Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0647

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 647/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembi uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71

OJ L 117, 4.5.2005, p. 1–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 211 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 211 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 108 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/647/oj

4.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 117/1


UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 647/2005

z dne 13. aprila 2005

o spremembi uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 42 in 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Potrebne so določene spremembe Uredb (EGS) št. 1408/71 (3) in (EGS) št. 574/72 (4) z namenom upoštevati novejšo sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti, olajšati uporabo teh uredb in upoštevati spremembe v zakonodaji o socialni varnosti držav članic.

(2)

Da bi se lahko upoštevalo novejšo sodno prakso, je treba potegniti sklepe iz sodb, predvsem v zadevah Johann Franz Duchon proti Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) in Office national de l'emploi proti Calogero Spataro (6).

(3)

Spričo sodb v zadevah Friedrich Jauch proti Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter in Ghislain Leclere, Alina Deaconescu proti Caisse nationale des prestations familiales (7) v zvezi s klasifikacijo posebnih denarnih dajatev, za katere se ne plačujejo prispevki, je zaradi pravne varnosti treba določiti obe kumulativni merili, ki ju je treba upoštevati, tako da se takšne dajatve lahko vključi v Prilogo IIa k Uredbi (EGS) št. 1408/71. Na tej osnovi se opravi revizijo Priloge tudi z upoštevanjem zakonodajnih sprememb v državah članicah, ki zadevajo to vrsto dajatev, za katere velja posebno usklajevanje zaradi njihovega mešanega značaja. Poleg tega je za zaščito pravic upravičencev potrebno določiti prehodne določbe v zvezi z dajatvami, ki so bile predmet obravnave v zadevi Jauch.

(4)

Na podlagi sodne prakse, ki se nanaša na odnose med Uredbo (EGS) št. 1408/71 in določbami dvostranskih sporazumov o socialni varnosti, je treba preveriti Prilogo III te uredbe. Vnosi v delu A Priloge III so upravičeni samo v dveh primerih: če so ugodnejši za delavce migrante (8) ali če zadevajo posebne in izredne razmere, ki so običajno povezane z zgodovinskimi okoliščinami. Poleg tega vnosi v del B niso primerni, razen kadar izredne in objektivne okoliščine opravičujejo odstopanja od člena 3(1) te uredbe in členov 12, 39 in 42 Pogodbe (9).

(5)

Da bi se olajšalo uporabo Uredbe (EGS) št. 1408/71, je treba sprejeti nekatere določbe za državne uradnike in za osebe, ki se obravnavajo kot take, na eni strani in za člane potujočega ali letalskega osebja podjetja, ki opravlja storitve mednarodnega prevoza potnikov ali blaga po železnici, cesti, zraku ali celinskih plovnih poteh, na drugi strani ter tudi določiti način za izračun povprečnega zneska, ki se upošteva v okviru člena 23 te uredbe.

(6)

Revizija Priloge IIa Uredbe (EGS) št. 1408/71 bo privedla do črtanja nekaterih obstoječih vpisov in ob upoštevanju zakonodajnih sprememb v nekaterih državah članicah do vključitve novih vpisov. V zadnjem primeru morajo te države članice preučiti potrebo po prehodnih ureditvah ali dvostranskih rešitvah, da se upošteva položaj oseb, katerih pridobljene pravice so lahko posledično prizadete —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1408/71 se spremeni:

1.

Člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črta besede „s stalnim prebivališčem na ozemlju ene od držav članic“;

(b)

v odstavku 3 se črta besede „in določbe konvencij, sklenjenih v skladu s členom 8(1)“.

2.

Člen 4(2a) se nadomesti z naslednjim:

„2a.   Ta člen se uporablja za posebne denarne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki, ki se dodelijo po pravnih predpisih, ki imajo zaradi svojega področja osebne veljavnosti, ciljev in/ali pogojev upravičenosti tako značilnosti zakonodaje socialne varnosti iz odstavka 1 kot tudi socialne pomoči.

‚Posebne denarne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki‘, so dajatve:

(a)

ki so namenjene:

(i)

zagotavljanju dodatnega, nadomestnega ali pomožnega zavarovanja proti tveganju, ki ga pokrivajo področja socialne varnosti iz odstavka 1 in ki osebam zagotavljajo minimalni dohodek za preživljanje ob upoštevanju gospodarskih in socialnih razmer v državi članici;

ali

(ii)

izključno posebni zaščiti za invalidne osebe, v tesni povezavi s socialnim okoljem te osebe v državi članici;

in

(b)

kadar financiranje poteka izključno iz obveznih davkov, namenjenih kritju splošnih javnih izdatkov, in pogoji za njihovo dodelitev in izračun niso odvisni od kakršnih koli prispevkov upravičenca. Vendar pa se dajatve, ki se izplačajo dodatno k prispevnim dajatvam, ne obravnavajo kot dajatve, za katere se plačujejo prispevki; in

(c)

ki so naštete v Prilogi IIa.“.

