EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0184

Uredba (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb

OJ L 35, 8.2.2005, p. 23–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 039 P. 3 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 039 P. 3 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 241 - 273

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/184/oj

8.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 35/23


UREDBA (ES) št. 184/2005 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. januarja 2005

o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke, predloženega v skladu s členom 105(4) Pogodbe (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pogodba zahteva, da Komisija Svetu posreduje poročila ter mu tako omogoči spremljati gospodarski razvoj v vsaki državi članici in v Skupnosti ter skladnost ekonomskih politik z nekaterimi širšimi smernicami.

(2)

V skladu s Pogodbo mora Komisija Svetu posredovati predloge za izvajanje skupne trgovinske politike, Svet pa mora Komisijo pooblastiti za začetek potrebnih pogajanj.

(3)

Izvajanje in pregled trgovinskih sporazumov, vključno s Splošnim sporazumom o trgovini s storitvami (GATS) (3) in Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPs) (4), ter zdajšnja in prihodnja pogajanja o nadaljnjih sporazumih zahtevajo, da se dajo na razpolago ustrezne statistične informacije.

(4)

Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (5) (ESA 95) vsebuje referenčni okvir skupnih standardov, opredelitev, klasifikacij in računovodskih pravil za sestavljanje računov držav članic za statistične zahteve Skupnosti, da se tako pridobijo rezultati, primerljivi med državami članicami.

(5)

Akcijski načrt za statistične zahteve EMU, predstavljen Svetu septembra 2000, ter 3., 4. in 5. poročilo o napredku, ki jih je tudi podprl Svet, določajo četrtletne evropske račune institucionalnega sektorja v 90 dneh. Pravočasna zagotovitev četrtletnih podatkov o plačilni bilanci je prvi pogoj za sestavljanje teh četrtletnih evropskih računov.

(6)

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 z dne 20. decembra 1996 o strukturni statistiki podjetij (6) je vzpostavila skupni okvir za zbiranje, izračunavanje, sporočanje in ovrednotenje statističnih podatkov Skupnosti o strukturi, dejavnosti, konkurenčnosti ter rezultatih podjetij v Skupnosti in določa lastnosti statistike, ki se morajo zbirati na tem področju.

(7)

Uredba (ES) št. 2560/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2001 o čezmejnih plačilih v eurih (7) je neposredno vplivala na zbiranje statističnih podatkov; povečanje praga, določenega v tej uredbi, pa bi bistveno vplivalo na poročevalsko obremenitev podjetij ter na kakovost statistike plačilne bilance držav članic, še posebno v državah članicah, v katerih sistemi zbiranja podatkov temeljijo na poravnavah.

(8)

Priročnik za sestavljanje plačilne bilance Mednarodnega denarnega sklada, Smernica Evropske centralne banke (ECB) z dne 2. maja 2003 o statističnih zahtevah Evropske centralne banke za poročanje na področju plačilne bilance, statistike stanja mednarodnih naložb in mednarodne likvidnosti (8), Priročnik za statistiko mednarodne trgovine s storitvami Združenih narodov in Referenčna opredelitev neposrednih tujih naložb OECD skupaj določajo splošna pravila za zbiranje statističnih podatkov o plačilni bilanci, mednarodni trgovini s storitvami in neposrednih tujih naložbah.

(9)

Na področju statistike o plačilni bilanci ECB in Komisija usklajujeta delo glede vprašanj zbiranja podatkov, če je potrebno. Ta uredba določa zlasti statistične informacije, ki jih Komisija potrebuje od držav članic, da lahko izdela statistiko Skupnosti o plačilni bilanci, mednarodni trgovini s storitvami in neposrednih tujih naložbah. Za namene izdelave in razširjanja te statistike Skupnosti se Komisija in države članice med seboj posvetujejo glede vprašanj, ki zadevajo kakovost pridobljenih podatkov ter njihovo razširjanje.

(10)

Uredba Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (9) določa, da nacionalni predpisi o statistični zaupnosti ne smejo preprečevati prenosa zaupnih statističnih podatkov organu Skupnosti (Eurostatu), kadar takšen prenos omogoča kakšen predpis Evropske skupnosti, ki ureja statistiko Skupnosti.

(11)

Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (10) določa režim zaupnosti, ki velja za zaupne statistične informacije, posredovane ECB.

(12)

Pripravo posebnih statistik Skupnosti urejajo pravila iz Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti (11).

(13)

Obstaja jasna potreba po izdelavi statistike Skupnosti za plačilno bilanco, mednarodno trgovino s storitvami in neposredne tuje naložbe, pri čemer ta statistika sledi skupnim standardom za kakovost statistike.

(14)

Ker države članice ne morejo učinkovito doseči ciljev iz te uredbe, namreč postavitve skupnih standardov za kakovost statistike za izdelavo primerljive statistike o plačilni bilanci, mednarodni trgovini s storitvami in neposrednih tujih naložbah, ter se lahko ti cilji bolje dosežejo na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je opredeljeno v členu 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz tega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego tega cilja.

(15)

Da bi zagotovili izpolnjevanje obveznosti, določenih v tej uredbi, potrebujejo nacionalne institucije, odgovorne za zbiranje podatkov v državah članicah, dostop do administrativnih virov podatkov, kakor so poslovni registri, ki jih vodijo druge javne institucije, in drugih podatkovnih baz, ki vsebujejo informacije o čezmejnih transakcijah in stanjih, če so taki podatki potrebni za izdelavo statistike Skupnosti.

(16)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (12)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba vzpostavlja skupni okvir za sistematično izdelavo statistike Skupnosti o plačilni bilanci, mednarodni trgovini s storitvami in neposrednih tujih naložbah.

Člen 2

Predložitev podatkov

1.   Države članice predložijo Komisiji (Eurostatu) podatke o plačilni bilanci, mednarodni trgovini s storitvami in neposrednih tujih naložbah, kakor to določa Priloga I. Podatki so opredeljeni v Prilogi II.

2.   Države članice predložijo Komisiji (Eurostatu) podatke skladno z roki, navedenimi v Prilogi I.

Člen 3

Viri podatkov

1.   Države članice zbirajo informacije, ki se zahtevajo po tej uredbi, z uporabo vseh virov, za katere menijo, da so ustrezni in primerni. Ti viri lahko vključujejo administrativne vire podatkov, kot so poslovni registri.

2.   Fizične in pravne osebe, ki morajo predložiti informacije, pri tem upoštevajo časovne omejitve in opredelitve, ki jih določajo nacionalne institucije, odgovorne za zbiranje podatkov v državah članicah, skladno s to uredbo.

3.   Kadar se zahtevani podatki ne morejo zbrati z razumnimi stroški, se lahko predložijo najboljše ocene (vključno z ničelnimi vrednostmi).

Člen 4

Merila in poročila o kakovosti

1.   Države članice sprejmejo vse razumne ukrepe, ki se jim zdijo potrebni za zagotovitev kakovosti prenesenih podatkov, skladno s skupnimi standardi kakovosti.

2.   Države članice Komisiji predložijo poročilo o kakovosti prenesenih podatkov (v nadaljevanju „poročilo o kakovosti“).

3.   Skupni standardi kakovosti ter vsebina in pogostost poročil o kakovosti se določijo v skladu s postopkom iz člena 11(2) ob upoštevanju vprašanj glede stroškov zbiranja in urejanja podatkov kakor tudi pomembnih sprememb, ki zadevajo zbiranje podatkov.

Komisija s pomočjo Odbora za plačilno bilanco iz člena 11 oceni kakovost prenesenih podatkov na osnovi poročil o kakovosti. Ta ocena Komisije se pošlje v vednost Evropskemu parlamentu.

4.   Države članice Komisiji sporočijo večje metodološke ali druge spremembe, ki bi vplivale na prenesene podatke, najpozneje v treh mesecih po začetku uporabljanja take spremembe. Komisija o vseh takih sporočilih uradno obvesti Evropski parlament in druge države članice.

Člen 5

Tokovi podatkov

Statistika, ki se izdela, se za prenos Komisiji (Eurostatu) razdeli v skupine glede na naslednje tokove podatkov:

(a)

kazalniki plačilne bilance v eurih;

(b)

četrtletna statistika plačilne bilance;

(c)

mednarodna trgovina s storitvami;

(d)

tokovi neposrednih tujih naložb („FDI“);

(e)

stanja FDI.

Tokovi podatkov so podrobneje določeni v Prilogi I.

Člen 6

Referenčno obdobje in pogostost

Države članice pripravljajo tokove podatkov v skladu z ustreznim prvim referenčnim obdobjem in pogostostjo, kakor je določeno v Prilogi I.

Člen 7

Prenos podatkov

Države članice Komisiji (Eurostatu) prenesejo podatke, ki se zahtevajo s to uredbo, v obliki in po postopku, kakor ju je opredelila Komisija v skladu s postopkom iz člena 11(2).

Člen 8

Prenos in izmenjava zaupnih podatkov

1.   Ne glede na pravila iz člena 5(4) Uredbe (Euratom, EGS) št. 1588/90 se lahko prenos zaupnih podatkov med Eurostatom in ECB opravlja toliko, kolikor je potrebno za zagotovitev skladnosti med podatki za plačilno bilanco Evropske unije in tistimi iz gospodarskega ozemlja držav članic, ki so sprejele enotno valuto.

2.   Odstavek 1 se uporablja pod pogojem, da ECB ustrezno upošteva načela, določena v členu 10 Uredbe (ES) št. 322/97, in izpolnjuje pogoje iz člena 14 te uredbe.

3.   Izmenjava zaupnih podatkov, kakor jo določa člen 13 Uredbe (ES) 322/97, se med državami članicami dovoli, če je izmenjava potrebna za zaščito kakovosti podatkov o plačilni bilanci Evropske unije.

Države članice, ki prejmejo zaupne podatke od drugih držav članic, te informacije obravnavajo kot zaupne.

Člen 9

Razširjanje

Komisija (Eurostat) statistiko Skupnosti, ustvarjeno v skladu s to uredbo, razširja s pogostostjo, podobno tisti, določeni v Prilogi I.

Člen 10

Prilagoditev gospodarskim in tehničnim spremembam

Ukrepi, potrebni za upoštevanje gospodarskih in tehničnih sprememb, se določijo v skladu s postopkom iz člena 11(2).

