P) ali revidiranih podatkov (R), sicer prazno

Oznaka zaupnosti

1

Označuje zaupne podatke (glej seznam D)


4. sklop:   Odstranjevanje (ne sežig)

Polje

Največja dolžina

Vrednosti

Področje

8

Vrednost: WASTE

Sklop

6

Vrednost: DISPO (sklop je sestavljen iz 19 × 2 zapisov, merjenih kot mokri odpadki, in 1 × 2, merjenih kot suha snov na regijo NUTS 1)

Koda države

2

Dvočrkovna koda države (glej seznam A)

Leto

4

Referenčno leto (prvo referenčno leto 2004)

Šifra NUTS 1

3

Regionalna šifra po klasifikaciji NUTS v Uredbi (ES) št. 1059/2003, navesti je treba skupno državno vrednost s šifro TT

Postavka odpadkov

2

Šifra, ki se nanaša na EWC-Stat različico 3 (glej seznam H)

Postopek predelave oziroma odstranjevanja

1

Šifra, ki se nanaša na Priloge Direktive 75/442/EGS (glej seznam F), v tem sklopu veljata samo postopek 4 in 5

Mokro/Suho

1

Za vse kategorije odpadkov količina kot (normalni) mokri odpadki (šifra W), za mulj (postavka odpadkov 12) tudi količina v suhi snovi (šifra D)

Odloženi odpadki

12

Količina v 1 000 tonah na leto. Količina se navede kot realno število s tremi decimalkami. Kot decimalni simbol se uporablja vejica. Na primer: 19,876. To polje mora vedno vsebovati neko vrednost. Če kombinacija ni nastala, je ta vrednost 0 (nič). Manjkajoče podatke je treba označiti kot „M“. Če je neka kombinacija logično nemogoča, se to označi z „L“

Oznaka za posodobitev

1

Za označevanje začasnih podatkov (P) ali revidiranih podatkov (R), sicer prazno

Oznaka zaupnosti

1

Označuje zaupne podatke (glej seznam D)


5. sklop:   Število in zmogljivost obratov za predelavo in odstranjevanje ter prebivalstvo, ki je vključeno v sistem zbiranja, na regijo

Polje

Največja dolžina

Vrednosti

Področje

8

Vrednost: WASTE

Sklop

6

Vrednost: REGIO (sklop je sestavljen iz 14 zapisov po regiji NUTS 2)

Koda države

2

Dvočrkovna koda države (glej seznam A)

Leto

4

Referenčno leto (prvo referenčno leto 2004)

Šifra NUTS 2

4

Regionalna šifra po klasifikaciji NUTS v Uredbi (ES) št. 1059/2003, navesti je treba skupno državno vrednost s šifro TT

Postopek predelave oziroma odstranjevanja

1

Šifra, ki se nanaša na Priloge Direktive 75/442/EGS (glej seznam F), prazno za prebivalstvo, ki je vključeno v sistem zbiranja

Spremenljivka

1

Število obratov (N), zmogljivost (C) oziroma prebivalstvo, vključeno v sistem zbiranja (P)

Mera

1

Šifra za zmogljivost mere, odvisna od vrste postopka predelave oziroma odstranjevanja (glej seznam I); za število obratov šifra N, za prebivalstvo, vključeno v sistem zbiranja ali P (prebivalstvo) ali D (bivališča)

Vrednost

12

Vse vrednosti, število obratov, odstotek prebivalstva oziroma bivališč, vključenih v sistem zbiranja, in zmogljivost, so izražene kot cela števila. To polje mora vedno vsebovati neko vrednost. Če kombinacija ni nastala, je ta vrednost 0 (nič). Manjkajoče podatke je treba označiti kot „M“. Če je neka kombinacija logično nemogoča, se to označi z „L“

Oznaka za posodobitev

1

Za označevanje začasnih podatkov (P) ali revidiranih podatkov (R), sicer prazno

Oznaka zaupnosti

1

Označuje zaupne podatke (glej seznam D)


Seznam A – Kode držav

Belgija

BE

Češka

CZ

Danska

DK

Nemčija

DE

Estonija

EE

Grčija

EL

Španija

ES

Francija

FR

Irska

IE

Italija

IT

Ciper

CY

Latvija

LV

Litva

LT

Luksemburg

LU

Madžarska

HU

Malta

MT

Nizozemska

NL

Avstrija

AT

Poljska

PL

Portugalska

PT

Slovenija

SI

Slovaška

SK

Finska

FI

Švedska

SE

Združeno kraljestvo

UK

Bolgarija

BG

Hrvaška

HR

Romunija

RO

Turčija

TR

Islandija

IS

Lihtenštajn

LI

Norveška

NO


Seznam B – Kategorije odpadkov

EWC-Stat/različica 3 (UL L 90, 27.3.2004, str. 15)