3.

Člen 7(2)(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

nekatere določbe konvencij o socialni varnosti, ki so jih države članice sklenile pred dnevom začetka uporabe te uredbe, če so ugodnejše za upravičence ali če izhajajo iz posebnih zgodovinskih okoliščin in je njihova veljavnost časovno omejena, v kolikor so te določbe navedene v Prilogi III.“.

4.

Člen 9a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9a

Podaljšanje referenčne dobe

Če je po zakonodaji države članice priznanje upravičenosti do dajatve pogojeno z dopolnitvijo minimalne zavarovalne dobe v določenem obdobju pred nastankom zavarovalnega primera, za katerega je bilo sklenjeno zavarovanje (referenčna doba), in če določa, da se ta referenčna doba podaljša za obdobja, ko so bile dajatve izplačane po zakonodaji te države članice, ali za obdobja, namenjena vzgoji otrok na ozemlju te države članice, potem se ta referenčna doba podaljša tudi za obdobja, v katerih so bile invalidske pokojnine ali starostne pokojnine ali dajatve za bolezen, brezposelnost, nesrečo pri delu ali poklicno bolezen izplačane po zakonodaji druge države članice, in za obdobja za vzgojo otrok na ozemlju druge države članice.“.

5.

Členu 10a(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Določbe člena 10 in naslova III se ne uporabljajo za posebne denarne dajatve, za katere se ne plačuje prispevkov iz člena 4(2a). Osebe, za katere se ta uredba uporablja, prejemajo te dajatve izključno na ozemlju države članice, v kateri stalno prebivajo, v skladu z zakonodajo te države, v kolikor so take dajatve navedene v Prilogi IIa. Take dajatve na lastne stroške izplača nosilec v kraju stalnega prebivališča.“.

6.

V členu 23 se vstavi naslednji odstavek:

„2a.   Določbe odstavkov 1 in 2 se uporabljajo tudi, kadar zakonodaja, ki jo uporablja pristojni nosilec, predvideva določeno referenčno dobo in to obdobje v posameznem primeru sovpada s celoto ali z delom dob, ki jih je oseba dopolnila po zakonodaji ene ali več drugih držav članic.“.

7.

V členu 35 se črta odstavek 2.

8.

V členu 69 se črta odstavek 4.

9.

Vstavita se naslednja člena:

„Člen 95f

Prehodne določbe v zvezi z oddelkom I Priloge II iz naslovov ‚D. NEMČIJA‘ in ‚R. AVSTRIJA‘.

1.   Oddelek I Priloge II, pod naslovom ‚D. NEMČIJA‘ in ‚R. AVSTRIJA‘, kakor je bil spremenjen z Uredbo (ES) št. 647/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2005 o spremembi Uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (10), ne določa nobenega upravičenja za obdobje pred 1. januarjem 2005.

2.   Pri določanju pridobljenih pravic v skladu z določbami te uredbe se upoštevajo vse zavarovalne dobe in po potrebi vse dobe zaposlitve, samozaposlitve ali stalnega bivanja po zakonodaji države članice pred 1. januarjem 2005.

3.   Po določbah odstavka 1 se pravica pridobi v skladu s to uredbo, čeprav se nanaša na zavarovalni primer, ki je nastal pred 1. januarjem 2005.

4.   Vsaka dajatev, ki ni bila dodeljena ali je mirovala zaradi državljanstva ali kraja stalnega prebivališča osebe, se na zahtevo te osebe dodeli ali nadaljuje od 1. januarja 2005 pod pogojem, da pravice, za katere so bile dajatve dodeljene, niso bile izplačane v pavšalnem znesku.

5.   Pravice osebe, ki ji je bila dodeljena pokojnina pred 1. januarjem 2005, se na zahtevo osebe ob upoštevanju določb te uredbe ponovno ugotovijo. To velja tudi za druge dajatve v skladu s členom 78.

6.   Če se zahteva iz odstavkov 4 ali 5 vloži v roku dveh let od 1. januarja 2005, začno pravice, pridobljene po tej uredbi, veljati s tem datumom, določbe zakonodaje katere koli države članice v zvezi z izgubo ali omejitvijo pravic pa se ne smejo uveljaviti proti zadevnim osebam.

7.   Če se zahtevek iz odstavkov 4 ali 5 vloži po izteku dveletnega obdobja po 1. januarju 2005, veljajo pravice, ki niso bile izgubljene ali časovno omejene, od datuma, ko je bil zahtevek vložen, razen če veljajo ugodnejše določbe zakonodaje katere koli države članice.

Člen 95g

Prehodne določbe glede izbrisa vpisa glede avstrijskega dodatka za nego (Pflegegeld) v Prilogi IIa.