Taki ukrepi zadevajo:

(a)

posodabljanje opredelitev (Priloga II);

(b)

posodabljanje zahtev za podatke, vključno z roki za predložitev in revizijami, razširitvami in odpravami tokov podatkov (Priloga I).

Člen 11

Postopek odbora

1.   Komisiji pomaga Odbor za plačilno bilanco, v nadaljevanju „Odbor“.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

4.   Evropska centralna banka se lahko udeleži sestankov Odbora kot opazovalka.

Člen 12

Poročilo o izvajanju

Do 28. februarja 2010 Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe.

Poročilo še zlasti:

(a)

evidentira kakovost ustvarjene statistike;

(b)

oceni koristi za Skupnost, države članice ter ponudnike in uporabnike ustvarjenih statističnih informacij glede na stroške;

(c)

navede področja, ki se lahko izboljšajo, in spremembe, ki se štejejo za potrebne z vidika pridobljenih rezultatov;

(d)

pregleda delovanje Odbora in poda priporočilo o tem, ali bi se moral obseg izvedbenih ukrepov opredeliti na novo.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 12. januarja 2005.

Za Evropski parlament

Predsednik

J.P. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

N. SCHMIT


(1)  UL C 296, 6.12.2003, str. 5.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 30. marca 2004 (še ni objavljeno v UL) in Sklep Sveta z dne 13. decembra 2004.

(3)  UL L 336, 23.12.1994, str. 191.

(4)  UL L 336, 23.12.1994, str. 214.

(5)  UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1267/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 180, 18.7.2003, str. 1).

(6)  UL L 14, 17.1.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(7)  UL L 344, 28.12.2001, str. 13.

(8)  UL L 131, 28.5.2003, str. 20.

(9)  UL L 151, 15.6.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(10)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(11)  UL L 52, 22.2.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(12)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


PRILOGA I

TOKOVI PODATKOV

iz člena 5

1.   Kazalniki plačilne bilance v eurih

BOP EUR

Euro kazalniki

Rok: t (1) + 2 meseca

Pogostost: četrtletna

Prvo referenčno obdobje: Prvo četrtletje 2006

 

Pritoki

Odtoki

Neto

Tekoči račun

Zunaj EU

Zunaj EU

Zunaj EU

Storitve

Zunaj EU

Zunaj EU

Zunaj EU

2.   Četrtletna statistika plačilne bilance

BOP Q

Četrtletni podatki

Rok: t + 3 mesece

Pogostost: četrtletna

Prvo referenčno obdobje: Prvo četrtletje 2006

 

Pritoki

Odtoki

Neto

I.

Tekoči račun

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Blago

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Storitve

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Transport

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Potovanja

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Komunikacijske storitve

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Gradbene storitve

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Zavarovalniške storitve

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Finančne storitve

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Računalniške in informacijske storitve

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Tantieme in licenčnine

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Druge poslovne storitve

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Osebne, kulturne in rekreacijske storitve

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Javne storitve, ki niso vključene drugje

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Dohodki

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Sredstva za zaposlene

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Dohodki iz naložb

 

 

 

 

Neposredne naložbe

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Portfeljske naložbe

Zunaj EU

 

Svet

 

Druge naložbe

Zunaj EU

Zunaj EU

Zunaj EU

 

Tekoči transferji

Raven 1

Raven 1

Raven 1

 

Država

Zunaj EU

Zunaj EU

Zunaj EU

 

Drugi sektorji

Zunaj EU

Zunaj EU

Zunaj EU

II.

Kapitalski račun

Zunaj EU

Zunaj EU

Zunaj EU

 

 

Neto terjatve

Neto obveznosti

Neto

III.

Finančni račun

 

 

 

 

Neposredne naložbe

 

 

Raven 1

 

V tujini

 

 

Raven 1

 

Lastniški kapital

 

 

Raven 1

 

Reinvestirani dobički

 

 

Raven 1

 

Drugi kapital

 

 

Raven 1

 

V gospodarstvu poročevalcu

 

 

Raven 1

 

Lastniški kapital

 

 

Raven 1

 

Reinvestirani dobički

 

 

Raven 1

 

Drugi kapital

 

 

Raven 1

 

Portfeljske naložbe

Zunaj EU

Svet

 

 

Izvedeni finančni instrumenti

 

 

Svet

 

Druge naložbe

Zunaj EU

Zunaj EU

Zunaj EU

3.   Mednarodna trgovina s storitvami

BOP ITS

Mednarodna trgovina s storitvami

Rok: t + 9 mesecev

Pogostost: letna

Prvo referenčno obdobje: 2006

 

Pritoki

Odtoki

Neto

Storitve skupaj

Raven 3

Raven 3

Raven 3

Transport

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Pomorski transport

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Potniški

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Tovorni

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Drugo

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Zračni transport

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Potniški

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Tovorni

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Drugo

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Drugi transport

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Potniški

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Tovorni

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Drugo

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Razširjena klasifikacija drugega transporta

 

 

 

Vesoljski transport

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Železniški transport

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Potniški

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Tovorni

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Drugo

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Cestni transport

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Potniški

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Tovorni

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Drugo

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Transport po celinskih plovnih poteh

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Potniški

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Tovorni

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Drugo

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Cevovodni transport in prenos električne energije

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Druge podporne in pomožne transportne storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Potovanja

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Poslovna potovanja

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Izdatki sezonskih in obmejnih delavcev

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Drugo

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Osebna potovanja

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Izdatki, povezani z zdravjem

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Izdatki, povezani z izobraževanjem

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Drugo

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Komunikacijske storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Poštne in kurirske storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Telekomunikacijske storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Gradbene storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Gradbene dejavnosti v tujini

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Gradbene dejavnosti v gospodarstvu zbiratelju podatkov

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Zavarovalniške storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Življenjsko zavarovanje in pokojninski skladi

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Zavarovanje blaga v prevozu

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Drugo neposredno zavarovanje

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Pozavarovanje

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Pomožne storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Finančne storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Računalniške in informacijske storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Računalniške storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Informacijske storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Storitve tiskovnih agencij

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Druge storitve posredovanja informacij

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Tantieme in licenčnine

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Franšizne provizije in podobne pravice

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Druge tantieme in licenčnine

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Druge poslovne storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Čezmorska trgovina in druge storitve, povezane s trgovino

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Čezmorska trgovina

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Druge storitve, povezane s trgovino

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Storitve poslovnega najema

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Razne poslovne, profesionalne in tehnične storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Pravno, računovodsko in upravljavsko svetovanje ter odnosi z javnostjo (PR)

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Pravne storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Računovodske, revizijske, knjigovodske in davčne svetovalne storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Poslovne in upravljavske svetovalne storitve ter storitve odnosov z javnostjo (PR)

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Oglaševanje ter raziskovanje trga in javnega mnenja

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Raziskave in razvoj

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Arhitekturne, inženirske in druge tehnične storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Kmetijske in rudarske ter predelovalne storitve na kraju samem

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Obdelava odpadkov in odpravljanje onesnaževanja

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Kmetijske in rudarske ter druge predelovalne storitve na kraju samem

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Druge poslovne storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Storitve med povezanimi podjetji, ki niso vključene drugje.

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Osebne, kulturne in rekreacijske storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Avdiovizualne in sorodne storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Druge osebne, kulturne in rekreacijske storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Izobraževalne storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Zdravstvene storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Drugo

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Javne storitve, ki niso vključene drugje

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Veleposlaništva in konzulati

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Vojaške enote in agencije

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Druge javne storitve

Raven 2

Raven 2

Raven 2

Pojasnjevalne postavke

 

 

 

Avdiovizualne transakcije

Raven 1

Raven 1

Raven 1

Poštne storitve

Raven 1

Raven 1

Raven 1

Kurirske storitve

Raven 1

Raven 1

Raven 1

4.   Tokovi neposrednih tujih naložb (FDI)

BOP FDI

Tokovi neposrednih naložb (2)

Rok: t + 9 mesecev

Pogostost: letna

Prvo referenčno obdobje: 2006

A

Geografska razčlenitev

 

 

 

 

Postavka

Vrsta podatkov

Geografska razčlenitev

Razčlenitev po dejavnosti

 

Neposredne naložbe v tujini

 

 

 

510

Lastniški kapital

Neto

Raven 2

Ni potrebna

525

Reinvestirani dobički

Neto

Raven 2

Ni potrebna

530

Drugi kapital

Neto

Raven 2

Ni potrebna

505

Neposredne naložbe v tujini: skupaj

Neto

Raven 3

Ni potrebna

 

Neposredne naložbe v gospodarstvu poročevalcu

 

 

 

560

Lastniški kapital

Neto

Raven 2

Ni potrebna

575

Reinvestirani dobički

Neto

Raven 2

Ni potrebna

580

Drugi kapital

Neto

Raven 2

Ni potrebna

555

Neposredne naložbe v gospodarstvu poročevalcu: skupaj

Neto

Raven 3

Ni potrebna

 

Dohodki iz neposrednih naložb

 

 

 

332

Dividende

Pritoki, odtoki, neto

Raven 2

Ni potrebna

333

Reinvestirani dobički in nerazdeljeni dobički podružnic

Pritoki, odtoki, neto

Raven 2

Ni potrebna

334

Dohodki iz dolgov

Pritoki, odtoki, neto

Raven 2

Ni potrebna

330

Dohodki iz neposrednih naložb: skupaj

Pritoki, odtoki, neto

Raven 3

Ni potrebna


BOP FDI

Tokovi neposrednih naložb

Rok: t + 21 mesecev

Pogostost: letna

Prvo referenčno obdobje: 2006

A

Geografska razčlenitev

 

 

 

 

Postavka

Vrsta podatkov

Geografska razčlenitev

Razčlenitev po dejavnosti

 

Neposredne naložbe v tujini

 

 

 

510

Lastniški kapital

Neto

Raven 2

Ni potrebna

525

Reinvestirani dobički

Neto

Raven 2

Ni potrebna

530

Drugi kapital

Neto

Raven 2

Ni potrebna

505

Neposredne naložbe v tujini: skupaj

Neto

Raven 3

Ni potrebna

 

Neposredne naložbe v gospodarstvu poročevalcu

 

 

 

560

Lastniški kapital

Neto

Raven 2

Ni potrebna

575

Reinvestirani dobički

Neto

Raven 2

Ni potrebna

580

Drugi kapital

Neto

Raven 2

Ni potrebna

555

Neposredne naložbe v gospodarstvu poročevalcu: skupaj

Neto

Raven 3

Ni potrebna

 