Opis

Šifra

Nevarno

Postavka odpadkov

Izrabljena topila

01.1

H

1

Odpadki kislin, lugov ali soli

01.2

 

2

Odpadki kislin, lugov ali soli

01.2

H

3

Rabljena olja

01.3

H

4

Izrabljeni kemijski katalizatorji

01.4

 

5

Izrabljeni kemijski katalizatorji

01.4

H

6

Odpadki iz kemijske priprave

02

 

7

Odpadki iz kemijske priprave

02

H

8

Usedline in kemijski ostanki

03.1

 

9

Usedline in kemijski ostanki

03.1

H

10

Mulji industrijskih odplak

03.2

 

11

Mulji industrijskih odplak

03.2

H

12

Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki

05

 

13

Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki

05

H

14

Kovinski odpadki

06

 

15

Kovinski odpadki

06

H

16

Odpadki iz stekla

07.1

 

17

Odpadki iz stekla

07.1

H

18

Odpadki iz papirja in kartona

07.2

 

19

Izrabljene avtomobilske gume

07.3

 

20

Odpadki iz plastike

07.4

 

21

Odpadki iz lesa

07.5

 

22

Odpadki iz lesa

07.5

H

23

Odpadki iz tekstila

07.6

 

24

Odpadki, ki vsebujejo PCB

07.7

H

25

Zavržena oprema (razen zavrženih vozil in odpadnih baterij ter akumulatorjev)

08 (razen 08.1, 08.41)

 

26

Zavržena oprema (razen zavrženih motornih vozil in odpadnih baterij ter akumulatorjev)

08 (razen 08.1, 08.41)

H

27

Zavržena motorna vozila

08.1

 

28

Zavržena motorna vozila

08.1

H

29

Odpadne baterije in akumulatorji

08.41

 

30

Odpadne baterije in akumulatorji

08.41

H

31

Živalski in rastlinski odpadki (razen živalskih odpadkov pri pripravi hrane in živilskih izdelkov, in razen živalskih iztrebkov, urina in gnoja)

09 (razen 09.11, 09.3)

 

32

Živalski odpadki pri pripravi hrane in živilskih izdelkov

09.11

 

33

Živalski iztrebki, urin in gnoj

09.3

 

34

Odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki

10.1

 

35

Mešani in nediferencirani materiali

10.2

 

36

Mešani in nediferencirani materiali

10.2

H

37

Ostanki pri ločevanju

10.3

 

38

Ostanki pri ločevanju

10.3

H

39

Navadni mulji (razen zemeljskih izkopov)

11 (razen 11.3)

 

40

Zemeljski izkopi

11.3

 

41

Mineralni odpadki (razen odpadkov, ki nastanejo pri sežigu, kontaminirane zemlje in onesnaženih zemeljskih izkopov)

12 (razen 12.4, 12.6)

 

42

Mineralni odpadki (razen odpadkov, ki nastanejo pri sežigu, kontaminirane zemlje in onesnaženih zemeljskih izkopov)

12 (razen 12.4, 12.6)

H

43

Odpadki pri sežiganju

12.4

 

44

Odpadki pri sežiganju

12.4

H

45

Kontaminirana zemlja in onesnaženi zemeljski izkopi

12.6

H

46

Utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki

13

 

47

Utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki

13

H

48

Skupno nenevarni

 

 

TN

Skupno nevarni

 

H

TH

Skupno splošno

 

 

TT


Seznam C – Postavka dejavnosti

NACE rev 1.1 kategorija (Uredba Sveta (EGS) št. 3037/90) (3)

Opis

Postavka dejavnosti

A

Kmetijstvo, lov in gozdarstvo

1

B

Ribištvo

2

C

Rudarstvo in kamnolomi

3

DA

Proizvodnja hrane, pijač in tobačnih izdelkov

4

DB+DC

Proizvodnja tekstila in tekstilnih izdelkov

Proizvodnja usnja in usnjenih izdelkov

5

DD

Proizvodnja lesa in lesnih izdelkov

6

DE

Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona; založništvo in tiskarstvo

7

DF

Proizvodnja koksa, naftnih derivatov in jedrskega goriva

8

DG+DH

Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken

Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas

9

DI

Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

10

DJ

Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov

11

DK+DL+DM

Proizvodnja strojev in naprav, d. n.