Za vloge za dodatek za nego po avstrijskem zveznem zakonu (Bundespflegegeldgesetz), vložene najpozneje do 8. marca 2001 na podlagi člena 10a(3) te uredbe, se ta določba uporablja, če in dokler prejemnik dodatka za nego po 8. marcu 2001 še naprej stalno prebiva v Avstriji.

10.

Priloge II, IIa, III, IV in VI se spremenijo v skladu s Prilogo I te uredbe.

Člen 2

Uredba (EGS) št. 574/72 se spremeni:

1.

V členu 4 se črta odstavek 11.

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 10c

Postopki, predpisani za uporabo člena 13(2)(d) Uredbe za državne uradnike ali osebe, ki se obravnavajo kot take.

Za uporabo člena 13(2)(d) nosilec, ki ga imenuje pristojni organ države članice, katere zakonodaja se uporablja, izda potrdilo z navedbo, da za državnega uradnika ali osebo, ki je obravnavana kot taka, velja njena zakonodaja.“.

3.

Člen 12a se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Pravila, ki se uporabljajo za osebe iz člena 14(2) in (3), člena 14a(2) do (4) in člena 14c Uredbe, ki so običajno zaposlene ali samozaposlene na ozemlju dveh ali več držav članic“;

(b)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Za uporabo določb člena 14(2) in (3), člena 14a(2) do (4) in člena 14c Uredbe se uporabljajo naslednja pravila:“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„1a.   Kadar v skladu s členom 14(2)(a) te uredbe za osebo, ki je član potujočega ali letalskega osebja podjetja v mednarodnem prometu, velja zakonodaja države članice, na ozemlju katere je registriran sedež ali poslovalnica podjetja, podružnica ali stalno predstavništvo podjetja, ki ga zaposluje, ali je pretežno zaposlen na ozemlju države članice, kjer stalno prebiva, nosilec, ki ga imenuje pristojni organ te države članice, osebi izda potrdilo, da zanjo velja njena zakonodaja.“.

4.

Člen 32a se črta.

5.

Priloge se spremenijo v skladu s Prilogo II te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Od 1. januarja 2005 se uporabljajo člen 1(9) v zvezi s členom 95f Uredbe (EGS) št. 1408/71, točki (1)(a) in (1)(b) Priloge I in točki (2) in (4) Priloge II.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 13. aprila 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

N. SCHMIT


(1)  UL C 80, 30.3.2004, str. 118.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 15. novembra 2004 (UL C 38 E, 15.2.2005, str. 21) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 8. marca 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 149, 5.7.1971, str. 2. Uredba, kakor je bila posodobljena z Uredbo (ES) št. 118/97 (UL L 28, 30.1.1997, str. 1), nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 631/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 100, 6.4.2004, str. 1) in razveljavljena z učinkom od datuma veljavnosti izvedbene uredbe z Uredbo (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 166, 30.4.2004, str. 1).

(4)  UL L 74, 27.3.1972, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 631/2004.

(5)  Sodba z dne 18. aprila 2002 v zadevi C-290/00, PSES 2002, str. I-3567.

(6)  Sodba z dne 13. junija 1996 v zadevi C-170/95, PSES 1996, str. I-2921.

(7)  Sodbi z dne 8. marca 2001 v zadevi C-215/99, PSES 2001, str. I-1901, in z dne 31. maja 2001 v zadevi C-43/99, PSES 2001, str. I-4265.

(8)  Na načelo najugodnejše obravnave je opozorilo Sodišče Evropskih skupnosti v svojih sodbah z dne 7. februarja 1991 v zadevi C-227/89, PSES 1991, str. I-323, z dne 9. novembra 1995 v zadevi C- 475/93, PSES 1995, str. I-3813, z dne 9. novembra 2000 v zadevi C-75/99, PSES 2000, str. I-9399, in z dne 5. februarja 2002 v zadevi C-277/99, PSES 2002, str. I-1261.

(9)  Sodba z dne 30. aprila 1996 v zadevi C-214/94, PSES 1996, str. I-2253;Sodba z dne 30. aprila 1996 v zadevi C-308/93, PSES 1996, str. I-2097;Sodba z dne 15. januarja 2002 v zadevi C-55/00, PSES 2002, str. I-413.

(10)  UL L 117, 4.5.2005, str. 1.“


PRILOGA I

Priloge k Uredbi (EGS) št. 1408/71 se spremenijo:

1.