Dohodki iz neposrednih naložb

 

 

 

332

Dividende

Pritoki, odtoki, neto

Raven 2

Ni potrebna

333

Reinvestirani dobički in nerazdeljeni dobički podružnic

Pritoki, odtoki, neto

Raven 2

Ni potrebna

334

Dohodki iz dolgov

Pritoki, odtoki, neto

Raven 2

Ni potrebna

330

Dohodki iz neposrednih naložb: skupaj

Pritoki, odtoki, neto

Raven 3

Ni potrebna

B

Razčlenitev po dejavnosti

 

 

 

 

Postavka

Vrsta podatkov

Geografska razčlenitev

Razčlenitev po dejavnosti

505

Neposredne naložbe v tujini: skupaj

Neto

Neto

Raven 1

Raven 2

Raven 2

Raven 1

555

Neposredne naložbe v gospodarstvu poročevalcu: skupaj

Neto

Neto

Raven 1

Raven 2

Raven 2

Raven 1

330

Dohodki iz neposrednih naložb: skupaj

Pritoki, odtoki, neto

Pritoki, odtoki, neto

Raven 1

Raven 2

Raven 2

Raven 1

5.   Stanja neposrednih tujih naložb (FDI)

BOP POS

Stanja neposrednih naložb (3)  (4)

Rok: t + 9 mesecev

Pogostost: letna

Prvo referenčno obdobje: 2006

A

Geografska razčlenitev

 

 

 

 

Postavka

Vrsta podatkov

Geografska razčlenitev

Razčlenitev po dejavnosti

 

Sredstva iz neposrednih naložb

 

 

 

506

Lastniški kapital in reinvestirani dobički

Neto stanja

Raven 1

Ni potrebna

530

Drugi kapital

Neto stanja

Raven 1

Ni potrebna

505

Neposredne naložbe v tujini: skupaj sredstva, neto

Neto stanja

Raven 2

Ni potrebna

 

Obveznosti iz neposrednih naložb

 

 

 

556

Lastniški kapital in reinvestirani dobički

Neto stanja

Raven 1

Ni potrebna

580

Drugi kapital

Neto stanja

Raven 1

Ni potrebna

555

Neposredne naložbe v gospodarstvo, ki poroča: skupaj obveznosti, neto

Neto stanja

Raven 2

Ni potrebna


BOP POS

Stanja neposrednih naložb (5)

Rok: t + 21 mesecev

Pogostost: letna

Prvo referenčno obdobje: 2006

A

Geografska razčlenitev

 

 

 

 

Postavka

Vrsta podatkov

Geografska razčlenitev

Razčlenitev po dejavnosti

 

Sredstva iz neposrednih naložb

 

 

 

506

Lastniški kapital in reinvestirani dobički

Neto stanja

Raven 2

Ni potrebna

530

Drugi kapital

Neto stanja

Raven 2

Ni potrebna

505

Neposredne naložbe v tujini: skupaj sredstva, neto

Neto stanja

Raven 3

Ni potrebna

 

Obveznosti iz neposrednih naložb

 

 

 

556

Lastniški kapital in reinvestirani dobički

Neto stanja

Raven 2

Ni potrebna

580

Drugi kapital

Neto stanja

Raven 2

Ni potrebna

555

Neposredne naložbe v gospodarstvo, ki poroča: Skupaj obveznosti, neto

Neto stanja

Raven 3

Ni potrebna

B

Razčlenitev po dejavnosti

 

 

 

 

Postavka

Vrsta podatkov

Geografska razčlenitev

Razčlenitev po dejavnosti

505

Neposredne naložbe v tujini: skupaj sredstva, neto

Neto stanja

Raven 1

Raven 2

Raven 2

Raven 1

555

Neposredne naložbe v gospodarstvo, ki poroča: skupaj obveznosti, neto

Neto stanja

Raven 1

Raven 2

Raven 2

Raven 1

6.   Ravni geografske razčlenitve

Raven 1

Raven 2

A1

Svet (vsi subjekti)

A1

Svet (vsi subjekti)

D3

EU-25 (v EU-25)

D3

EU-25 (v EU-25)

U4

Zunaj območja eura

U4

Zunaj območja eura

4A

Institucije Evropske unije

4A

Institucije Evropske unije

D5

Zunaj EU-25

D5

Zunaj EU-25

 

 

IS

Islandija

 

 

LI

Lihtenštajn

 

 

NO

Norveška

CH

Švica

CH

Švica

 

 

BG

Bolgarija

 

 

HR

Hrvaška

 

 

RO

Romunija

 

 

RU

Ruska federacija

 

 

TR

Turčija

 

 

EG

Egipt

 

 

MA

Maroko

 

 

NG

Nigerija

 

 

ZA

Južna Afrika

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Združene države Amerike

US

Združene države Amerike

 

 

MX

Mehika

 

 

AR

Argentina

 

 

BR

Brazilija

 

 

CL

Čile

 

 

UY

Urugvaj

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Izrael

 

 

CN

Kitajska

 

 

HK

Hongkong

 

 

IN

Indija

 

 

ID

Indonezija

JP

Japonska

JP

Japonska

 

 

KR

Južna Koreja

 

 

MY

Malezija

 

 

PH

Filipini

 

 

SG

Singapur

 

 

TW

Tajvan

 

 

TH

Tajska

 

 

AU

Avstralija

 

 

NZ

Nova Zelandija

Z8

Zunaj EU-25 nerazporejeno

Z8

Zunaj EU-25 nerazporejeno

C4

Eksteritorialni finančni centri (6)

C4

Eksteritorialni finančni centri


Raven 3

7Z

Mednarodne organizacije brez institucij Evropske unije

AD

Andora

AE

Združeni arabski emirati

AF

Afganistan

AG

Antigva in Barbuda

AI

Angvila

AL

Albanija

AM

Armenija

AN

Nizozemski Antili

AO

Angola

AQ

Antarktika

AR

Argentina

AS

Ameriška Samoa

AT

Avstrija

AU

Avstralija

AW

Aruba

AZ

Azerbajdžan

BA

Bosna in Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladeš

BE

Belgija

BF

Burkina Faso

BG

Bolgarija

BH

Bahrajn

BI

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermudi

BN

Brunej Darusalam

BO

Bolivija

BR

Brazilija

BS

Bahami

BT

Butan

BV

Otok Bouvet

BW

Bocvana

BY

Belorusija

BZ

Belize

CA

Kanada

CC

Otoki Kokos (ali Keeling)

CD

Kongo, Demokratična republika

CF

Srednjeafriška republika

CG

Kongo

CH

Švica

CI

Slonokoščena obala

CK

Cookovi otoki

CL

Čile

CM

Kamerun

CN

Kitajska

CO

Kolumbija

CR

Kostarika

CS

Srbija in Črna gora

CU

Kuba

CV

Zelenortski otoki

CX

Božični otok

CY

Ciper

CZ

Češka republika

DE

Nemčija

DJ

Džibuti

DK

Danska

DM

Dominika

DO

Dominikanska republika

DZ

Alžirija

EC

Ekvador

EE

Estonija

EG

Egipt

ER

Eritreja

ES

Španija

ET

Etiopija

FI

Finska

FJ

Fidži

FK

Falklandski otoki (Malvini)

FM

Mikronezija, Federativne države

FO

Ferski otoki

FR

Francija

GA

Gabon

GB

Združeno kraljestvo

GD

Grenada

GE

Gruzija

GG

Guernsey (ni uradne oznake države ISO 3166-1, izjemno rezervirani elementi oznake)

GH

Gana

GI

Gibraltar

GL

Grenlandija

GM

Gambija

GN

Gvineja

GQ

Ekvatorialna Gvineja

GR

Grčija

GS

Južna Georgia in otoki Južni Sandwich

GT

Gvatemala

GU

Gvam

GW

Gvineja-Bissau

GY

Gvajana

HK

Hongkong

HM

Otok Heard in otoki McDonald

HN

Honduras

HR

Hrvaška

HT

Haiti

HU

Madžarska

ID

Indonezija

IE

Irska

IL

Izrael

IM

Otok Man (ni uradne oznake države ISO 3166-1, izjemno rezervirani elementi oznake)

IN

Indija

IO

Britansko ozemlje v Indijskem oceanu

IQ

Irak

IR

Iran, Islamska republika

IS

Islandija

IT

Italija

JE

Jersey (ni uradne oznake države ISO 3166-1, izjemno rezervirani elementi oznake)

JM

Jamajka

JO

Jordanija

JP

Japonska

KE

Kenija

KG

Kirgizistan

KH

Kambodža (Kampučija)

KI

Kiribati

KM

Komori

KN

St Kitts in Nevis

KP

Koreja, Demokratična ljudska republika (Severna Koreja)

KR

Koreja, Republika (Južna Koreja)

KW

Kuvajt

KY

Kajmanski otoki

KZ

Kazahstan

LA

Laos, Ljudska demokratična republika

LB

Libanon

LC

Saint Lucia

LI

Lihtenštajn

LK

Šrilanka

LR

Liberija

LS

Lesoto

LT

Litva

LU

Luksemburg

LV

Latvija

LY

Libijska arabska džamahirija

MA

Maroko

MD

Moldavija, Republika

MG

Madagaskar

MH

Marshallovi otoki

MK (7)