Proizvodnja električne in optične opreme

Proizvodnja vozil in plovil

12

DN (razen 37)

Proizvodnja d. n.

13

E

Oskrba z električno energijo, plinom in vodo

14

F

Gradbeništvo

15

G-Q (razen 51.57 in 90)

Druge storitvene dejavnosti

16

37

Recikliranje

17

51.57

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

18

90

Komunalne, sanitarne in podobne storitve

19

HH

Odpadki iz gospodinjstev

20

Skupno

 

TA


Seznam D – Oznaka zaupnosti

Premalo podjetij

A

Npr. 1 ali 2 podjetji na prebivalstvo

Dominantnost enega podjetja v podatkih

B

Podjetij ni premalo, toda eno podjetje ustvari/obdela npr. več kot 70 %

Dominantnost dveh podjetij v podatkih

C

Podjetij ni premalo, toda dve podjetji ustvarita/obdelata npr. več kot 70 %

Zaupni podatki zaradi sekundarne zaupnosti

D

Samo po sebi ni zaupno (oznaka A, B, C), zaupno zaradi preprečenja posrednega razkritja zaupnih podatkov

Vrednost ni zaupna

Prazno

 


Seznam E – Kategorije odpadkov za sežig

Postavka odpadkov

EWC-Stat/različica 3 (UL L 90, 27.3.2004, str. 15)

Nevarni/nenevarni odpadki

Šifra

Opis

1

01 + 02 + 03

Kemijski odpadki

(odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski odpadki)

nenevarni

2

01 + 02 + 03 razen 01.3

Kemijski odpadki razen rabljenih olj

(odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski odpadki)

nevarni

3

01.3

Rabljena olja

nevarni

4

05

Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki

nenevarni

5

05

Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki

nevarni

6

07.7

Odpadki, ki vsebujejo PCB

nevarni

7

10.1

Odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki

nenevarni

8

10.2

Mešani in nediferencirani materiali

nenevarni

9

10.2

Mešani in nediferencirani materiali

nevarni

10

10.3

Ostanki pri ločevanju

nenevarni

11

10.3

Ostanki pri ločevanju

nevarni

12

11

Navadni mulji

nenevarni

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Drugi odpadki

(kovinski odpadki + nekovinski odpadki + zavržena oprema + živalski in rastlinski odpadki + mineralni odpadki + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki)

nenevarni

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 razen 07.7

Drugi odpadki

(kovinski odpadki + nekovinski odpadki razen odpadkov, ki vsebujejo PCB + zavržena oprema + živalski in rastlinski odpadki + mineralni odpadki + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki)

nevarni

TN

 

Skupno nenevarni

nenevarni

TH

 

Skupno nevarni

nevarni

TT

 

Skupno splošno

 


Seznam F – Postopki predelave in odstranjevanja; šifre ustrezajo šifram v Prilogah k Direktivi 75/442/EGS

Postopek

Šifra

Vrste postopkov predelave in odstranjevanja

Sežig

1

R1

Uporaba odpadkov kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije

2

D10

Sežiganje na kopnem

Postopki za predelavo (razen za pridobivanje energije)

3

R2 +

Pridobivanje topil/regeneracija

R3 +

Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem ali z drugimi procesi biološkega preoblikovanja)

R4 +

Recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin

R5 +

Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov

R6 +

Regeneracija kislin ali baz

R7 +

Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjševanje onesnaževanja

R8 +

Predelava sestavin iz katalizatorjev

R9 +

Ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe olja

R10 +

Obdelava v zemlji, ki je ugodna za kmetijstvo ali povzroči ekološko izboljšanje

R11

Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerim koli postopkom, naštetim pod R1 do R10

Postopki odstranjevanja

4

D1 +

Odlaganje v zemljo ali na zemljo (npr. odlagališče itd.)

D3 +

Globinsko injeciranje (npr. injeciranje odpadkov s črpalkami v vrtine, solne jaške ali naravno dana odlagališča)

D4 +

Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekočin ali muljastih odpadkov v jame, ribnike ali lagune itd.)

D5 +

Posebej prirejeno odlagališče (npr. odlaganje v posamezne obložene celice s pokrovom, ločene med seboj in od okolja itd.)

D12

Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik itd.)

5

D2 +

Obdelava v zemlji (npr. biorazgradnja tekočih odpadkov ali gošč v zemlji itd.)