Priloga II se spremeni:

(a)

v oddelku I, pod naslovom „D. NEMČIJA“, se besedilo nadomesti z:„se ne uporablja“;

(b)

v oddelku I, pod naslovom „R. AVSTRIJA“, se besedilo nadomesti z: „se ne uporablja“;

(c)

oddelek II se spremeni:

(i)

pod naslovom „G. ŠPANIJA“ se „Jih ni.“ nadomesti z naslednjim:

„Dodatki ob rojstvu otroka (enkratne denarne dajatve za rojstvo tretjega in vsakega nadaljnjega otroka in enkratne denarne dajatve za rojstvo dveh ali več otrok hkrati)“;

(ii)

pod naslovom „H. FRANCIJA“ se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Pomoč ob rojstvu ali posvojitvi otroka (pomoč za otroke v zgodnji starosti)“;

(iii)

pod naslovom „W. FINSKA“ se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Materinski paket, pavšalni znesek dajatve za materinstvo in pomoč v obliki pavšalne dajatve za nadomestilo stroškov mednarodne posvojitve v skladu z Zakonom o dajatvah za materinstvo“;

(d)

v oddelku III, pod naslovom „D. NEMČIJA“, se točka (b) črta.

2.

Priloga IIa se nadomesti z naslednjim besedilom, ki vključuje in ne spreminja vnose iz Akta o pristopu iz leta 2003:

„PRILOGA IIa

Posebne denarne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki

Člen 10(a)

A.   BELGIJA

(a)

Dohodek za nadomestitev prihodka (Zakon z dne 27. februarja 1987);

(b)

zajamčeni dohodek za ostarele osebe (Zakon z dne 22. marca 2001).

B.   ČEŠKA REPUBLIKA

Socialni dodatek (Zakon o državni socialni pomoči št. 117/1995 Sb.).

C.   DANSKA

Stanovanjski stroški za upokojence (Zakon o stanovanjski pomoči posameznikom, konsolidiran z Zakonom št. 204 z dne 29. marca 1995).

D.   NEMČIJA

Osnovni preživninski dohodek za starejše osebe in osebe z zmanjšano sposobnostjo zaslužka po Poglavju 4 Knjige XII Zakonika o socialni varnosti.

E.   ESTONIJA

(a)

Dodatek za odrasle invalidne osebe (Zakon o socialnih dajatvah za invalidne osebe z dne 27. januarja 1999);

(b)

državni dodatek za brezposelnost (Zakon o socialnem varstvu brezposelnih oseb z dne 1. oktobra 2000).

F.   GRČIJA

Posebne dajatve za ostarele (Zakon 1296/82).

G.   ŠPANIJA

(a)

Minimalni zajamčeni dohodek (Zakon št. 13/82 z dne 7. aprila 1982);

(b)

denarne dajatve za pomoč ostarelim in invalidom, nesposobnim za delo (Kraljevi odlok št. 2620/81 z dne 24. julija 1981);

(c)

pokojnine za invalide in upokojence, za katere se ne plačuje prispevkov, ki se zagotavljajo po členu 38(1) prečiščenega besedila Splošnega zakona o socialni varnosti, odobrenega s Kraljevim zakonodajnim odlokom št. 1/1994 z dne 20. junija 1994;

(d)

dodatki za spodbujanje mobilnosti in za nadomestilo stroškov prevoza (Zakon št. 13/1982 z dne 7. aprila 1982).

H.   FRANCIJA

(a)

Dopolnilni dodatki iz Posebnega invalidskega sklada in Solidarnostnega sklada za ostarele (Zakon z dne 30. junija 1956, kodificiran v Knjigi VIII Zakonika o socialni varnosti);

(b)

dodatki za odrasle invalide (Zakon z dne 30. junija 1975, kodificiran v Knjigi VIII Zakonika o socialni varnosti);

(c)

posebni dodatki (Zakon z dne 10. julija 1952, kodificiran v Knjigi VIII Zakonika o socialni varnosti).

I.   IRSKA

(a)

Pomoč za primer brezposelnosti (Zakon o socialni varnosti iz leta 1993 (prečiščeno besedilo), del III, poglavje 2);

(b)

starostna pokojnina (za katero se na plačujejo prispevki) (Zakon o socialni varnosti iz leta 1993 (prečiščeno besedilo), del III, poglavje 4);

(c)

vdovske pokojnine (za katere se ne plačujejo prispevki) (Zakon o socialni varnosti iz leta 1993 (prečiščeno besedilo), del III, poglavje 6, kakor je bil spremenjen z delom V Zakona o socialni varnosti iz leta 1997);

(d)

nadomestilo za invalidnost (Zakon o socialni varnosti iz leta 1996, del IV);

(e)

dodatek za mobilnost (Zakon o zdravstvu iz leta 1970, oddelek 61);

(f)

pokojnina za slepe (Zakon o socialni varnosti iz leta 1993 (prečiščeno besedilo), del III, poglavje 5).