Makedonija, Nekdanja jugoslovanska republika

ML

Mali

MM

Mjanmar

MN

Mongolija

MO

Makao

MP

Severni Marianski otoki

MQ

Martinik

MR

Mavretanija

MS

Monserat

MT

Malta

MU

Mauritius

MV

Maldivi

MW

Malavi

MX

Mehika

MY

Malezija

MZ

Mozambik

NA

Namibija

NC

Nova Kaledonija

NE

Niger

NF

Otoki Norfolk

NG

Nigerija

NI

Nikaragva

NL

Nizozemska

NO

Norveška

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Nova Zelandija

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PF

Francoska Polinezija

PG

Papua Nova Gvineja

PH

Filipini

PK

Pakistan

PL

Poljska

PN

Pitcairn

PR

Portoriko

PS

Palestinsko ozemlje, Zasedeno

PT

Portugalska

PW

Palau

PY

Paragvaj

QA

Katar

RO

Romunija

RU

Ruska federacija

RW

Ruanda

SA

Saudska Arabija

SB

Salomonovi otoki

SC

Sejšeli

SD

Sudan

SE

Švedska

SG

Singapur

SH

Sveta Helena

SI

Slovenija

SK

Slovaška

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalija

SR

Surinam

ST

Sao Tome in Principe

SV

Salvador

SY

Sirska arabska republika

SZ

Svazi

TC

Otoki Turks in Caicos

TD

Čad

TG

Togo

TH

Tajska

TJ

Tadžikistan

TK

Tokelau

TL

Vzhodni Timor

TM

Turkmenistan

TN

Tunizija

TO

Tonga

TR

Turčija

TT

Trinidad in Tobago

TV

Tuvalu

TW

Tajvan, Provinca Kitajske

TZ

Tanzanija, Združena republika

UA

Ukrajina

UG

Uganda

UM

Manjši oddaljeni otoki Združenih držav

US

Združene države

UY

Urugvaj

UZ

Uzbekistan

VA

Sveti sedež (Vatikanska mestna država)

VC

Saint Vincent in Grenadine

VE

Venezuela

VG

Deviški otoki, Britanski

VI

Deviški otoki, ZDA

VN

Vietrnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis in Futuna

WS

Samoa

YE

Jemen

YT

Mayotte

ZA

Južna Afrika

ZM

Zambija

ZW

Zimbabve

7.   Ravni razčlenitve po dejavnosti

Raven 1

Raven 2

 

 

NACE rev. 1

 

KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO

Področje A, B

RUDARSTVO IN PRIDOBIVANJE NARAVNIH KAMNIN

RUDARSTVO IN PRIDOBIVANJE NARAVNIH KAMNIN

Področje C

 

Od tega:

 

 

Črpanje nafte in plina

Oddelek 11

PREDELOVALNA INDUSTRIJA

PREDELOVANA INDUSTRIJA

Področje D

 

Živilski izdelki

Podpodročje DA

 

Tekstil in oblačila

Podpodročje DB

 

Les, založništvo in tiskanje

Podpodročji DD in DE

 

SKUPAJ tekstil + lesne dejavnosti

 

 

Naftni derivati in druga obdelava

Oddelek 23

 

Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov

Oddelek 24

 

Gumeni in plastični izdelki

Oddelek 25

Naftni, kemični, gumeni in plastični izdelki

SKUPAJ naftni, kemični, gumeni in plastični izdelki

 

 

Kovinski izdelki

Podpodročje DJ

 

Mehanski izdelki

Oddelek 29

 

SKUPAJ kovinski in mehanski izdelki

 

 

Pisarniški stroji in računalniki

Oddelek 30

 

Radijska, televizijska in komunikacijska oprema

Oddelek 32

Pisarniški stroji, računalniki, RTV in komunikacijska oprema

SKUPAJ stroji, računalniki, RTV in komunikacijska oprema

 

 

Motorna vozila

Oddelek 34

 

Druga transportna oprema

Oddelek 35

Vozila, druga transportna oprema

SKUPAJ vozila + druga transportna oprema

 

 

Predelovalna industrija, d.n.

 

ELEKTRIKA, PLIN IN VODA

ELEKTRIKA, PLIN IN VODA

Področje E

GRADBENE DEJAVNOSTI

GRADBENE DEJAVNOSTI

Področje F

STORITVE SKUPAJ

STORITVE SKUPAJ

 

TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA

TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA

Področje G

 

Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles; maloprodaja motornih goriv

Oddelek 50

 

Veleprodaja in komisijska trgovina, razen motornih vozil in motornih koles

Oddelek 51

 

Maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles; popravila izdelkov široke porabe

Oddelek 52

HOTELI IN RESTAVRACIJE

HOTELI IN RESTAVRACIJE

Področje H

TRANSPORT, SKLADIŠČENJE IN KOMUNIKACIJE

TRANSPORT, SKLADIŠČENJE IN KOMUNIKACIJE

Področje I

 

Transport in skladiščenje

Oddelki 60, 61, 62, 63

 

Kopenski transport; cevovodni transport

Oddelek 60

 

Vodni transport

Oddelek 61

 

Zračni transport

Oddelek 62

 

Podporne in pomožne transportne dejavnosti; dejavnosti potovalnih agencij

Oddelek 63

 

Pošta in telekomunikacije

Oddelek 64

 

Poštne in kurirske storitve

Skupina 641

 

Telekomunikacije

Skupina 642

FINANČNO POSREDOVANJE

FINANČNO POSREDOVANJE

Področje J

 

Finančno posredovanje, razen zavarovalništva in pokojninskih skladov

Oddelek 65

 

Zavarovalništvo in pokojninski skladi, razen obveznega socialnega varstva

Oddelek 66

 

Pomožne storitve finančnega posredovanja

Oddelek 67

 

POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

Področje K, oddelek 70

 

DAJANJE V NAJEM STROJEV IN OPREME BREZ UPRAVLJAVCEV TER IZDELKOV ŠIROKE PORABE

Področje K, oddelek 71

RAČUNALNIŠKE IN SORODNE DEJAVNOSTI

RAČUNALNIŠKE IN SORODNE DEJAVNOSTI

Področje K, oddelek 72

RAZISKAVE IN RAZVOJ

RAZISKAVE IN RAZVOJ

Področje K, oddelek 73

DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI

DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI

Področje K, oddelek 74

 

Pravne in računovodske dejavnosti, raziskovanje trga, svetovanje

Skupina 741

 

Pravne dejavnosti

Razred 7411

 

Računovodstvo, knjigovodstvo in revidiranje; davčno svetovanje

Razred 7412

 

Raziskovanje trga in javnega mnenja

Razred 7413

 

Poslovne in upravljavske svetovalne dejavnosti

Razreda 7414, 7415

 

Arhitekturne, inženirske in druge tehnične dejavnosti

Skupina 742

 

Oglaševanje

Skupina 744

 

Poslovne dejavnosti, d.n.

Skupina 743, 745, 746, 747, 748

 

IZOBRAŽEVANJE

Področje M

 

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

Področje N

 

ODSTRANJEVANJE ODPLAK IN ODPADKOV

Področje O, oddelek 90

 

DEJAVNOSTI ZDRUŽENJ IN ORGANIZACIJ, KI NISO UVRŠČENE DRUGJE

Področje O, oddelek 91

REKREACIJSKE, KULTURNE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI

REKREACIJSKE, KULTURNE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI

Oddelek O, oddelek 92

 

Filmske, radijske, televizijske in druge razvedrilne dejavnosti

Skupine 921, 922, 923

 

Dejavnosti tiskovnih agencij

Skupina 924

 

Dejavnosti knjižnic, arhivov in muzejev ter druge kulturne dejavnosti

Skupina 925

 

Športne in druge rekreacijske dejavnosti

Skupini 926, 927

 

DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI

Področje O, oddelek 93

 

Nerazporejeno

 


(1)  t = referenčno obdobje (leto ali četrtletje).

(2)  Samo geografska razčlenitev.

(3)  Samo geografska razčlenitev.

(4)  Stanja FDI z dne 31.12.2005 se bodo posredovala septembra 2007 v skladu z obstoječimi neformalnimi dogovori.

(5)  Revidirani podatki o stanjih FDI z dne 31.12.2005 se bodo posredovali septembra 2008 skladno z določbami te uredbe.

(6)  Samo za FDI.

(7)  Začasna oznaka, ki ne vpliva na dokončno poimenovanje države, ki bo podeljeno po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo v Združenih narodih.


PRILOGA II

OPREDELITVE POJMOV

iz člena 10

BLAGO (OZNAKA 100)

Komponenta blaga iz tekočega računa plačilne bilance zajema premično blago, kateremu se zamenja lastništvo (med rezidenti in nerezidenti). To blago se mora meriti po tržni vrednosti na osnovi FOB. Izjeme od pravila o zamenjavi lastništva (transakcije s temi dobrinami se zapisujejo pod blago) vključujejo: blago v finančnem najemu, blago, preneseno med matičnim podjetjem in podružnico, ter nekatere vrste blaga za predelavo. Blagovna menjava v EU: država partnerica se mora določiti skladno s konsignacijskim načelom. Vključuje: splošno trgovsko blago, blago za predelavo, popravila blaga, blago, ki se dobavlja v pristanišča, in nemonetarno zlato.

STORITVE (OZNAKA 200)

Transport (oznaka 205)

Pokriva vse transportne storitve, ki jih zagotovijo rezidenti enega gospodarstva za rezidente drugega gospodarstva in ki vključujejo prevoz potnikov, premike blaga (tovora), dajanje prevoznih sredstev s posadko v najem (zakup) ter sorodne podporne in pomožne storitve.

Pomorski transport (oznaka 206)

Pokriva vse transportne storitve po morju. Zahteva se naslednja razčlenitev: potniški pomorski transport (oznaka 207), tovorni pomorski transport (oznaka 208) in drugi pomorski transport (oznaka 209).

Zračni transport (oznaka 210)

Pokriva vse transportne storitve, opravljene po zraku. Zahteva se naslednja razčlenitev: potniški zračni transport (oznaka 211), tovorni zračni transport (oznaka 212) in drugi zračni transport (oznaka 213).

Drugi transport (oznaka 214)

Pokriva vse transportne storitve, ki niso opravljene po morju ali zraku. Zahteva se naslednja razčlenitev: potniški drugi transport (oznaka 215), tovorni drugi transport (oznaka 216) in preostali drugi transport (oznaka 217).

Zahteva se razširjena klasifikacija drugega transporta (oznaka 214):

Vesoljski transport (oznaka 218)

Zajema lansiranje satelitov, ki jih opravijo podjetja za lastnike satelitov (kakor so telekomunikacijska podjetja), ter druge storitve, ki jih opravijo izvajalci na vesoljski opremi, kakor je transport blaga in ljudi za znanstvene eksperimente. Zajema tudi vesoljski potniški transport in plačila, ki jih gospodarstvo opravi za to, da so njegovi rezidenti na vesoljskih vozilih drugega gospodarstva.

Železniški transport (oznaka 219)

Pokriva transport z vlaki. Zahteva se nadaljnja razvrstitev na potniški železniški transport (oznaka 220), tovorni železniški transport (oznaka 221) in drugi železniški transport (oznaka 222).