D6 +

Izpuščanje v vode, razen v morja/oceane

D7

Izpuščanje v morja/oceane, vključno z odlaganjem v morsko dno


Seznam G – Kategorije odpadkov za postopke, ki lahko vodijo do predelave (razen energetske predelave)

Postavka odpadkov

EWC-Stat/različica 3 (UL L 90, 27.3.2004, str. 15)

Nevarni/nenevarni odpadki

Šifra

Opis

1

01.3

Rabljena olja

nevarni

2

06

Kovinski odpadki

nenevarni

3

06

Kovinski odpadki

nevarni

4

07.1

Odpadki iz stekla

nenevarni

5

07.1

Odpadki iz stekla

nevarni

6

07.2

Odpadki iz papirja in kartona

nenevarni

7

07.3

Izrabljene avtomobilske gume

nenevarni

8

07.4

Odpadki iz plastike

nenevarni

9

07.5

Odpadki iz lesa

nenevarni

10

07.6

Odpadki iz tekstila

nenevarni

11

09 (razen 09.11, 09.3)

Živalski in rastlinski odpadki

(razen živalskih odpadkov pri pripravi hrane in živilskih izdelkov, in razen živalskih iztrebkov, urina in gnoja)

nenevarni

12

09.11

Živalski odpadki pri pripravi hrane in živilskih izdelkov

nenevarni

13

09.3

Živalski iztrebki, urin in gnoj

nenevarni

14

12

Mineralni odpadki

nenevarni

15

12

Mineralni odpadki

nevarni

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Drugi odpadki

(odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski odpadki + odpadki iz zdravstva in biološki odpadki + zavržena oprema + mešani navadni odpadki + navadni mulji + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki)

nenevarni

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 razen 01.3

Drugi odpadki

(odpadki kemijskih spojin razen rabljenih olj + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski odpadki + odpadki iz zdravstva in biološki odpadki + odpadki iz lesa + odpadki, ki vsebujejo PCB + zavržena oprema + mešani navadni odpadki +navadni mulji + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki)

nevarni

TN

 

Skupno nenevarni

nenevarni

TH

 

Skupno nevarni

nevarni

TT

 

Skupno splošno

 


Seznam H – Kategorije odpadkov za odstranjevanje (razen sežiga)

Št. postavke

EWC-Stat/različica 3 (UL L 90, 27.3.2004, str. 15)

Nevarni/nenevarni odpadki

Šifra

Opis

1

01 + 02 + 03

Kemijski odpadki

(odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski odpadki)

nenevarni

2

01 + 02 + 03 razen 01.3

Kemijski odpadki razen rabljenih olj

(odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski odpadki)

nevarni

3

01.3

Rabljena olja

nevarni

4

09 (razen 09.11, 09.3)

Živalski in rastlinski odpadki

(razen živalskih odpadkov pri pripravi hrane in živilskih izdelkov, in razen živalskih iztrebkov, urina in gnoja)

nenevarni

5

09.11

Živalski odpadki pri pripravi hrane in živilskih izdelkov

nenevarni

6

09.3

Živalski iztrebki, urin in gnoj

nenevarni

7

10.1

Odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki

nenevarni

8

10.2

Mešani in nediferencirani materiali

nenevarni

9

10.2

Mešani in nediferencirani materiali

nevarni

10

10.3

Ostanki pri ločevanju

nenevarni

11

10.3

Ostanki pri ločevanju

nevarni

12

11

Navadni mulji

nenevarni

13

12

Mineralni odpadki

nenevarni

14

12

Mineralni odpadki

nevarni

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Drugi odpadki

(odpadki iz zdravstva in biološki odpadki + kovinski odpadki + nekovinski odpadki + zavržena oprema + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki)

nenevarni

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Drugi odpadki

(odpadki iz zdravstva in biološki odpadki + kovinski odpadki + nekovinski odpadki + zavržena oprema + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki)

nevarni

TN

 

Skupno nenevarni

nenevarni

TH

 

Skupno nevarni

nevarni

TT

 

Skupno splošno

 


Seznam I – Mere zmogljivosti

Postopek

Mera zmogljivosti

Šifra mere

1

1 000 ton na leto s tremi decimalkami

t

 

teradžulov na leto (1012)

j

2

1 000 ton na leto s tremi decimalkami

t

 

teradžulov na leto (1012)

j

3

1 000 ton na leto s tremi decimalkami

t

4

Kubičnih metrov na leto

m

5

1 000 ton na leto s tremi decimalkami

t


(1)  UL L 154, 21.6.2003, str. 1.

(2)  UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(3)  UL L 293, 24.10.1990, str. 1, Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003.


Top