J.   ITALIJA

(a)

Socialne pokojnine za osebe brez lastnih sredstev (Zakon št. 153 z dne 30. aprila 1969);

(b)

pokojnine in dodatki za civilne invalide (Zakon št. 118 z dne 30. marca 1974, št. 18 z dne 11. februarja 1980 in št. 508 z dne 23. novembra 1988);

(c)

pokojnine in dodatki za gluhoneme (Zakon št. 381 z dne 26. maja 1970 in št. 508 z dne 23. novembra 1988);

(d)

pokojnine in dodatki za slepe (Zakon št. 382 z dne 27. maja 1970 in št. 508 z dne 23. novembra 1988);

(e)

dodatki k minimalnim pokojninam (Zakon št. 218 z dne 4. aprila 1952, št. 638 z dne 11. novembra 1983 in št. 407 z dne 29. decembra 1990);

(f)

dajatve, ki dopolnjujejo invalidske dodatke (Zakon št. 222 z dne 12. junija 1984);

(g)

socialna pomoč (Zakon št. 335 z dne 8. avgusta 1995);

(h)

socialni dodatek (člen 1(1) in (12) Zakona št. 544 z dne 29. decembra 1988 in nadaljnje spremembe).

K.   CIPER

(a)

Socialna pokojnina (Zakon o socialni pokojnini iz leta 1995 (Zakon 25(I)/95) s spremembami);

(b)

dodatek za hudo motorično okvaro (sklepi Ministrskega sveta št. 38 210 z dne 16. oktobra 1992, 41 370 z dne 1. avgusta 1994, št. 46 183 z dne 11. junija 1997 in 53 675 z dne 16. maja 2001);

(c)

posebna pomoč za slepe (Zakon o posebnih pomočeh iz leta 1996 (Zakon 77(I)/96) s spremembami).

L.   LATVIJA

(a)

Državna dajatev socialne varnosti (Zakon o socialni pomoči z dne 26. oktobra 1995);

(b)

dodatek za povračilo stroškov prevoza invalidnim osebam z omejeno mobilnostjo (Zakon o socialni pomoči z dne 26. oktobra 1995).

M.   LITVA

(a)

Socialna pokojnina (Zakon iz leta 1994 o socialnih pokojninah);

(b)

posebno povračilo stroškov prevoza invalidnim osebam z omejeno mobilnostjo (Zakon iz leta 2000 o povračilu prevoznih stroškov, člen 7).

N.   LUKSEMBURG

Dohodek za težko prizadete osebe (člen 1(2), Zakon z dne 12. septembra 2003), razen oseb, ki jim je priznan status invalidnih delavcev in so zaposlene na rednem trgu dela ali v invalidskih delavnicah.

O.   MADŽARSKA

(a)

Invalidska renta (Dekret št. 83/1987 (XII 27) Ministrskega sveta o invalidski renti);

(b)

neprispevni starostni dodatek (Zakon III iz leta 1993 o organih socialne varnosti in socialnih dajatvah);

(c)

dodatek za prevoz (Dekret vlade št. 164/1995 (XII 27) o dodatkih za prevoz za osebe s hudo telesno okvaro).

P.   MALTA

(a)

Dopolnilni dodatek (člen 73 Zakona o socialni varnosti (Cap. 318) 1987);

(b)

starostna pokojnina (Zakon o socialni varnosti (Cap. 318) 1987).

Q.   NIZOZEMSKA

(a)

Zakon o dodatku za nezmožnost za delo za mlade invalidne osebe z dne 24. aprila 1997 (Wajong);

(b)

zakon o dodatnih dajatvah z dne 6. novembra 1986 (TW).

R.   AVSTRIJA

Nadomestni dodatek (Zvezni zakon z dne 9. septembra 1955 o splošnem socialnem zavarovanju — ASVG, Zvezni zakon z dne 11. oktobra 1978 o socialnem zavarovanju za trgovce in poslovodje — GSVG in Zvezni zakon z dne 11. oktobra 1978 o socialnem zavarovanju za kmetovalce — BSVG).

S.   POLJSKA

Socialna pokojnina (Zakon z dne 29. novembra 1990 o socialni pomoči).

T.   PORTUGALSKA

(a)

Državna starostna in invalidska pokojnina, za katero se ne plačujejo prispevki (Uredba z zakonsko močjo št. 464/80 z dne 13. oktobra 1980);

(b)

vdovska pokojnina, za katero se ne plačujejo prispevki (Regulativni odlok št. 52/81 z dne 11. novembra 1981).

U.   SLOVENIJA

(a)

Državna pokojnina (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z dne 23. decembra 1999);

(b)

varstveni dodatek (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z dne 23. decembra 1999);

(c)

oskrbnina (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z dne 23. decembra 1999).

V.   SLOVAŠKA

Prilagoditev pokojnine, če je ta edini vir dohodka (Zakon št. 100/1988 Zb.).

W.   FINSKA

(a)

Invalidski dodatek (Zakon o invalidskem dodatku, 124/88);

(b)

otroški dodatek (Zakon o otroškem dodatku, 444/69);

(c)

stanovanjski dodatek za upokojence (Zakon o stanovanjskem dodatku za upokojence, 591/78);

(d)

nadomestilo za primer brezposelnosti (Zakon o nadomestilu za primer brezposelnosti 1290/2002);

(e)

posebna pomoč za priseljence (Zakon o posebni pomoči za priseljence, 1192/2002).