Cestni transport (oznaka 223)

Zajema transport s tovornjaki, kamioni in avtobusi. Zahteva se nadaljnja razvrstitev na potniški cestni transport (oznaka 224), tovorni cestni transport (oznaka 225) in drugi cestni transport (oznaka 226).

Transport po celinskih plovnih poteh (oznaka 227)

Nanaša se na mednarodni transport po rekah, kanalih in jezerih. Vključuje vodne poti, ki so znotraj ene države, in tiste, ki si jih delijo dve ali več držav. Zahteva se nadaljnja razvrstitev na potniški transport po celinskih plovnih poteh (oznaka 228), tovorni transport po celinskih plovnih poteh (oznaka 229) in drugi transport po celinskih plovnih poteh (oznaka 230).

Cevovodni transport in prenos električne energije (oznaka 231)

Pokriva mednarodni transport blaga po ceveh. Vključuje tudi stroške za prenos električne energije, če so ti ločeni od proizvodnega in distribucijskega procesa. Samo zagotavljanje električne energije je izključeno, prav tako zagotavljanje nafte in sorodnih proizvodov, vode in drugega blaga, ki se dobavi po ceveh. Izključene so tudi distribucijske storitve za električno energijo, vodo, plin in druge naftne izdelke (vključeno pod Druge poslovne storitve (oznaka 284)).

Druge podporne in pomožne transportne storitve (oznaka 232)

Druge podporne in pomožne transportne storitve zajemajo vse transportne storitve, ki se ne morejo razporediti v nobeno komponento transportnih storitev, kakor je opisano zgoraj.

Potovanja (oznaka 236)

Potovanja zajemajo predvsem blago in storitve, ki jih potniki pridobijo od gospodarstva med obiskom v tem gospodarstvu, ki je krajše od enega leta. Blago in storitve potniki kupijo ali se kupijo v njihovem imenu ali pa se ponudijo brez nadomestila (tj. kot darilo), da jih lahko potnik uporabi ali podari. Izključen je transport potnikov znotraj gospodarstva, katerega potniki obiščejo, če tak transport opravi prevoznik, ki ni rezident gospodarstva obiska, in mednarodni transport potnikov, zajeta v potniških storitvah v transportu. Izključeno je tudi blago, ki ga potnik kupi za preprodajo v svojem domačem gospodarstvu ali v drugem gospodarstvu. Potovanja se delijo v dve podkomponenti: poslovna potovanja (oznaka 237) in osebna potovanja (oznaka 240).

Poslovna potovanja (oznaka 237)

Poslovna potovanja zajemajo pridobitev blaga in storitev poslovnih potnikov. Vključena je tudi pridobitev blaga in storitev za osebno uporabo sezonskih, obmejnih in drugih delavcev, ki niso rezidenti gospodarstva, v katerem so zaposleni, in katerih delodajalec je rezident tega gospodarstva. Poslovna potovanja se naprej delijo v izdatke sezonskih in obmejnih delavcev (oznaka 238) in druga poslovna potovanja (oznaka 239).

Izdatki sezonskih in obmejnih delavcev (oznaka 238)

Vključujejo pridobitev blaga in storitev za osebno rabo sezonskih, obmejnih in drugih delavcev, ki niso rezidenti gospodarstva, v katerem so zaposleni, in katerih delodajalec je rezident tega gospodarstva.

Druga poslovna potovanja (oznaka 239)

Zajemajo vsa poslovna potovanja (oznaka 237), ki niso zajeta v izdatkih sezonskih in obmejnih delavcev (oznaka 238).

Osebna potovanja (oznaka 240)

Osebna potovanja vključujejo blago in storitve, ki jih potniki pridobijo v tujini za neposlovne namene, kakor so počitnice, sodelovanje v rekreacijskih in kulturnih dejavnostih, obiski prijateljev in sorodnikov ter romanja, in namene, povezane z izobraževanjem in zdravjem. Osebna potovanja (oznaka 240) se delijo v tri podkomponente: izdatki, povezani z zdravjem (oznaka 241), izdatki, povezani z izobraževanjem (oznaka 242), in druga osebna potovanja (oznaka 243).

Izdatki, povezani z zdravjem (oznaka 241)

Opredeljeni so kot celotni izdatki ljudi, ki potujejo v zdravstvene namene.

Izdatki, povezani z izobraževanjem (oznaka 242)

Opredeljeni so kot celotni izdatki ljudi, ki se izobražujejo.

Druga osebna potovanja (oznaka 243)

Zajemajo vsa osebna potovanja (oznaka 240), ki niso vključena v izdatke, povezane z zdravjem (oznaka 241), ali izdatke, povezane z izobraževanjem (oznaka 242).

Druge storitve (oznaka 981)

Vse storitve (oznaka 200), ki niso vključene v transport (oznaka 205) ali potovanja (oznaka 236).

Komunikacijske storitve (oznaka 245)

Vključujejo poštne in kurirske storitve (oznaka 246) ter telekomunikacijske storitve (oznaka 247).

Poštne in kurirske storitve (oznaka 246)

Vključujejo poštne storitve (oznaka 958) in kurirske storitve (oznaka 959).

Poštne storitve (oznaka 958)

Vključujejo storitve poštno ležečih pošiljk, storitve telegramov in storitve na poštnih okencih, kakor so prodaja znamk, denarna nakazila itd. Poštne storitve pogosto, vendar ne izključno, opravljajo nacionalne poštne uprave. Poštne storitve so predmet mednarodnih sporazumov, tokovi med operatorji različnih gospodarstev pa se morajo evidentirati na bruto osnovi.

Kurirske storitve (oznaka 959)

Kurirske storitve se nanašajo na ekspresno dostavo in dostavo od vrat do vrat. Za opravljanje teh storitev lahko kurirji uporabljajo lastna vozila, vozila, ki si jih zasebno delijo, ali pa javna prevozna sredstva. Vključene so storitve ekspresne dostave, ki lahko na primer vključujejo prevzem na zahtevo ali časovno določeno dostavo.

Telekomunikacijske storitve (oznaka 247)

Obsegajo prenos zvoka, podob ali drugih informacij po telefonu, teleksu, s telegramom, po radijskem in televizijskem kablu in z oddajanjem, storitve satelitov, elektronske pošte in faksimilne storitve itd., vključno s poslovnimi omrežnimi storitvami, telekonferencami in podpornimi storitvami. Ne vključujejo vrednosti prenesenih informacij. Vključujejo tudi storitve mobilne telefonije, internetne oporne storitve in storitve spletnega dostopa, vključno z zagotavljanjem dostopa do interneta.

Gradbene storitve (oznaka 249)

Vključujejo gradbene dejavnosti v tujini (oznaka 250) in gradbene dejavnosti v gospodarstvu zbiratelju podatkov (oznaka 251).

Gradbene dejavnosti v tujini (oznaka 250)

Vključujejo gradbene storitve, ki jih za nerezidente opravijo rezidenčna podjetja gospodarstva zbiratelja podatkov (pritoki), ter blago in storitve, ki jih ta podjetja kupijo v gospodarstvu gostitelju (odtoki).

Gradbene dejavnosti v gospodarstvu zbiratelju podatkov (oznaka 251)

Sestavljajo jih gradbene storitve, ki jih opravijo nerezidenčna gradbena podjetja za rezidente gospodarstva zbiratelja podatkov (odtoki), ter blago in storitve, ki jih ta nerezidenčna podjetja kupijo v gospodarstvu zbiratelju podatkov (pritoki).

Zavarovalniške storitve (oznaka 253)

Pokrivajo različne vrste zavarovanja, ki jih rezidenčna zavarovalniška podjetja opravijo za nerezidente in nasprotno. Te storitve se običajno ocenijo ali ovrednotijo glede na stroške storitev, vključene v celotne premije, in ne glede na skupno vrednost premij. Vključujejo življenjsko zavarovanje in pokojninski skladi (oznaka 254), zavarovanje blaga v prevozu (oznaka 255), drugo neposredno zavarovanje (oznaka 256), pozavarovanje (oznaka 257) in pomožne storitve (oznaka 258).

Življenjsko zavarovanje in pokojninski skladi (oznaka 254)

Na osnovi imetnikov polic življenjskega zavarovanja, s soudeležbo pri dobičku in brez nje, se opravljajo redna plačila zavarovatelju (obstaja lahko tudi samo enkratno plačilo), v zameno pa zavarovatelj jamči, da bo imetniku police izplačal dogovorjeni minimalni znesek ali anuiteto na določen datum ali ob smrti imetnika police, če ta nastopi prej. Časovno omejeno življenjsko zavarovanje za primer smrti, pri katerem se zavarovalnina izplača v primeru smrti in v nobenih drugih okoliščinah, je oblika neposrednega zavarovanja ter tukaj ni zajeto, temveč je vključeno pod Drugo neposredno zavarovanje (oznaka 256).

Pokojninski skladi so posebni skladi, ustanovljeni zato, da bi se izplačeval dohodek nekaterim skupinam zaposlenih ob upokojitvi. Organizirajo in vodijo jih zasebni ali javni delodajalci ali skupaj delodajalci in njihovi zaposleni. Sredstva črpajo iz prispevkov delodajalca in/ali zaposlenih in iz dohodkov iz naložb, ki se ustvarijo iz sredstev sklada, ukvarjajo pa se tudi s finančnimi transakcijami za lasten račun. Ne vključujejo sistemov socialne varnosti, organiziranih za velike dele skupnosti, ki jih vpelje, nadzoruje ali financira država. Vključene so storitve upravljanja pokojninskih skladov. Pri pokojninskih skladih so „premije“ na splošno opisane kot „prispevki“, medtem ko so „zahtevki“ na splošno opisani kot „prejemki“.

Zavarovanje blaga v prevozu (oznaka 255)

Storitev zavarovanja blaga v prevozu se nanaša na zavarovanje blaga, ki je v procesu izvoza ali uvoza, na osnovi tega, da je konsistentno z meritvijo blaga FOB in transportom tovora.

Drugo neposredno zavarovanje (oznaka 256)

Drugo neposredno zavarovanje pokriva vse oblike nezgodnega zavarovanja. Vključuje: časovno omejeno življenjsko zavarovanje za primer smrti, nezgodno in zdravstveno zavarovanje (razen če je to del vladnega sistema socialne varnosti), pomorsko, letalsko in drugo transportno zavarovanje, požarno zavarovanje in drugo zavarovanje premoženja, zavarovanje denarne škode, splošno zavarovanje odgovornosti in drugo zavarovanje, kakor je turistično zavarovanje in zavarovanje, povezano s posojili in kreditnimi karticami.

Pozavarovanje (oznaka 257)

Pozavarovanje je proces odstopanja dela zavarovalniškega tveganja podizvajalcem, pogosto specializiranim zavarovateljem, v zameno za sorazmerni delež premijskih dohodkov. Transakcije pozavarovanja se lahko vežejo na pakete, ki vključujejo razne vrste tveganj.

Pomožne storitve (oznaka 258)

Sestavljajo jih transakcije, ki so tesno povezane z zavarovalništvom in posli pokojninskih skladov. Vključujejo zastopniške provizije, zavarovalniško posredovanje in storitve zastopanja, zavarovalniške in pokojninske svetovalne storitve, storitve ocenjevanja in popravkov, aktuarske storitve, reševalne upraviteljske storitve ter regulativne in nadzorovalne storitve za odškodnine in izterjave.

Finančne storitve (oznaka 260)

Finančne storitve zajemajo finančno posredovanje in pomožne storitve, razen tistih od podjetij za življenjsko zavarovanje in pokojninske sklade (ki spadajo pod življenjsko zavarovanje in pokojninske sklade) ter drugih zavarovalniških storitev, ki se opravijo med rezidenti in nerezidenti. Take storitve lahko opravljajo banke, borze, podjetja za faktoring, podjetja za kreditne kartice in druga podjetja. Vključene so storitve, ki se opravljajo v povezavi s transakcijami s finančnimi instrumenti, in druge storitve, povezane s finančnimi dejavnostmi, kakor so storitve svetovanja, skrbništva in upravljanja premoženja.

Računalniške in informacijske storitve (oznaka 262)

Sestavljajo jih računalniške storitve (oznaka 263) in informacijske storitve (oznaka 264).

Računalniške storitve (oznaka 263)

Sestavljajo jih storitve, povezane s programsko in strojno opremo, ter storitve obdelave podatkov. Vključujejo svetovalne storitve za programsko in strojno opremo ter storitve uporabe; vzdrževanje in popravilo računalnikov ter periferne opreme, storitve odprave nesreč ter ponujanje nasvetov in pomoči glede zadev, povezanih z upravljanjem računalniških virov, analizo, oblikovanje in programiranje sistemov, primernih za uporabo (vključno z razvojem in oblikovanjem spletnih strani), ter tehnično svetovanje v povezavi s programsko opremo, razvoj, izdelavo, dobavo in dokumentacijo programske opreme po meri, vključno z operacijskimi sistemi, izdelanimi po naročilu nekaterih uporabnikov, vzdrževanje sistemov in druge podporne storitve, kakor je izobraževanje kot del svetovanja, storitve obdelave podatkov, kakor so vnos podatkov, tabulacija in obdelava na osnovi zakupa računalniškega časa, storitve gostovanja na spletnih straneh (tj. zagotavljanje strežniškega prostora na internetu za gostovanje spletnih strani strank), in upravljanje računalniških zmogljivosti.

Informacijske storitve (oznaka 264)

Sestavljajo jih storitve tiskovnih agencij (oznaka 889) in druge storitve posredovanja informacij (oznaka 890).

Storitve tiskovnih agencij (oznaka 889)

Storitve tiskovnih agencij vključujejo posredovanje novic, fotografij in člankov medijem.

Druge storitve posredovanja informacij (oznaka 890)

Vključujejo storitve podatkovnih baz – zasnovo podatkovnih baz, hranjenje podatkov ter razširjanje podatkov in podatkovnih baz (vključno z direktoriji in seznami naslovnikov/prejemnikov), na spletu in prek magnetnih, optičnih ali tiskanih množičnih občil, ter spletne iskalne portale (storitve iskalnikov, ki najdejo internetne naslove za stranke, ki vnesejo povpraševanje s ključnimi besedami). Vključujejo tudi neposredne, osebne naročnine na časopise in periodični tisk, bodisi po pošti, z elektronskim prenosom ali drugače.

Tantieme in licenčnine (oznaka 266)

Sestavljajo jih franšizne provizije in podobne pravice (oznaka 891) ter druge tantieme in licenčnine (oznaka 892).

Franšizne provizije in podobne pravice (oznaka 891)

Sestavljajo jih mednarodna plačila ter prejemki franšiznih provizij in tantiem, plačanih za uporabo registriranih blagovnih znamk.

Druge tantieme in licenčnine (oznaka 892)

Vključujejo mednarodna plačila in prejemke za pooblaščeno uporabo neopredmetenih, neproizvedenih, nefinančnih sredstev in lastniških pravic (kakor so patenti, avtorske pravice ter industrijski procesi in načrti) ter, z uporabo prek licenčnih pogodb, izdelanih izvirnikov ali predlog (kakor so rokopisi, računalniški programi in kinematografska dela ter zvočni zapisi).

Druge poslovne storitve (oznaka 268)

Sestavljajo jih čezmorska trgovina in druge storitve, povezane s trgovino (oznaka 269), storitve poslovnega najema (oznaka 272) in razne poslovne, profesionalne in tehnične storitve (oznaka 273).

Čezmorska trgovina in druge storitve, povezane s trgovino (oznaka 269)

Vključujejo čezmorsko trgovino (oznaka 270) in druge storitve, povezane s trgovino (oznaka 271)

Čezmorska trgovina (oznaka 270)

Čezmorska trgovina je opredeljena kot nakup blaga, ki ga opravi rezident gospodarstva zbiratelja podatkov pri nerezidentu, in nadaljnja prodaja blaga drugemu nerezidentu; med tem procesom blago ne vstopi v gospodarstvo zbiratelja podatkov ali iz njega.

Druge storitve, povezane s trgovino (oznaka 271)

Zajemajo provizije za transakcije z blagom in storitvami med (a) rezidenčnimi čezmorskimi trgovci, posredniki na blagovni borzi, prodajalci in komisionarji ter (b) nerezidenti.

Storitve poslovnega najema (oznaka 272)

Pokrivajo rezidenčni/nerezidenčni najem in zakup ladij, zrakoplovov in transportne opreme, kakor so železniški vagoni, zabojniki in ladijska oprema, brez upravljavcev in posadke.

Razne poslovne, profesionalne in tehnične storitve (oznaka 273)

Vključujejo pravno, računovodsko in upravljavsko svetovanje ter odnose z javnostjo (oznaka 274), oglaševanje ter raziskovanje trga in javnega mnenja (oznaka 278), raziskave in razvoj (oznaka 279), arhitekturne, inženirske in druge tehnične storitve (oznaka 280), kmetijstvo, rudarstvo in predelovalne storitve na kraju samem (oznaka 281), druge poslovne storitve (oznaka 284) in storitve med povezanimi podjetji, d.n. (oznaka 285).

Pravno, računovodsko in upravljavsko svetovanje ter odnosi z javnostjo (oznaka 274)

Postavka vključuje pravne storitve (oznaka 275), računovodske, revizijske, knjigovodske in davčne svetovalne storitve (oznaka 276) ter poslovne in upravljavske svetovalne storitve ter storitve odnosov z javnostmi (oznaka 277).

Pravne storitve (oznaka 275)

Pokrivajo storitve pravnega svetovanja in zastopanja v katerem koli pravnem, sodnem ali zakonskem postopku, storitve priprave pravne dokumentacije in instrumentov, svetovanje o certificiranju ter depozitne in poravnalne storitve.

Računovodske, revizijske, knjigovodske in davčne svetovalne storitve (oznaka 276)

Pokrivajo evidentiranje komercialnih transakcij za podjetja in druge; storitve preučevanja računovodskih zapisov in finančnih izkazov; poslovno davčno načrtovanje in svetovanje; ter pripravo davčne dokumentacije.

Poslovne in upravljavske svetovalne storitve ter storitve odnosov z javnostjo (oznaka 277)

Pokrivajo storitve svetovanja, usmerjanja in operativne pomoči za podjetja v zvezi s poslovno politiko in strategijo ter splošno načrtovanje, strukturiranje in nadzor organizacije. Postavka vključuje: revizijo upravljanja; tržno upravljanje, človeške vire, upravljanje proizvodnje in svetovanje o vodenju projektov; ter svetovalne, usmerjevalne in operativne storitve, povezane z izboljšanjem ugleda strank ter njihovih odnosov z institucijami in s splošno javnostjo.

Oglaševanje ter raziskovanje trga in javnega mnenja (oznaka 278)

To so storitve, ki se opravijo med rezidenti in nerezidenti. Vključujejo oblikovanje, ustvarjanje in trženje oglasov s strani oglaševalskih agencij, objavo v medijih, vključno z nakupom in prodajo oglaševalskega prostora, storitve razstavljanja na trgovinskih sejmih, promocijo izdelkov v tujini, raziskave trga, telemarketing ter raziskovanje javnega mnenja glede različnih vprašanj.

Raziskave in razvoj (oznaka 279)

Zajete so tiste storitve, ki se opravijo med rezidenti in nerezidenti in ki so povezane z osnovnim raziskovanjem, uporabnim raziskovanjem ter eksperimentalnim razvojem novih izdelkov in procesov.

Arhitekturne, inženirske in druge tehnične storitve (oznaka 280)

Zajete so transakcije med rezidenti in nerezidenti, povezane z arhitekturnim načrtovanjem urbanih in drugih razvojnih projektov; načrtovanje in priprava projektov ter nadzorovanje jezov, mostov, letališč in projektov na ključ itd.; geodetske storitve; kartografija; preskušanje in certificiranje izdelkov; ter storitve tehnične inšpekcije.

Kmetijstvo, rudarstvo in predelovalne storitve na kraju samem (oznaka 281)

Vključujejo obdelavo odpadkov in odpravljanje onesnaževanja (oznaka 282) ter kmetijstvo, rudarstvo in druge predelovalne storitve na kraju samem (oznaka 283).

Obdelava odpadkov in odpravljanje onesnaževanja (oznaka 282)

Zajema obdelavo radioaktivnih in drugih odpadkov; odstranjevanje onesnažene zemlje; odpravljanje onesnaževanja, vključno z razlitjem nafte; obnovitev rudarskih delovišč; ter storitve dekontaminacije in sanitarnega urejanja. Vključene so tudi vse druge storitve, ki so povezane s čiščenjem in povrnitvijo okolja v prvotno stanje.