X.   ŠVEDSKA

(a)

Stanovanjski dodatek za prejemnike pokojnin (Zakon 2001: 761);

(b)

posebne dajatve za ostarele (Zakon 2001: 853);

(c)

invalidski dodatek in dodatek za nego otrok s posebnimi potrebami (Zakon 1998: 703).

Y.   ZDRUŽENO KRALJESTVO

(a)

Dodatek k državni pokojnini (Zakon o dodatku k državni pokojnini iz leta 2002);

(b)

dodatki za iskalce zaposlitve odvisni od dohodka (Zakon o iskalcih zaposlitve z dne 28. junija 1995, oddelka 1(2)(d)(ii) in 3, ter Odlok o iskalcih zaposlitve (Severna Irska) z dne 18. oktobra 1995, člena 3(2)(d)(ii) in 5);

(c)

podpora k dohodku (Zakon o socialni varnosti z dne 25. julija 1986, oddelki 20 do 22 in oddelek 23, in Odredba o socialni varnosti (Severna Irska) z dne 5. novembra 1986, členi 21 do 24);

(d)

dodatek za pomoč invalidom (Zakon o dodatku za pomoč invalidom in dodatku za zaposlene invalide z dne 27. junija 1991, oddelek 1, ter Odredba o življenjskem dodatku za invalidnost in o delovnem dodatku za invalidnost (Severna Irska) z dne 24. julija 1991, člen 3);

(e)

dodatek za pomoč in postrežbo (Zakon o socialni varnosti z dne 20. marca 1975, oddelek 35, in Zakon o socialni varnosti (Severna Irska) z dne 20. marca 1975, oddelek 35);

(f)

dodatek za oskrbo (Zakon o socialni varnosti z dne 20. marca 1975, oddelek 37, in Zakon o socialni varnosti (Severna Irska) z dne 20. marca 1975, oddelek 37).“

3.

Priloga III se spremeni:

(a)

na začetek Priloge se pod „Splošne opombe“ vstavi naslednji odstavek:

3.

„ Ob upoštevanju določb člena 6 te uredbe je treba upoštevati, da določbe dvostranskih konvencij med državami članicami, ki ne sodijo na področje uporabe te uredbe in ostanejo v veljavi med državami članicami, niso naštete v tej prilogi, med drugim tudi določbe za seštevanje izpolnjenih zavarovalnih dob v tretjih državah.“;

(b)

v delu A se črtajo naslednje točke:

točke 2, 3(b), 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 69, 71(a) in (c), 73(a) in (b), 74, 75, 83(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300;

(c)

v delu A, točki 3(a) (Belgija — Nemčija), se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Člena 3 in 4 Sklepnega protokola z dne 7. decembra 1957 k Splošni konvenciji z istim datumom kot v Dopolnilnem protokolu z dne 10. novembra 1960 (priznavanje dopolnjenih zavarovalnih dob v mejnih območjih pred, med ali po drugi svetovni vojni).“;

(d)

v delu A, točki 67 (Danska — Finska), se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992 glede kritja dodatnih potnih stroškov zaradi bistveno dražjega povratnega potovanja v državo stalnega prebivališča v primeru bolezni med bivanjem v drugi nordijski državi.“;

(e)

v delu A, točki 68 (Danska — Švedska), se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992 glede kritja dodatnih potnih stroškov zaradi bistveno dražjega povratnega potovanja v državo stalnega prebivališča v primeru bolezni med bivanjem v drugi nordijski državi.“;

(f)

v delu A, točki 71(b) (Nemčija - Grčija), se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Členi 8(1), (2)(b) in (3), 9 do 11 ter poglavji I in IV, kolikor zadevajo te člene, Konvencije o zavarovanju za primer brezposelnosti z dne 31. maja 1961, skupaj z opombo k zapisniku z dne 14. junija 1980 (priznanje zavarovalnih dob za dajatve za brezposelnost v primeru spremembe prebivališča iz ene države v drugo).“;

(g)

v delu A, točki 72 (Nemčija — Španija), se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Člen 45(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 4. decembra 1973 (zastopanje s strani diplomatskih in konzularnih organov).“;

(h)

v delu A, točki 73 (Nemčija - Francija), se besedilo odstavkov (c), (d), (e) in (f) nadomesti z naslednjim:

(a)

„ Dopolnilni sporazum št. 4 z dne 10. julija 1950 k Splošni konvenciji z istim datumom kot v Dodatnem sporazumu št. 2 z dne 18. junija 1955 (priznavanje zavarovalnih dob, dopolnjenih med 1. julijem 1940 in 30. junijem 1950);

(b)

Naslov I omenjenega Dodatnega sporazuma št. 2 (priznavanje zavarovalnih dob, dopolnjenih pred 8. majem 1945);