Kmetijstvo, rudarstvo in druge predelovalne storitve na kraju samem (oznaka 283)

Vključuje:

(a)

Kmetijske storitve, ki spremljajo kmetijstvo, kakor so zagotavljanje kmetijskih strojev s posadko, žetev, obdelava pridelkov, zatiranje škodljivcev, nalaganje živali, skrb za živali ter storitve nege in reje. Vključene so tudi storitve lova, lova s pastmi, gozdarstva in sečnje ter ribolova.

(b)

Rudarske storitve na naftnih in plinskih poljih, vključno z vrtanjem, postavitvijo vrtalnih stolpov, storitvami popravila in demontiranja ter cementiranjem naftnih in plinskih vrtin. Zajete so tudi storitve, ki spremljajo iskanje rud in raziskovanje ter rudarski inženiring in geološko raziskovanje.

(c)

Druge predelovalne storitve na kraju samem, ki pokrivajo predelavo blaga ali delo z blagom na kraju samem, pri čemer je bilo to blago uvoženo brez spremembe lastništva ter predelano, vendar ne ponovno izvoženo v državo, iz katere je bilo blago poslano (ampak prodano v gospodarstvu, ki ga je predelalo, ali tretjemu gospodarstvu) ali nasprotno.

Druge poslovne storitve (oznaka 284)

Pokrivajo transakcije s storitvami med rezidenti in nerezidenti, kakor so kadrovanje, varnostne in preiskovalne storitve, prevajanje in tolmačenje, fotografske storitve, čiščenje prostorov in poslovanje z nepremičninami za podjetja ter katere koli druge poslovne storitve, ki se ne morejo razvrstiti v nobene zgoraj navedene poslovne storitve.

Storitve med povezanimi podjetji, d.n. (oznaka 285)

To je rezidualna kategorija. Pokriva plačila med povezanimi podjetji za storitve, ki se ne morejo natančno razvrstiti v nobeno drugo komponento. Vključuje plačila podružnic, hčerinskih in pridruženih podjetij njihovim matičnim podjetjem ali drugim povezanim podjetjem, ki predstavljajo prispevke za splošne stroške upravljanja podružnic, hčerinskih in pridruženih podjetij (za načrtovanje, organizacijo in nadzorovanje) ter tudi povračila stroškov, ki jih neposredno poravnajo matična podjetja. Vključene so tudi transakcije med matičnimi podjetji in njihovimi podružnicami ter hčerinskimi in pridruženimi podjetji za pokrivanje splošnih stroškov poslovanja.

Osebne, kulturne in rekreacijske storitve (oznaka 287)

Sestavljajo jih avdiovizualne in sorodne storitve (oznaka 288) ter druge osebne, kulturne in rekreacijske storitve (oznaka 289).

Avdiovizualne in sorodne storitve (oznaka 288)

Zajemajo storitve in povezane stroške proizvodnje filmov (na filmskem ali videozapisu), radijskih in televizijskih programov (predvajanih v živo ali kot posnetek) ter glasbenih posnetkov. Vključeni so prejemki ali plačila za najem, plačila rezidenčnim igralcem, producentom itd. za produkcijo v tujini (ali nerezidentom za delo, ki so ga opravili v gospodarstvu zbiratelju podatkov), provizije za distribucijske pravice, prodane množičnim občilom za omejeno število prikazov na določenih območjih, ter dostop do kodiranih televizijskih kanalov (kakor so kabelske storitve). Vključena so plačila igralcem, režiserjem in producentom, ki so vpleteni v gledališke in glasbene produkcije, športne dogodke, cirkuse in druge podobne dogodke, ter provizije za distribucijske pravice (za televizijo, radio in film) za te dejavnosti.

Druge osebne, kulturne in rekreacijske storitve (oznaka 289)

Sestavljajo jih izobraževalne storitve (oznaka 895), zdravstvene storitve (oznaka 896) in preostale druge osebne, kulturne in rekreacijske storitve, ki niso vključene drugje (oznaka 897).

Izobraževalne storitve (oznaka 895)

Vključene so storitve med rezidenti in nerezidenti v povezavi z izobraževanjem, kakor so korespondenčni tečaji in izobraževanje prek televizije ali interneta, ter storitve učiteljev in drugih oseb, ki storitve opravljajo neposredno v gospodarstvih gostiteljih.

Zdravstvene storitve (oznaka 896)

Vključene so storitve, ki jih opravijo zdravniki, sestre ter paramedicinsko in podobno osebje, ter laboratorijske in podobne storitve, ki so opravljene bodisi na kraju samem ali na daljavo. Izdatki potnikov za izobraževanje in zdravje niso vključeni (zajeti v potovanjih).

Preostale druge osebne, kulturne in rekreacijske storitve (oznaka 897)

To je rezidualna kategorija, ki pokriva druge osebne, kulturne in rekreacijske storitve (oznaka 289), ki niso zajete v izobraževalnih storitvah (oznaka 895) in zdravstvenih storitvah (oznaka 896).

Javne storitve, d.n. (oznaka 291)

To je rezidualna kategorija, ki pokriva javne transakcije (vključno s transakcijami mednarodnih organizacij), ki niso zajete v drugih komponentah razširjene klasifikacije storitev plačilne bilance (EBOPS). Vključene so vse transakcije (z blagom in storitvami) veleposlaništev, konzulatov, vojaških enot in obrambnih agencij z rezidenti gospodarstev, v katerih so veleposlaništva, konzulati, vojaške enote in obrambne agencije, ter vse transakcije z drugimi gospodarstvi. Niso vključene transakcije z rezidenti domačega gospodarstva, ki jih predstavljajo veleposlaništva, konzulati, vojaške enote in obrambne agencije, ter transakcije v komisijskih in naknadne izmenjave v teh veleposlaništvih in konzulatih.

To postavko je treba razčleniti na transakcije storitev veleposlaništev in konzulatov(oznaka 292), transakcije storitev vojaških enot in agencij (oznaka 293) ter druge javne storitve (oznaka 294).

DOHODKI (OZNAKA 300)

Dohodki zajemajo dve vrsti transakcij med rezidenti in nerezidenti: (i) tiste, v katere so vpletena sredstva za zaposlene, ki se izplačajo nerezidenčnim delavcem (npr. obmejnim, sezonskim in drugim kratkoročnim delavcem), ter (ii) tiste, v katere so vpleteni prejemki dohodkov iz naložb in plačila od zunanjih finančnih terjatev in obveznosti.

Sredstva za zaposlene (oznaka 310)

Sredstva za zaposlene sestavljajo plače in drugi prejemki, v gotovini ali naravi, ki jih zaslužijo posamezniki – v gospodarstvih, katerih niso rezidenti – za delo, opravljeno za rezidente teh gospodarstev (in plačano od njih). Vključeni so prispevki, ki jih plačajo delodajalci v imenu zaposlenih za sisteme socialne varnosti ali v zasebne zavarovalniške ali pokojninske sklade (financirane ali ne) za zavarovanje prejemkov za zaposlene.

Dohodki iz naložb (oznaka 320)

Dohodki iz naložb so dohodki, ki izhajajo iz naslova zunanjih finančnih terjatev in ki jih plačajo rezidenti enega gospodarstva rezidentom drugega gospodarstva. Dohodki iz naložb zajemajo obresti, dividende, nakazila dobičkov podružnic in deleže neposrednih investitorjev v zadržanih dobičkih podjetij z neposredno naložbo. Dohodki iz naložb se morajo razvrstiti v komponente neposrednih, portfeljskih in drugih naložb.

Dohodki iz neposrednih naložb (oznaka 330)

Dohodki iz neposrednih naložb, tj. dohodki iz lastniškega kapitala in dohodki iz dolgov, pokrivajo dohodke neposrednega vlagatelja rezidenta enega gospodarstva iz lastništva kapitala neposrednih naložb v podjetju v drugem gospodarstvu. Dohodke iz neposrednih naložb se predstavi na neto osnovi za neposredne naložbe v tujini in v gospodarstvu poročevalcu (tj. prejemki dohodkov iz lastniškega kapitala in dohodkov iz dolgov, zmanjšani za plačila dohodkov iz lastniškega kapitala in dohodkov iz dolgov za vsako posebej). Dohodki iz lastniškega kapitala se naprej razvrščajo na (i) razdeljene dohodke (dividende in razdeljeni dobički podružnic) in (ii) reinvestirane dobičke in nerazdeljene dobičke podružnic. Dohodke iz dolgov sestavljajo neplačane obresti – za dolgove povezanih podjetij – za/od neposrednih vlagateljev od/za povezana podjetja v tujini. Dohodki iz neudeležbenih prednostnih delnic se običajno obravnavajo kot obrestni dohodki in ne kot dividendni dohodki ter so zajeti v dohodkih iz dolgov.

Dividende in razdeljeni dobički podružnic (oznaka 332)

Dividende, vključno z dividendami iz delnic, so razdelitve dobičkov za delnice in druge oblike udeležbe v lastniškem kapitalu zasebnih delniških družb, zadružnih organizacij in javnih družb. Razdeljeni dohodki so lahko v obliki dividend za navadne ali prednostne delnice v lasti neposrednih vlagateljev v povezana podjetja v tujini ali nasprotno.

Reinvestirani dobički in nerazdeljeni dobički podružnic (oznaka 333)

Reinvestirane dobičke sestavljajo deleži neposrednih vlagateljev – sorazmerno z višino njihovega lastniškega kapitala – (i) v dobičkih, ki jih tuja hčerinska in povezana podjetja ne razdelijo kot dividende in (ii) v dobičkih, ki jih podružnice in druga podjetja, ki niso delniška, ne nakažejo neposrednim vlagateljem. (Če ta del dobičkov ni določen, se po dogovoru vsi dobički podružnic štejejo za razdeljene.)

Dohodki iz dolgov (oznaka 334)

Dohodke iz dolgov sestavljajo neplačane obresti – za dolgove povezanih podjetij – za/od neposrednih vlagateljev od/za povezana podjetja v tujini. Dohodki iz neudeležbenih prednostnih delnic se običajno obravnavajo kot obrestni dohodki in ne kot dividendni dohodki ter so zajeti v dohodkih iz dolgov.