(c)

točke 6, 7 in 8 Splošnega protokola z dne 10. julija 1950 k Splošni konvenciji z istim datumom (upravni dogovori);

(d)

naslovi II, III in IV Sporazuma z dne 20. decembra 1963 (socialna varnost v Posarju).“;

(i)

v delu A, točki 79 (Nemčija — Luksemburg), se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Členi 4, 5, 6 in 7 Pogodbe z dne 11. julija 1959 (priznavanje zavarovalnih dob, dopolnjenih med septembrom 1940 in junijem 1946).“;

(j)

v delu A, točki 83 (Nemčija - Avstrija), se besedilo odstavkov (h) in (i) nadomesti z naslednjim:

„Člena 1(5) in 8 Konvencije o zavarovanju za primer brezposelnosti z dne 19. julija 1978 in št. 10 Sklepnega protokola k tej konvenciji (obmejnim delavcem denarno nadomestilo za primer brezposelnosti dodeljuje prejšnja država zaposlitve) še naprej veljajo za osebe, ki so bile zaposlene kot obmejni delavci pred ali na 1. januar 2005 in postanejo brezposelne pred 1. januarjem 2011.“;

(k)

v delu A, točki 90 (Nemčija - Združeno Kraljestvo), se besedilo odstavkov (a), (b) in (c) nadomesti z naslednjim:

(a)

„ Člena 7(5) in 7(6) Konvencije o socialni varnosti z dne 20. aprila 1960 (zakonodaja, veljavna za civilne osebe, zaposlene v vojaških silah);

(b)

Člena 5(5) in 5(6) Konvencije o zavarovanju za primer brezposelnosti z dne 20. aprila 1960 (zakonodaja, veljavna za civilne osebe, zaposlene v vojaških silah).“;

(l)

v delu A, točki 142 (Španija — Portugalska), se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Člen 22 Splošne konvencije z dne 11. junija 1969 (izvoz dajatev za brezposelnost).“;

(m)

v delu A, točki 180 (Irska — Združeno kraljestvo), se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Člen 8 Sporazuma z dne 14. septembra 1971 o socialni varnosti (glede prenosa in priznavanja sredstev za invalidnost).“;

(n)

v delu A se točka 267 (Nizozemska — Portugalska) nadomesti z naslednjim:

„Člen 31 Konvencije z dne 19. julija 1979 (izvoz dajatev za brezposelnost).“;

(o)

v delu A, točki 298 (Finska — Švedska), se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992 glede kritja dodatnih potnih stroškov zaradi bistveno dražjega povratnega potovanja v državo stalnega prebivališča v primeru bolezni med bivanjem v drugi nordijski državi.“;

(p)

v delu B se črtajo naslednji vnosi:

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300.

4.

Priloga IV, oddelek B, se spremeni:

(a)

pod naslovom „D. NEMČIJA“ se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Starostno zavarovanje za kmete (Alterssicherung der Landwirte)“;

(b)

pod naslovom „J. ITALIJA“ se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Sistemi pokojninskega zavarovanja za (Assicurazione pensioni per):

zdravnike (medici),

farmacevte (farmacisti),

veterinarje (veterinari),

medicinske sestre, pomožno medicinsko osebje, otroške medicinske sestre (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia),

psihologe (psicologi),

inženirje in arhitekte (ingegneri ed architetti),

geodete (geometri),

pravne zastopnike (avvocati),

ekonomiste (dottori commercialisti),

računovodje in ekonomske izvedence (ragionieri e periti commerciali),

svetovalce zaposlitve (consuletni del lavoro),

notarje (notai),

carinske uslužbence (spedizionieri doganali),

biologe (biologi),

kmetijske tehnike in znanstvenike (agrotecnici e periti agrari),

trgovske zastopnike (agenti e rappresentanti di commercio),

novinarje (giornalisti),

industrijske tehnike (periti industriali),

aktuarje, kemike, agronome, gozdarje, geologe (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi)“;

(c)

pod naslovom „R. AVSTRIJA“ se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Pokojninski sistemi pokojninskih zavodov združenj svobodnih poklicev (Kammern der Freien Berufe)“.

5.

Priloga VI se spremeni:

(a)

pod naslovom „C. DANSKA“ se črta točka 6(b);

(b)

pod naslovom „C. DANSKA“ se doda naslednje besedilo:

11.

„ Začasne dajatve za nezaposlene osebe, ki so bile vključene v sistem ‚fleksibilne zaposlitve‘ (ledighedsydelse) (Zakon št. 455 z dne 10. junija 1997) so zajete v naslovu III, poglavje 6 (Dajatve za brezposelnost). Za brezposelne osebe, ki odidejo v drugo državo članico, se člena 69 in 71 te uredbe uporabljata, če ima ta država članica podobne programe zaposlovanja za isto kategorijo oseb.“;

(c)

pod naslovom „D. NEMČIJA“ se točke 3, 11 in 17 črtajo in se dodajo naslednje točke:

24.

„ Za izračun teoretičnega zneska iz člena 46(2)(a) te uredbe, v pokojninskih sistemih za svobodne poklice, pristojni nosilec na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih po zakonodaji katere koli druge države članice, upošteva povprečno letno upravičenost do pokojnine, pridobljene s plačevanjem prispevkov v času vključenosti v sistem pristojnega nosilca.

25.

Člen 79a te uredbe se s potrebnimi spremembami uporablja za izračun pokojnin za sirote in za povečanja pokojnin ali dodatke k pokojninam za otroke iz pokojninskega sistema združenj svobodnih poklicev.“;

(d)

pod naslovom „H. FRANCIJA“ se besedilo v točki 7 nadomesti z naslednjim:

„Ne glede na člena 73 in 74 te uredbe se stanovanjske dodatke in dodatke za varstvo po izbiri staršev (pomoč za otroke v zgodnji starosti) dodeli samo osebam in njihovim družinskim članom s stalnim prebivališčem na francoskem ozemlju.“;

(e)

pod naslovom „I. IRSKA“ se točka 11 črta;

(f)

pod naslovom „R. AVSTRIJA“ se dodata naslednji točki:

8.

„ Za izračun teoretičnega zneska po členu 46(2)(a) te uredbe, ki zadeva dajatve ali dele dajatev iz pokojninskega sistema združenj svobodnih poklicev (Kammern der Freien Berufe), ki se financirajo izključno po postopku kapitalskega kritja ali temeljijo na sistemu pokojninskih računov, pristojni nosilec za vsak mesec zavarovanja, dopolnjenega po zakonodaji katere koli druge države članice, upošteva kapital, ki je bil dejansko vplačan v pokojninsko zavarovanje ali v sistem pokojninskih računov, sorazmerno s številom mesecev zavarovalnih dob, dopolnjenih v vsakokratnem pokojninskem sistemu.

9.

Člen 79a te uredbe se smiselno uporablja za izračun pokojnin za sirote in za povečanja pokojnin ali dodatke k pokojninam za otroke iz pokojninskega sistema združenj svobodnih poklicev (Kammern der Freien Berufe).“;

(g)

pod naslovom „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se besedilo spremeni:

(i)

v točki 2(b) se točki (i) in (ii) nadomestita z naslednjim:

(i)

„ zakonec ali prejšnji zakonec, če zahtevek vlaga:

poročena ženska, ali

oseba, katere zakonska zveza je prenehala drugače kot s smrtjo zakonca; ali

(ii)

prejšnji zakonec, če zahtevek vlaga:

vdovec, ki tik pred dopolnitvijo starosti, ko je upokojitev mogoča, ni upravičen do dajatve za ovdovelega starša, ali

vdova, ki tik pred dopolnitvijo starosti, ko je upokojitev mogoča, ni upravičena do dajatve za ovdovelo mater, dajatve za ovdovelega starša ali ni upravičena do vdovske starostne pokojnine, izračunane v skladu s členom 46(2) te uredbe, in ‚vdovska starostna pokojnina‘ pomeni vdovsko pokojnino po znižani stopnji v skladu z oddelkom 39(4) Zakona o prispevkih za socialno varnost in socialnovarstvenih dajatvah 1992.“;

(ii)

točka 22 se črta.


PRILOGA II

Priloge k uredbi (EGS) št. 574/72 se spremenijo:

1.

V Prilogi 2, pod naslovom „X. ŠVEDSKA“, se točka 2 nadomesti z naslednjim:

2.

„ Za dajatve za brezposelnost: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Švedski svet za zavarovanje za brezposelnost).“.

2.

V Prilogi 4, pod naslovom „D. NEMČIJA“, se doda naslednja točka:

9.

„ Pokojninski sistemi za svobodne poklice:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Združenje poklicnih pokojninskih ustanov), Köln“.

3.

V Prilogi 10, pod naslovom „C. DANSKA“, se prva alinea točke 1 nadomesti z naslednjim:

1.

„ Za namen uporabe členov 10c, 11(1), 11a(1), 12a, 13(2) in (3), 14(1), (2) in (3) izvedbene uredbe: Den Sociale Sikringsstyrelse (Organ socialnega varstva), København“.

4.

V Prilogi 10, pod naslovom „R. AVSTRIJA“, se točka 1 nadomesti z naslednjim:

1.

„ Za uporabo člena 14(1)(b), člena 14a(1)(b) in člena 17 Uredbe:

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Zvezni minister za socialno varnost, generacije in varstvo potrošnikov), v dogovoru s pristojnimi upravnimi organi za posebne sisteme za državne uslužbence in v dogovoru s pristojnim pokojninskim zavodom za pokojninske sheme združenj svobodnih poklicev (Kammern der Freien Berufe).“.

5.

Priloga 11 se črta.


Top