Lastniški kapital in reinvestirani dobički v tujini (oznaka 506)

Lastniški kapital zajema lastniške deleže v podružnicah, vse deleže (volilne ali nevolilne) v hčerinskih podjetjih in pridruženih podjetjih (razen neudeležbenih prednostnih delnic, ki se štejejo za dolžniške vrednostne papirje in so vključene pod drugim kapitalom neposrednih naložb) ter drugi vloženi kapital. Reinvestirane dobičke sestavlja delež neposrednega vlagatelja (sorazmerno z neposredno kapitalsko udeležbo) v dobičkih, ki jih hčerinska in pridružena podjetja ne razdelijo kot dividende, ter dobičkih podružnic, ki se ne nakažejo neposrednemu vlagatelju.

Lastniški kapital in reinvestirani dobički v gospodarstvu poročevalcu (oznaka 556)

Lastniški kapital zajema lastniške deleže v podružnicah, vse deleže (volilne ali nevolilne) v hčerinskih in pridruženih podjetjih (razen neudeležbenih prednostnih delnic, ki se štejejo za dolžniške vrednostne papirje in so vključene pod drugim kapitalom neposrednih naložb) ter drugi vloženi kapital. Reinvestirane dobičke sestavlja delež neposrednega vlagatelja (sorazmerno z neposredno kapitalsko udeležbo) v dobičkih, ki jih hčerinska in pridružena podjetja ne razdelijo kot dividende, ter dobičkih podružnic, ki se ne nakažejo neposrednemu vlagatelju.

Dohodki iz portfeljskih naložb (oznaka 339)

Dohodke iz portfeljskih naložb sestavljajo dohodkovne transakcije med rezidenti in nerezidenti ter izhajajo iz imetja v delnicah, obveznicah, zapisih in instrumentih denarnega trga. Ta kategorija se naprej deli v dohodke iz lastniškega kapitala (dividende) in dohodke iz dolgov (obresti).

Drugi dohodki iz naložb (oznaka 370)

Drugi dohodki iz naložb pokrivajo obrestne prejemke in plačila za vse druge rezidenčne zahtevke (terjatve) do nerezidentov in obveznosti do nerezidentov. Ta kategorija načelno vključuje tudi pripisane dohodke gospodinjstev iz neto kapitala v rezervah življenjskega zavarovanja in v pokojninskih skladih. Obresti iz terjatev sestavljajo obresti za kratkoročna in dolgoročna posojila, depozite in druge komercialne in finančne terjatve ter za upniško stanje gospodarstva v Mednarodnem denarnem skladu (MDS). Obresti iz obveznosti zajemajo obresti za posojila, depozite in druge terjatve ter obresti, povezane z uporabo kreditov MDS in posojil MDS. Vključene so tudi obresti, plačane MDS za SDR sklada na računu splošnih virov.

Tekoči transferji (oznaka 379)

Tekoči transferji so pobotane postavke za enostranske transakcije, v katerih en gospodarski subjekt daje realni vir ali finančna sredstva drugemu subjektu, ne da bi v zameno prejel kakršen koli realni vir ali finančna sredstva. Ti viri se porabijo takoj ali kmalu potem, ko je opravljen transfer. Tekoči transferji so vsi transferji, ki niso kapital. Tekoči transferji se razvrščajo glede na sektor gospodarstva zbiratelja podatkov v državo in druge sektorje.

Tekoči transferji države (oznaka 380)

Transferji države sestavljajo tekoče mednarodno sodelovanje, ki pokriva tekoče transferje – v gotovini ali naravi – med vladami različnih gospodarstev ali med vladami in mednarodnimi organizacijami.

Drugi sektorji (oznaka 390)

Tekoči transferji med drugimi sektorji gospodarstva in nerezidenti zajemajo tiste transferje, ki se pojavijo med posamezniki, med nevladnimi institucijami ali organizacijami (ali med tema dvema skupinama) ali med nerezidenčnimi vladnimi institucijami in posamezniki ali nevladnimi institucijami.

Kapitalski račun (oznaka 994)

Kapitalski račun pokriva vse transakcije, ki vključujejo prejemek ali plačilo kapitalskih transferjev in pridobitev/odsvojitev neproizvedenih, nefinančnih sredstev.

Finančni račun (oznaka 995)

Finančni račun pokriva vse transakcije, povezane s spremembami lastništva v tujih finančnih sredstvih in obveznostih gospodarstva. Take spremembe zajemajo nastanek in likvidacijo terjatev do vseh svetovnih gospodarstev ali od njih. Vse komponente so razvrščene glede na vrsto naložbe ali glede na funkcionalno poddelitev (neposredne naložbe, portfeljske naložbe, izvedeni finančni instrumenti, druge naložbe, rezervna imetja).

NEPOSREDNE NALOŽBE (OZNAKA 500)

Neposredne tuje naložbe so kategorija mednarodnih naložb, ki odraža cilj rezidenčnega subjekta enega gospodarstva (neposredni vlagatelj), ki pridobi trajno udeležbo v podjetju, ki je rezident drugega, tujega gospodarstva (podjetje z neposredno naložbo). „Trajna udeležba“ implicira obstoj dolgoročnega razmerja med neposrednim vlagateljem in podjetjem ter visoko stopnjo vpliva vlagatelja na upravljanje podjetja z neposredno naložbo. Neposredna naložba zajema začetno transakcijo med tema dvema subjektoma – tj. transakcijo, ki vzpostavi razmerje neposredne naložbe – ter vse nadaljnje transakcije med njima in med odvisnimi družbami, delniškimi ali ne.

Neposredne naložbe v tujini (oznaka 505)

Neposredne naložbe se razvrščajo predvsem na osnovi smeri – rezidenčne neposredne naložbe v tujini in nerezidenčne naložbe v gospodarstvu poročevalcu.

Lastniški kapital (oznaka 510)

Lastniški kapital zajema lastniške deleže v podružnicah, vse deleže (volilne ali nevolilne) v hčerinskih in pridruženih podjetjih (razen neudeležbenih prednostnih delnic, ki se štejejo za dolžniške vrednostne papirje in so vključene pod drugim kapitalom neposrednih naložb) ter drugi vloženi kapital. Lastniški kapital pokriva tudi pridobitev deležev v neposrednem vlagatelju od podjetja z neposredno naložbo.

Reinvestirani dobički (oznaka 525)

Reinvestirane dobičke sestavlja delež neposrednega vlagatelja (sorazmerno z neposredno kapitalsko udeležbo) v dobičkih, ki jih hčerinska in pridružena podjetja ne razdelijo kot dividende, ter dobičkih podružnic, ki se ne nakažejo neposrednemu vlagatelju. Ti reinvestirani dobički se evidentirajo kot dohodki z izravnalno kapitalsko transakcijo.

Drugi kapital neposrednih naložb (oznaka 530)

Drugi kapital neposrednih naložb (ali dolžniške transakcije povezanih podjetij) zajema najemanje in posojanje sredstev – vključno z dolžniškimi vrednostnimi papirji, obveznostmi do dobaviteljev in neudeležbenimi prednostnimi delnicami (ki se štejejo za dolžniške vrednostne papirje) – med neposrednim vlagateljem in podružnicami ter hčerinskimi in pridruženimi podjetji. Dolgovi, ki jih mora neposredni vlagatelj poravnati podjetju z neposredno naložbo, se tudi evidentirajo kot kapital neposrednih naložb.

Neposredne naložbe v gospodarstvu poročevalcu (oznaka 555)

Neposredne naložbe se razvrščajo predvsem na osnovi smeri – rezidenčne neposredne naložbe v tujini in nerezidenčne naložbe v gospodarstvu poročevalcu.

Lastniški kapital (oznaka 560)

Lastniški kapital zajema lastniške deleže v podružnicah, vse deleže (volilne ali nevolilne) v hčerinskih in pridruženih podjetjih (razen neudeležbenih prednostnih delnic, ki se štejejo za dolžniške vrednostne papirje in so vključene pod drugim kapitalom neposrednih naložb), ter drugi vloženi kapital. Lastniški kapital pokriva tudi pridobitev deležev v neposrednem vlagatelju od podjetja z neposredno naložbo.

Reinvestirani dobički (oznaka 575)

Reinvestirane dobičke sestavlja delež neposrednega vlagatelja (sorazmerno z neposredno kapitalsko udeležbo) v dobičkih, ki jih hčerinska in pridružena podjetja ne razdelijo kot dividende, ter dobičkih podružnic, ki se ne nakažejo neposrednemu vlagatelju. Ti reinvestirani dobički se evidentirajo kot dohodki z izravnalno kapitalsko transakcijo.

Drugi kapital neposrednih naložb (oznaka 580)

Drugi kapital neposrednih naložb (ali dolžniške transakcije povezanih podjetij) zajema najemanje in posojanje sredstev – vključno z dolžniškimi vrednostnimi papirji, obveznostmi do dobaviteljev in neudeležbenimi prednostnimi delnicami (ki se štejejo za dolžniške vrednostne papirje) – med neposrednim vlagateljem in podružnicami, hčerinskimi in pridruženimi podjetji. Dolgovi, ki jih mora neposredni vlagatelj poravnati podjetju z neposredno naložbo, se tudi evidentirajo kot kapital neposrednih naložb.

PORTFELJSKE NALOŽBE (OZNAKA 600)

Portfeljske naložbe pokrivajo transakcije z lastniškimi in dolžniškimi vrednostnimi papirji. Dolžniški vrednostni papirji se naprej delijo na obveznice in zapise, instrumente denarnega trga in izvedene finančne instrumente, kadar ti ustvarjajo finančne terjatve in obveznosti, drugače so kategorizirani kot neposredna naložba ali kot rezervna imetja.

Izvedeni finančni instrumenti (oznaka 910)

Pogodba o izvedenih finančnih instrumentih je finančni instrument, ki je vezan na drug specifičen finančni instrument, kazalec ali blago in prek katerega se lahko z določenimi finančnimi tveganji (kakor so obrestno tveganje, tečajno tveganje, cenovna tveganja v zvezi z blagom in lastniškim kapitalom, kreditna tveganja itd.) samo po sebi trguje na finančnih trgih.

DRUGE NALOŽBE (OZNAKA 700)

Postavka drugih naložb je opredeljena kot rezidualna kategorija, ki vključuje vse finančne transakcije, ki niso zajete v neposrednih naložbah, portfeljskih naložbah, izvedenih finančnih instrumentih ali rezervnih sredstvih.


Top